Årsmöte i Karlsborg söndagen den 24 september 2017

Som medlem inbjuds du härmed att närvara vid årsmötet och har yttrande- förslagsrätt och rösträtt förutsatt, att du betalt fastställd medlemsavgift och finns upptagen i röstlängden.

OBS För att på bästa sätt kunna förbereda årsmötet är det viktigt, att du som är medlem och avser att närvara vid  årsmötet meddelar det till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 11 september.

(Vidare information, se artikel)


Flest ensamkommande barn/unga från Marocko men det totala antalet fortfarande jämförelsevis lågt.

Under juni och juli registrerades endast 248 ensamkommande barn/unga som asylsökande och sammantaget har Migrationsverket fram till den 8 augusti 2017 registrerat 767 ensamkommande flertalet från Marocko (146) Afghanistan (137) Somalia (106) Syrien (73) och Etiopien (41). De flesta i åldern 13-17 år (653)
Antal flickor under 2017, 167.

I juni avgjordes 733 ärenden och handläggningstiden var 564 dagar. I  juli avgjordes 567 ärenden och handläggningstiden var  579 dagar. Totalt avgjorda ärenden gällande ensamkommande barn/unga var fram till 8 augusti 4190 och handläggningstiden i snitt 521 dagar.

Utresta självmant till hemland 79, till Dublinland 103. Med tvång till hemland 3 (Albanien) och Dublinland 1 (Norge)

Ensamkommande som fått sin ålder ändrad från under 18 år till över 18 år var i juni 232, juli 487 och augusti 107. Totalt under 2017 1427.

(Källa Migrationsverket 2017-08-08) 
Regeringen på Stockholm Pride 2017
"För trettonde gången deltar Regeringskansliet på Stockholm Pride. Arbetet för lika rättigheter och möjligheter för hbtq-personer är en viktig fråga för regeringen, och ett sätt att sprida kunskap om regeringens strategi är att medverka i Pride. (Regeringskansliet 2017-08-01)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/08/regeringen-pa-stockholm-pride-2017/

 


Integrering inte alienation
"Unga människor är kreativa och  öppna för förändringar men utan
en utbildning som leder till arbete blir deras potential outnyttjad och arbetsmarknaden förlorar kvalificerad arbetskraft.   

Otillräckliga insatser och oförståelse för deras förutsättningar  hindrar dem att inkluderas i samhället och att förverkliga sina sociala och ekonomiska mål och utnyttja sina politiska rättigheter. De blir utestängda från samhällslivet, vilket kan leda till marginalisering och även radikalisering." (Dir.Michael O´Flathery, FRA)
http://fra.europa.eu/en/news/2016/inclusion-not-alienation-respecting-rights-and
providing-opportunities-are-key-integrating 

 

Ensamkommande 18-åringar ska kunna bo kvar i kommunen 
Regeringen har tidigare beslutat att skjuta till ett tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner kronor i höständringsbudgeten. Genom tillskottet kan kommunerna låta ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen i väntan på ett slutligt avgörande. Men Socialtjänsten i kommunerna tycks i vissa fall vara obekanta med beslutet, eller kanske till och med ovilliga att låta ungdomar bo kvar. Trots att gode män hänvisar till regeringens beslut placeras ungdomar på Migrationsverkets anläggningsboende i stället för att kunna bo kvar och fortsätta sina studier. (Regeringskansliet 2017-06-30) 

http://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/ensamkommande-unga-i-asylprocessen-ska-kunna-bo-kvar-i-kommunen-efter-att-de-fyller-18-ar/


Politiken för det civila samhället

”Målet med politiken är att underlätta för det civila samhället att fortsätta vara en viktig del i demokratin – att göra människor delaktiga och att bidra till samhällsutvecklingen och välfärden. (MUCF juli 2017)
https://www.mucf.se/politiken-det-civila-samhallet


 Åldersbedömningar -Aktuell statistik
”Rättsmedicinalverket startade verksamheten med medicinska åldersbedömningar i asylärenden i mitten av mars, till en början i liten skala.  Här presenterar vi inkomna och skickade ärenden till och med den 31 juli 2017.”
https://www.rmv.se/aktuellt/det-visar-tre-manader-av-medicinska-aldersbedomningar/

 


CURRICULUM VITAE

Migrationsminister, biträdande justitieminister Heléne Fritzon

JUSTITIEDEPARTEMENTET

http://www.regeringen.se/4a219e/contentassets/d302a6b7a1764416b0cc3fedf5a94efe/cv-helene-fritzon


Ekonomiska konsekvenser av inkorporering av barnkonventionen
”Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av de offentligfinansiella och samhällsekonomiska konsekvenserna av regeringens förslag till lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Analysen ska avse de ekonomiska konsekvenser som en inkorporering av den redan ratificerade konventionen kan medföra. Diarienummer: S2017/04186/FST.” (Regeringskansliet 2017-07-20)
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/07/uppdrag-att-bedoma-ekonomiska-konsekvenser-av-inkorporering-av-barnkonventionen/


