rgmv-LOGO.png

 

 

 

 

Till

 Justitie-och Inrikesminister Morgan Johansson 

Migrations- och biträdande Justitieminister Heléne Fritzon

 

Ett nytt rättssäkert, ändamålsenligt och effektivt mottagande av ensamkommande asylsökande barn/unga, och ett tydliggörande av god man-uppdraget

 

God man-uppdraget

Uppdraget som god man för ensamkommande barn/unga har  blivit ett specialområde som till karaktären i flera avseenden skiljer sig från ett ordinärt godman- och förvaltarskap, och även från särskilt tillförordnade vårdnadshavares uppdrag. Möten med andra kulturer och religioner är karakteristiskt för uppdraget, liksom att samtal under en relativt lång tid måste föras med hjälp av tolk. Huvudmannen är asylsökande vilket innebär en speciell process, och anhöriga kan saknas eller finnas i en annan världsdel.

En god man är en viktig länk mellan ensamkommande barn/unga och det svenska samhället. RGMV ser ett värde i att medborgare på ideell grund ges tillfälle att delta i utvecklingen av demokrati och vara delaktiga i samhällsbyggnaden. Viktigt är även att ensamkommande barn/unga inte endast möter myndighetspersoner, utan också det civila samhället. 
Men de som förordnas ska vara professionella i meningen kompetenta, rättrådiga och i övrigt lämpliga.


Nödvändiga förändringar

Ensamkommande asylsökande barn/unga som kommer till Sverige möter en komplex förvaltning där ansvaret för mottagandet är fördelat mellan staten, kommunerna och landstingen. Det förutsätter, för att mottagandet ska vara  rättssäkert och effektivt, en samordning mellan myndigheter. Dessutom krävs en samverkan med  civilsamhället och en tydlighet vad avser barn/ungas rättigheter och skyldigheter. Centralt är också att det ansvar som åligger myndigheter och gode män tydliggörs, och att tillsyn och kvalitetskontroller sker. 

Men den myndighetsutövning som ålagts överförmyndare/nämnder i landets kommuner och länsstyrelsens tillsyn har under en följd av år uppvisat allvarliga brister, vilket framgår av Riksrevisionen granskningar och gode mäns erfarenheter. RGMV vill peka på följande saker:

 

att de sju länsstyrelser som ska se till att det finns en kvalitativ, effektiv och enhetlig tillsyn över överförmyndarna, och som genom en ändring i föräldrabalken den 1 januari 2009 även fått en rådgivande funktion gentemot överförmyndarna, har begränsade möjligheter att effektivt utöva de kvalitetskontroller och tillsyner som är reglerad i främst föräldrabalken (1949:381). De ska också ges verktyg för att kunna vidta de åtgärder som kan behövas, samt få gehör för synpunkter vad avser överförmyndare/nämnds organisation och utbildningsfrågor.

 

att de förändringar i FB (SFS 2014:886) som trädde i kraft 2015 för att förbättra förutsättningarna för överförmyndare/nämnd, ställföreträdare och skydda utsatta barn/unga frångås i vissa fall av landets 230 överförmyndare/nämnd. Därtill syns alltför ofta ett oprofessionellt handhavande av gode män, bristande samordning och samverkan som får till följd att barnkonventionens grundläggande princip inte följs och det som kan anses vara barnets bästa i vissa fall allvarligt åsidosätts.

 

att det finns skilda uppfattningar om hur uppdraget ska genomföras och hur Lagen om god man för ensamkommande barn (2005:429) ska tillämpas.

 

att det inte krävs några speciella kvalifikationer för att bli vald till  överförmyndare eller ledamot/ersättare.

Den tilltro till att nödvändiga förändringar  kan ske inom nuvarande system, som RGMV tidigare har redovisat i ett brev till Justitiedepartementet den 2016-04-14, har nu brustit. Anledningen till detta är att kommunernas myndighetsutövning fortfarande karaktäriseras av okoordinerade ställningstaganden, lokala tolkningar av lagar och förordningar, bristande tillsyn av ställföreträdare, och uteblivna kvalitativa grund- och påbyggnadsutbildningar för dem som förordnats. 
De möjligheter som funnits under många år att bilda gemen samma  överförmyndare/nämnder har bara utnyttjats av ett sextiotal kommuner.

En utebliven samverkan och samordning innebär att villkoren för förordnandet och förutsättningarna för uppdraget varierar för gode män, och att  barn/ungas möjligheter att få den hjälp som kan behövas och sina rättigheter tillgodosedda kan bero på var de bor.

En ny ordning

RGMV är medveten om regeringens åtgärder för att komma till rätta med problematiken, och även om de satsningar som gäller den negativa utvecklingen med barn/ungas låga skolresultat, och förekomsten av psykiska ohälsa, drogmissbruk och kriminalitet.

RGMV anser att det finns skäl för regeringen att överväga alternativ till det nuvarande systemet, som inte fungerat tillfredsställande på tio år, för att säkerställa ett mottagandet som är rättssäkert, ändamålsenligt och effektivt och förordar: 

-att en fristående myndighet/organisation direkt underställd Justitie departementet åläggs ansvaret för myndighetsutövningen. Denna myndighet/organisation skulle behandla ärenden som rör ensamkommande asylsökande barn/unga, och ansvara för förordnanden,  utbildning av gode män, entlediganden, samt boende för barn/unga.

