Remissvar som har kommit till Justitiedepartementet på utkastet till lagrådsremiss 
Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

https://www.regeringen.se/remisser/2019/02/remiss-av-utkast-till-lagradsremiss-forlangning-av-lagen-om-tillfalliga-begransningar-av-mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige/

 


Socialtjänsten sviker och tonåringar tvingas sluta skolan
Samhällets insatser för föräldrar som kommer hit på anknytning varierar. I vissa kommuner hjälper socialtjänsten till
  i andra uteblir hjälpen helt. I sådana fall läggs ansvaret på sonen eller dottern att ta hand om familjen och ordna med boende för föräldrar och syskon.
Tonåringar som kommer hit är kompetenta i flera avseenden. De gör i de flesta fall sitt bästa för att klara studierna för att få en anställning och bli en tillgång för samhället. 
För dem är det självklart att hjälpa till  med det ena och andra för att underlätta för föräldrar och syskon som kommit till det nya landet.  Men tyvärr flrekommer  det ofta att  socialtjänsten lägger hela det ansvar för familjen som åligger dem själva som myndighet på  tonåringens axlar. 
Tonåringar är tämligen resurslösa när det gäller att till exempel ordna med en bostad för familjen och konsekvenserna av socialtjänstens passivitet och att lägga ansvaret på  en tonåringen blir inte sällan att han/hon tvingas sluta skolan.  

Familjeanknytning – det som borde vara glädje blir till sorg och kaos

To 7/3S familj - mamma, pappa och syskon, 15, 13, 9, 2 år och en baby på 4 månader – anländer till Arlanda från Libanon/Syrien på fm. S hade biljett till nattåget från Malmö och skulle vara på Arlanda vid 7.30. På grund av signalfel var det inställt, men med taxi Malmö-Lund och sen tåg tog han sig upp till Arlanda och kunde möta sin familj. (se artikel)Medborgare inte betrodda - ökad myndighetsutövning 

Medborgare som åtar sig uppdraget som gode män för ensamkommande barn/unga är inte betrodda utan kan komma att ersättas av socialsekreterare och jurister och i stället få uppgifter som kontaktpersoner. Om det blir verklighet får ensamkommande barn/unga  räkna med att en god man endast är tillgänglig under kontorstid och att ett  personligt humanitärt inriktat bemötande i  stället blir formellt, byråkratiskt  och avhumaniserat.
Att tillämpa teknokratiska metoder på mänskliga behov och barn/unga i en utsatt situation är en sällsynt dålig idé. I stället  borde godmanskapet i sin nuvarande form utvecklas och den kompetens, livserfarenhet och engagemang som är utmärkande för en rättrådig medborgare tillvaratas.  
Medborgares delaktighet  i samhällsutvecklingen är  viktiga och angelägna. Det är inte förändringar som innebär en utökad  myndighetsutövning baserad på  teoretiskt förankrade uppfattningar om barns/ungas  behov och vad som är deras bästa.
Därför ska medborgare även fortsättningsvis kunna förordnas som gode män före ensamkommande barn/unga.


 

Hjälpen varierar och kan utebli helt

Samhällets insatser för föräldrar som kommer hit på anknytning varierar. I vissa kommuner hjälper socialtjänsten till med boende och mottagning i andra uteblir hjälpen helt. I sådana fall läggs ansvaret på sonen eller dottern att ordna med boende och mottagning.
https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/443-sammanfattning-om-aterfoerening.html


 

Avgörande Migrationsöverdomstolen

En asylsökandes skyddsbehov ska prövas även i sådana fall där personens identitet inte gjorts sannolik.UM1349-18 Avdelning: 1. (Migrationsöverdomstolen 2019-02-27)

http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/2019%20jan-juni/Referat%20i%20m%C3%A5l%20nr%20UM%201349-18.pdf


