Ensamkommande 18-åringar ska kunna bo kvar i kommunen 
Regeringen har tidigare beslutat att skjuta till ett tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner kronor så att kommunerna om det finns skäl för det kan låta ensamkommande ungdomar  bo kvar i kommunen och fortsätta sina studier efter det att de fyllt 18 år eller fått sin ålder uppdaterad  under asylprocessen i väntan på ett slutligt avgörande.

Några nationella riktlinjer för hur kommunerna ska agera finns inte och därför kan socialnämnden i landets 290 kommuner  utifrån lokala tolkningar av lagar och förordningar, och möjligen också ekonomiska skäl bestämma om en ungdom ska få bo kvar eller inte. Generella formella hinder för ett fortsatt boende finns inte men socialnämnden kan anse att det finns omständigheter som gör det  olämpligt  att den som ansöker beviljas ett fortsatt boende bland annat med hänsyn till yngre barn/unga på boendet. En rimlig förutsättning är väl också att ungdomen är skötsam och inriktad på att sköta sina studier.

I alla händelser har socialnämnden ett utredningsansvar och innan en ungdom ”skrivs ut från boendet” skyldighet att utreda vårdbehovet enligt vad som säg i SoL 11 kap 1§ och utifrån den utredningen bevilja avslag eller tillstyrka ungdomens ansökan och dessutom meddela motiveringen till beslutet, 4 kap 1§. Det således den myndiga ungdomen som skriftligen ansöker om en fortsatt boende som ställs till kommunens socialnämnd. Att man blivit myndig innebär i många fall inte att man är mogen att stå på egna ben utan kan behöva hjälp av en vuxen som lämpligen kan vara den före detta gode mannen till vilken ungdomen kan utfärda en fullmakt som delges Migrationsverket, Socialtjänsten överförmyndaren och boendet. 

2017-11-19

Återflyttning av vårdnaden till föräldrarna

Om en särskilt förordnad vårdnadshavare utsetts, kommer den biologiska föräldern finna att han eller hon enligt svensk lag inte längre är vårdnadshavare för sitt barn, till exempel om föräldern och barnet återförenas i Sverige.

För att återfå vårdnaden måste föräldern väcka talan i tingsrätten enligt 6 kap. 10 § FB.

 

Enligt 6 kap 2 a §  FB ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge.

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid

- risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och
- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Lag (2006:458).

Det är således ett grundligt förfarande innan vårdnaden återflyttas till föräldern  men inte lätt för barn/unga att komma med invändningar om så skulle vara fallet. 
Efter det att vårdnaden återflyttas till föräldern förväntas barn/unga flytta ihop med föräldern vilket inte sällan innebär att de får byta bostadsort, avbryta sina studier samt  lämna kamratkretsen. 
Efter flera är av självständighet får de nu återgå till gamla vanor och med uppgift att vara förälderns guid till det svenska samhället och tolk.

En svår omställning som kan leda till konflikter som såväl socialtjänst som ställföreträdare borde uppmärksamma. 

2017-11-19

I Skåne är det ganska lugnt. Många ungdomar med PUT flyttas nu över till stödboende och detta medför lite logistiska problem som att plötsligt vara ansvarig för att komma upp i tid,  köpa och fixa sin mat och anmäla ev. frånvaro till skolan. Detta blir naturligvis lite knepigt i början att börja ta ansvar. Skolorna har blivit mycket tuffare med rapportering till CSN och jag har haft ungdom som blivit av med sitt CSN. Vi har haft en del åldersuppskrivningar och därtill kopplade överklaganden. I och med detta avslutas ju oftast våra uppdrag och ungdomarna flytta till Migrationsverkets boende. Detta ställer till stora problem med skola, kontakt med ombud för överklagande mm. då de oftast inte får vara kvar i hemkommunen om de inte kan fixa boende själva.

