Ny möjlighet för ensamkommande underåriga

Den som studerar eller har för avsikt att studera på gymnasieskola men  fått avslag på sin asylansökan kan, om vissa villkor uppfylls, från och med den 1 juli 2018 ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier på introduktions program, nationella program, Komvux, särvux, folkhögskola och de så kallade yrkespaketen.
Lagändringen är tillfällig och ansökan måste skickas in mellan den 1 juli och 30 september 2018 och den sökande måste befinna sig i Sverige när ansökan görs.

För att omfattas

-ska en
första ansökan om uppehållstillstånd som ensamkommande barn ha registrerats hos Migrationsverket den 24 november 2015 eller tidigare.


-Beslutet om utvisning ska ha fattats när den sökande är 18 år eller äldre.


-Beslutet om utvisning ska ha fattats 15 månader eller senare från registreringsdatumet, men tidigast den 20 juli 2016.

-Väntetiden på beslut var mer än 15 månader och beslutet om utvisning delgavs den 20 juli 2016 eller senare

Även sökande som har överklagat sitt asylärende till domstol och väntar på ett beslut på sin asylansökan kan omfattas och vill ansöka om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier om de uppfyller villkoren  och ska skicka sin ansökan till Migrationsverket. Som i alla ärenden där en person beviljas ett tillstånd kontrolleras om personen har begått brott eller om det finns något som pekar på att personen skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk.

Skriftlig ansökningsprocess
Den som ansöker behöver inte ta sig personligen till Migrationsverket för utredning, utan hela ansökningsprocessen, från ansökan till beslut, är i normalfallet skriftlig.

På migrationsverket.se finns en ansökningsblankett att ladda ner, Ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiala studier, blankett nummer 168011 och information om vad som behövs för att en ansökan ska betraktas som komplett.
Bland annat  ska sökande intyga att studier bedrivs  eller att det finns en avsikt att studera samt en individuell studieplan eller motsvarande planeringsdokument alternativt dokument som visar tidigare studier i Sverige på grundskolenivå eller gymnasienivå.  Informationen finns på svenska, engelska, arabiska, dari och persiska.

Fyll i ansökningsblanketten och skicka den till Migrationsverket 
Fyll i blanketten på datorn och skanna in dokumentet med din individuella studieplan eller motsvarande dokument alternativt skicka per e-post, vanlig post  eller ämna in ansökan till något av Migrationsverkets kontor. Den e-postadress du ska använda beror på var någonstans i landet du bor.
Efter att Migrationsverket har prövat din ansökan, handläggningstiden är för närvarande omkring två månader, skickas beslutet i brev till angiven adress.får du beslutet i ett brev som skickas till den adress du har angett i din ansökan.

Adresser

Migrationsverket
Box 1323
751 43 UPPSALA
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Migrationsverket
Box 507
169 29 SOLNA
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Migrationsverket
Box 1087
405 23 GÖTEBORG
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Migrationsverket
Box 3147
200 22 MALMÖ
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

(Källa Migrationsverket)

Protokoll: Årsmöte för Riksföreningen Gode män Vårdnadshavare RGMV

Plats: Klockargården hotell Tällberg

Datum: 27 maj 2018

Närvarande: Johnny Samuelsson, P-O Nygren, Eva Wennberg, Gunilla Öhman och Birgitta Målar (Anmält förhinder, Karin Senter och Viveca Kittredge)

 1. Årsmötets öppnande
  Johnny Samuelsson hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.
 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
  Årsmötet beslutade att årsmötet var behörigen utlyst.
 3. Val av ordförande för mötet
  Årsmötet beslutade att välja Johnny Samuelsson till mötesordförande.
 4. Val av sekreterare för mötet
  Årsmötet beslutade att välja Eva Wennberg  till mötessekreterare.
 5. Godkännande av dagordning
  Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen.
 6. Fastställande av röstlängd
  Årsmötet beslutade att denna punkt ej är aktuell.
 7. Val av rösträknare
  Årsmötet beslutade att denna punkt ej är aktuell.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
  Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen.
 9. Styrelsens ekonomiska berättelse
  Mötet beslutade att godkänna den ekonomiska berättelsen.
 10. Revisorns berättelse
  Denna punkt är ej aktuell.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018-2019.
 12. Val av styrelse

Valdes
Johnny Samuelsson
P-O Nygren
Karin Senter
Eva Wennberg
Viveca Kittredge
Ann-Helene Danielsson

 1. Val av adjungerade ledamot

  Valdes
  Linn Öst Nori, advokat
 2. Val av valberedning

  Valdes
  Christina Hamnö
  Margareta Åhlen
 3. Val av revisor
  Bordlades
 4. Val av kassör
  Bordlades
 5. Fastställande av medlemsavgift
  Mötet föreslog att nuvarande medlemsavgift 100 kronor per år ska gälla 2018-19.
 6. Inkomna motioner
  Förslag till stadgeändring bifalles.
 7. Budgetplan för kommande verksamhetsår
  Föreningens ekonomiska verksamhet är begränsad och föranleder inte en budgetplan.
 8. Övriga frågor
  Eva Wennberg tog upp frågan om föreningens deklaration och möjligheten till befrielse från att deklarera.


 1. Mötets avslutande
  Johnny Samuelsson förklarade mötet avslutat.
 2. Protokollet korrigerades vid styrelsemötet 2018-06-28 och förklarades därefter omedelbart justerat.

 

……………………………….                    ……………………………………

Johnny Samuelsson                                       P-O Nygren

Ordf.           Vice ordf.

 


Protokoll fört vid konstituerande  möte med RGMV

Plats: Klockargården hotell Tällberg

Datum: 27 maj 2018

Närvarande: Johnny Samuelsson, P-O Nygren, Eva Wennberg, Gunilla. (Anmält förhinder, Karin Senter och Viveca Kittredge)

Mötets öppnande
1 .
Johnny Samuelsson hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

2.Val av ordförande för mötet
Mötet valde Johnny Samuelsson till mötesordförande.

3.Val av sekreterare för mötet
Mötet valde Eva Wennberg till mötessekreterare.

4. Fastställande av styrelse

Johnny Samuelsson
P-O Nygren
Karin Senter
Eva Wennberg
Viveca Kittredge
Ann-Helene Danielsson

5.Val av adjungerade ledamöter
Linn Öst Nori

6.Val av talespersoner
Mötet valde Johnny Samuelsson och P-O Nygren till talespersoner för föreningen.

7.Firmatecknare
Mötet beslutade att Johnny Samuelsson och Eva Wennberg gemensamt är firmatecknare.

8.Administratörer Facebook och Twitter, ansvarig utgivare och redaktörer för nyhetsbrev
Mötet beslutade att bordlägga denna fråga.

9.Verksamhet 2018-2019
Mötet diskuterade olika förslag som kommer att presenteras närmare så snart man har tydliga förslag till inriktning under kommande period.

10. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes

11. Mötets avslutande
Johnny Samuelsson förklarade mötet avslutat.

Protokollet korrigerades vid styrelsemötet 2018-06-28 och förklarades därefter omedelbart justerat.

 

……………………………….                    ………………………………

Johnny Samuelsson                                      P-O Nygren

Ordförande                                                   Vice ordf.

Rätten och möjligheter till familjeåterförening för ensamkommande underåriga

Asylrätten ska värnas liksom rätten till familjeåterförening och ensamkommande underåriga som beviljats uppehållstillstånd i 13 månader ska undantas från vad som sägs i Lag 2016:752 då det inte kan anses rimligt att jämställa ensamkommande underåriga i en utsatt situation med vuxna och i förekommande fall begränsa deras möjlighet att återförenas med sin familj. 
Sedan 2016-07-20 har över 11000 föräldrar ansökt om uppehållstillstånd i Sverige för att kunna återförena med sin son eller dotter. I 6605 fall har  deras ansökan beviljats men i de fall deras son eller dotter har ett tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader är möjligheterna till en återförening i Sverige mycket begränsade.


