Den kris som den stora inströmningen av ensamkommande barn och unga gav upphov till hösten 2015 är långt ifrån över. Kraftfulla samordnade insatser och extraoridinära insatser krävs för att problematiken med ensamkommande barn och ungas psykiska ohälsa, kriminalitet, drogmissbruk, gängbildningar och drgmissbruk inte ska eskalera och bli okontrollerbar.

Utbildning, en tydlig kravbild, och  konkreta mål är några av de förslag RGMV för fram för att vända den negativa utvecklingen. 


Sverige är det EU-land som kan berömma sig av att ha tagit emot flest antal asylsökande barn/unga per capita i Europa. Sedan 2010 har närmare 60000 ensamkommande från runt 150 länder och världens alla hörn registrerats som asylsökande. 

Den generösa flyktingmottagningen har i olika avseenden inneburit stora påfrestningar på samhället men också att ensamkommande barn och unga kommit att fara illa. 

Efter ett varmt välkomnande, påbörjad utbildning och känsla av tillhörighet i vårt samhälle har långa väntetider på utredning, beslut asylärenden och tillfälliga uppehållstillstånd som Riksdagen beslutade om den 21 juni 2016 lett till besvikelse, ovisshet och uppgivenhet.

Sverige har ett moraliskt ansvar för att ställa saker och ting till rätta och tillgodose att dessa unga, som vi så föredömligt tagit emot ges en rimlig chans till mänsklig och samhällelig etablering i Sverige, hemlandet eller i förekommande fall första asylland. 

Den kris som den stora inströmningen av ensamkommande barn och unga gav upphov till hösten 2015 till är långt ifrån över. Påfrestningar på samhälleliga funktioner orsakade en uppenbar brist i beredskap vad gäller resurser i såväl tillgänglig som kompetent personal. 

Det finns anledning till oro då Migrationsverkets prognoser pekar på att runt 2300 ensamkommande barn och unga kommer att registreras som asylsökande 2017 och att 16000 öppna ärenden från 2015 och senare väntar på att handläggas. Det  innebär fortsatta långa väntetider på utredning och därefter en lång väntan på beslut även under 2017 och 2018 då dessutom ytterligare omkring 2500 barn och unga väntas söka asyl.

För att vända den negativa utvecklingen med psykisk ohälsa, drogmissbruk prostitution, gängbildningar, kriminaltet och förhindra att fler ungdomar dras med i destruktiva beteenden och verksamheter krävs kraftfulla samordnade insatser för att inte den rådande krisen ska eskalera och bli okontrollerbar.

 

RGMV stödjer i allt väsentligt den den asylpolitik som Riksdagen beslutat. Gällande lagar och förordningar ska naturligtvis efterlevas men i de fall konsekvenser uppstår som inte helt kunnat beaktas av lagstiftaren är det angeläget med omedelbara, konkreta vägval och beslut.

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och av humanitära skäl kan extra ordinära åtgärder anses ytterst motivera att samtliga ensamkommande barn och unga som registrerats som asylsökanden och fått eller väntar på besked i asylärendet ska beviljas uppehållstillstånd för gymnasiestudier, enligt de bestämmelser som träder i kraft den 1 juni 2017, om det inte finns direkta legala hinder mot detta och oavsett Migrationsverkets beslut. 

RGMV är medvetna om att de satsningar regeringen gör för att komma till rätta med problematiken som bland annat aviseras i vårändringsbudgeten för 2017 och agerar för ett ökat solidariskt ansvarstagande för asylsökande i EU samt att asylsystemet ska vara effektivt, rättssäkert, långsiktigt hållbart, humant och medge beslut av hög kvalitet som värnar asylrätten.  

I väntan på att det ska bli verklighet bör Sverige när läget stabiliserats och utifrån gjorda erfarenheter agera för en generös mottagning av ensam kommande barn och unga. Men med tydliga mål och krav för att bättre kunna möta deras behov och utnyttja deras potential så att de kan bidra till samhällsutvecklingen och uppnå sina mål som för de allra flesta är en utbildning som leder till arbete, självförsörjning och ett bättre liv.

 

 

 

 

rgmv-LOGO.png


Till 

Ordf. Fredrik Lundh Sammeli

Riksdagens Socialförsäkringsutskott                  

 

Angående psykisk ohälsa, kriminalitet och drogmissbruk hos ensamkommande barn och unga och förslag till åtgärder

Kraftfulla samordnade insatser krävs för att problematiken med ensamkommande barn och ungas psykiska ohälsa, kriminalitet och drogmissbruk inte ska eskalera och bli okontrollerbar. Utbildning, en tydlig kravbild, konkreta mål, bättre information, kompetenta gode män, och en nationell samordnare är några av de förslag RGMV för fram för att vända den negativa utvecklingen. Riksdagens beslut om förlängt uppehållstillstånd för gymnasiestudier bedömer vi som mycket betydelsefullt i det syftet.


Den kaotiska situation som rådde hösten 2015 när runt 36000 ensamkommande barn och unga sökte asyl i Sverige innebar stora påfrestningar för samhället. I flera avseenden har situationen idag  stabiliserats men förvärrats vad avser ungdomars psykiska hälsa och för gode män, anställda på Migrationsverket, inom socialtjänst, landsting  och boenden som sjukskrivet sig, begärt att bli entledigade eller slutat sin anställning  på grund av stress och utbrändhet till följd av svåra arbetsförhållanden.
Den ovisshet och uppgivenhet ungdomar känner inför framtiden har lett till att de missköter studierna och fler stängs av från vidare skolgång men också till ett utbrett drogmissbruk och tankar på självmord och flera självmord.

Utifrån RGMVs erfarenheter finns flera förklaringar till den negativa utvecklingen men generellt kan orsaken anses vara långa väntetider på utredning och beslut asylärenden och tillfälliga uppehållstillstånd som Riksdagen beslutade om den 21 juni 2016 som av berörda ungdomar ses som en uppskjuten utvisning. Hemlängtan och att anhöriga i hemlandet ställer krav och har förväntningar på ungdomen som kan vara svåra att uppfylla är andra orsaker liksom en dåligt anpassad skolgång och att de inordnas i ett system där de som unga vuxna bemöts som barn i behov av vård och behandling.

Då Migrationsverkets prognoser pekar på att runt 2300 ensamkommande barn och unga kommer att registreras som asylsökande 2017 och att 18000 öppna ärenden från 2015 och senare väntar på att handläggas innebär det fortsatta långa väntetider på utredning och därefter en lång väntan på beslut även under 2017 och 2018 då dessutom ytterligare omkring 2500 barn och unga väntas söka asyl.
För att vända den negativa utvecklingen med psykisk ohälsa, drogmissbruk och kriminaltet och förhindra att fler ungdomar dras med i destruktiva beteenden och verksamheter krävs kraftfulla samordnade insatser på kort och lång sikt för att inte en redan existerande kris ska eskalera och bli okontrollerbar.

