RGMV

RGMV:s verksamhet är inriktad på såväl övergripande principiella frågeställningar
på nationell och internationell nivå som på gode män och vårdnadshavare vardagliga bekymmer

Ett tydliggörande av uppdraget, nationella
riktlinjer och enhetliga ersättningar

Bättre förutsättningar för gode män

Riksföreningen Gode män Vårdnadshavare, RGMV, för dig som är god man
och vårdnadshavare eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med
ensamkommande barn och unga.

Ett godmanskap med en humanitär inriktning och
engagerade ansvarstagande medborgare

En rättssäker asylprocess och kvalificerade
grund-och påbyggnads utbildningar

Varför medlem i Gode män Vårdnadshavare?

Som medlem får du stöd i uppdraget av erfarna gode män om det behovet finns, nyhetsbrev med aktuella händelser och frågor, möjlighet att påverka.

 

Kritik mot Migrationsverket
Advokatsamfundet kritiserar Migrationsverkets nya rutiner för medicinska åldersbedömningar

Anne Ramberg: Tillvägagångssättet är ”ren utpressning.” (Advokatsamfundet 2017-03-21)
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2017/mars/advokatsamfundet-riktar-kritik-mot-migrationsverkets-nya-rutiner-for-medicinska-aldersbedomningar/


 

Åldersbedömningar
Reda nu har Rättsmedicinalverket kommit i gång med åldersbedömningar men full kapacitet har man först om cirka 6 veckor. Observera att du som god man inte själv kan beställa åldersbedömningar av Rättsmedicinalverket det kan bara myndigheter, i de här fallet Migrationsverket göra.
https://www.rmv.se/verksamheter/medicinska-aldersbedomningar/medicinska-aldersbedomningar-asylarenden/


Inte en effektiv användning av skattemedel 
Erfarna kompetenta gode män och vårdnadshavare begär nu i ökad omfattning att bli entledigade, då kommuner är oförståelse för vad uppdraget kräver och inte bekräftar gode mäns och vårdnadshavares viktiga insatser. Avsaknad av kvalitativa grund- och påbyggnadsutbildningar, möjlighet till rådgivning, liksom halvering av arvoden och kostnadsersättningar, är andra bidragande orsaker.

Berörda kommuner kan genom olika åtgärder och skäliga ersättningar behålla erfarna gode män, men just nu förloras värdefull kompetens. Detta är något som samhället inte har råd med, och i förlängningen drabbar detta barnen och ungdomarna på ett väldigt olyckligt sätt. 


Gode män utan stöd

Häromdagen uttalade sig folkhälsominister Gabriel Wikström i GP och sa att "De som arbetar med ensamkommande i kommunerna ska få mer stöd för arbete med psykisk ohälsa" Detta är också mycket bra. Jag hoppas nu att även vi som har uppdrag som godman åt våra ensamkommande barn också får del av detta stöd. (Eva Dahlstrand god man, Länsombud Västra Götaland 2017-02-27)
http://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/312-gode-maen-utan-stoed.html


Vad händer nu?

"Filmen Vad händer nu? vänder sig till ensamkommande barn under 18 år. Den handlar om första tiden i Sverige. Filmen kan visas av personal på HVB, socialtjänsten eller föräldrar i familjehem. Till stöd för den som visar filmen finns en handledning. För familjehem finns en informationsskrift." (Socialstyrelsen, information till ensamkommande barn och unga)
http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/ensamkommande-barn-och-unga/Sidor/Information-till-ensamkommande-barn-och-unga.aspx


Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen

"Regeringen föreslår bl.a. att om Migrationsverkets eller Polismyndighetens beslut om överföring enligt Dublinförordningen överklagas och klaganden yrkar inhibition inom överklagandetiden, får beslutet om överföring inte verkställas innan en migrationsdomstol har prövat frågan om inhibition. "(Regeringskansliet 2017-02-16)
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/02/ytterligare-anpassning-av-svensk-ratt-till-dublinforordningen/

