Konsekvenser  av Migrationsöverdomstolens dom 

Fler får uppehållstillstånd då nya regler tillämpas och tidigare beslut omprövas

Rättslig kommentar angående Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:6 - SR 07/2017  (Migrationsverket)

http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=39168

 


 

Kritik mot Migrationsverket
Advokatsamfundet kritiserar Migrationsverkets nya rutiner för medicinska åldersbedömningar

Anne Ramberg: Tillvägagångssättet är ”ren utpressning.” (Advokatsamfundet 2017-03-21)
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2017/mars/advokatsamfundet-riktar-kritik-mot-migrationsverkets-nya-rutiner-for-medicinska-aldersbedomningar/


 

Åldersbedömningar
Reda nu har Rättsmedicinalverket kommit i gång med åldersbedömningar men full kapacitet har man först om cirka 6 veckor. Observera att du som god man inte själv kan beställa åldersbedömningar av Rättsmedicinalverket det kan bara myndigheter, i de här fallet Migrationsverket göra.
https://www.rmv.se/verksamheter/medicinska-aldersbedomningar/medicinska-aldersbedomningar-asylarenden/


Inte en effektiv användning av skattemedel 
Erfarna kompetenta gode män och vårdnadshavare begär nu i ökad omfattning att bli entledigade, då kommuner är oförståelse för vad uppdraget kräver och inte bekräftar gode mäns och vårdnadshavares viktiga insatser. Avsaknad av kvalitativa grund- och påbyggnadsutbildningar, möjlighet till rådgivning, liksom halvering av arvoden och kostnadsersättningar, är andra bidragande orsaker.

Berörda kommuner kan genom olika åtgärder och skäliga ersättningar behålla erfarna gode män, men just nu förloras värdefull kompetens. Detta är något som samhället inte har råd med, och i förlängningen drabbar detta barnen och ungdomarna på ett väldigt olyckligt sätt. 


Gode män utan stöd

Häromdagen uttalade sig folkhälsominister Gabriel Wikström i GP och sa att "De som arbetar med ensamkommande i kommunerna ska få mer stöd för arbete med psykisk ohälsa" Detta är också mycket bra. Jag hoppas nu att även vi som har uppdrag som godman åt våra ensamkommande barn också får del av detta stöd. (Eva Dahlstrand god man, Länsombud Västra Götaland 2017-02-27)
http://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/312-gode-maen-utan-stoed.html


Vad händer nu?

"Filmen Vad händer nu? vänder sig till ensamkommande barn under 18 år. Den handlar om första tiden i Sverige. Filmen kan visas av personal på HVB, socialtjänsten eller föräldrar i familjehem. Till stöd för den som visar filmen finns en handledning. För familjehem finns en informationsskrift." (Socialstyrelsen, information till ensamkommande barn och unga)
http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/ensamkommande-barn-och-unga/Sidor/Information-till-ensamkommande-barn-och-unga.aspx


Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen

"Regeringen föreslår bl.a. att om Migrationsverkets eller Polismyndighetens beslut om överföring enligt Dublinförordningen överklagas och klaganden yrkar inhibition inom överklagandetiden, får beslutet om överföring inte verkställas innan en migrationsdomstol har prövat frågan om inhibition. "(Regeringskansliet 2017-02-16)
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/02/ytterligare-anpassning-av-svensk-ratt-till-dublinforordningen/

 


Webbaserad utbildning-Upptäck människohandel med barn och unga 

"Människohandel är ett komplicerat brott som sker i flera led och kan därför också vara svårt att både identifiera, utreda och bevisa. I mars kommer därför Nationellt metodstödsteam (NMT) i samarbete med samtliga länsstyrelser att lansera en webbaserad utbildning. (Länsstyrelsen 2017-02-22)
www.nmtsverige.se
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/om-lansstyrelsen/pressrum/nyhetsbrev/Pages/default.aspx