Asyl och Migration
”Förhandlingar om en ny asyl- och migrationspolitik pågår. Det finns ett kompromissförslag där enskilda EU-länder under vissa villkor ska kunna betala andra EU-länder att ta emot flyktingar från landets flyktingkvot men att alla måste i varierande grad ta emot asylsökande. ”(Europaportalen 2017-07-18)
https://www.europaportalen.se/tema/asyl-och-migrationNytt uppdrag ska stärka kvinnors deltagande i Afghanistan
”Regeringen har idag fattat beslut om att ge Folke Bernadotteakademin i uppdrag att inkomma med underlag för att ta fram en ny strategi för fredsfrämjande insatser i Afghanistan för perioden 2017-2019. Fokus ska vara på kvinnors deltagande.” (Regeringskansliet 2017-07-20)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/07/nytt-uppdrag-ska-starka-kvinnors-deltagande-i-afghanistan/
Så har kommunerna klarat mottagandet av nyanlända 
 
Kommunernas ansträngningar har gett resultat. Merparten av Sveriges kommuner har klarat att ta emot de nyanlända som anvisades under förra året. Totalt är det nästan 20 000 personer. Av dem återstår just nu cirka 300 personer som efter kontakt med kommunen börjar skrivas ut till den mottagande kommun de blivit anvisade till. (Migrationsverket 2017-07-05)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-07-05-Sa-har-kommunerna-klarat-mottagandet-av-nyanlanda.htmlTre månader av medicinska åldersbedömningar
Nu har Sverige för första gången ett system för medicinska åldersbedömningar i asylprocessen. Rättsmedicinalverket har uppdraget och ansvaret för metodval och utförande. Här kan du ta del av statistik från den första tiden med det nya systemet. (Rättsmedicinalverket 2017-07-04)
https://www.rmv.se/aktuellt/det-visar-tre-manader-av-medicinska-aldersbedomningar/ 

 


Frågor och svar-ensamkommande som fyller 18 år.

(Regeringskansliet 2017-07-05)
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/07/fragor-och-svar--ensamkommande-som-fyller-18-ar/


Barnkonventionens väg mot svensk lag
Den 6 juli 2017 lämnar regeringen sitt förslag om att göra barnkonventionen till svensk lag till lagrådet. Med lagen vill regeringen höja statusen för barnets rättigheter och stärka barnkonventionens ställning i svensk rätt. Regeringen vill göra barnkonventionen till svensk lag. Regeringen anser att barnkonventionens starka ställning behöver tydliggöras och att ett barnrättsbaserat synsätt ska ha stort genomslag i rättstillämpningen. (Socialdepartementet 2017-07-03)
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnets-rattigheter/barnkonventionens-vag-mot-svensk-lag/


Ledighet för semester eller vid sjukdom

Gode män/vårdnadshavare måste självklart kunna ta ledigt från uppdraget men idag finns det vissa hinder för det eftersom uppdraget är personligt och då uppdraget kan innebära akuta ställningstaganden måste en behörig god man alltid finnas till hands .Om du är förhindrad att utföra uppdraget på grund av  sjukdom eller semester bör du begära att bli entledigad så att överförmyndare/nämnd kan fatta beslut om att entlediga dig ochförordna en någon annan för uppdraget under din frånvaro.

Anledningen till detta är att det inte finns någon laglig möjlighet att förordna en ”tillfällig” god man. Dessutom kan inte en god man utfärda en fullmakt till någon annan med innebördatt denne får behörighet att företräda barnet. Du kan ju alltid återkomma till uppdraget efter semestern eller sjukdom och överförmyndare/nämnd kan då entlediga den gode man somförordnats under din frånvaro och i stället förordna dig igen som tidigare varit ställföreträdare.

Prata med överförmyndare om att du ska ha semester men vill fortsätta med uppdraget när du är tillbaka och hur du ska gå tillväga. Oftast kan det finnas möjlighet att komma överensom mer enkla och praktiska lösningar än ett entledigande. Men som sagt det måste bli med överförmyndarens godkännande och i alla händelser ska din huvudman, socialtjänsten och personal på boendet informeras.

_____________________________________________________________

Ensamkommande unga i asylprocessen ska kunna bo kvar i kommunen efter att de fyller 18 år
Regeringen och Vänsterpartiet är överens om att skjuta till ett tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner kronor i höständringsbudgeten. Genom tillskottet kan kommunerna låta ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen. (Regeringskansliet 2017-06-30)

http://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/ensamkommande-unga-i-asylprocessen-ska-kunna-bo-kvar-i-kommunen-efter-att-de-fyller-18-ar/


 

 

 Socialtjänstens handläggning av familjehemsplacerade barn är fortfarande ett problemområde