RGMV är medvetna om att de satsningar regeringen gör för att komma till rätta med problematiken och som aviseras i vårändringsbudgeten 2017 vad avser barn-och ungdomspsykiatri, ökad bemanning inom sociala barn- och ungdomsvården, förstärkt satsning på introduktionsprogram i utsatta gymnasieskolor, ett nationellt kunskapscenter och en särskild utredare som ska föreslå hur utbildningen för nyanlända elever kan anpassas för att öka möjligheterna att få behörighet till gymnasieskolans nationella program etc.
Dessa insatser kan innebära förbättringar på sikt men det finns ett behov av omedelbara kraftfulla samordnade insatser som kan ge resultat på kort sikt och att barn och unga därmed kan finna mening i vardagen.

Förslag till åtgärder
RGMV har ingen annan uppfattning än att den asylpolitik som Riksdagen beslutat ska följas. Men med tanke på extremt långa väntetider på handläggning och beslut i asylärendet, att många kom till Sverige under 2015 under helt andra förutsättningar än de som gäller nu samt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och av humanitära skäl kan det anses motiverat att ge de ungdomar som nu väntar på besked i asylärendet eller redan fått besked, uppehållstillstånd för gymnasiestudier, om det inte finns direkta legala hinder mot detta, och oavsett Migrationsverkets beslut.

Enligt regeringen är en gymnasieutbildning värdefull såväl för den enskilde som för den svenska arbetsmarknaden. Genom att satsa på den resurs som ungdomarna är och anordna en ändamålsenlig utbildning kan de bidra till att täcka vårt behov av arbetskraft alternativt återvända till hemlandet eller i första asylland med goda framtidsutsikter.

Tillsätt en nationell samordnare
Sedan den 1 juli 2006 har kommun, landsting och Migrationsverket ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och unga och Folkhälsomyndigheten ett särskilt uppdrag att bygga upp, utveckla och samordna det nationella arbetet som syftar till att främja psykisk hälsa En väl fungerande samverkan borde vara möjlig som uppmärksammar och vidtar åtgärder för att komma till rätta med psykisk ohälsa och kriminalitet. 

För att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå kan det finnas skäl att att snabbt tillsätta en nationell samordnare med uppdrag att koordinera och vara pådrivande.

Uppehållstillstånd för gymnasiestudier
En insats som kan skapa större trygghet i barn/ungas  tillvaro, och som välkomnas av RGMV, är beslutet om  Uppehållstillstånd för gymnasiestudier som Riksdagen nu antagit och som kan träda i kraft 1 juni 2017. Men det är viktigt att berörda ungdomar nås av beslutet och informeras om vad det innebär och vikten av att välja rätt inriktning på studierna.

Tydliga mål
Enligt RGMV saknas konkreta tydliga mål för hur de som får uppehållstillstånd ska komma in i samhället på ett snabbt och bra sätt och vad Sverige vill med ensamkommande barn och unga. Det är ytterst angeläget att sådana mål skapas. 

Kravbild
RGMV anser att en tydligare kravbild kopplad till ett uttryck av förväntan på barn och unga  måste till som innebär: ett kraftfullt personligt mottagande från första stund, tydlig information om såväl skyldigheter som rättigheter, omedelbara aktivitetsprogram med tydlig kravbil, en utbildning som utgår från individens intresse och förutsättningar, obligatorisk samhälls- och normutbildning som en löpande process och en löpande uppföljning med åtgärdsinslag.

Information till barn och unga
Aktuell information från myndigheter och organisationer som rör ensamkommande barn och unga och deras ställföreträdare  stannar vanligtvis hos chefer och tjänstemän inom myndigheter, förvaltningar och organisationer
Det är olyckligt och svårt att förstå varför viktig information som kan ha betydelse för deras mående inte vidarebefordras särskilt som informationen enkelt kan förmedlas via kommuners hemsida, utskick av nyhetsbrev eller möjligen hemsidan Information om Sverige som Länsstyrelserna finansierar tillsammans med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.

Det civila samhället
Det civila samhällets insatser är oumbärliga. En kvalificerad god man en viktig länk mellan ensamkommande barn och unga och det svenska samhället och är en garant för att rättigheter blir tillgodosedda och bidrar till integration i stället för bidragsberoende, drogmissbruk eller kriminalitet Men en god man måste ges sådana förutsättningar och ställning att lagstiftarens avsikter uppnås vilket förutsätter rimliga förutsättningar och att en fungerande myndighet/organisation ansvarar för verksamheten.

Slutord
Det är uppenbart att invandringens och asylpolitikens påverkan på de offentliga finanserna är stor just nu. Men Sverige borde i större omfattning arbeta för de mycket välunderbyggda långsiktiga ekonomiska effekter som invandringen av framför allt barn/ungdomar ger både offentliga finanser och samhällsekonomin. 

Sverige är det EU-land som kan berömma sig av att ha tagit emot flest antal asylsökande barn/unga  per capita i Europa. Sedan 2010 har omkring  58000 ensamkommande från runt 150 länder och världens alla hörn registrerats som asylsökande. Över hälften av dem i övre tonåren med förhoppningar om en framtid i Sverige och en utbildning som leder till arbete och självförsörjning.   

Fler skulle kunna bidra till samhällsutvecklingen om deras potential utnyttjas och gavs förutsättningar, att bli en del av den arbetskraft som det privata näringslivet och offentlig sektor efterfrågar. 

De omständigheter som nu råder kan inte unga ensamkommande asylsökande  lastas för. Sverige har ett moraliskt ansvar för att det  ordnar sig till det bästa för dessa unga, att kasta ut dem med badvattnet är inte värdigt och inte heller ett godtagbart alternativ.

Vi står givetvis till förfogande och är också öppna för ett möte vilket vore trevligt och givande om intresse finns.

Borrby 2017-05-03

Riksföreningen gode män vårdnadshavare, RGMV

Johnny Samuelsson ordf.  Åke Engman , länsombud Uppsala län   Viveca Kittredge, länsombud Södermanlands län

 

Ersättning till god man regleras i 12 kap. 16 § FB. Enligt denna paragraf har förordnade gode män rätt till ”ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande”.

Ett uppdrag som god man bygger inte på en ömsesidig avtalsförpliktelse utan har sin grund i Överförmyndarnämndens förordnande. Frågan om gode mannens rätt till ersättning är reglerad i lag. Det är därför inte möjligt att med hänvisning till ett ingånget avtal utöka eller begränsa rätten till ersättning utöver vad som i det enskilda fallet anses skäligt. 

Regeln i 12 kap. 16 § FB ger ingen närmare ledning för hur arvodet ska beräknas. I förarbetena till tidigare lydelse av bestämmelsen anges att arvode till god man ska bestämmas på samma sätt som förmyndararvode, dvs. arvodet ska utgå med ett belopp som kan anses skäligt med hänsyn till förvaltningens omfattning (prop. 1974:142 s. 148). När regeln fick sin nuvarande lydelse och placering angavs i förarbetena att Överförmyndaren gavs större frihet att bestämma arvodets storlek men skulle sträva efter en rättvis och likformig bedömning, varvid riktlinjer och rekommendationer utfärdade av exempelvis dåvarande Svenska kommunförbundet kunde vara ett stöd vid tillämpningen (NJA II 1995 s. 40).

