Grattis alla ungdomar till examen!

Roligt att många ungdomar nu tagit examnen men naturligtvis tråkigt för dem som inte gjort det på grund av att utbildningen varken är likvärdig eller ändamålsenlig vilket inte minst drabbar äldre nyanlända elever. 


 

Färre asylsökande barn/unga, kortare handläggningstider och 6836 beviljade uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Till och med maj 2019 har 87 ensamkommande flickor och 268 pojkar registrerats som asylsökande. Flertalet i åldern 16-17 år och från Syrien (66), Marocko (55), Somalia (42), Afghanistan  (35) och Irak (17). Under samma period 2018 registrerades 417.

Handläggningstiden till och med maj var i snitt 208 dagar (511 dagar 2018) och 105 sökande har fått sin ålder ändrad från under 18 år till över 18 år under årets fem första månader.

Sedan juli 2018 har 9914 ansökningar inkommit om tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier. 6836 har beviljats, 2939 avslagits och 139 har inte fullföljts eller varit felaktiga. (Källa Migrationsverket) 


 

Jämställdhetsmyndigheten

"Jämställdhetsmyndigheten ska bland annat främja förebyggande insatser samt synliggöra och motverka hedersrelaterat våld och förtryck med inriktning på nationell kunskapsutveckling och strategiska övergripande frågor. Läs mer om deras uppdrag gällande våldsförebyggande arbete riktat till pojkar och män i en hederskontext, samt informationsspridning gällande könsstympning av flickor och kvinnor."
www.jamstalldhetsmyndigheten.se


 

När en person förts ut ur landet mot sin vilja

"Utrikesdepartementet i Stockholm och Sveriges ambassader arbetar för att bistå svenska medborgare och personer bosatta i Sverige som t.ex. kvarhålls mot sin vilja utomlands. Om en person utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck i utlandet bör svenska ambassaden eller UD kontaktas för dialog om möjligheter att kunna hjälpa personen att återvända till Sverige. 
Det senare görs tillsammans med berörda myndigheter på personens hemort. Om det finns oro för att en person kommer att föras ut ur landet mot sin vilja bör socialtjänsten eller polisen kontaktas för att möjliggöra att detta kan förhindras."

Kontaktuppgifter till samtliga svenska ambassader och konsulat: www.swedenabroad.se/sv
Det finns även en UD-jour som är bemannad dygnet runt, årets alla dagar och hanterar akuta ärenden utanför ambassadernas kontorstid. Hit kan en person vända sig i akuta konsulära nödsituationer: 08-405 50 05.


Positiva trender i många utsatta område

Polisens omfattande arbete med ökad lokal närvaro, en delad lägesbild med kommuner och andra aktörer och relationsskapande arbete har bidragit till att många utsatta områden utvecklats positivt. Det visar ny lägesbild. (Polisen 2019-06-03)
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2019/juni/positiva-trender-i-manga-utsatta-omraden/


 

 

 

Ny rutin vid förlängning TUT

Fram till och med årsskiftet beräknas över 30 000 personer ansöka om förlängt tillfälligt uppehållstillstånd men behöver nu inte längre boka tid hos oss utan kan i stället skicka ansökan med post. (Det kommer längre fram vara möjligt att göra det från Migrationsverkets webbplats.)
Det gäller dig som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl, gymnasiestudier eller som familjemedlem till någon med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Läs mer på svenska, engelska eller arabiska här: https://www.migrationsverket.se/…/S…/Forlanga-tillstand.html


 

Tillfälligt kommunbidrag låter ensamkommande unga bo kvar under sin asylprocess

Regeringen har beslutat om fördelningen av 195 miljoner kronor i tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga asylsökande. Genom tillskottet kan kommunerna låta ensamkommande unga som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen. (Regeringskansliet/Justitiedepartementet 2019-05-17)
https://www.regeringen.se/artiklar/2019/05/tillfalligt-kommunbidrag-later-ensamkommande-unga-bo-kvar-under-sin-asylprocess/


 Överförmyndare/nämnder följer inte lagen

Sedan 2015 är överförmyndare/nämnder skyldiga att lämna de uppgifter om sin verksamhet som  länsstyrelsen begär. Men enligt uppgift har i år över 30 av 230 överförmyndare/nämnder inte hörsammat länsstyrelsens uppmaningar att följa lagstiftningen vilket innebär att statistiken för 2018 blir missvisande Sverige beviljade näst flest asylansökningar

Sett till befolkningsmängden var det bara ett EU-land som under 2018 beviljade fler asylansökningar än Sverige. Samtidigt minskar antalet beviljanden i unionen som helhet.
(Europaportalen2019-04-26)
https://www.europaportalen.se/2019/04/sverige-beviljade-nast-flest-asylansokningar


Hur förhörs barn och hur värderar domstolen deras uppgifter?

Barn under 15 år är ibland inblandade i brottmål som brottsoffer (målsäganden) eller vittnen. De kan även vara misstänkta men det är mycket ovanligt att domstolen prövar skuldfrågan genom en s.k. bevistalan (Domarbloggen 2019-04-16)
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/hur-forhors-barn-och-hur-varderar-domstolen-deras-uppgifter/


 

Politiker, dags att uppgradera socialtjänsten!

”Socialtjänstens hjärtslag och puls är den politiska viljan. Politiker, ni måste visa större intresse för arbetsvillkoren i den här viktiga verksamheten”, skriver Kenneth Innergård, ordförande Akademikerförbundet SSR Stockholm, i Dagens Samhälle.
RGMV instämmer och ser fram emot redovisningen av utredningen om ”den nya Socialtjänsten” och förundras samtidigt över att SKL  anser att en myndighet som går på knäna  ska åläggas ytterligare uppgifter då socialsekreterare föreslås som gode män för ensamkommande barn/unga.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/politiker-dags-att-uppgradera-socialtjansten-27054


Underskattade

En viktig del i det svenska välfärdssamhället är att personer som inte själva kan sköta sina angelägenheter får hjälp med detta. Gode män för ensamkommande barn/unga och särskilt förordnade vårdnadshavare är i det sammanhanget viktiga och oumbärliga för att ge stöd och den hjälp som kan behövas.  Men det finns en stor oförståelse för deras insatser som sker i det tysta och 
någon uppmuntran eller uttryck för uppskattning från samhället för bra och behövliga insatser är sällan eller aldrig förekommande. Oklart och omodernt

Modernisera reglerna och ersätt kompetenta rättrådiga medborgare med professionella företrädare anser SKL utan förtydliga vad man menar med professionella ställföreträdare eller varför det skulle vara modernt att utestänga medborgare från angelägna samhälls insatser.


