Viktig information som kan ha betydelse för ensamkommande barn/ungas mående och framtid stannar hos tjänstemän på myndigheter och organisationer. 

Varje barn har enligt artikel 17, Barnkonventionen rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv och staten har ett ansvar för varje barns tillgång till information. Genom en inkorperering planeras Barnkonventionens bestämmelser bli lag 2020 men bestämmelser som till exempel rätten till information och likabehandling bör givitvis tillämpas redan nu.

http://www.regeringen.se/artiklar/2017/07/fragor-och-svar-om-att-gora-fns-barnkonvention-till-svensk-lag/

 

 

Årsmöte Karslborg

Program

 

 

 

 

 

 

 

Lördag 23/9

10.00 Information, Kanalhotellet, Storgatan 94

 

10.15 - 12.15  Studiebesök Karlsborgs fästning

 

12.45 Lunch Idas brygga/restaurang

 

13.30 -18.00 Möte, Karlborgs konferenscentrum, Befälsgatan 6,

 

19.00 Middag, Idas brygga/restaurang


Söndag 24/9


09.30-10.30 Årsmöte, Karlborgs konferenscentrum, Befälsg.6 

 

10.45-12.15  Konstituerande styrelsemöte

 

 

 

 

Information

P-O Nygren E-post perolof47nygren(at)gmail.com 
                   Mobil 070 2372910                      
Johnny Samuelsson E-post aej(at)telia.com 
Mobil 0704 820410

 

 


 

Frågor att diskutera

1.Organisation

a.stadgar

b. ansvarsfördelning

c.styrelsemöten

2.Frågor att prioritera

a.villkor för gode män och vårdnadshavare
b. anställda gode män

3.Länsombud

a.uppgifter

b.utveckling

c.möten

4.Kommunikation

a.skrivelser, remissvar, departement, myndigheter och förvalt ningar

b.asylforum

c.nyhetsbrev och hemsida

d.talespersoner

e.medial uppmärksamhet

 

 


Årsmöte


Dagordning

1 Mötets öppnande

2 Mötets behörighet

3 Val av mötets ordförande

4 Val av mötets sekreterare

5 Godkännande av dagordning

6 Fastställande av röstlängd

7 Val av justeringsmän, tillika rösträknare

8 Styrelsens verksamhetsberättelse för det avslutade verksam          hetsåret

9 Ekonomisk berättelse för det avslutade verksamhetsåret

10 Revisorns berättelse för det avslutade verksamhetsåret

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12 Val av styrelse

13 Val av valberedning

14 Val av revisor

15 Val av kassör

16 Fastställande av medlemsavgift

17 Inkomna motioner

18 Verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår

19 Övriga frågor

20 Mötets avslutande


Konstituerande styrelsemöte 

 

Dagordning 

 1Mötets öppnande

2 Val av mötets ordförande

3 Val av mötets sekreterare

4 Val av justerare

5 Fastställande av styrelse

-ordf.

-sekreterare

-kassör

-ledamöter

-suppleanter

-talespersoner

6 Två firmatecknare 

7 Två administratörer för Facebook

7 Program och verksamhet

8 Övriga frågor

9 Mötets avslutande

 


Verksamhetsberättelse 2016-2017

Under verksamhetsåret har  RGMV, liksom föregående år haft några huvudsakliga fokusområden – bättre förutsättningar för gode män och vårdnadshavare - god man-jour - boende för ensamkommande barn och unga samt en anpassad skolgång för nyanlända ensamkommande asylsökande barn/unga.

Antalet medlemmar är stabilt och ökar sakta då nya medlemmar över hela landet ansluter sig. Föreningens omarbetade hemsida har under året haft närmare  40000 besökare och nyhetsbrevet som utkommit varje månad under året är uppskattat. Föreningen finns på Facebook och Twitter i syfte att informer om föreningens verksamhet..

Allt arbete i föreningen sker på ideell grund vilket innebär att medlemmar i styrelsen själva står för kostnader vad avser hotellkostnader, resor i samband med föreningens möten och administrativa kostnader som kan uppstå. I viss utsträckning har föreningen kunnat subventionera vissa kostnader genom inkomna medlemsintäkter men  huvuddelen har medlemmar i styrelsen själva stått för.

Styrelsemöten och AU-möten har genomförts enligt vad som anges i föreningens stadgar. Arbetet med att uppnå föreningens mål i olika frågor har fortgått parallellt med att ledamöter i styrelsen haft ofta tidskrävande uppdrag som god man/vårdnadshavare.

Men trots sådana omständigheter har arbetet varit framgångsrikt i olika avseenden. Det finns anledning att tro att RGMVs synpunkter i olika frågor som framförts i remissvar och i andra sammanhang fått respons i fler avseenden trots föreningens administrativa och  ekonomiska begränsningar.

Föreningens länsombud och talespersoner gör nytta och rapporterar om frekventa samtal från gode män och vårdnadshavare som har frågor om uppdraget.

Under året har RGMV bland annat varit representerat tillsammans med flera andra organisationer vid flera möten med  justitie-och migrationsminister Morgan Johansson och samverkat med länstyrelsen i arbetat med att ta fram informationsmaterial till yrkesverksamma inom myndigheter och frivilligorganisationer, som kan komma i kontakt med barn och unga som är utsatta för människohandel och sexuell exploatering.

Flera remissvar har lämnats till regeringen och en skrivelse tillsänts Riksdagens socialförsäkringsutskott angående psykisk ohälsa, kriminalitet och drogmissbruk hos ensamkommande barn och unga.

Under kommande verksamhetsår avser RGMV att driva de frågor som fastställts i föreningens stadgar, medvetna om att saker och ting kan ta tid men förhoppningsvis förr eller senare ger resultat.


Valberedningens förslag till styrelse för RGMV, Riksföreningen gode män/särskilt förordnade vårdnads havare - 2017

Ledamot

Johnny Samuelsson, god man/sfv., f.d. högskoleadjunkt och företagare

Borrby, Skåne

070 4820410

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ledamot

Karin Senter, doktorand Uppsala universitet

Stockholm, Uppland

0730 238493

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ledamot

P-O Nygren, god man/sfv., f.d. yrkesofficer

Karlsborg-Hjo, Västra Götaland

070 2372910

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ledamot

Eva Wennberg, f.d. god man/sfv., verksamhetschef HVB, terapeut

Tierp, Uppland

0174 40320, 073 8554499

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ledamot

Ann-Helén Danielsson, undersköterska, god man/sfv

Tanumshede, Bohuslän

0525 20915, 070 3166241

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ledamot

Viveca Kittredge, god man, socionom, förtroendevald 
revisor i Nyköpings kommun

Tystberga, Södermanland

072 3023578

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ledamot

Birgitta Målar, ekonom, länsombud, god man

Dalarna

0709-181564

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Suppleant

Göran Dreveborn, god man, sfv 

Höganäs, Skåne

076 8237723

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Suppleant

Lena Mårtensson, lärare och skolutvecklare, god man/sfv

Brantevik, Skåne

070 5299799

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Suppleant

Ann-Sofie Gothnell, socionom, länsombud

Västerbotten

0705331995

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Suppleant

Gunilla Öhman, länsombud, god man/sfv

Sundsvall, Västernorrland

0706857684

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Valberedningen har vid rundringning till nuvarande styrelseledamöter samt till medlemmar som föreslagits till styrelsen fått positivt svar från elva personer. Av dessa var sju personer villiga att åta sig uppdrag som ordinarie ledamot. Vi föreslår därför att antalet ordinarie ledamöter utökas till sju personer.

Eva Wennberg avsäger sig uppdraget som kassör.

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av

Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Revisor

Vi har inget förslag

2017-08-12

 

Valberedningen

Christina (Kia) Hamnö Margareta Åhlen

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

0176-274092, 070 6668401 070 5421684

Thore Jansson har på grund av sjukdom avsagt sig vidare uppdrag som ledamot i styrelsen men har lovat kvarstå som länsombud vilket vi är tacksamma för.