En översyn av ersättningssystemet för bl.a. gode män gjordes i samband med att 1995 års förmynderskapsreform utvärderades. En utredning tillsattes med uppgift att bl.a. se över principerna för ersättningssystemet till gode män, med utgångspunkten att uppdragen fortfarande skulle präglas av ett betydande mått av ideell verksamhet (SOU 2004:112 s. 1445). I utredningens betänkande uttalades följande angående arvodenas storlek (SOU 2004:112 s. 830-832):

Vad gäller den allmänna nivån på ersättning till förordnade förmyndare, gode män och förvaltare måste utgångspunkten vara att uppdragen i fråga även i framtiden skall präglas av ett betydande mått av ideellt arbete.

- Ställföreträdaren kan således inte förvänta sig en ersättning i nivå med marknadsmässiga löner. En strävan måste dock vara att det i varje enskilt fall skall kunna förordnas en lämplig företrädare som har kunskap och möjlighet att på bästa sätt hjälpa sin huvudman. Det är därför viktigt att ersättningen till ställföreträdare hålls på en sådan nivå att personer som är villiga att göra en insats för en medmänniska känner att de erhåller en rimlig ersättning för sitt arbete. Det vore högst olyckligt om den erbjudna ersättningen är så låg att överförmyndaren får svårt att rekrytera förordnade ställföreträdare.

Av det som anförts framgår att skälig ersättning ska bedömas utifrån uppdragets art och omfattning med utgångspunkt i att ett uppdrag som god man har ett betydande ideellt inslag. 

Förordnad god man för ett ensamkommande flyktingbarn kan ersättas enligt en av överförmyndarnämnden fastställd schablon. Hovrätten har konstaterat att vid fastställande av arvode till god man har en kommun som utgår från en schablonersättning alltid att pröva om schablonen svarar mot ett skäligt arvode för den gode mannens ersättningsgilla arbetsinsatser.

Såsom jag tolkar det har alltså ÖFM att fastställa vad som anses vara skälig ersättning i varje enskilt fall. Om ersättningen utbetalas som en klumpsumma enligt en schablon ska även denna schablon alltid skälighetsprövas. 

Såsom jag ser det kan man alltså vända sig till den enskilda kommunen för klargörande om hur skälighetsbedömningarna görs inom den enskilda kommunen, eller överklaga ett beslut om ersättning till Tingsrätt och sedermera Hovrätt för att försöka få ett ytterligare prejudikat på ett mer generellt plan. 

Advokat Linn Öst Nori, adj. ledmot RGMV

Avdelningen för juridik Eva von Schéele

SKRIVELSE

2017-04-07

Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM

Vårt ärendenr: 17/01225

Begäran om översyn av reglerna om överförmyndare, gode män och förvaltare

Sammanfattning

SKL anser att det finns skäl att i grunden reformera systemet med överförmyndare, gode män och förvaltare i föräldrabalken. SKL anser därför att regeringen snarast bör tillsätta en utredning med uppdrag att utforma en ny lagstiftning om överförmyndare samt gode män och förvaltare som på ett rättssäkert sätt svarar mot dagens behov och förutsättningar. En sådan översyn bör bl.a. avse:

 •   Möjlighet att bestämma mandattider för överförmyndare/överförmyndarnämnd och möjlighet att ändra organisationsformen under löpande mandatperiod i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen.

 •   Förutsättningarna för en professionalisering av uppdrag som god man och förvaltare när det gäller de svåraste eller mest komplexa uppdragen och för att sådana uppdrag även ska kunna ges till juridiska personer. 

 •   Inrättandet av ett landsomfattande register över ställföreträdarskapen.

 •   En central, statlig myndighet med uppdrag att svara för tillsynsvägledning för

  överförmyndarna på nationell nivå.

 •   Erforderliga anpassningar i lagstiftningen för att möjliggöra digital handläggning

  så långt möjligt.

  SKL anser också att det finns skäl att se över lagen om god man för ensamkommande barn. Inriktningen på en sådan översyn bör enligt SKL vara att ensamkommande barn i stället för en god man ska få en professionell företrädare utsedd.

  Bakgrund

  Nuvarande regelverk för överförmyndarens organisation och tillsyn av ställföreträdare, dvs. förmyndare, gode män och förvaltare, härstammar från 1924 års förmynderskapslagstiftning som i princip infördes i 1949 års föräldrabalk utan ändringar. Dessa regler avsåg förvaltning av barns tillgångar, i första hand i de fall dessa blivit föräldralösa, för att lagstiftaren ville skydda barnen mot att deras tillgångar förslösades och tillförsäkra att tillgångarna istället förvaltades på ett rättssäkert sätt.

  I dag har vi regler i föräldrabalken om särskilt förordnad förmyndare och om god man som kan komma ifråga för barn i vissa situationer, samt om god man och förvaltare som kan utses för vuxna under vissa förhållanden. Sådana förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet står under överförmyndarens tillsyn. Överförmyndaren

  Sveriges Kommuner och Landsting

  Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.skl.se

2017-04-07 Vårt dnr: 2 (9) 17/01225

Ert dnr:

utövar även tillsyn över samtliga föräldrars förvaltning av sina omyndiga barns tillgångar. Det betyder att den förmögenhetsmassa som ligger under överförmyndarens kontroll är betydande. Det finns inte någon nationell sammanställning eller statistik över den sammanlagda summan av de enskildas tillgångar som står under överförmyndarens tillsyn. Summan av tillgångar och inkomster som förvaltas av de förordnade ställföreträdarna har dock uppskattats till över 40 miljarder kronor.1

Ytterligare en kategori som överförmyndaren har tillsyn över är gode män för ensamkommande barn. Överförmyndaren är den myndighet som förordnar en god man i vårdnadshavares och förmyndares ställe enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn. Sedan lagen infördes 2005 då ca 400 barn kom har antalet stadigt ökat och nådde sin hittills högsta punkt 2015 då fler än 35 000 barn sökte asyl i Sverige. Detta antal har nu sjunkit betydligt, men fortfarande ankommer flera tusen ensamkommande barn till Sverige varje år.

För att kontrollera att dessa ställföreträdare – föräldrar, förordnade förmyndare, gode män och förvaltare – sköter sina uppdrag på ett rättssäkert sätt och att den enskilde får den hjälp han eller hon är i behov av, finns således överförmyndaren som tillsynsmyndighet. Även reglerna om överförmyndaren och överförmyndarens tillsyn finns i föräldrabalken och har i stort överförts från 1924 års förmynderskapslagstiftning. Vi har alltså bestämmelser för vuxna i föräldrabalken som närmast är avsedda för förvaltning av barns tillgångar. Det är enligt SKL anmärkningsvärt att lagstiftaren behållit detta synsätt gentemot vuxna hjälpbehövande personer. Enligt förbundets mening är det inte ett värdigt synsätt på hur vuxna ska bemötas.

Härtill kommer att regleringen i grunden inte har ändrats trots de stora samhälleliga förändringar som skett sedan 1924 års förmynderskapslagstiftning trädde i kraft. Det gör att dagens lagstiftning i flera avseenden i övrigt inte heller svarar mot dagens förutsättningar och behov.