När Lagen, 2016:752 om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige trädde i kraft den 20 juli 2016 innebar det att huvudregeln i svensk lagstiftning om familjeåterförening och FN:s Barnkonvention om barns rätt helt eller delvis sattes ur spel. Förutom att de uppehållstillstånd som beviljades var tillfälliga och tidsbestämda begränsades även möjligheten till familjeåterförening.

Sedan lagen trädde i kraft fram till 2018-06-01 har 1700 ensamkommande underåriga beviljats tillfälliga tidsbestämda uppehållstillstånd. 652 av dem som flyktingar i tre år vilket innebär att föräldrar kan få uppehållstillstånd. Men för föräldrar till över 1000 underåriga som beviljats uppehållstillstånd i 13 månader som alternativt skyddsbehövande är möjligheterna till uppehållstillstånd mycket begränsade. (Uppehållstillstånd på grund av anknytning till en flykting beviljas om flyktingen bedöms ha välgrundade utsikter att beviljas ett permanent uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd på grund av anknytning till alternativt skyddsbehövande ska inte beviljas.)

För ungdomar som levt ett självständigt liv i många år är det inte alltid positivt att flytta ihop med familjen och långt ifrån alla föräldrar som har sin son eller dotter i Sverige ansöker om familje återförening. Men många gör det och sedan den 20 juli 2016 fram till 1 juni 2018 har 11012 ärenden inkommit  till Migrationsverket  från föräldrar  med barn i Sverige.

I 6605 fall har  deras ansökan om uppehållstillstånd beviljats men över 4000 har fått avslag av olika anledningar. I en del fall kan det handla om att sonen eller dottern fått tillstånd som alternativt skyddsbehövande eller att de hunnit bli myndiga på grund av en utdragen handläggning då åldern vid beslutstillfället är avgörande vid en ansökan.

Om uppehållstillstånd beviljats på grund av särskilt ömmande omständigheter kan en eventuell familjeåterförening normalt kunna ske i familjens hemland, enligt Migrationsverket bedömning, eftersom de inte anses vara i behov av skydd och därför finns ofta inte några hinder för att återförenas med familjen i hemlandet. (Uppehållstillstånd ska inte beviljas enligt bestämmelsen om synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter. Om uppehållstillstånd inte kan ges på någon annan grund ska uppehållstillstånd beviljas en utlänning som befinner sig i landet om ett beslut att neka uppehållstillstånd skulle strida mot Sveriges internationella åtaganden.)

Huvudregeln

Ensamkommande underåriga som beviljats uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande bör därför undantas från de inskränkningar och begränsningar som är ett hinder för familjeåterförening. Huvudregeln i svensk lagstiftning ska tillämpas som anger att om familjeåterförening inte bedöms kunna ske någon annanstans får familjen uppehållstillstånd i Sverige, förutsatt att vissa kriterier uppfyllsOm uppehållstillstånd beviljas som flykting eller annan skyddsbehövande har den ensamkommande underårigas föräldrar rätt till uppehållstillstånd i Sverige enligt 5 kap. 3 § 4 UtlL., förutsatt deras son eller dotter  är under 18 år, ogift, ansökan inte grundar sig på oriktiga uppgifter, relationen inte är ett skenförhållande eller framstår som oseriös, avsikten är att leva tillsammans och att släktskapet kan bevisas.

FN:s Barnkonvention

-Enligt vad som sägs i FN:s Barnkonvention om barns rätt till familjeåterförening som Sverige förbundit sig att följa, bland annat vad avser familjeåterförening, är det förenligt med barnets bästa att leva tillsammans med sin familj. För att tillgodose barns rättigheter enligt barnkonventionen och utifrån vad som kan anses vara deras  bästa och i övrigt vad som sägs i FN:s Barnkonvention om barns rättigheter, ska barn så långt det är möjligt kunna bli omvårdnat av sina föräldrar..

Svensk rätt

-Då ensamkommande underårigas ålder vid beslutstillfället är avgörande vid en ansökan om om familjeåterförening kan en utdragen handläggning innebära att de hinner bli myndiga innan Migrationsverket fattat beslut i frågan. 
Svensk rätt förbinder svenska myndigheter, som Migrationsverket och Socialtjänsten, att efterforska nära anhöriga till ensamkommande underåriga.  Arbetet med efterforskning ska starta så snart de sökt asyl. Under tiden som de är asylsökande är det Migrationsverket som ansvarar för efterforskningen, § 2 d förordningen (1994:36) mottagande av asylsökande m.fl.

Om uppehållstillstånd beviljas övertar Socialtjänsten ansvaret för efterforskning och har därutöver dessutom ansvaret vad avser umgänge/återförening utifrån 1 kap. 2 § SoL. Särskilt ska socialtjänsten beakta vad hänsynen till barn/ungas bästa kräver och insatser på individnivå, det vill säga utrednings,-stöd och behandlingsinsatser. (Socialstyrelsens vägledning)


Det kan ifrågasättas om handläggningen är tillräckligt effektiv och om gällande regelverk följs då gode män, särskilt tillförordnade vårdnadshare och offentliga biträden har erfarenheter av att förhållandevis många ensamkommande hinner bli myndiga före Migrationsverkets beslut.
Särskilt anmärkningsvärt är att Socialtjänsten inte tar ansvar varken för efterforskning eller den del av umgänget som gäller återförening. Den omständigheten bidrar till att en samverkan mellan myndigheterna uteblir och att handläggningen fördröjs.

Återförening i hemlandet

de fall ensamkommande underåriga själva vill att återföreningen ska ske i hemlandet ska åtgärder vidtas som möjliggör detta. Till exempel genom en ändamålsenlig utbildning som kan leda till en anställning i hemlandet. En sådan åtgärd möjliggör att de kan återvända till hemlandet, bidra till familjens försörjning och i förekommande fall vara behjälpliga med att återbetala familjens lån för resan till Sverige. Att återvända ”tomhänta” är för många inte möjligt.

Från kaos till stabilitet

Den kaotiska situation som rådde 2015 innebar stora påfrestningar på asylmottagningen och flera myndigheter. Idag har förhållandena stabiliserats i flera avseenden så har till exempel Migrationsverkets handläggningstider för första gången på över två år i maj 2018 understigit 500 dagar i barnärenden. Den tillfälliga lagen och kontroller av inre-och yttre gräns har inneburit att antalet registrerade ensamkommande underåriga asylsökande minskat från 35369 2015 till 417 i slutet av maj 2018.

Däremot har situationen förvärrats vad avser den psykiska hälsan hos många ungdomar, kriminalitet, gängbildningar och ett omfattande drogmissbruk har eskalerat och är i det närmaste utom kontroll.

Förutom höga kostnader för asylmottagningen är den problematiken viktig att komma till rätta med. Alla åtgärder som kan bidra till att vända den negativa utvecklingen med ungas psykiska ohälsa, kriminalitet och drogmissbruk bör prövas.Men att inskränka rätten till familjeåterförening är ingen framkomlig väg det kan däremot ett undantag från begränsningen till familjeåterförening vara liksom regeringens beslut om den särskilda lagen om uppehållstillstånd för gymnasiestudier och beslutet att kostnadsersättning ska kunna lämnas till elever som deltar i lärlingsliknande utbildning inom vissa introduktionsprogram.

Den 13 juni antog riksdagens regeringens förslag att inkorporera barnkonventionen i svensk lag. Den 1 juli 2018 har regeringen att besluta om de tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige som trädde i kraft för snart två år ska gälla sista delen av giltighetstiden och om rätten till familjeåterförening även ska gälla för ensamkommande underåriga med uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande.

