Skollunch
I Malmö har man ordnat skollunch för de över 6500 gymnasieelever som nu studerar på distans och följer undervisningen på nätet. För att mina smittorisken ska den färdigpackade lunchen hämtas vid varumottagningen på ett femtontal förslagna skolor. Fler kommuner borde ta efter Malmö då det är viktigt att eleverna dagligen får näringsriktig mat. (Källa Sydsvenskan)Coronaviruset - Covid-19 och gode mäns uppdrag
För gode män till ensamkommande barn/unga gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att umgänget begränsas till telefonkontakter, mail och sociala medier. Dent typen av umgänge och att  förmedla information om rådande förhållanden  samt vara behjälplig med barn/ungas distansstudier kommer mycket påtagligt prägla uppdraget framöver.

Då uppdraget kräver besök hos Migrationsverket och andra myndigheter bör i förekommande fall lösningar tillämpas som inte innebär direkt kontakter med varken tjänstemän eller barn/unga. 
Kontakta överförmyndare/nämnd för anvisningar samt familjehem, personal på boenden och Socialtjänsten för en konstruktiv samverkan.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ 


Ställföreträdare för barn som är kvotflyktingar

SKR har tagit fram en vägledning om vilken lagstiftning som är tillämplig när det gäller ställföreträdare för barn som är kvotflyktingar och som saknar vårdnadshavare. SKR bedömer att ställföreträdarskapet ska regleras som för andra barn bosatta i Sverige, och att socialnämnden ska ansöka om särskilt förordnad vårdnadshavare med stöd av föräldrabalken. (SKR 2020-03-12)

Ny vägledning om ställföreträdare


I propositionen 2019/20:10 föreslås att asylsökandes möjligheter att bo i eget boende ska begränsas i vissa områden. 
Oavsett om ensamkommande barn/unga anger en släkting eller annan anknyt ning finns det enligt RGMV, med beaktande av för-och nackdelar, anledning att vara mycket restriktiv med EBO placeringar av ensamkommande. Gode män har erfarenhet av att anhöriga ofta inte har tillräcklig kännedom om det svenska samhället och inte kan prata eller skriva svenska. Det kan även finnas ett intresse att fostra barn/unga enligt hemlandets seder och bruk. Omständigheter som sammantaget försvårar en anpassning till samhället.

Därtill kommer att de prövningar socialtjänsten är ålagda att göra enligt i 6 kap. 6 § socialtjänstlagen inte alltid är tillförlitliga, sker först i efterhand eller inte alls samt det förhållandet att det kan var svårt för gode män att i olika avseenden utföra sitt uppdrag.
https://www.rgmv.se/9-rgmv/422-skrivelse-mottagandeutredningen.html


Statistik
Fram till 5 mars 2020 har 159 ensamkommande barn/unga varav 46 flickor registrerats som asylsökandei Sverige.

Flertalet (105) i åldern 13 till 18 år och från Syrien (32) Somalia (29) Afghanistan (24)Marocko (21) Eritrea (8)  och Irak (5).

Tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier sedan juli 2018

Totalt antal ansökningar 11.433, bifall 7910, avslag 3397 samt övriga 126

Inkomna och avgjorda anknytningsärenden innevarande år till och med 2020-03-03

581 ansökningar har inkomnit varav från barn/unga i Sverige 388 och från anhöriga 183. I 589 fall har ansökan bifallits och i 408 fal avslagits.

Frivilligt återvändande
5 har frivilligt rest tillbaka till hemlandet, 3 till Albanien och 2 till Kosovo. Till första asylland, 3 till Tyskland och Nederländerna samt 1 till Italien och Tyskland. Till tredje lans, 3 till Turkiet.

Ändringar av födelsedatum

Under 2020 har i 50 fall åldern ändrads från under 18 år till över 18 år. Totalt antal ändringar sedan 2017, 9310.


Överförmyndare statistik
Från och med 1 januari 2015 är alla överförmyndare/nämnder skyldiga att lämna statistik om sin verksamhet till länsstyrelsen enligt vad som anges i förmyndarskapsförordningen (1995: 379 26 §. Bland annat då antalet förordnanden som god man för ensamkommande barn/unga. Någon gång i april/maj är länsstyrelsen klar med sammanställningen av de uppgifter som lämnats. Det man kan förvänta sig är att antalet gode män för ensamkommande minskat kraftigt jämfört med tidigare år som en följd av att färre ensamkommande söker sig till Sverige samt att fler kommuner insett fördelarna med en nämnd i stället för en överförmyndare och en utökad samverkan med grannkommuner.

(2019 registrerades 913 ensamkommande som asylsökande och fram till 4 mars i år 159.)


 

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Årsmöte
Årsmöte 2020, flyttat till hösten beroende av Coronapandemin, Tid och plats meddelas framöver.

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com

P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

Eva Wennberg, kassör. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut. 
UpplandTfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva(at)bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland
E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 
Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 Västernorrlands län

Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top