I olika rapporter och även medialt har under senare år uppmärksammats ett antal brister när det gäller gode män och förvaltare och tillsynen över dessa, som enligt SKL bekräftar behovet av en lagöversyn. Här kan nämnas att JO i ett antal beslut och Riksrevisionen i två rapporter (RiR 2006:5 och 2009:31) påtalat den rättsosäkerhet som finns inom området. Likaså har detta framhållits i ett par akademiska avhandlingar: Ställföreträdare för vuxna av Torbjörn Odlöw (2005), och Leva som andra genom ställföreträdare - en rättslig och faktisk paradox” av Therése Fridström Montoya (2015). SKL har också under flera år pekat på behovet av en genomgripande översyn av lagstiftningen. En enig kongress (2015-11-11--12) har ställt sig bakom att SKL ska verka för att lagstiftningen om överförmyndare och gode män moderniseras.

Avser godmanskap enligt föräldrabalken, förvaltarskap, registrerade förmynderskap samt godmanskap för ensamkommande barn, Länsstyrelsernas informationsblad i överförmyndarfrågor 1:2017.

2017-04-07 Vårt dnr: 3 (9) 17/01225

Ert dnr:

Regeringen har tagit initiativ till åtgärder för att förbättra tillsynen över och stödet till överförmyndarna genom uppdrag till länsstyrelserna (beslut 2016-06-30). SKL:s bestämda uppfattning är dock att enbart förbättrad tillsyn inte kan lösa de problem och utmaningar som överförmyndarverksamheten står inför och som krävs för en modern och rättssäker lagstiftning för de mest utsatta i samhället. För att åtgärda detta krävs ändrad lagstiftning.

Överförmyndaren

Dagens överförmyndarorganisation fick sin huvudsakliga utformning 1975 med vissa ändringar 1995. I varje kommun ska det finnas en överförmyndare och en ersättare eller en överförmyndarnämnd med minst tre ledamöter (och ersättare). Det är också möjligt sedan 2006 för två eller flera kommuner att välja en gemensam överförmyndarnämnd. Kommunfullmäktige bestämmer vilken organisationsform som ska finnas i kommunen. Under mandatperioden kan dock inte organisationsformen ändras, utan den består i fyra år till nästa allmänna val (19 kap. 7 § föräldrabalken). Har kommunfullmäktige valt en överförmyndare går det således inte att organisera om och att istället inrätta en överförmyndarnämnd under pågående mandatperiod – trots de bestämmelser i 4 kap. 10 a § kommunallagen som annars medger att fullmäktige återkallar uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd vid förändringar i nämndorganisationen. Anledningen till detta är att föräldrabalken är en speciallag, vilket medför att annan lagstiftning såsom kommunallagen får stå tillbaka om föräldrabalken har särskilda bestämmelser i aktuell fråga (se 19 kap. 16 § föräldrabalken).

SKL hemställde redan 2007 om att reglerna skulle ändras så att fullmäktige ges möjlighet dels att fritt bestämma mandattiden i enlighet med bestämmelsen i 6 kap. 13 § kommunallagen, dels att förändra organisationsformen för överförmyndarverksamheten under löpande mandatperiod enligt 4 kap. 10 a § kommunallagen. Någon ändring i detta avseende har inte skett. SKL kan notera att frågan inte tagits upp inom ramen för kommunallagsutredningen. Behovet av anpassning till kommunallagens generella reglering kvarstår dock oförändrat.

Överförmyndaren ska vara garanten för den enskildes rättssäkerhet. För att kunna vara kvalificerad till uppdrag som överförmyndare finns bara de krav som ställs i 19 kap. 8 § föräldrabalken. Där sägs att den som ska väljas ska ha rösträtt vid val av kommunfullmäktige, vara folkbokförd i kommunen och inte vara i konkurs eller ha förvaltare. Av förarbetena (NJA II 1974 s. 418-420) framgår dock att överförmyndaren ska vara väl kvalificerad. Uppgiften kräver kännedom om tillämplig lag och andra författningsbestämmelser. Även frågor om arvs- och testamentsrätt kommer ofta under överförmyndarens bedömande. Kunskaper i sociallagstiftningen, frågor om placeringar av tillgångar, värdepappers säkerhet och räntabilitet, fastighetsköp-/försäljningar, pantförskrivningar liksom kännedom om förvaltning av skogs- och jordbruk kan vara nödvändiga för en rättssäker tillsyn.

2017-04-07 Vårt dnr: 4 (9) 17/01225

Ert dnr:

Föräldrabalken innehåller dock inte några formella krav på kompetens av den som kommunfullmäktige väljer till överförmyndare. Detta kan mot bakgrund av ovanstående förarbetsuttalanden tyckas märkligt, särskilt som verksamheten är starkt lagreglerad och avser tillsynsuppgifter som innefattar myndighetsutövning. Hos de kommuner som har en överförmyndarnämnd finns regelmässigt ett tjänstmannakansli, som svarar för beredningen av ärendena. Med en nämnd finns också bättre förutsättningar för en bredare belysning och diskussion. Systemet med en överförmyndare är mera personberoende och utsatt. Enligt SKL bör det därför utredas om det finns skäl att ställa vissa kompetenskrav – utöver de generella valbarhetskraven – på den som ska väljas till överförmyndare.

Förbundets ställningstagande

SKL anser att regeringen bör ta initiativ till att ändra lagstiftningen så att fullmäktige ges möjlighet att fritt bestämma mandattiden för överförmyndare/överförmyndarnämnd i enlighet med bestämmelsen i 6 kap. 13 § kommunallagen och så att fullmäktige ges möjlighet att ändra organisationsformen för överförmyndarverksamheten under löpande mandatperiod i enlighet med bestämmelsen i 4 kap. 10 a § kommunallagen.

SKL anser vidare att det behöver utredas närmare om vissa kompetenskrav bör ställas på den som ska väljas till överförmyndare.

Möjlighet till professionalisering av ställföreträdarskapen i vissa fall

Efter ädel- och psykiatrireformerna på 1990-talet har överförmyndarens arbete blivit mer komplicerat. Många som var i behov av en god man var fram till dess boende på institutioner där hjälp fanns att få, både för de personliga angelägenheterna och de ekonomiska. Detta stöd försvann då institutionerna lades ner och de hjälpbehövande skulle integreras i samhället och själva ansöka om den hjälp de var i behov av. Behovet av gode män och förvaltare kom därmed att öka. Uppdragen blev många gånger också mer omfattande och komplexa än tidigare.

Att vara god man/förvaltare är samtidigt ett frivilligt lekmannauppdrag som ”skall präglas av ett betydande mått av ideell verksamhet” (SOU 2004:112 s. 823). Det är ingen anställning, vare sig hos kommunen eller den enskilde, och ställföreträdaren får ingen lön utan ett av överförmyndaren beslutat arvode (12 kap. 16 § föräldrabalken).

