SKL uppmanar regeringen att se över gymnasielagen- men inte en utbildning där mindre än hälften når målen

SKL uppmanar regeringen att göra en analys och översyn av den så kallade gymnasielagen och ifrågasätter om regelverket är ändamålsenligt. 
https://skl.se/download/18.7fdee1ba16dcb4999d673d2d/1571319912208/Skrivelse%20Gymnasielagen%20fr%C3%A5n%20SKL.pdf

RGMV delar i väsentliga delar SKL uppfattning. Otydliga regler och oklarheter kring tillämpningen gymnasielagen innebär att de 7478 ungdomar som sedan 1 juli 2018 fram till oktober 2019  beviljats tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier i många fall far illa   när de försöker nå studiemålen utan pengar och bostad då kommuner inte tillämpar eller förstår regelverket.  

Men anledningen  till att många skolbänkar står tomma idag handlar inte  bara om att regelverket kan ifrågasättas utan även den till behov och förutsättningar dåligt anpassade utbildning som erbjuds  nyanlända elever där fler än hälften av de nyanlända eleverna inte blir behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Så är inte fallet idag och har inte varit de senaste tio åren visar statistik från Skolverket och SCB. 
 SKL skrivelse till regeringen bidrar inte till större klarhet och bidrar inte heller till att fler klarar studiemålen. Bättre hade varit om SKL uppmanat regeringen att anordna en ändamålsenlig inriktad utbildning där fler än hälften av de nyanlända eleverna blir behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Så är inte fallet idag och har inte varit de senaste tio åren visar statistik från Skolverket och SCB. SKL uppmanar regeringen att se över gymnasielagen- men inte den utbildning där mindre än hälften når målen

SKL uppmanar regeringen att göra en analys och översyn av den så kallade gymnasielagen. SKL ifrågasätter om regelverket är ändamålsenligt. Dessutom skapar de otydliga reglerna och oklarheterna kring tillämpningen ett betydande merarbete i kommunerna och får även stora konsekvenser för ungdomarna. Dagens situation är inte hållbar, skriver man.
https://skl.se/download/18.7fdee1ba16dcb4999d673d2d/1571319912208/Skrivelse%20Gymnasielagen%20fr%C3%A5n%20SKL.pdf

RGMV delar den uppfattning SKL redovisat i en skrivelse till regeringen. Otydlighet kring regelverket har varit och är ett stort problem i flera avseenden. Men är det också att många skolbänkar i dag stor tomma på grund av att det inte bara är regelverket som kan ifrågasättas utan även den till behov och förutsättningar dåligt anpassade utbildning som erbjuds  nyanlända elever. 

 SKL skrivelse till regeringen bidrar inte till större klarhet och bidrar inte heller till att fler klarar studiemålen. Bättre hade varit om SKL uppmanat regeringen att anordna en ändamålsenlig inriktad utbildning där fler än hälften av de nyanlända eleverna blir behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Så är inte fallet idag och har inte varit de senaste tio åren visar statistik från Skolverket och SCB.

(Sedan juli 2018 har 10723 och fram till 1 oktober 2019 har  10723 ansökningar inkommit
om tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier. 7478 ansökningar har bifallits, och 3310 fall avslagits I 135 fall har ansökan tagits tillbaka eller varit ofullständiga, Källa Migrationsverket)som tvingas simulera ”apati” är utsatta för misshandel

"Som läkare måste man enligt min mening vara vaken för möjligheten av simulerad sjukdom, skriver Hans Bendz, pensionerad psykiatriker."

2017 konstaterade Socialstyrelsen att antalet barn som vårdats för uppgivenhetssyndrom

snarast har minskat de  de senaste åren. I dagsläget är statistiken osäker. (Dagens Medicin 2019-10-18)
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/01/barn-som-tvingas-simulera-apati-ar-utsatta-for-misshandel/?utm_campaign=DagensMedicin-Psykiatri_191018_Distansarbete%20var%20r%C3%A4tt%20medicin&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=02cab584d7ba4c6db1d9171850211754&elq=42d18add5e16474bb4e20b0c941ac4c7&elqaid=28827&elqat=1&elqCampaignId=20839

 


 

Kortfattat om Barnkonventionen

Kortfattat kan man konstatera följande. Iom. att barnkonventionen blir till lag ska barns egna rättigheter förstärkas. Det innebär dock inga nya rättigheter för barn. Skillnaden blir att ansvaret ökar att tillämpa rättigheterna för myndigheter, rättsväsendet och andra beslutsfattare. De ska alltså väga tyngre vid bedömningar och beslut som gäller barn. Iom att rättigheternas status höjs från konvention till lag, kan rättigheterna tillämpas på samma nivå som andra lagar, tex utlänningslagen och föräldrabalken. Detta ska naturligtvis gälla även barn i migrationsprocessen. Däri, liksom i andra processer som omfattar barn, ska barnens rätt att komma till tals - och att komma till tals på ett sätt som tar hänsyn till barnets bästa - förstärkas

Linn Öst Norí advokat, innehavare 

Öst Nori Advokatbyrå AB 


 

Statistik, ensamkommande barn/unga januari-september 2019

Fram till 1 oktober 2019 har 681 ensamkommande barn/unga varav 195 flickor sökt asyl i Sverige. Flertalet (536 ) i åldern 13 till 18 år och från Syrien (112) Marocko (99) Somalia (96) Afghanistan (93) samt Irak (30). 765 ärenden har avgjorts under perioden och handläggningstiden har i snitt varit 167 dagar.
Frivilligt återvändande: 38 har frivilligt rest tillbaka till hemlandet. Flertalet till Albanien  (16) Irak (6) och till första asylland (41) flertalet till Tyskland (20) och Danmark (6) (Källa Migrationsverket) Se vidare

https://www.godmanakuten.se/index.php/7-nyheter/438-aktuellt-oktober-202016 åring blev vittne till mord

En bekymrad god man till en 16 årig från Afghanistan ringde en kväll ett av RGMVs länsombud och berättade att "hans" pojke  blivit vittne till hur en kompis sköts ihjäl på skolan och var chockad och livrädd för att själv bli dödad om han berättade för polisen vad han sett. 
Vad kan jag göra, förutom en orosanmälan till socialtjänsten och försöka få en tid hos BUP undrade den gode mannen. 