 

 
Konferens om mänskliga rättigheter
Tisdagen 3 oktober 2017. Anmälan senast 24 september
Dunkers Kulturhus, Helsingborg
Bli inspirerad att implementera mänskliga rättigheter i arbetet i stat, kommun och landsting.
Anmälan till konferens i Helsingborg senast 24 september (Myndigheten för delaktighet 2017-09-06)
http://www.mfd.se/om-mfd/nyheter-och-press/nyheter/nyheter-2017/konferens-i-helsingborg-om-manskliga-rattigheter/


EU-kommissionen kan godkänna nya svenska gränskontroller
Inrikes- och justitieminister Morgan Johansson säger att EU-kommissionen överväger att låta länder som Sverige förlänga gränskontrollerna som infördes i samband med flyktingkrisen. (Europaportalen 2017-09-14)
https://www.europaportalen.se/2017/09/eu-kommissionen-kan-godkanna-nya-granskontroller?utm_source=Europaportalen&utm_campaign=8bb1496e5e-EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_14&utm_medium=email&utm_term=0_9047dbbc1e-8bb1496e5e-183054529


Regeringsförklaringen den 12 september 2017
Statsminister Stefan Löfven, riksdagen, den 12 september 2017.(Regeringskansliet 2017-09-14)
http://www.regeringen.se/4a5f9b/contentassets/2c1a5ff9c9204c12bb62257ee7775aab/regeringsforklaringen-2017.pdf35 000 elever misslyckas varje år med skolan
Var tredje elev misslyckas i skolan. Fortsätter utvecklingen har den svenska skolan slagit ut en halv miljon ungdomar fram till år 2029.  (Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund 2017-09-12)
https://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/35000elevermisslyckasvarjearmedskolan.5.5916f18a15e5b050d03c2b6a.html

 


Allas rätt till en ändamålsenlig utbildning!

Flertalet barn/unga från Afghanistan får uppehållstillstånd, men alla anses inte ha rätt till skydd. Fattigdom är nämligen inte ett skäl för asyl, enligt vad Riksdagen har bestämt.Nu demonstrerar personer med afghansk bakgrund och sympatisörer på olika platser i landet, bland annat på Medborgarplatsen i Stockholm, mot utvisningsbeskeden.

RGMV anser nu liksom tidigare att alla ensamkommande barn/unga, oavsett Migrationsverkets beslut, ska erbjudes möjligheter till en utbildning som kan leda till arbete i Sverige, hemlandet eller första asylland. En sådan typ av utbildning skulle kunna öka de ungas livschanser.


Verksamhetsbidrag ska stärka arbetet med psykisk hälsa hos barn i migration
Nu har Folkhälsomyndigheten beslutat hur verksamhetsbidraget till ideella organisationer som bedriver främjande och förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention hos barn i migration ska fördelas. (Folkhälsomyndigheten 2017-08-31)
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/augusti/verksamhetsbidrag-ska-starka-arbetet-med-psykisk-halsa-hos-barn-i-migration/


Inget särskilt bidrag för vinterkläder två år i rad
"Ett ensamkommande barn ansökte om särskilt bidrag för att kunna köpa vinterkläder. Migrationsverket avslog ansökan och menade att barnet fått bidrag för att kunna köpa vinterkläder året dessförinnan och därför knappast kunde ha behov av det ett år senare. Beslutet överklagades av barnet och förvaltningsrätten biföll överklagandet. Migrationsverket överklagade å sin sida förvaltningsrättens beslut och anförde dels att barnet fått bidrag året före för att kunna köpa vinterkläder, dels hade hen fått dagersättning under så lång tid att hen borde ha kunnat lägga undan pengar och planera sina inköp. Kammarrätten biföll överklagandet och fastställde Migrationsverkets beslut. Kammarrätten i Stockholm, mål nr 62-17, meddelad 2017-06-27." (SKL Nyhetsbrev för överförmyndare, juli-aug. 2017) 


Allvarlig kritik mot Socialnämnden i Säter
En utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. Om det finns särskilda skäl får socialnämnden förlänga utredningen för en viss tid (11 kap. 2 § socialtjänstlagen [2001:453], SoL).  (JO 2017-09-12)
http://www.jo.se/PageFiles/9765/2565-2016.pdf


Den svenska skolan för nyanlända på  fjorton språk
Berättar kort om det svenska skolsystemet och vänder sig främst till elever och föräldrar som är nya i Sverige. Webbplatsen finns på 14 språk och det går även att lyssna på sex av språken. (Skolverket)
http://www.omsvenskaskolan.se/


100 miljoner kronor 2018
Regeringen gör satsningar på att bekämpa hedersvåld och våldsbejakande extremism. och investerar 100 miljoner kronor 2018 för att bekämpa hedersförtryck och inrättar från den 1 januari 2018 ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism.

För att säkerställa ett effektivt arbete med återvändande anslår regeringen även mer pengar till Migrationsverket under de kommande åren. Regeringskansliet 2017-09-12)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/kraftfulla-satsningar-pa-starkt-rattsvasende-och-okad-trygghet/


Vägledning till dig som möter unga nyanlända
Vägledningen ger tips och stöd i hur man kan prata om hälsa, jämställdhet och sexualitet på ett inkluderande sätt. Youmo i praktiken innehåller övningar  för unga mellan 13-20 år med information om sex, hälsa, relationer och rättigheter på flera olika språk.” (Mucf 2017-09-12)
https://www.mucf.se/publikationer/youmo-i-praktiken?utm_source=idrelay&utm_medium=email&utm_content=Youmo%2Bi%2Bpraktiken&utm_campaign=MUCF-nyhetsbrev-2017-09


891 registrerade ensamkommande barn/unga
Under 2017 fram till och med den 6 september har 891 ensamkommande barn/unga från 54 stater registrerats som asylsökande, 185 av dem flickor.
Flertalet i åldern 13-17 år de allra flesta 16-17 och från Marocko 177,  Afghanistan 147,Somalia 114, Syrien 94 och Etiopien 44. (se artikel)


Medicinska åldersbedömningar – statistik till och med 31 augusti
Rättsmedicinalverket har sedan i mitten av mars utfört medicinska åldersbedömningar i asylärenden.• Antal ärenden från Migrationsverket: 7 898
• Antal skickade utlåtanden till Migrationsverket: 4 107
• Av de rättsmedicinska utlåtanden som hittills är utfärdade, är 146 asylsökande av kvinnligt kön (3,6 %) och 3 961 asylsökande av manligt kön (96,4 %). 
• I 3 415 ärenden bedömer Rättsmedicinalverket att utförd undersökning talar för att den undersökta är 18 år eller äldre (93 asylsökande av kvinnligt kön och 3 322 av manligt kön).

https://www.rmv.se/aktuellt/medicinska-aldersbedomningar-statistik-till-och-med-31-augusti/


Polisinsatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet
Regeringen ger Kustbevakningen och Polismyndigheten i uppdrag att analysera och föreslå en ändamålsenlig och effektiv ordning för att Kustbevakningen med kort varsel ska kunna stödja Polismyndigheten operativt med sjötransporter, flygtransporter och flygspaning vid polisiära insatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet. (Regeringskansliet 2017-08-29
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/08/uppdrag-till-kustbevakningen-och-polismyndigheten-om-kustbevakningens-operativa-stod-till-polismyndigheten-vid-polisinsatser-mot-terrorism-eller-annan-allvarlig-brottslighet/

 

Ungas sociala inkludering och delaktighet!