God man skötte sitt uppdrag för 17 årig flicka men blev ändå polisanmäld

En god man skötte sitt uppdrag enligt gällande regelverk men blev ändå polisanmäld av en advokat  för trolöshet mot huvudman för att inte förhindrat att en 17 årig flicka för tredje gången enligt Dublinförordningen överfördes till Italien.
Den gode mannen som sedan 2007 utan anmärkning förordnats för ensam kommande barn/unga 
tillbakavisar anklagelserna som grundlösa. 
Den uppfattningen har också RGMV efter att ha inhämtat uppgifter, från den gode mannen, överförmyndare/nämnd, företrädare för den organisation och det religiösa samfund som engagerat sig i saken och samverkat med advokaten. 
RGMV anser att det et finns skäl, 
att göra en anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd  då advokaten kan anses ha brutit mot god advokatsed genom att ta heder och ära av den gode mannen i uttalanden till  TV, radio och tidningar.


 

Suicid försök vanligare bland unga hbtq-personer

Unga personer som identifierar sig som homo-, bi-, transsexuella och queer (hbtq) gör fler självmordsförsök än unga som identifierar sig som heterosexuella. Det är därför viktigt att inkludera hbtq-perspektivet i det förebyggande arbetet och i stödinsatser för unga. (Folkhälsomyndigheten 2019-02-21)
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2019/februari/utblick-folkhalsa-suicidforsok-vanligare-bland-unga-hbtq-personer/Riskbedömnings instrument

Att kunna förutsäga faktorer som ökar risken för brott och identifiera behandlingsbehov är nyckeln till evidensbaserad praktik. Det mest använda och beforskade instrumentet för risk- och behovsbedömning är Level of Service/Case Management Inventory (LS/CMI). (Rättsmedicinalverket)

https://www.rmv.se/verksamheter/rattspsykiatri/riskutredning/riskbedomningsinstrument/ 


Barnsoldater


Över hela södra Sudan har barn använts som soldater. Läkare Utan Gränser har arbetat sedan februari 2018 tillsammans med andra organisationer för att stödja reintegreringen av dessa barn.(Läkare utan gränser 2019-02-26)

https://www.msf.org/south-sudan-its-great-see-former-child-soldiers-back-their-communitiesStatslösa barn

UNHCR, FN: s flyktingbyrå och UNICEF, FN: s barnagentur, uppmanar stater och regionala organisationer att vidta brådskande åtgärder för att säkerställa att inget barn föds eller förblir statslöst i Europa. (unicef  2019-02-14)
https://www.unicef.org/press-releases/unhcr-and-unicef-urge-action-europe-end-childhood-statelessness


Vidarebosättning

Ett fortsatt starkt stöd för syriska flyktingar men Nord- och Östafrika får merparten av flyktingkvoten. (Migrationsverket 2019-02-19)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2019/2019-02-19-Okat-fokus-pa-Nord--och-Ostafrika-i-arets-flyktingkvot.html


Ökad styrning

”Den statliga styrningen av kommuner och landsting har ökat både i omfattning och detaljeringsgrad, visar två rapporter från Statskontoret. Kommuner och landsting har stor förståelse för statens behov av att styra, men är kritiska mot utformningen och omfattningen av styrningen. ”(Statskontoret 2019-02-01)
http://www.statskontoret.se/nyheter/okad-styrning-av-kommuner-och-landsting/


Internationellt arbete som domare

De allra flesta domare i svenska domstolar arbetar med att avgöra de mål och ärenden som kommer in till oss. Men vad som är mindre känt är att Sveriges domstolar även har ett internationellt arbete och att en del domare även tjänstgör utomlands, under kortare eller längre perioder. (Södertörns Tingsrätt Domarbloggen 2019-02-19)
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/internationellt-arbete-som-domare/


 

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Kommande möten
Årsmöte 2020, mars-april

Stryelsemöten 2020
(information kommer)

 

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com


P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

 

Eva Wennberg. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut.
Uppland
Tfn 0174 40320, 073 8554499

E-post eva(at)bjorksta.se

 

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

 

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland

E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

 

 

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

 


Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

 

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 

Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post
 barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793


Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Blekinge län
Vakant


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle

E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Östergötlands län
Reidun  Claesson
E-post reidun.claesso(at)gmail.com
Tfn.0705892155

 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Vakant


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top