Johnny Samuelsson, god man

 

  

Årsmöte

Tällbergsgården i Leksand

Adress: Holgattu 1, 793 70 Tällberg

Telefon0247-508 50

http://tallbergsgarden.se/sv/?cookieChecked=true

 

 

Lördag 26 maj 2018

12.30 Lunch,  Tällbergsgården
14.00 - 17.30 Samtal
18.30 Middag


Söndag 27 maj

09.30-10.15 Årsmöte, Tällbergs gården
10.30-12.00 Konstituerande styrelsemöte


P-O Nygren 
E-post perolof47nygren@gmail.com 
Mobil 070 2372910                      

Johnny Samuelsson 
E-post aej@telia.com 
Mobil 0704 820410


 

Dagordning  årsmöte

 

1 Mötets öppnande

2 Mötets behörighet

3 Val av mötets ordförande

4 Val av mötets sekreterare

5 Godkännande av dagordning

6 Fastställande av röstlängd

7 Val av justeringsmän, tillika rösträknare

8 Styrelsens verksamhetsberättelse för det avslutade verksam          hetsåret

9 Ekonomisk berättelse för det avslutade verksamhetsåret

10 Revisorns berättelse för det avslutade verksamhetsåret

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12 Val av styrelse

13 Val av adjungerad ledamot

14 Val av valberedning

15 Val av revisor

16 Val av kassör

17 Fastställande av medlemsavgift

18 Inkomna motioner

19 Verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår

20 Övriga frågor

21 Mötets avslutande

 


 Dagordning Konstituerande styrelse möte 

 

1 Mötets öppnande

2 Val av mötets ordförande

3 Val av mötets sekreterare

4 Val av justerare

5 Fastställande av styrelse

6Val av talepersoner

6 Firmatecknare 

7 Val av administratörer för Facebook och Twitter, hemsida samt ansvarig utgivare och redaktörer för nyhetsbrev

7 Verksamhet  2018-2019 

8 Övriga frågor

9 Mötets avslutande

 


 

Verksamhetsberättelse 2017-2018

 

Under verksamhetsåret har  RGMV, liksom föregående år haft några huvudsakliga fokusområden:

bättre villkor och förutsättningar för gode män och vårdnadshavare, god man jour samt en till behov och förutsättningar anpassad skolgång för nyanlända ensamkommande underåriga.

Nya medlemmar har tillkommit men totalt har antalet medlemmar  minskat i takt med att färre ensamkommande underåriga söker sig till Sverige, många fått sin ålder uppdaterad till myndighetsålder eller högre och på grund av försämrade villkor och förutsättningar att utföra uppdraget. 
Enligt den statistik länsstyrelsen redovisat har antalet gode män i det närmaste halverat från omkring 14000 2016 till 7000 2017 och i många fall har även ersättningar halverats. 

Föreningens hemsida har under året haft över cirka 30000 besökare och nyhetsbrevet till medlemmar, myndigheter, organisationer, media med flera som utkommit varje månad under året är uppskattat. Föreningen finns också på Facebook och Twitter.


Allt arbete i föreningen sker på ideell grund vilket innebär att medlemmar i styrelsen själva står för kostnader vad avser hotellkostnader, resor i samband med föreningens möten och administrativa kostnader som kan uppstå.

I viss utsträckning har föreningen kunnat subventionera vissa kostnader genom inkomna medlemsintäkter men  huvuddelen har medlemmar i styrelsen själva stått för.

Styrelsemöten och AU-möten har genomförts enligt vad som anges i föreningens stadgar. Arbetet med att uppnå föreningens mål i olika frågor har fortgått parallellt med att ledamöter i styrelsen och länsombud haft ofta tidskrävande uppdrag som god man och vårdnadshavare.

 

Men trots sådana omständigheter har arbetet varit framgångsrikt i olika avseenden. Det finns anledning att tro att RGMVs synpunkter i olika frågor som framförts i remissvar och i andra sammanhang fått gehör.


Under verksamhetsåret året har Gode Män Vårdnadshavare, RGMV  bland annat mött Justitie-och Inrikesminister Morgan Johansson och Migrations- och biträdande Justitieminister Heléne Fritzon samt Riksdagens civilutskott.

Remissyttrande avseende SOU 2017:96 - Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap  och en skrivelse ”Ett nytt rättssäkert, ändamålsenligt och effektivt mottagande av ensamkommande asylsökande barn/unga, och ett tydliggörande av god man-uppdraget”  har tillsänts regeringen.


Stabilitet och kontinuitet har sedan föreningens tillkomst varit utmärkande för styrelse och på senare år även länsombud. Föreliggande stadgar syftar till en modernisering av styrelsearbetet, ett ökat medlemsinflytande och möjlighet till rådrum, ändrar inte på det förhållandet.

 

Under kommande verksamhetsår avser Gode Män Vårdnadshavare, RGMV att driva de frågor som fastställts i föreningens stadgar, medvetna om att saker och ting kan ta tid men förr eller senare kan ge resultat.

 


 

Valberedningens förslag till styrelse för RGMV, Riksföreningen gode män/särskilt förordnade vårdnads havare - 2018

 

Johnny Samuelsson,

Borrby, Skåne

070 4820410

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Karin Senter,

Stockholm, Uppland

0730 238493

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

P-O Nygren,

Karlsborg-Hjo, Västra Götaland

070 2372910

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Eva Wennberg,

Knutby, Uppland

073 8554499

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Viveca Kittredge,

Tystberga, Södermanland

072 3023578

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Birgitta Målar,

Dalarna

0709-181564

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av

Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Revisor

Vi har inget förslag

 

Samtliga föreslagna ledamöter har förklarat sig villiga att åta sig uppdraget.

Enligt det uppdrag vi fått och mot bakgrund av förslag till stadgeändringar föreslår vi inga suppleanter och överlåter till styrelsen att inom sig fördela de olika uppdragen.

 

2018-05-05

Valberedningen

Christina (Kia) HamnöMargareta Åhlen

 

Valberedning

Christina (Kia) Hamnö 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

0176-274092, 070 6668401 

Margareta Åhlen

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

070 5421684

 
Stadgar 2018-2019

 

§ 1 Förening och hemort
Riksföreningen Gode män Vårdnadshavare till ensamkommande underåriga, RGMV är en ideell förening med verksamhet i hela riket. Föreningens säte fastställs av styrelsen.

 

§ 2 Gode Män Vårdnadshavare är religiöst och partipolitiskt oberoende och ska organiseras enligt demokratiska principer varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas. Föreningen har att respektera alla människors lika värde och ska möjliggöra för dem som är aktiva inom föreningens organisation, att söka nya kunskaper och erfarenheter och ges möjlighet att förmedla den kunskapen

§ 3 Verksamheten organiseras med en samordningsgrupp, arbetsgrupper, länsombud, valberedning samt adjungerade ledamöter.

a. I samordningsgruppen sk fem ledamöter ingå som utifrån stadgar och medlemmars intressen beslutar om verksamheten, förvaltar föreningens tillgångar, verkar för föreningens framåtskridande, utser talespersoner och i övrigt de funktioner som kan behövas. Bestämmer tid och plats för årsmötet och kallar till det.

b.Arbetsgrupper med  inriktning på ett speciellt område

c.Länsombud erbjuder kostnadsfri, opartisk och konfidentiell rådgivning, informerar om Gode Män Vårdnadshavares verksamhet och rapporterar om förhållanden i respektive län

d.I valberedning ingår 1-2 personer som väljs på årsmötet för en period av ett år och föreslår  vilka som ska ingå i Samordningsgruppen, följer föreningens verksamhet samt hur föreningen utvecklas.

e.Årsmöte, ordinarie årsmöte hålls vår eller höst  varje år. För att vara behörigt utlyst ska föreningens medlemmar meddelas senast tre veckor i förväg. Kallelse till årsmöte samt årsmötes handlingar publiceras på föreningens hemsida samt via e-post. Röstning, vad avser frågor vid årsmöte kan ske, förutom närvaro vid årsmötet med brev eller e-mail. I det senare fallet skall avgiven röst inkommit till föreningen två veckor före årsmötet vilket även gäller motioner.

