En god man för ensamkommande barn och unga behövs för en rättssäker mottagning, är en viktig länk till det svenska samhället och för ett ordnat återvändande 

Gode mannens uppdrag är att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Lagstiftarens avsikt med en god mans ställning kan anses vara, att denne ska stå fri och oberoende och ha rätt och skyldighet att agera för barn och ungas bästa. Grundläggande för uppdraget är att etablera ett förtroendefullt förhållande och utifrån en helhetsperspektiv bevaka att myndigheter, förvaltningar och organisationer gör vad som ålagts dem, att lagar och förordningar följs och att barn/unga får den hjälp som kan behövas och sina rättigheter tillgodosedda. Om så inte är fallet vidta de åtgärder som behövs. 

 

Kortfattat om Barnkonventionen

Kortfattat kan man konstatera följande. Iom. att barnkonventionen blir till lag ska barns egna rättigheter förstärkas. Det innebär dock inga nya rättigheter för barn. Skillnaden blir att ansvaret ökar att tillämpa rättigheterna för myndigheter, rättsväsendet och andra beslutsfattare. De ska alltså väga tyngre vid bedömningar och beslut som gäller barn. Iom att rättigheternas status höjs från konvention till lag, kan rättigheterna tillämpas på samma nivå som andra lagar, tex utlänningslagen och föräldrabalken. Detta ska naturligtvis gälla även barn i migrationsprocessen. Däri, liksom i andra processer som omfattar barn, ska barnens rätt att komma till tals - och att komma till tals på ett sätt som tar hänsyn till barnets bästa - förstärkas

Linn Öst Norí advokat, innehavare 

Öst Nori Advokatbyrå AB 


 

Statistik, ensamkommande barn/unga januari-september 2019

Fram till 1 oktober 2019 har 681 ensamkommande barn/unga varav 195 flickor sökt asyl i Sverige. Flertalet (536 ) i åldern 13 till 18 år och från Syrien (112) Marocko (99) Somalia (96) Afghanistan (93) samt Irak (30). 765 ärenden har avgjorts under perioden och handläggningstiden har i snitt varit 167 dagar.
Frivilligt återvändande: 38 har frivilligt rest tillbaka till hemlandet. Flertalet till Albanien  (16) Irak (6) och till första asylland (41) flertalet till Tyskland (20) och Danmark (6) (Källa Migrationsverket) Se vidare

https://www.godmanakuten.se/index.php/7-nyheter/438-aktuellt-oktober-202016 åring blev vittne till mord

En bekymrad god man till en 16 årig från Afghanistan ringde en kväll ett av RGMVs länsombud och berättade att "hans" pojke  blivit vittne till hur en kompis sköts ihjäl på skolan och var chockad och livrädd för att själv bli dödad om han berättade för polisen vad han sett. 
Vad kan jag göra, förutom en orosanmälan till socialtjänsten och försöka få en tid hos BUP undrade den gode mannen. 


Tystnadskulturer kartlagda i ny Brå-rapport

För att bryta tystnadskulturen måste man snabbt förhöra brottsoffer och vittnen och se till att de får skydd om de behöver. Andra viktiga faktorer kan bland annat vara att dokumentera bevis i ett tidigt skede samt att ge tidiga utsagor ett större bevisvärde. (Brå 2019-10-01)

https://www.bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70ea8578/1569840639055/2019_10_Tystnadskulturer.pdf


Varje år vittnar omkring 100 000 människor i Sverige

Vittnen förekommer i stort sett i alla slags förhandlingar på tingsrätten, men vanligast är kanske att de förknippas med brottmål. I brottmål kan man enkelt uttryckt säga att ett vittne är någon som antingen sett någon begå ett brott, sett något vid ett brottstillfälle eller iakttagit något kring gärningspersonens eller brottsoffrets beteende i tiden kring brottet. (2019-09-10 Anna Överby Domar bloggen)
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/kronvittnen-och-anonyma-vittnen/


 