Frågor  om pass och ev. resor till Iran och Afghanistan har kommit upp. Vi försöker att förhindra detta och skjuta detta fram till strax före 18 års dagen då de ju är fria att göra vad de vill förutsatt att de har ekonomi för detta. Många av mina ungdomar  kommer att kunna söka till gymnasiet efter vårterminen och det ser riktigt bra ut med skolgången för de flesta . Många av oss gode män går  just nu över i rollen som särskild förordnad vårdnadshavare vilket ju betyder närmare relation till socialtjänsten då det ju är soc. som blir vår uppdragsgivare.

Hälsningar Göran Dreveborn
2017-11-19

Brutal verklighet
Jag är mitt uppe i ett av dessa brutala beslut som drabbar en enskild asylsökande ungdom som skrivits upp i ålder med alla konsekvenser som detta medför! 
Han har också nekats uppehållstillstånd trots att den äldre brodern som jag också varit god man för, fått PUT. Båda är från Afghanistan.
Just denna fredag e.m. den 17:e november - får vi ett samtal från den berörda socialsekreteraren som meddelar att "från och med måndag den 20 november är din plats på HVB hemmet uppsagd och du ska infinna dig på Migr. kontor kl 0900 med dina tillhörigheter och transporteras till XX"! (orten ligger ca 10 mil från Karlskrona..). 
Ingen möjlighet att informera skolan och kompisarna där som han umgåtts med sedan dec.2015!
Detta är den krassa verkligheten som får oanade konsekvenser för den enskilde och hans/hennes nätverk. Ska vi finna oss i detta..eller ?...Man känner sig totalt maktlös och utlämnad och "vet ingen råd"!
Finns det något lagrum som kan förhindra denna typ av beslut? 
Det är ju också med bestörtning vi noterar den nedskärning av personal som Migr. beslutat om - trots den fortsatt orimligt långa asylprocessen!
 
Med vänlig hälsning
 
Bengt Winnow

I Sverige råder brevhemlighet
Personal på HVB, familjehem kan ha öppnat brev som ställts personligen till de barn/unga som bor där.  Det får de inte göra detsamma gäller för gode  män och vårdnadshavare som inte heller kan utfärda en fullmakt till personalen att öppna ungdomens post. Att det kan finnas goda skäl att i vissa fall hjälper inte, utan barn/ungas tillstånd är det olagligt.

I Sverige råder brevhemlighet som innebär att om någon olovligen bereder sig tillgång till en postförsändelse som kommit till barn/unga begår man ett brott enligt Brottsbalkens 4 Kap. 8 §.Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett post- eller telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse eller i ett elektroniskt kommunikationsnät, döms för brytande av post- eller telehemlighet till böter eller fängelse i högst två år. Lag (2012:280).

9 § Den som, utan att fall är för handen som i 8 § sägs, olovligen bryter brev eller telegram eller eljest bereder sig tillgång till något som förvaras förseglat eller under lås eller eljest tillslutet, dömes för intrång i förvar till böter eller fängelse i högst två år. Det framgår av 4:8-9 BrB.


Vad gäller godmansskapet specifikt så framgår av 11 § Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn, att flertalet av reglerna i Föräldrabalken som avser godmanskap ska tillämpas. Som god man ska du företräda barnet och ta till vara barnets intresse i olika angelägenheter. Det finns dock inget stadgande i FB som ger dig som god man eller vårdnadshavare behörighet att öppna ett brev som är adresserat direkt till barnet. Detta även om öppnandet är ett led i företräda barnet. 

Föreligger en nödsituation, så att fara hotar barnets liv, hälsa eller egendom och du öppnar barnets post för att försöka undanröja faran, kan det föreligga grund för ansvarsfrihet enligt 24 kap. 4 § BrB. För att ansvarsfrihet ska föreligga krävs dock att det är försvarligt att du öppnar brevet. D.v.s. att faran motiverade ett öppnande av barnets post och att du inte hade möjlighet att undanröja faran på annat sätt, än genom att utan barnets tillåtelse, öppna barnets post.

Det är alltså förbjudet att olovligen öppna någon annans post, även brev adresserade till omyndiga. För att få göra det krävs att du som god man antingen har barn/ungas samtycke eller stöd i lagen annars anses man öppna posten olovligen vilket man kan dömas för.