MUCF:s rikskonferens är en mötesplats för dig som arbetar med eller är engagerad i ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Kom och nätverka, mingla och välj bland 18 spännande seminarier om hur vi tillsammans kan arbeta med ungas sociala inkludering genom delaktighet, fritid och hur vi får unga att må bra. I år har vi även tre workshops som sträcker sig över två seminariepass.

Datum: 30 november-1 december

Plats: Folkets hus, Stockholm

Ur programmet

En vision och vägen dit - att leda öppen ungdomsverksamhet

Validering av ungas lärande i den öppna fritidsverksamheten

Öppna kommunen! Goda exempel på kommuners arbete för och med unga hbtq-personer

Vad fan ska vi med civilsamhället till? - Samverkan mot våldsbejakande extremism

Youmo i praktiken - Unga nyanländas rätt till kunskap om hälsa, jämställdhet, sexualitet och rättigheter

Tipsa oss

I år kör vi en favorit i repris: Öppet seminarium! 

Tipsa oss om era fantastiska verksamheter för ungas sociala inkludering och delaktighet och ta chansen att få visa upp er på årets rikskonferens.

 

Anmälan

Vår rikskonferens brukar bli fullsatt så missa inte din chans att delta. Anmäl dig redan idag!

MUCF:s rikskonferens 2017

Kontaktperson

Jeff Jonsson, projektledare

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

telefon: 08-566 219 49

Diarienummer: 1230/17

 


 

 

I höst bjuder Myndigheten för delaktighet in till två regionala konferenser i Helsingborg den 3 oktober och Umeå den 22 november på temat mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Målet med dagen är att stärka och inspirera er i ert arbete med mänskliga rättigheter och funktionshindersfrågor i er kommun. Ni får ökad kunskap och verktyg genom intressanta föreläsningar med goda exempel på hur man i praktiken arbetar med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Diskrimineringsombudsmannen och Barnombudsmannen är några av talarna.

Ni får även möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra.

Konferenserna är kostnadsfria. Detaljerat program och anmälan skickas ut efter sommaren. Skicka gärna inbjudan vidare till era kollegor och andra intresserade.

Välkomna!

Vid frågor kontakta:

Jessica Dahlbäck, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Telefon: 08-600 84 16

Med vänlig hälsning

Myndigheten för delaktighet

Sturegatan 3, Box 1210, 172 24 Sundbyberg
Växel: 08-600 84 00
Registratur: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Besök oss på

www.mfd.se

Facebook

Linked in

Full delaktighet för alla

Myndigheten för delaktighet, MFD, är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

 

Den kris som den stora inströmningen av ensamkommande barn och unga gav upphov till hösten 2015 är långt ifrån över. Kraftfulla samordnade insatser och extraoridinära insatser krävs för att problematiken med ensamkommande barn och ungas psykiska ohälsa, kriminalitet, drogmissbruk, gängbildningar och drgmissbruk inte ska eskalera och bli okontrollerbar.

Utbildning, en tydlig kravbild, och  konkreta mål är några av de förslag RGMV för fram för att vända den negativa utvecklingen. 


Sverige är det EU-land som kan berömma sig av att ha tagit emot flest antal asylsökande barn/unga per capita i Europa. Sedan 2010 har närmare 60000 ensamkommande från runt 150 länder och världens alla hörn registrerats som asylsökande. 

Den generösa flyktingmottagningen har i olika avseenden inneburit stora påfrestningar på samhället men också att ensamkommande barn och unga kommit att fara illa. 

Efter ett varmt välkomnande, påbörjad utbildning och känsla av tillhörighet i vårt samhälle har långa väntetider på utredning, beslut asylärenden och tillfälliga uppehållstillstånd som Riksdagen beslutade om den 21 juni 2016 lett till besvikelse, ovisshet och uppgivenhet.

Sverige har ett moraliskt ansvar för att ställa saker och ting till rätta och tillgodose att dessa unga, som vi så föredömligt tagit emot ges en rimlig chans till mänsklig och samhällelig etablering i Sverige, hemlandet eller i förekommande fall första asylland. 

Den kris som den stora inströmningen av ensamkommande barn och unga gav upphov till hösten 2015 till är långt ifrån över. Påfrestningar på samhälleliga funktioner orsakade en uppenbar brist i beredskap vad gäller resurser i såväl tillgänglig som kompetent personal. 

Det finns anledning till oro då Migrationsverkets prognoser pekar på att runt 2300 ensamkommande barn och unga kommer att registreras som asylsökande 2017 och att 16000 öppna ärenden från 2015 och senare väntar på att handläggas. Det  innebär fortsatta långa väntetider på utredning och därefter en lång väntan på beslut även under 2017 och 2018 då dessutom ytterligare omkring 2500 barn och unga väntas söka asyl.

För att vända den negativa utvecklingen med psykisk ohälsa, drogmissbruk prostitution, gängbildningar, kriminaltet och förhindra att fler ungdomar dras med i destruktiva beteenden och verksamheter krävs kraftfulla samordnade insatser för att inte den rådande krisen ska eskalera och bli okontrollerbar.

 

RGMV stödjer i allt väsentligt den den asylpolitik som Riksdagen beslutat. Gällande lagar och förordningar ska naturligtvis efterlevas men i de fall konsekvenser uppstår som inte helt kunnat beaktas av lagstiftaren är det angeläget med omedelbara, konkreta vägval och beslut.

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och av humanitära skäl kan extra ordinära åtgärder anses ytterst motivera att samtliga ensamkommande barn och unga som registrerats som asylsökanden och fått eller väntar på besked i asylärendet ska beviljas uppehållstillstånd för gymnasiestudier, enligt de bestämmelser som träder i kraft den 1 juni 2017, om det inte finns direkta legala hinder mot detta och oavsett Migrationsverkets beslut. 

RGMV är medvetna om att de satsningar regeringen gör för att komma till rätta med problematiken som bland annat aviseras i vårändringsbudgeten för 2017 och agerar för ett ökat solidariskt ansvarstagande för asylsökande i EU samt att asylsystemet ska vara effektivt, rättssäkert, långsiktigt hållbart, humant och medge beslut av hög kvalitet som värnar asylrätten.  

I väntan på att det ska bli verklighet bör Sverige när läget stabiliserats och utifrån gjorda erfarenheter agera för en generös mottagning av ensam kommande barn och unga. Men med tydliga mål och krav för att bättre kunna möta deras behov och utnyttja deras potential så att de kan bidra till samhällsutvecklingen och uppnå sina mål som för de allra flesta är en utbildning som leder till arbete, självförsörjning och ett bättre liv.

 

 

 

 

rgmv-LOGO.png


Till 

Ordf. Fredrik Lundh Sammeli

Riksdagens Socialförsäkringsutskott                  

 

Angående psykisk ohälsa, kriminalitet och drogmissbruk hos ensamkommande barn och unga och förslag till åtgärder

Kraftfulla samordnade insatser krävs för att problematiken med ensamkommande barn och ungas psykiska ohälsa, kriminalitet och drogmissbruk inte ska eskalera och bli okontrollerbar. Utbildning, en tydlig kravbild, konkreta mål, bättre information, kompetenta gode män, och en nationell samordnare är några av de förslag RGMV för fram för att vända den negativa utvecklingen. Riksdagens beslut om förlängt uppehållstillstånd för gymnasiestudier bedömer vi som mycket betydelsefullt i det syftet.


Den kaotiska situation som rådde hösten 2015 när runt 36000 ensamkommande barn och unga sökte asyl i Sverige innebar stora påfrestningar för samhället. I flera avseenden har situationen idag  stabiliserats men förvärrats vad avser ungdomars psykiska hälsa och för gode män, anställda på Migrationsverket, inom socialtjänst, landsting  och boenden som sjukskrivet sig, begärt att bli entledigade eller slutat sin anställning  på grund av stress och utbrändhet till följd av svåra arbetsförhållanden.
Den ovisshet och uppgivenhet ungdomar känner inför framtiden har lett till att de missköter studierna och fler stängs av från vidare skolgång men också till ett utbrett drogmissbruk och tankar på självmord och flera självmord.

