Advokat Linn Öst Nori, adj. ledamot i RGMV representerade föreningen vid det möte migrationsminister Morgan Johanssin inbjudit olika organisationer till fredagen den 17 februari 2017.

 

Asylsökande ungdomars mående fick mycket plats i diskussionen. 

Ansvariga personer gick igenom några av de åtgärder och lagändringar som man arbetar med nu. Fokus låg kring uppehållstillstånd för gymnasiestudier, åldersbedömningar tidigare i asylprocessen och frågan om socialersättning i väntan på förlängning. Det sistnämnda rör dock inte ensamkommande barn. 

Vad gäller uppehållstillstånd för gymnasiestudier så ämnar man alltså utvidga den målgrupp som kommer att omfattas av möjligheten att få fortsatt tillstånd för gymnasiestudier så att även ensamkommande barn med utvisningsbeslut som inte kan verkställas p.g.a. brist på ordnat mottagande i hemlandet omfattas. Naturligtvis kommer särskilda krav att ställas gällande ålder, studierna, närvaro etc. Regeringen har fått en hel del kritik från olika remissinstanser gällande snårigheten i de föreslagna reglerna, vilket har resulterat i viss förenkling av reglerna liksom av lagtexten. Ikraftträdande beräknas till 1 juni 2017 och ändringen är avsedd att omfatta samtliga ensamkommande barn oavsett ansökningsdatum. 

 

Vidare samtalades mycket kring frågan om åldersbedömningar. Närvarande organisationer verkade överens om det positiva med en tidig, överklagbar åldersbestämning. Migrationsverket kommer att erbjuda medicinsk åldersbedömning i de fall de övervägen en uppskrivning. Huruvida en medicinsk åldersbedömning ska genomgås bör sedermera avgöras i samråd med offentligt biträde och god man.

Reglerna ska börja gälla from. den 1 maj 2017 och tillämpas på ärenden med ansökningsdatum efter den 1 februari 2017. Stark kritik framfördes av flera av oss gällande den rättsosäkerhet som präglar de medicinska åldersbedömningarna och det bevisvärde som de tillmäts i rättsprocessen. Den sammanvägda bedömning som är tänkt ska genomföras, saknas i många ärenden. Regeringen kommer att titta vidare på denna problematik. 

Vänligen,

Linn Öst Nori 

advokat, adj.ledamot RGMV

Justitiedepartementet

10333 Stockholm

 

 

2017-02-15 Ju2016/07656/L5

 

 

 

 

 

 

Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer (SOU 2016:70)

 

Riksföreningen gode män vårdnadshavare, RGMV har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian. Vårt yttrande begränsar sig till 3.7.6 Människohandel med barn och 4.3.2 Brott
 mot person och konstaterar att vi inte har någon annan uppfattning än vad som framgår av utredningen.

Dock finns det anledning tillägga, att vad avser ensamkommande barn/unga är beredskapen för att bemöta människo handel, den idag tredje största brottslig heten i världen, näst efter narkotika handel-och vapenhandel, hos svenska myndigheter låg.

Migrationsverket uppmärksammar inte frågan varken vid registreringstillfället eller vid asylutredningen. Socialtjänsten som rutinmässigt genomför BBIC utredningar ställer inga frågor till ensamkommande barn/unga i saken. Det offentliga biträdet uppmärksammar inte heller frågan och gode män och vårdnadshavare saknar kunskap om handel med barn/unga.

Sedan 2010 har runt 58000 barn/unga registrerats som asylsökande. Ett okänt antal av dem har för svunnit spårlöst
.

Beredskapen hos myndigheter för att hjälpa utsatta barn/unga är som nämnts otillräcklig vilket får till följd att kriminella inte upptäcks, kan ställas till svars och att barn/unga råkar illa ut.

RGMV har uppfattningen att förutom en uppdaterad lagstiftning kan information och utbildning bidra till en bättre beredskap.

