Kammarrätten i Sundsvall fastslog 2012 att barn/ungdom under 18 år har rätt enlig socialtjänstlagen att från kommunen få ekonomiskt bistånd för resa till mamma i Iran. Det ekonomiska biståndet uppgick till 4000 kr vilket var nödvändigt för en umgängesresa. Målnr 1885-12.
 
I Socialstyrelsens allmänna råd (SOFS: 2013:1)  säger man socialnämnden bör ge barn/ungdom ekonomiskt bistånd för umgängesresor.
 
Barnperspektivet
Med beaktande att barnkonventionen  har fått en annan tyngd så är det svårt att bortse de fyra grundprinciperna;
 
-barnets bästa ska beaktas i alla beslut och åtgärder
-barnet ska skyddas mot alla former av diskriminering
-barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling
-barnet har rätt att säga sin mening och få den respekterad
 
Det är barnets behov som ska styra vilket bistånd som ska beviljas. Däri borde umgängesresor omfattas.
 
Enligt 4 kap 1 paragrafen SoL  ska socialnämnden verka för att barn/ungdom ges möjlighet att ha god kontakt med föräldrar och syskon samt andra viktiga anhöriga.  Om behov och möjlighet finns samt att säkerhetsaspekten har utretts ska det ges bistånd för umgängesresor.
Helt klart är att barn/ungdom har rätt till bidrag för hälsa på familj i och utanför Sverige.
 
Bästa hälsningar
Ann-Sofie Gothnell, länsobud Västerbottens län 
Back to Top