RGMV
Riksföreningen Gode män Vårdnadshavare

 

 

 

Till

Justitie- och migrationsminister                                                                                                                           Lomma 2016-04-10
Morgan Johansson

Yttrande över SKL:s skrivelse till Justitiedepartementet 15/5144, 2015-10-23, ”Begäran om ändring av reglerna om god man för ensamkommande barn” 

Inledning, problemanalys

Uppdraget som god man för ensamkommande barn/unga (ekb) har liksom uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare blivit ett växande specialområde som i flera avseenden skiljer sig från ett ordinärt god mans- och förvaltarskap. 

RGMV anser att nuvarande systemet med gode män för ensamkommande barn/unga  behöver ses över. Men RGMV:s inställning är att översynen i första hand bör ske genom förändringar av nuvarande system och inte genom ett helt nytt system med s.k. professionella företrädare från socialtjänsten. 

 

 

Översynen är enligt RGMV:s uppfattning angelägen av främst följande skäl:

 • Antalet asylsökande ekb har ökat dramatiskt främst p g a internationella kriser och antalet kan befaras fortsätta att vara högt.
 • Den psykosociala statusen hos asylsökande ekb varierar stort vilket ställer speciella krav.
 • Det råder underskott på gode män (GM) resp. särskilt förordnade vårdnadshavare (SFV).
 • Urvalskriterierna varierar stort och överförmyndarnas metod och förmåga att rekrytera GM skiljer sig åt över landet på ett anmärkningsvärt sätt.
 • Utbildning av GM/SFV är eftersatt. Kravbilden på GM/SFV är otydlig både vad gäller kunskapskrav och attitydkrav.
 • Antalet uppdrag som tilldelas en GM/SFV bör grundas på egen förmåga, barnets personliga komplexitet, rådande sociala förutsättningar som skolgång, boende m.m.
 • GM/SFV:s status är otydlig även om lagen i sin nuvarande lydelse ger stöd för ett kraftfullt agerande. Rollen som företrädare är tydlig men förstås inte alltid av vare sig utövaren eller GM/SFV:s omvärld såsom ÖFN, offentligt biträde, socialtjänsten, skola, hälsovård, boende m.fl.
 • GM/SFV:s identitet är oklar i den meningen att organisationstillhörighet saknas, nationell tillsyn inkl kvalitetsrevision saknas eller är bristfällig. (Som exempel kan nämnas att SKL inte har kännedom om antalet GM resp SFV som är verksamma i landet).
 • GM/SFV saknar helt ”skyddsnät” – ingen instans ombesörjer t.ex. försäkringsskydd eller ansvarar för arbetsmiljöfrågor.
 • Övergången” från GM till SFV är komplicerad och tidsödande och behöver ges en ny lösning.
 • Ersättningen till GM/SFV varierar avsevärt över landet.

  

Förslag

I första hand bör följande beaktas i en översyn.

 • Rekryteringen av GM/SFV. En nationell kravprofil och nationella  urvalskriterier bör tillskapas och kraftfulla rekryteringsinsatser genomföras.
 • Någon form av formaliserad behörighet/auktorisation bör tillskapas.
 • Ett ”Introduktionspaket” till alla GM/SFV som godkänts bör tas fram.
 • Morötter” för att behålla och vidareutveckla GM bör skapas.
 • Ersättningsprinciper bör likformas över landet.
 • GM bör erbjudas ett bättre administrativt stöd, t.ex. enklare resebokning, enklare redovisning.
 • Hur informationen om rollen som GM resp SFV kan förbättras gentemot andra aktörer och i vissa utbildningssammanhang.
 • Mentorskap bör införas som en naturlig och viktig funktion i inskolningen av GM.
 • Benämningarna god man och särskild förordnad vårdnadshavare bör moderniseras.
 • Se om övergången mellan rollerna GM och SFV kan förenklas.
 • Ekb ska – precis som SKL anför – mötas av professionella företrädare som även i fortsättningen bör vara oberoende, kompetenta personer från olika delar av vår samhällsstruktur.
 • Länsstyrelsens tillsyn vad avser överförmyndaren/nämnden och överförmyndarens tillsyn av gode män bör utvecklas
 • Ideella organisationer bör involveras och ges större inflytande och ansvar

 • Som en naturlig förlängning av av det formella företrädarskapet bör översynen också överväga att erbjuda en kontaktperson, som

 • under lämplig tid följer och stöttar ungdomen efter 18-årsdagen.

   

Avslutande synpunkter och förslag

RGMV anser att ett sådant nytt system som skissas i SKL:s skrivelse endast bör övervägas i andra hand. Orsakerna till föreningens ståndpunkt är att det nuvarande systemet erbjuder stor flexibilitet och kostnadseffektivitet.

Det tar tillvara samhällets  resurser och kompetenser på ett bra sätt. Många yrkeskategorier finns representerade och spridningen i ålder på gode män är stor. Könsfördelningen är nästan jämn. Det torde vara en allmänt spridd uppfattning att pensionärers kompetens och erfarenhet bör utnyttjas i ökad utsträckning och uppdraget som GM för ekb ger tveklöst sådana möjligheter.
GM för ekb är i hög grad ett uppdrag som kräver stort personligt  engagemang för det enskilda barnet i princip dygnet runt alla da’r i veckan.. Personligt engagemang är viktigt bl.a. för integritetsarbetet.

Professionella anställda företrädare kan passa illa för ensamkommande barn/unga som ofta har en rädsla för myndigheter. Om ett juridiskt ställföreträdarskap med anställda företrädare skulle ersätta ett ideellt engagemang kan en viktig länk till det svenska samhället förloras.

En annan aspekt är att ett infogande av gode män inom socialtjänsten  skulle skapa komplicerade jävsförhållanden där en del av socialtjänsten skulle utöva tillsyn över en annan.

RGMV står gärna till förfogande för medverkan i departementets fortsatta arbete med frågan.

 

 

RGMV Riksföreningen Gode män Vårdnadshavare

 

 

Johnny Samuelsson, ordf.

P-O Nygren, vice ordf.

Gunilla Öhman länsombud Medelspad

Ann-Sofie Gothnell  länsombud Västernorrland

Lena Mårtensson  länsombud Skåne

Inga-Lill Klahr  länsombud  Västra Götaland

Thore Jansson  länsombud Värmland 

Åke Engman  länsombud Uppsala 

Christina Hahre  länsombud Västmanland 

Carina Bindzau  länsombud Stockholm

Bengt Winnow  länsombud Blekinge 

Annika Sehlstedt  länsombud Jönköping

Ann-Helene Danielsson länsombud Västra Götaland 

Anna-Lena Ståhle  länsombud Jönköping 

Birgitta Målar länsombud Dalarna

Eva Dalstrand länsombud Västra Götaland

 

Back to Top