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har undersökt socialtjänstens handläggning i samband med utredning av barn och familjehem samt deras arbete med uppföljning av barnens vård. I en rapport framkommer att detta fortfarande är ett problemområde. (IVO 2017-06-13)
http://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2017/socialtjanstens-handlaggning-av-familjehemsplacerade-barn-ar-fortfarande-ett-problemomrade/

______________________________________________________________

Anita Wickström ny vikarierande Barnombudsman

I dag utses Anita Wickström, chef för Linköpings tingsrätt, till ny vikarierande Barnombudsman. Hon efterträder Fredrik Malmberg som utsågs till generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) i början av juni. (Socialdepartementet 2017-06-22)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/anita-wickstrom-ny-vikarierande-barnombudsman/

_____________________________________________________

Regeringen skärper lagstiftningen mot vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte

Regeringen har beslutat om en proposition med flera lagändringar som ytterligare stärker skyddet för barn mot att utsättas för sexuella övergrepp av vuxna. (Regeringskansliet 2017-06-27)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/regeringen-skarper-lagstiftningen-mot-vuxnas-kontakter-med-barn-i-sexuellt-syfte/

_____________________________________________________________

 

En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater

Regeringen föreslår att möjligheten att utesluta en advokat ur advokatsamfundet utvidgas. Förslaget syftar till att säkerställa att advokater uppfyller lagens krav på lämplighet. (Regeringskansliet 2017-06-27)
http://www.regeringen.se/49f007/contentassets/7ff59a604ad74166922759337704522d/en-utvidgad-mojlighet-till-uteslutning-av-advokater-prop.-201617209

_____________________________________________________________

 

Utbildningsplikt för nyanlända

Enligt den migrationsöverenskommelse som slöts 2015 mellan regeringen och Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna ska en utbildningsplikt ses över för personer som kommer till Sverige senare i livet och som inte uppnått grundskolekompetens. (Regeringskansliet 2017-06-27)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/utbildningsplikt-for-nyanlanda/

____________________________________________________________________

 

Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister

Regeringen föreslår att det ska vara möjligt att avstå från att återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren utan att Migrationsverket har vidtagit någon åtgärd har avhjälpt brister i anställningsvillkoren som annars skulle leda till återkallelse. (Regeringskansliet 2017-06-27)
http://www.regeringen.se/49edf6/contentassets/31a64a9ab36b41b1bc26cc0a622e4234/mojlighet-att-avsta-fran-aterkallelse-av-uppehallstillstand-nar-arbetsgivaren-sjalvmant-har-avhjalpt-brister-prop.-201617212

_____________________________________________________________________

 

Regeringens arbete för att stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens insatser för ensamkommande barn och unga

Under de senaste åren har ett stort antal ensamkommande barn sökt sig till Sverige. De flickor och pojkar som kommer ensamma till Sverige har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. (Regeringskansliet 2017-06-27)
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/06/faktablad-regeringens-arbete-for-att-starka-socialtjanstens-och-halso--och-sjukvardens-insatser-for-ensamkommande-barn-och-unga/

_______________________________________________________________________

 

Uppdrag till Skolverket att hantera statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram

Regeringen satsar på att stärka introduktionsprogram vid utsatta gymnasieskolor. I vårändringsbudgeten för 2017 föreslog regeringen att 150 miljoner kronor ska avsättas för programmen. Nu har regeringen beslutat om villkoren för statsbidraget.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/uppdrag-till-skolverket-att-hantera-statsbidrag-for-gymnasieskolans-introduktionsprogram/

______________________________________________________

 

Fler människor än någonsin är på flykt

Fler än 65 miljoner människor är på flykt. Enligt färska siffror från FN:s flyktingorgan, UNHCR, kommer mer än hälften av alla flyktingar från tre länder – Syrien, Afghanistan och Sydsudan. 40 miljoner människor är internflyktingar. Under år 2016 tvingades 20 människor lämna sina hem varje minut, eller 28 300 människor varje dag. (Regeringskansliet 2017-06-20)
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/fler-manniskor-an-nagonsin-ar-pa-flykt/

 

Två konferenser hösten 2017
I  Stockholm anordnar MUCF en konfrens om Ungas sociala inkludering och delaktighet och i Helsingborg och Umeå anordnar Myndigheten för delaktighet, MFD, en konferens om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Se artikel


Ingen studentexamen för de allra flesta

Nyanlända elever har under en följd av år erbjudits en teoretisk inriktad utbildning som varken är ändamålsenlig eller kostnadseffektiv och Skolverkets statistik visar att färre än 30 procent når målen  för utbildningen 

Ett flertal utredningar har gjorts över tid i syfte att förbättra utbildningen bland annat har Skolkommissionen, Gymnasieutredningen och nu senast utredningen, Fler Nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet, ID-nummer: SOU 2017:54, lämnat förslag som lett till förbättringar men inte inneburit att fler når målen vilket är en förlust för samhället och en tragedi för ungdomar.

Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister avfärdar särskilda yrkesutbildningar för nyanlända ungdomar utanför gymnasieskolan, som RGMV föreslagit men är positiv till RGMVs förslag om att svenskainlärningen kan ske vid sidan om yrkesutbildningen eller praktiken. (Ekot 2016-12-12)

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspxprogramid=83&grupp=11069&artikel=6575588http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6572584

http://www.regeringen.se/49c292/contentassets/07b765bfe914435eae8f5a4b64308821/fler-nyanlanda-elever-ska-uppna-behorighet-till-gymnasiet-sou-201754.pdf

http://lararnastidning.se/plan-for-nyanlanda-tonaringar-att-klara-skolan/


Åldersbedömningar-en lättnad för gode män

Rättsmedicinalverket har hittills i år utfärdat 591 rättsmedicinska utlåtanden 442 av dessa  bedöms utifrån utförd undersökning att den undersökta är 18 år eller äldre. För gode män som felaktigt förordnas för uppenbart vuxna personer är det en lättnad att bli entledigad från uppdraget och för personal och barn/unga på boenden att slippa utsättas för hot, trakasserier och i vissa fall övergrepp av vuxna som placerats på boenden för barn/unga.

 

RGMV anser att det är bra och nödvändigt med åldersbedömningar men i de fall ungdomar inte själva vet sin ålder, har uppmanats att lämna felaktiga uppgifter eller då att de är 18 år eller däromkringfinns det skäl att ta hänsyn till deras utsatta situation och ordna med säväl  särskilda boenden som utbildning för dem.

https://www.rmv.se/berord/medicinsk-aldersbedomning/for-dig-som-god-man/


Statistik

Till och med dem 8 juni 2017 har 519 ensamkommande barn/unga från 46 olika stater registrerats som asylsökande. Flertalet i åldern 13-17 år och från Afghanistan 107, Marocko 90, Somalia 68, Syrien 43 och Irak 26. 

Utresta självmant till hemland 53 varav flertalet till Albanien 28 och Afghanistan 12. Till Dublinland 79 varav flertalet till Tyskland 30 och Danmark 17.

Beviljade  uppehållstillstånd under perioden var 2422 varav permanenta  2092 och tillfälliga 330.

Bifallsandel av totala antalet avgjorda ärenden Afghanistan 79%, Marocko 4 %, Somalia 76 %, Syrien 95 % och Irak 53 %.

 

Handläggningtiden är i juni 542 dagar och i snitt under året 497 dagar. Den 8 juni 2017 fanns 15 451 öppna asylärenden som gällde ensamkommande barn/unga. (Migrationsverket 2017-06-08)


En god man måste följa med

Det har visat sig att ensamkommande barn/unga inte har fått göra röntgen på grund av att det har varit boendepersonal som har varit med barnet. RMV skriver tydligt på sin hemsida att barnet ska företrädas av sin Gode man.

Du som god man måste följa med till undersökningstillfällena och ta med giltig id-handling. Om du inte följer med kommer ingen undersökning att kunna göras.
https://www.rmv.se/berord/medicinsk-aldersbedomning/for-dig-som-god-man/

Snart är det semestertider även för personal på Migrationsverket
Rekommendation: ta reda på när berörd handläggare ska ha semester och om det kommer att finnas någon ersättare!

 

Åldersbedömningar-en lättnad för gode män

Rättsmedicinalverket har hittills i år utfärdat 591 rättsmedicinska utlåtanden 442 av dessa  bedöms utifrån utförd undersökning att den undersökta är 18 år eller äldre. För gode män som felaktigt förordnas för uppenbart vuxna personer är det en lättnad att bli entledigad från uppdraget och för personal och barn/unga på boenden att slippa utsättas för hot, trakasserier och i vissa fall övergrepp av vuxna som placerats på boenden för barn/unga.

 

RGMV anser att det är bra och nödvändigt med åldersbedömningar men i de fall ungdomar inte själva vet sin ålder, har uppmanats att lämna felaktiga uppgifter eller då att de är 18 år eller däromkringfinns det skäl att ta hänsyn till deras utsatta situation och ordna med säväl  särskilda boenden som utbildning för dem.

https://www.rmv.se/berord/medicinsk-aldersbedomning/for-dig-som-god-man/


Statistik

Till och med dem 8 juni 2017 har 519 ensamkommande barn/unga från 46 olika stater registrerats som asylsökande. Flertalet i åldern 13-17 år och från Afghanistan 107, Marocko 90, Somalia 68, Syrien 43 och Irak 26. 

Utresta självmant till hemland 53 varav flertalet till Albanien 28 och Afghanistan 12. Till Dublinland 79 varav flertalet till Tyskland 30 och Danmark 17.

Beviljade  uppehållstillstånd under perioden var 2422 varav permanenta  2092 och tillfälliga 330.

Bifallsandel av totala antalet avgjorda ärenden Afghanistan 79%, Marocko 4 %, Somalia 76 %, Syrien 95 % och Irak 53 %.