Uppdraget består i att bevaka den enskildes rätt och/eller förvalta dennes egendom och/eller sörja för hans eller hennes person (11 kap. 4 § resp. 11 kap. 7 § föräldrabalken). Lagstiftningen bygger på att ställföreträdarens huvudsakliga uppgift är att förvalta den enskildes tillgångar. Bestämmelserna är precisa på så vis att där regleras hur tillgångarna ska förvaltas, när överförmyndarens samtycke krävs och hur och när förvaltningen ska redovisas. När det gäller ekonomiska beslut som ska fattas krävs enligt lagstiftaren trygghet för placeringen liksom ”skälig avkastning”. Detta är inte lätt att bedöma i praktiken, i synnerhet inte för en lekman. Det kan vara betydande ekonomiska värden som ska förvaltas. Sköts inte förvaltningen på rätt sätt finns

2017-04-07 Vårt dnr: 5 (9) 17/01225

Ert dnr:

möjlighet till skadestånd för den enskilde (12 kap. 14 § föräldrabalken). Vad som menas med ”bevaka rätt” eller ”sörja för person” förklaras däremot inte närmare i lagtexten. Inte heller förarbeten eller praxis tydliggör detta uppdrag eller ger någon entydig eller klar tolkning. Men det är ändå klart att uppdraget i dessa delar kan förutsätta kunskaper för att hjälpa den enskilde med frågor av social, ekonomisk och juridisk art.

Av ställföreträdaren kan det alltså krävas kompetens inom allt från ekonomiska till juridiska och personliga områden. Det kan ibland vara ett mycket svårt uppdrag för en lekman.

Sedan 1 januari 2015 ligger det på överförmyndaren att föreslå lämpliga personer till uppdrag som god man och förvaltare vid ansökan till tingsrätten om anordnande av godmanskap respektive förvaltarskap. För vissa uppdrag har det dock visat sig svårt för överförmyndarna är att hitta lämpliga personer som är villiga att ta på sig uppdrag som god man eller förvaltare. Med hänsyn till den svårare problematik, t.ex. psykiska störningar och missbruksproblematik, som flera huvudmän har uppstår ibland också situationer där huvudmannen hotar eller utövar våld mot ställföreträdaren. Under vissa omständigheter är överförmyndaren i och för sig inte skyldig att föreslå någon som god man/förvaltare. Men det är samtidigt olyckligt från den enskildes perspektiv, som kommer att stå utan hjälp.

För att lösa detta anser SKL att lagstiftningen bör ändras så att den möjliggör en professionalisering av uppdrag som god man eller förvaltare, åtminstone när det gäller svåraste eller mest komplexa uppdragen. Det bör också övervägas om uppdraget skulle kunna lämnas till en juridisk person.2

Härigenom skulle uppdrag som ställföreträdare kunna lämnas till företag med lämplig, samlad kompetens eller där uppdraget i varje fall skulle utföras inom ramen för en anställning. I de fall det är svårt att finna någon lekman som är villig att ta på sig uppdrag som god man eller förvaltare, skulle detta vara ett viktigt komplement. För de allra svåraste eller mest komplexa uppdragen skulle en sådan lösning också öka förutsättningarna för att uppdraget kan lämnas till någon som har erforderliga kvalifikationer. Detta är således viktigt både för den enskilde i vissa fall ska få någon hjälp alls och från rättssäkerhetssynpunkt.

SKL:s ställningstagande

SKL anser att regeringen bör ta initiativ till att ändra lagstiftningen så att den möjliggör en professionalisering av uppdrag som god man och förvaltare, åtminstone när det gäller de svåraste eller mest komplexa uppdragen, och för att sådana uppdrag även ska kunna ges till juridiska personer.

De nordiska länderna – en utblick

Till god man eller förvaltare ska idag utses en viss fysisk person som ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig (11 kap. 12 § föräldrabalken). Det är ett personligt uppdrag och arvodet tillfaller den gode mannen eller förvaltaren personligen.

2017-04-07 Vårt dnr: 6 (9) 17/01225

Ert dnr:

I Danmark och på Island är det en statlig uppgift att utöva tillsyn över ställföreträdare. 1999 ändrades lagstiftningen i Finland, då man från att ha ett motsvarande system som i Sverige med kommunala överförmyndare, övergick till att inrätta professionella ”intressebevakare” för den ekonomiska förvaltningen. Dessa är tjänstemän hos magistraten, vilket motsvarar länsstyrelsen i Sverige. De sociala frågorna överlämnas till anhöriga eller de sociala myndigheterna.

Den 1 juli 2013 infördes nya bestämmelser i Norge om ställföreträdarskap, vergemål. Tillsynen överflyttades från de kommunala överförmyndarna till Fylkesmannen, ett statligt specialiserat och centraliserat klago- och tillsynsorgan. Bakgrunden var att man i Norge ville stärka rättssäkerheten och likabehandlingen för den enskilde med hjälp av en modern och effektiv ”vergemålsforvaltning” genom bl.a. digitala arbetsprocesser. Ställföreträdarna, verger, är professionella (t.ex. advokater) för svåra ärenden medan frivilliga och närstående tar hand om enklare uppdrag.

Den norska lösningen är enligt SKL den som kanske närmast skulle kunna tjäna som förebild för en ändrad svensk lagstiftning.

Central vägledning, ställföreträdarregister

SKL har i olika sammanhang pekat på avsaknaden av central myndighet som kan ge ut allmänna råd, handledningar etc., och svara för annan vägledning och metodstöd inom överförmyndarområdet. Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet över överförmyndarna har enligt SKL hittills inte haft resurser att informera i den utsträckning som varit önskvärd. Och länsstyrelsernas tillsyn i övrigt har varierat i kvalitet och omfattning, vilket också påpekats från flera håll, bl.a. Riksrevisionen. De uppdrag som länsstyrelserna nu fått av regeringen är enligt SKL inte tillräckliga för att åstadkomma önskvärt – och nationellt likvärdigt – stöd till överförmyndarna. En ökad grad av digitalisering av handläggningen och de nya frågor en sådan kan föra med sig, kan också medföra ytterligare behov av nationell samordning. Det finns således enligt SKL:s uppfattning behov av en central myndighet med övergripande, nationellt ansvar för tillsynsvägledning inom överförmyndarnas område.

Det finns vidare skäl att inrätta ett landsomfattande register över uppdrag som god man eller förvaltare. Avsaknad av sådant register skapar svårigheter på flera sätt. För olika institutioner som kommer i kontakt med gode män eller förvaltare, är det svårt att kontrollera att uppdraget fortfarande är aktuellt. Det finns inget annat sätt att få besked om detta, än att kontakta berörd överförmyndare. Ett centralt ajourhållet register skulle här kunna vara till stor hjälp både för myndigheter och banker m.fl.

Vid rekrytering av nya gode män eller förvaltare har det också visat sig att det är svårt att få överblick över uppdrag som personen ifråga redan har – och kanske också om personen i fråga entledigats från andra uppdrag. Även av detta skäl finns ett stort behov av ett centralt register. Det är viktigt att här ha i åtanke att en sådan kontroll avser att säkerställa huvudmannens intressen, dvs. att huvudmannen får en god man

2017-04-07 Vårt dnr: 7 (9) 17/01225

Ert dnr:

eller förvaltare som verkligen är lämplig för uppdraget och att ställföreträdaren fortfarande har ett aktuellt uppdrag. Det är helt enkelt en rättssäkerhetsfråga.

De integritetsaspekter som kan vara aktuella bör kunna lösas, genom sekretessbestämmelser, gallringsbestämmelser och genom att direktåtkomst till registret begränsas.