Utifrån RGMVs erfarenheter finns flera förklaringar till den negativa utvecklingen men generellt kan orsaken anses vara långa väntetider på utredning och beslut asylärenden och tillfälliga uppehållstillstånd som Riksdagen beslutade om den 21 juni 2016 som av berörda ungdomar ses som en uppskjuten utvisning. Hemlängtan och att anhöriga i hemlandet ställer krav och har förväntningar på ungdomen som kan vara svåra att uppfylla är andra orsaker liksom en dåligt anpassad skolgång och att de inordnas i ett system där de som unga vuxna bemöts som barn i behov av vård och behandling.

Då Migrationsverkets prognoser pekar på att runt 2300 ensamkommande barn och unga kommer att registreras som asylsökande 2017 och att 18000 öppna ärenden från 2015 och senare väntar på att handläggas innebär det fortsatta långa väntetider på utredning och därefter en lång väntan på beslut även under 2017 och 2018 då dessutom ytterligare omkring 2500 barn och unga väntas söka asyl.
För att vända den negativa utvecklingen med psykisk ohälsa, drogmissbruk och kriminaltet och förhindra att fler ungdomar dras med i destruktiva beteenden och verksamheter krävs kraftfulla samordnade insatser på kort och lång sikt för att inte en redan existerande kris ska eskalera och bli okontrollerbar.

RGMV är medvetna om att de satsningar regeringen gör för att komma till rätta med problematiken och som aviseras i vårändringsbudgeten 2017 vad avser barn-och ungdomspsykiatri, ökad bemanning inom sociala barn- och ungdomsvården, förstärkt satsning på introduktionsprogram i utsatta gymnasieskolor, ett nationellt kunskapscenter och en särskild utredare som ska föreslå hur utbildningen för nyanlända elever kan anpassas för att öka möjligheterna att få behörighet till gymnasieskolans nationella program etc.
Dessa insatser kan innebära förbättringar på sikt men det finns ett behov av omedelbara kraftfulla samordnade insatser som kan ge resultat på kort sikt och att barn och unga därmed kan finna mening i vardagen.

Förslag till åtgärder
RGMV har ingen annan uppfattning än att den asylpolitik som Riksdagen beslutat ska följas. Men med tanke på extremt långa väntetider på handläggning och beslut i asylärendet, att många kom till Sverige under 2015 under helt andra förutsättningar än de som gäller nu samt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och av humanitära skäl kan det anses motiverat att ge de ungdomar som nu väntar på besked i asylärendet eller redan fått besked, uppehållstillstånd för gymnasiestudier, om det inte finns direkta legala hinder mot detta, och oavsett Migrationsverkets beslut.

Enligt regeringen är en gymnasieutbildning värdefull såväl för den enskilde som för den svenska arbetsmarknaden. Genom att satsa på den resurs som ungdomarna är och anordna en ändamålsenlig utbildning kan de bidra till att täcka vårt behov av arbetskraft alternativt återvända till hemlandet eller i första asylland med goda framtidsutsikter.

Tillsätt en nationell samordnare
Sedan den 1 juli 2006 har kommun, landsting och Migrationsverket ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och unga och Folkhälsomyndigheten ett särskilt uppdrag att bygga upp, utveckla och samordna det nationella arbetet som syftar till att främja psykisk hälsa En väl fungerande samverkan borde vara möjlig som uppmärksammar och vidtar åtgärder för att komma till rätta med psykisk ohälsa och kriminalitet. 

För att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå kan det finnas skäl att att snabbt tillsätta en nationell samordnare med uppdrag att koordinera och vara pådrivande.

Uppehållstillstånd för gymnasiestudier
En insats som kan skapa större trygghet i barn/ungas  tillvaro, och som välkomnas av RGMV, är beslutet om  Uppehållstillstånd för gymnasiestudier som Riksdagen nu antagit och som kan träda i kraft 1 juni 2017. Men det är viktigt att berörda ungdomar nås av beslutet och informeras om vad det innebär och vikten av att välja rätt inriktning på studierna.

Tydliga mål
Enligt RGMV saknas konkreta tydliga mål för hur de som får uppehållstillstånd ska komma in i samhället på ett snabbt och bra sätt och vad Sverige vill med ensamkommande barn och unga. Det är ytterst angeläget att sådana mål skapas. 

Kravbild
RGMV anser att en tydligare kravbild kopplad till ett uttryck av förväntan på barn och unga  måste till som innebär: ett kraftfullt personligt mottagande från första stund, tydlig information om såväl skyldigheter som rättigheter, omedelbara aktivitetsprogram med tydlig kravbil, en utbildning som utgår från individens intresse och förutsättningar, obligatorisk samhälls- och normutbildning som en löpande process och en löpande uppföljning med åtgärdsinslag.

Information till barn och unga
Aktuell information från myndigheter och organisationer som rör ensamkommande barn och unga och deras ställföreträdare  stannar vanligtvis hos chefer och tjänstemän inom myndigheter, förvaltningar och organisationer
Det är olyckligt och svårt att förstå varför viktig information som kan ha betydelse för deras mående inte vidarebefordras särskilt som informationen enkelt kan förmedlas via kommuners hemsida, utskick av nyhetsbrev eller möjligen hemsidan Information om Sverige som Länsstyrelserna finansierar tillsammans med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.

Det civila samhället
Det civila samhällets insatser är oumbärliga. En kvalificerad god man en viktig länk mellan ensamkommande barn och unga och det svenska samhället och är en garant för att rättigheter blir tillgodosedda och bidrar till integration i stället för bidragsberoende, drogmissbruk eller kriminalitet Men en god man måste ges sådana förutsättningar och ställning att lagstiftarens avsikter uppnås vilket förutsätter rimliga förutsättningar och att en fungerande myndighet/organisation ansvarar för verksamheten.

Slutord
Det är uppenbart att invandringens och asylpolitikens påverkan på de offentliga finanserna är stor just nu. Men Sverige borde i större omfattning arbeta för de mycket välunderbyggda långsiktiga ekonomiska effekter som invandringen av framför allt barn/ungdomar ger både offentliga finanser och samhällsekonomin. 

Sverige är det EU-land som kan berömma sig av att ha tagit emot flest antal asylsökande barn/unga  per capita i Europa. Sedan 2010 har omkring  58000 ensamkommande från runt 150 länder och världens alla hörn registrerats som asylsökande. Över hälften av dem i övre tonåren med förhoppningar om en framtid i Sverige och en utbildning som leder till arbete och självförsörjning.   

Fler skulle kunna bidra till samhällsutvecklingen om deras potential utnyttjas och gavs förutsättningar, att bli en del av den arbetskraft som det privata näringslivet och offentlig sektor efterfrågar. 

De omständigheter som nu råder kan inte unga ensamkommande asylsökande  lastas för. Sverige har ett moraliskt ansvar för att det  ordnar sig till det bästa för dessa unga, att kasta ut dem med badvattnet är inte värdigt och inte heller ett godtagbart alternativ.

Vi står givetvis till förfogande och är också öppna för ett möte vilket vore trevligt och givande om intresse finns.

Borrby 2017-05-03

Riksföreningen gode män vårdnadshavare, RGMV

Johnny Samuelsson ordf.  Åke Engman , länsombud Uppsala län   Viveca Kittredge, länsombud Södermanlands län

 

Ersättning till god man regleras i 12 kap. 16 § FB. Enligt denna paragraf har förordnade gode män rätt till ”ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande”.

Ett uppdrag som god man bygger inte på en ömsesidig avtalsförpliktelse utan har sin grund i Överförmyndarnämndens förordnande. Frågan om gode mannens rätt till ersättning är reglerad i lag. Det är därför inte möjligt att med hänvisning till ett ingånget avtal utöka eller begränsa rätten till ersättning utöver vad som i det enskilda fallet anses skäligt. 