Nya riktlinjer och förbättrade tillsyner

Den 30 april 2019 ska länsstyrelserna redovisa riktlinjer för ställföreträdare och  överförmyndare/nämnder och Statskontoret hur tillsynen kan förbättras. 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/atgarder-for-en-battre-tillsyn-pa-omradet-for-gode-man-och-forvaltare/Svåröverskådligt och komplext när tillfälliga lagen förlängs

Förlängningen av den tillfälliga lagen kommer att innebära betydande svårigheter för sökande att få en överblick över regelverket och leda till än mer komplexa avvägningar när Migrationsverket ska pröva ärenden. (Migrationsverket 2019-03-18)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2019/2019-03-18-Svaroverskadligt-och-komplext-nar-tillfalliga-lagen-forlangs-enligt-remissvar.html28 miljoner tonåringar på flykt

Idag be­finner sig 28 mil­joner barn på flykt i världen, enligt UNICEF. Uppskattningsvis 14 miljoner av dem är i åldern 13-18 till år. Således skulle man kunna säga att 28 miljoner tonåringar är på flykt vilket inte gör saken bättre men åtminstone synliggör dem.


Rättrådig och visat kurage
En erfaren god man i Värmland som sedan 2007 utan anmärkning förordnats för många ensamkommande utsattes för starka påtryckningar av ett religiöst samfund och en lokal organisation i syfte att hon skulle frångå vad uppdraget kräver och gällande regelverk. 
Då hon vägrade utsattes hon för kränkande mail, förtal och en advokat anlitades som i uttalande till media tog heder och ära av henne och även gjorde en polisanmälan.Trots den stora press hon utsatts för har hon agerat rättrådigt och visat kurage. 


Europas största flyktingläger avvecklas
Till Italiens hamnar kommer sedan sommaren 2018 inga migranter eller flyktingar och på Cara Mineo på Sicilien, Europas största flyktingläger, finns idag mindre än tvåhundra boende jämfört med över fyra tusen 2015-2017. Enligt uppgift kommer Cara Mineo att vara helt avvecklat inom de närmaste två åren.


Ungdomar rekryteras för att tvätta pengar. Gode män bör vara uppmärksamma på avvikande transaktione
Kriminalitet,drogmissbruk,destruktiva gängaktiviteter utnyttjande av unga som knarkkurier och nu också allt vanligare att kriminella rekryterar ungdomar att tvätta pengar som kommer från brott. Ungdomarna luras, lockas eller tvingas att ta ut eller föra över pengar från sina konton som de själva fått överfört. (Polisen 12 mars 2019)

https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/penningtvatt/
https://www.youtube.com/user/polisen

 En minskning från över 14000 till ca 1000 gode män för ensam kommande på 5 år
Från och med den 1 januari 2015 gäller att alla 230 överförmyndare/ nämnder ska lämna de uppgifter om  sin verksamhet som länsstyrelsen begär. (Förmyndarskaps förordningen,1995:379 26 §) Men hitintills är det bara 190 av dem som lämnat uppgifter gällande 2018. 
Några exakta uppgifter om hur många gode män för ensamkommande barn/unga som förordnats under 2018 finns därför inte men gissningsvis kan det handla om ca 1000. Men sannolikt kommer den siffran att halveras under 2019 då färre ensamkommande söker sig till Sverige och många får sin ålder uppskriven.


Färre än 2018 

244 ensamkommande barn/unga, varav 56 flickor, har fram till april 2019 registrerats som asylsökande i Sverige. Under  motsvarande period 2018 registrerades 388.

Flertalet som kommit i år är från Marocko (39), Syrien (39), och Somalia (29), Afghanistan (18)  och Irak (15). 194 av dem var i åldern 13 till 18 år.

Under samma period utreste självmant 28 till hemlandet eller Dublinland. Till hemland 17 varav 11 till Albanien. Till Dublinland överfördes 11 (4 till Danmark, 3 till Tyskland och 2 till Belgien. Utresta med tvång 4. Till hemland, Armenien 1 och till Dublinland 2, Bulgarien och Finland.Offentligt biträde bör utses av domstol

Riksdagens justitieutskott säger nej till regeringens förslag om att åklagare ska få utse offentliga försvarare. Av likartade skäl borde inte Migrations verket få utse offentliga biträden i asylärenden utan en domstol, anser RGMV. 
http://www.dagensjuridik.se/2018/04/lagstiftarens-elefant-i-rummet-migrationsverkets-ratt-att-forordna-offentliga-bitraden

Remissvar som har kommit till Justitiedepartementet på utkastet till lagrådsremiss 
Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

https://www.regeringen.se/remisser/2019/02/remiss-av-utkast-till-lagradsremiss-forlangning-av-lagen-om-tillfalliga-begransningar-av-mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige/

 


Socialtjänsten sviker och tonåringar tvingas sluta skolan
Samhällets insatser för föräldrar som kommer hit på anknytning varierar. I vissa kommuner hjälper socialtjänsten till
  i andra uteblir hjälpen helt. I sådana fall läggs ansvaret på sonen eller dottern att ta hand om familjen och ordna med boende för föräldrar och syskon.
Tonåringar som kommer hit är kompetenta i flera avseenden. De gör i de flesta fall sitt bästa för att klara studierna för att få en anställning och bli en tillgång för samhället. 
För dem är det självklart att hjälpa till  med det ena och andra för att underlätta för föräldrar och syskon som kommit till det nya landet.  Men tyvärr flrekommer  det ofta att  socialtjänsten lägger hela det ansvar för familjen som åligger dem själva som myndighet på  tonåringens axlar. 
Tonåringar är tämligen resurslösa när det gäller att till exempel ordna med en bostad för familjen och konsekvenserna av socialtjänstens passivitet och att lägga ansvaret på  en tonåringen blir inte sällan att han/hon tvingas sluta skolan.  

