Maximalt 5 uppdrag kan  vara ett rimligt riktvärde vad avser det antal uppdrag som ges till samma god man eller särskilt tillförordnad vårdnadshavare men exakt hur många uppdrag en ställföreträdare  kan anses klara av bedöms från fall till fall.

  1. Syfte och status

Det överordnade syftet med funktionen god man/särskild förordnad vårdnadshavare (ställföreträdare) är säkerställandet av att ingen minderårig som vistas i Sverige på egen hand skall vara utan en fungerande och tillgänglig vårdnadshavare.

Ställföreträdaren kan i juridisk mening anses ha skyldigheter, rättigheter samt befogenheter som en biologisk förälder.

 

 2. Kraven på GM/SFV kan uttryckas på följande sätt

”En god man kan utses med stöd av flera olika lagar, bl.a. föräldrabalken (FB) och lag om god man för ensamkommande barn (LoB). De allmänna kraven på vem som får bli god man är stadgad i 11 kap. 12 § FB, nämligen att personen skall vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig kvinna eller man.

Överförmyndaren eller domstolen bestämmer vem som skall utses till god man, 11 kap. 1-4 §§ FB. De gör därmed en lämplighetsbedömning i varje enskilt fall med tillämpning av kraven i FB.

Det finns inget uttryckligt krav på att en blivande god man skall vara bosatt i Sverige men en sådan omständighet kan vara en viktig element i lämplighetsbedömningen. Det skall exempelvis kontrolleras att en blivande god man inte förekommer i belastningsregistret eller har betalningsanmärkningar, vilket förutsätter att personen finns i Sverige för att sådana uppgifter skall finnas.

Dessutom skall personen ha goda kunskaper om det svenska samhället och ha andra fördelaktiga förutsättningar för att hjälpa bevaka huvudmannens rätt i Sverige”.

Av ovanstående följer av naturliga skäl att en GM/SFV skall besitta en ambition och vilja att förvalta uppdraget på ett sätt som är till gagn för huvudmannen (barnet/ungdomen), alltså i hög grad en attitydfråga! Att all verksamhet skall ske med beaktande av Sveriges lagar och förordningar är lika självklart som viktigt.

3.Uppdragets komplexitet och tidsåtgång

RGMV kan med gott fog bestyrka att behov av insatser är betingade av ett flertal faktorer, såsom huvudmannens bakgrund, psykiska stabilitet, ålder, intressen och fallenhet, studieförutsättningar, kamratkrets för att nämna några.

Det torde vidare vara uppenbart att t ex en heltidsarbetande flerbarnsför älder omöjligt kan ha optimala förutsättningar att ha ett flertal krävande GM/SFV uppdrag då en  god man är i princip ska vara tillgänglig alla dygnets timmar som företrädare i vårdnadshavares ställe. I motsats kan

t ex en pensionerad gymnasielärare med ”gott om tid” och ett brinnande intresse för denna typ av uppdrag mycket väl tänkas hantera ett flertal ganska krävande uppdrag.

 

 4. Alltså……..

En olämplig sökande skall inte erhålla något uppdrag alls. Detta är mycket viktigt!

En lämplig sökande kan säkert ha flera uppdrag beroende av egen tillgänglig tid, god kunskap, rätt attityd etc.

Vissa uppdrag är enkla och kräver inga stora insatser från god man medan andra uppdrag kräver tillsyn och möten flera gånger varje vecka.

Eftersom komplexiteten till stor del avgör graden av insats och att densamma sannolikt varierar i tiden bör ett riktvärde vara att maximalt 5 uppdrag ges till samma GM/SFV.  Exakt hur många uppdrag en god man kan anses klara av bedöms från fall till fall.

I övrigt hänvisas vi till Gode män Vårdnadshavares RGMV, skrivelse, 2107-09-11 till   Justitie-och Inrikesminister Morgan Johansson och Migrations- och biträdande Justitieminister Heléne Fritzon.

https://www.rgmv.se/9-rgmv/337-skrivelse-till-justitieminister-morgan-johansson-och-migrations.html

 

Heléne Fritzons uppfattning i en debattartikel i Dagens Samhälle, 19 april 2018.

http://www.regeringen.se/debattartiklar/2018/04/nu-moderniserar-vi-reglerna-for-gode-man/

Enligt den statistik länsstyrelsen redovisat för 2017 fanns det 7490 gode män för ensamkommande  underåriga som var och en i snitt hade 2-3 uppdrag. https://overformyndarstatistik.lansstyrelsen.se/Statistik

 

Artikeln har huvudsakligen utformats av Åke Engman, länsombud i Uppsala men bidragit med synpunkter har också flera andra länsombud, ledamöter i styrelsen samt adjungerad ledamot gjort.

 

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv@telia.com 

Org.nr.8024665518 


Styrelsemöten och länsombudsmöten 2019
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag.Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Blekinge län
Bengt Winnow
E-post 
bengan.winnow(at)gmail.com
Tfn. 0708553459


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle

E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Thore Jansson
E-post 
thore(at)futureconsulting.se
Tfn. 0701 904593


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post 
goran.dreveborn(at)telia.com
Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post 
carina(at)bindzau.net

Tfn.0707603517 

Back to Top