SKL:s ställningstagande

SKL anser att regeringen bör ta initiativ till att ge en central statlig myndighet i uppdrag att svara för tillsynsvägledning för överförmyndarna på nationell nivå.

SKL anser att regeringen bör ta initiativ till att inrätta ett landsomfattande register över uppdrag som god man och förvaltare.

Förutsättningarna för entledigande av god man eller förvaltare

Som god man eller förvaltare ska utses den som är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Även om de gode männen och förvaltarna överlag gör mycket goda insatser, finns det fall där både slarv och uppsåtligt agerande har skadat huvudmannen. Fokus i senare års diskussion har här legat på ökad och/eller förbättrad tillsyn. Och det går utan tvekan att göra mer här.

Men allt går inte att lösa med ökad tillsyn. Ökad frekvens av polisanmälningar, som diskuterats mycket i media, löser inte med automatik de frågor överförmyndaren har att handlägga enligt föräldrabalken. Det är långt ifrån alla polisanmälningar som leder till åtal, och ännu färre till fällande dom. Att en polisanmälan görs fritar heller inte överförmyndaren från sin skyldighet att agera i andra avseenden. Lagstiftningen är i dag uppbyggd så att om överförmyndaren vid sin granskning av de förteckningar, årsräkningar och andra handlingar som lämnats in, finner anledning till anmärkning, ska överförmyndaren ge ställföreträdaren tillfälle att yttra sig inom viss tid. Om ett yttrande inte lämnas inom förelagd tid eller om överförmyndaren anser att yttrandet inte är tillfredsställande, ska överförmyndaren göra en anteckning om anmärkningen på den granskade handlingen. Överförmyndaren ska vidare ta ställning till om vissa andra beslut bör fattas och om ställföreträdaren bör entledigas eller någon annan åtgärd vidtas. Det finns här möjlighet för överförmyndaren att entlediga en god man eller en förvaltare som gjort sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag (11 kap. 20 § föräldrabalken). Sådant beslut kan även fattas interimistiskt av överförmyndaren. För kommuner som har överförmyndarnämnd kan sådant beslut dock inte fattas med stöd av delegation, inte ens ordförandedelegation i brådskande ärenden (se 19 kap. 14 § föräldrabalken). Enligt SKL vore det en rimlig ordning att sådana delegationsbeslut kan medges. Enligt kommunallagen finns inga begränsningar när det gäller möjligheten att delegera beslutanderätt till ordföranden i brådskande ärenden. Det är lämpligt att samma regel gäller även för överförmyndarnämnden.

Även i andra avseenden kan det finnas skäl att se över överförmyndarens roll som tillsynsmyndighet och om det finns anledning att tydliggöra vilka åtgärder som kan

2017-04-07 Vårt dnr: 8 (9) 17/01225

Ert dnr:

komma ifråga, för de fall det visar sig att det finns brister i ställföreträdarnas agerande eller om frågan om ställföreträdarens lämplighet kommer upp på annat sätt.

Förutsättningar för digital handläggning

Lagstiftningen när det gäller ställföreträdares redovisning m.m. enligt föräldrabalken är i dag föråldrad. Det finns flera inslag i handläggningen som med fördel skulle kunna skötas digitalt.

Det gäller till att börja med ställföreträdares förteckningar (13 kap. 3 § resp. 14 kap. 1 § föräldrabalken), årsräkningar (13 kap. 14 § resp. 14 kap. 15 § föräldrabalken) samt sluträkning (13 kap. 15 § och 14 kap. 18 § föräldrabalken föräldrabalken). Genom införande av krav på eller åtminstone möjlighet till att sådana handlingar ges in digitalt, bör hanteringen kunna förenklas och effektiviseras. Sådana rutiner bör också kunna bidra till ökad kvalitetssäkring. Det bör t.ex. tas fram lösningar som säkerställer att inte ofullständiga redovisningar lämnas in. Detta torde enligt vår uppfattning kräva författningsstöd, mot bakgrund av att det i dag krävs att handlingarna ska undertecknas på heder och samvete. Lösningar med e-legitimation bör istället övervägas.

Även övriga regler, t.ex. om överförmyndarens granskning, bör ses över i ljuset av den ökade digitalisering som sker inom andra förvaltningsområden.

SKL:s ställningstagande

Regeringen bör ta initiativ till en översyn av bestämmelserna i föräldrabalken om ställföreträdare och överförmyndare för att så långt möjligt möjliggöra en övergång till digital handläggning.

Systemet med god man för ensamkommande barn bör utmönstras

SKL har i skrivelse 2015-10-23 tillskrivit justitiedepartementet och påtalat behovet av ändring av reglerna om god man för ensamkommande barn. De synpunkter SKL förde fram då äger fortfarande giltighet. Härtill kommer de ytterligare erfarenheter som vunnits sedan dess.

I dag förordnas en god man först när det skett en kommunanvisning. Det har dock visat sig att ett ensamkommande barn kan vara i behov av stöd och någon som tillvaratar deras intressen redan i ankomstskedet.

Även efter kommunanvisningen har godmanssystemet brister. När ensamkommande barn av olika skäl flyttar eller vistas på annan ort, uppstår emellanåt oklarheter kring räckvidden och giltigheten av godmanskapet. Problemen med barn som försvinner eller håller sig undan har också tilltagit. Ansvarsförhållandena är här inte klara. Den gode mannen har heller inte möjlighet att agera som en vårdnadshavare i alla avseenden, t.ex. ifråga om att ansöka om barnbidrag, vilket kan vara av betydelse under den tid godmanskapet kvarstår sedan uppehållstillstånd meddelats. Härtill kommer att uppdraget som god man är ett frivilligt, i grunden ideellt uppdrag. Det gör av naturliga skäl att kompetens och förutsättningar i övrigt att bistå den enskilde kan

2017-04-07 Vårt dnr: 9 (9) 17/01225

Ert dnr:

variera. Erfarenheterna visar enligt förbundets uppfattning att systemet med gode män för ensamkommande barn inte anpassade för de behov de ensamkommande barnen har.

De beskrivna svårigheterna och problemen, tillsammans med en rad andra, har skapat en svår situation för kommunerna. Detta drabbar även barnen. SKL anser att tiden är mogen för att se över lagstiftningen om ensamkommande barn för att säkerställa att Sverige inte bryter mot barnkonventionens grundläggande punkt, att alla barn ska behandlas lika. Enligt SKL bör lagen om god man för ensamkommande barn avskaffas. Barnen bör i stället mötas av professionella företrädare med specialkompetens. Sådana professionella företrädare skulle kunna följa barnen under månaderna fram till Migrationsverkets beslut. Ett liknande system används i dag i Nederländerna med goda resultat.

När ett barn sedan får uppehållstillstånd bör liksom idag särskilt förordnad vårdnadshavare utses, under samma förutsättningar som för alla andra barn i Sverige som förlorat sina föräldrar eller på annat sätt inte har sina föräldrar som vårdnadshavare.