För ungdomar som väntar på beslut  i asylärendet är varje dag av ovisshet en påfrestning  med hopp om det bästa men ängslan för det värsta och ett brev en god eller dålig underrättelse Som god man och vårdnadshavare vill du självklart kunna förklara innebörden i brev som kommer från Migrationsverket, Migrationsdomstolar eller Landsting för att undvika missförstånd. Om du anser att det är viktigt för att du ska kunna utföra ditt uppdrag som god man på bästa sätt och det kan motiveras med hänsyn till barnets bästa att du läser barnets post frågar barnet om samtycke till att öppna dennes post. Förklara vad svensk lag och Barnkonventionen säger om bar/ungas rättigheter och varför du vill kunna öppna posten. Om det finns ett samtycke kan det ske muntligen eller skriftligen men bevittnas i bägge fallen. Ett bevittnat skriftligt samtycke är att föredra för att undvika missförstånd. 

 

Förklara tillvägagångssättet för chefen för HVB hemmet, vuxna på EBO och familjehemmet. Var inte så säker på att dessa  gillar det här upplägget. För en del HVB, EBO och familjehem  kan det vara en alldeles ny ordning som kan uppfattas som en inskränkning av det som i många fall uppfattats som en självklar uppgift för personalen och att den gode mannen öppnar posten ett ifrågasättande av förtroendet för de som arbetar på boenden.

Protokoll Årsmötet 2017


Dagordning

1 Mötets öppnande

 

2 Mötets behörighet

Mötet förklarades vara behörigt utlyst

 

3 Val av mötets ordförande

Valdes Johny Samuelsson

 

4 Val av mötets sekreterare

Valdes Eva Wennberg

 

5 Godkännande av dagordning

Godländes dagordningen

 

6 Fastställande av röstlängd

Förelåg inget behov av ett sådant förfarande 

 

7 Val av justeringsmän, tillika rösträknare

Valdes Göran Dreveborn och Ann-Helene Danielsson

 

8 Styrelsens verksamhetsberättelse för det avslutade verksam          hetsåret

Föreliggande verksamhetsberättelse godkändes

 

9 Ekonomisk berättelse för det avslutade verksamhetsåret

Den ekonomiska verksamhetsberättelsen godkändes 

 

10 Revisorns berättelse för det avslutade verksamhetsåret

Föreningen har under verksamhetsåret saknat revisor

 

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet 

 

12 Val av styrelse

Styrelsen har utökats med en ledamot och en suppleant och ledmot  har ersatts, men är i övrigt intakt.

 

13 Val av valberedning

Nuvarande valberedning omvaldes

 

14 Val av revisor

Föreningens ekonomiska förhållande är mycket begränsade men styrelsen uppmanas ändå att rekrytera en revisor till föreningen

 

15 Val av kassör

Eva Wennverg har avsagt sig uppdraget som kassör men kvarstår som ledamot. Styrelen åläggs att rekrytera en ny kassör.

 

16 Fastställande av medlemsavgift

Medlemsavgiften bestämdes vara oförändrad, 100 kr, under verksamhetsåret 2017-2018

 

17 Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.

 

18 Verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår

Styrelsen åläggs att utarbeta verksamhets-och budgetplan för verksamhetsåret 2017-2018.

 

19 Övriga frågor

 

20 Mötets avslutande

 

 

Karlsborg 2017-09-24

 

Johnny Samuelsson, ordf.                  Eva Wennberg, sekr.

 

 

justeras                                               justeras

 

Göran Dreveborn                              Ann-Helene Danielsson

 


 


 

 

 

 

 karslborg

 

 

 

Konstituerande styrelsemöte 

 

Dagordning 


1 Mötets öppnande

 

2 Val av mötets ordförande

Valdes Johny Samuelsson

 

3 Val av mötets sekreterare

Valdes Eva Wennberg

 

4 Val av justerare

Valdes Göran Dreveborn och Ann-Helene Danielsson

 

5 Fastställande av styrelse

Till ordf. valdes Johnny Samuelsson och till 
vice orf. P-O Nygren

 

Sekreterare

Ingen sekreterare valdes

 

Kassör

Vakant

 

Ledamöter

Johnny Samuelsson, Karin Senter, P-O Nygren, Eva Wennberg, Ann-Helén Danielsson, Viveca Kittredge, Birgitta Målar

 

Suppleanter

Göran Dreveborn, Lena Mårtensson, Ann-Sofie Gothnell, Gunilla Öhman

 

Adjungerad ledamot

Advokat Linn Öst Nori

 

Valberedning

Christina (Kia) Hamnö och Margareta Åhlen

 

6 Talespersoner

Valdes P-O Nygren och Johnny Samuelsson

 

7 Firmatecknare 

Valdes P-O Nygren samt  kassör.