Gängkriminalitet 

I en ny studie intervjuades både män med gängbakgrund och stödpersoner i olika verksamheter för att undersöka processer för att lämna ett gäng och vilket stöd som behövs för detta. (Kriminalvården 2019-09-24)

https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/nyheter/2019/september/ny-studie-vagen-ut-ur-ganget/?utm_campaign=newspost&utm_source=subscriptionletter&utm_medium=email&utm_content=readmore


Lärarnas fem krav för att skapa studiero

Vilken rätt har lärare att ingripa fysiskt och vart går gränserna. Nu kräver Lärarförbundet att skollagen förtydligas för att klargöra vilka befogenheter lärare har för att skapa trygghet och studiero.(Källa Lärarförbundet)
https://lararnastidning.se/lararnas-fem-krav-for-att-kunna-skapa-studiero/?utm_source=Nyhetsbrev+L%C3%A4rarnas+tidning&utm_campaign=1bb63eb18e-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_26_01_42_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_d636c7d560-1bb63eb18e-493409341


Pressat för migrationsdomstolarna – och mer ansträngt kan det bli

”Antalet mål kopplade till anknytning, medborgarskap och arbetstillstånd förväntas öka rejält under de kommande åren. Trots det får migrationsdomstolarna kraftigt minskade anslag i budgeten. Det innebär att tusentals människor riskerar att hamna i årslång väntan på besked. Men i en proposition föreslår nu regeringen att möjligheterna för Migrations domstolarna att överlämna mål till andra domstolar förlängs till och med december 2020. ”(Sveriges Domstolar 2019-09-27)
https://www.domstol.se/nyheter/2019/09/pressat-for-migrationsdomstolarna--och-mer-anstrangt-blir-det/


Fler är 1000 har omkommit eller försvunnit

Sedan 2014 har fler än 18 000 människor mist livet i Medelhavet och hitintills i år har fler än 1000 flyktingar och migranter dött eller försvunnit när de försökt korsa Medelhavet. 300 personer har dött på västra Medelhavs rutten från Marocko mot Spanien. Men majoriteten av dödsfallen - cirka 65 procent - har inträffat i centrala Medelhavet när människor försökte nå Italien eller Malta från Libyen. (Källa UNHCR)


 

Nytt rättsligt ställningstagande om Syrien

"Säkerhetssituationen i Syrien fortsätter att vara allvarlig, men konfliktnivån i några av landets provinser har sjunkit. Därmed bedöms inte längre situationen i hela landet vara sådan att alla riskerar att drabbas av urskillningslöst våld. Det framgår av Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande om skyddsbehov för personer från Syrien." (Migrationsverket 2019-08-29)

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2019/2019-08-29-Nytt-rattsligt-stallningstagande-om-Syrien.html


Klimatrelaterad förflyttning, både inom länder och över gränserna. 

Sämre skördar innebär att Somalia står inför den största hungersnöden sedan 2011. 
UNHCR rapporterar att hittills i år har fler än 5000 somalier flytt till södra Etiopien och att fler familjer förväntas komma de närmaste månaderna. 
Situationen förvärras ytterligare av att den militanta gruppen Al-Shabab kräver "skatter" från jordbruksfamiljer och hotar deras barn med tvångsrekrytering om de inte betalar. (källa UNHCR)
 


Förbud för föräldrar och vårdnadshavare att slå sina barn

Det skotska parlamentet röstade under torsdagen igenom att införa ett förbud för föräldrar och vårdnadshavare att slå sina barn.

Skottland är därmed den första delen av Storbritannien att helt förbjuda barnaga, rapporterar nyhetsbyrån AFP/Ekot. För närvarande kan föräldrar använda "rimligt fysiskt våld" för att disciplinera sina barn.Sverige var först i världen med att förbjuda barnaga 1979 och efter det har runt 50 länder också infört förbudet. (Europaportalen 2019-10-04)Samarbete med länder runt Östersjön mot människohandel

Jämställdhetsmyndigheten och Östersjöstaternas råd arbetar med projektet CAPE för att rikta fokus på människohandel. Barn är särskilt sårbara för att bli utnyttjade på olika sätt, bland annat på grund av sin beroendeställning gentemot vuxna. (Källa Jämställdhets myndigheten)
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/nyhet/samarbete-med-lander-runt-ostersjon-mot-manniskohandel
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/nyhet/kartlaggning-av-prostitution-och-manniskohandel-for-sexuella-andamal

