Riksföreningen gode män/vårdnadshavare för ensamkommande barn/unga, RGMV

YTTRANDE

2013-08-18 Justitiedepartementet

Dnr 2013:27

 

Betänkandet 2013:27 Bättre förutsättningar för gode män förvaltare

Sammanfattning

RGMV delar i huvudsak utredningens olika förslag men noterar att uppdraget som god man/vårdnadshavare för ensamkommande barn/unga som har en annan karaktär och i flera avseenden markant skiljer sig från ett ordinärt godmanskap ges ett relativt litet utrymme i betänkandet.

Vi ser emellertid positivt på, att frågor som rör uppdraget som god man uppmärksammas och att det finns en ambition att förbättra förhållandena för de som på ideell grund ställer sig i samhällets tjänst. Vi gör en annan bedömning än utredningen vad avser 10.3 och anser att uppdraget skall tydliggöras och nationella riktlinjer utarbetas, betonar vikten av att minska okunskapen om uppdraget och att tillsynen i alla avseenden måste förbättras. Mycket positivt är att utredningen gör bedömningen att sekretess hos Ö-FM och domstol även ska omfatta ensamkommande barn/unga och framhåller nödvändigheten av relevant statistik.

I övrigt anser vi att bättre förutsättningar att utföra uppdraget innebär att:


-Myndigheter med tillsynsansvar utvecklar fungerande tillsynsrutiner

-Den okunskap om uppdraget som generellt finns hos gode man, myndigheter, förvaltningar och organisationer åtgärdas.

-Det antal uppdrag en god man/vårdnadshavare samtidigt kan ha regleras

-En kvalificerande utbildning i två delar, en grundutbildning samt en påbyggnadsutbildning likvärdiga i hela landet utifrån en gemensam utbildningsram fortlöpande anordnas

-Ett förordnande som god man/vårdnadshavare förutsätter att ha blivit godkänd vid en sådan utbildning

-En särskild funktion inrättas på Ö-FM som kan ge stöd och juridisk hjälp till god man/vårdnadshavare

-Ankomstkommnerna åläggs Ö-FM genom ett interimistiskt förfarande upprätta en godmanjourer

-Den nationella strategin för genomförandet av Barnkonventionen efterföljs

-Förordnanden och entlediganden sker med hänsyn till vad uppdraget kräver och vad som kan anses vara barn/ungas bästa

-God man/vårdnadshavare skall bekräfta ensamkommande barn/ungas asylansökan

-God man/vårdnadshavare ska kunna frånträda sitt uppdrag om särskilda skäl föreligger utan onödigt dröjesmål samt att barn/unga snarast, efter beslut om permanent uppehållstillstånd, skall få en särskilt förordnad vårdnadshavare inom en bestämd tid.

-En översyn av nuvarande ersättningar görs och förenklade redovisningsrutiner utarbetas

-En god man som inte fullgör sina skyldigheter ska entledigas skyndsamt


-Utbildning för nyanlända elever med permanent uppehållstillstånd ska anpassas till

individuella behov och förutsättningar

-Utbildning för nyanlända elever som skall utvisas eller avvisas alternativt överföras skall vara förberedande för ett återvändande till hemlandet eller första asylland.

 

Utvecklande av synpunkter samt rekommendationer

En väl fungerande överförmyndarverksamhet (10.5)

Gode män/vårdnadshavare vittnar om att uppdraget är positivt och givande men inte utan svårigheter av varierande grad. Trots att uppdraget förutsätter regelbundna kontakter med vuxna i barn/ungas omgivning är det ändå ett ensamarbete med krav på adekvata kunskaper. Behovet av återkoppling, stöd och stimulans är därför stort.

Förutom en i alla avseenden förbättrad tillsyn hur gode män sköter sitt uppdrag av ansvariga myndigheter är det RGMV:s uppfattning att det även behövs andra åtgärder och förordar att Ö-FM på regional eller kommunal nivå inrättar en särskild funktion för gode män/vårdnadshavare inom ordinarie verksamhet med ansvar för juridisk rådgivning, råd och stöd.