 

Johnny Samuelsson, ordf. Åke Engman, länsombud Uppsala

 

Suicidprevention – att förebygga självmord
Under de senaste 15 åren har suicid minskat med ca 20 procent i Sverige, men den positiva trenden gäller inte ungdomar och unga vuxna där antalet suicid legat på samma nivå, omkring 150 ungdomar tar sitt liv varje år, under en längre tid.(Folkhälsomyndigheten 2016-05-24)
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/
https://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa.229.html

Telefonjourer och rådgivning 
Om du behöver råd och prata med någon:
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Psykisk-halsa/Soka-vard-och-hjalp/Soka-vard/Jourtelefoner-och-radgivning/

 

Fler får bidrag för att återvända till hemlandet

Stödet för återetablering i hemlandet betalas ut om situationen i gör det svårt att hitta jobb och bostad i hemlandet. Under 2016 beviljades rekordmånga stödet men enligt RGMVs bör stödet kombineras med en yrkes-hantverksutbildning innan de lämnar Sverige i synnerhet vad avser ensamkommande barn och unga.

Från och med den 1 januari 2015 ska överförmyndare lämna statistik till länsstyrelserna. Länsstyrelsen i Dalarnas län har i uppdrag att samla in statistiken på riksnivå.

För första gången finns nu överförmyndarstatistik samlad på både lokal och nationell nivå.

Åldersbedömning på eget initiativ

3072 sökanden som uppgett sig var underåriga har under året fram till den 12 december fått sin ålder uppskriven. I flera  fall har det gällt sökande som medvetet lämnat felaktiga uppgifter för att tillskansa sig förmåner. Men i de fall en god man uppfattar bedömningen som godtycklig och felaktig finns det möjlighet, om den ensamkommande underårige vill det, att på eget initiativ ordna med en ålders bedömning.
Det förekommer att handläggare på Migrationsverket uppmanar gode män att ombesörja en åldersbedömning men utan att informera om vem eller vilka den gode mannen kan vända sig till. Det förhållandet ställer till problem för gode män som vill följa uppmaningen om det bedöms finnas skäl för det men inte vet vem de kan kontakta för en åldersbedömning. Av den anledningen publicerar RGMV information om ett företag gode män kan vända sig till vilket inte ska ses som en rekommendation av just det här företaget eller en uppmaning till åldersbedömning utan som en bland kanske flera möjligheter hur en god man kan gå tillväga.

Vem ska betala en åldersbedömning

Vanligtvis är det offentliga biträdet eller en god man som lägger ut 2500-4000 kr för att en ålders bedömning ska kunna göras. Beloppet återbetalas av Migrationsverket om åldersbedömningen lämnas in  lämnas in. Varken biträden eller gode män ska belastas med dessa kostnader. Det finns förutsättningar för att ensamkommande underåriga själva kan betala.

FORODONT HB

Undervisning och konsultverksamhet inom rättsodontologi

Ängalagsvägen 419, 269 95 Båstad

Tel: +46-(0)431-365601

 

E-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida: www.forodont.se

Kommunalt självstyre, godtyckliga åldersuppskrivningar och tonåringar som utfärdar fullmakter för att få hjälp

 

Migrationsverket kan under asylprocessen göra bedömningen att ensam-kommande underåriga inte längre är barn utan 18 år eller äldre. Det blir då kommunernas ansvar att bestämma om god man-uppdraget ska upphöra omedelbart, som till exempel överförmyndare/nämnd i Mora bestämt eller först när beslut i asylärendet vunnit laga kraft som i Borlänge och Göteborg.

 

Att det skiljer sig åt mellan kommunerna beror på olika orsaker som till exempel hur man tolkat JO beslut och förekommande lagstiftning, politiska överväganden och kanske också otillräcklig juridisk kompetens och kunskap om ensamkommande underåriga. 

Kommunerna kan hantera den här frågan som de själva vill utifrån det kommunala självstyret och därför finns det exempel på att en god man får kvarstå tills beslutet vunnit laga kraft, ett omedelbart entledigande, entledigande efter 3-4 månader eller erbjudande att bli kontaktperson under en viss tid och därtill flera andra varianter.

