RGMV

RGMV:s verksamhet är inriktad på såväl övergripande principiella frågeställningar
på nationell och internationell nivå som på gode män och vårdnadshavare vardagliga bekymmer

Ett tydliggörande av uppdraget, nationella
riktlinjer och enhetliga ersättningar

Bättre förutsättningar för gode män

Riksföreningen Gode män Vårdnadshavare, RGMV, för dig som är god man
och vårdnadshavare eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med
ensamkommande barn och unga.

Ett godmanskap med en humanitär inriktning och
engagerade ansvarstagande medborgare

En rättssäker asylprocess och kvalificerade
grund-och påbyggnads utbildningar

Varför medlem i Gode män Vårdnadshavare?

Som medlem får du stöd i uppdraget av erfarna gode män om det behovet finns, nyhetsbrev med aktuella händelser och frågor, möjlighet att påverka.

Beslut om tillfälligt uppehållstillstånd 13 mån kan leda till uppehållstillstånd

-Se till att dom vet och kommer iväg till skolan

Den remiss regeringen överlämnat till Lagrådet Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå som väntas träda i kraft 1 juni 2017 omfattar även elever på introduktionsprogram och kan möjliggöra att de som beviljats ett tillfälligt uppehållstillstånd i 13 månader,  kan få det förlängt med ytterligare 13 månader förutsatt att man går till skolan och lägger ner tid på studierna. 

När det andra tillståndet går ut krävs att man har börjat på ett nationellt program eller motsvarande för att uppehållstillstånd för gymnasiet ska beviljas. 

När de gått klart gymnasiet har de sex månader på sig att få ett arbete och i sådana fall möjlighet att få permanent uppehållstillstånd. 


Kommuner prioriterar besparingar i stället för ensamkommande barn/ungas bästa

Den försämrade psykiska hälsan, drogmissbruk och kriminalitet bland ett stort antal ensamkommande barn/unga borde föranleda myndigheter och organisationer att vidta åtgärder för att komma till rätta med den problematiken.

Men god män, som är en viktig länk mellan ensamkommande barn/unga och det svenska samhället, upplever att varken intresse eller insikt finns i flera av landets kommuner. 


Nu när krisen är som störst halverar kommuner arvodet för gode män, som i regel är 200 kronor i timmen före skatt  vilket fått till följd att erfarna kompetenta gode män nu begärt att bli entledigade.

De som upprör gode män är dock inte enbart en lägre ersättning utan framförallt, att åtgärden ses som en nedvärdering av de insatser gode män gör för att vägleda och integrera ensamkommande barn/unga i samhället, förhindra drogmissbruk och kriminalitet trots de svårigheter långa handläggningstider, nya asylregler och åldersupp skrivningar innebär.

Det finns ingen anledning att sänka arvodet för gode män och framförallt inte i en krissituation. Att nu kommuner ändå gör detta, visar på en stor okunnighet och insikt om situationen för ensamkommande barn/unga, gode mäns uppdrag  och tyvärr också för de konsekvenser som blir följden av arvodessänkningar.


Skrivelse till regeringen från bekymrade gode män på västkusten
Vi gode män är verkligen oroade och bekymrade över konsekvenserna som den nya Migrationslagen från juni 2016 får för ensamkommande barn.Barn med bra asylskäl beviljas nu flyktingstatus men med temporära uppehållstillstånd på 3 år på grund av åldersuppskrivning.Denna grupp som med största sannolikhet skall stanna i Sverige och bygga sin framtid här drabbas hårt. (se senast publicerade)


Ensamkommande tas om hand av medborgare

Ungdomar som uppnår myndighetsålder eller får sin ålder uppskriven, och därför ska flytta till Migrationsverkets anläggningsboende, tas i vissa fall om hand av lärare, gode män eller personal på boenden som låter dem bo hos sig. Ett välmenande och humanitärt åtagande som kan vara bra för ungdomen men som inte alltid faller väl ut. Därför måste varje hjälpande person reflektera över sina insatser och fundera över om de gagnar ungdomen ur ett längre perspektiv.
http://www.godmanakuten.se/index.php/oeverfoermyndarststistik/331-pa-hemmaplan-just-nu 

http://www.godmanakuten.se/index.php/oeverfoermyndarststistik/330-naer-barn-unga-blivit-myndiga


Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

I en lagrådsremiss som regeringen den 3 februari överlämnat till Lagrådet lämnas förslag till ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket ska bedöma en persons ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs i dag. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2017. (Justitiedepartementet 2017-02-03)
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/02/aldersbedomning-tidigare-i-asylprocessen/


Förslag om att studerande på gymnasienivå ska kunna få längre uppehållstillstånd

I en lagrådsremiss som regeringen den 3 februari överlämnat till Lagrådet lämnas förslag som aviserades redan i våras i propositionen om den tillfälliga lagen och som innebär att unga nyanlända som studerar på gymnasial nivå ska kunna få längre uppehållstillstånd än vad de annars hade fått. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2017. (Justitiedepartementet 2017-02-03)
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/02/kompletteringar-av-den-tillfalliga-lagen-for-uppehallstillstand-rorande-studier-pa-gymnasieniva/


Rättelse
Länsstyrelsen i Dalarna meddelar att den överförmyndarstatistik som tidigare publicerats varit felaktig. Nya uppgifter visar  att 185 av totalt 230 överförmyndare/nämnder svarat och att utifrån föreliggande underlag framgår att under 2015 förordnades 10138 gode män för 27659 ensamkommande barn och unga.
https://overformyndarstatistik.lansstyrelsen.se/Statistik


Statistik

121 ensamkommande barn och unga, varav 23 flickor har till och med  30 januari sökt asyl i Sverige flertalet från stater som Afghanistan, Marocko, Somalia, Algeriet och Syrien och i åldern 13-17 år

2016 gjordes 3431 åldersuppskrivningar och hitintills i år 153

Bifallsprocent: Afghanistan 81%, Somalia  86%,Etiopien 78% Irak 66% och Marocko 16% (2016)

Handläggningstid januari 2017  var 446 dagar.

19297 öppna ärenden gällande ensamkommande barn och unga väntar på att utredas.

(Källa Migrationsverket 2017-01-30)


Talespersoner:

P-O Nygren E-post perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910 
Johnny Samuelsson E-post aej(at)telia.com Mobil 0704 820410

Back to Top