Under åren har bland mycket annat följande hänt

2012
RGMV bildades

Möten med: migrationsmister 
Tobias Billström och Johanna Sjö,

Maria Ferm (MP) och David Nilsson

samt Peter Ehn,Statskontoret 

2013
Möte med: Lotta Reimers och Lisa Wellenius tillsynsenheten, Länsstyrelsen i Sockholm

Statssekreterare Bertil Östberg, Utb.dep.

Chatarina Hast Markkula, expert i barnfrågor, Migrationsverket

Medverkan vid seminarium,Sveriges Kristnas råd

Möte med regeringens asylnätverk

Möte projektet "Ensamkommande barn– lokalt och regionalt utvecklingsstöd"

Rådgivingsbyråns nätverksmöte

Deltagande i konferens, Handel med barn

ERPUM, möte med Susanne Bäckström

Möte med Fondenheten på Arlanda och i Stockholm

RGMV håller årsmöte

Möte med regeringens asylnätverk

Referensgruppsmöte, SKL

Medverkan vid informations-och rekryteringsmöten i Norrtälje och Täby

2014
Skrivelser till Riksdagaparierna
angående bl. a god man-jour

Skrivelse till Skolverket angående utbildning för nyanlända elever

Skrivelse till Utbildningsdepartementet angående utbildning för nyanlända elever

Skrivelset till Arbetsmarknadsdepartementet angående utbildning för ensamkommande barn och unga

Skrivelse till Socialdepartementet
angående boende för ensamkom mande barn och unga

2015

 

 

Möte med Asylnätverket
Under ett par timmar på eftermiddagen den 12 mars 2012 deltog RGMV i Asylnätverkets möte i Regeringskansliets lokaler på Fredsgatan. Information i olika frågor meddelades och frågor ställdes till migrationsminstern av närvarande organisationer. En intressant och lärolik upplevelse som på olika sätt kommer att påverka vårt arbete med att förbättra villkoren för gode män vårdnadshavare till ensamkommande minderåriga.


Möte på Länsstyrelsens tillsynsehet i Stockholms län
Tisdagen den 22 januari 13.00 mötte RGMV Lotta Reimers och Lisa Wellenius för att samtala om tillsynen av överförmyndare och speciellt hur överförmyndarmyndigheten sköter tillsynen av förordnade gode män för ensamkommande barn och unga samt begränsning av uppdrag. Ett givande möte under trevliga former där det bland annat framkom att tillsynen försvåras av vissa oklarheter med vad som ingår i uppdraget och en lagstiftning som inte anger någon begränsning av hur många uppdrag en god man samtidigt kan ha.


Möte på Utbildningsdepartementet
Möte med statssekreterare Bertil Östberg och dep.sekr Ulrika Lundqueist på utbildningsdepartementet den 6 februari  för att samtal om utbildning för nyanlända elever. 


Möte med migrationsministern
Måndagen den 22 oktober 2012 mötte RGMV migrationsminister Tobias Billström och poltiskt sakkunniga Johanna Sjö på Rosenbad. Mötet pågick under närmare en timma och synpunkter på olika frågor som: Migrationsverkets inledande mottagningsprocess, myndigheters tillsynsansvar, ålderbedömningar, verkställighet av lagakraftvunna beslut om avvisning/utvisning,  tillämpningen av undantagsregeln i Dublin ll utväxlades. 

Mötet hölls i en avspänd god stämning och gav oss möjlighet att ta del av ministerns synpunkter, presentera RGMV:s program  och de rekommendationer vi står för i olika frågor.


Möte med Maria Ferm
Den 21 november 2012 mötte RGMV miljöpartiets talesman i migrationsfrågor Maria Ferm och David Nilsson, politisk sekreterare i Riksdagshuset för att presentera föreningen och samtala om förutsättningarna för gode män/vårdnadshavare. Samtalet handlade bland annat om jourhavande god man, boende för ensamkommande barn och unga, handledning och utbildning för gode män/vårdnadshavare och Stadskontorets rapport om Migrationsverkets förordnanden av biträden. Vi kunde konstatera, vid ett trevligt och givande möte, att våra synpunkter överensstämde och att Maria Ferm var väl insatt i de olika frågeställningarna.