Tystnadskulturer kartlagda i ny Brå-rapport

För att bryta tystnadskulturen måste man snabbt förhöra brottsoffer och vittnen och se till att de får skydd om de behöver. Andra viktiga faktorer kan bland annat vara att dokumentera bevis i ett tidigt skede samt att ge tidiga utsagor ett större bevisvärde. (Brå 2019-10-01)

https://www.bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70ea8578/1569840639055/2019_10_Tystnadskulturer.pdf


Varje år vittnar omkring 100 000 människor i Sverige

Vittnen förekommer i stort sett i alla slags förhandlingar på tingsrätten, men vanligast är kanske att de förknippas med brottmål. I brottmål kan man enkelt uttryckt säga att ett vittne är någon som antingen sett någon begå ett brott, sett något vid ett brottstillfälle eller iakttagit något kring gärningspersonens eller brottsoffrets beteende i tiden kring brottet. (2019-09-10 Anna Överby Domar bloggen)
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/kronvittnen-och-anonyma-vittnen/


 

Gängkriminalitet 

I en ny studie intervjuades både män med gängbakgrund och stödpersoner i olika verksamheter för att undersöka processer för att lämna ett gäng och vilket stöd som behövs för detta. (Kriminalvården 2019-09-24)

https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/nyheter/2019/september/ny-studie-vagen-ut-ur-ganget/?utm_campaign=newspost&utm_source=subscriptionletter&utm_medium=email&utm_content=readmore


Lärarnas fem krav för att skapa studiero

Vilken rätt har lärare att ingripa fysiskt och vart går gränserna. Nu kräver Lärarförbundet att skollagen förtydligas för att klargöra vilka befogenheter lärare har för att skapa trygghet och studiero.(Källa Lärarförbundet)
https://lararnastidning.se/lararnas-fem-krav-for-att-kunna-skapa-studiero/?utm_source=Nyhetsbrev+L%C3%A4rarnas+tidning&utm_campaign=1bb63eb18e-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_26_01_42_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_d636c7d560-1bb63eb18e-493409341


Pressat för migrationsdomstolarna – och mer ansträngt kan det bli

”Antalet mål kopplade till anknytning, medborgarskap och arbetstillstånd förväntas öka rejält under de kommande åren. Trots det får migrationsdomstolarna kraftigt minskade anslag i budgeten. Det innebär att tusentals människor riskerar att hamna i årslång väntan på besked. Men i en proposition föreslår nu regeringen att möjligheterna för Migrations domstolarna att överlämna mål till andra domstolar förlängs till och med december 2020. ”(Sveriges Domstolar 2019-09-27)
https://www.domstol.se/nyheter/2019/09/pressat-for-migrationsdomstolarna--och-mer-anstrangt-blir-det/


Fler är 1000 har omkommit eller försvunnit

Sedan 2014 har fler än 18 000 människor mist livet i Medelhavet och hitintills i år har fler än 1000 flyktingar och migranter dött eller försvunnit när de försökt korsa Medelhavet. 300 personer har dött på västra Medelhavs rutten från Marocko mot Spanien. Men majoriteten av dödsfallen - cirka 65 procent - har inträffat i centrala Medelhavet när människor försökte nå Italien eller Malta från Libyen. (Källa UNHCR)


 

Nytt rättsligt ställningstagande om Syrien

"Säkerhetssituationen i Syrien fortsätter att vara allvarlig, men konfliktnivån i några av landets provinser har sjunkit. Därmed bedöms inte längre situationen i hela landet vara sådan att alla riskerar att drabbas av urskillningslöst våld. Det framgår av Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande om skyddsbehov för personer från Syrien." (Migrationsverket 2019-08-29)

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2019/2019-08-29-Nytt-rattsligt-stallningstagande-om-Syrien.html


Klimatrelaterad förflyttning, både inom länder och över gränserna. 

Sämre skördar innebär att Somalia står inför den största hungersnöden sedan 2011. 
UNHCR rapporterar att hittills i år har fler än 5000 somalier flytt till södra Etiopien och att fler familjer förväntas komma de närmaste månaderna. 
Situationen förvärras ytterligare av att den militanta gruppen Al-Shabab kräver "skatter" från jordbruksfamiljer och hotar deras barn med tvångsrekrytering om de inte betalar. (källa UNHCR)
 


Förbud för föräldrar och vårdnadshavare att slå sina barn

Det skotska parlamentet röstade under torsdagen igenom att införa ett förbud för föräldrar och vårdnadshavare att slå sina barn.

