RGMV

RGMV:s verksamhet är inriktad på såväl övergripande principiella frågeställningar
på nationell och internationell nivå som på gode män och vårdnadshavare vardagliga bekymmer

Ett tydliggörande av uppdraget, nationella
riktlinjer och enhetliga ersättningar

Bättre förutsättningar för gode män

Riksföreningen Gode män Vårdnadshavare, RGMV, för dig som är god man
och vårdnadshavare eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med
ensamkommande barn och unga.

Ett godmanskap med en humanitär inriktning och
engagerade ansvarstagande medborgare

En rättssäker asylprocess och kvalificerade
grund-och påbyggnads utbildningar

Varför medlem i Gode män Vårdnadshavare?

Som medlem får du stöd i uppdraget av erfarna gode män om det behovet finns, nyhetsbrev med aktuella händelser och frågor, möjlighet att påverka.

Människohandel med barn och unga

Nu är filmen/utbildningen klar att gå ut till alla landets berörda myndigheter m fl. Åke Engman, RGMV länsombud i Uppsala har varit med och tagit fram filmen och medverkar även under kapitlet “god man”.

Webbutbildningen; Människohandel med barn och unga, riktar sig främst till yrkesverksamma inom myndigheter och frivilligorganisationer, som kan komma i kontakt med barn och unga som är utsatta för människohandel och sexuell exploatering. Men även privatpersoner kan genomgå utbildningen.

(NMT) vid länsstyrelsen i Stockholm i samarbete med landets övriga länsstyrelser. Utbildningen är framtagen av det Nationella metodstödsteamet


 

BO kritiserar Migrationsverket i årsrapport till regeringen

Barnombudsmannen har lämnat över årsrapporten för år 2017 till barnminister Åsa Regnér. Temat är barn på flykt. I rapporten riktar BO kritik mot Migrationsverkets sätt att handlägga ärenden för barn i familj och ensamkommande barn. Fredrik Beijer, Migrationsverkets rättschef, svarar på kritiken och betonar att för Migrationsverket går rättssäkerheten först.

https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-media/nyheter/20171/barnombudsmannen-lamnar-arets-rapport-till-regeringen/ 

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-03-24-Migrationsverket-svarar-pa-kritik-fran-Barnombudsmannen.html

 


 

 Överförmyndare/nämnd gjorde allvarliga misstag 

Under hösten 2015 kan kommuner ha förordnat olämpliga personer som gode män då lagstadgade kontroller av lämpligheten inte har genomförts. Kommuner har motiverat denna avsaknad av kontroller med att de har prioriterat ett snabbt förordnande för att asylprocessen ska kunna fortskrida och att barnen/ungdomarna snabbt ska kunna påbörja sin skolgång.

Enligt statistik från Länsstyrelsen fanns det år 2015 över 10 000 gode män för ensamkommande barn och unga. Hur många av dessa som har tillförordnats utan att lagstiftningen har följts är oklart. I värsta fall kan dock olämpliga gode män ha bidragit till att barn och unga inte fått det stöd som de har rätt till och att ge god man-kåren dåligt renomé. RGMV stöder självklart de kontroller som nu påbörjats i vissa kommuner med syfte att få bort olämpliga personer.

http://www.regeringen.se/contentassets/e8c195d35dea4c05a1c952f9b0b45f38/hela-sou-2017_12_webb_2.pdf

 


 Nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga

”Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom myndigheten. Satsningen sträcker sig fram till år 2020, omfattar totalt 30 miljoner kronor och ska stärka socialtjänsten och hälso- och sjukvården i deras arbete.” (Regeringskansliet 2017-02-25)

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/nationellt-kunskapscentrum-for-ensamkommande-barn-och-unga-inrattas/

 


Samordnade insatser saknas 
Sedan den 1 juli 2006 har kommun, landsting och Migrationsverket ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar. En väl fungerande samverkan, som bland annat uppmärksammar och vidtar åtgärder för att komma till rätta med psykisk ohälsa och kriminalitet, borde därför vara möjlig. Men några fruktbara, samordnade insatser görs inte. Vilka åtgärder Folkhälsomyndigheten – som har ett särskilt uppdrag att bygga upp, utveckla och samordna det nationella arbetet som syftar till att främja psykisk hälsa – vidtar är oklart.

 Något som försvårar en samverkan är givetvis den ansträngda situation som drabbat anställda vid Migrationsverket och socialtjänsten bland annat på grund av en väldigt hög arbetsbelastning. RGMV är således inte omedvetna om möjliga orsaker till utebliven samverkan och kan också ha viss förståelse för situationen. Men vi anser ändå att det är allvarligt att ansvariga myndigheter inte vidtar omedelbara insatser för att komma tillrätta med den ökade psykiska ohälsa och problematik som många gode män/tillförordnade vårdnadshavare ser, en problematik som dessvärre växer.

 

Talespersoner:

P-O Nygren E-post perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910                      
Johnny Samuelsson E-post aej(at)telia.com Mobil 0704 820410

Org.nr.8024665518


Rådgivning helgfria dagar

Länsombud

Blekinge län
Bengt Winnow
E-post 
bengan.winnow(at)gmail.com
Tfn. 0708553459


Dalarnas län
Birgitta Målar
E-post
birgittamalar(at)gmail.com
Tfn. 0709- 18 15 64


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 
 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Västernorrlands län
Gunilla Öhman
E-post 
gunilla.ohman(at)gmail.com
Tfn.070-6857684


 

 

 

 

Länsombud

Västra Götalands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Thore Jansson
E-post 
thore(at)futureconsulting.se
Tfn. 0701 904593


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post 
goran.dreveborn(at)telia.com
Tfn.076 8237723


Hallands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn. 052520915


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post 
carina(at)bindzau.net

Tfn.0707603517 

Back to Top