Familjeanknytning – det som borde vara glädje blir till sorg och kaos

To 7/3S familj - mamma, pappa och syskon, 15, 13, 9, 2 år och en baby på 4 månader – anländer till Arlanda från Libanon/Syrien på fm. S hade biljett till nattåget från Malmö och skulle vara på Arlanda vid 7.30. På grund av signalfel var det inställt, men med taxi Malmö-Lund och sen tåg tog han sig upp till Arlanda och kunde möta sin familj. (se artikel)Medborgare inte betrodda - ökad myndighetsutövning 

Medborgare som åtar sig uppdraget som gode män för ensamkommande barn/unga är inte betrodda utan kan komma att ersättas av socialsekreterare och jurister och i stället få uppgifter som kontaktpersoner. Om det blir verklighet får ensamkommande barn/unga  räkna med att en god man endast är tillgänglig under kontorstid och att ett  personligt humanitärt inriktat bemötande i  stället blir formellt, byråkratiskt  och avhumaniserat.
Att tillämpa teknokratiska metoder på mänskliga behov och barn/unga i en utsatt situation är en sällsynt dålig idé. I stället  borde godmanskapet i sin nuvarande form utvecklas och den kompetens, livserfarenhet och engagemang som är utmärkande för en rättrådig medborgare tillvaratas.  
Medborgares delaktighet  i samhällsutvecklingen är  viktiga och angelägna. Det är inte förändringar som innebär en utökad  myndighetsutövning baserad på  teoretiskt förankrade uppfattningar om barns/ungas  behov och vad som är deras bästa.
Därför ska medborgare även fortsättningsvis kunna förordnas som gode män före ensamkommande barn/unga.


 

Hjälpen varierar och kan utebli helt

Samhällets insatser för föräldrar som kommer hit på anknytning varierar. I vissa kommuner hjälper socialtjänsten till med boende och mottagning i andra uteblir hjälpen helt. I sådana fall läggs ansvaret på sonen eller dottern att ordna med boende och mottagning.
https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/443-sammanfattning-om-aterfoerening.html


 

Avgörande Migrationsöverdomstolen

En asylsökandes skyddsbehov ska prövas även i sådana fall där personens identitet inte gjorts sannolik.UM1349-18 Avdelning: 1. (Migrationsöverdomstolen 2019-02-27)

http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/2019%20jan-juni/Referat%20i%20m%C3%A5l%20nr%20UM%201349-18.pdf


God man skötte sitt uppdrag för 17 årig flicka men blev ändå polisanmäld

En god man skötte sitt uppdrag enligt gällande regelverk men blev ändå polisanmäld av en advokat  för trolöshet mot huvudman för att inte förhindrat att en 17 årig flicka för tredje gången enligt Dublinförordningen överfördes till Italien.
Den gode mannen som sedan 2007 utan anmärkning förordnats för ensam kommande barn/unga 
tillbakavisar anklagelserna som grundlösa. 
Den uppfattningen har också RGMV efter att ha inhämtat uppgifter, från den gode mannen, överförmyndare/nämnd, företrädare för den organisation och det religiösa samfund som engagerat sig i saken och samverkat med advokaten. 
RGMV anser att det et finns skäl, 
att göra en anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd  då advokaten kan anses ha brutit mot god advokatsed genom att ta heder och ära av den gode mannen i uttalanden till  TV, radio och tidningar.


 

Suicid försök vanligare bland unga hbtq-personer

Unga personer som identifierar sig som homo-, bi-, transsexuella och queer (hbtq) gör fler självmordsförsök än unga som identifierar sig som heterosexuella. Det är därför viktigt att inkludera hbtq-perspektivet i det förebyggande arbetet och i stödinsatser för unga. (Folkhälsomyndigheten 2019-02-21)
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2019/februari/utblick-folkhalsa-suicidforsok-vanligare-bland-unga-hbtq-personer/Riskbedömnings instrument

Att kunna förutsäga faktorer som ökar risken för brott och identifiera behandlingsbehov är nyckeln till evidensbaserad praktik. Det mest använda och beforskade instrumentet för risk- och behovsbedömning är Level of Service/Case Management Inventory (LS/CMI). (Rättsmedicinalverket)

https://www.rmv.se/verksamheter/rattspsykiatri/riskutredning/riskbedomningsinstrument/ 


Barnsoldater


Över hela södra Sudan har barn använts som soldater. Läkare Utan Gränser har arbetat sedan februari 2018 tillsammans med andra organisationer för att stödja reintegreringen av dessa barn.(Läkare utan gränser 2019-02-26)

https://www.msf.org/south-sudan-its-great-see-former-child-soldiers-back-their-communitiesStatslösa barn

UNHCR, FN: s flyktingbyrå och UNICEF, FN: s barnagentur, uppmanar stater och regionala organisationer att vidta brådskande åtgärder för att säkerställa att inget barn föds eller förblir statslöst i Europa. (unicef  2019-02-14)
https://www.unicef.org/press-releases/unhcr-and-unicef-urge-action-europe-end-childhood-statelessness


Vidarebosättning

Ett fortsatt starkt stöd för syriska flyktingar men Nord- och Östafrika får merparten av flyktingkvoten. (Migrationsverket 2019-02-19)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2019/2019-02-19-Okat-fokus-pa-Nord--och-Ostafrika-i-arets-flyktingkvot.html


Ökad styrning

”Den statliga styrningen av kommuner och landsting har ökat både i omfattning och detaljeringsgrad, visar två rapporter från Statskontoret. Kommuner och landsting har stor förståelse för statens behov av att styra, men är kritiska mot utformningen och omfattningen av styrningen. ”(Statskontoret 2019-02-01)
http://www.statskontoret.se/nyheter/okad-styrning-av-kommuner-och-landsting/


Internationellt arbete som domare

De allra flesta domare i svenska domstolar arbetar med att avgöra de mål och ärenden som kommer in till oss. Men vad som är mindre känt är att Sveriges domstolar även har ett internationellt arbete och att en del domare även tjänstgör utomlands, under kortare eller längre perioder. (Södertörns Tingsrätt Domarbloggen 2019-02-19)
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/internationellt-arbete-som-domare/


 

Yttrande till Överförmyndarenämnden i Filipstad
Riksföreningen Gode män Vårdnadshavare, RGMV har följande uppfattning vad avser gode mannen Marianne Karlssons utförande av det tidigare uppdrage som god man för den snart 17 åriga flickan Selma från Eritrea Efter att ha samtalt med Marianne Karlsson,  företrädare för en kyrklig församling och en ideell organisation  som på olika sätt varit engagerat sig i   
 
 


