Vad hade föreningen för ambitioner?

Att ha- eller vara en godman och allt vad det innebär.

Att ha en god man kan vara aktuellt för många individer med varierande behov. Det kan gälla ekonomi, omsorg, familjerätt, asylrätt eller hjälp med förståelse kring individens egna rättigheter bland annat. En god man bekostas ofta av privatpersonen själv alternativt av kommunen i vissa fall. Oftast finns möjligheten till att själv välja sin god man och beroende på varför gode mannen behövs så kan kostnaden komma att ligga under eget ansvar. Här på RGMV så finner, både du som själv är god man och du som är i behov av en,  relevant information kring vad du bör veta.

Skillnaden mellan en god man och en förvaltare.

Kort sagt så är skillnaden mellan en god man och en förvaltare är att en förvaltare oftast utses i samband med en tvångsåtgärd dvs i en vårdnadstvist, vilket inte är fallet när det kommer till en god man. Tingsrätten kan utse både gode män och förvaltare men vid fall där gode männen utses så är det en frivillig åtgärd som individen själv går med på. Ett förvaltarskap innebär också att förvaltaren kan ta beslut utan huvudmannens godkännande vilket inte är fallet inom godmanskap.

Familjerätt, familjejurist och asylrätt.

Vi tänker ge exempel med ett fall gällande familjerätt där en tvist uppstått. I fall rörande familjerätt innehållandes en tvist så behöver båda parter ta hjälp av en jurist, mer specifikt en familjejurist, för att därefter kunna gå till rätten med en så kallad familjerätts-fråga. I detta fall kan en, eller båda parter, vid problem såsom psykisk ohälsa, ekonomi eller annat vardagshinder frivilligt ge rätten möjligheten till att utse en gode man som hjälper föräldern eller föräldrarna att upprätthålla ett fungerande liv och vardag. Man kan ansöka om hjälp hos tingsrätten även om ett tvistemål eller liknande inte äger rum. I dessa fall krävs oftast ett läkarintyg, en utredning eller liknande. Viktigt att veta är också att man vid utseendet av tingsrätten har rätt till ett rättegångsbiträde, det vill säga att en utbildad jurist eller advokat med kännedom inom området hjälper dig under processen.

En god man kan vara till nytta i familjerätt som berör frågor gällande anhöriga med begränsade förutsättningar. Det kan handla om en anhörig som har svårt att tillvarata sina egna intressen, rättigheter och behov. Denne person kan då få hjälp av en god man som är en utsedd familjemedlem om så önskas. I detta fall bör anhöriga ta hjälp av en familjejurist som kan hjälpa till i kommande domstolsprocess. Familjejuristen hjälper till med sin expertis gällande familjens specifika situation.

Ett annat exempel där en god man kan behövas är hos barn som är nyanlända i Sverige. Gode mannen blir då en så kallad förordnad vårdnadshavare vilken föreslås av socialförvaltningen och utses och godkänns av tingsrätten. För att kunna bli god man till ett nyanlänt barn så krävs det att en besitter stor omsorg och respekt för barnets integritet samtidigt som en kan ta dig an det uppdrag du får. Få hjälp i processen genom ett rättegångsbiträde bestående av en legitimerad jurist eller en advokat.

Tillvägagångssätt.

Individer med svårigheter för att ta tillvara på sin livssituation, ekonomi eller sina rättigheter kan ansöka om en god man via Tingsrätten. Det individen först behöver göra är att ta hjälp av en jurist eller advokat som kan vägleda denne genom hela processen. Allt som oftast så ska en ansökan skickas in till överförmyndarnämnden innan Tingsrätten tar upp ärendet. Därefter så beslutar tingsrätten om ett eventuellt förmyndarskap eller godmanskap. Det är här rättegångsbiträdet är som allra viktigast, under domstolsprocessen. Genom processen så ska advokaten alternativt juristen hjälpa individen med att föra fram sin talan utefter individens egna intressen. Advokaten eller juristen ska också se till individens rättigheter bevakas genomgående. Mer information finner du på domstol.se

Detta är inofficiella sidan om RGMV
Riksföreningen RGMV var en ung förening i utveckling för dig som var god man/vårdnadshavare eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga. 
Föreningen arbetade för att uppdraget ska kunna utföras enligt lagar och förordningar, att institutet god man respekteras och att du som på ideell grund ställer dig till förfogande i samhällets tjänst får det stöd och ges sådana förutsättningar att du kan utföra uppdraget  för barn/ungas bästa.


Det här är RGMV ville
RGMV var en partipolitisk och religiös obunden förening som bildades våren 2012. Föreningens mål är att genom intressebevakning, kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och information främja gode mäns vårdnadshavares möjligheter att utföra uppdraget enligt gällande lagstiftning och att samverka med departement, myndigheter och organisationer för att  uppnå det målet.


Stöd och rådgivningStöd till medlemmar, rådgivning och rekommendationer till myndigheter och organisationer är viktiga delar av föreningens verksamhet liksom att driva frågor som:
att utarbeta nationella riktlinjer för uppdraget
att den nationella strategin för genomförandet av Barnkonventionen efterföljs
att myndigheter med  tillsynsansvar utvecklar fungerande tillsynsrutiner
att förordnanden och entlediganden sker utifrån vad uppdraget kräver och vad  som kan anses vara barn och ungas bästa
att en kvalificerad obligatorisk utbildning anordnas


RGMVs verksamhet
RGMV:s verksamhet var inriktad på såväl övergripande principiella frågeställningar på nationell och internationell nivå som gode män/vårdnadshavare vardagliga bekymmer som:
kvalitet på boenden
skolans exkludering av nyanlända elever
samarbetet med Socialtjänsten
myndigheters och förvaltningars okunnighet om god man/vårdnadshavares befogenheter och vad uppdraget innebär
problematiken med återförening
Förordningen i 
Dublin ll
/lll


RGMVs inriktning 2015
Inrättande av en god man -jour
En ändamålsenlig utbildning för nyanlända
Kommunernas anordnande av grundläggande-och påbyggnadsutbildningar för gode män/vårdnadshavare


RGMV arbetade för att uppdraget ska kunna utföras enligt lagar och förordningar, att institutet god man respekteras och att medborgare som på ideell grund ställer sig till förfogande i samhällets tjänst får det stöd och ges sådana förutsättningar att de kan utföra uppdraget  för barn och ungas  bästa som lagstiftaren avsett.


Sedan RGMV bildades våren 2012 har föreningen framgångsrikt arbetat utifrån vad som anges i de stadgar och program som formulerats som sammanfattningsvis handlar om bättre förutsättningar för gode män vårdnadshavare. Kontakter med myndigheter och organisationer har etablerats, en fungerande organisation har byggts upp. Styrelsemöten har genomförts och RGMV har deltagit i möten och seminarier och getts tillfälle att informera om föreningens tillkomst, verksamhet och mål. Medlemsantalet har långsamt men stadigt ökat.


RGMV ingår i regeringens asylnätverk och har medverkat i referensgruppen för projektet: Ensamkommande barn–lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Som remissinstans har RGMV lämnat ett yttrande till Justitiedepartementet om Betänkandet 2013:27, Bättre förutsättningar för gode män förvaltare och departementbetänkandet Särskilt ömmande omständigheter 2014:5


Ekonomisk familjerätt finansieras av lån utan säkerhet, låneförmedlare 2021