Rekommendation:

En särskild funktion inom ordinarie verksamhet inrättas på Ö-FM som kan bistå med juridisk rådgivning, allmänna råd och stöd. En sådan åtgärd bidrar till ett rättssäkert system och kan generellt innebära en kompetens-och kvalitetshöjning. Att utveckla uppdraget i olika avseenden är angeläget, frågan om professionella gode män bör därför aktualiseras.

 

Information om uppdraget

Myndigheter, förvaltningar och organisationer har generellt sätt otillräckliga kunskaper om god man/vårdnadshavares ansvar, vilka befogenheter som följer uppdraget liksom att det i flera avseenden skiljer sig från ett ordinärt godmanskap vilket försvårar en nödvändig samverkan. Uppfattningen att den första tiden för ensamkommande barn/unga är den svåraste och att uppdraget är jämförbart med ett ordinärt godmanskap kan innebära att beslut fattas utifrån felaktiga förutsättningar till exempel vad avser antal uppdrag.

Rekommendation:

Att informera berörda aktörer om uppdraget är en viktig uppgift som underlättar för gode män/vårdnadshavare att utföra uppdraget korrekt och möjliggör en konstruktiv samverkan.

 

Bör överförmyndaren ha skyldighet att lämna förslag på ställföreträdare till tingsrätten (7.8)

Förekommande svårigheter att hitta lämpliga personer som kan utses till god man respektive särskilt förordnad vårdnadshavare innebär att gode män i många fall mot sin vilja, men för barn/ungas bästa inte anser sig ha något annat val än att kvarstå i väntan på Ö-FM och socialtjänstens handläggning och i förekommande fall tingsrättens beslut. En del gode män vill hålla sig till uppdraget som god man och frånträder när en särskilt förordnad vårdnadshavare utsetts. Det kan också vara så att barn/unga uttrycker önskemål om en annan vårdnadshavare än den person som varit god man. Men om det finns ett ömsesidigt intresse och i övrigt kan anses vara lämpligt anser vi att socialnämnden i sin ansökan till Tingsrätten förordar den tidigare gode mannen som särskilt tillförordnad vårdnadshavare. Det förekommer att socialtjänsten i vissa kommuner inte inleder någon utredning överhuvudtaget utan inväntar barn/ungas myndighesdag eller att handläggningen är orimligt lång vilket innebär att barn/unga står utan en särskilt tillförordnad vårdnadshavare.

Ensamkommande, till skillnad mot dem som har ett ordinärt godmanskap, saknar i regel någon anhörig som kan bevaka deras intressen det blir därför god man/vårdnadshavare uppgift att göra detta.

Rekommendation:

En god man ska kunna frånträda sitt uppdrag om särskilda skäl motiverar det. Det är också RGMV:s ståndpunkt att barn/unga efter beslut om permanent uppehållstillstånd utan dröjesmål skall få en särskilt förordnad vårdnadshavare. Socialtjänsten skall därför starta en utredning och göra en ansökan till Tingsrätten omedelbart efter det att uppehållstillstånd beviljats. Ö-FM ska i det sammanhanget medverka med förslag på ställföreträdare och till att ansökan skyndsamt kommer tingsrätten tillhanda.

 

Entledigande av god man

I vissa situationer kan barn/ungas begäran om att få byta god man med någon slags självklarhet godtas om det är uppenbart att den gode mannen visat allvarlig försumlighet eller på annat sätt misskött sitt uppdrag och inte fullgjort sina skyldigheter. Men om begäran beror på olika uppfattningar om månadspengens storlek, skolgång övernattningar hos kamrater är det inte rimligt att ÖFM beslutar att entlediga den gode mannen av de skälen med hänvisning till ungdomens vilja.

Rekommendation:

Barn och ungas vilja ska respekteras men alltid sättas i relation till vad som kan anses vara för deras bästa och den gode mannen/vårdnadshavarens uppfattning, ansvar och skyldigheter. FB liksom i artikel 3 i Barnkonventionen anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet.

Vad som är barnets bästa måste omsorgsfullt avgöras i varje enskilt fall således också när det gäller en begäran att få byta god man.

 

Nationella riktlinjer

Enhetliga anvisningar gemensamma för Ö-FM i hela landet om godmanskapet för ensamkommande barn/unga som tar sin utgångspunkt i gällande lagstiftning och grundläggande värderingar i konventioner innebär att uppdraget underlättas.