 

8 Två administratörer för Facebook

Valdes Ann-Helen Danielsson och Johnny Samuelsson

 

9  Program och verksamhet 2017-2018

 

Under verksamhetsåret 2017-2018 är RGMV huvudsakliga fokusområden:

 

Bättre förutsättningar för att uppdraget ska kunna utföras som lagstiftaren avsett samt rimliga villkor för gode män och vårdnadshavare avseende arvoden, ersättningar, försäkring och arbetsmiljö frågor. 

 

God man-jour för en rättsäker asylprövning, och en samordning mellan landets överförmyndare/nämnd för att barn/unga oavsett var de bor ska behandlas lika i överensstämmelse med  vad som anges i Barnkonventionen. 

 

Tillsyn och kvalitetskontroller skärps. De som förordnas som gode män ska vara professionella i meningen kompetenta, rättrådiga och i övrigt lämpliga. De som inte uppfyller de kraven eller kan ha förordnats utan lämplighets kontroller ska skiljas från uppdraget.

 

En anpassad skolgång för barn och unga möjliggör integration och goda framtidsutsikter. Utifrån principen om mänskliga rättigheter och jämlikhet avser RGMV att verka för ändamålsenliga utbildningar i Sverige och anordnande av mottagnings- och utbildnings center i Marocko och andra stater. 

 

En god man är en viktig länk mellan ensamkommande barn/unga och det svenska samhället. RGMV ser ett värde i att medborgare på ideell grund ges tillfälle att delta i utvecklingen av demokrati och vara delaktiga i samhällsbyggnaden. Viktigt är även att ensamkommande barn/unga inte endast möter myndighets personer, utan också det civila samhället. 

 

 

I övrigt avser föreningen att internt arbeta med rekrytering av nya medlemmar och att i det syftet tillsätta en kommitté. Möjligheter till att söka och ta emot föreningsbidrag ska övervägas. Länsombudens roll och uppgifter förtydligas och föreningens stadgar ses över.

 

 

 

Karlsborg 2017-09-24

 

 

Johny Samuelsson ordf.                         Eva Wennberg, sekr.

 

 

 

 

Justeras                                                   Justeras

 

 Göran Dreveborn                                  Ann-Helene Danielsson

 

rgmv-LOGO.png

 

 

 

 

Till

 Justitie-och Inrikesminister Morgan Johansson 

Migrations- och biträdande Justitieminister Heléne Fritzon

 

Ett nytt rättssäkert, ändamålsenligt och effektivt mottagande av ensamkommande asylsökande barn/unga, och ett tydliggörande av god man-uppdraget

 

God man-uppdraget

Uppdraget som god man för ensamkommande barn/unga har  blivit ett specialområde som till karaktären i flera avseenden skiljer sig från ett ordinärt godman- och förvaltarskap, och även från särskilt tillförordnade vårdnadshavares uppdrag. Möten med andra kulturer och religioner är karakteristiskt för uppdraget, liksom att samtal under en relativt lång tid måste föras med hjälp av tolk. Huvudmannen är asylsökande vilket innebär en speciell process, och anhöriga kan saknas eller finnas i en annan världsdel.

En god man är en viktig länk mellan ensamkommande barn/unga och det svenska samhället. RGMV ser ett värde i att medborgare på ideell grund ges tillfälle att delta i utvecklingen av demokrati och vara delaktiga i samhällsbyggnaden. Viktigt är även att ensamkommande barn/unga inte endast möter myndighetspersoner, utan också det civila samhället. 
Men de som förordnas ska vara professionella i meningen kompetenta, rättrådiga och i övrigt lämpliga.