Efterforskning och rödakorsmeddelanden

Tusentals människor förlorar årligen kontakt med varandra i samband med krig och naturkatastrofer. Att leva i ovisshet om vad som hänt en saknad anhörig kan vara oerhört plågsamt. Röda Korset har ett unikt nätverk som möjliggör för oss att söka efter - efterforska - saknade människor på många ställen i världen.
http://www.redcross.se/behover-du-var-hjalp/migranter-och-flyktingar/efterforskning-och-rodakorsmeddelanden/Ersättning för kostnader för god man till asylsökande barn

Tidigare fick en kommun ersättning för de faktiska kostnader kommunen fått i och med överförmyn dare/nämnds beslut om arvode och ersättning för de utgifter som en god man har haft för ensam komman de asylsökande barn och ungdomar.

De nya ersättningsreglerna för gode män till ensamkommande barn/unga innebär enligt regeringens förslag att:

 ”En enhetlig schablonersättning till anvisningskommunen på 52 000 kronor som avser mottagandet av asylsökande ensamkommande barn bör införas. Ersättningen bör avse transportkostnader, socialtjänstens utrednings- och uppföljningskostnader, tolkkostnader samt kostnader för god man och andra relaterade kostnader.”

Kommunernas ekonomi är ansträngd och det finns en förståelse för besparingar och effektivisering i olika avseenden. Dock inte för att vissa kommuner sänkt eller avser att sänka arvodena och ersättningar för utgifter gode män haft med hänvisning till de nya ersättningsreglerna och till en nivå som inte kan anses vara skälig. 

Men många kommuner:

  • avvaktar om kommunerna får mer pengar när SKL och regeringen möts nästa vecka
  • beaktar barnperspektivet och förutsättningarna för att barn ska få ett bra omhändertagande
  • respekterar FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) 
  • inser konsekvenserna av att förlora kompetenta erfarna ställföreträdare
  • ser problematiken med att rekrytera nya gode män och vårdnadshavare 

RGMV kommer framöver redovisa vad föreningen anser kan vara ett skäligt arvode för uppdraget och ersättningen för utgifter som är skäligen påkallade och i det sammanhanget diskutera det juridiska ställföreträdarskapet som överförmyndare/nämnd har som utgångspunkt vid bedömningen av en ställföreträdares arvode och ersättningar.

 Häromdagen uttalade sig folkhälsominister Gabriel Wikström i GP och sa att "De som arbetar med ensamkommande i kommunerna ska få mer stöd för arbete med psykisk ohälsa" Detta är också mycket bra. Jag hoppas nu att även vi som har uppdrag som godman åt våra ensamkommande barn också får del av detta stöd. Vi gode män har i dagsläget inget stöd  överhuvudtaget. Ingen handledning, ingen professionell instans att ventilera vårt oerhört krävande arbete med. 

Vi är väldigt nära barnen och fungerar som spindeln i nätet och har mängder med kontakter dagligen såsom med barnen själva, deras boenden, skolor, BUP, Flyktingbarn teamet, Rädda barnen, Röda korset osv osv. 

Det är just nu ett fruktansvärt tungt uppdrag som alla nog förstår och vi är många som tyvärr bestämt oss för att sluta. Dels för att vi står helt ensamma utan stöttning samt att överförmyndarnämnden i Göteborg i detta läget har beslutat att sänka våra redan låga arvoden med hela 40% från 1 juli. Detta är oförskämt och förnedrande med tanke på vilket ansvar vi har, hur vi sliter och hur krävande uppdragen är nu på grund av alla uppskrivningar av åldrar, de många utvisningsbesluten och framförallt barnens enormt dåliga mående.

 

(Eva Dahlstrand god man, Länsombud Västra Götaland 2017-02-27)) 

Här kommer som information ”Åtgärdsförslag till regeringen” enligt det uppdrag som gavs 2016 i ämnet. Jag ingick i ens k ”expertgrupp” och tog mig an problembeskrivning resp åtgärdsförslag med följande resultat……. Som alltid blev det en del jämkningar och justeringar i slutändan!