 

Självklart finns det tonåringar som efter en åldersuppskrivning med hjälp av sitt biträde klarar sig själva men långt ifrån alla som  är ”flygfärdiga", det förekommer därför att de  uppmans av sina gode män att utfärda fullmakter och då kan få fortsatt  i synnerhet är det viktigt i de fall där det finns tveksamheter och anledning att ifrågasätta riktigheten och tillvägagångssättet av de åldersupp skrivningar som nu görs i ökad omfattning. (Under året har 2486 åldersuppskrivningar gjorts till 18 år eller äldre.)

 

Var man bor ska självklart inte avgöra om tonåringar i en utsatt situation ska få den hjälp som kan behövas eller om en god man ska kvarstå. Inte heller ska tonåringar i en utsatt situation och utan stöd av sina anhöriga behöva utfärda fullmakter för att få hjälp. Kommunerna behöver samordna sina åtgärder, inte bara vad avser ersättningar och anvisningar för uppdraget utan även om en god man ska kvarstå eller entledigas efter en åldersuppskrivning enligt tidigare JO beslut och lagar och förordningar.

Huvudmän för boenden, tolkföretag, socialtjänsten och Migrationsverket har i takt med, att antalet incidenter och hot ökat under senare år, vidtagit åtgärder för att anställda ska ha en beredskap för att möta hot och våld. Även gode män och vårdnadshavare är i ett utsatt läge och överförmyndare/nämnd bör därför vidta åtgärder för ställföreträdares säkerhet.

Arbetsmiljölagen utgår från att det framför allt är arbetstagare, dvs anställda, som behöver lagens skydd, och att det är deras arbetsgivare som har ansvaret för detta. I vilken mån arbetsmiljölagen är tillämplig vad gäller ställföreträdare i en viss situation beror alltså på om det finns någon som är "arbetstagare" i juridisk mening, och det är de allra flesta som utför arbete åt någon annan men domstolens sak att avgöra.Arbetsmiljölagen utgår från att det framför allt är arbetstagare, dvs anställda, som behöver lagens skydd, och att det är deras arbetsgivare som har ansvaret för detta. I vilken mån arbetsmiljölagen är tillämplig i en viss situation beror alltså på om det finns någon som är "arbetstagare" i juridisk mening, och det är de allra flesta som utför arbete åt någon annan. Också den som kallas egenföretagare, konsult eller frilans kan i själva verket vara arbetstagare. Det avgörande är inte vad personen kallas, utan om han eller hon arbetar under sådana omständigheter och på sådana villkor som är typiska för en anställning. Människor som utbildar sig genom att arbeta som praktikanter eller lärlingar är i de allra flesta fall också arbetstagare. Dock är det inte Arbetsmiljöverket som avgör hurvida det föreligger ett anställningsförhållande, utan det är en fråga som måste avgöras av en domstol.  

Arbetsmiljölagen med kommentarer finns här, http://www.av.se/publikationer/bocker/h008.aspx.

Vidare kan ett skyddsombud, när denne upptäcker eller misstänker en brist i arbetsmiljön som arbetsgivaren inte vill kännas vid, begära åtgärder eller undersökningar enligt 6 kap. §6a arbetsmiljölagen (6:6a). Arbetsgivaren är då skyldig att lämna besked i frågan. Är skyddsombudet inte nöjd med beskedet från arbetsgivaren vid det läget, ska framställan (6.6a:n) skickas vidare till Arbetsmiljöverket för bedömning. Finns det inget skyddsombud på arbetsplatsen så kan man kontakta facket där det finns ett regionalt skyddsombud.

Man kan även som enskild person lämna ett tips till Arbetsmiljöverket. Detta görs via mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Ange "tips om missförhållanden på arbetsplats" i ämnesraden. I själva mailet kan du ange omständigheterna som ligger till grund för ditt tips, samt ange vem arbetsgivaren är och vart i landet de befinner sig. Om du vill vara anonym anger du även det i mailet.

Tipsen ser Arbetsmiljöverket som ett lämpligt potentiellt inspektionsobjekt. Därför kan vi inte garantera att vi kommer ut på inspektion vid tips på samma sätt som om ärendet kommer in via skyddsombudens speciella befogenheter.

