Årsmöte

Tällbergsgården i Leksand

Adress: Holgattu 1, 793 70 Tällberg

Telefon0247-508 50

http://tallbergsgarden.se/sv/?cookieChecked=true

 

 

Lördag 26 maj 2018

12.30 Lunch,  Tällbergsgården
14.00 - 17.30 Samtal
18.30 Middag


Söndag 27 maj

09.30-10.15 Årsmöte, Tällbergs gården
10.30-12.00 Konstituerande styrelsemöte


Information
Birgitta Målar
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0709-181564

P-O Nygren 
E-post perolof47nygren@gmail.com 
Mobil 070 2372910                      

Johnny Samuelsson 
E-post aej@telia.com 
Mobil 0704 820410


 

Dagordning  Årsmöte

 

1 Mötets öppnande

2 Mötets behörighet

3 Val av mötets ordförande

4 Val av mötets sekreterare

5 Godkännande av dagordning

6 Fastställande av röstlängd

7 Val av justeringsmän, tillika rösträknare

8 Styrelsens verksamhetsberättelse för det avslutade verksam          hetsåret

9 Ekonomisk berättelse för det avslutade verksamhetsåret

10 Revisorns berättelse för det avslutade verksamhetsåret

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12 Val av styrelse

13 Val av adjungerad ledamot

14 Val av valberedning

15 Val av revisor

16 Val av kassör

17 Fastställande av medlemsavgift

18 Inkomna motioner

19 Verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår

20 Övriga frågor

21 Mötets avslutande

 


 Dagordning Konstituerande styrelse möte 

 

1 Mötets öppnande

2 Val av mötets ordförande

3 Val av mötets sekreterare

4 Val av justerare

5 Fastställande av styrelse

6Val av talepersoner

6 Firmatecknare 

7 Val av administratörer för Facebook och Twitter, hemsida samt ansvarig utgivare och redaktörer för nyhetsbrev

7 Verksamhet  2018-2019 

8 Övriga frågor

9 Mötets avslutande

 


 

Verksamhetsberättelse 2017-2018

 

Under verksamhetsåret har  RGMV, liksom föregående år haft några huvudsakliga fokusområden:

bättre villkor och förutsättningar för gode män och vårdnadshavare, god man jour samt en till behov och förutsättningar anpassad skolgång för nyanlända ensamkommande underåriga.

Nya medlemmar har tillkommit men totalt har antalet medlemmar  minskat i takt med att färre ensamkommande underåriga söker sig till Sverige, många fått sin ålder uppdaterad till myndighetsålder eller högre och på grund av försämrade villkor och förutsättningar att utföra uppdraget. 
Enligt den statistik länsstyrelsen redovisat har antalet gode män i det närmaste halverat från omkring 14000 2016 till 7000 2017 och i många fall har även ersättningar halverats. 

Föreningens hemsida har under året haft över cirka 30000 besökare och nyhetsbrevet till medlemmar, myndigheter, organisationer, media med flera som utkommit varje månad under året är uppskattat. Föreningen finns också på Facebook och Twitter.


Allt arbete i föreningen sker på ideell grund vilket innebär att medlemmar i styrelsen själva står för kostnader vad avser hotellkostnader, resor i samband med föreningens möten och administrativa kostnader som kan uppstå.

I viss utsträckning har föreningen kunnat subventionera vissa kostnader genom inkomna medlemsintäkter men  huvuddelen har medlemmar i styrelsen själva stått för.

Styrelsemöten och AU-möten har genomförts enligt vad som anges i föreningens stadgar. Arbetet med att uppnå föreningens mål i olika frågor har fortgått parallellt med att ledamöter i styrelsen och länsombud haft ofta tidskrävande uppdrag som god man och vårdnadshavare.

 

Men trots sådana omständigheter har arbetet varit framgångsrikt i olika avseenden. Det finns anledning att tro att RGMVs synpunkter i olika frågor som framförts i remissvar och i andra sammanhang fått gehör.


Under verksamhetsåret året har Gode Män Vårdnadshavare, RGMV  bland annat mött Justitie-och Inrikesminister Morgan Johansson och Migrations- och biträdande Justitieminister Heléne Fritzon samt Riksdagens civilutskott.

Remissyttrande avseende SOU 2017:96 - Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap  och en skrivelse ”Ett nytt rättssäkert, ändamålsenligt och effektivt mottagande av ensamkommande asylsökande barn/unga, och ett tydliggörande av god man-uppdraget”  har tillsänts regeringen.


