Uppdraget som god man för ensamkommande underåriga  har liksom uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare blivit ett växande specialområde som i flera avseenden skiljer sig från ett ordinärt god mans- och förvaltarskap. RGMV anser att nuvarande system med gode män för ensamkommande underåriga behöver ses över men att översynen i första hand bör ske genom förändringar av nuvarande system och inte genom ett helt nytt med s.k. professionella företrädare från socialtjänsten.

Om RGMV
Riksföreningen RGMV är den organisation i Sverige som företräder gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare samt dem som på annat vis är involverade och engagerade i arbetet med ensamkommande barn och unga. 
Föreningen arbetar för att uppdraget ska kunna utföras enligt lagar och förordningar, att institutet god man respekteras och att de som på ideell grund ställer sig till förfogande i samhällets tjänst får det stöd och ges sådana förutsättningar att uppdraget kan utföras för ensamkommande barn och ungas bästa.

En majoritet i RGMVs styrelse är aktiva gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare – andra arbetar på HVB och familjehem eller som lärare för nyanlända. Samtliga i styrelsen och  länsombud arbetar för föreningen på ideell grund.


Det här vill vi 


Föreningens mål är att genom intressebevakning, kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och information främja gode mäns vårdnadshavare möjligheter att utföra uppdraget enligt gällande lagstiftning och kommunicera med departement, myndigheter, organisationer och ställföreträdare för att  uppnå det målet.
RGMV:s verksamhet är inriktad på såväl övergripande principiella frågeställningar på nationell och internationell nivå som gode män/vårdnadshavare vardagliga bekymmer. Rådgivning och support i olika avseenden är därför en viktiga delar av föreningens verksamhet liksom att driva frågor som: 


-Ensamkommande barn och unga  ska mötas av professionella företrädare som även i fortsättningen bör vara oberoende, 
 kompetenta personer från olika delar av vår samhällsstruktur.

-En nationell kravprofil och nationella  urvalskriterier bör tillskapas.

-Rekrytering och utbildnings insatser planeras och genomförs.

-Påbyggnadsutbildningar anordnas med  inriktning på juridiska och ekonomiska  aspekter av uppdraget.

-Någon form av formaliserad behörighet/auktorisation bör tillskapas.

- Benämningarna god man och särskild förordnad vårdnadshavare bör moderniseras.

- Ett ”Introduktionspaket” till alla ställföreträdare som efter överförmyndarens prövning godkänts bör tas fram.

- Mentorskap bör införas som en naturlig och viktig funktion i inskolningen av nya ställföreträdare.

-Åtgärder för att behålla och vidareutveckla ställföreträdare bör eftersträvas.

-Arbetsmiljö-och försäkringsfrågor för ställföreträdare bör uppmärksammas.

-Blanketten för åtagande som god man bör ses över då villkoren för åtagandet är ofullständiga eller saknas helt. 

-Ställföreträdare bör erbjudas ett bättre administrativt stöd vad avser bokning av resor samt en förenklad redovisning.

-En förenklad övergång mellan uppdragen som god man och särskilt förordnad vårdnadshavare bör eftersträvas.

-Förordnanden och entlediganden bör ske utifrån vad uppdraget kräver och vad  som kan anses vara för ensamkommande  
 underårigas bästa.

-Som en naturlig förlängning av av det formella företrädarskapet bör också särskilda anläggningsboenden erbjudas  efter
18-årsdagen
  samt en kontaktperson som under  lämplig tid följer unga vuxna och ger stöd i förekommande fall.

 -Ersättningsprinciper bör likformas över landet.


I övrigt

-Den nationella strategin för genomförandet av Barnkonventionen efterföljs.

-För att bli vald till överförmyndare, ledamot i överförmyndarnämnd samt ersättare ska särskilda kvalifikationer och
 utbildning kunna  krävas.

-Informationen om rollen som ställföreträdare förbättras gentemot andra aktörer och i utbildningssammanhang.

- Länsstyrelsens tillsyn vad avser överförmyndaren/nämnd och överförmyndarens tillsyn av ställföreträdare bör utvecklas.

-Ideella organisationer bör involveras och ges större inflytande och ansvar.

-En insyn i registrerings-processen bör eftersträvas.

-Migrationsverket inte ska börja handlägga asylärendet förrän den gode mannen bekräftar asylansökan.

 

 

 
Talespersoner:

P-O Nygren E-post perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910

                     
Johnny Samuelsson E-post aej(at)telia.com Mobil 0704 820410

 

Följ RGMV på sociala medier

RGMV på Facebook 

 på Twitter

RGMV på Youtube


E-post inforgmv@telia.com

Org.nr.8024665518


Rådgivning helgfria dagar

Länsombud

Blekinge län
Bengt Winnow
E-post 
bengan.winnow(at)gmail.com
Tfn. 0708553459


Dalarnas län
Birgitta Målar
E-post
birgittamalar(at)gmail.com
Tfn. 0709- 18 15 64


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Västernorrlands län
Gunilla Öhman
E-post 
gunilla.ohman(at)gmail.com
Tfn.070-6857684


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Thore Jansson
E-post 
thore(at)futureconsulting.se
Tfn. 0701 904593


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post 
goran.dreveborn(at)telia.com
Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post 
carina(at)bindzau.net

Tfn.0707603517 

Back to Top