 


Webbaserad utbildning-Upptäck människohandel med barn och unga 

"Människohandel är ett komplicerat brott som sker i flera led och kan därför också vara svårt att både identifiera, utreda och bevisa. I mars kommer därför Nationellt metodstödsteam (NMT) i samarbete med samtliga länsstyrelser att lansera en webbaserad utbildning. (Länsstyrelsen 2017-02-22)
www.nmtsverige.se
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/om-lansstyrelsen/pressrum/nyhetsbrev/Pages/default.aspx


Efterforskning och rödakorsmeddelanden

Tusentals människor förlorar årligen kontakt med varandra i samband med krig och naturkatastrofer. Att leva i ovisshet om vad som hänt en saknad anhörig kan vara oerhört plågsamt. Röda Korset har ett unikt nätverk som möjliggör för oss att söka efter - efterforska - saknade människor på många ställen i världen.
http://www.redcross.se/behover-du-var-hjalp/migranter-och-flyktingar/efterforskning-och-rodakorsmeddelanden/Ersättning för kostnader för god man till asylsökande barn

Tidigare fick en kommun ersättning för de faktiska kostnader kommunen fått i och med överförmyn dare/nämnds beslut om arvode och ersättning för de utgifter som en god man har haft för ensam komman de asylsökande barn och ungdomar.

De nya ersättningsreglerna för gode män till ensamkommande barn/unga innebär enligt regeringens förslag att:

 ”En enhetlig schablonersättning till anvisningskommunen på 52 000 kronor som avser mottagandet av asylsökande ensamkommande barn bör införas. Ersättningen bör avse transportkostnader, socialtjänstens utrednings- och uppföljningskostnader, tolkkostnader samt kostnader för god man och andra relaterade kostnader.”

Kommunernas ekonomi är ansträngd och det finns en förståelse för besparingar och effektivisering i olika avseenden. Dock inte för att vissa kommuner sänkt eller avser att sänka arvodena och ersättningar för utgifter gode män haft med hänvisning till de nya ersättningsreglerna och till en nivå som inte kan anses vara skälig. 

Men många kommuner:

  • avvaktar om kommunerna får mer pengar när SKL och regeringen möts nästa vecka
  • beaktar barnperspektivet och förutsättningarna för att barn ska få ett bra omhändertagande
  • respekterar FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) 
  • inser konsekvenserna av att förlora kompetenta erfarna ställföreträdare
  • ser problematiken med att rekrytera nya gode män och vårdnadshavare 

RGMV kommer framöver redovisa vad föreningen anser kan vara ett skäligt arvode för uppdraget och ersättningen för utgifter som är skäligen påkallade och i det sammanhanget diskutera det juridiska ställföreträdarskapet som överförmyndare/nämnd har som utgångspunkt vid bedömningen av en ställföreträdares arvode och ersättningar.

 Talespersoner:

P-O Nygren E-post perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910                      
Johnny Samuelsson E-post aej(at)telia.com Mobil 0704 820410

Org.nr.8024665518


Rådgivning helgfria dagar

Länsombud

Blekinge län
Bengt Winnow
E-post 
bengan.winnow(at)gmail.com
Tfn. 0708553459


Dalarnas län
Birgitta Målar
E-post
birgittamalar(at)gmail.com
Tfn. 0709- 18 15 64


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 
 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Västernorrlands län
Gunilla Öhman
E-post 
gunilla.ohman(at)gmail.com
Tfn.070-6857684


 

 

 

 

Länsombud

Västra Götalands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Thore Jansson
E-post 
thore(at)futureconsulting.se
Tfn. 0701 904593


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post 
goran.dreveborn(at)telia.com
Tfn.076 8237723


Hallands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn. 052520915


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post 
carina(at)bindzau.net

Tfn.0707603517 

Back to Top