Rekommendation:

Det är angeläget att sådana riktlinjer och regelverk begränsar det antal uppdrag som en god man/vårdnadshavare skall tillåtas ha, att ett förordnande förutsätter en kvalificerad obligatorisk utbildning.

 

Precisering av vilka uppgifter som ingår i ett uppdrag som ställföreträdare (10.3)

Preciserade nationellt gällande uppgifter eller riktlinjer som tar sin utgångspunkt i gällande lagstiftning och grundläggande värderingar i konventioner blir ett stöd och ger vägledning för god man/vårdnadshavare som innebär att ensamkommande barn/ungas rättigheter bättre kan tillgodoses.

Det har också betydelse för personal inom socialtjänsten, skolan och boendet att uppdraget tydliggörs eftersom missförstånd kan undvikas och en samverkan underlättas. Det torde även underlätta för Ö-FM att utöva tillsyn över gode män/vårdnadshavare och för länsstyrelserna att utöva tillsyn över Ö-FM om det är tydligt vad uppdraget innebär.

Det förekommer att barn/unga vittnar om att de sällan eller aldrig träffar sin gode man och inte får det stöd och den hjälp de behöver. Utan kunskap om vad de har rätt att förvänta sig förblir de utan hjälp.

Rekommendation:

De uppgifter som igår i uppdraget ska preciseras. Det är RGMV:s uppfattning att de åtaganden som SKL anser kan åläggas en god man kan ligga till grund för de uppgifter som ska ingå i uppdraget.

 

Utbildning av gode män (10.4)

Den ojämna kvaliteteten hos förordnade gode män/vårdnadshavare avseende kompetens och engagemang innebär att ensamkommande barn och unga löper stor risk att inte få den hjälp de behöver och att lagstiftarens syfte med ett godmanskap inte uppnås. Otillräckliga kunskaper innebär att uppdraget inte kan utföras såsom det beskrivs i lagtexter och att barn/ungas behov och rättigheter därmed riskerar att inte bli tillgodosedda.

Rekommendation:

En kvalificerad utbildning i två delar, en grundutbildning samt en påbyggnadsutbildning likvärdig i hela landet utifrån en gemensam utbildningsram ska anordnas. Att ha genomgått och blivit godkänd i grundutbildningen ska vara en förutsättning för att kunna förordnas och för att uppdraget skall kunna utföras i enlighet med lagar, förordningar, konventioner utifrån de krav som i takt med förändringar i samhället och omvärlden ställs på gode män/vårdnadshavare.

 

Jourhavande god man

Det är RGMV:s uppfattning att det är en god man som ska bekräfta asylansökan, tillse att information ges om rätten att själv välja biträde, vara behjälplig vid val av biträde samt i övrigt vara ett stöd vid registreringstillfället på MV ansökningsenhet. Att en god man förordnas före det offentliga biträdet kan anses vara för barn/ungas bästa och möjliggör för den gode mannen att utföra uppdraget enligt gällande lagstiftning.

Rekommendation:

I varje ankomstkommun ska genom ett interimistiskt förfarande en godmanjour upprättas. Jouren ska bestå av gode män med särskild kompetens för att i olika avseenden kunna bistå ensamkommande asylsökande barn/unga då de registreras vid MV ansökningsenhet och bekräfta deras asylansökan. En förteckning över de gode män som ingår i godmanjouren skall sammanställas och finnas tillgänglig på ansökningsenheterna. Utifrån den förteckningen ska MV:s tjänstemän på ansökningsenheten kontakta en god man, innan ett biträde kontaktas när ensamkommande asylsökande barn/unga kommer till ansökningsenheten.

 

Begränsning av antal uppdrag

Antalet uppdrag en god man/vårdnadshavare samtidigt har påverkar och är avgörande för om uppdraget ska kunna utföras utifrån vad som anges i lagar och förordningar. Lagstiftningen reglerar inte uppdraget i det avseendet och några begränsningar anges inte. Det är RGMV:s uppfattning att de åtaganden som SKL anser kan åläggas en god man kan ligga till grund för uppdraget och att antalet uppdrag begränsas till vad som kan anses vara rimligt utifrån dessa åtaganden Rekommendation:

Uppdraget skall regleras genom lagstiftning eller anvisningar som fastställer hur många uppdrag det är rimligt utifrån vad uppdraget kräver, att en god man/vårdnadshavare samtidigt kan ha och funktioner införas som möjliggör för Länsstyrelserna och Ö-FM, att kontrollera att anvisningarna följs.