 

Gode män och överförmyndare PROBLEMBESKRIVNING

• Asylprocessen tar idag mycket lång tid, vilket medför att uppdraget som god man blir utdraget och komplicerat.

• Innan kommunanvisning har ingen god man förordnats för det ensamkommande barnet. Ensamkommande barn är särskilt utsatta för risker i ankomstskedet och behöver någon som bevakar deras intressen. Detta är avgörande eftersom barnet i ankomstskedet träffar Migrationsverket för ett registreringssamtal där frågor ställs som kan påverka utgången i asylutredningen. Första samtalet kan vara avgörande för att upptäcka riskfaktorer och därmed undvika försvinnanden.

• Kompetensen hos gode män varierar, vilket kan påverka barnets rätt till likvärdigt skydd och trygghet. Överförmyndaren i varje kommun är skyldig att kontrollera att gode männen har rätt kompetens för uppdraget. Det finns dock inget krav på utbildning vilket gör att det är upp till varje kommun att avgöra utbildningsbehovet.

• Kraven i lagstiftningen som ställs på överförmyndarens tillsyn av gode männen är begränsad. Det kan till exempel innebära att tillsynen blir lidande i de fall där en god man inte begär arvode.

• Godmansuppdraget är ett frivilligt uppdrag vilket exempelvis kan skapa problem för myndigheter när de försöker nå en god man (inte minst när barn påträffas av polis och/eller socialtjänst i en annan kommun än barnets ”hemkommun”).

ÅTGÄRDSFÖRSLAG TILL REGERINGEN

X Utred möjligheten att inrätta system med juridiska ställföreträdare som finns tillgängliga för ensamkommande barn dygnet runt i mötet med myndigheter. Inget ensamkommande barn ska stå utan ställföreträdare i kontakten med myndigheter. Ett system med juridiska ställföreträdare skulle innebära att de kan träffa barnet innan och under det första registreringssamtalet hos Migrationsverket. Detta för att både förbereda barnet på det första samtalet samt oberoende bevaka barnets intressen.

X Uppdra åt Migrationsverket att informera överförmyndaren i ankomstkommunen omedelbart när ett barn kommer i kontakt med myndigheten. Inga hinder finns idag i lagstiftningen för att överförmyndaren utser en god man omedelbart, men insatsen kan kräva extra resurser i ankomstkommunerna.

X Lagen om god man för ensamkommande barn bör ses över för att garantera bättre skydd för barn som riskerar att försvinna. Överförmyndarens tillsyn över gode männen behöver stärkas och förtydligas, till exempel genom att göra det obligatoriskt för gode män att redogöra för sina insatser regelbundet. Lagstiftningen bör även ses över så att utbildningar för gode män görs obligatoriska för att uppnå en högre kunskapsnivå hos gode män. 

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2017/pa-flykt-och-f%C3%B6rsvunnen-sammanstallning-av-atgardsforslag.pdf

Åke Engman,
RGMV, Länsombud Uppsala län

Advokat Linn Öst Nori, adj. ledamot i RGMV representerade föreningen vid det möte migrationsminister Morgan Johanssin inbjudit olika organisationer till fredagen den 17 februari 2017.

 

Asylsökande ungdomars mående fick mycket plats i diskussionen. 

Ansvariga personer gick igenom några av de åtgärder och lagändringar som man arbetar med nu. Fokus låg kring uppehållstillstånd för gymnasiestudier, åldersbedömningar tidigare i asylprocessen och frågan om socialersättning i väntan på förlängning. Det sistnämnda rör dock inte ensamkommande barn. 

Vad gäller uppehållstillstånd för gymnasiestudier så ämnar man alltså utvidga den målgrupp som kommer att omfattas av möjligheten att få fortsatt tillstånd för gymnasiestudier så att även ensamkommande barn med utvisningsbeslut som inte kan verkställas p.g.a. brist på ordnat mottagande i hemlandet omfattas. Naturligtvis kommer särskilda krav att ställas gällande ålder, studierna, närvaro etc. Regeringen har fått en hel del kritik från olika remissinstanser gällande snårigheten i de föreslagna reglerna, vilket har resulterat i viss förenkling av reglerna liksom av lagtexten. Ikraftträdande beräknas till 1 juni 2017 och ändringen är avsedd att omfatta samtliga ensamkommande barn oavsett ansökningsdatum. 