Följande ärenden ska behandlas på ordinarie årsmöte

1 Mötets öppnande,2 Mötets behörighet,3 Val av mötets ordförande,4 Val av mötets sekreterare,5 Godkännande av dagordning,6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare,7 Verksamhetsberättelse för det avslutade verksamhetsåret, 8 Ekonomisk berättelse för det avslutade verksamhetsåret,9 Fråga om ansvarsfrihet för samordningsgruppen,10 Verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår,11 Fastställande av medlemsavgift,12 Val av samordningsgrupp,13 Val av talespersoner, 14 Val av valberedning,15 Inkomna motioner,16 Övriga frågor,17 Mötets avslutande


f.Extra årsmöte, om samordningsgruppen, eller hälften av föreningens medlemmar kräver detta, kallar styrelsen till extra årsmöte. På ett extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.


Gemensamt för föreningens möten
De möten som Samordningsgruppen, Arbetsgrupper och Länsombud kallar till är öppna innebärande att de som har intresse av att delta efter föranmälan kan göra det.


§4 
Medlemskap, som medlem antas intresserade som varit, är eller avser att vara gode män och vårdnadshavare samt i övrigt de som delar föreningens värderingar, godkänner dessa stadgar, stödjer föreningens verksamhet. 


Associerat medlemskap beviljas lokala godman föreningar samt därmed liknande organisationer. Associerad medlem betalar ingen medlemsavgift har yttrande- och förslagsrätt dock ej rösträtt.  Ansökan om associerat medlemskap kan göras med e-post och beslutas av Samordningsgruppen

Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligt anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av samordningsgruppen som även kan bestämma om upphävning av ett beslut om uteslutning om det föreligger skäl för det.

§ 5 Rösträtt

Endast medlem som erlagt medlemsavgift, är registrerad och upptagen i röstlängden äger rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt vid årsmöte. Röstning kan ske genom personlig närvaro eller e-post.

§ 6 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte, extra årsmöte eller samordningsmöte avgörs i första hand i konsensus…………

§ 7 Stadgeändring

Ändring av föreningens stadgar görs vid ordinarie årsmöte alternativt då samordningsgruppen anser det befogat. Då stadgeändring ska ske, måste förslaget delges medlemmarna och för att vara giltigt och ändringen antas med ………..

§ 8 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får framläggas endast på ordinarie årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar inte godkänner upplösningen.

Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens eventuella tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet

§ 9 Verksamhetsår. Föreningen tillämpar ett brutet verksamhetsår.

§ 10 Firmateckning. Föreningens firma tecknas av utsedda personer var för sig

 

§ 11 Syfte och mål
Uppdraget som god man för ensamkommande underåriga har  blivit ett specialområde som till karaktären i flera avseenden skiljer sig från ett ordinärt godman- och förvaltarskap, och även från särskilt tillförordnade vårdnadshavares uppdrag. Möten med andra kulturer och religioner är karakteristiskt för uppdraget, liksom att samtal under en relativt lång tid måste föras med hjälp av tolk. Huvudmannen är asylsökande vilket innebär en speciell process, och anhöriga kan saknas eller finnas i en annan världsdel.

En god man (GM) och vårdnadshavre (SFV) är en viktig länk mellan ensamkommande underåriga och det svenska samhället. Gode män Vårdnadshavare ser ett värde i att medborgare med livs-och arbetslivserfarenhet från olika delar av samhällsstrukturen, fristående och oberoende men i samverkan med myndigheter, förvaltningar och organisationer, ges tillfälle att delta i utvecklingen av demokrati och vara delaktiga i samhällsbyggnaden.

Men de som förordnas och utses ska vara professionella i meningen kompetenta, rättrådiga och i övrigt lämpliga. Villkor och förutsättningar ska vara sådana att  uppdraget kan utföras som lagstiftaren avsett så att ensamkommande underåriga får den hjälp som kan behövas, sina rättigheter tillgodosedda och i övrigt vad som kan anses vara för deras bästa.

Det förutsätter att mottagandet är rättssäkert och effektivt, en samordning och samverkan mellan myndigheter och civilsamhället och en tydlighet vad avser underårigas rättigheter och skyldigheter. En utebliven samverkan och samordning innebär att villkoren för förordnandet och förutsättningarna för uppdraget varierar för gode män, och att  underårigas  möjligheter att få den hjälp som kan behövas och sina rättigheter tillgodosedda kan bero på var de bor. 
Centralt är också att det ansvar som åligger myndigheter och gode män tydliggörs, och att tillsyn och kvalitetskontroller sker.

 

Mål 

Gode män Vårdnadshavare ska verka för: 

1.att en fristående myndighet/organisation åläggs ansvaret för myndighetsutövningen vad avser ärenden som rör ensamkommande asylsökande underåriga och ansvara för förordnanden, entlediganden,  utbildning av gode män och vårdnadshavare samt boende för underåriga.

2. att tillsyner och kvalitetskontroller förstärks genom en ny myndighet där det civila samhället är representerat, vilken ersätter de sju länsstyrelser som idag har det övergripande tillsynsansvaret över överförmyndare/nämnd.

3. GM/SFV:s identitet är oklar i den meningen att organisationstillhörighet saknas och  statusen är otydlig. En nationell kravprofil och nationella urvalskriterier bör utformas  och någon form av formaliserad behörighet/auktorisation tillskapas. Benämningarna god man och särskild förordnad vårdnadshavare moderniseras.

4. att de villkor som är förenade med uppdragen är rimliga, förutsättningarna ändamålsenliga och likvärdiga över hela landet och att ”skyddsnät” vad avser försäkringsskydd och arbetsmiljöfrågor tillskapas.

5. att grund-och påbyggnads utbildningar anordnas och aktivt bidra till det för att tydliggöra förväntningar, vad som faller inom respektive utom uppdraget.

6. att  Barnkonventionen i tillämpliga delar inkorporeras i svensk lagstiftning.

7. att sprida information om uppdragen som GM/SFV då rollen som företrädare inte alltid förstås i av vare sig utövaren eller GM/SFV:s omvärld såsom ÖFN, offentligt biträde, socialtjänsten, skola, hälsovård, boende m.fl.  

8. att övergången  från GM till SFV som är  komplicerad och tidsödande, ges en effektiv lösning 

9. att de offentliga biträden som utses har den lämplighet som krävs för att kunna företräda ensamkommande underåriga.

10. att erbjuda kostnadsfri, opartisk och konfidentiell rådgivning.

11. att uppmärksamma gode män och vårdnadshavares vardagliga bekymmer men också övergripande frågor på nationell och internationell nivå.

12. att som en naturlig förlängning av av det formella ställförträdarskapet när det behovet finns utse kontaktpersoner som stöttar ungdomen efter 18-årsdagen.