Möte med Peter Ehn på Statskontoret
Regeringen gav den 15 mars 2013 Statskontoret i uppdrag att utvärdera Migrationsverkets handläggning av frågor som avser förordnande av offentligt biträde i migrationsärenden. För en tid sedan presenterades rapporten "En ny Modell för Migrationsverkets förordnanden av offentliga biträden." Peter Ehn är en av de ansvariga utredarna som RGMV mötte ondagen den 21 november för att samtala om vilken betydelse rapporten kan ha för gode män/vårdnadshavare. Mötet var intressant och vi fick bra information och blev väl mottagna. 


EU:s gemensamma asylpolitik
Den 8 november 2013 deltog RGMV: i det seminarium som ägde rum i Europahuset i Stockholm med EU-kommissionären Cecilia Malmström samt migrationsminister Tobias Billström. Seminariet handlade om  om EU:s s.k. asyl- och migrationspaket som nu är antaget av Europaparlamentet och ministerrådet.  Efter seminareiet fick vi tillfälle att växla några ord med kommisionären och tacka migrationsminstern för vårt möte tidigare.
Rädda Barnens seminarium i Europahuset 14 sept 2014     

Syftet med seminariet var att samla aktörer på olika nivåer som på olika sätt arbetar med frågor som rör ensamkommande barn i Sverige och på europeisk nivå för att diskutera gemensamma utmaningar, goda exempel och förbättringsområden på kommunal, nationell och europeisk nivå. RGMV medverkade genom att bland annat betona vikten av att endast lämpliga biträden ska förordnas i barnärenden och att  en god man alltid skall närvara när ensamkommande barn/unga registreras vid ankomstenenheten


 

 


Migration i projektform

RGMV deltog i ett seminarium om resultat och erfarenheter från EU finansierade utvecklingsprojekt den 18 september i MalmöMöte med Gränspolisen
RGMV besökte Gränspolisen i Malmö den sista oktober 2014 för att samtala om hur ensamkommande barn smugglas in i landet, barn i människohandel och hur de arbetar med utvisningar och överföringar. Vi blev väl mottagna av bland annat chefen för gränspolisen vid ett besök som var både lärorikt och intressant.


Våldsbejakande extremism
Den 23 mars arrangerade polisen i östra Malmö och Malmö Islamic center en konferens om våldsbejakande extremism. Konferensen hölls i ett muslimskt center som också är en moské. Inbjuden till konferensen var Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, ett flertal olika organisationer och även P-O Nygren från RGMV.Människohandel och sexuell exploatering
Länsstyrelsen i Stockholm anordnade den 23-24 mars 2014 en Nationell konferens om människohandel och sexuell exploatering. RGMV var där och representerades av bland andra Katarina Reeves.


Organisationer mötte Morgan Johansson 
Den 25 mars 2015 var RGMV inbjudna tillsammans med flera andra organisationer till ett möte med justitie-och migrationsminister Morgan Johansson. Information gavs om regeringens arbete med mottagande av asylsökande i Sverige, ny lagstiftning och pågående lagstiftningsarbete samt om EU-arbetet.


Givande möte på Rosenbad
Att myndigheter och förvaltningar inte alltid fungerar som de ska, och att detta går ut över gode mäns möjligheter att utföra sitt uppdrag på det sätt lagar och förordningar föreskriver, var en av de frågor som RGMV lyfte vid ett möte med Morgan Johansson och hans medarbetare på Rosenbad den 9 juni.

Boendeformer och att elever på Språkintroduktion inte parallellt kan läsa ämnen och kurser inom grundskola och gymnasium är en organisatorisk spärr om eleverna tidigt ska kunna läsa också praktiska kurser, diskuterades också vid ett trevligt och givande möte.

 


 

 

 

 

 

 

Back to Top