 

Handläggningtiden är i juni 542 dagar och i snitt under året 497 dagar. Den 8 juni 2017 fanns 15 451 öppna asylärenden som gällde ensamkommande barn/unga. (Migrationsverket 2017-06-08)


En god man måste följa med

Det har visat sig att ensamkommande barn/unga inte har fått göra röntgen på grund av att det har varit boendepersonal som har varit med barnet. RMV skriver tydligt på sin hemsida att barnet ska företrädas av sin Gode man.

Du som god man måste följa med till undersökningstillfällena och ta med giltig id-handling. Om du inte följer med kommer ingen undersökning att kunna göras.
https://www.rmv.se/berord/medicinsk-aldersbedomning/for-dig-som-god-man/

Snart är det semestertider även för personal på Migrationsverket
Rekommendation: ta reda på när berörd handläggare ska ha semester och om det kommer att finnas någon ersättare!

_________________________________________________________

Uppehållstillstånd för studier för alla ensamkommande ungdomar
Den kris som den stora inströmningen av ensamkommande barn och unga gav upphov till hösten 2015 är långt ifrån över. Kraftfulla samordnade insatser och extraoridinära insatser krävs för att problematiken med ensamkommande barn och ungas psykiska ohälsa, kriminalitet, drogmissbruk, gängbildningar och drgmissbruk inte ska eskalera och bli okontrollerbar.

Utbildning, en tydlig kravbild, och  konkreta mål är några av de förslag RGMV för fram för att vända den negativa utvecklingen. Se artikel.


 

Tio frågor om längre uppehållstillstånd för gymnasiestudier.
Maria Ferm (mp) svarar på frågor om regeringens förslag för att nyanlända ungdomar ska få stanna i Sverige medan de pluggar på gymnasiet
https://www.mp.se/just-nu/10-fragor-till-maria-ferm-om-forslag-om-langre-uppehallstillstand-gymnasiestudierUppehållstillstånd för gymnasiestudier-Hur funkar det
De nya reglerna om uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå är mycket komplicerade, något som många remissinstanser har slagit ner på. FARR gör här ett försök att reda ut begreppen. På grund av missförstånd angående hur många som berörs av lagändringarna, har artikeln uppdaterats 17-05-10.
http://www.farr.se/sv/lag-a-praxis/aktuellt/1453-uppehallstillstand-foer-gymnasister-hur-funkar-det


Migrationsverkets information om uppehållstillstånd för gymnasiestudier
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Ensamkommande-barn.html


Till dig som fått tillfälligt uppehållstillstånd
Nöjen för stunden och att hänga med kompisar håller inte om målet är en utbildning som leder till arbete och permanent uppehållstillstånd. Målinriktade studier för framtiden några år framöver är vad som krävs. (se artikel)


SKL kommenterar de nya reglerna om uppehållstillstånd för vissa elever
"Det är Migrationsverket som kommer att pröva frågor om uppehållstillstånd enligt de nya reglerna. Men SKL får frågor kring reglernas innebörd och vilka konsekvenser de får för kommuner och landsting. Här gör vi ett försök att, utifrån lagtext och förarbeten, dels klargöra vilka som omfattas av de nya reglerna, dels svara på andra vanligt förekommande frågor."
https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/
utbildning/nyaregleromuppehallstillstandforstudier.12283.html


Angående psykisk ohälsa, kriminalitet och drogmissbruk hos ensamkommande barn och unga och förslag tillåtgärder

Kraftfulla samordnade insatser krävs för att problematiken med ensamkommande barn och ungas psykiska ohälsa, kriminalitet och drogmissbruk inte ska eskalera och bli okontrollerbar. Utbildning, en tydlig kravbild, konkreta mål, bättre information, kompetenta gode män, och en nationell samordnare är några av de förslag RGMV för fram för att vända den negativa utvecklingen. Riksdagens beslut om förlängt uppehållstillstånd för gymnasiestudier bedömer vi som mycket betydelsefullt i det syftet. (se artikel)


Riksdagen har bifallit Socialförsäkringsutskottets förslag om Ändrade regler för uppehållstillstånd för nyanlända som går i gymnasiet (SfU19)

Nyanlända ungdomar som går i gymnasiet och som sköter sina studier ska få möjlighet att få förlängt uppehållstillstånd. Det innebär att de kan slutföra sin gymnasieutbildning även om deras tidigare tillstånd har upphört. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag

I dag väljer en del ungdomar att inte gå gymnasiet eftersom de inte vet om de kan avsluta sin skolgång. Avsikten med förslaget är att uppmuntra ungdomarna att studera och att de också ska känna trygghet i att de kan fullfölja studierna. Enligt regeringen är en gymnasieutbildning värdefull såväl för den enskilde som för den svenska arbetsmarknaden. Lagändringarna ska börja gälla den 1 juni 2017.
https://data.riksdagen.se/fil/5F7FA285-71B1-4DB0-9315-FCF89898F519


Anmärkningsvärt
Den kaotiska situation som rådde  hösten 2015 har i vissa avseenden stabiliserats men förvärrats vad avser ungdomars psykiska hälsa och för gode män, anställda på Migrationsverket, inom socialtjänst, landsting  och boenden som sjukskrivet sig eller slutat sin anställning  på grund av stress och utbrändhet.