Skottland är därmed den första delen av Storbritannien att helt förbjuda barnaga, rapporterar nyhetsbyrån AFP/Ekot. För närvarande kan föräldrar använda "rimligt fysiskt våld" för att disciplinera sina barn.Sverige var först i världen med att förbjuda barnaga 1979 och efter det har runt 50 länder också infört förbudet. (Europaportalen 2019-10-04)Samarbete med länder runt Östersjön mot människohandel

Jämställdhetsmyndigheten och Östersjöstaternas råd arbetar med projektet CAPE för att rikta fokus på människohandel. Barn är särskilt sårbara för att bli utnyttjade på olika sätt, bland annat på grund av sin beroendeställning gentemot vuxna. (Källa Jämställdhets myndigheten)
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/nyhet/samarbete-med-lander-runt-ostersjon-mot-manniskohandel
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/nyhet/kartlaggning-av-prostitution-och-manniskohandel-for-sexuella-andamal

(För råd eller stöd i ärenden om prostitution och människohandel. Kontakta det Nationella Metodstöds teamet Tfn 020 390 000)


 

Hedersrelaterat våld och förtryck

"De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli utfrysta, hotade och misshandlade. För en del medför ett ställningstagande mot familjens normer och värderingar så stora risker att de måste lämna sina familjer och i vissa fall helt och hållet bryta med dem
."
 (Jämställdhetsmyndigheten)
http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/vad-ar-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/


Problemen har flyttas till Grekland

På Hal Far Open Centre på Malta finns nu bara ett mindre antal flyktingar/migranter kvar och Cara Mineo på Sicilien, en gång Europas största flyktingläger har nu avvecklats. 
I stället har Moria på den grekiska ön Lesbos blivit Europas största flyktingläger med omkring 8500 flyktingar varav 500 uppskattas vara pojkar och flickor utan vårdnadshavare som riskerar att utsätts för exploatering och missbruk. 
De problem som tidigare fanns på Hal Far Open Centre på Malta, Cara Mineo och andra läger i Italien finns nu i stället på de grekiska öarna utanför Turkiets kust.


 

Delaktighet

”Full delaktighet är ett centralt begrepp inom funktionshindersområdet. Delaktighet handlar om möjligheten för alla, oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga inom samhällets alla områden, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan och offentliga miljöer.”( Myndigheten för delaktighet, MFD)


Budgeten för 2020 på fem minuter

Den 18 september 2019 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2020 till riksdagen. (Finansdepartementet 2019-09-23)
https://www.regeringen.se/artiklar/2019/09/budgeten-for-2020-pa-fem-minuter/

 

Ett lyft för barn och unga när Barnkonventionen bli svensk lag 2020

2020 blir Barnkonventionen svensk lag men redan i december 2010 godkände Sveriges Riksdag en strategi för stärka barnets rättigheter i Sverige. Strategin består av ett antal principer och utgår från de mänskliga rättigheter som varje barn upp till 18 år ska tillförsäkras enligt internationella överenskommelser, särskilt de åtaganden som följer av konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen.) Rättigheterna ska tillförsäkras alla barn oavsett bl.a. ålder, kön och funktionsnedsättning (barnkonventionen artikel 2).

För att stärka barnets rättigheter i Sverige ska följande strategi gälla:

• All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen. 
• Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang. 
• Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. 
• Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken.
• Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap. 
• Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och omsätta denna kunskap i berörda verksamheter. 
• Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom samverkan. 
• Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn. 
• Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrätts perspektiv

Strategin ska vara en utgångspunkt för offentliga aktörer på statlig och kommunal nivå som i sina verksamheter ska säkerställa barnets rättigheter. Den vänder sig således till riksdag, regering, statliga myndigheter, landsting och kommuner. Rättsväsendet har i detta sammanhang en viktig roll i att säkerställa barnets rättigheter utifrån gällande lagstiftning. 
https://www.regeringen.se/49bbc4/contentassets/2a26913591f24fee99b910d3ceac4bd1/strategi-for-att-starka-barnets-rattigheter-i-sverige-s2010.026

Problemen flyttas till Grekland
I många år har Italien och Malta varit de länder i Europa som tagit emot flest flyktingar/migranter.
 Men s
edan sommaren 2018 är italienska hamnar stängda (med enstaka undantag) för migranter och flyktingar och i Catanias hamn
  lägger nu bara kryssningsfartyg och fiskebåtar till. Så är det också på Malta och hamnen i Floriana  

På Hal Far Open centre på Malta finns nu bara ett mindre antal flyktinga/migranter kvar och Cara Mineo på Sicilien, en gång Europas största flyktingläger har nu avvecklats. 
I stället har Moria på den grekiska ön Lesbos blivit Europas största flyktingläger med omkring 8500 flyktingar varav 500 uppskattas vara pojkar och flickor utan vårdnadshavare som riskerar att utsätts för exploatering och missbruk. 
De problem som tidigare fanns på Malta, Cara Mineo och andra läger i Italien finns nu i stället på de grekiska öarna utanför Turkiets kust.Vad kan jag göra?

En mycket bekymrad god man till en 16 årig grabb från Afghanistan ringde ett av RGMVs länsombud en kväll och berättade att hans grabb blivit vittne till hur en kompis sköts ihjäl på skolan. Grabben var chockad och ledsen för att hans kompis dött och livrädd för att själv bli dödad om han berättade för polisen vad han sett. 
Vad kan jag göra, förutom en orosanmälan till socialtjänsten och försöka få en tid hos BUP undrade den gode mannen.Medlemsinformation

Om årsmötet i oktober 
(se artikel). Har du synpunkter på det ena eller andra hör du självklart av dig liksom om du även fortsättningsvis vill vara medlem i föreningen vilket du i så fall bekräftar genom att betala medlemsavgiften för 2020, se information längst ner på sidan. Johny Samuelsson, ordf.Följa svensk lag eller hemlandets traditioner - dilemma eller självklarhet för invandrade familjer