(För råd eller stöd i ärenden om prostitution och människohandel. Kontakta det Nationella Metodstöds teamet Tfn 020 390 000)


 

Hedersrelaterat våld och förtryck

"De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli utfrysta, hotade och misshandlade. För en del medför ett ställningstagande mot familjens normer och värderingar så stora risker att de måste lämna sina familjer och i vissa fall helt och hållet bryta med dem
."
 (Jämställdhetsmyndigheten)
http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/vad-ar-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/


Problemen har flyttas till Grekland

På Hal Far Open Centre på Malta finns nu bara ett mindre antal flyktingar/migranter kvar och Cara Mineo på Sicilien, en gång Europas största flyktingläger har nu avvecklats. 
I stället har Moria på den grekiska ön Lesbos blivit Europas största flyktingläger med omkring 8500 flyktingar varav 500 uppskattas vara pojkar och flickor utan vårdnadshavare som riskerar att utsätts för exploatering och missbruk. 
De problem som tidigare fanns på Hal Far Open Centre på Malta, Cara Mineo och andra läger i Italien finns nu i stället på de grekiska öarna utanför Turkiets kust.


 

Delaktighet

”Full delaktighet är ett centralt begrepp inom funktionshindersområdet. Delaktighet handlar om möjligheten för alla, oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga inom samhällets alla områden, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan och offentliga miljöer.”( Myndigheten för delaktighet, MFD)


Budgeten för 2020 på fem minuter

Den 18 september 2019 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2020 till riksdagen. (Finansdepartementet 2019-09-23)
https://www.regeringen.se/artiklar/2019/09/budgeten-for-2020-pa-fem-minuter/

 

Ett lyft för barn och unga när Barnkonventionen bli svensk lag 2020

2020 blir Barnkonventionen svensk lag men redan i december 2010 godkände Sveriges Riksdag en strategi för stärka barnets rättigheter i Sverige. Strategin består av ett antal principer och utgår från de mänskliga rättigheter som varje barn upp till 18 år ska tillförsäkras enligt internationella överenskommelser, särskilt de åtaganden som följer av konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen.) Rättigheterna ska tillförsäkras alla barn oavsett bl.a. ålder, kön och funktionsnedsättning (barnkonventionen artikel 2).

För att stärka barnets rättigheter i Sverige ska följande strategi gälla:

• All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen. 
• Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang. 
• Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. 
• Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken.
• Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap. 
• Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och omsätta denna kunskap i berörda verksamheter. 
• Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom samverkan. 
• Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn. 
• Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrätts perspektiv

Strategin ska vara en utgångspunkt för offentliga aktörer på statlig och kommunal nivå som i sina verksamheter ska säkerställa barnets rättigheter. Den vänder sig således till riksdag, regering, statliga myndigheter, landsting och kommuner. Rättsväsendet har i detta sammanhang en viktig roll i att säkerställa barnets rättigheter utifrån gällande lagstiftning. 
https://www.regeringen.se/49bbc4/contentassets/2a26913591f24fee99b910d3ceac4bd1/strategi-for-att-starka-barnets-rattigheter-i-sverige-s2010.026

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Kommande möten
Årsmöte 2020, mars-april

Stryelsemöten 2020
(information kommer)

 

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com


P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

 

Eva Wennberg. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut.
Uppland
Tfn 0174 40320, 073 8554499

E-post eva(at)bjorksta.se

 

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

 

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland

E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

 

 

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

 


Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

 

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 

Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post
 barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793


Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Blekinge län
Bengt Winnow
E-post 
bengan.winnow(at)gmail.com
Tfn. 0708553459


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle

E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Östergötlands län
Reidun  Claesson
E-post reidun.claesso(at)gmail.com
Tfn.0705892155

 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Thore Jansson
E-post 
thore(at)futureconsulting.se
Tfn. 0701 904593


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top