Regeringen satsar miljontals kronor för att komma till rätta med problematiken och samordnade insatser kan anses vara särskilt viktiga i ett krisläge. Men kommuner bedriver i stället en politik som gör att gode män slutar och SKL argumenterar  för att  gode män ska "avmönstras." 
Det är anmärkningsvärt att varken berörda kommuner eller SKL beaktar gode mäns viktiga roll och vad som sägs i Föräldrbalken eller FN:s Barnkonvention om vad som kan anses vara barns bästa vilket mycket väl kan vara en engagerad rättrådig god man.

  

 

Människohandel med barn och unga

Nu är filmen/utbildningen klar att gå ut till alla landets berörda myndigheter m fl. Åke Engman, RGMV länsombud i Uppsala har varit med och tagit fram filmen och medverkar även under kapitlet “god man”.

Webbutbildningen; Människohandel med barn och unga, riktar sig främst till yrkesverksamma inom myndigheter och frivilligorganisationer, som kan komma i kontakt med barn och unga som är utsatta för människohandel och sexuell exploatering. Men även privatpersoner kan genomgå utbildningen.

(NMT) vid länsstyrelsen i Stockholm i samarbete med landets övriga länsstyrelser. Utbildningen är framtagen av det Nationella metodstödsteamet


 

BO kritiserar Migrationsverket i årsrapport till regeringen

Barnombudsmannen har lämnat över årsrapporten för år 2017 till barnminister Åsa Regnér. Temat är barn på flykt. I rapporten riktar BO kritik mot Migrationsverkets sätt att handlägga ärenden för barn i familj och ensamkommande barn. Fredrik Beijer, Migrationsverkets rättschef, svarar på kritiken och betonar att för Migrationsverket går rättssäkerheten först.

https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-media/nyheter/20171/barnombudsmannen-lamnar-arets-rapport-till-regeringen/ 

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-03-24-Migrationsverket-svarar-pa-kritik-fran-Barnombudsmannen.html

 


 

 Överförmyndare/nämnd gjorde allvarliga misstag 

Under hösten 2015 kan kommuner ha förordnat olämpliga personer som gode män då lagstadgade kontroller av lämpligheten inte har genomförts. Kommuner har motiverat denna avsaknad av kontroller med att de har prioriterat ett snabbt förordnande för att asylprocessen ska kunna fortskrida och att barnen/ungdomarna snabbt ska kunna påbörja sin skolgång.

Enligt statistik från Länsstyrelsen fanns det år 2015 över 10 000 gode män för ensamkommande barn och unga. Hur många av dessa som har tillförordnats utan att lagstiftningen har följts är oklart. I värsta fall kan dock olämpliga gode män ha bidragit till att barn och unga inte fått det stöd som de har rätt till och att ge god man-kåren dåligt renomé. RGMV stöder självklart de kontroller som nu påbörjats i vissa kommuner med syfte att få bort olämpliga personer.

http://www.regeringen.se/contentassets/e8c195d35dea4c05a1c952f9b0b45f38/hela-sou-2017_12_webb_2.pdf

 


 Nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga

”Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom myndigheten. Satsningen sträcker sig fram till år 2020, omfattar totalt 30 miljoner kronor och ska stärka socialtjänsten och hälso- och sjukvården i deras arbete.” (Regeringskansliet 2017-02-25)

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/nationellt-kunskapscentrum-for-ensamkommande-barn-och-unga-inrattas/

 


Samordnade insatser saknas 
Sedan den 1 juli 2006 har kommun, landsting och Migrationsverket ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar. En väl fungerande samverkan, som bland annat uppmärksammar och vidtar åtgärder för att komma till rätta med psykisk ohälsa och kriminalitet, borde därför vara möjlig. Men några fruktbara, samordnade insatser görs inte. Vilka åtgärder Folkhälsomyndigheten – som har ett särskilt uppdrag att bygga upp, utveckla och samordna det nationella arbetet som syftar till att främja psykisk hälsa – vidtar är oklart.

 Något som försvårar en samverkan är givetvis den ansträngda situation som drabbat anställda vid Migrationsverket och socialtjänsten bland annat på grund av en väldigt hög arbetsbelastning. RGMV är således inte omedvetna om möjliga orsaker till utebliven samverkan och kan också ha viss förståelse för situationen. Men vi anser ändå att det är allvarligt att ansvariga myndigheter inte vidtar omedelbara insatser för att komma tillrätta med den ökade psykiska ohälsa och problematik som många gode män/tillförordnade vårdnadshavare ser, en problematik som dessvärre växer.