Länsstyrelsen Östergötlands Nationella Kompetensteam redovisar statistik över samtal till den nationella stödtelefonen under 2019 samt perioden 13 mars 2014-30 juni 2019.
"Baserat på de ärenden som inkommer till stödtelefonen tas viss statistik fram som ger en övergripande bild av ärenden som kommer till Länsstyrelsen Östergötlands kännedom." 
(Länsstyrelsen Östergötlands Nationella Kompetensteam 2019-08-12)
http://www.hedersfortryck.se/wp-content/uploads/2019/08/arenden-2019-jan-juni.pdfRGMVs Nyhetsbrev nr 7 2919:
Skydd mot tvångsäktenskap och könsstympning - gode män /vårdnadshavare måste vara extra vaksamma

Den 28 maj gick remisstiden ut för synpunkter på utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv, ”Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet” (SOU 2018:69). Utredaren föreslår bland annat att socialnämnden snabbt kan besluta om tillfälligt utreseförbud. 
I avvaktan på ett bättre lagstöd för att  förhindra att flickor  förs utomlands för att giftas bort eller bli könsstympad har gode män och vårdnadshavare anledning att vara  vaksamma inför sommaren. För rådgivning i frågan kan Länsstyrelsen eller det  Nationella kompetensteamet kontaktas:  
010-223 57 60.

Det finns även en UD-jour som är bemannad dygnet runt, årets alla dagar och hanterar akuta ärenden utanför ambassadernas kontorstid. Hit kan en person vända sig i akuta konsulära nödsituationer: 08-405 50 05.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/08/sou-201869/
http://www.hedersfortryck.se/kompetensteamet/
http://www.hedersfortryck.se/Vårdnadshavare ska betala vite


En pojkes vårdnadshavare måste se till att han går i skolan, annars måste hon betala vite med 100 kronor per dag. 
Trots att pojken fått nattis har hon fortsatt att ta med honom till jobbet – vilket gör att han kommer försent till skolan, eller inte alls. (Dagens Juridik 2019-09-04)
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/vite-for-upprepad-skolfranvaro-100-kronor-per-dag/


Statistik ensamkommande barn/unga 

Fram till 29 augusti har under året 551 ensamkommande barn/unga varav 154 flickor sökt asyl i Sverige. Flertalet (437) av dem i i åldern 13 till 18 år och från Syrien (91) Marocko (79) Somalia (78) Afghanistan (62) samt Irak (27). 423 ärenden har avgjorts sedan 1 jnuari och i snitt är handläggningstiden 213 dagar.
Frivilligt återvändande:
71 har frivilligt rest tillbaka till hemlandet. Fertalet till Albanien och Irak. 32 till första asylland flertalet till Tyskland och Danmark.
Återvändande med tvång
Med tvång har 8 rest tillbaka till hemlandet flertalet till Albanien. 3 till första Asylland  varav 2 till Bulgarien.
Ändringar av födelsedatum
Under året har i 164 fall  åldern ändrads från under 18 år till över 18 år.
 Yrkes-VM i Kazan, silver och brons
Yrkes-VM, WorldSkills Competition – är världsmästerskapen i yrkesskicklighet för ungdomar under 22 år, och Sverige representeras av Yrkeslandslaget. Det är en spektakulär tävling och uppvisning av olika yrken. Över 1 200 unga yrkesverksamma från ca 70 länder tävlar i över 50 olika yrkesgrenar under de fyra tävlingsdagarna. ( WorldSkills Sweden)
Totalt blev det ett silver, tre brons och sex Medallion for Excellence till det svenska Yrkeslandslaget.
https://news.cision.com/se/worldskills-sweden/r/silver-och-tre-brons-vid-yrkes-vm-i-kazan,c2889930Unga som varken arbetar eller studerar – en strategi utan strategiskt innehåll

”År 2018 beräknades att det fanns 71 000 unga mellan 15 och 24 år som varken arbetade eller studerade. Statskontoret har haft ett uppdrag att utvärdera regeringens strategi för denna grupp.” (Statskontoret 2019-06-14)
http://www.statskontoret.se/nyheter/unga-som-varken-arbetar-eller-studerar--en-strategi-utan-strategiskt-innehall/


Avgjorda anknytningsärenden

Sedan 1 januari 2018 fram till början av augusti 2019 har 3296 ansökningar, exklusive de som är inkomna på en utlandsmyndighet och som ännu handläggs där, från föräldrar och 1331 från en son eller dotter om anknytning bifallits. 
Förutom de 4627 barn/unga som som nu kan återförenas med sina familjer i Sverige gör  Migrationsverkets bedömningen  att ytterligare 5100 kan göra det under 2019 och  därefter ytterligare 15000 under perioden 2020-2022. (Källa Migrationsverket 2019-07-19)Umgängesresor
24000 barn/unga som kommit hit som ensamkommande kan under de närmaste åren 2019-2022 återförenas med sina familjer, vilket är bra. Men då det innebär att uppskattningsvis mellan 150000-200000 familjemedlemmar flyttar hit innebär det stora påfrestningar för berörda myndigheter och  kostnader för samhället. 
Som RGMV framhållit i olika sammanhang  kan det i många fall vara en bättre lösning att  sonen eller dottern reser till föräldrarna vilket i viss omfattning redan förekommer idag. 
https://www.rgmv.se/9-rgmv/469-olika-aspekter-pa-familjeanknytning.html