 

Myndigheters tillsynsansvar

Det är RGMV:s erfarenheter att myndigheter med tillsynsansvar inte vidtar nödvändiga åtgärder för att lagar och förordningar efterföljs.

Rekommendation:

Länsstyrelsen och Ö-FM ska utveckla tillsynsrutiner som säkerställer att uppdraget inte missköts, att såväl förordnanden som entlediganden sker i överensstämmelse med vad som anges i lagar, förordningar och konventioner samt reglera hur många uppdrag en god man/vårdnadshavare samtidigt kan ha i förhållande till vad uppdraget kräver.

Socialstyrelsen/IVO tillsyner av EBO, Familjehem och HVB har enligt vår uppfattning varit ofullständiga vilket medfört att boenden blir godkända trots att de inte uppfyllt de krav som anges för verksamheten, inte har anställda med lämplig kompetens och som uppträder olämpligt samt att regelverk som boendet bestämt skall gälla för barn/unga i många fall kan ifrågasättas.

Orimligt långa handläggningstider har också varit utmärkande för myndigheten. Socialstyrelsens intervjuer med ensamkommande har varit offentliga i de rapporter som funnits på nätet. Ensamkommande vågar inte säga vad de tycker eftersom personalen genom rapporterna får veta vad som sagts. På ett boende är det rätt lätt att lista ut vem som sagt vad eftersom man vet vilka ensamkommande som intervjuats. Den som sagt något kritiskt kan utsättas för repressalier. Dessutom vågar inte ensamkommande, helt förståeligt, säga något till helt okända personer som plötsligt kommer till boendet.

Det är väldigt olika regler och inriktning på boenden i kommunerna. Här måste det till nationell reglering. Det är inte rättssäkert att det är så olika beroende av vad barn/unga råkar hamna. RGMV förutsätter att den nya myndigheten IVO klarar tillsynerna bättre.

Skolinspektionen. Nyanlända elever erbjuds de i många fall inte den utbildning de har rätt till och någon åtskillnad i studierna görs inte mellan de som fått permanent uppehållstillstånd och dem som skall avvisas eller utvisas alternativt överföras. Skolinspektionen bör enligt vår uppfattning utöka sina inspektioner av hur kommunerna valt att anordna utbildning för nyanlända elever och om den utbildning som erbjuds står i överensstämmelse med vad som anges i skollagen.

 

Särskilt om Migrationsverket

Avvisning/utvisning

Ett avvisnings eller utvisningsärende ska inte kunna läggas åt sidan i avvaktan på att barn/unga ska fylla 18 år.

Rekommendation:

Ett tydligare uppdrag till MV hur verkställighet av avvisning eller utvisning ska gå till. Att en tidsgräns sätts för när en verkställighet ska vara genomförd och direktiv för hur ärendet ska hanteras om man inte klarar tidsgränsen.

 

Utredning om övergrepp och människohandel

Asylsökande barn/unga kan vara utsatta för människohandel eller kan ha utnyttjats för sexuella övergrepp och andra förnedrande handlingar i hemlandet eller på vägen hit. Några särskilda åtgärder för att utreda dessa förhållanden vidtar inte MV varken vid registreringstillfället eller den muntliga asylutredningen.(Inte heller socialtjänsten tar upp dessa frågor i BBIC utredningar eller i andra sammanhang.)

Rekommenndation:

MV åläggs, att i alla asylärenden gällande ensamkommande barn/unga även Dublinärenden där det finns uppgifter eller misstankar om att barn/unga utsatts för övergrepp i någon form, vare sig det gäller från myndigheter eller enskilda personer, göra en grundlig utredning och inhämta yttrande från barn och ungdomspsykiatrin i dessa ärenden innan beslut om överföring eller utvisning alternativt avvisning sker.