 

Vidare samtalades mycket kring frågan om åldersbedömningar. Närvarande organisationer verkade överens om det positiva med en tidig, överklagbar åldersbestämning. Migrationsverket kommer att erbjuda medicinsk åldersbedömning i de fall de övervägen en uppskrivning. Huruvida en medicinsk åldersbedömning ska genomgås bör sedermera avgöras i samråd med offentligt biträde och god man.

Reglerna ska börja gälla from. den 1 maj 2017 och tillämpas på ärenden med ansökningsdatum efter den 1 februari 2017. Stark kritik framfördes av flera av oss gällande den rättsosäkerhet som präglar de medicinska åldersbedömningarna och det bevisvärde som de tillmäts i rättsprocessen. Den sammanvägda bedömning som är tänkt ska genomföras, saknas i många ärenden. Regeringen kommer att titta vidare på denna problematik. 

Vänligen,

Linn Öst Nori 

advokat, adj.ledamot RGMV

Justitiedepartementet

10333 Stockholm

 

 

2017-02-15 Ju2016/07656/L5

 

 

 

 

 

 

Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer (SOU 2016:70)

 

Riksföreningen gode män vårdnadshavare, RGMV har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian. Vårt yttrande begränsar sig till 3.7.6 Människohandel med barn och 4.3.2 Brott
 mot person och konstaterar att vi inte har någon annan uppfattning än vad som framgår av utredningen.

Dock finns det anledning tillägga, att vad avser ensamkommande barn/unga är beredskapen för att bemöta människo handel, den idag tredje största brottslig heten i världen, näst efter narkotika handel-och vapenhandel, hos svenska myndigheter låg.

Migrationsverket uppmärksammar inte frågan varken vid registreringstillfället eller vid asylutredningen. Socialtjänsten som rutinmässigt genomför BBIC utredningar ställer inga frågor till ensamkommande barn/unga i saken. Det offentliga biträdet uppmärksammar inte heller frågan och gode män och vårdnadshavare saknar kunskap om handel med barn/unga.

Sedan 2010 har runt 58000 barn/unga registrerats som asylsökande. Ett okänt antal av dem har för svunnit spårlöst
.

Beredskapen hos myndigheter för att hjälpa utsatta barn/unga är som nämnts otillräcklig vilket får till följd att kriminella inte upptäcks, kan ställas till svars och att barn/unga råkar illa ut.

RGMV har uppfattningen att förutom en uppdaterad lagstiftning kan information och utbildning bidra till en bättre beredskap.

 

Johnny Samuelsson, ordf. Åke Engman, länsombud Uppsala

 

Suicidprevention – att förebygga självmord
Under de senaste 15 åren har suicid minskat med ca 20 procent i Sverige, men den positiva trenden gäller inte ungdomar och unga vuxna där antalet suicid legat på samma nivå, omkring 150 ungdomar tar sitt liv varje år, under en längre tid.(Folkhälsomyndigheten 2016-05-24)
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/
https://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa.229.html

Telefonjourer och rådgivning 
Om du behöver råd och prata med någon:
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Psykisk-halsa/Soka-vard-och-hjalp/Soka-vard/Jourtelefoner-och-radgivning/

 

Fler får bidrag för att återvända till hemlandet

Stödet för återetablering i hemlandet betalas ut om situationen i gör det svårt att hitta jobb och bostad i hemlandet. Under 2016 beviljades rekordmånga stödet men enligt RGMVs bör stödet kombineras med en yrkes-hantverksutbildning innan de lämnar Sverige i synnerhet vad avser ensamkommande barn och unga.