Nödvändiga förändringar

Ensamkommande asylsökande barn/unga som kommer till Sverige möter en komplex förvaltning där ansvaret för mottagandet är fördelat mellan staten, kommunerna och landstingen. Det förutsätter, för att mottagandet ska vara  rättssäkert och effektivt, en samordning mellan myndigheter. Dessutom krävs en samverkan med  civilsamhället och en tydlighet vad avser barn/ungas rättigheter och skyldigheter. Centralt är också att det ansvar som åligger myndigheter och gode män tydliggörs, och att tillsyn och kvalitetskontroller sker. 

Men den myndighetsutövning som ålagts överförmyndare/nämnder i landets kommuner och länsstyrelsens tillsyn har under en följd av år uppvisat allvarliga brister, vilket framgår av Riksrevisionen granskningar och gode mäns erfarenheter. RGMV vill peka på följande saker:

 

att de sju länsstyrelser som ska se till att det finns en kvalitativ, effektiv och enhetlig tillsyn över överförmyndarna, och som genom en ändring i föräldrabalken den 1 januari 2009 även fått en rådgivande funktion gentemot överförmyndarna, har begränsade möjligheter att effektivt utöva de kvalitetskontroller och tillsyner som är reglerad i främst föräldrabalken (1949:381). De ska också ges verktyg för att kunna vidta de åtgärder som kan behövas, samt få gehör för synpunkter vad avser överförmyndare/nämnds organisation och utbildningsfrågor.

 

att de förändringar i FB (SFS 2014:886) som trädde i kraft 2015 för att förbättra förutsättningarna för överförmyndare/nämnd, ställföreträdare och skydda utsatta barn/unga frångås i vissa fall av landets 230 överförmyndare/nämnd. Därtill syns alltför ofta ett oprofessionellt handhavande av gode män, bristande samordning och samverkan som får till följd att barnkonventionens grundläggande princip inte följs och det som kan anses vara barnets bästa i vissa fall allvarligt åsidosätts.

 

att det finns skilda uppfattningar om hur uppdraget ska genomföras och hur Lagen om god man för ensamkommande barn (2005:429) ska tillämpas.

 

att det inte krävs några speciella kvalifikationer för att bli vald till  överförmyndare eller ledamot/ersättare.

Den tilltro till att nödvändiga förändringar  kan ske inom nuvarande system, som RGMV tidigare har redovisat i ett brev till Justitiedepartementet den 2016-04-14, har nu brustit. Anledningen till detta är att kommunernas myndighetsutövning fortfarande karaktäriseras av okoordinerade ställningstaganden, lokala tolkningar av lagar och förordningar, bristande tillsyn av ställföreträdare, och uteblivna kvalitativa grund- och påbyggnadsutbildningar för dem som förordnats. 
De möjligheter som funnits under många år att bilda gemen samma  överförmyndare/nämnder har bara utnyttjats av ett sextiotal kommuner.

En utebliven samverkan och samordning innebär att villkoren för förordnandet och förutsättningarna för uppdraget varierar för gode män, och att  barn/ungas möjligheter att få den hjälp som kan behövas och sina rättigheter tillgodosedda kan bero på var de bor.

En ny ordning

RGMV är medveten om regeringens åtgärder för att komma till rätta med problematiken, och även om de satsningar som gäller den negativa utvecklingen med barn/ungas låga skolresultat, och förekomsten av psykiska ohälsa, drogmissbruk och kriminalitet.

RGMV anser att det finns skäl för regeringen att överväga alternativ till det nuvarande systemet, som inte fungerat tillfredsställande på tio år, för att säkerställa ett mottagandet som är rättssäkert, ändamålsenligt och effektivt och förordar: 

-att en fristående myndighet/organisation direkt underställd Justitie departementet åläggs ansvaret för myndighetsutövningen. Denna myndighet/organisation skulle behandla ärenden som rör ensamkommande asylsökande barn/unga, och ansvara för förordnanden,  utbildning av gode män, entlediganden, samt boende för barn/unga.