 

Åldersbedömning

Svårigheter att rätt bedöma en persons ålder och tillämpningen av principen att det skall vara uppenbart att en ung asylsökande inte är över 18 år har sannolikt inneburit att gode män förordnats till asylsökande som varit 18 år eller äldre. En god man/vårdnadshavare kan de facto inte vara god man för en myndig ensamkommande person, såvida inte Tingsrätten beslutar annorlunda.

Rekommendation:

Det är RGMV:s uppfattning att Socialstyrelsens anvisningar för åldersbedömning är bra och att MV ska tillämpa dessa nya rekommendationer utan inskränkningar och åläggas att striktare följa den vägledning som Socialstyrelsen lämnat med krav på att i åldersutredningen ska ingå en pediatrisk bedömning. Att utlåtandet från såväl den pediatriska bedömningen som handleds- och tandröntgen granskas av personer med fackkunskap.

 

Offentligt biträde

RGMV delar Statskontoret uppfattning och stöder förslaget till en ny modell där Rättshjälpsmyndigheten får i uppdrag att utföra den grundläggande lämplighetsprövningen av sådana offentliga biträden som inte är advokater eller biträdande jurister. Men utifrån gode mäns erfarenheter är det RGMV:s uppfattning att lämplighetsprövningen även skall gälla advokater och biträdande jurister.

Rekommendation:

MV skall åläggas att säkerställa att de som avses förordnas till offentliga biträden för ensamkommande barn/unga och som upptas på biträdeslistor skall ha särskild lämplighet samt att gode män/vårdnadshavare ges möjlighet att medverka vid valet av offentligt biträde.

Den restriktiva inställning MV och de rättsliga instanserna har till byten av ett förordnat offentligt biträde bidrar enligt RGMV till en rättsosäkerhet och vi delar därför UNHCR:s uppfattning för att uppnå en kvalitetssäkring av den juridiska rådgivningen, att en panel upprättas bestående av representanter från MV, biträden representanter från ideella organisationer och RGMV som kan behandla klagomål från enskilda om bristande kvalitet på rådgivning eller lämplighet avseende ett förordnat biträde.

 

Boende för ensamkommande barn/unga

Flertalet asylsökande barn/unga placeras av socialtjänsten på HVB, ett mindre antal i Familjehem och en del bor hos släktingar och bekanta.HVB är boenden för ungdomar med en speciell problematik och inte passande för ensamkommande barn/unga. De ska placeras på alternativa boendeformer där risken för institutionalisering minimeras för att underlätta en anpassning till samhället och där verksamheten i övrigt präglas av god omsorg, tillsyn, aktiviteter för framtida behov och där personaltäthet och arbetstidschema styrs av barn/ungas behov.

Rekommendation:

Fördelarna med mindre boendeenheter samt Familjehem ska beaktas vid boendeplaceringar. Tiden för vistelsen i sådana placeringar skall dock tidsmässigt begränsas och övergå i stödboende med ett anpassat individuellt stöd.

 

Utbetalning av ersättning (10.2)

Många kommuner ger samma arvode till en särskilt förordnad vårdnadshavare som till god man för ensamkommande barn/unga, andra halverar arvodet alternativt tillämpar andra lösningar. RGMV:s uppfattning är att arvodet skall vara detsamma för gode män och särskilt förordnad vårdnadshavare och att den principen skall tillämpas i alla kommuner.

Rekommendation:

Det finns anledning att se över nuvarande ersättningar för uppdragen och utarbeta förenklade enhetliga redovisningsrutiner.

 

Utbildning för nyanlända elever som skall utvisas eller avvisas alternativt överföras

För nyanlända elever som skall överföras enligt förordningen i Dublin ll kan vistelsen i Sverige bli omkring sex månader och för dem som fått avslag på sin asylansökan ett år eller längre beroende om de överklagat till högre instans och hur MV väljer att verkställa beslutet.

För dessa är det inte meningsfullt att studera för att få behörighet till ett gymnasieprogram eftersom de inte blir kvar i Sverige eller i alla händelser inte kan vistas legalt här. Det är inte heller sannolikt att de i ett annat land får nytta av den svenska de lärt sig efter en eller några terminer. För den gode mannen/vårdnadshavaren men i synnerhet för barn/unga är det ett problem att det inte görs någon åtskillnad i studieinriktningen mellan de som beviljats uppehållstillstånd och de som skall lämna Sverige.