 

 

Mål

Ensamkommande underåriga

Det är av grundläggande betydelse att samhällets ambitioner för ensam kommande underåriga tydliggörs. Gode män Vårdnadshavare har uppfattningen att mottagnings systemet ska anpassas för att ge en grundläggande trygghet samt tillvarata underårigas kompetens och förordar ett bemötande som inte är ensidigt inriktat på omhändertagande, vård och behandling utan ett övergripande syftet att de ska bli självförsörjande, kunna etablera sig och bidra till samhällsutvecklingen. Men sådana mål är idag otydliga eller inte förekommande. Det är Gode män Vårdnadshavares uppfattning:

1. att de förväntningar som finns på ensamkommande underåriga och det ansvar som åligger henne eller honom vad avser rättigheter och skyldigheter tydliggöras

2. att ett personligt mottagande sker från första stund med en god man närvarande vid registreringstillfället

3. att den utbildning som anordnas utgår från underårigas  behov och förutsättningar. Gode män Vårdnadshavare betonar särskilt vikten av tillgång och inriktning till yrkes-/lärlingsutbildningar och att skolplikt ska gälla även de som fyllt sexton år.

4. att ensamkommande ska särbehandlas i relation till dem som levt en längre tid i Sverige och en obligatorisk samhällsutbildning med bland annat sexualundervisning och samlevnad, en typ av undervisning som många ensamkommande inte tidigare haft tillgång till, behöver bli ett obligatorium.

5. att mottagningen ska främja en snabb etablering i arbets- och samhällslivet för   de som beviljas uppehållstillstånd och säkra en effektiv och rättssäker  asylprocess.

6. att ge asylsökande underåriga en grundläggande trygghet.

7. att anordna ett särskilt mottagningsboende efter ankomsten och direkt påbörja en obligatorisk utbildning som är anpassad efter individuella behov och  som kan leda till en anställning. 

8. att de som skall utvisas eller överföras men för att undvika verkställighet gått under jorden och i många fal hamnar i kriminalitet och drogmissbruk ska ges möjlighet till en yrkesutbildning som möjliggör ett återvändande och en framtid i hemlandet eller första asylland. De ska få slutföra sådana studier inom rimlig tid innan beslut  om utvisning  alternativt överföring verkställs. 

Maximalt 5 uppdrag kan  vara ett rimligt riktvärde vad avser det antal uppdrag som ges till samma god man eller särskilt tillförordnad vårdnadshavare men exakt hur många uppdrag en ställföreträdare  kan anses klara av bedöms från fall till fall.

  1. Syfte och status

Det överordnade syftet med funktionen god man/särskild förordnad vårdnadshavare (ställföreträdare) är säkerställandet av att ingen minderårig som vistas i Sverige på egen hand skall vara utan en fungerande och tillgänglig vårdnadshavare.

Ställföreträdaren kan i juridisk mening anses ha skyldigheter, rättigheter samt befogenheter som en biologisk förälder.

 

 2. Kraven på GM/SFV kan uttryckas på följande sätt

”En god man kan utses med stöd av flera olika lagar, bl.a. föräldrabalken (FB) och lag om god man för ensamkommande barn (LoB). De allmänna kraven på vem som får bli god man är stadgad i 11 kap. 12 § FB, nämligen att personen skall vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig kvinna eller man.

Överförmyndaren eller domstolen bestämmer vem som skall utses till god man, 11 kap. 1-4 §§ FB. De gör därmed en lämplighetsbedömning i varje enskilt fall med tillämpning av kraven i FB.

Det finns inget uttryckligt krav på att en blivande god man skall vara bosatt i Sverige men en sådan omständighet kan vara en viktig element i lämplighetsbedömningen. Det skall exempelvis kontrolleras att en blivande god man inte förekommer i belastningsregistret eller har betalningsanmärkningar, vilket förutsätter att personen finns i Sverige för att sådana uppgifter skall finnas.

Dessutom skall personen ha goda kunskaper om det svenska samhället och ha andra fördelaktiga förutsättningar för att hjälpa bevaka huvudmannens rätt i Sverige”.

Av ovanstående följer av naturliga skäl att en GM/SFV skall besitta en ambition och vilja att förvalta uppdraget på ett sätt som är till gagn för huvudmannen (barnet/ungdomen), alltså i hög grad en attitydfråga! Att all verksamhet skall ske med beaktande av Sveriges lagar och förordningar är lika självklart som viktigt.

3.Uppdragets komplexitet och tidsåtgång

RGMV kan med gott fog bestyrka att behov av insatser är betingade av ett flertal faktorer, såsom huvudmannens bakgrund, psykiska stabilitet, ålder, intressen och fallenhet, studieförutsättningar, kamratkrets för att nämna några.

Det torde vidare vara uppenbart att t ex en heltidsarbetande flerbarnsför älder omöjligt kan ha optimala förutsättningar att ha ett flertal krävande GM/SFV uppdrag då en  god man är i princip ska vara tillgänglig alla dygnets timmar som företrädare i vårdnadshavares ställe. I motsats kan

t ex en pensionerad gymnasielärare med ”gott om tid” och ett brinnande intresse för denna typ av uppdrag mycket väl tänkas hantera ett flertal ganska krävande uppdrag.

 

 4. Alltså……..

En olämplig sökande skall inte erhålla något uppdrag alls. Detta är mycket viktigt!

En lämplig sökande kan säkert ha flera uppdrag beroende av egen tillgänglig tid, god kunskap, rätt attityd etc.

Vissa uppdrag är enkla och kräver inga stora insatser från god man medan andra uppdrag kräver tillsyn och möten flera gånger varje vecka.

Eftersom komplexiteten till stor del avgör graden av insats och att densamma sannolikt varierar i tiden bör ett riktvärde vara att maximalt 5 uppdrag ges till samma GM/SFV.  Exakt hur många uppdrag en god man kan anses klara av bedöms från fall till fall.

I övrigt hänvisas vi till Gode män Vårdnadshavares RGMV, skrivelse, 2107-09-11 till   Justitie-och Inrikesminister Morgan Johansson och Migrations- och biträdande Justitieminister Heléne Fritzon.

https://www.rgmv.se/9-rgmv/337-skrivelse-till-justitieminister-morgan-johansson-och-migrations.html

 

Heléne Fritzons uppfattning i en debattartikel i Dagens Samhälle, 19 april 2018.

http://www.regeringen.se/debattartiklar/2018/04/nu-moderniserar-vi-reglerna-for-gode-man/

Enligt den statistik länsstyrelsen redovisat för 2017 fanns det 7490 gode män för ensamkommande  underåriga som var och en i snitt hade 2-3 uppdrag. https://overformyndarstatistik.lansstyrelsen.se/Statistik

 

Artikeln har huvudsakligen utformats av Åke Engman, länsombud i Uppsala men bidragit med synpunkter har också flera andra länsombud, ledamöter i styrelsen samt adjungerad ledamot gjort.

 

Tidsbegränsa statens offentliga utredningar, SOU

I dagarna lämnades två utredningar till lagrådet, Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar  och Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet. Båda utredningarna har pågått cirka tre år vilket inneburit att de omständigheter som föranledde utredningarna  och kan anses varit angelägna att åtgärda   skjutits på framtiden. 

Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar SOU 2018:11 tillsattes  1 december 2015. Tilläggsdirektiv beslutades av regeringen den 6 oktober 2016 (Dir. 2016:82) och ytterligare ett tilläggsdirektiv beslutades av regeringen den 6 juli 2017 (Dir. 2017:81) Omkring 30 experter har 25 experter har anlitats i  utredningen.

 

Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighetdir. 2015:35 tillsattes  den 1 april 2015 Tilläggsdirektiv beslutades av regeringen den 17 december 2015 (dir. 2015:140) och den 13 oktober 2016 (dir. 2016:86)

Omkring 60 experter har anlitats i utredningen, några har under utredningstiden entledigats andra har tillkommit.

Det är naturligtvis orimligt att utredningar ska ta så lång tid liksom att tilläggsdirektiv tillkommer under utredningens gång. RGMV anser att tiden för en utredning ska begränsas till högst ett år och  hållbara direktiv ges redan från början.