 

Justitiedepartementet

10333 Stockholm

 

 

2017-02-15 Ju2016/07656/L5

 

 

 

 

 

 

Människohandel med barn och annat utnyttjande av utsatta personer (SOU 2016:70)

 

Riksföreningen gode män vårdnadshavare, RGMV har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian. Vårt yttrande begränsar sig till 3.7.6 Människohandel med barn och 4.3.2 Brott
 mot person och konstaterar att vi inte har någon annan uppfattning än vad som framgår av utredningen.

Dock finns det anledning tillägga, att vad avser ensamkommande barn/unga är beredskapen för att bemöta människo handel, den idag tredje största brottslig heten i världen, näst efter narkotika handel-och vapenhandel, hos svenska myndigheter låg.

Migrationsverket uppmärksammar inte frågan varken vid registreringstillfället eller vid asylutredningen. Socialtjänsten som rutinmässigt genomför BBIC utredningar ställer inga frågor till ensamkommande barn/unga i saken. Det offentliga biträdet uppmärksammar inte heller frågan och gode män och vårdnadshavare saknar kunskap om handel med barn/unga.

Sedan 2010 har runt 58000 barn/unga registrerats som asylsökande. Ett okänt antal av dem har för svunnit spårlöst
.

Beredskapen hos myndigheter för att hjälpa utsatta barn/unga är som nämnts otillräcklig vilket får till följd att kriminella inte upptäcks, kan ställas till svars och att barn/unga råkar illa ut.

RGMV har uppfattningen att förutom en uppdaterad lagstiftning kan information och utbildning bidra till en bättre beredskap.

 

Johnny Samuelsson, ordf. Åke Engman, länsombud Uppsala

 

Vi gode män är verkligen oroade och bekymrade över konsekvenserna som den nya Migrationslagen från juni 2016 får för ensamkommande barn.Barn med bra asylskäl beviljas nu flyktingstatus men med temporära uppehållstillstånd på 3 år på grund av åldersuppskrivning.Denna grupp som med största sannolikhet skall stanna i Sverige och bygga sin framtid här drabbas hårt.

En månad efter Migrationsverkets beslut tar Socialtjänstens ansvar slut, den gode mannen blir entledigad och det asylsökande barnet måste som vuxen flytta till Migrationsverket vuxenboende i avvaktan på kommunplacering.De måste då avbryta sin skolgång och i de flesta fall finns inga skolor tillgängliga på de platser där Migrationsverket har sina boenden. Ett avbrott i studierna är naturligtvis olyckligt men det stora problemet är att tiden rinner iväg och de blir för gamla för att påbörja ett ordinarie gymnasieprogram. 

Detta känns helt fel samhällsekonomiskt, absolut fel sätt att integrera och välkomna våra nya innevånare. Så vi vädjar till Regeringen att göra anpassning för denna grupp och låta dem bor kvar, fortsätta sina studier och integration.

Hur skall dessutom t.ex. Somaliska ungdomar bevisa sin ålder då Migrationsverkets skriver så här i sin landinformation;
Somaliska pass som är utfärdade efter januari 1991 uppfyller inte säkerhetskraven. Somalia saknar också sedan januari 1991 behöriga myndigheter som kan utfärda legala dokument. Det är också känt att det förekommer en omfattande handel med somaliska pass och andra typer av dokument. Andra identitetshandlingar utfärdade i Somalia uppfyller inte heller Migrationsverkets säkerhetskrav.

Göteborg 2017-02-07

Västra götalands godmansförening  för ensamkommande asylbarn

Godmans o förvaltar föreningen i Kungsbacka med omnejd

Godmans nätverket i Göteborg för ensamkommande asylbarn

Godmans nätverket i Kungsbacka för ensamkommande asylbarn

Regeringen lämnade den 24 februari en proposition till riksdagen med förslag om ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket ska bedöma en persons ålder tidigare i asylprocessen jämfört med vad som görs i dag.

– Förslaget att en åldersbedömning ska göras tidigare i asylprocessen är viktigt utifrån såväl ett barnrättsperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Syftet med förslaget är att undvika att vuxna asylsökande placeras på boenden för barn och se till att de ensamkommande barnen får del av de resurser som har avsatts för dem. I propositionen föreslår regeringen bland annat att:

Migrationsverket, så snart som möjligt efter asylansökan, ska göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om ett ensamkommande barns ålder om det finns skäl att ifrågasätta att sökanden är under 18 år men det samtidigt inte är uppenbart att han eller hon är vuxen.

Den sökande ska erbjudas att genomgå en medicinsk åldersbedömning innan Migrationsverket fattar ett tillfälligt beslut som innebär att han eller hon bedöms vara vuxen.