Stabilitet och kontinuitet har sedan föreningens tillkomst varit utmärkande för styrelse och på senare år även länsombud. Föreliggande stadgar syftar till en modernisering av styrelsearbetet, ett ökat medlemsinflytande och möjlighet till rådrum, ändrar inte på det förhållandet.

 

Under kommande verksamhetsår avser Gode Män Vårdnadshavare, RGMV att driva de frågor som fastställts i föreningens stadgar, medvetna om att saker och ting kan ta tid men förr eller senare kan ge resultat.

 


 

Valberedningens förslag till styrelse för RGMV, Riksföreningen gode män/särskilt förordnade vårdnads havare - 2018

 

Johnny Samuelsson,

Borrby, Skåne

070 4820410

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Karin Senter,

Stockholm, Uppland

0730 238493

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

P-O Nygren,

Karlsborg-Hjo, Västra Götaland

070 2372910

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Eva Wennberg,

Knutby, Uppland

073 8554499

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Viveca Kittredge,

Tystberga, Södermanland

072 3023578

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Birgitta Målar,

Dalarna

0709-181564

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av

Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Revisor

Vi har inget förslag

 

Samtliga föreslagna ledamöter har förklarat sig villiga att åta sig uppdraget.

Enligt det uppdrag vi fått och mot bakgrund av förslag till stadgeändringar föreslår vi inga suppleanter och överlåter till styrelsen att inom sig fördela de olika uppdragen.

 

2018-05-05

Valberedningen

Christina (Kia) HamnöMargareta Åhlen

 

Valberedning

Christina (Kia) Hamnö 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

0176-274092, 070 6668401 

Margareta Åhlen

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

070 5421684

 
Stadgar 2018-2019

 

§ 1 Förening och hemort
Riksföreningen Gode män Vårdnadshavare till ensamkommande underåriga, RGMV är en ideell förening med verksamhet i hela riket. Föreningens säte fastställs av styrelsen.

 

§ 2 Gode Män Vårdnadshavare är religiöst och partipolitiskt oberoende och ska organiseras enligt demokratiska principer varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas. Föreningen har att respektera alla människors lika värde och ska möjliggöra för dem som är aktiva inom föreningens organisation, att söka nya kunskaper och erfarenheter och ges möjlighet att förmedla den kunskapen

§ 3 Verksamheten organiseras med en samordningsgrupp, arbetsgrupper, länsombud, valberedning samt adjungerade ledamöter.

a. I samordningsgruppen sk fem ledamöter ingå som utifrån stadgar och medlemmars intressen beslutar om verksamheten, förvaltar föreningens tillgångar, verkar för föreningens framåtskridande, utser talespersoner och i övrigt de funktioner som kan behövas. Bestämmer tid och plats för årsmötet och kallar till det.

b.Arbetsgrupper med  inriktning på ett speciellt område

c.Länsombud erbjuder kostnadsfri, opartisk och konfidentiell rådgivning, informerar om Gode Män Vårdnadshavares verksamhet och rapporterar om förhållanden i respektive län

d.I valberedning ingår 1-2 personer som väljs på årsmötet för en period av ett år och föreslår  vilka som ska ingå i Samordningsgruppen, följer föreningens verksamhet samt hur föreningen utvecklas.

e.Årsmöte, ordinarie årsmöte hålls vår eller höst  varje år. För att vara behörigt utlyst ska föreningens medlemmar meddelas senast tre veckor i förväg. Kallelse till årsmöte samt årsmötes handlingar publiceras på föreningens hemsida samt via e-post. Röstning, vad avser frågor vid årsmöte kan ske, förutom närvaro vid årsmötet med brev eller e-mail. I det senare fallet skall avgiven röst inkommit till föreningen två veckor före årsmötet vilket även gäller motioner.

Följande ärenden ska behandlas på ordinarie årsmöte

1 Mötets öppnande,2 Mötets behörighet,3 Val av mötets ordförande,4 Val av mötets sekreterare,5 Godkännande av dagordning,6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare,7 Verksamhetsberättelse för det avslutade verksamhetsåret, 8 Ekonomisk berättelse för det avslutade verksamhetsåret,9 Fråga om ansvarsfrihet för samordningsgruppen,10 Verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår,11 Fastställande av medlemsavgift,12 Val av samordningsgrupp,13 Val av talespersoner, 14 Val av valberedning,15 Inkomna motioner,16 Övriga frågor,17 Mötets avslutande


f.Extra årsmöte, om samordningsgruppen, eller hälften av föreningens medlemmar kräver detta, kallar styrelsen till extra årsmöte. På ett extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.


