Gällande lagar och förordningar ska efterlevas

RGMV stödjer i allt väsentligt den den asylpolitik som Riksdagen beslutat och gällande lagar och förordningar ska efterlevas. Men i de fall konsekvenser uppstår som inte helt kunnat beaktas av lagstiftaren är det angeläget med omedelbara, konkreta vägval och beslut.
Vad avser de tillfälliga uppehållstillstånden finns ingen särskild paragraf eller bestämmelse som hanterar en extrem situation som Corono pandemin. Det kan komma att innebära att lagstiftarens syfte med lagen inte uppnås för de elever som kan anses ha integrerat sig väl i samhället men  av olika anledningar inte klarar av studier på distans eller valt att utbilda sig för jobb i branscher där arbetslösheten är hög.

Regeringen har visserligen beslutat om åtgärder som, ”Elever ges nu  bättre förutsättningar att slutföra sin utbildning” (Regeringskansliet

2020-04-03) samt ”Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs ett år” (Regeringskansliet 2020-04-24) för att ge elever bättre möjligheter att slutföra sin utbildning.

 

Men det krävs ytterligare åtgärder för dessa elever som på grund av Coronapandemin och således utan egen förskyllan inte fullt ut uppfyller de krav som ställs för att få stanna i Sverige.  

Back to Top