                                            2018-02-28       

 

 

 

Regeringskansliet

(Justitiedepartementet)

10333 Stockholm

 

 

 

 

Remissyttrande avseende SOU 2017:96 - Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap

Ert dnr Ju 2017/090578/L2

 

RGMV uppskattar möjligheten att yttra sig och lämnar efter granskning följande kommentarer efter det att föreningens medlemmar getts tillfälle att lämna synpunkter. Ansvarig för yttrande är Johnny Samuelsson ordf. samt adjungerade ledamoten advokat Linn Öst Nori som utarbetat yttrandet.

 

Utredningens förslag i delbetänkandet presenterat i SOU 2017:96 avser att begränsa möjligheterna att erkänna utländska barnäktenskap i Sverige. I utredningens uppdrag ingick att lämna förslag till författningsändringar med innebörden att utländska barnäktenskap inte ska erkännas om någon av parterna var under 18 år när någon av dem kom till Sverige. Detta förslag skulle enligt direktivet presenteras oaktat om utredningen finner att detta är det lämpligaste sättet att begränsa möjligheterna till erkännanden av barnäktenskap ingångna i utlandet eller ej.

Huvudregeln i svensk rätt är att äktenskap som ingåtts utomlands och som är giltiga i det landet där äktenskapet ingicks, alternativt det land där makarna är medborgare eller har sin hemvist, ska vara giltigt till formen även i Sverige enligt IÄL 1 kap. 7 §. Undantag från denna huvudregel finns i IÄL 1 kap. 8a §. Förslaget i SOU 2017:96 utgörs av en ny punkt i IÄL 1 kap. 8a §, där det stadgas att ett äktenskap som ingåtts enligt utländsk lag inte erkänns i Sverige om någon av parterna var under 18 år när någon av dem kom till Sverige. Enligt utredningens förslag ska IÄL 1 kap. 8a § st. 2 lämnas oförändrad, vilket innebär att det även i förhållande till makarnas ålder kommer finnas en möjlighet att ändå erkänna äktenskapet om det föreligger synnerliga skäl.

Det föreslagna tillägget till IÄL 1 kap. 8a § skiljer sig från tidigare reglering på så sätt att det inte finns något krav på anknytning till Sverige vid tidpunkten för äktenskapets ingående för att äktenskapet inte ska erkännas med hänvisning till makarnas ålder. Visserligen krävs ingen särskild anknytning till Sverige för att neka ett erkännande av ett utländskt äktenskap med hänvisning till ordre public-bestämmelsen i IÄL 7 kap. 4 § som kan tillämpas på barnäktenskap, men denna bestämmelse ska tillämpas restriktivt och träffar vanligtvis inte barnäktenskap där makarna är över 15 år gamla.1 Av detta kan vi utläsa att att den föreslagna lagändring i IÄL framför allt kommer träffa äktenskap där en eller båda av makarna är över 15 men under 18 år gamla.

Att i större utsträckning förhindra att barnäktenskap ingångna utomlands erkänns i Sverige motiveras med att de svenska reglerna om äktenskapshinder är skyddsregler, och åldersgränsen är en skyddsregel till förmån för barn. Barnäktenskap riskerar barns rätt till utbildning samt är negativt ur en jämställdhetssynpunkt, och utredningen menar vidare att barn ska få vara barn, få gå i skolan och få leva i frihet från vuxenlivets ansvar.2 Att ingå och leva i äktenskap innan 18 års ålder är enligt utredningen ett hot mot dessa intressen.

Utredningen går igenom tänkbara negativa konsekvenser för den enskilde om ett ingånget äktenskap i utlandet inte erkänns i Sverige. Utöver de rent känslomässiga konsekvenserna av att inte få ett äktenskap erkänt nämns arv, bodelning, migrationsfrågor och vårdnad av barn som områden där det potentiellt kan uppstå problem. En annan aspekt som lyfts fram av utredningen är att det faktum att ett par anses vara ogifta i Sverige men gifta i något annat land, ett så kallat haltande äktenskap, i sig kan vara problematiskt och medföra olägenheter för den enskilde.3 Samtidigt menar utredningen att intresset av att skydda barn väger tyngre än ett upprätthållande av de äktenskapsrättsliga reglerna.4 I och med de övriga rättsregler som skyddar barn och barnets intressen finns i princip inget behov för barn att omfattas av ett äktenskaps rättsverkningar, med undantag för arvsrätten som utredningen menar är det enda område som inte tryggas av andra rättsregler.

Enligt RGMV:s mening är det något problematiskt att det riskerar att uppstå situationer där ett äktenskap inte erkänns i Sverige vilket leder till att en efterlevande make inte har någon arvsrätt, vilket kan lämna den efterlevande maken i en svår ekonomisk situation. Enligt utredningen blir inte

1 SOU 2017:96 s. 60, hänvisning till ex. MIG 2012:4. 2 SOU 2017:96 s. 98.
3 Se SOU 2017:96 s. 106.
4 SOU 2017:96 s. 17.

  

detta ett lika stort problem i just de fall som denna bestämmelse avser att träffa i och med att äktenskapet av naturliga skäl inte bestått under en så lång tid, vilket innebär att makarna inte inrättat sig efter äktenskapets rättsverkningar på samma sätt som ett par som varit gifta under en längre tid. Detta resonemang kan till viss del ifrågasättas enligt min mening. Om makarna ingår äktenskap och förutsätter att detta ska vara giltigt kan det argumenteras för att inrättandet efter att leva i äktenskap med alla de rättsliga konsekvenser det innebär inträder mycket snart, i och med att makarna vid äktenskapets ingående inte hade någon anledning att beakta svenska äktenskapsregler och därmed ingen anledning att överväga att äktenskapet skulle komma att betraktas som ogiltigt. Att inrätta sig efter äktenskapets rättsverkningar innebär mer än bara risken för att ena parten jobbar medan den andre stannar hemma för att exempelvis sköta hushållet. I ett sådant exempel finns det visst fog för utredningens argumentation, då de ekonomiska ojämlikheterna mellan parterna inte hinner växa sig så stora om äktenskapet inte varat under en lång tid, vilket gör att en avsaknad av bodelning inte blir lika problematisk för den part som inte tjänat några egna pengar under tiden. Övriga rättsliga följder av att ingå ett äktenskap torde dock makarna kunna sägas inrätta sig efter i princip omedelbart då makarna haft fullt fog att utgå från att de äktenskapsrättsliga reglerna gäller. Detta gäller exempelvis arvsfrågor samt även bodelning.

Utredningen lyfter fram att barnäktenskap är ett jämställdhetsproblem, och att ett icke-erkännande av ett ingånget barnäktenskap i många situationer syftar till att skydda en kvinnas frihet och jämlikhet.5 Det kan dock enligt RGMV:s mening lyftas fram en problematik gällande hur kvinnan i det enskilda äktenskapet verkligen hjälps av att äktenskapet inte erkänns. Som utredningen påpekar blir denna lagändring framför allt aktuell när det gäller äktenskap där en eller båda av makarna är 16-17 år gamla. De är alltså bara något år från att bli myndiga och därmed kunna gifta sig i Sverige. Det framgår inte av utredningens betänkande vad den önskvärda effekten av att äktenskapet inte erkänns är. Att äktenskapet inte erkänns torde i en del fall enbart få effekten att personerna i fråga väntar ett år, för att sedan gifta sig. Detta kan ses som positivt i och med att den svenska regleringen av äktenskapsålder upprätthålls för alla i landet bosatta personer. Samtidigt kan det diskuteras i vilken mån detta glapp på ett till två år, under vilka de tidigare makarna inte är gifta fram till att de kan lagligen gifta sig i Sverige, bidrar till målet om att låta barn vara barn samt ökad jämställdhet. Det diskuteras inte mer ingående huruvida det faktum att en person som kommer hit vid 16-17 års ålder och är gift är mindre trolig att påbörja samt fullfölja exempelvis gymnasiestudier jämfört med en ogift person som kommer till Sverige vid samma ålder.