Regeln i 12 kap. 16 § FB ger ingen närmare ledning för hur arvodet ska beräknas. I förarbetena till tidigare lydelse av bestämmelsen anges att arvode till god man ska bestämmas på samma sätt som förmyndararvode, dvs. arvodet ska utgå med ett belopp som kan anses skäligt med hänsyn till förvaltningens omfattning (prop. 1974:142 s. 148). När regeln fick sin nuvarande lydelse och placering angavs i förarbetena att Överförmyndaren gavs större frihet att bestämma arvodets storlek men skulle sträva efter en rättvis och likformig bedömning, varvid riktlinjer och rekommendationer utfärdade av exempelvis dåvarande Svenska kommunförbundet kunde vara ett stöd vid tillämpningen (NJA II 1995 s. 40).

En översyn av ersättningssystemet för bl.a. gode män gjordes i samband med att 1995 års förmynderskapsreform utvärderades. En utredning tillsattes med uppgift att bl.a. se över principerna för ersättningssystemet till gode män, med utgångspunkten att uppdragen fortfarande skulle präglas av ett betydande mått av ideell verksamhet (SOU 2004:112 s. 1445). I utredningens betänkande uttalades följande angående arvodenas storlek (SOU 2004:112 s. 830-832):

Vad gäller den allmänna nivån på ersättning till förordnade förmyndare, gode män och förvaltare måste utgångspunkten vara att uppdragen i fråga även i framtiden skall präglas av ett betydande mått av ideellt arbete.

- Ställföreträdaren kan således inte förvänta sig en ersättning i nivå med marknadsmässiga löner. En strävan måste dock vara att det i varje enskilt fall skall kunna förordnas en lämplig företrädare som har kunskap och möjlighet att på bästa sätt hjälpa sin huvudman. Det är därför viktigt att ersättningen till ställföreträdare hålls på en sådan nivå att personer som är villiga att göra en insats för en medmänniska känner att de erhåller en rimlig ersättning för sitt arbete. Det vore högst olyckligt om den erbjudna ersättningen är så låg att överförmyndaren får svårt att rekrytera förordnade ställföreträdare.

Av det som anförts framgår att skälig ersättning ska bedömas utifrån uppdragets art och omfattning med utgångspunkt i att ett uppdrag som god man har ett betydande ideellt inslag. 

Förordnad god man för ett ensamkommande flyktingbarn kan ersättas enligt en av överförmyndarnämnden fastställd schablon. Hovrätten har konstaterat att vid fastställande av arvode till god man har en kommun som utgår från en schablonersättning alltid att pröva om schablonen svarar mot ett skäligt arvode för den gode mannens ersättningsgilla arbetsinsatser.

Såsom jag tolkar det har alltså ÖFM att fastställa vad som anses vara skälig ersättning i varje enskilt fall. Om ersättningen utbetalas som en klumpsumma enligt en schablon ska även denna schablon alltid skälighetsprövas. 

Såsom jag ser det kan man alltså vända sig till den enskilda kommunen för klargörande om hur skälighetsbedömningarna görs inom den enskilda kommunen, eller överklaga ett beslut om ersättning till Tingsrätt och sedermera Hovrätt för att försöka få ett ytterligare prejudikat på ett mer generellt plan. 

Advokat Linn Öst Nori, adj. ledmot RGMV

Avdelningen för juridik Eva von Schéele

SKRIVELSE

2017-04-07

Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM

Vårt ärendenr: 17/01225

Begäran om översyn av reglerna om överförmyndare, gode män och förvaltare

Sammanfattning

SKL anser att det finns skäl att i grunden reformera systemet med överförmyndare, gode män och förvaltare i föräldrabalken. SKL anser därför att regeringen snarast bör tillsätta en utredning med uppdrag att utforma en ny lagstiftning om överförmyndare samt gode män och förvaltare som på ett rättssäkert sätt svarar mot dagens behov och förutsättningar. En sådan översyn bör bl.a. avse:

 •   Möjlighet att bestämma mandattider för överförmyndare/överförmyndarnämnd och möjlighet att ändra organisationsformen under löpande mandatperiod i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen.

 •   Förutsättningarna för en professionalisering av uppdrag som god man och förvaltare när det gäller de svåraste eller mest komplexa uppdragen och för att sådana uppdrag även ska kunna ges till juridiska personer. 

 •   Inrättandet av ett landsomfattande register över ställföreträdarskapen.

 •   En central, statlig myndighet med uppdrag att svara för tillsynsvägledning för

  överförmyndarna på nationell nivå.

 •   Erforderliga anpassningar i lagstiftningen för att möjliggöra digital handläggning

  så långt möjligt.

  SKL anser också att det finns skäl att se över lagen om god man för ensamkommande barn. Inriktningen på en sådan översyn bör enligt SKL vara att ensamkommande barn i stället för en god man ska få en professionell företrädare utsedd.

  Bakgrund

  Nuvarande regelverk för överförmyndarens organisation och tillsyn av ställföreträdare, dvs. förmyndare, gode män och förvaltare, härstammar från 1924 års förmynderskapslagstiftning som i princip infördes i 1949 års föräldrabalk utan ändringar. Dessa regler avsåg förvaltning av barns tillgångar, i första hand i de fall dessa blivit föräldralösa, för att lagstiftaren ville skydda barnen mot att deras tillgångar förslösades och tillförsäkra att tillgångarna istället förvaltades på ett rättssäkert sätt.

  I dag har vi regler i föräldrabalken om särskilt förordnad förmyndare och om god man som kan komma ifråga för barn i vissa situationer, samt om god man och förvaltare som kan utses för vuxna under vissa förhållanden. Sådana förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet står under överförmyndarens tillsyn. Överförmyndaren

  Sveriges Kommuner och Landsting

  Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.skl.se

2017-04-07 Vårt dnr: 2 (9) 17/01225

Ert dnr:

utövar även tillsyn över samtliga föräldrars förvaltning av sina omyndiga barns tillgångar. Det betyder att den förmögenhetsmassa som ligger under överförmyndarens kontroll är betydande. Det finns inte någon nationell sammanställning eller statistik över den sammanlagda summan av de enskildas tillgångar som står under överförmyndarens tillsyn. Summan av tillgångar och inkomster som förvaltas av de förordnade ställföreträdarna har dock uppskattats till över 40 miljarder kronor.1

Ytterligare en kategori som överförmyndaren har tillsyn över är gode män för ensamkommande barn. Överförmyndaren är den myndighet som förordnar en god man i vårdnadshavares och förmyndares ställe enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn. Sedan lagen infördes 2005 då ca 400 barn kom har antalet stadigt ökat och nådde sin hittills högsta punkt 2015 då fler än 35 000 barn sökte asyl i Sverige. Detta antal har nu sjunkit betydligt, men fortfarande ankommer flera tusen ensamkommande barn till Sverige varje år.

För att kontrollera att dessa ställföreträdare – föräldrar, förordnade förmyndare, gode män och förvaltare – sköter sina uppdrag på ett rättssäkert sätt och att den enskilde får den hjälp han eller hon är i behov av, finns således överförmyndaren som tillsynsmyndighet. Även reglerna om överförmyndaren och överförmyndarens tillsyn finns i föräldrabalken och har i stort överförts från 1924 års förmynderskapslagstiftning. Vi har alltså bestämmelser för vuxna i föräldrabalken som närmast är avsedda för förvaltning av barns tillgångar. Det är enligt SKL anmärkningsvärt att lagstiftaren behållit detta synsätt gentemot vuxna hjälpbehövande personer. Enligt förbundets mening är det inte ett värdigt synsätt på hur vuxna ska bemötas.

