Kommunalt självstyre, godtyckliga åldersuppskrivningar och tonåringar som utfärdar fullmakter för att få hjälp

 

Migrationsverket kan under asylprocessen göra bedömningen att ensam-kommande underåriga inte längre är barn utan 18 år eller äldre. Det blir då kommunernas ansvar att bestämma om god man-uppdraget ska upphöra omedelbart, som till exempel överförmyndare/nämnd i Mora bestämt eller först när beslut i asylärendet vunnit laga kraft som i Borlänge och Göteborg.

 

Att det skiljer sig åt mellan kommunerna beror på olika orsaker som till exempel hur man tolkat JO beslut och förekommande lagstiftning, politiska överväganden och kanske också otillräcklig juridisk kompetens och kunskap om ensamkommande underåriga. 

Kommunerna kan hantera den här frågan som de själva vill utifrån det kommunala självstyret och därför finns det exempel på att en god man får kvarstå tills beslutet vunnit laga kraft, ett omedelbart entledigande, entledigande efter 3-4 månader eller erbjudande att bli kontaktperson under en viss tid och därtill flera andra varianter.

 

Självklart finns det tonåringar som efter en åldersuppskrivning med hjälp av sitt biträde klarar sig själva men långt ifrån alla som  är ”flygfärdiga", det förekommer därför att de  uppmans av sina gode män att utfärda fullmakter och då kan få fortsatt  i synnerhet är det viktigt i de fall där det finns tveksamheter och anledning att ifrågasätta riktigheten och tillvägagångssättet av de åldersupp skrivningar som nu görs i ökad omfattning. (Under året har 2486 åldersuppskrivningar gjorts till 18 år eller äldre.)

 

Var man bor ska självklart inte avgöra om tonåringar i en utsatt situation ska få den hjälp som kan behövas eller om en god man ska kvarstå. Inte heller ska tonåringar i en utsatt situation och utan stöd av sina anhöriga behöva utfärda fullmakter för att få hjälp. Kommunerna behöver samordna sina åtgärder, inte bara vad avser ersättningar och anvisningar för uppdraget utan även om en god man ska kvarstå eller entledigas efter en åldersuppskrivning enligt tidigare JO beslut och lagar och förordningar.

Back to Top