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Efter-beslut/Om-du-far-avslag-pa-din-ansokan/Atervanda-sjalvmant/Stod-till-ateretablering.html

 

Statskontoret
Statskontoret har haft regeringens uppdrag att analysera och föreslå hur staten samlat, på en övergripande nivå, kan följa upp utvecklingen av den statliga styrningen av kommuner och landsting, Dnr 2016/32-5. Statskontoret  2016-12-20)
http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2016/2016103.pdf

 

Stora påfrestningar för Italien
25.800 ensamkommande barn och unga anlände till Italiens kuster 2016  mer än dubbelt så många jämfört med 2015. 5000 av dem har försvunnit och kommer sannolikt att falla i händerna på människohandlare eller underjorden.
-Dessa siffror tyder på en oroväckande trend av ett ökande antal mycket utsatta barn riskerar sina liv för att komma till Europa", säger UNICEF Senior Emergency chef Lucio Melandri. (UNICEFLampedusa, Italien, 13 januari 2017 -01-13)
https://www.unicef.org/media/media_94399.html


Boende efter åldersuppskrivning
Ungdomar som får sin ålder uppskriven ska inte längre vara placerade enligt SoL utan flyttas normalt till Migrationsverkets anläggningsboende om de inte kan ordna ett eget boende alternativt socialnämnden  låter dem bo kvar på HVB, familjehem eller stödboende. RGMV anser att särskilda anläggningsboenden anpassade för unga vuxna där fortsatt stöd kan erbjudas ska anordnas av Migrationsverket.
Från och med den 1 januari 2015 ska överförmyndare lämna statistik till länsstyrelserna. Länsstyrelsen i Dalarnas län har i uppdrag att samla in statistiken på riksnivå.

För första gången finns nu överförmyndarstatistik samlad på både lokal och nationell nivå.

Åldersbedömning på eget initiativ

3072 sökanden som uppgett sig var underåriga har under året fram till den 12 december fått sin ålder uppskriven. I flera  fall har det gällt sökande som medvetet lämnat felaktiga uppgifter för att tillskansa sig förmåner. Men i de fall en god man uppfattar bedömningen som godtycklig och felaktig finns det möjlighet, om den ensamkommande underårige vill det, att på eget initiativ ordna med en ålders bedömning.
Det förekommer att handläggare på Migrationsverket uppmanar gode män att ombesörja en åldersbedömning men utan att informera om vem eller vilka den gode mannen kan vända sig till. Det förhållandet ställer till problem för gode män som vill följa uppmaningen om det bedöms finnas skäl för det men inte vet vem de kan kontakta för en åldersbedömning. Av den anledningen publicerar RGMV information om ett företag gode män kan vända sig till vilket inte ska ses som en rekommendation av just det här företaget eller en uppmaning till åldersbedömning utan som en bland kanske flera möjligheter hur en god man kan gå tillväga.

Vem ska betala en åldersbedömning

Vanligtvis är det offentliga biträdet eller en god man som lägger ut 2500-4000 kr för att en ålders bedömning ska kunna göras. Beloppet återbetalas av Migrationsverket om åldersbedömningen lämnas in  lämnas in. Varken biträden eller gode män ska belastas med dessa kostnader. Det finns förutsättningar för att ensamkommande underåriga själva kan betala.

FORODONT HB

Undervisning och konsultverksamhet inom rättsodontologi

Ängalagsvägen 419, 269 95 Båstad

Tel: +46-(0)431-365601

 

E-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida: www.forodont.se

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Kommande möten
Årsmöte 2020, mars-april

Stryelsemöten 2020
(information kommer)

 

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com


P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

 

Eva Wennberg. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut.
Uppland
Tfn 0174 40320, 073 8554499

E-post eva(at)bjorksta.se

 

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

 

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland

E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

 

 

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

 


Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

 

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 

Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post
 barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793


Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Blekinge län
Vakant


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle

E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Östergötlands län
Reidun  Claesson
E-post reidun.claesso(at)gmail.com
Tfn.0705892155

 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Vakant


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top