En erfaren och rättrådig god man i Värmland som sedan 2007 har förordnats för drygt 75 ensamkommande barn/unga varav ca 15 under 2015 då behovet av gode män var extremt stort och utfört uppdragen föredömligt och utan anmärkning har av media och en advokat utpekats som olämplig och får av en kyrklig församaling, en ideell organisation som engagerat sig i ärendet samt av en advokat som anlitats av den ideella organisationen skulden för att Selma, en snart 17 årig flicka från Eritrea, överförts till Italien enligt Dublinförordningen.
I själva verket har den gode mannen fullgjort uppdraget enligt gällande regelverk. Hon har konsulterat Röda Korset och Rådgivningsbyrån som bedömt att det inte funnits skäl att anmäla/ansöka om verkställighetshinder i ärendet. 
I övrigt har förhållandet till flickan varit bra fram till dess, att de personer som engagerat sig i ärendet inte  accepterade Migrationsverkets beslut om överföring till Italien enligt Dublinförordningen och utsatte den gode mannen för påtryckningar och kritik. Därtill kommer  att den  advokat,  som nu polisanmält den gode mannen för trolöshet mot huvudman som tidigare även  JO anmält  polismyndigheten, anklagat henne för att ha smutskastat 16 åringen. 
Den gode mannen får således även skulden för, att inte heller de personer och den anlitade advokaten lyckats med att stoppa verkställigheten av överföreningen på grund av medicinska, humanitära eller praktiska skäl alternativt nya omständigheter som innebär möjlighet att begära ny prövning, 12: 18 UL.
Som  nämnts har den gode mannen ett gott renommé och är uppskattad och respekterad av ensamkommande barn/unga, överförmyndare, personal på boenden och andra aktörer liksom Riksföreningen Gode män Vårdnadshavare, RGMV. 
Beträffande Selma är hon nu omhändertagen av italienska myndigheter och placerad på ett boende för underåriga flickor i en mindre ort på  Sicilien Hon har en advokat och en god man mår efter omständigheterna bra. Sedan tidigare vistelse i Italien pratar hon  italienska och har inga svårigheter att kommunicera med personal eller med de andra flickorna på boendet på italienska eller arabiska.
Det man nu närmast önskar är att sykonen kan återförenas och placeras tillsammans i en familj de känner förtroende för och att Selmas familjs tragiska öde som började för många år sedan ska få ett lyckligt slut för syskonen som nu lever åtskilda i olika länder. 

Att utsätta gode män för kränkande särbehandling leder inte till det målet inte heller medias bristfälliga faktagranskning.


En historia med ”många nyanser av grått”, tycks det mig.

Vad jag läst mig till kom den då 9-åriga flickan Selma till Sverige via Italien 2011. Det är fullt klart att flickan inte kom som ”ensamkommande” utan medföljde sin mor och flera andra syskon, alltså någon form av familj. Pappan och hans förehavanden har jag inte sett nämnas alls i media.

Familjens ärende har vad jag förstår prövats inom Migrationsverket och domstolar där tillgängliga fakta och ev. alla övriga upplevelsebetingade uppgifter framförts och beaktats enligt gällande norm och praxis. Familjenutvisas till Italien.

 

Sedan följer en lång rad svårförståeliga händelser, bl a ”väljer” enligt media, flickan att lämna sin mamma när de efter utvisning från Sverige, befinner sig i ett ”annat EU-land” och åker ensam till Sverige som 16-åring.Advokatsamfundet säger nej till slopad preskriptionstid för sexualbrott mot barn


"Förslaget om att avskaffa preskriptionstiden för sexualbrott mot barn presenterades i en utredning under 2018. Det har fått stöd av samtliga politiska partier, och enligt justitieminister Morgan Johansson kommer en proposition att presenteras i juni.Många remissinstanser, däribland Advokatsamfundet, har dock avstyrkt förslaget. Anne Ramberg påpekade i Sveriges radios Ekot idag den 1 februari att för många undantag från huvudregeln, alltså att brott preskriberas, kan leda till oklarheter och misstag vid den praktiska tillämpningen. "(Advokatsamfundet 2019-02-01)

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/remissvar/650916_20181001151642.pdf


 

Migrationsverket pausar utbetalning till samarbetsorganisation i Afghanistan

"Migrationsverket deltar i ett projekt som ska främja återvändande för asylsökande som väljer att återvända självmant till sitt hemland. Efter att ha granskat fakturor som betalas till en samarbetsorganisation inom området, har Migrationsverket upptäckt brister och därför beslutat att pausa utbetalningen." (Migrationsverket 2019-02-06)

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2019/2019-02-06-Migrationsverket-pausar-utbetalning-till-samarbetsorganisation-i-Afghanistan.html


Försök med ett snabbförfarande i brottmål för unga lagöverträdare

”Sedan januari 2018 pågår i norra Stockholm en försöksverksamhet för att snabbare kunna utreda och lagföra vissa typer av brott. Regeringen har i dag beslutat om ett uppdrag som innebär att försöket utvidgas till att också omfatta unga lagöverträdare under 18 år.” (regeringskansliet 2019-02-14)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/02/forsok-med-ett-snabbforfarande-i-brottmal-for-unga-lagovertradare/'


Tydligare regler för omhändertagande av barn som inte har hemvist i Sverige

”I en ny lagrådsremiss föreslås det att socialnämnden ska få omedelbart omhänderta barn även om svenska domstolar inte är behöriga att besluta om beredande av vård enligt LVU. Typiskt sett rör det sig om fall då barn inte har hemvist i Sverige. ”(Regeringskansliet 2019-02-14)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/02/tydligare-regler-for-omhandertagande-av-barn-som-inte-har-hemvist-i-sverige/


Resning i två mål som rör den s.k. gymnasielagen

Två personer som nekats uppehållstillstånd enligt den s.k. gymnasielagen har beviljats resning av Migrationsöverdomstolen. Migrationsdomstolen måste nu ta upp deras ansökningar igen. (Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen 2019-02-14)
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/2019%20jan-juni/Beslut%20i%20m%C3%A5l%20nr%20UM%2021194-18.pdfFler från Guinea och Gambia

Under januari 2019 registrerades 83 ensamkommande underåriga som asylsökande. Flertalet kom från: Syrien 17, Somalia 13, Fram till Afghanistan  9  Gambia, Marocko  och Guinea 5. 
20 av dem var flickor. 

29 av de som registrerades var i åldern  13-15  och 39  i åldern 16-17 år.  Anmärkningsvärt är att förhållandevis många, jämfört med tidigare redovisad statistik,  kommer från länder som Guinea och Gambia.

Under årets första månad har 81 ärenden avgjorts, handläggningstiden  har varit 169 dagar.

I januari  har 11 medverkat till verkställigheten av ett utvisningsbeslut och rest tillbaka till Albanien i 5 fall och till Somalia i 1 fall. Till första asylland till Danmark i 3 fall och Tysklands 2.

24 har under januari  fått sin ålder ändrad från under 18 år till över 18 år.


Bra beslut att skyddsbehövande får rätt till familje­återförening  - men en återförening är långt ifrån alltid en lycklig tilldragelse 

Under 2018 beviljade Migrationsverket i 7022 fall ansökningar från ensam kommande barn/unga eller deras  föräldrar om anknytning.