Härtill kommer att regleringen i grunden inte har ändrats trots de stora samhälleliga förändringar som skett sedan 1924 års förmynderskapslagstiftning trädde i kraft. Det gör att dagens lagstiftning i flera avseenden i övrigt inte heller svarar mot dagens förutsättningar och behov.

I olika rapporter och även medialt har under senare år uppmärksammats ett antal brister när det gäller gode män och förvaltare och tillsynen över dessa, som enligt SKL bekräftar behovet av en lagöversyn. Här kan nämnas att JO i ett antal beslut och Riksrevisionen i två rapporter (RiR 2006:5 och 2009:31) påtalat den rättsosäkerhet som finns inom området. Likaså har detta framhållits i ett par akademiska avhandlingar: Ställföreträdare för vuxna av Torbjörn Odlöw (2005), och Leva som andra genom ställföreträdare - en rättslig och faktisk paradox” av Therése Fridström Montoya (2015). SKL har också under flera år pekat på behovet av en genomgripande översyn av lagstiftningen. En enig kongress (2015-11-11--12) har ställt sig bakom att SKL ska verka för att lagstiftningen om överförmyndare och gode män moderniseras.

Avser godmanskap enligt föräldrabalken, förvaltarskap, registrerade förmynderskap samt godmanskap för ensamkommande barn, Länsstyrelsernas informationsblad i överförmyndarfrågor 1:2017.

2017-04-07 Vårt dnr: 3 (9) 17/01225

Ert dnr:

Regeringen har tagit initiativ till åtgärder för att förbättra tillsynen över och stödet till överförmyndarna genom uppdrag till länsstyrelserna (beslut 2016-06-30). SKL:s bestämda uppfattning är dock att enbart förbättrad tillsyn inte kan lösa de problem och utmaningar som överförmyndarverksamheten står inför och som krävs för en modern och rättssäker lagstiftning för de mest utsatta i samhället. För att åtgärda detta krävs ändrad lagstiftning.

Överförmyndaren

Dagens överförmyndarorganisation fick sin huvudsakliga utformning 1975 med vissa ändringar 1995. I varje kommun ska det finnas en överförmyndare och en ersättare eller en överförmyndarnämnd med minst tre ledamöter (och ersättare). Det är också möjligt sedan 2006 för två eller flera kommuner att välja en gemensam överförmyndarnämnd. Kommunfullmäktige bestämmer vilken organisationsform som ska finnas i kommunen. Under mandatperioden kan dock inte organisationsformen ändras, utan den består i fyra år till nästa allmänna val (19 kap. 7 § föräldrabalken). Har kommunfullmäktige valt en överförmyndare går det således inte att organisera om och att istället inrätta en överförmyndarnämnd under pågående mandatperiod – trots de bestämmelser i 4 kap. 10 a § kommunallagen som annars medger att fullmäktige återkallar uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd vid förändringar i nämndorganisationen. Anledningen till detta är att föräldrabalken är en speciallag, vilket medför att annan lagstiftning såsom kommunallagen får stå tillbaka om föräldrabalken har särskilda bestämmelser i aktuell fråga (se 19 kap. 16 § föräldrabalken).

SKL hemställde redan 2007 om att reglerna skulle ändras så att fullmäktige ges möjlighet dels att fritt bestämma mandattiden i enlighet med bestämmelsen i 6 kap. 13 § kommunallagen, dels att förändra organisationsformen för överförmyndarverksamheten under löpande mandatperiod enligt 4 kap. 10 a § kommunallagen. Någon ändring i detta avseende har inte skett. SKL kan notera att frågan inte tagits upp inom ramen för kommunallagsutredningen. Behovet av anpassning till kommunallagens generella reglering kvarstår dock oförändrat.

Överförmyndaren ska vara garanten för den enskildes rättssäkerhet. För att kunna vara kvalificerad till uppdrag som överförmyndare finns bara de krav som ställs i 19 kap. 8 § föräldrabalken. Där sägs att den som ska väljas ska ha rösträtt vid val av kommunfullmäktige, vara folkbokförd i kommunen och inte vara i konkurs eller ha förvaltare. Av förarbetena (NJA II 1974 s. 418-420) framgår dock att överförmyndaren ska vara väl kvalificerad. Uppgiften kräver kännedom om tillämplig lag och andra författningsbestämmelser. Även frågor om arvs- och testamentsrätt kommer ofta under överförmyndarens bedömande. Kunskaper i sociallagstiftningen, frågor om placeringar av tillgångar, värdepappers säkerhet och räntabilitet, fastighetsköp-/försäljningar, pantförskrivningar liksom kännedom om förvaltning av skogs- och jordbruk kan vara nödvändiga för en rättssäker tillsyn.

2017-04-07 Vårt dnr: 4 (9) 17/01225

Ert dnr:

Föräldrabalken innehåller dock inte några formella krav på kompetens av den som kommunfullmäktige väljer till överförmyndare. Detta kan mot bakgrund av ovanstående förarbetsuttalanden tyckas märkligt, särskilt som verksamheten är starkt lagreglerad och avser tillsynsuppgifter som innefattar myndighetsutövning. Hos de kommuner som har en överförmyndarnämnd finns regelmässigt ett tjänstmannakansli, som svarar för beredningen av ärendena. Med en nämnd finns också bättre förutsättningar för en bredare belysning och diskussion. Systemet med en överförmyndare är mera personberoende och utsatt. Enligt SKL bör det därför utredas om det finns skäl att ställa vissa kompetenskrav – utöver de generella valbarhetskraven – på den som ska väljas till överförmyndare.

Förbundets ställningstagande

SKL anser att regeringen bör ta initiativ till att ändra lagstiftningen så att fullmäktige ges möjlighet att fritt bestämma mandattiden för överförmyndare/överförmyndarnämnd i enlighet med bestämmelsen i 6 kap. 13 § kommunallagen och så att fullmäktige ges möjlighet att ändra organisationsformen för överförmyndarverksamheten under löpande mandatperiod i enlighet med bestämmelsen i 4 kap. 10 a § kommunallagen.

SKL anser vidare att det behöver utredas närmare om vissa kompetenskrav bör ställas på den som ska väljas till överförmyndare.

Möjlighet till professionalisering av ställföreträdarskapen i vissa fall

Efter ädel- och psykiatrireformerna på 1990-talet har överförmyndarens arbete blivit mer komplicerat. Många som var i behov av en god man var fram till dess boende på institutioner där hjälp fanns att få, både för de personliga angelägenheterna och de ekonomiska. Detta stöd försvann då institutionerna lades ner och de hjälpbehövande skulle integreras i samhället och själva ansöka om den hjälp de var i behov av. Behovet av gode män och förvaltare kom därmed att öka. Uppdragen blev många gånger också mer omfattande och komplexa än tidigare.

Att vara god man/förvaltare är samtidigt ett frivilligt lekmannauppdrag som ”skall präglas av ett betydande mått av ideell verksamhet” (SOU 2004:112 s. 823). Det är ingen anställning, vare sig hos kommunen eller den enskilde, och ställföreträdaren får ingen lön utan ett av överförmyndaren beslutat arvode (12 kap. 16 § föräldrabalken).