Försörjningskravet vid anhöriginvandring. Dom från Migrationsöverdomstolen
Kan en anknytningsperson som haft flera tidsbegränsade anställningar hos samma 
arbetsgivare och som härutöver är medlem i en arbetslöshetskassa anses uppfylla 
försörjningskravet.
(Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen 2019-08-29)
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/2019%20jan-juni/UM1607018.pdfJämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan
I veckan presenterades den första bilagan till Långtidsutredningen 2019 – Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan. (Regeringskansliet 2019-08-29)
https://www.regeringen.se/4a5045/contentassets/23c13d7ae0ef48e4bed43b68917573d3/jamlikhet-i-mojligheter-och-utfall-i-den-svenska-skolan-sou-201940.pdf

 

 

Barn/unga som uteblir från skola – Information från Skatteverket 

Skatteverket tar varje vecka emot en stor mängd meddelanden från kommuner och skolor om barn som uteblivit från skola och som inte går att lokalisera. Det är viktigt att Skatteverket kan göra så ändamålsenliga utredningar som möjligt av dessa ärenden så att folkbokföringsregistret blir korrekt. (Skatteverket)
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=428172&userid=86454676&linkid=34922575&readid=ED973933038C&test=&umailid=3737310058
https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/attvarafolkbokford


Ställföreträdarskap att lita på – en översyn av reglerna om gode män och förvaltare 

En särskild utredare ska se över reglerna om gode män och förvaltare. Översynen syftar bl.a. till att förbättra tillsynen på området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som ställföreträdare och stärka enskildas ställning och skydd. I slutändan handlar det om att de personer i vårt samhälle som är i behov av en ställföreträdare ska kunna lita på att de får den hjälp och det stöd som behövs. Beslut vid regeringssammanträde den 18 juli 2019.(Regeringskansliet 2019-07-18)
https://www.regeringen.se/4a0c0c/contentassets/3740d52a336f4f05a340be9b3be4e594/stallforetradarskap-att-lita-pa--en-oversyn-av-reglerna-om-gode-man-och-forvaltare-dir.-2019-44.pdf


 

Tänk på att rapportera olovlig frånvaro

Särskild förordnad vårdnadshavare är till skillnad från gode män  återbetalningsskyldiga till CSN för ensamkommande barn/unga. Från olika håll rapporteras en ökad frånvaro vad avser ensamkommande barn/unga som är berättigade till studiemedel från CSN. Försäkra dig om att din huvudman regelbundet går i skolan under terminerna om så inte är fallet rapporterar du omedelbart frånvaron till CSN. Tyvärr har flera särskilt tillförordnade vårdnadshavare slarvat med tillsynen i det avseendet och blivit skyldiga att återbetala flera tusen kronor till CSN.  
I ett avgjort rättsfall konstateras att en kvinna som är särskilt förordnad vårdnadshavare till ett ensamkommande pojke  är återbetalnings skyldig till CSN efter att pojken haft för mycket ogiltig frånvaro i skolan.  (Allt om Juridik 2016-10-19)
https://www.alltomjuridik.se/sarskild-forordnad-vardnadshavare-aterbetalningsskyldig-till-csn-for-ensamkommande-flyktingbarn/ 


 

Fortsatt minskning

Fram till 1juli 2018 sökte 472 ensamkommande barn/unga asyl i Sverige. Under samma period i år har 405 sökt asyl, flertalet från Syrien (68) Marocko (56) Somalia (51) Afghanistan (41) och Irak (22). Av dessa är (302) pojkar och (103) flickor. Flertalet (245) i åldern 15 till 18 år.


 Grattis alla ungdomar till examen!

Roligt att många ungdomar nu tagit examnen men naturligtvis tråkigt för dem som inte gjort det på grund av att utbildningen varken är likvärdig eller ändamålsenlig vilket inte minst drabbar äldre nyanlända elever. 


 

Färre asylsökande barn/unga, kortare handläggningstider och 6836 beviljade uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Till och med maj 2019 har 87 ensamkommande flickor och 268 pojkar registrerats som asylsökande. Flertalet i åldern 16-17 år och från Syrien (66), Marocko (55), Somalia (42), Afghanistan  (35) och Irak (17). Under samma period 2018 registrerades 417.

Handläggningstiden till och med maj var i snitt 208 dagar (511 dagar 2018) och 105 sökande har fått sin ålder ändrad från under 18 år till över 18 år under årets fem första månader.

Sedan juli 2018 har 9914 ansökningar inkommit om tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier. 6836 har beviljats, 2939 avslagits och 139 har inte fullföljts eller varit felaktiga. (Källa Migrationsverket) 


 

Jämställdhetsmyndigheten

"Jämställdhetsmyndigheten ska bland annat främja förebyggande insatser samt synliggöra och motverka hedersrelaterat våld och förtryck med inriktning på nationell kunskapsutveckling och strategiska övergripande frågor. Läs mer om deras uppdrag gällande våldsförebyggande arbete riktat till pojkar och män i en hederskontext, samt informationsspridning gällande könsstympning av flickor och kvinnor."
www.jamstalldhetsmyndigheten.se


 

När en person förts ut ur landet mot sin vilja

"Utrikesdepartementet i Stockholm och Sveriges ambassader arbetar för att bistå svenska medborgare och personer bosatta i Sverige som t.ex. kvarhålls mot sin vilja utomlands. Om en person utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck i utlandet bör svenska ambassaden eller UD kontaktas för dialog om möjligheter att kunna hjälpa personen att återvända till Sverige. 
Det senare görs tillsammans med berörda myndigheter på personens hemort. Om det finns oro för att en person kommer att föras ut ur landet mot sin vilja bör socialtjänsten eller polisen kontaktas för att möjliggöra att detta kan förhindras."