-att tillsyner och kvalitetskontroller förstärks genom en ny myndighet där det civila samhället är representerat, vilken ersätter de sju länsstyrelser som idag har det övergripande tillsynsansvaret över överförmyndare/nämnd.


Om ensamkommande barn/unga förutsättningar

Efter ett förordnande möter en god man en oftast målmedveten ung människa som präglats av uppväxtvillkoren i sitt hemland, och i många fall påverkats av upplevelser under resan därifrån. En i grunden många gånger stark kompetent person som också själv uppfattar sig så, men som kan ha blivit ordentligt tilltufsad av omvärlden och kan behöva hjälp i vissa avseenden.

I vissa fall kan de  lida av psykisk ohälsa, som ovan påpekats ofta relaterad till tidigare upplevelser och separation från närstående. Psykisk ohälsa kan förstås också vara relaterad till de förhållanden som möter dem här. Det kan i vissa fall också finnas en kriminell eller drogrelaterad problematik, som ibland kan förklaras av att de är i människohandel. Men det övervägande antalet ensamkommande är, enligt RGMV:s erfarenhet, varken kriminellt belastade eller i drogmissbruk. Tvärtom, de allra flesta lever lagenligt; de vill skapa sig ett så gott liv som möjligt och bidra till samhället. Ambitionen är att få uppehållstillstånd och studera för att få ett arbete som leder till självförsörjning och etablering.

Deras ambitioner kan leda dem framåt,  men för att de unga ska nå sitt mål krävs ett bemötande som inte är ensidigt inriktat på omhändertagande, vård och behandling. De skulle i många fall vara mer betjänta av ett mottagande där det övergripande syftet är att de ska bli självförsörjande, kunna etablera sig och bidra till samhällsutvecklingen. Men sådana mål är idag otydliga eller inte förekommande.

I tidigare hemland har de ensamkommande ofta betraktas som vuxna, men vid mottagandet i Sverige blir de barn igen. Uppgifter som gör dem behövda är få.

RGMV har uppfattningen att mottagningssystemet ska anpassas för att tillvarata barns/ungas kompetens. De förväntningar som finns på den unga och det ansvar som åligger henne eller honom måste tydliggöras. RGMV vill att:

-ett personligt mottagande sker från första stund med en god man närvarande vid registreringstillfället

-den ensamkommande får tydlig information om såväl rättigheter som skyldigheter

-att den utbildning som anordnas utgår från behov och förutsättningar. RGMV betonar särskilt vikten av tillgång till yrkes-/lärlingsutbildningar

-skolplikt ska gälla för alla ensamkommande även de som fyllt sexton år

RGMV menar att ensamkommande här ska särbehandlas i relation till dem som levt en längre tid i  Sverige och en obligatorisk samhällsutbildning med bland annat sexualundervisning och samlevnad, en typ av undervisning som många ensamkommande inte tidigare haft tillgång till, behöver bli ett obligatorium. RGMV välkomnar således de specifika satsningar, exempelvis från RFSU, som skett de senaste åren.

 

Samhällets mål

Det är av grundläggande betydelse att samhällets ambitioner för ensam kommande barn/unga tydliggörs. Fler barn/unga skulle kunna ges möjlighet att skapa sig goda liv och bidra till samhällsutvecklingen.

Enligt RGMV kan samhällets mål vara att:

-mottagningen ska främja en snabb etablering i arbets- och samhällslivet för   de som beviljas uppehållstillstånd och säkra en effektiv och rättssäker  asylprocess.

-ge asylsökande barn/unga en grundläggande trygghet

-anordna ett särskilt mottagningsboende och obligatorisk utbildning direkt  efter ankomsten, en utbildning som är anpassad efter individuella behov och  som kan leda en anställning 

Oavsett om de fått uppehållstillstånd eller ska utvisas alternativt överföras ska de omedelbart efter ankomsten kunna påbörja en utbildning som ger såväl praktiska som teoretiska kunskaper. De som skall utvisas eller överföras ska ges möjlighet till en ändamålsenlig utbildning som möjliggör en framtid i hemlandet eller första asylland. De ska få slutföra sådana studier inom rimlig tid innan beslut  om utvisning  alternativt överföring verkställs. 