 

RGMV
Riksföreningen Gode män Vårdnadshavare

 

 

 

Till

Justitie- och migrationsminister                                                                                                                           Lomma 2016-04-10
Morgan Johansson

Yttrande över SKL:s skrivelse till Justitiedepartementet 15/5144, 2015-10-23, ”Begäran om ändring av reglerna om god man för ensamkommande barn” 

Inledning, problemanalys

Uppdraget som god man för ensamkommande barn/unga (ekb) har liksom uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare blivit ett växande specialområde som i flera avseenden skiljer sig från ett ordinärt god mans- och förvaltarskap. 

RGMV anser att nuvarande systemet med gode män för ensamkommande barn/unga  behöver ses över. Men RGMV:s inställning är att översynen i första hand bör ske genom förändringar av nuvarande system och inte genom ett helt nytt system med s.k. professionella företrädare från socialtjänsten. 

 

 

Översynen är enligt RGMV:s uppfattning angelägen av främst följande skäl:

 • Antalet asylsökande ekb har ökat dramatiskt främst p g a internationella kriser och antalet kan befaras fortsätta att vara högt.
 • Den psykosociala statusen hos asylsökande ekb varierar stort vilket ställer speciella krav.
 • Det råder underskott på gode män (GM) resp. särskilt förordnade vårdnadshavare (SFV).
 • Urvalskriterierna varierar stort och överförmyndarnas metod och förmåga att rekrytera GM skiljer sig åt över landet på ett anmärkningsvärt sätt.
 • Utbildning av GM/SFV är eftersatt. Kravbilden på GM/SFV är otydlig både vad gäller kunskapskrav och attitydkrav.
 • Antalet uppdrag som tilldelas en GM/SFV bör grundas på egen förmåga, barnets personliga komplexitet, rådande sociala förutsättningar som skolgång, boende m.m.
 • GM/SFV:s status är otydlig även om lagen i sin nuvarande lydelse ger stöd för ett kraftfullt agerande. Rollen som företrädare är tydlig men förstås inte alltid av vare sig utövaren eller GM/SFV:s omvärld såsom ÖFN, offentligt biträde, socialtjänsten, skola, hälsovård, boende m.fl.
 • GM/SFV:s identitet är oklar i den meningen att organisationstillhörighet saknas, nationell tillsyn inkl kvalitetsrevision saknas eller är bristfällig. (Som exempel kan nämnas att SKL inte har kännedom om antalet GM resp SFV som är verksamma i landet).
 • GM/SFV saknar helt ”skyddsnät” – ingen instans ombesörjer t.ex. försäkringsskydd eller ansvarar för arbetsmiljöfrågor.
 • Övergången” från GM till SFV är komplicerad och tidsödande och behöver ges en ny lösning.
 • Ersättningen till GM/SFV varierar avsevärt över landet.

  

Förslag

I första hand bör följande beaktas i en översyn.

 • Rekryteringen av GM/SFV. En nationell kravprofil och nationella  urvalskriterier bör tillskapas och kraftfulla rekryteringsinsatser genomföras.
 • Någon form av formaliserad behörighet/auktorisation bör tillskapas.
 • Ett ”Introduktionspaket” till alla GM/SFV som godkänts bör tas fram.
 • Morötter” för att behålla och vidareutveckla GM bör skapas.
 • Ersättningsprinciper bör likformas över landet.
 • GM bör erbjudas ett bättre administrativt stöd, t.ex. enklare resebokning, enklare redovisning.
 • Hur informationen om rollen som GM resp SFV kan förbättras gentemot andra aktörer och i vissa utbildningssammanhang.
 • Mentorskap bör införas som en naturlig och viktig funktion i inskolningen av GM.
 • Benämningarna god man och särskild förordnad vårdnadshavare bör moderniseras.
 • Se om övergången mellan rollerna GM och SFV kan förenklas.
 • Ekb ska – precis som SKL anför – mötas av professionella företrädare som även i fortsättningen bör vara oberoende, kompetenta personer från olika delar av vår samhällsstruktur.
 • Länsstyrelsens tillsyn vad avser överförmyndaren/nämnden och överförmyndarens tillsyn av gode män bör utvecklas
 • Ideella organisationer bör involveras och ges större inflytande och ansvar

 • Som en naturlig förlängning av av det formella företrädarskapet bör översynen också överväga att erbjuda en kontaktperson, som

 • under lämplig tid följer och stöttar ungdomen efter 18-årsdagen.