Det kan även diskuteras hur utbrett problemet med barnäktenskap bland personer som kommer till Sverige från utlandet är. Utredningen hänvisar till siffror från Migrationsverket där 132 barn har befunnits vara gifta, även om utredningen tror att mörkertalet är stort.6 I folkbokföringen är färre personer än så registrerade som gifta samtidigt som de är under 18 år.7 Det är alltså oklart hur utbrett fenomenet barnäktenskap är i Sverige idag, och förekomsten av problemet torde vara en aspekt som ska vägas in i hur önskvärd en skärpning av erkännandereglerna är.

Sverige tillät så sent som 2014 svenska medborgare att ingå barnäktenskap. Det kan därmed förefalla som en drastisk omsvängning att inte erkänna äktenskap som ingåtts i utlandet i enlighet med de lagar och regler som gäller på orten där äktenskapet ingicks, i och med att svenska myndigheter för några år sedan kunde godkänna att svenska medborgare ingick sådana äktenskap. Problematiken i detta avseende kan liknas vid diskussionen kring ordre public-regler, nämligen att det kan ses som en politiskt känslig handling att inte upprätthålla utländska rättsregler i Sverige då det kan tolkas som ett underkännande av den utländska rättsordningen. Det kan därför argumenteras för att regler om att exempelvis inte erkänna äktenskap ingångna i utlandet endast bör omfatta fall där det skulle få närmast stötande resultat att upprätthålla äktenskapets rättsverkan. Enligt RGMV:s mening torde typfallen av detta vara äktenskap som ingåtts genom tvång samt barnäktenskap med yngre barn, vilket också är synen på ordre public-regeln gällande

5 SOU 2017:96 s. 120. 6 SOU 2017:96 s. 13. 7 SOU 2017:96 s. 13.

 

Borrby 2018-02-28

Johnny Samuelsson, ordf.

 

Tillsyn av stödboende

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ställer följande krav på åtgärder:

O Nämnden ska säkerställa att de inskrivna i verksamheten har egna boenderum.

0 Nämnden ska säkerställa att verksamheten inte blandar målgrupper och att samtliga ungdomar som skrivs in tillhör verksamhetens målgrupp.

Nämnden ska senast den 24 april 2018 redovisa för IVO vilka åtgärder som nämnden vidtagit.

Om nämnden inte uppfyller de krav som lVO ställer i beslutet kan IVO komma att utfärda ett föreläggande. Föreläggandet kan vara förenat
med vite.

Skälen för beslutet
Tillsynen har huvudsakligen visat:

. Verksamhetens lokaler är inte ändamålsenliga då ungdomarna får dela rum.

0 Verksamheten tar vid behov emot akutplacerade ungdomar trots att det inte är stödboendets målgrupp.

. Personalens samlade kompetens är låg.
0 Verksamheten har inte sparat registerutdrag avseende en

personal som den anställt sedan föregående inspektion. . Verksamheten bör utveckla sin dokumentation av

lämplighetsbedömningar i samband med inskrivningar.
. Personal finns tillgänglig dygnet runt i nära anslutning till
ungdomarnas boenden.

Verksamhetens lokaler är inte ändamålsenliga då ungdomarnafår dela rum
IVO bedömer att delade boenderum i en stödboendeverksamhet inte är ändamålsenligt. Delade boenderum bidrar enligt IVO:s bedömning inte till att de placerade ungdomarna förbereds på ett självständigt liv vilket är syftet med placeringsforrnen stödboende. Även utifrån ungdomarnas rätt till integritet anser IVO att ungdomar som är placerade på stödboenden ska ha ett eget boenderum. Delade rum kan enligt IVO:s bedömning begränsa ungdomarnas möjlighet att sova ostört eller att göra andra aktiviteter ostört. Även ungdomarnas behov av trygghet och säkerhet är enligt IVO:s bedömning ett skäl till varför verksamheten behöver erbjuda ungdomarna egna boenderum. IVO anser att det utgör en risk att ungdomar får dela rum när det inte är självvalt och det inte finns en reell möjlighet för ungdomen att få ett eget boenderum. Med två boende i varje rum kan ungdomen inte heller låsa rummet för den andra personen. IVO vill påpeka att det inte finns hinder för att ungdomar som är placerade på ett stödboende delar utrymmen som till exempel kök och toalett i en gemensam lägenhet om det bedömslämpligt. Ett sådant stödboende förutsätter dock utifrån målgruppens behov att varje ungdom har ett eget boenderum.

Verksamheten har tolv platser, inklusive två akutplatser (se under nästa rubrik). De inskrivna bor i sammanlagt fyra lägenheter som är samlade i en huskropp på markplan. Det är tre lägenheter med två platser fördelade på ett rum och kök och en lägenhet med sex platser fördelade på tre rum och ett kök. Det finns även toalett, dusch och hall i varje lägenhet. Vid full beläggning bor det två ungdomar per rum.

I 1 kap. 1 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL, anges att socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

Av 3 kap. 3 § socialtjänstförordningen (2001 :937), SoF framgår att verksamheten vid stödboenden ska bygga på förtroende för och samarbete med den enskilde och utformas så att vistelsen i boendet upplevs som meningsfull. Den enskildes integritet ska respekteras. De insatser som görs ska anpassas till den enskildes individuella behov och förutsättningar.

I6 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF—FS 2016256) om stödboende anges att den som bedriver verksamhet i form av stödboende ska se till att stödboendets lokaler utformas på ett sådant sätt att det bidrar till barns och ungas förberedelse för självständighet. Utformningen ska också tillgodose behovet av trygghet och säkerhet

för de barn och unga som ska placeras där.

Av 6kap. 2§ HSLF —FS2016256 följ er att stödboenden ska vara hemlika och bestå av rum för boende, utrymme för tillagning och intag av måltider samt rum för personlig hygien.

I allmänna råd till 6 kap. 2 § HSLF—FS 2016:56 anges att ett eget boende bör bestå av en egen lägenhet som den placerade disponerar. Om det bedöms lämpligt, kan dock ett eget boende utgöras av ett eget rum för boende och utrymmen som delas med andra barn eller unga som är placerade i stödboendet.

I 6 kap. 3 § HSLF-FS 2016:56 regleras att de egna boendena ska vara utformade med hänsyn tagen till den personliga integriteten. Barnet eller den unge ska kunna låsa lägenheten eller rummet för boende samt rummet för personlig hygien. Personalen ska dock vid behov kunnalåsa upp. Barnet eller den unge ska få information om i vilka situationer som personalen får låsa upp.

Verksamheten tar ibland emot akutplacerade ungdomar trots att det inte är stödboendets målgrupp.
IVO bedömer att det är otryggt för de placerade att olika målgrupper
kan blandas i verksamheten. I verksamheten finns två platser i en trerumslägenhet som är avsedda för ungdomar som har behov av akuta
placeringar. Vid full beläggning innebär det att två akutplacerade ungdomar kan placeras i ett gemensamt rum på tolv kvadratmeter och i samma lägenhet som har plats för ytterligare fyra ungdomar som tillhör stödboendets vanliga målgrupp. Att en ungdom placeras akut innebär som regel att socialtjänsten inte hunnit färdigställa utredningen om ungdomens aktuella situation och att den därmed saknar viktig kunskap att lämna över till verksamheten om ungdomens behov och förutsättningar. Som framgår under kommande rubrik är dessutom verksamhetens sammantagna kompetens låg vilket är ytterligare en riskfaktor när det gäller att de placerade barnen ska få en trygg ochsäker vård samt insatser med god kvalitet.