Uppdraget består i att bevaka den enskildes rätt och/eller förvalta dennes egendom och/eller sörja för hans eller hennes person (11 kap. 4 § resp. 11 kap. 7 § föräldrabalken). Lagstiftningen bygger på att ställföreträdarens huvudsakliga uppgift är att förvalta den enskildes tillgångar. Bestämmelserna är precisa på så vis att där regleras hur tillgångarna ska förvaltas, när överförmyndarens samtycke krävs och hur och när förvaltningen ska redovisas. När det gäller ekonomiska beslut som ska fattas krävs enligt lagstiftaren trygghet för placeringen liksom ”skälig avkastning”. Detta är inte lätt att bedöma i praktiken, i synnerhet inte för en lekman. Det kan vara betydande ekonomiska värden som ska förvaltas. Sköts inte förvaltningen på rätt sätt finns

2017-04-07 Vårt dnr: 5 (9) 17/01225

Ert dnr:

möjlighet till skadestånd för den enskilde (12 kap. 14 § föräldrabalken). Vad som menas med ”bevaka rätt” eller ”sörja för person” förklaras däremot inte närmare i lagtexten. Inte heller förarbeten eller praxis tydliggör detta uppdrag eller ger någon entydig eller klar tolkning. Men det är ändå klart att uppdraget i dessa delar kan förutsätta kunskaper för att hjälpa den enskilde med frågor av social, ekonomisk och juridisk art.

Av ställföreträdaren kan det alltså krävas kompetens inom allt från ekonomiska till juridiska och personliga områden. Det kan ibland vara ett mycket svårt uppdrag för en lekman.

Sedan 1 januari 2015 ligger det på överförmyndaren att föreslå lämpliga personer till uppdrag som god man och förvaltare vid ansökan till tingsrätten om anordnande av godmanskap respektive förvaltarskap. För vissa uppdrag har det dock visat sig svårt för överförmyndarna är att hitta lämpliga personer som är villiga att ta på sig uppdrag som god man eller förvaltare. Med hänsyn till den svårare problematik, t.ex. psykiska störningar och missbruksproblematik, som flera huvudmän har uppstår ibland också situationer där huvudmannen hotar eller utövar våld mot ställföreträdaren. Under vissa omständigheter är överförmyndaren i och för sig inte skyldig att föreslå någon som god man/förvaltare. Men det är samtidigt olyckligt från den enskildes perspektiv, som kommer att stå utan hjälp.

För att lösa detta anser SKL att lagstiftningen bör ändras så att den möjliggör en professionalisering av uppdrag som god man eller förvaltare, åtminstone när det gäller svåraste eller mest komplexa uppdragen. Det bör också övervägas om uppdraget skulle kunna lämnas till en juridisk person.2

Härigenom skulle uppdrag som ställföreträdare kunna lämnas till företag med lämplig, samlad kompetens eller där uppdraget i varje fall skulle utföras inom ramen för en anställning. I de fall det är svårt att finna någon lekman som är villig att ta på sig uppdrag som god man eller förvaltare, skulle detta vara ett viktigt komplement. För de allra svåraste eller mest komplexa uppdragen skulle en sådan lösning också öka förutsättningarna för att uppdraget kan lämnas till någon som har erforderliga kvalifikationer. Detta är således viktigt både för den enskilde i vissa fall ska få någon hjälp alls och från rättssäkerhetssynpunkt.

SKL:s ställningstagande

SKL anser att regeringen bör ta initiativ till att ändra lagstiftningen så att den möjliggör en professionalisering av uppdrag som god man och förvaltare, åtminstone när det gäller de svåraste eller mest komplexa uppdragen, och för att sådana uppdrag även ska kunna ges till juridiska personer.

De nordiska länderna – en utblick

Till god man eller förvaltare ska idag utses en viss fysisk person som ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig (11 kap. 12 § föräldrabalken). Det är ett personligt uppdrag och arvodet tillfaller den gode mannen eller förvaltaren personligen.

2017-04-07 Vårt dnr: 6 (9) 17/01225

Ert dnr:

I Danmark och på Island är det en statlig uppgift att utöva tillsyn över ställföreträdare. 1999 ändrades lagstiftningen i Finland, då man från att ha ett motsvarande system som i Sverige med kommunala överförmyndare, övergick till att inrätta professionella ”intressebevakare” för den ekonomiska förvaltningen. Dessa är tjänstemän hos magistraten, vilket motsvarar länsstyrelsen i Sverige. De sociala frågorna överlämnas till anhöriga eller de sociala myndigheterna.

Den 1 juli 2013 infördes nya bestämmelser i Norge om ställföreträdarskap, vergemål. Tillsynen överflyttades från de kommunala överförmyndarna till Fylkesmannen, ett statligt specialiserat och centraliserat klago- och tillsynsorgan. Bakgrunden var att man i Norge ville stärka rättssäkerheten och likabehandlingen för den enskilde med hjälp av en modern och effektiv ”vergemålsforvaltning” genom bl.a. digitala arbetsprocesser. Ställföreträdarna, verger, är professionella (t.ex. advokater) för svåra ärenden medan frivilliga och närstående tar hand om enklare uppdrag.

Den norska lösningen är enligt SKL den som kanske närmast skulle kunna tjäna som förebild för en ändrad svensk lagstiftning.

Central vägledning, ställföreträdarregister

SKL har i olika sammanhang pekat på avsaknaden av central myndighet som kan ge ut allmänna råd, handledningar etc., och svara för annan vägledning och metodstöd inom överförmyndarområdet. Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet över överförmyndarna har enligt SKL hittills inte haft resurser att informera i den utsträckning som varit önskvärd. Och länsstyrelsernas tillsyn i övrigt har varierat i kvalitet och omfattning, vilket också påpekats från flera håll, bl.a. Riksrevisionen. De uppdrag som länsstyrelserna nu fått av regeringen är enligt SKL inte tillräckliga för att åstadkomma önskvärt – och nationellt likvärdigt – stöd till överförmyndarna. En ökad grad av digitalisering av handläggningen och de nya frågor en sådan kan föra med sig, kan också medföra ytterligare behov av nationell samordning. Det finns således enligt SKL:s uppfattning behov av en central myndighet med övergripande, nationellt ansvar för tillsynsvägledning inom överförmyndarnas område.

Det finns vidare skäl att inrätta ett landsomfattande register över uppdrag som god man eller förvaltare. Avsaknad av sådant register skapar svårigheter på flera sätt. För olika institutioner som kommer i kontakt med gode män eller förvaltare, är det svårt att kontrollera att uppdraget fortfarande är aktuellt. Det finns inget annat sätt att få besked om detta, än att kontakta berörd överförmyndare. Ett centralt ajourhållet register skulle här kunna vara till stor hjälp både för myndigheter och banker m.fl.

Vid rekrytering av nya gode män eller förvaltare har det också visat sig att det är svårt att få överblick över uppdrag som personen ifråga redan har – och kanske också om personen i fråga entledigats från andra uppdrag. Även av detta skäl finns ett stort behov av ett centralt register. Det är viktigt att här ha i åtanke att en sådan kontroll avser att säkerställa huvudmannens intressen, dvs. att huvudmannen får en god man

2017-04-07 Vårt dnr: 7 (9) 17/01225

Ert dnr:

eller förvaltare som verkligen är lämplig för uppdraget och att ställföreträdaren fortfarande har ett aktuellt uppdrag. Det är helt enkelt en rättssäkerhetsfråga.

De integritetsaspekter som kan vara aktuella bör kunna lösas, genom sekretessbestämmelser, gallringsbestämmelser och genom att direktåtkomst till registret begränsas.

SKL:s ställningstagande

SKL anser att regeringen bör ta initiativ till att ge en central statlig myndighet i uppdrag att svara för tillsynsvägledning för överförmyndarna på nationell nivå.

SKL anser att regeringen bör ta initiativ till att inrätta ett landsomfattande register över uppdrag som god man och förvaltare.

Förutsättningarna för entledigande av god man eller förvaltare

Som god man eller förvaltare ska utses den som är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Även om de gode männen och förvaltarna överlag gör mycket goda insatser, finns det fall där både slarv och uppsåtligt agerande har skadat huvudmannen. Fokus i senare års diskussion har här legat på ökad och/eller förbättrad tillsyn. Och det går utan tvekan att göra mer här.