Kontaktuppgifter till samtliga svenska ambassader och konsulat: www.swedenabroad.se/sv
Det finns även en UD-jour som är bemannad dygnet runt, årets alla dagar och hanterar akuta ärenden utanför ambassadernas kontorstid. Hit kan en person vända sig i akuta konsulära nödsituationer: 08-405 50 05.


Positiva trender i många utsatta område

Polisens omfattande arbete med ökad lokal närvaro, en delad lägesbild med kommuner och andra aktörer och relationsskapande arbete har bidragit till att många utsatta områden utvecklats positivt. Det visar ny lägesbild. (Polisen 2019-06-03)
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2019/juni/positiva-trender-i-manga-utsatta-omraden/


 

 

 

Ny rutin vid förlängning TUT

Fram till och med årsskiftet beräknas över 30 000 personer ansöka om förlängt tillfälligt uppehållstillstånd men behöver nu inte längre boka tid hos oss utan kan i stället skicka ansökan med post. (Det kommer längre fram vara möjligt att göra det från Migrationsverkets webbplats.)
Det gäller dig som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl, gymnasiestudier eller som familjemedlem till någon med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Läs mer på svenska, engelska eller arabiska här: https://www.migrationsverket.se/…/S…/Forlanga-tillstand.html


 

Tillfälligt kommunbidrag låter ensamkommande unga bo kvar under sin asylprocess

Regeringen har beslutat om fördelningen av 195 miljoner kronor i tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga asylsökande. Genom tillskottet kan kommunerna låta ensamkommande unga som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen. (Regeringskansliet/Justitiedepartementet 2019-05-17)
https://www.regeringen.se/artiklar/2019/05/tillfalligt-kommunbidrag-later-ensamkommande-unga-bo-kvar-under-sin-asylprocess/


 Överförmyndare/nämnder följer inte lagen

Sedan 2015 är överförmyndare/nämnder skyldiga att lämna de uppgifter om sin verksamhet som  länsstyrelsen begär. Men enligt uppgift har i år över 30 av 230 överförmyndare/nämnder inte hörsammat länsstyrelsens uppmaningar att följa lagstiftningen vilket innebär att statistiken för 2018 blir missvisande Sverige beviljade näst flest asylansökningar

Sett till befolkningsmängden var det bara ett EU-land som under 2018 beviljade fler asylansökningar än Sverige. Samtidigt minskar antalet beviljanden i unionen som helhet.
(Europaportalen2019-04-26)
https://www.europaportalen.se/2019/04/sverige-beviljade-nast-flest-asylansokningar


Hur förhörs barn och hur värderar domstolen deras uppgifter?

Barn under 15 år är ibland inblandade i brottmål som brottsoffer (målsäganden) eller vittnen. De kan även vara misstänkta men det är mycket ovanligt att domstolen prövar skuldfrågan genom en s.k. bevistalan (Domarbloggen 2019-04-16)
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/hur-forhors-barn-och-hur-varderar-domstolen-deras-uppgifter/


 

Politiker, dags att uppgradera socialtjänsten!

”Socialtjänstens hjärtslag och puls är den politiska viljan. Politiker, ni måste visa större intresse för arbetsvillkoren i den här viktiga verksamheten”, skriver Kenneth Innergård, ordförande Akademikerförbundet SSR Stockholm, i Dagens Samhälle.
RGMV instämmer och ser fram emot redovisningen av utredningen om ”den nya Socialtjänsten” och förundras samtidigt över att SKL  anser att en myndighet som går på knäna  ska åläggas ytterligare uppgifter då socialsekreterare föreslås som gode män för ensamkommande barn/unga.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/politiker-dags-att-uppgradera-socialtjansten-27054


Underskattade

En viktig del i det svenska välfärdssamhället är att personer som inte själva kan sköta sina angelägenheter får hjälp med detta. Gode män för ensamkommande barn/unga och särskilt förordnade vårdnadshavare är i det sammanhanget viktiga och oumbärliga för att ge stöd och den hjälp som kan behövas.  Men det finns en stor oförståelse för deras insatser som sker i det tysta och 
någon uppmuntran eller uttryck för uppskattning från samhället för bra och behövliga insatser är sällan eller aldrig förekommande. Oklart och omodernt

Modernisera reglerna och ersätt kompetenta rättrådiga medborgare med professionella företrädare anser SKL utan förtydliga vad man menar med professionella ställföreträdare eller varför det skulle vara modernt att utestänga medborgare från angelägna samhälls insatser.


Nya riktlinjer och förbättrade tillsyner

Den 30 april 2019 ska länsstyrelserna redovisa riktlinjer för ställföreträdare och  överförmyndare/nämnder och Statskontoret hur tillsynen kan förbättras. 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/atgarder-for-en-battre-tillsyn-pa-omradet-for-gode-man-och-forvaltare/Svåröverskådligt och komplext när tillfälliga lagen förlängs

Förlängningen av den tillfälliga lagen kommer att innebära betydande svårigheter för sökande att få en överblick över regelverket och leda till än mer komplexa avvägningar när Migrationsverket ska pröva ärenden. (Migrationsverket 2019-03-18)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2019/2019-03-18-Svaroverskadligt-och-komplext-nar-tillfalliga-lagen-forlangs-enligt-remissvar.html28 miljoner tonåringar på flykt

Idag be­finner sig 28 mil­joner barn på flykt i världen, enligt UNICEF. Uppskattningsvis 14 miljoner av dem är i åldern 13-18 till år. Således skulle man kunna säga att 28 miljoner tonåringar är på flykt vilket inte gör saken bättre men åtminstone synliggör dem.