Medlemmar i RGMV har getts tillfälle att yttra sig över skrivelsen och

Per-Olof Nygren, vice ordf. Karin Senter, styrelseledamot Gunilla Öhman, länsombud Västernorrland län Birgitta Målar, länsombud Dalarnas län Viveka Kitredge länsombud Södermanland län Åke Engvall, länsombud Uppsala län, Annika Sehlstedt, länsombud Jönköpings län,  har varit delaktiga.

Borrby 2107-09-11

Johny Samuelsson, ordf.

RGMV

Riksföreningen Gode Män Vårdnadshavare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmöte i Karlsborg söndagen 23 - 24 september 2017

 Välkommen till RGMV årsmöte


 

 

Årsmötesdagarna i Karlsborg 23-24 september 2017

Plats: Karlborgs konferenscentrum, Befälsgatan 6, 54630 Karlsborg

 

Som medlem inbjuds du härmed att närvara och har yttrande- förslagsrätt och rösträtt förutsatt, att du betalt fastställd medlemsavgift och finns upptagen i röstlängden.

OBS För att på bästa sätt kunna förbereda årsmötet är det viktigt, att du som avser att närvara meddelar det till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 11 september.

 


Motioner

Motioner till årsmötet skall ha kommit RGMV tillhanda senast den 11 september 2017. Motionsställares namn, e-post adress och telefonnummer skall anges på motionen som skickas till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 


Förslag till styrelse för RGMV 

Förslag till personer du anser ska ingå i styrelsen skickas med e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 11 september. Förutom namn och kontaktuppgifter på den/dem du föreslår ska dina egna kontaktuppgifter också anges. 

 


 

Program

 

Lördag 23/9 09.30-17.00

Studiebesök och samtal om bättre förutsättningar och villkor för gode män till ensamkommande asylsökande barn och unga samt hur myndighets utövningen i ärenden som gäller ensamkommande  kan göras ändamålsenlig och rättssäker.

 

 

Söndagen den 24/9 09.30  årsmöte och  Konstituerande styrelsemöte 10.45

Årsmöte

Dagordning

1 Mötets öppnande

2 Mötets behörighet

3 Val av mötets ordförande

4 Val av mötets sekreterare

5 Godkännande av dagordning

6 Fastställande av röstlängd

7 Val av justeringsmän, tillika rösträknare

8 Styrelsens verksamhetsberättelse för det avslutade verksamhetsåret

9 Ekonomisk berättelse för det avslutade verksamhetsåret

10 Revisorns berättelse för det avslutade verksamhetsåret

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12 Val av styrelse

13 Val av valberedning

14 Val av revisor

15 Val av kassör

16 Fastställande av medlemsavgift

17 Inkomna motioner

18 Verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår

19 Övriga frågor

20 Mötets avslutande

 


Konstituerande styrelsemöte 

 

Dagordning 

 1Mötets öppnande

2 Val av mötets ordförande

3 Val av mötets sekreterare

4 Val av justerare

5 Fastställande av styrelse

-ordf.

-sekreterare

-kassör

-ledamöter

-suppleanter

-talespersoner

6 Två firmatecknare 

7 Två administratörer för Facebook

7 Program och verksamhet

8 Övriga frågor

9 Mötets avslutande

 


Verksamhetsberättelse 2016-2017

Under verksamhetsåret har  RGMV, liksom föregående år haft några huvudsakliga fokusområden – bättre förutsättningar för gode män och vårdnadshavare - god man-jour - boende för ensamkommande barn och unga samt en anpassad skolgång för nyanlända ensamkommande asylsökande barn/unga.

Antalet medlemmar är stabilt och ökar sakta då nya medlemmar över hela landet ansluter sig. Föreningens omarbetade hemsida har under året haft närmare  40000 besökare och nyhetsbrevet som utkommit varje månad under året är uppskattat. Föreningen finns på Facebook och Twitter i syfte att informer om föreningens verksamhet..