Men allt går inte att lösa med ökad tillsyn. Ökad frekvens av polisanmälningar, som diskuterats mycket i media, löser inte med automatik de frågor överförmyndaren har att handlägga enligt föräldrabalken. Det är långt ifrån alla polisanmälningar som leder till åtal, och ännu färre till fällande dom. Att en polisanmälan görs fritar heller inte överförmyndaren från sin skyldighet att agera i andra avseenden. Lagstiftningen är i dag uppbyggd så att om överförmyndaren vid sin granskning av de förteckningar, årsräkningar och andra handlingar som lämnats in, finner anledning till anmärkning, ska överförmyndaren ge ställföreträdaren tillfälle att yttra sig inom viss tid. Om ett yttrande inte lämnas inom förelagd tid eller om överförmyndaren anser att yttrandet inte är tillfredsställande, ska överförmyndaren göra en anteckning om anmärkningen på den granskade handlingen. Överförmyndaren ska vidare ta ställning till om vissa andra beslut bör fattas och om ställföreträdaren bör entledigas eller någon annan åtgärd vidtas. Det finns här möjlighet för överförmyndaren att entlediga en god man eller en förvaltare som gjort sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag (11 kap. 20 § föräldrabalken). Sådant beslut kan även fattas interimistiskt av överförmyndaren. För kommuner som har överförmyndarnämnd kan sådant beslut dock inte fattas med stöd av delegation, inte ens ordförandedelegation i brådskande ärenden (se 19 kap. 14 § föräldrabalken). Enligt SKL vore det en rimlig ordning att sådana delegationsbeslut kan medges. Enligt kommunallagen finns inga begränsningar när det gäller möjligheten att delegera beslutanderätt till ordföranden i brådskande ärenden. Det är lämpligt att samma regel gäller även för överförmyndarnämnden.

Även i andra avseenden kan det finnas skäl att se över överförmyndarens roll som tillsynsmyndighet och om det finns anledning att tydliggöra vilka åtgärder som kan

2017-04-07 Vårt dnr: 8 (9) 17/01225

Ert dnr:

komma ifråga, för de fall det visar sig att det finns brister i ställföreträdarnas agerande eller om frågan om ställföreträdarens lämplighet kommer upp på annat sätt.

Förutsättningar för digital handläggning

Lagstiftningen när det gäller ställföreträdares redovisning m.m. enligt föräldrabalken är i dag föråldrad. Det finns flera inslag i handläggningen som med fördel skulle kunna skötas digitalt.

Det gäller till att börja med ställföreträdares förteckningar (13 kap. 3 § resp. 14 kap. 1 § föräldrabalken), årsräkningar (13 kap. 14 § resp. 14 kap. 15 § föräldrabalken) samt sluträkning (13 kap. 15 § och 14 kap. 18 § föräldrabalken föräldrabalken). Genom införande av krav på eller åtminstone möjlighet till att sådana handlingar ges in digitalt, bör hanteringen kunna förenklas och effektiviseras. Sådana rutiner bör också kunna bidra till ökad kvalitetssäkring. Det bör t.ex. tas fram lösningar som säkerställer att inte ofullständiga redovisningar lämnas in. Detta torde enligt vår uppfattning kräva författningsstöd, mot bakgrund av att det i dag krävs att handlingarna ska undertecknas på heder och samvete. Lösningar med e-legitimation bör istället övervägas.

Även övriga regler, t.ex. om överförmyndarens granskning, bör ses över i ljuset av den ökade digitalisering som sker inom andra förvaltningsområden.

SKL:s ställningstagande

Regeringen bör ta initiativ till en översyn av bestämmelserna i föräldrabalken om ställföreträdare och överförmyndare för att så långt möjligt möjliggöra en övergång till digital handläggning.

Systemet med god man för ensamkommande barn bör utmönstras

SKL har i skrivelse 2015-10-23 tillskrivit justitiedepartementet och påtalat behovet av ändring av reglerna om god man för ensamkommande barn. De synpunkter SKL förde fram då äger fortfarande giltighet. Härtill kommer de ytterligare erfarenheter som vunnits sedan dess.

I dag förordnas en god man först när det skett en kommunanvisning. Det har dock visat sig att ett ensamkommande barn kan vara i behov av stöd och någon som tillvaratar deras intressen redan i ankomstskedet.

Även efter kommunanvisningen har godmanssystemet brister. När ensamkommande barn av olika skäl flyttar eller vistas på annan ort, uppstår emellanåt oklarheter kring räckvidden och giltigheten av godmanskapet. Problemen med barn som försvinner eller håller sig undan har också tilltagit. Ansvarsförhållandena är här inte klara. Den gode mannen har heller inte möjlighet att agera som en vårdnadshavare i alla avseenden, t.ex. ifråga om att ansöka om barnbidrag, vilket kan vara av betydelse under den tid godmanskapet kvarstår sedan uppehållstillstånd meddelats. Härtill kommer att uppdraget som god man är ett frivilligt, i grunden ideellt uppdrag. Det gör av naturliga skäl att kompetens och förutsättningar i övrigt att bistå den enskilde kan

2017-04-07 Vårt dnr: 9 (9) 17/01225

Ert dnr:

variera. Erfarenheterna visar enligt förbundets uppfattning att systemet med gode män för ensamkommande barn inte anpassade för de behov de ensamkommande barnen har.

De beskrivna svårigheterna och problemen, tillsammans med en rad andra, har skapat en svår situation för kommunerna. Detta drabbar även barnen. SKL anser att tiden är mogen för att se över lagstiftningen om ensamkommande barn för att säkerställa att Sverige inte bryter mot barnkonventionens grundläggande punkt, att alla barn ska behandlas lika. Enligt SKL bör lagen om god man för ensamkommande barn avskaffas. Barnen bör i stället mötas av professionella företrädare med specialkompetens. Sådana professionella företrädare skulle kunna följa barnen under månaderna fram till Migrationsverkets beslut. Ett liknande system används i dag i Nederländerna med goda resultat.

När ett barn sedan får uppehållstillstånd bör liksom idag särskilt förordnad vårdnadshavare utses, under samma förutsättningar som för alla andra barn i Sverige som förlorat sina föräldrar eller på annat sätt inte har sina föräldrar som vårdnadshavare.

Ett par frågor kan förtjäna särskild uppmärksamhet när det gäller särskilt förordnad vårdnadshavare. Det gäller för det första vilken socialnämnd som har detta ansvar. I lagen om god man för ensamkommande barn anges att det är vistelsekommunen, medan det av lagen om mottagande av asylsökande följer att det är anvisningskommunen. Det råder också oklarheter kring ersättningen till särskilt förordnade vårdnadshavare. För det arbete som en särskilt förordnad vårdnadshavare utför i vårdnadsfrågor kan överförmyndaren inte besluta om någon ersättning. Detta har påtalats av utredningen om förmyndare, gode män och förvaltare (SOU 2003:51 s. 132), men har ännu inte lett till lagstiftning. Det är angeläget att dessa frågor klaras ut.

SKL:s ställningstagande

SKL anser att regeringen snarast bör ta initiativ till att se över systemet med gode män för ensamkommande barn. Enligt SKL bör lagen om gode man för ensamkommande barn ändras. Inriktningen bör vara att ensamkommande barn istället för en god man ska få en professionell företrädare utsedd.

Sveriges Kommuner och Landsting

Lena Micko Ordförande 

 

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Kommande möten
Årsmöte 2020, mars-april

Stryelsemöten 2020
(information kommer)

 

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com


P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

 

Eva Wennberg. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut.
Uppland
Tfn 0174 40320, 073 8554499

E-post eva(at)bjorksta.se

 

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

 

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland

E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

 

 

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

 


Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

 

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 

Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post
 barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793


Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Blekinge län
Vakant


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle

E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Östergötlands län
Reidun  Claesson
E-post reidun.claesso(at)gmail.com
Tfn.0705892155

 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Vakant


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top