Rättrådig och visat kurage
En erfaren god man i Värmland som sedan 2007 utan anmärkning förordnats för många ensamkommande utsattes för starka påtryckningar av ett religiöst samfund och en lokal organisation i syfte att hon skulle frångå vad uppdraget kräver och gällande regelverk. 
Då hon vägrade utsattes hon för kränkande mail, förtal och en advokat anlitades som i uttalande till media tog heder och ära av henne och även gjorde en polisanmälan.Trots den stora press hon utsatts för har hon agerat rättrådigt och visat kurage. 


Europas största flyktingläger avvecklas
Till Italiens hamnar kommer sedan sommaren 2018 inga migranter eller flyktingar och på Cara Mineo på Sicilien, Europas största flyktingläger, finns idag mindre än tvåhundra boende jämfört med över fyra tusen 2015-2017. Enligt uppgift kommer Cara Mineo att vara helt avvecklat inom de närmaste två åren.


Ungdomar rekryteras för att tvätta pengar. Gode män bör vara uppmärksamma på avvikande transaktione
Kriminalitet,drogmissbruk,destruktiva gängaktiviteter utnyttjande av unga som knarkkurier och nu också allt vanligare att kriminella rekryterar ungdomar att tvätta pengar som kommer från brott. Ungdomarna luras, lockas eller tvingas att ta ut eller föra över pengar från sina konton som de själva fått överfört. (Polisen 12 mars 2019)

https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/penningtvatt/
https://www.youtube.com/user/polisen

 En minskning från över 14000 till ca 1000 gode män för ensam kommande på 5 år
Från och med den 1 januari 2015 gäller att alla 230 överförmyndare/ nämnder ska lämna de uppgifter om  sin verksamhet som länsstyrelsen begär. (Förmyndarskaps förordningen,1995:379 26 §) Men hitintills är det bara 190 av dem som lämnat uppgifter gällande 2018. 
Några exakta uppgifter om hur många gode män för ensamkommande barn/unga som förordnats under 2018 finns därför inte men gissningsvis kan det handla om ca 1000. Men sannolikt kommer den siffran att halveras under 2019 då färre ensamkommande söker sig till Sverige och många får sin ålder uppskriven.


Färre än 2018 

244 ensamkommande barn/unga, varav 56 flickor, har fram till april 2019 registrerats som asylsökande i Sverige. Under  motsvarande period 2018 registrerades 388.

Flertalet som kommit i år är från Marocko (39), Syrien (39), och Somalia (29), Afghanistan (18)  och Irak (15). 194 av dem var i åldern 13 till 18 år.

Under samma period utreste självmant 28 till hemlandet eller Dublinland. Till hemland 17 varav 11 till Albanien. Till Dublinland överfördes 11 (4 till Danmark, 3 till Tyskland och 2 till Belgien. Utresta med tvång 4. Till hemland, Armenien 1 och till Dublinland 2, Bulgarien och Finland.Offentligt biträde bör utses av domstol

Riksdagens justitieutskott säger nej till regeringens förslag om att åklagare ska få utse offentliga försvarare. Av likartade skäl borde inte Migrations verket få utse offentliga biträden i asylärenden utan en domstol, anser RGMV. 
http://www.dagensjuridik.se/2018/04/lagstiftarens-elefant-i-rummet-migrationsverkets-ratt-att-forordna-offentliga-bitraden

Remissvar som har kommit till Justitiedepartementet på utkastet till lagrådsremiss 
Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

https://www.regeringen.se/remisser/2019/02/remiss-av-utkast-till-lagradsremiss-forlangning-av-lagen-om-tillfalliga-begransningar-av-mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige/

 


Socialtjänsten sviker och tonåringar tvingas sluta skolan
Samhällets insatser för föräldrar som kommer hit på anknytning varierar. I vissa kommuner hjälper socialtjänsten till
  i andra uteblir hjälpen helt. I sådana fall läggs ansvaret på sonen eller dottern att ta hand om familjen och ordna med boende för föräldrar och syskon.
Tonåringar som kommer hit är kompetenta i flera avseenden. De gör i de flesta fall sitt bästa för att klara studierna för att få en anställning och bli en tillgång för samhället. 
För dem är det självklart att hjälpa till  med det ena och andra för att underlätta för föräldrar och syskon som kommit till det nya landet.  Men tyvärr flrekommer  det ofta att  socialtjänsten lägger hela det ansvar för familjen som åligger dem själva som myndighet på  tonåringens axlar. 
Tonåringar är tämligen resurslösa när det gäller att till exempel ordna med en bostad för familjen och konsekvenserna av socialtjänstens passivitet och att lägga ansvaret på  en tonåringen blir inte sällan att han/hon tvingas sluta skolan.  

Familjeanknytning – det som borde vara glädje blir till sorg och kaos

To 7/3S familj - mamma, pappa och syskon, 15, 13, 9, 2 år och en baby på 4 månader – anländer till Arlanda från Libanon/Syrien på fm. S hade biljett till nattåget från Malmö och skulle vara på Arlanda vid 7.30. På grund av signalfel var det inställt, men med taxi Malmö-Lund och sen tåg tog han sig upp till Arlanda och kunde möta sin familj. (se artikel)Medborgare inte betrodda - ökad myndighetsutövning 

Medborgare som åtar sig uppdraget som gode män för ensamkommande barn/unga är inte betrodda utan kan komma att ersättas av socialsekreterare och jurister och i stället få uppgifter som kontaktpersoner. Om det blir verklighet får ensamkommande barn/unga  räkna med att en god man endast är tillgänglig under kontorstid och att ett  personligt humanitärt inriktat bemötande i  stället blir formellt, byråkratiskt  och avhumaniserat.
Att tillämpa teknokratiska metoder på mänskliga behov och barn/unga i en utsatt situation är en sällsynt dålig idé. I stället  borde godmanskapet i sin nuvarande form utvecklas och den kompetens, livserfarenhet och engagemang som är utmärkande för en rättrådig medborgare tillvaratas.  
Medborgares delaktighet  i samhällsutvecklingen är  viktiga och angelägna. Det är inte förändringar som innebär en utökad  myndighetsutövning baserad på  teoretiskt förankrade uppfattningar om barns/ungas  behov och vad som är deras bästa.
Därför ska medborgare även fortsättningsvis kunna förordnas som gode män före ensamkommande barn/unga.