Rekommendation:

En översyn av skollag 2010:800 i de delar som avser utbildning för nyanlända elever och ändringar eller tillägg görs som möjliggör att barn och unga som skall utvisas eller avvisas alternativt överföras erbjuds en till deras situation anpassad utbildning som en hantverks inriktad utbildning och studier i engelska och modersmålet i tal och skrift.

 

Utbildning för nyanlända elever med permanent uppehållstillstånd

Vanligtvis löser kommunerna utbildningsfrågan för nyanlända elever med stöd av skolagens 17 kap § 12 vilket innebär att de placeras i en förberedelseklass på en grundskola eller i språkintroduktion på en gymnasieskola där de tillsammans med andra nyanlända förväntas läsa in grundskolans kursplan och lära sig svenska för att bli behöriga till ett yrkesinriktat eller för högskolestudier förberedande gymnasieprogram. Men långt ifrån alla klarar av att bli behöriga och för dem som ändå lyckas är de få som slutför sina studier eller klarar av en examen på ett gymnasieprogram.

Gode män/vårdnadshavare kan konstatera att det som skall vara på ett visst sätt inte alltid är det. Det finns stora olikheter i kvalitet hur kommuner och landsting väljer att organisera utbildningen. De kommuner som följer Skollagen och erbjuder en bra utbildning är långt ifrån så många som de borde vara.

Rekommendation:

För att bli behöriga till ett nationellt program på gymnasiet, kunna göra ett bra yrkesval, bli en resurs och integreras i samhället är en viktig förutsättning, att landets kommuner följer Skollagen och tolkar Skolverkets råd och anvisningar på ett sådant sätt att kvaliteten på den utbildning nyanlända elever erbjuds motsvarar vad som sägs i gällande författningar. Kommunernas ansvar för en individuellt tillrättalagd skolgång och utbildningens anpassning till individuella behov och förutsättningar enligt vad som anges i skollagen och vad som i övrigt framgår av skolverkets råd och anvisningar ska uppmärksammas och för att underlätta möjligheterna att på ett tidigt stadium erbjuda nyanlända elever en hantverks inriktad utbildning bör en översyn av nuvarande bestämmelser göras.

 

Slutord

Humanitet och pliktkänsla är alltid en del av uppdraget liksom intresse och engagemang. Den komplexitet och de villkor som är utmärkande för uppdraget förutsätter ett medvetet balanserat förhållningssätt och kunskaper om förordningar, konventioner samt tillämpliga lagrum i de lagar som reglerar uppdraget och asylprocessen samt den lagstiftning som gäller socialtjänsten, skolan och sjuk-och hälsovården.

Förståelsen för kulturella olikheter, skillnader i uppväxtvillkor och de omständigheter som för barn och unga till EU och Sverige är en viktig kunskap liksom insikt om att handel med barn och unga är en realitet som ska beaktas. Ett permanent uppehållstillstånd i Sverige eller ett återvändande till hemlandet, oavsett MV:s beslut, kan med hänsyn till olika omständigheter och förutsättningar anses vara för barn och ungas bästa och för dem som skall utvisas/avvisas eller självmant återvänder efter att ha nekats uppehållstillstånd måste åtgärder som förbereder och underlättar ett återvändande vidtas. Uppdraget förutsätter en tydlig beskrivning av vad det innebär i praktiken att vara god man/vårdnadshavare. Förutsättningarna ska vara tydliga och känd problematik redovisas. Anvisningar om tillvägagångssätt skall finnas när det som skall vara på ett bestämt sätt inte är det samt former för ett regelbundet samarbete med berörda aktörer utvecklas. För att uppdraget som god man/vårdnadshavare ska kunna utföras såsom lagstiftaren avsett måste okunskapen ersättas av kunskap hos såväl myndigheter som gode män/vårdnadshavare vilket förutsätter en kvalificerad utbildning, att lagar och förordningar följs och att tillsynsmyndigheterna ser till att så sker.

 

Stockholm 20120818 RGMV/Katarina Nyberg, Johnny Samuelsson 

 

Back to Top