Gemensamt för föreningens möten
De möten som Samordningsgruppen, Arbetsgrupper och Länsombud kallar till är öppna innebärande att de som har intresse av att delta efter föranmälan kan göra det.


§4 
Medlemskap, som medlem antas intresserade som varit, är eller avser att vara gode män och vårdnadshavare samt i övrigt de som delar föreningens värderingar, godkänner dessa stadgar, stödjer föreningens verksamhet. 


Associerat medlemskap beviljas lokala godman föreningar samt därmed liknande organisationer. Associerad medlem betalar ingen medlemsavgift har yttrande- och förslagsrätt dock ej rösträtt.  Ansökan om associerat medlemskap kan göras med e-post och beslutas av Samordningsgruppen

Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligt anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av samordningsgruppen som även kan bestämma om upphävning av ett beslut om uteslutning om det föreligger skäl för det.

§ 5 Rösträtt

Endast medlem som erlagt medlemsavgift, är registrerad och upptagen i röstlängden äger rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt vid årsmöte. Röstning kan ske genom personlig närvaro eller e-post.

§ 6 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte, extra årsmöte eller samordningsmöte avgörs i första hand i konsensus…………

§ 7 Stadgeändring

Ändring av föreningens stadgar görs vid ordinarie årsmöte alternativt då samordningsgruppen anser det befogat. Då stadgeändring ska ske, måste förslaget delges medlemmarna och för att vara giltigt och ändringen antas med ………..

§ 8 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får framläggas endast på ordinarie årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar inte godkänner upplösningen.

Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens eventuella tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet

§ 9 Verksamhetsår. Föreningen tillämpar ett brutet verksamhetsår.

§ 10 Firmateckning. Föreningens firma tecknas av utsedda personer var för sig

 

§ 11 Syfte och mål
Uppdraget som god man för ensamkommande underåriga har  blivit ett specialområde som till karaktären i flera avseenden skiljer sig från ett ordinärt godman- och förvaltarskap, och även från särskilt tillförordnade vårdnadshavares uppdrag. Möten med andra kulturer och religioner är karakteristiskt för uppdraget, liksom att samtal under en relativt lång tid måste föras med hjälp av tolk. Huvudmannen är asylsökande vilket innebär en speciell process, och anhöriga kan saknas eller finnas i en annan världsdel.

En god man (GM) och vårdnadshavre (SFV) är en viktig länk mellan ensamkommande underåriga och det svenska samhället. Gode män Vårdnadshavare ser ett värde i att medborgare med livs-och arbetslivserfarenhet från olika delar av samhällsstrukturen, fristående och oberoende men i samverkan med myndigheter, förvaltningar och organisationer, ges tillfälle att delta i utvecklingen av demokrati och vara delaktiga i samhällsbyggnaden.

Men de som förordnas och utses ska vara professionella i meningen kompetenta, rättrådiga och i övrigt lämpliga. Villkor och förutsättningar ska vara sådana att  uppdraget kan utföras som lagstiftaren avsett så att ensamkommande underåriga får den hjälp som kan behövas, sina rättigheter tillgodosedda och i övrigt vad som kan anses vara för deras bästa.

Det förutsätter att mottagandet är rättssäkert och effektivt, en samordning och samverkan mellan myndigheter och civilsamhället och en tydlighet vad avser underårigas rättigheter och skyldigheter. En utebliven samverkan och samordning innebär att villkoren för förordnandet och förutsättningarna för uppdraget varierar för gode män, och att  underårigas  möjligheter att få den hjälp som kan behövas och sina rättigheter tillgodosedda kan bero på var de bor. 
Centralt är också att det ansvar som åligger myndigheter och gode män tydliggörs, och att tillsyn och kvalitetskontroller sker.

 

Mål 

Gode män Vårdnadshavare ska verka för: 

1.att en fristående myndighet/organisation åläggs ansvaret för myndighetsutövningen vad avser ärenden som rör ensamkommande asylsökande underåriga och ansvara för förordnanden, entlediganden,  utbildning av gode män och vårdnadshavare samt boende för underåriga.

2. att tillsyner och kvalitetskontroller förstärks genom en ny myndighet där det civila samhället är representerat, vilken ersätter de sju länsstyrelser som idag har det övergripande tillsynsansvaret över överförmyndare/nämnd.