 

Hjälpen varierar och kan utebli helt

Samhällets insatser för föräldrar som kommer hit på anknytning varierar. I vissa kommuner hjälper socialtjänsten till med boende och mottagning i andra uteblir hjälpen helt. I sådana fall läggs ansvaret på sonen eller dottern att ordna med boende och mottagning.
https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/443-sammanfattning-om-aterfoerening.html


 

Avgörande Migrationsöverdomstolen

En asylsökandes skyddsbehov ska prövas även i sådana fall där personens identitet inte gjorts sannolik.UM1349-18 Avdelning: 1. (Migrationsöverdomstolen 2019-02-27)

http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/2019%20jan-juni/Referat%20i%20m%C3%A5l%20nr%20UM%201349-18.pdf


God man skötte sitt uppdrag för 17 årig flicka men blev ändå polisanmäld

En god man skötte sitt uppdrag enligt gällande regelverk men blev ändå polisanmäld av en advokat  för trolöshet mot huvudman för att inte förhindrat att en 17 årig flicka för tredje gången enligt Dublinförordningen överfördes till Italien.
Den gode mannen som sedan 2007 utan anmärkning förordnats för ensam kommande barn/unga 
tillbakavisar anklagelserna som grundlösa. 
Den uppfattningen har också RGMV efter att ha inhämtat uppgifter, från den gode mannen, överförmyndare/nämnd, företrädare för den organisation och det religiösa samfund som engagerat sig i saken och samverkat med advokaten. 
RGMV anser att det et finns skäl, 
att göra en anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd  då advokaten kan anses ha brutit mot god advokatsed genom att ta heder och ära av den gode mannen i uttalanden till  TV, radio och tidningar.


 

Suicid försök vanligare bland unga hbtq-personer

Unga personer som identifierar sig som homo-, bi-, transsexuella och queer (hbtq) gör fler självmordsförsök än unga som identifierar sig som heterosexuella. Det är därför viktigt att inkludera hbtq-perspektivet i det förebyggande arbetet och i stödinsatser för unga. (Folkhälsomyndigheten 2019-02-21)
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2019/februari/utblick-folkhalsa-suicidforsok-vanligare-bland-unga-hbtq-personer/Riskbedömnings instrument

Att kunna förutsäga faktorer som ökar risken för brott och identifiera behandlingsbehov är nyckeln till evidensbaserad praktik. Det mest använda och beforskade instrumentet för risk- och behovsbedömning är Level of Service/Case Management Inventory (LS/CMI). (Rättsmedicinalverket)

https://www.rmv.se/verksamheter/rattspsykiatri/riskutredning/riskbedomningsinstrument/ 


Barnsoldater


Över hela södra Sudan har barn använts som soldater. Läkare Utan Gränser har arbetat sedan februari 2018 tillsammans med andra organisationer för att stödja reintegreringen av dessa barn.(Läkare utan gränser 2019-02-26)

https://www.msf.org/south-sudan-its-great-see-former-child-soldiers-back-their-communitiesStatslösa barn

UNHCR, FN: s flyktingbyrå och UNICEF, FN: s barnagentur, uppmanar stater och regionala organisationer att vidta brådskande åtgärder för att säkerställa att inget barn föds eller förblir statslöst i Europa. (unicef  2019-02-14)
https://www.unicef.org/press-releases/unhcr-and-unicef-urge-action-europe-end-childhood-statelessness


Vidarebosättning

Ett fortsatt starkt stöd för syriska flyktingar men Nord- och Östafrika får merparten av flyktingkvoten. (Migrationsverket 2019-02-19)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2019/2019-02-19-Okat-fokus-pa-Nord--och-Ostafrika-i-arets-flyktingkvot.html


Ökad styrning

”Den statliga styrningen av kommuner och landsting har ökat både i omfattning och detaljeringsgrad, visar två rapporter från Statskontoret. Kommuner och landsting har stor förståelse för statens behov av att styra, men är kritiska mot utformningen och omfattningen av styrningen. ”(Statskontoret 2019-02-01)
http://www.statskontoret.se/nyheter/okad-styrning-av-kommuner-och-landsting/


Internationellt arbete som domare

De allra flesta domare i svenska domstolar arbetar med att avgöra de mål och ärenden som kommer in till oss. Men vad som är mindre känt är att Sveriges domstolar även har ett internationellt arbete och att en del domare även tjänstgör utomlands, under kortare eller längre perioder. (Södertörns Tingsrätt Domarbloggen 2019-02-19)
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/internationellt-arbete-som-domare/


 

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Årsmöte
Årsmöte 2020, flyttat till hösten beroende av Coronapandemin, Tid och plats meddelas framöver.

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com

P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

Eva Wennberg, kassör. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut. 
UpplandTfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva(at)bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland
E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 
Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 Västernorrlands län

Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top