Allt arbete i föreningen sker på ideell grund vilket innebär att medlemmar i styrelsen själva står för kostnader vad avser hotellkostnader, resor i samband med föreningens möten och administrativa kostnader som kan uppstå. I viss utsträckning har föreningen kunnat subventionera vissa kostnader genom inkomna medlemsintäkter men  huvuddelen har medlemmar i styrelsen själva stått för.

Styrelsemöten och AU-möten har genomförts enligt vad som anges i föreningens stadgar. Arbetet med att uppnå föreningens mål i olika frågor har fortgått parallellt med att ledamöter i styrelsen haft ofta tidskrävande uppdrag som god man/vårdnadshavare.

Men trots sådana omständigheter har arbetet varit framgångsrikt i olika avseenden. Det finns anledning att tro att RGMVs synpunkter i olika frågor som framförts i remissvar och i andra sammanhang fått respons i fler avseenden trots föreningens administrativa och  ekonomiska begränsningar.

Föreningens länsombud och talespersoner gör nytta och rapporterar om frekventa samtal från gode män och vårdnadshavare som har frågor om uppdraget.

Under året har RGMV bland annat varit representerat tillsammans med flera andra organisationer vid flera möten med  justitie-och migrationsminister Morgan Johansson och samverkat med länstyrelsen i arbetat med att ta fram informationsmaterial till yrkesverksamma inom myndigheter och frivilligorganisationer, som kan komma i kontakt med barn och unga som är utsatta för människohandel och sexuell exploatering.

Flera remissvar har lämnats till regeringen och en skrivelse tillsänts Riksdagens socialförsäkringsutskott angående psykisk ohälsa, kriminalitet och drogmissbruk hos ensamkommande barn och unga.

Under kommande verksamhetsår avser RGMV att driva de frågor som fastställts i föreningens stadgar, medvetna om att saker och ting kan ta tid men förhoppningsvis förr eller senare ger resultat.

 


Valberedningens förslag till styrelse för RGMV, Riksföreningen gode män/särskilt förordnade vårdnadshavare - 2017

Ledamot

Johnny Samuelsson, god man/sfv., f.d. högskoleadjunkt och företagare

Borrby, Skåne

070 4820410

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ledamot

Karin Senter, doktorand Uppsala universitet

Stockholm, Uppland

0730 238493

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ledamot

P-O Nygren, god man/sfv., f.d. yrkesofficer

Karlsborg-Hjo, Västra Götaland

070 2372910

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ledamot

Eva Wennberg, f.d. god man/sfv., verksamhetschef HVB, terapeut

Tierp, Uppland

0174 40320, 073 8554499

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ledamot

Ann-Helén Danielsson, undersköterska, god man/sfv

Tanumshede, Bohuslän

0525 20915, 070 3166241

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ledamot

Viveca Kittredge, god man, socionom, förtroendevald 
revisor i Nyköpings kommun

Tystberga, Södermanland

072 3023578

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ledamot

Birgitta Målar, ekonom, länsombud, god man

Dalarna

0709-181564

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Suppleant

Göran Dreveborn, god man, sfv 

Höganäs, Skåne

076 8237723

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Suppleant

Lena Mårtensson, lärare och skolutvecklare, god man/sfv

Brantevik, Skåne

070 5299799

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Suppleant

Ann-Sofie Gothnell, socionom, länsombud

Västerbotten

0705331995

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Suppleant

Gunilla Öhman, länsombud, god man/sfv

Sundsvall, Västernorrland

0706857684

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Valberedningen har vid rundringning till nuvarande styrelseledamöter samt till medlemmar som föreslagits till styrelsen fått positivt svar från elva personer. Av dessa var sju personer villiga att åta sig uppdrag som ordinarie ledamot. Vi föreslår därför att antalet ordinarie ledamöter utökas till sju personer.

Eva Wennberg avsäger sig uppdraget som kassör.

 

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av

Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Revisor

Vi har inget förslag

2017-08-12

Valberedningen

Christina (Kia) Hamnö Margareta Åhlen

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

0176-274092, 070 6668401 070 5421684

 

Thore Jansson har på grund av sjukdom avsagt sig vidare uppdrag som ledamot i styrelsen men har lovat kvarstå som länsombud vilket vi är tacksamma för.

 

 

Back to Top