För många splittrade familjer är en återförening en glädjande tilldragelse men enligt gode män och särskilt förordnade ställföreträdare kan de drastiska förändringar i barn/ungas vardag familjens ankomst till Sverige innebär leda till allvarliga problem om samhället stöd insatser uteblir. Det förhållandet har även en studie vid Södertörns högskola uppmärksammat.(se artiklar)


Skäliga arvoden och ersättningar

Ersättning till god man regleras i 12 kap. 16 § FB. Enligt denna paragraf har förordnade gode män rätt till ”ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande”.Ett uppdrag som god man bygger inte på en ömsesidig avtalsförpliktelse utan har sin grund i Överförmyndarnämnden förordnande. Frågan om gode mannens rätt till ersättning är reglerad i lag. (Advokat Linn Öst Nori, adj.ledamot RGMV. Öst Nori Advokatbyrå AB Solna Torg 19. Tel. 08-505 865 42)
https://www.godmanakuten.se/index.php/aktuellt/378-skaliga-arvoden-och-kostnadsersattningar


Passivt SKL

Barn/ungas möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda och den hjälp som kan behövas kan bero på var de bor då landets kommuner tolkar och tillämpar lagstiftningen olika och inte samordnar verksamheten trots att det skulle vara möjligt.

Olikheterna kan gälla socialtjänstens insatser, hur skolan anordnar utbildning och kvaliteten på de gode män som förordnas.

Inte minst viktigt är det att landets 230 överförmyndare gemensamt verkar för bättre förutsättningar för gode män och att endast erfarna, rättrådiga och i övrigt lämpliga gode män förordnas av överförmyndarna.  
SKL bör ta ansvar för och initiativ till, att en nödvändig samverkan kommer till stånd i stället för att passivt år efter år konstatera att myndighetsutövningen inte fungerar. 


Angående svenskt medborgarskap

Har det gått längre tid än sex månader kan man utifrån från som sägs i den nya Förvaltningslagen ansöka om arv få besked i ett ärende och Migrationsverket är då skyldig att ge ett svar inom fyra veckor. www.rgmv.se


Överförmyndarstatistik

Enligt uppgifter från länsstyrelsen fanns det 7673 gode män för ensamkommande barn/unga 2017. I februari-mars 2019 redovisar länsstyrelsen överförmyndare statistik för 2018 som gissningsvis kommer att visa att antalet gode män för ensamkommande blir mintre än 1000. 

Regeringen och Regeringsförklaringen

Statsminister Stefan Löfven, riksdagen, den 21 januari 2019.
https://www.regeringen.se/48f68a/contentassets/6e0630547665482eaf982c4777f42f85/regeringsforklaringen-2019.pdf
https://www.regeringen.se/48f2c2/contentassets/b7a372535d4d4115b2c9b9ef2c256c6e/faktablad-2019-01-21-sv.pdf


 

Högsta domstolen berättar om sin verksamhet

Högsta domstolen presenterar nu för tredje året en publik verksamhetsberättelse. Den innehåller redogörelser för viktigare vägledande avgöranden (prejudikat) och skildrar arbetet i domstolen. (Högsta domstolen 2019-01-24)
http://www.hogstadomstolen.se/Templates/Pages/DV_Press.aspx?id=61207
http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/dokument/H%C3%B6gsta%20domstolens%20verksamhetsber%C3%A4ttelse%202018.pdfAlla barn/unga som registreras som asylsökande i Sverige ska få möjlighet till en ändamålsenlig utbildning

Enligt Migrationsverket har sedan i somras till och med den sista december 2018, 7754 ansökningar om tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier handlagts. I 5190 fall har ansökan beviljats, 2421 har fått avslag och i 143 fall har ansökan inte fullföljts. 
Hur många ärenden som inte är avgjorda av Migrationsdomstolarna är oklart liksom vad utfallet kan bli. 
De som fått avslag och har ett utvisningsbeslut som vunnit laga kraft måste lämna landet även om de väljer att överklaga men de som har ett utvisnings beslut som ännu inte vunnit laga kraft får stanna i Sverige under tiden överklagan prövas i domstol.

Under 2018 avvisades 176 ungdomar till hemlandet eller överfördes till första asylland. Ingenting talar för att det ska bli fler under 2019 då  de drygt 2400 som fått avslag troligen kommer att gå under jorden och sälla sig till de tusentals som redan lever på gator och torg utanför samhället i stället för att samverka till att utvisas. 

För de ungdomar som sökt sig hit för att studera och få ett arbete som leder till självförsörjning är avslaget en tragedi och för samhället en förlust då ungdomarna kunnat bidra till samhällsutvecklingen i Sverige men också i hemlandet. 
Nu kan det i stället bli så att dessa ungdomar uppgivet söker sig till, eller med hot om våld mot dem själva eller anhöriga, tvingats in i destruktiva sammanhang där det förekommer droger, kriminalitet, prostitution, människohandel eller med en oviss framtid låter sig rekryteras till vålds bejakande rörelser. 

Enligt RGMV hade tragiska följder för ungdomar och förluster för samhället kunnat undvikas om alla  ensamkommande som registreras som asylsökande i Sverige fått möjlighet till en ändamålsenlig utbildning och inom rimligt tid avsluta den oavsett Migrationsverkets beslut i asylärendet.


Nya lagar 2019 inom Justitiedepartementets områden

Under 2018 har regeringen föreslagit ett flertal lagändringar inom Justitiedepartementets ansvarsområden. Förslagen har behandlats i riksdagen och träder i kraft vid årsskiftet 2018/2019. Ett urval av dem presenteras här. (Regeringskansliet 2018-12-28)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/12/nya-lagar-2019-inom-justitiedepartementets-omraden/


En bra början på 2019
När lagar och förordningar inte följs eller  tolkas och tillämpas på ett sätt som lagstiftaren inte avsett och det förhållandet kommit att normaliseras är det ett samhällsproblem som alla inblandade myndigheter, rättsliga instanser och organisationer har ett ansvar för att komma till rätta med. 

En bra början på 2019 är att starta den processen nu.


Ett rättsosäkert mottagande har normaliserats

Statens åtagande är långtgående, kostsamma och avsikterna goda för att mottagande av ensamkommande asylsökande barn/unga ska vara rättssäkert och för deras bästa.

1978 infördes huvudregeln att ingen skall avlägsnas från landet utan att ha erbjudits bistånd från ett offentligt biträde och sedan 2010 gäller i princip även fritt val av offentligt biträde. Om vissa villkor uppfylls kan också tillstånd till byte av offentligt biträde ges. Men i många fal tolkas och tillämpas de lagar som regler mottagningen  i strid med med lagstiftarens syfte. 