Vid inspektionen framkommer att verksamheten har haft en akutplacerad ungdom. Ungdomen var nyanländ till Sverige och socialtjänsten hade därmed inte hunnit utreda ungdomen. Ungdomen placerades akut inför en helg. Verksamheten satte in extrapersonal. Det blev enligt föreståndaren ingen bra placering men det var inget som drabbade de övriga ungdomarna. Ungdomen omplacerades kort efter placeringen och den lärdom verksamheten har dragit av det inträffadeär att snabbt sätta in extrapersonal vid akutplaceringar och att socialtjänsten behöver prioritera att akutplacerade snabbt ska få rätt hjälp.

I 3 kap 3 § SoL anges att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet.

Av 3 kap. 1 a SOF framgår att med ett stödboende avses en verksamhet inom socialtjänsten som tar emot enskilda i åldern 16-20 är i ett eget boende med individanpassat stöd.

Av förarbetena till den nya placeringsformen framgår att placering på stödboende är avsedd att vara en mindre ingripande placeringsforrn än placering på ett HVB. Vidare anges att det huvudsakliga syftet med stödboenden är att under trygga former träna och förbereda barnet eller den unge för ett självständigt boende och vuxenliv (prop. 2015/ 16:43 s. 36).

6 kap. l § HSLF-FS 2016256 anges att den som bedriver verksamhet i form av stödboende ska se till att stödboendets lokaler utformas på ett sådant sätt att det bidrar till barns och ungas förberedelse för självständighet. Utformningen ska också tillgodose behovet av trygghet och säkerhet för de barn och unga som ska placeras där.

Persona/ens sam/ade kompetens är låg
IVO bedömer att den samlade kompetensen i arbetsgruppen bör höjas. Tillsynen visar att endast en av de anställda har en minst tvåårig eftergymnasial utbildning.

Avseende personalens arbetslivserfarenhet samt möjlighet till arbetsledning och fortbildning visar tillsynen följ ande. Majoriteten av de anställda har cirka 1,5—2års erfarenhet av liknande arbete. Samordnaren som leder det dagliga arbetet finns tillgänglig i verksamheten och ger stöd till personalen. Föreståndaren finns tillgänglig i verksamheten vid behov annars per telefon och ger arbetsledning när personalen behöver det. Personalen har fått viss fortbildning och kommer kontinuerligt att få fortbildning med relevans för verksamheten.

I 8 kap. 2 § HSLF-FS 2016256 anges att personalen vid ett stödboende ska ha den utbildning, den erfarenhet och den personliga lämplighet
som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Personalens sammantagna kompetens vad gäller utbildning och erfarenheter ska ge förutsättningar för att möta de behov av stöd som målgruppen har och säkerställa en trygg och säker insats. Enligt det allmänna rådet till bestämmelsen bör personalen ha minst en tvåårig eftergymnasial utbildning. Flertalet bör ha en utbildning med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap.

Verksamheten har inte sparat registerutdrag för en personal som den anställt.
lVO bedömer att verksamheten har brustit då den inte har sparat utdrag eller kopia av utdrag av misstanke— och belastningsregister avseende en personal som den anställt sedan föregående inspektion. Verksamhetenhar dock kontrollerat registerutdragen före anställning för de sammanlagt två personal som den anställt sedan föregående inspektion.

I 1 § lagen (2007zl7l) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn anges att stödboenden inte får anställa en person före kontroll av personens misstanke— och belastningsregister. I 3 § anges att registerutdragen eller kopia därav ska bevaras under minst två år från det att anställningen påbörjades.

Då tillsynen visar att verksamheten har rutiner enligt ovannämnd lagstiftning och då föreståndaren intygar att den härefter kommer att följa sina rutiner ställer IVO inte krav på åtgärder.

Verksamheten kan utveckla sin dokumentation av lämplighetsbedömningar
lVO konstaterar att verksamheten gör lämplighetsbedömningar innan inskrivning och att den dokumenterar lämplighetsbedömningama. IVO anser dock att verksamheten kan förbättra sin dokumentation av lämplighetsbedömningarna. Detta då den del som rör om placeringen kan innebära negativ påverkan saknas i de lämplighets bedömningar som IVO tagit del av vid inspektionen. IVO anser att det hade varit särskilt viktigt i den bedömning som rör en ungdom med vissdrogproblematik som delar rum med en annan ungdom.

Enligt 3 kap. 11 § SOF, ska det vid inskrivningsbeslutet särskilt kontrolleras att hemmet eller boendet är lämpligt med hänsyn till den enskildes behov, ålder, utveckling, utbildning och personliga förhållanden i övrigt.

I 4 kap. 1 § HSLF-FS 2016 :56 anges att vid lämplighetsbedömningen enligt 3 kap. 11 § SOF ska den som beslutar om inskrivningen av ett barn eller en ung person vid ett stödboende utgå från socialnämndens bedömning och redogörelse för omständigheterna i övrigt kring barnet eller den unge.

I 2 § anges att vid lämplighetsbedömningen ska den som beslutar om inskrivning särskilt beakta hur barnets behov av stöd kan tillgodoses under trygga och säkra former med hänsyn tagen tillgången till personal, personalens kompetens och boendets utformning.

Om bedömningen avser en placering i ett eget boende som ligger nära andra boenden som ingår i verksamheten eller ett boende som med utrymmen som delas med andra barn eller unga som är placerade, ska det vidare beaktas om placeringen kan innebära negativ påverkan eller medföra kränkningar, våld eller övergrepp.

l 3 § anges att om ett stödboende bedöms lämpligt för ett barn eller en ung person, ska bedömningen dokumenteras.

Personal finns tillgänglig dygnet runt nära ungdomarnas boenden.
IVO bedömer att personalens tillgänglighet och placering ger förutsättningar för trygghet och säkerhet i verksamheten.

Vid inspektionen framkommer att verksamheten är bemannad dygnet runt med en till två personal. Personalen finns tillgänglig i en personallägenhet som ligger i nära anslutning till ungdomarnaslägenheter. Ungdomarna kan alltid kontakta personalen genom att ringa till personalen eller knacka på dörren till personallägenheten.

Av 7 kap. 3 § HSLF-F S 2016:56 framgår att personal (på stödboenden) ska vara tillgänglig dygnet runt och ska vid behov kunna infinna sig i

Vid inspektionen intervjuade lVO föreståndaren samt två personal (samordnaren samt enboendestödjare.) samt med en ungdom.    

Före inspektionen inhämtades uppgifter om bemanning och personalens kompetens. Vid inspektionen tog IVO del av verksamhetens tre senaste inskrivningsbeslut med tillhörande lämplighetsbedömningar.

IVO har efter inspektionen skickat inspektionsprotokollet för kommunicering till nämnden. Nämnden har den 28 november 2017 lämnat synpunkter till IVO som avser uppgifterna i protokollet.

Ytterligare information
IVO ska enligt 3 kap. 19 § SOF inspektera stödboenden för barn och unga minst en gång per år. Inspektionerna kan vara föranmälda eller oanmälda. Den som inspekterar verksamheten ska samtala med de barn och unga som samtycker till det.

 Stödboendet har tolv platser. Vid inspektionstillfället var sju ungdomar i åldern 17—18 år inskrivna i boendet.

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Kommande möten
Årsmöte 2020, mars-april

Stryelsemöten 2020
(information kommer)

 

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com


P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

 

Eva Wennberg. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut.
Uppland
Tfn 0174 40320, 073 8554499

E-post eva(at)bjorksta.se

 

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

 

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland

E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

 

 

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

 


Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

 

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 

Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post
 barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793


Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Blekinge län
Vakant


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle

E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Östergötlands län
Reidun  Claesson
E-post reidun.claesso(at)gmail.com
Tfn.0705892155

 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Vakant


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top