-att tillsyner och kvalitetskontroller förstärks genom en ny myndighet där det civila samhället är representerat, vilken ersätter de sju länsstyrelser som idag har det övergripande tillsynsansvaret över överförmyndare/nämnd.


Om ensamkommande barn/unga förutsättningar

Efter ett förordnande möter en god man en oftast målmedveten ung människa som präglats av uppväxtvillkoren i sitt hemland, och i många fall påverkats av upplevelser under resan därifrån. En i grunden många gånger stark kompetent person som också själv uppfattar sig så, men som kan ha blivit ordentligt tilltufsad av omvärlden och kan behöva hjälp i vissa avseenden.

I vissa fall kan de  lida av psykisk ohälsa, som ovan påpekats ofta relaterad till tidigare upplevelser och separation från närstående. Psykisk ohälsa kan förstås också vara relaterad till de förhållanden som möter dem här. Det kan i vissa fall också finnas en kriminell eller drogrelaterad problematik, som ibland kan förklaras av att de är i människohandel. Men det övervägande antalet ensamkommande är, enligt RGMV:s erfarenhet, varken kriminellt belastade eller i drogmissbruk. Tvärtom, de allra flesta lever lagenligt; de vill skapa sig ett så gott liv som möjligt och bidra till samhället. Ambitionen är att få uppehållstillstånd och studera för att få ett arbete som leder till självförsörjning och etablering.

Deras ambitioner kan leda dem framåt,  men för att de unga ska nå sitt mål krävs ett bemötande som inte är ensidigt inriktat på omhändertagande, vård och behandling. De skulle i många fall vara mer betjänta av ett mottagande där det övergripande syftet är att de ska bli självförsörjande, kunna etablera sig och bidra till samhällsutvecklingen. Men sådana mål är idag otydliga eller inte förekommande.

I tidigare hemland har de ensamkommande ofta betraktas som vuxna, men vid mottagandet i Sverige blir de barn igen. Uppgifter som gör dem behövda är få.

RGMV har uppfattningen att mottagningssystemet ska anpassas för att tillvarata barns/ungas kompetens. De förväntningar som finns på den unga och det ansvar som åligger henne eller honom måste tydliggöras. RGMV vill att:

-ett personligt mottagande sker från första stund med en god man närvarande vid registreringstillfället

-den ensamkommande får tydlig information om såväl rättigheter som skyldigheter

-att den utbildning som anordnas utgår från behov och förutsättningar. RGMV betonar särskilt vikten av tillgång till yrkes-/lärlingsutbildningar

-skolplikt ska gälla för alla ensamkommande även de som fyllt sexton år

RGMV menar att ensamkommande här ska särbehandlas i relation till dem som levt en längre tid i  Sverige och en obligatorisk samhällsutbildning med bland annat sexualundervisning och samlevnad, en typ av undervisning som många ensamkommande inte tidigare haft tillgång till, behöver bli ett obligatorium. RGMV välkomnar således de specifika satsningar, exempelvis från RFSU, som skett de senaste åren.

 

Samhällets mål

Det är av grundläggande betydelse att samhällets ambitioner för ensam kommande barn/unga tydliggörs. Fler barn/unga skulle kunna ges möjlighet att skapa sig goda liv och bidra till samhällsutvecklingen.

Enligt RGMV kan samhällets mål vara att:

-mottagningen ska främja en snabb etablering i arbets- och samhällslivet för   de som beviljas uppehållstillstånd och säkra en effektiv och rättssäker  asylprocess.

-ge asylsökande barn/unga en grundläggande trygghet

-anordna ett särskilt mottagningsboende och obligatorisk utbildning direkt  efter ankomsten, en utbildning som är anpassad efter individuella behov och  som kan leda en anställning 

Oavsett om de fått uppehållstillstånd eller ska utvisas alternativt överföras ska de omedelbart efter ankomsten kunna påbörja en utbildning som ger såväl praktiska som teoretiska kunskaper. De som skall utvisas eller överföras ska ges möjlighet till en ändamålsenlig utbildning som möjliggör en framtid i hemlandet eller första asylland. De ska få slutföra sådana studier inom rimlig tid innan beslut  om utvisning  alternativt överföring verkställs. 

Medlemmar i RGMV har getts tillfälle att yttra sig över skrivelsen och

Per-Olof Nygren, vice ordf. Karin Senter, styrelseledamot Gunilla Öhman, länsombud Västernorrland län Birgitta Målar, länsombud Dalarnas län Viveka Kitredge länsombud Södermanland län Åke Engvall, länsombud Uppsala län, Annika Sehlstedt, länsombud Jönköpings län,  har varit delaktiga.

Borrby 2107-09-11

Johny Samuelsson, ordf.

RGMV

Riksföreningen Gode Män Vårdnadshavare  

 

 

 

 

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Kommande möten
Årsmöte 2020, mars-april

Stryelsemöten 2020
(information kommer)

 

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com


P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

 

Eva Wennberg. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut.
Uppland
Tfn 0174 40320, 073 8554499

E-post eva(at)bjorksta.se

 

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

 

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland

E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

 

 

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

 


Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

 

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 

Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post
 barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793


Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Blekinge län
Vakant


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle

E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Östergötlands län
Reidun  Claesson
E-post reidun.claesso(at)gmail.com
Tfn.0705892155

 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Vakant


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top