-Biträden kan utses som inte för barn/ungas talan på ett professionellt sätt eller saknar den särskilda kompetens som krävs i barnärenden. I sådana fal kan följden bli, att en sökande med asylskäl som i normalfallet skulle ge uppehållstillstånd i stället  kan få en felaktig statusförklaring eller beslut om utvisning.


-Rätten att byta ett olämpligt biträde är i praktiken inte möjligt då rättsliga instanser som Domstolsverket, genom olika förbehåll som processkostnader tidsaspekter och i övrigt ett stort antal restriktioner begränsar de möjligheter lagstiftaren avsett ska finnas. Endast i enstaka fall om ens något ges tillstånd att byta ett olämpligt biträde. 

-Information om en sökandes rättigheter variera mellan olika ansökningsenheter och även bero på hur den enskilda tjänstemannen väljer att handha frågan. Detinnebär, att rätten att välja biträde eller ombud om det önskemålet finns inte blir möjligt.

-Sedan 2010 har över 61000 ensamkommande barn/unga registrerats som asylsökande i Sverige men ingen av dem har företrätts av en god man vid registreringstillfället  när de sökt asyl.

Den rättssäkerhet som eftersträvas har inte uppnåtts och då inga åtgärder vidtagits för att rätta till missförhållanden har ett rättsosäkert mottagande  kommit att normaliseras. 
Det är ett samhällsproblem som alla berörda myndigheter, rättsliga instanser och organisationer har ett ansvar för att komma till rätta med. 

En bra början på 2019 är att utan dröjesmål starta den processen nu. (se artikel)


Flertalet av de 950 barn/unga som registerades som asylsökande under 2018 kom från Syrien
Till och med de sista december 2018 registrerades 950 ensamkommande barn/unga som asylsökande. De allra flesta kom från Syrien 141, Marocko 125,  Somalia 108, Afghanistan 100 och Eritrea 99. 

Flertalet av dem i åldern 13-15 291 och 16-17 år 396.
Av de 950 som registrerats var 249 flickor. 

Åldersuppskrivningar
Antal ändringar av födelsedatum för ensamkommande barn/unga som fått sin ålder ändrad från under 18 år till över 18 år uppgick under 2018 till 9162

Bifallsprocent exklusive Dublin och övriga (ej fullföljt, dragit tillbaka ansökan etc.)
Afghanistan 70% av 689 avgjorda
Marocko  5% av 120 avgjorda
Eritrea 100% av 54 avgjorda
Somalia 76 % av 146 avgjorda 
Syrien 100 % av 171 avgjorda 
Irak 35 % av 92 avgjorda 
Etiopien 56 % av 41 avgjorda

Handläggningstiden under 2018 var i snitt 416 dagar. I november och december 2018, 174 dagar.

Utresta självmant till hemland  62 och till dublinland 98. Med tvång till hemland 8 och till dublinland  2.

 

Avgjorda ärenden för gymnasielagen totalt 7754. Avslag 2421, bifall 5190 samt övriga 143


Gode män och överförmyndare PROBLEMBESKRIVNING

• Asylprocessen tar idag mycket lång tid, vilket medför att uppdraget som god man blir utdraget och komplicerat.

• Innan kommunanvisning har ingen god man förordnats för det ensamkommande barnet. Ensamkommande barn är särskilt utsatta för risker i ankomstskedet och behöver någon som bevakar deras intressen. Detta är avgörande eftersom barnet i ankomstskedet träffar Migrationsverket för ett registreringssamtal där frågor ställs som kan påverka utgången i asylutredningen. Första samtalet kan vara avgörande för att upptäcka riskfaktorer och därmed undvika försvinnanden. (Se artikel)


Antal avgjorda ärenden gällande gymnasielagen 

Sedan den 1 juli 2018 har Migrationsverket avgjort totalt 5849 ärenden. Avslag har skett i 2022 fall, 3767 ansökningar har bifallits och i 60 fall har ansökan tagits tillbaka eller inte fullföljts. (Migrationsverket 2018-12-03)


 

878 nyanlända barn/unga, de flesta från Syrien

Fram till och med den 3 december 2018 har 878 ensamkommande barn/unga registrerats som asylsökande vid Migrationsverkets ankomstenheter. Från Syrien 123, Marocko 121, Somalia 101, Eritrea 97 och Afghanistan 91. De allra flesta fortfarande i åldern 13 till 18 år. 232 av dessa var flickor.
Handläggningstiden fortsätter att sjunka och var i november   174 dagar.
165 har  utrest självmant varav 91 till Dublin land och 10 med tvång.Sedan 1 januari 2017 har 9129 uppskrivits i ålder varav 40 under november 2018.Mottagningen av Karim och andra ensamkommande 

Sverige kan berömma sig av att tillhöra de länder i Europa som tar emot flest ensamkommande barn/unga och dessutom kanske har den bästa mottagningen. Här får de en god man och offentligt biträde, rätt till sjuk-och tandvård och att gå i skola. De kan överklaga beslut till rättsliga instanser och ansöka om verkställighetshinder och inhibition. 

Sedan 2010 har över 61000 ensamkommande barn/unga registrerats som asylsökande i Sverige flertalet i åldern 13-15 år de allra flesta 16-18 år. Men tvärtemot lagstiftarens intentioner har  inte en enda av dem företrätts av en ställföreträdare när de sökt asyl trots att det första mötet med Migrationsverket kan vara ångestfyllt och avgörande för deras framtid då det som framkommer vid ansökningsenheten ligger till grund för den fortsatta asylprövningen.
https://www.godmanakuten.se/index.php/aktuellt/408-mottagningen-av-karim-och-andra


Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Artikel 7 ”Barn med funktionsnedsättning 
1. Konventionsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder som behövs för att säkerställa att barn med funktionsnedsättning fullt åtnjuter alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på lika villkor som andra barn.

2. I alla åtgärder som rör barn med funktionsnedsättning ska barnets bästa komma i främsta rummet.

 

3. Konventionsstaterna ska säkerställa att barn med funktionsnedsättning har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem, varvid deras åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till deras ålder och mognad på lika villkor som för andra barn, och att de för att utöva denna rättighet erbjuds stöd anpassat till funktionsnedsättning och ålder.” (Regeringskansliet)


 
Den egna berättelsen –  om psykisk ohälsa och migration

”Med den egna berättelsen som metod vill vi öka öppenheten och kunskapen om psykisk ohälsa såväl som förståelsen för hur migrationens olika faser kan påverka den psykiska hälsan. I centrum för detta arvsfondsprojekt står våra ambassadörers egna berättelser och erfarenheter av psykisk ohälsa och migration.” (H)Järnkoll 2018-11-30)
https://www.nsph.se/hjarnkoll/denegnaberattelsen/


  

Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige

Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet utgör hot mot det demokratiska samhället som fått stort inflytande på den svenska kriminalpolitiken under de senaste decennierna. Både myndigheter och forskarsamhället har lyft behovet av mer forskning på dessa områden. Forskningsrapport 2018:4, 100 s.(Institutet för framtidsstudier 2018
)https://www.iffs.se/media/22498/brott_2018_4.pdfVälkommen som medlem  

Medlemsavgiften, 100 kr  för 2018-2019  löper från och med årsmötet den 26 maj 2018 till kommande årsmöte 2019. Den medlemsavgift du betalade under 2017 behöver således förnyas. Gör det nu då möjligheten att påverka förutsättningar och villkor för gode män och vårdnadshavare blir större ju fler vi är. 