   

Avslutande synpunkter och förslag

RGMV anser att ett sådant nytt system som skissas i SKL:s skrivelse endast bör övervägas i andra hand. Orsakerna till föreningens ståndpunkt är att det nuvarande systemet erbjuder stor flexibilitet och kostnadseffektivitet.

Det tar tillvara samhällets  resurser och kompetenser på ett bra sätt. Många yrkeskategorier finns representerade och spridningen i ålder på gode män är stor. Könsfördelningen är nästan jämn. Det torde vara en allmänt spridd uppfattning att pensionärers kompetens och erfarenhet bör utnyttjas i ökad utsträckning och uppdraget som GM för ekb ger tveklöst sådana möjligheter.
GM för ekb är i hög grad ett uppdrag som kräver stort personligt  engagemang för det enskilda barnet i princip dygnet runt alla da’r i veckan.. Personligt engagemang är viktigt bl.a. för integritetsarbetet.

Professionella anställda företrädare kan passa illa för ensamkommande barn/unga som ofta har en rädsla för myndigheter. Om ett juridiskt ställföreträdarskap med anställda företrädare skulle ersätta ett ideellt engagemang kan en viktig länk till det svenska samhället förloras.

En annan aspekt är att ett infogande av gode män inom socialtjänsten  skulle skapa komplicerade jävsförhållanden där en del av socialtjänsten skulle utöva tillsyn över en annan.

RGMV står gärna till förfogande för medverkan i departementets fortsatta arbete med frågan.

 

 

RGMV Riksföreningen Gode män Vårdnadshavare

 

 

Johnny Samuelsson, ordf.

P-O Nygren, vice ordf.

Gunilla Öhman länsombud Medelspad

Ann-Sofie Gothnell  länsombud Västernorrland

Lena Mårtensson  länsombud Skåne

Inga-Lill Klahr  länsombud  Västra Götaland

Thore Jansson  länsombud Värmland 

Åke Engman  länsombud Uppsala 

Christina Hahre  länsombud Västmanland 

Carina Bindzau  länsombud Stockholm

Bengt Winnow  länsombud Blekinge 

Annika Sehlstedt  länsombud Jönköping

Ann-Helene Danielsson länsombud Västra Götaland 

Anna-Lena Ståhle  länsombud Jönköping 

Birgitta Målar länsombud Dalarna

Eva Dalstrand länsombud Västra Götaland

 

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv@telia.com 

Org.nr.8024665518 


Styrelsemöten och länsombudsmöten 2019
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag.

 

Samordningsgrupp/styrelse

Johnny Samuelsson,f.d. god man/sfv högskoleadjunkt och företagare
Borrby, Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej@telia.com

Karin Senter, doktorand Uppsala universitet
Stockholm, Uppland

Tfn 0730 238493
E-post karin.senter@stockholm.se

P-O Nygren, god man/sfv., f.d. yrkesofficer
Karlsborg-Hjo, Västra Götaland
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren@gmail.com

Eva Wennberg, f.d. god man/sfv., verksamhetschef HVB, terapeut .Tierp, Uppland
Tfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva@bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, förtroendevald revisor i Nyköpings kommun
Tystberga, länsombud Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007@gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv
Tfn.0703166241
E-post annhelendanielsson@gmail.com
Tfn.0703166241


Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info@ostnoriadvokatbyra.com


Valberedning

Christina (Kia) Hamnö 
0176-274092, 070 6668401 
E-post christina.hamno@telia.com
 

Margareta Åhlen
070 5421684

E-post magganahlen@yahoo.seRådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Blekinge län
Bengt Winnow
E-post 
bengan.winnow(at)gmail.com
Tfn. 0708553459


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle

E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Östergötlands län
Reidun  Claesson
E-post reidun.claesso(at)gmail.com
Tfn.0705892155

 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Thore Jansson
E-post 
thore(at)futureconsulting.se
Tfn. 0701 904593


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top