Ett par frågor kan förtjäna särskild uppmärksamhet när det gäller särskilt förordnad vårdnadshavare. Det gäller för det första vilken socialnämnd som har detta ansvar. I lagen om god man för ensamkommande barn anges att det är vistelsekommunen, medan det av lagen om mottagande av asylsökande följer att det är anvisningskommunen. Det råder också oklarheter kring ersättningen till särskilt förordnade vårdnadshavare. För det arbete som en särskilt förordnad vårdnadshavare utför i vårdnadsfrågor kan överförmyndaren inte besluta om någon ersättning. Detta har påtalats av utredningen om förmyndare, gode män och förvaltare (SOU 2003:51 s. 132), men har ännu inte lett till lagstiftning. Det är angeläget att dessa frågor klaras ut.

SKL:s ställningstagande

SKL anser att regeringen snarast bör ta initiativ till att se över systemet med gode män för ensamkommande barn. Enligt SKL bör lagen om gode man för ensamkommande barn ändras. Inriktningen bör vara att ensamkommande barn istället för en god man ska få en professionell företrädare utsedd.

Sveriges Kommuner och Landsting

Lena Micko Ordförande 

 

 

Konsekvenser  av Migrationsöverdomstolens dom 

Fler får uppehållstillstånd då nya regler tillämpas och tidigare beslut omprövas

Rättslig kommentar angående Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:6 - SR 07/2017  (Migrationsverket)

http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=39168

 


 

Kritik mot Migrationsverket
Advokatsamfundet kritiserar Migrationsverkets nya rutiner för medicinska åldersbedömningar

Anne Ramberg: Tillvägagångssättet är ”ren utpressning.” (Advokatsamfundet 2017-03-21)
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2017/mars/advokatsamfundet-riktar-kritik-mot-migrationsverkets-nya-rutiner-for-medicinska-aldersbedomningar/


 

Åldersbedömningar
Reda nu har Rättsmedicinalverket kommit i gång med åldersbedömningar men full kapacitet har man först om cirka 6 veckor. Observera att du som god man inte själv kan beställa åldersbedömningar av Rättsmedicinalverket det kan bara myndigheter, i de här fallet Migrationsverket göra.
https://www.rmv.se/verksamheter/medicinska-aldersbedomningar/medicinska-aldersbedomningar-asylarenden/


Inte en effektiv användning av skattemedel 
Erfarna kompetenta gode män och vårdnadshavare begär nu i ökad omfattning att bli entledigade, då kommuner är oförståelse för vad uppdraget kräver och inte bekräftar gode mäns och vårdnadshavares viktiga insatser. Avsaknad av kvalitativa grund- och påbyggnadsutbildningar, möjlighet till rådgivning, liksom halvering av arvoden och kostnadsersättningar, är andra bidragande orsaker.

Berörda kommuner kan genom olika åtgärder och skäliga ersättningar behålla erfarna gode män, men just nu förloras värdefull kompetens. Detta är något som samhället inte har råd med, och i förlängningen drabbar detta barnen och ungdomarna på ett väldigt olyckligt sätt. 


Gode män utan stöd

Häromdagen uttalade sig folkhälsominister Gabriel Wikström i GP och sa att "De som arbetar med ensamkommande i kommunerna ska få mer stöd för arbete med psykisk ohälsa" Detta är också mycket bra. Jag hoppas nu att även vi som har uppdrag som godman åt våra ensamkommande barn också får del av detta stöd. (Eva Dahlstrand god man, Länsombud Västra Götaland 2017-02-27)
http://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/312-gode-maen-utan-stoed.html


Vad händer nu?

"Filmen Vad händer nu? vänder sig till ensamkommande barn under 18 år. Den handlar om första tiden i Sverige. Filmen kan visas av personal på HVB, socialtjänsten eller föräldrar i familjehem. Till stöd för den som visar filmen finns en handledning. För familjehem finns en informationsskrift." (Socialstyrelsen, information till ensamkommande barn och unga)
http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/ensamkommande-barn-och-unga/Sidor/Information-till-ensamkommande-barn-och-unga.aspx


Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen

"Regeringen föreslår bl.a. att om Migrationsverkets eller Polismyndighetens beslut om överföring enligt Dublinförordningen överklagas och klaganden yrkar inhibition inom överklagandetiden, får beslutet om överföring inte verkställas innan en migrationsdomstol har prövat frågan om inhibition. "(Regeringskansliet 2017-02-16)
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/02/ytterligare-anpassning-av-svensk-ratt-till-dublinforordningen/

 


Webbaserad utbildning-Upptäck människohandel med barn och unga 

"Människohandel är ett komplicerat brott som sker i flera led och kan därför också vara svårt att både identifiera, utreda och bevisa. I mars kommer därför Nationellt metodstödsteam (NMT) i samarbete med samtliga länsstyrelser att lansera en webbaserad utbildning. (Länsstyrelsen 2017-02-22)
www.nmtsverige.se
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/om-lansstyrelsen/pressrum/nyhetsbrev/Pages/default.aspx


Efterforskning och rödakorsmeddelanden

Tusentals människor förlorar årligen kontakt med varandra i samband med krig och naturkatastrofer. Att leva i ovisshet om vad som hänt en saknad anhörig kan vara oerhört plågsamt. Röda Korset har ett unikt nätverk som möjliggör för oss att söka efter - efterforska - saknade människor på många ställen i världen.
http://www.redcross.se/behover-du-var-hjalp/migranter-och-flyktingar/efterforskning-och-rodakorsmeddelanden/Ersättning för kostnader för god man till asylsökande barn

Tidigare fick en kommun ersättning för de faktiska kostnader kommunen fått i och med överförmyn dare/nämnds beslut om arvode och ersättning för de utgifter som en god man har haft för ensam komman de asylsökande barn och ungdomar.

De nya ersättningsreglerna för gode män till ensamkommande barn/unga innebär enligt regeringens förslag att:

 ”En enhetlig schablonersättning till anvisningskommunen på 52 000 kronor som avser mottagandet av asylsökande ensamkommande barn bör införas. Ersättningen bör avse transportkostnader, socialtjänstens utrednings- och uppföljningskostnader, tolkkostnader samt kostnader för god man och andra relaterade kostnader.”

Kommunernas ekonomi är ansträngd och det finns en förståelse för besparingar och effektivisering i olika avseenden. Dock inte för att vissa kommuner sänkt eller avser att sänka arvodena och ersättningar för utgifter gode män haft med hänvisning till de nya ersättningsreglerna och till en nivå som inte kan anses vara skälig. 

Men många kommuner:

 • avvaktar om kommunerna får mer pengar när SKL och regeringen möts nästa vecka
 • beaktar barnperspektivet och förutsättningarna för att barn ska få ett bra omhändertagande
 • respekterar FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) 
 • inser konsekvenserna av att förlora kompetenta erfarna ställföreträdare
 • ser problematiken med att rekrytera nya gode män och vårdnadshavare 

RGMV kommer framöver redovisa vad föreningen anser kan vara ett skäligt arvode för uppdraget och ersättningen för utgifter som är skäligen påkallade och i det sammanhanget diskutera det juridiska ställföreträdarskapet som överförmyndare/nämnd har som utgångspunkt vid bedömningen av en ställföreträdares arvode och ersättningar.

