Skollunch
I Malmö har man ordnat skollunch för de över 6500 gymnasieelever som nu studerar på distans och följer undervisningen på nätet. För att mina smittorisken ska den färdigpackade lunchen hämtas vid varumottagningen på ett femtontal förslagna skolor. Fler kommuner borde ta efter Malmö då det är viktigt att eleverna dagligen får näringsriktig mat. (Källa Sydsvenskan)Coronaviruset - Covid-19 och gode mäns uppdrag
För gode män till ensamkommande barn/unga gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att umgänget begränsas till telefonkontakter, mail och sociala medier. Dent typen av umgänge och att  förmedla information om rådande förhållanden  samt vara behjälplig med barn/ungas distansstudier kommer mycket påtagligt prägla uppdraget framöver.

Då uppdraget kräver besök hos Migrationsverket och andra myndigheter bör i förekommande fall lösningar tillämpas som inte innebär direkt kontakter med varken tjänstemän eller barn/unga. 
Kontakta överförmyndare/nämnd för anvisningar samt familjehem, personal på boenden och Socialtjänsten för en konstruktiv samverkan.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ 


Ställföreträdare för barn som är kvotflyktingar

SKR har tagit fram en vägledning om vilken lagstiftning som är tillämplig när det gäller ställföreträdare för barn som är kvotflyktingar och som saknar vårdnadshavare. SKR bedömer att ställföreträdarskapet ska regleras som för andra barn bosatta i Sverige, och att socialnämnden ska ansöka om särskilt förordnad vårdnadshavare med stöd av föräldrabalken. (SKR 2020-03-12)

Ny vägledning om ställföreträdare


I propositionen 2019/20:10 föreslås att asylsökandes möjligheter att bo i eget boende ska begränsas i vissa områden. 
Oavsett om ensamkommande barn/unga anger en släkting eller annan anknyt ning finns det enligt RGMV, med beaktande av för-och nackdelar, anledning att vara mycket restriktiv med EBO placeringar av ensamkommande. Gode män har erfarenhet av att anhöriga ofta inte har tillräcklig kännedom om det svenska samhället och inte kan prata eller skriva svenska. Det kan även finnas ett intresse att fostra barn/unga enligt hemlandets seder och bruk. Omständigheter som sammantaget försvårar en anpassning till samhället.

Därtill kommer att de prövningar socialtjänsten är ålagda att göra enligt i 6 kap. 6 § socialtjänstlagen inte alltid är tillförlitliga, sker först i efterhand eller inte alls samt det förhållandet att det kan var svårt för gode män att i olika avseenden utföra sitt uppdrag.
https://www.rgmv.se/9-rgmv/422-skrivelse-mottagandeutredningen.html


Statistik
Fram till 5 mars 2020 har 159 ensamkommande barn/unga varav 46 flickor registrerats som asylsökandei Sverige.

Flertalet (105) i åldern 13 till 18 år och från Syrien (32) Somalia (29) Afghanistan (24)Marocko (21) Eritrea (8)  och Irak (5).

Tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier sedan juli 2018

Totalt antal ansökningar 11.433, bifall 7910, avslag 3397 samt övriga 126

Inkomna och avgjorda anknytningsärenden innevarande år till och med 2020-03-03

581 ansökningar har inkomnit varav från barn/unga i Sverige 388 och från anhöriga 183. I 589 fall har ansökan bifallits och i 408 fal avslagits.

Frivilligt återvändande
5 har frivilligt rest tillbaka till hemlandet, 3 till Albanien och 2 till Kosovo. Till första asylland, 3 till Tyskland och Nederländerna samt 1 till Italien och Tyskland. Till tredje lans, 3 till Turkiet.

Ändringar av födelsedatum

Under 2020 har i 50 fall åldern ändrads från under 18 år till över 18 år. Totalt antal ändringar sedan 2017, 9310.


Överförmyndare statistik
Från och med 1 januari 2015 är alla överförmyndare/nämnder skyldiga att lämna statistik om sin verksamhet till länsstyrelsen enligt vad som anges i förmyndarskapsförordningen (1995: 379 26 §. Bland annat då antalet förordnanden som god man för ensamkommande barn/unga. Någon gång i april/maj är länsstyrelsen klar med sammanställningen av de uppgifter som lämnats. Det man kan förvänta sig är att antalet gode män för ensamkommande minskat kraftigt jämfört med tidigare år som en följd av att färre ensamkommande söker sig till Sverige samt att fler kommuner insett fördelarna med en nämnd i stället för en överförmyndare och en utökad samverkan med grannkommuner.

(2019 registrerades 913 ensamkommande som asylsökande och fram till 4 mars i år 159.)


 

Back to Top