3. GM/SFV:s identitet är oklar i den meningen att organisationstillhörighet saknas och  statusen är otydlig. En nationell kravprofil och nationella urvalskriterier bör utformas  och någon form av formaliserad behörighet/auktorisation tillskapas. Benämningarna god man och särskild förordnad vårdnadshavare moderniseras.

4. att de villkor som är förenade med uppdragen är rimliga, förutsättningarna ändamålsenliga och likvärdiga över hela landet och att ”skyddsnät” vad avser försäkringsskydd och arbetsmiljöfrågor tillskapas.

5. att grund-och påbyggnads utbildningar anordnas och aktivt bidra till det för att tydliggöra förväntningar, vad som faller inom respektive utom uppdraget.

6. att  Barnkonventionen i tillämpliga delar inkorporeras i svensk lagstiftning.

7. att sprida information om uppdragen som GM/SFV då rollen som företrädare inte alltid förstås i av vare sig utövaren eller GM/SFV:s omvärld såsom ÖFN, offentligt biträde, socialtjänsten, skola, hälsovård, boende m.fl.  

8. att övergången  från GM till SFV som är  komplicerad och tidsödande, ges en effektiv lösning 

9. att de offentliga biträden som utses har den lämplighet som krävs för att kunna företräda ensamkommande underåriga.

10. att erbjuda kostnadsfri, opartisk och konfidentiell rådgivning.

11. att uppmärksamma gode män och vårdnadshavares vardagliga bekymmer men också övergripande frågor på nationell och internationell nivå.

12. att som en naturlig förlängning av av det formella ställförträdarskapet när det behovet finns utse kontaktpersoner som stöttar ungdomen efter 18-årsdagen.

 

 

Mål

Ensamkommande underåriga

Det är av grundläggande betydelse att samhällets ambitioner för ensam kommande underåriga tydliggörs. Gode män Vårdnadshavare har uppfattningen att mottagnings systemet ska anpassas för att ge en grundläggande trygghet samt tillvarata underårigas kompetens och förordar ett bemötande som inte är ensidigt inriktat på omhändertagande, vård och behandling utan ett övergripande syftet att de ska bli självförsörjande, kunna etablera sig och bidra till samhällsutvecklingen. Men sådana mål är idag otydliga eller inte förekommande. Det är Gode män Vårdnadshavares uppfattning:

1. att de förväntningar som finns på ensamkommande underåriga och det ansvar som åligger henne eller honom vad avser rättigheter och skyldigheter tydliggöras

2. att ett personligt mottagande sker från första stund med en god man närvarande vid registreringstillfället

3. att den utbildning som anordnas utgår från underårigas  behov och förutsättningar. Gode män Vårdnadshavare betonar särskilt vikten av tillgång och inriktning till yrkes-/lärlingsutbildningar och att skolplikt ska gälla även de som fyllt sexton år.

4. att ensamkommande ska särbehandlas i relation till dem som levt en längre tid i Sverige och en obligatorisk samhällsutbildning med bland annat sexualundervisning och samlevnad, en typ av undervisning som många ensamkommande inte tidigare haft tillgång till, behöver bli ett obligatorium.

5. att mottagningen ska främja en snabb etablering i arbets- och samhällslivet för   de som beviljas uppehållstillstånd och säkra en effektiv och rättssäker  asylprocess.

6. att ge asylsökande underåriga en grundläggande trygghet.

7. att anordna ett särskilt mottagningsboende efter ankomsten och direkt påbörja en obligatorisk utbildning som är anpassad efter individuella behov och  som kan leda till en anställning. 

8. att de som skall utvisas eller överföras men för att undvika verkställighet gått under jorden och i många fal hamnar i kriminalitet och drogmissbruk ska ges möjlighet till en yrkesutbildning som möjliggör ett återvändande och en framtid i hemlandet eller första asylland. De ska få slutföra sådana studier inom rimlig tid innan beslut  om utvisning  alternativt överföring verkställs. 

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv@telia.com 

Org.nr.8024665518 


Styrelsemöten och länsombudsmöten 2019
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag.Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Blekinge län
Bengt Winnow
E-post 
bengan.winnow(at)gmail.com
Tfn. 0708553459


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle

E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Thore Jansson
E-post 
thore(at)futureconsulting.se
Tfn. 0701 904593


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post 
goran.dreveborn(at)telia.com
Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post 
carina(at)bindzau.net

Tfn.0707603517 

Back to Top