Enkelt att bli medlem

 

1. Betala med bankgiro 869-5900

Betalningen, 100 kr sker på samma sätt som när en vanlig räkning betalas men på raden OCR-nummer/meddelande skriver du ditt  namn och E-postadress. 

...eller SWISH nr: 1232638740

 Som meddelande, skriv ditt namn och E-postadress.Välkommen som medlem!

 

 

 


 

 

Kontakt/information 


Talespersoner 

P-O Nygren 0702 372910 

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Johnny Samuelsson 0704820410  
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Nyhetsbrev 

Johnny Samuelsson  mobil 0704 820410, Karin Senter 

  

Länsombud, rådgivning:www.rgmv.se 

Hemsida: www.rgmv.se  

Facebook: RGMV, Twitter: RGMV   

  

Medlemskap och prenumeration: www.rgmv.se 

Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson 

Redaktör:  Johnny Samuelsson

 

 

Fortsatt gränskontroll vid Sveriges inre gräns

Regeringen har beslutat om fortsatt gränskontroll vid inre gräns i tre månader till den 11 februari. ”Beslutet baseras på regeringens bedömning att det fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.” (Regeringskansliet 2018-11-08)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/11/fortsatt-granskontroll-vid-sveriges-inre-grans/


 

Drygt 1000 ungdomar har hittills fått uppehållstillstånd med stöd av gymnasielagen

”En månad har passerat sedan Migrationsöverdomstolen gav grönt ljus för att tillämpa den nya gymnasielagen. Under denna månad har Migrationsverket beviljat 1060 personer uppehållstillstånd.” (Migrationsverket 2018-11-05)

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-11-05-1-060-personer-har-hittills-fatt-uppehallstillstand-med-stod-av-gymnasielagen.html Vad är barn/ungas bästa

När ska en prövning av barnets bästa göras och hur ska den gå till? Barnombudsmannen har tagit fram ett stödmaterial om prövning av barnets bästa med en metod i sju steg. (BO 2018-10-02)
Bra att BO uppmärksammar frågan. Ett bra sätt att få svar på vad som kan anses vara barn/ungas bästa kan vara att fråga dem själva och i sådana fall blir svaret i de allra flesta fall en utbildning som leder till en anställning samt att bli sedda som de är, kompetenta unga vuxna i stället för värnlösa barn i behov av vård och behandling.
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/fragor-och-svar-provning-av-barnets-basta-17-oktober.pdf
https://www.barnombudsmannen.se/barnratt-i-praktiken/verktyg-for-barnratt-i-praktiken/


 

Barnkonventionens födelsedag 20 november

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter och i många länder världen över firas därför 20 november som den stora barndagen. Även i Sverige arrangeras flera olika aktiviteter i anslutning till Barnkonventionens dag. (UNICEF)
https://unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionens-dag


Ett rättsosäkert förfarande - 800 ensamkommande utan hjälp

Om Migrationsverket beaktade att underåriga saknar rättslig handlingsförmåga, Överförmyndare, att inga barn/unga som vistas i Sverige ska vara utan en fungerande, tillgänglig vårdnadshavare och om Socialtjänsten intresserade sig för frågan skulle inga ensamkommande asylsökande barn/unga som är kompetenta i flera avseenden men tämligen resurslösa språkligt och kunskapsmässigt kring asylprocessen, okunniga om sina rättigheter och ovana att föra ett samtal via tolk inte stå utan att god man eller offentlig biträde som kan  informera och vägleda dem i vad som är viktigt att berätta när de söker asyl.

Men beroende på, att det som sägs i  Föräldrabalkens  9 kap 1 § samt 10 och 11 kap om att underåriga saknar rättslig handlingsförmåga och att att en god man ska förordnas snarast, Lag om god man för ensamkommande barn 2005:429 inte efterföljs.
Samt Migrationsverket uppfattning att en asylansökan inte är en del av asylutredningen har under under 2018 över 800 ensamkommande fått klara sig själva utan någon som företräder dem. (se artikel)


SKL vill inte ha gode män till ensamkommande barn/unga
Styrelsen för SKL har under många år och nu senast i ett yttrande till Mottagandeutredningen framfört krav på att 
Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn ska ändras för att möjliggöra att professionella anställda företrädare, som socialsekreterare och jurister, kan ersätta de medborgare som på ideell grund åtar sig uppdraget som god man för ensamkommande barn/unga. 

Anledningen till SKL krav kan bedömas bero på, att många av de kommuner SKL företräder inte klarar av  myndighetsutövningen. 

RGMV instämmer i kravet på förändring men menar liksom
 många organisationer och även r
egeringen, att "det är viktigt att värna det ideella inslaget som bas i ställföreträdar systemet."
RGMV anser att oberoende och rättrådiga medborgare från olika skikt av samhällsstrukturen är synnerligen lämpliga som gode män för ensamkommande barn/unga då de har den erfarenhet och kompetens som krävs för att utföra uppdraget professionellt.

http://www.regeringen.se/debattartiklar/2018/04/nu-moderniserar-vi-reglerna-for-gode-man/http://www.regeringen.se/debattartiklar/2018/04/nu-moderniserar-vi-reglerna-for-gode-man/

 


 

Migrationsverket kritiseras av JK och R är arg och ledsen

Migrationsverket har två köer för dem som vill bli svenska  medborgare. En kö dår besked ges inom tre månader och en annan där väntetiden är minst 23 månader.  
R som kom till Sverige från Somalia som ensamkommande har ansökt om svenskt medborgarskap men fått väntat länge på besked  och vet inte i vilken kö han är placerad  då det är svårt att nå en handläggare eller boka tid för samtal för att få besked.