 Häromdagen uttalade sig folkhälsominister Gabriel Wikström i GP och sa att "De som arbetar med ensamkommande i kommunerna ska få mer stöd för arbete med psykisk ohälsa" Detta är också mycket bra. Jag hoppas nu att även vi som har uppdrag som godman åt våra ensamkommande barn också får del av detta stöd. Vi gode män har i dagsläget inget stöd  överhuvudtaget. Ingen handledning, ingen professionell instans att ventilera vårt oerhört krävande arbete med. 

Vi är väldigt nära barnen och fungerar som spindeln i nätet och har mängder med kontakter dagligen såsom med barnen själva, deras boenden, skolor, BUP, Flyktingbarn teamet, Rädda barnen, Röda korset osv osv. 

Det är just nu ett fruktansvärt tungt uppdrag som alla nog förstår och vi är många som tyvärr bestämt oss för att sluta. Dels för att vi står helt ensamma utan stöttning samt att överförmyndarnämnden i Göteborg i detta läget har beslutat att sänka våra redan låga arvoden med hela 40% från 1 juli. Detta är oförskämt och förnedrande med tanke på vilket ansvar vi har, hur vi sliter och hur krävande uppdragen är nu på grund av alla uppskrivningar av åldrar, de många utvisningsbesluten och framförallt barnens enormt dåliga mående.

 

(Eva Dahlstrand god man, Länsombud Västra Götaland 2017-02-27)) 

Här kommer som information ”Åtgärdsförslag till regeringen” enligt det uppdrag som gavs 2016 i ämnet. Jag ingick i ens k ”expertgrupp” och tog mig an problembeskrivning resp åtgärdsförslag med följande resultat……. Som alltid blev det en del jämkningar och justeringar i slutändan!

 

Gode män och överförmyndare PROBLEMBESKRIVNING

• Asylprocessen tar idag mycket lång tid, vilket medför att uppdraget som god man blir utdraget och komplicerat.

• Innan kommunanvisning har ingen god man förordnats för det ensamkommande barnet. Ensamkommande barn är särskilt utsatta för risker i ankomstskedet och behöver någon som bevakar deras intressen. Detta är avgörande eftersom barnet i ankomstskedet träffar Migrationsverket för ett registreringssamtal där frågor ställs som kan påverka utgången i asylutredningen. Första samtalet kan vara avgörande för att upptäcka riskfaktorer och därmed undvika försvinnanden.

• Kompetensen hos gode män varierar, vilket kan påverka barnets rätt till likvärdigt skydd och trygghet. Överförmyndaren i varje kommun är skyldig att kontrollera att gode männen har rätt kompetens för uppdraget. Det finns dock inget krav på utbildning vilket gör att det är upp till varje kommun att avgöra utbildningsbehovet.

• Kraven i lagstiftningen som ställs på överförmyndarens tillsyn av gode männen är begränsad. Det kan till exempel innebära att tillsynen blir lidande i de fall där en god man inte begär arvode.

• Godmansuppdraget är ett frivilligt uppdrag vilket exempelvis kan skapa problem för myndigheter när de försöker nå en god man (inte minst när barn påträffas av polis och/eller socialtjänst i en annan kommun än barnets ”hemkommun”).

ÅTGÄRDSFÖRSLAG TILL REGERINGEN

X Utred möjligheten att inrätta system med juridiska ställföreträdare som finns tillgängliga för ensamkommande barn dygnet runt i mötet med myndigheter. Inget ensamkommande barn ska stå utan ställföreträdare i kontakten med myndigheter. Ett system med juridiska ställföreträdare skulle innebära att de kan träffa barnet innan och under det första registreringssamtalet hos Migrationsverket. Detta för att både förbereda barnet på det första samtalet samt oberoende bevaka barnets intressen.

X Uppdra åt Migrationsverket att informera överförmyndaren i ankomstkommunen omedelbart när ett barn kommer i kontakt med myndigheten. Inga hinder finns idag i lagstiftningen för att överförmyndaren utser en god man omedelbart, men insatsen kan kräva extra resurser i ankomstkommunerna.

X Lagen om god man för ensamkommande barn bör ses över för att garantera bättre skydd för barn som riskerar att försvinna. Överförmyndarens tillsyn över gode männen behöver stärkas och förtydligas, till exempel genom att göra det obligatoriskt för gode män att redogöra för sina insatser regelbundet. Lagstiftningen bör även ses över så att utbildningar för gode män görs obligatoriska för att uppnå en högre kunskapsnivå hos gode män. 

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2017/pa-flykt-och-f%C3%B6rsvunnen-sammanstallning-av-atgardsforslag.pdf

Åke Engman,
RGMV, Länsombud Uppsala län

Advokat Linn Öst Nori, adj. ledamot i RGMV representerade föreningen vid det möte migrationsminister Morgan Johanssin inbjudit olika organisationer till fredagen den 17 februari 2017.

 

Asylsökande ungdomars mående fick mycket plats i diskussionen. 

Ansvariga personer gick igenom några av de åtgärder och lagändringar som man arbetar med nu. Fokus låg kring uppehållstillstånd för gymnasiestudier, åldersbedömningar tidigare i asylprocessen och frågan om socialersättning i väntan på förlängning. Det sistnämnda rör dock inte ensamkommande barn. 

Vad gäller uppehållstillstånd för gymnasiestudier så ämnar man alltså utvidga den målgrupp som kommer att omfattas av möjligheten att få fortsatt tillstånd för gymnasiestudier så att även ensamkommande barn med utvisningsbeslut som inte kan verkställas p.g.a. brist på ordnat mottagande i hemlandet omfattas. Naturligtvis kommer särskilda krav att ställas gällande ålder, studierna, närvaro etc. Regeringen har fått en hel del kritik från olika remissinstanser gällande snårigheten i de föreslagna reglerna, vilket har resulterat i viss förenkling av reglerna liksom av lagtexten. Ikraftträdande beräknas till 1 juni 2017 och ändringen är avsedd att omfatta samtliga ensamkommande barn oavsett ansökningsdatum. 

 

Vidare samtalades mycket kring frågan om åldersbedömningar. Närvarande organisationer verkade överens om det positiva med en tidig, överklagbar åldersbestämning. Migrationsverket kommer att erbjuda medicinsk åldersbedömning i de fall de övervägen en uppskrivning. Huruvida en medicinsk åldersbedömning ska genomgås bör sedermera avgöras i samråd med offentligt biträde och god man.

Reglerna ska börja gälla from. den 1 maj 2017 och tillämpas på ärenden med ansökningsdatum efter den 1 februari 2017. Stark kritik framfördes av flera av oss gällande den rättsosäkerhet som präglar de medicinska åldersbedömningarna och det bevisvärde som de tillmäts i rättsprocessen. Den sammanvägda bedömning som är tänkt ska genomföras, saknas i många ärenden. Regeringen kommer att titta vidare på denna problematik. 

Vänligen,

Linn Öst Nori 

advokat, adj.ledamot RGMV

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Årsmöte
Årsmöte 2020, flyttat till hösten beroende av Coronapandemin, Tid och plats meddelas framöver.

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com

P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

Eva Wennberg, kassör. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut. 
UpplandTfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva(at)bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland
E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 
Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 Västernorrlands län

Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top