Medlemsinformation
Om årsmötet i oktober. Har du synpunkter på det ena eller andra hör du självklart av dig liksom om du även fortsättningsvis vill vara medlem i föreningen vilket du i så fall bekräftar genom att betala medlemsavgiften för 2020, se information längst ner på sidan. 

Johny Samuelsson, ordf.


Årsmötes handlingar

 

Vid det senaste styrelsemötet bestämdes att årsmötet ska hållas i Karlsborg 12-13 oktober 2019. Plats meddelas senare.

 

Program

Lördag 12 oktober 

12.30 Lunch
14.00 - 18.00 Samtal om föreningens framtid och verksamhet
19.00 Middag


Söndag 13 oktober

09.30-10.15 Årsmöte
10.30-12.00 Konstituerande styrelsemöte

12.00 Årsmötet avslutas

Information och förfrågningar
P-O Nygren 
E-post perolof47nygren@gmail.com 
Mobil 070 2372910                      

Johnny Samuelsson 
E-post aej@telia.com 
Mobil 0704 820410


Dagordning  årsmöte

1 Mötets öppnande

2 Mötets behörighet

3 Val av mötets ordförande

4 Val av mötets sekreterare

5 Godkännande av dagordning

6 Fastställande av röstlängd

7 Val av justeringsmän, tillika rösträknare

8 Styrelsens verksamhetsberättelse för det avslutade verksam          hetsåret

9 Ekonomisk berättelse för det avslutade verksamhetsåret

10 Revisorns berättelse för det avslutade verksamhetsåret

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12 Val av styrelse

13 Val av adjungerad ledamot

14 Val av valberedning

15 Val av revisor

16 Val av kassör

17 Fastställande av medlemsavgift

18 Inkomna motioner

19 Verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår

20 Övriga frågor

21 Mötets avslutande
Dagordning Konstituerande styrelse möte 

1 Mötets öppnande

2 Val av mötets ordförande

3 Val av mötets sekreterare

4 Val av justerare

5 Fastställande av styrelse

6Val av talepersoner

6 Firmatecknare 

7 Val av administratörer för Facebook och Twitter, hemsida samt ansvarig utgivare och redaktörer för nyhetsbrev

7 Verksamhet  2018-2019 

8 Övriga frågor

9 Mötets avslutande


Verksamhetsberättelse 2018-2019

 

Under verksamhetsåret har  RGMV, liksom föregående år haft några huvudsakliga fokusområden: 

1) bättre villkor och förutsättningar för gode män och vårdnadshavare

2) god man jour 

3) en till behov och förutsättningar anpassad skolgång för nyanlända ensam kommande underåriga.

Stabilitet och kontinuitet har sedan föreningens tillkomst 2012 varit utmärkande för styrelse och länsombud liksom att arbetet i föreningen sker på ideell grund.

Styrelse och - länsombuds möten har genomförts enligt vad som anges i föreningens stadgar och arbetet med att uppnå föreningens mål i olika frågor har fortgått parallellt med att ledamöter i styrelsen och länsombud haft ofta tidskrävande uppdrag som god man och vårdnadshavare för ensamkommande barn/unga.
Men trots sådana omständigheter har arbetet varit framgångsrikt i olika avseenden och RGMVs synpunkter, som framförts i referensgrupper, remissvar, skrivelser och i andra sammanhang, har fått gehör.

Mindre positivt har varit, att den utbildning för gode män och vårdnadshavre till ensamkommande barn/unga som RGMV kan erbjuda kommunerna inte väckt något intresse.

Nya medlemmar har tillkommit men totalt har antalet minskat i takt med att färre ensamkommande underåriga söker sig till Sverige, fått sin ålder uppdaterad från under 18 år till över 18 år, frivilligt eller med tvång återvänt till hemlandet alternativt första asylland.
 
Föreningens hemsida har under året haft över cirka 40000 besökare och ett nyhetsbrevet har regelbundet skickats till medlemmar, myndigheter, organisationer och media. 

Under kommande verksamhetsår avser Gode Män Vårdnadshavare, RGMV att driva de frågor som fastställts i föreningens stadgar.


Johny Samuelsson, ordf. Gode män Vårdnadshavare, RGMV


Resultat och Balansräkning

Perioden 2018-05-21- 2019-08-15

Tillgångar

Ingående saldo bank                                                  3073,94

Årets inbetalda medlemsavgifter                                  5600,00                                         

Ränta

Summa:                                                                     8673,94

Utgifter

Dataprogram/hemsida                                                 2803,00

Reseersättningar   419,00   

Bankkostnader                                                               752,00

Subventionerade hotellkostnader

Konferenskostnader / mat mm.                                            

Summa:                                                                       4699,94

Balanserat resultat

Tillgångar bankkonto:                                                  4699,94

Kassör

Ewa Wennberg

 


 Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningens förslag till styrelse för RGMV, Riksföreningen gode män vårdnadshavare föreligger i slutet av september. Som medlem kan du lämna förslag till valberedningen fram tills dess.

Se kontaktuppgifter på www.rgmv.se

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Årsmöte
Årsmöte 2020, flyttat till hösten beroende av Coronapandemin, Tid och plats meddelas framöver.

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com

P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

Eva Wennberg, kassör. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut. 
UpplandTfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva(at)bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland
E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 
Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 Västernorrlands län

Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top