Migrationsverket kritiseras nu i ett beslut av Justitiekanslern för de långa handläggningstiderna i ärenden om svenskt medborgarskap.(Justitiekanslern 2018-10-08)

https://www.jk.se/beslut-och-yttranden/2018/10/11423-17-21/

 


 

Gymnasielags ärenden ska avgöras före årsskiftet

Den sista september gick tiden ut för ansöka om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Migrationsverket arbetar nu för att avgöra ärendena före årsskiftet.

Drygt 11000 personer har ansökt om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen, och hittills har drygt 2000 ärenden avgjorts. Av de dryga 
9000 ärenden som väntar på beslut ligger cirka hälften hos Migrationsverket och andra hälften hos domstol. 
Fram till den 25 oktober har 3777 ärenden avgjorts, 895 sökande har beviljats tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier, 1406 har fått avslag och över tusen har av olika skäl inre fullföljt eller tagit tillbaka sin ansökan. (Källa Migrationsverket )

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-10-11-Migrationsverket-gymnasielagsarenden-ska-avgoras-fore-arsskiftet.html

 


 

Vilken betydelse tillmäts en åldersbedömning i ett asylärende

Vilken betydelse en åldersbedömning tillmäts i en sammantagen bedömning är oklart men i åtminstone ett asylärende fastställer Migrationsverket  rörande en afghansk sökande  att: "det finns en risk för felbedömning av den afghanske asylsökandens kronologiska ålder i det rättsmedicinska utlåtandet och därför kan inte den medicinska åldersbedömningen ensam vara avgörande för bedömningen av hans underårighet. Sökanden har även lämnat relativt detaljerade uppgifter om sin ålder och har därmed gjort sin underårighet sannolik. Han får permanent uppehållstillstånd." (Källa Migrationsverket)

 


895 hoppfulla glada ungdomar

För de 895 ungdomar som fram till den 25 oktober beviljats tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier har beslutet inneburit nya möjligheter och hopp om framtiden.  Från olika håll, bland annat från flera lärare i Uppsala,  rapporteras att ungdomarna är gladare och stämningen i skolan blivit mycket bättre.

För ungdomarna gäller det nu att fokusera på studierna  då tiden är knapp och förutsättningarna inte de bästa att på kort tid klara av  studier som leder till en anställning. 

 


 

Bris rapport om skolans roll för nyanlända

”Det är avgörande, både för det enskilda barnet och för samhället i stort, att barn som flytt till Sverige får en god start i sitt nya land” skriver Bris i rapporten ”Skolans roll för barn som flytt – platsen för inkludering, hälsa och lärande”  som visar att den svenska skolan kan ges bättre förutsättningar och ett bättre mottagande av nyanlända elever, som publicerats 2018-10-24.
RGMV instämmer och har i ett yttrande till Mottagandeutredningen och i andra sammanhang framhållit, att skolplikt ska gälla för alla nyanlända barn/unga, även de som fyllt sexton år och att studierna ska påbörjas direkt efter ankomsten till Sverige. 
Men det är viktigt, att den utbildning som erbjuds är både ändamålsenlig och kostnadseffektiv och enligt rapporten  "
kan ges bättre förutsättningar och ett bättre mottagande av nyanlända elever."

https://www.bris.se/om-bris/press-och-opinion/pressmeddelanden/ny-brisrapport-om-skolans-roll-for-barn-som-flytt/
https://www.rgmv.se/9-rgmv/422-skrivelse-mottagandeutredningen.html

 

FN ställer frågor till Sveriges regering om FN-konventionen
Övervakningskommittén för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har nu ställt ett antal frågor inför regeringens nästa rapportering till kommittén. De handlar om hur Sverige följer och arbetar med rättigheterna i konventionen. (Myndigheten för delaktighet 2018-10-17)
http://www.mfd.se/om-mfd/nyheter-och-press/nyheter/nyheter-2018/fn-staller-fragor-till-sveriges-regering-om-fn-konventionen/

 


  

En god man är utan skyddsnät 

Gode män och även särskilt tillförordnade vårdnadshavare saknar helt ”skyddsnät” då ingen instans ombesörjer till exempel försäkringsskydd eller ansvarar för arbetsmiljöfrågor. Huruvida arbetsmiljölagen är tillämpbar vad avser  god man uppdrag har inte prövats men åtgärder bör i alla händelser vidtas för att förbättra förhållandena vad avser arbetsmiljöfrågor för gode män.
Arbetsmiljölagen utgår från att det framför allt är arbetstagare, dvs anställda, som behöver lagens skydd, och att det är deras arbetsgivare som har ansvaret för detta. I vilken mån arbetsmiljölagen är tillämplig i en viss situation beror alltså på om det finns någon som är "arbetstagare" i juridisk mening, och det är de allra flesta som utför arbete åt någon annan. 

http://www.av.se/publikationer/bocker/h008.aspx.

 


 

Svenska myndigheter kan behöva genomföra 95 rekommendationer

Svenska myndigheter kan behöva genomföra 95 rekommendationer från EU-kommissionen för att täppa till ett stort antal brister i landets gränskontroller.  

EU-parlamentets inrikesutskott är även mycket kritisk mot Sverige och fem andra Schengenländer som haft gränskontroller längre än de tillåtna två åren. (Europaportalen 2018-10-23)

https://www.europaportalen.se/2018/10/efter-eu-kritiken-sverige-stramar-upp-gransskyddet
https://www.europaportalen.se/2018/10/eu-utskott-kritiserar-sverige-begransa-granskontroller

 


 

Flest barn/unga från Eritrea och kortare handläggningstider
Fram till den 25 oktober har under året 777 ensamkommande barn/unga registrerats som asylsökande, av dessa är 201 flickor. 
För första gången på länge är marockaner inte den största gruppen utan det är numera eritreaner.

Om den nuvarande trenden med ett minskat antal esnsamkommande barn/unga håller i sig innebär det att Migrationsverkets prognos för 2018 och 2019 på 1500 ensamkommande barn/unga ser ut att hålla. Det innebär en välkommen möjlighet till återhämtning för myndigheter men också att behovet av gode män fortsätter att minska. 

 

Handläggningstiden fortsätter att sjunka och var i oktober 246 dagar. och i snitt under 2018 fram till den 25 oktober 460 dagar.

 

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Kommande möten
Årsmöte 2020, mars-april

Stryelsemöten 2020
(information kommer)

 

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com


P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

 

Eva Wennberg. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut.
Uppland
Tfn 0174 40320, 073 8554499

E-post eva(at)bjorksta.se

 

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

 

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland

E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

 

 

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

 


Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

 

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 

Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post
 barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793


Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Blekinge län
Vakant


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle

E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Östergötlands län
Reidun  Claesson
E-post reidun.claesso(at)gmail.com
Tfn.0705892155

 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Vakant


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top