Det tillfälliga beslutet om ålder ska kunna överklagas till domstol.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2017. (Justitiedepartementet 2017-02-24)

http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2017/02/prop.-201617121/

________________________________________________________

 

Beslut om tillfälligt uppehållstillstånd 13 mån kan leda till uppehållstillstånd

Den remiss regeringen överlämnat till Lagrådet Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå som väntas träda i kraft 1 juni 2017 omfattar även elever på introduktionsprogram och kan möjliggöra att de som beviljats ett tillfälligt uppehållstillstånd i 13 månader,  kan få det förlängt med ytterligare 13 månader förutsatt att man går till skolan och lägger ner tid på studierna. 

När det andra tillståndet går ut krävs att man har börjat på ett nationellt program eller motsvarande för att uppehållstillstånd för gymnasiet ska beviljas. 

När de gått klart gymnasiet har de sex månader på sig att få ett arbete och i sådana fall möjlighet att få permanent uppehållstillstånd. 


Kommuner prioriterar besparingar i stället för ensamkommande barn/ungas bästa

Den försämrade psykiska hälsan, drogmissbruk och kriminalitet bland ett stort antal ensamkommande barn/unga borde föranleda myndigheter och organisationer att vidta åtgärder för att komma till rätta med den problematiken.

Men god män, som är en viktig länk mellan ensamkommande barn/unga och det svenska samhället, upplever att varken intresse eller insikt finns i flera av landets kommuner. 


Nu när krisen är som störst halverar kommuner arvodet för gode män, som i regel är 200 kronor i timmen före skatt  vilket fått till följd att erfarna kompetenta gode män nu begärt att bli entledigade.

De som upprör gode män är dock inte enbart en lägre ersättning utan framförallt, att åtgärden ses som en nedvärdering av de insatser gode män gör för att vägleda och integrera ensamkommande barn/unga i samhället, förhindra drogmissbruk och kriminalitet trots de svårigheter långa handläggningstider, nya asylregler och åldersupp skrivningar innebär.

Det finns ingen anledning att sänka arvodet för gode män och framförallt inte i en krissituation. Att nu kommuner ändå gör detta, visar på en stor okunnighet och insikt om situationen för ensamkommande barn/unga, gode mäns uppdrag  och tyvärr också för de konsekvenser som blir följden av arvodessänkningar.


Skrivelse till regeringen från bekymrade gode män på västkusten
Vi gode män är verkligen oroade och bekymrade över konsekvenserna som den nya Migrationslagen från juni 2016 får för ensamkommande barn.Barn med bra asylskäl beviljas nu flyktingstatus men med temporära uppehållstillstånd på 3 år på grund av åldersuppskrivning.Denna grupp som med största sannolikhet skall stanna i Sverige och bygga sin framtid här drabbas hårt. (se senast publicerade)


Ensamkommande tas om hand av medborgare

Ungdomar som uppnår myndighetsålder eller får sin ålder uppskriven, och därför ska flytta till Migrationsverkets anläggningsboende, tas i vissa fall om hand av lärare, gode män eller personal på boenden som låter dem bo hos sig. Ett välmenande och humanitärt åtagande som kan vara bra för ungdomen men som inte alltid faller väl ut. Därför måste varje hjälpande person reflektera över sina insatser och fundera över om de gagnar ungdomen ur ett längre perspektiv.
http://www.godmanakuten.se/index.php/oeverfoermyndarststistik/331-pa-hemmaplan-just-nu 

http://www.godmanakuten.se/index.php/oeverfoermyndarststistik/330-naer-barn-unga-blivit-myndiga


Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

I en lagrådsremiss som regeringen den 3 februari överlämnat till Lagrådet lämnas förslag till ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket ska bedöma en persons ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs i dag. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2017. (Justitiedepartementet 2017-02-03)
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/02/aldersbedomning-tidigare-i-asylprocessen/


Förslag om att studerande på gymnasienivå ska kunna få längre uppehållstillstånd

I en lagrådsremiss som regeringen den 3 februari överlämnat till Lagrådet lämnas förslag som aviserades redan i våras i propositionen om den tillfälliga lagen och som innebär att unga nyanlända som studerar på gymnasial nivå ska kunna få längre uppehållstillstånd än vad de annars hade fått. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2017. (Justitiedepartementet 2017-02-03)
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/02/kompletteringar-av-den-tillfalliga-lagen-for-uppehallstillstand-rorande-studier-pa-gymnasieniva/


Rättelse
Länsstyrelsen i Dalarna meddelar att den överförmyndarstatistik som tidigare publicerats varit felaktig. Nya uppgifter visar  att 185 av totalt 230 överförmyndare/nämnder svarat och att utifrån föreliggande underlag framgår att under 2015 förordnades 10138 gode män för 27659 ensamkommande barn och unga.
https://overformyndarstatistik.lansstyrelsen.se/Statistik


Statistik

121 ensamkommande barn och unga, varav 23 flickor har till och med  30 januari sökt asyl i Sverige flertalet från stater som Afghanistan, Marocko, Somalia, Algeriet och Syrien och i åldern 13-17 år

2016 gjordes 3431 åldersuppskrivningar och hitintills i år 153

Bifallsprocent: Afghanistan 81%, Somalia  86%,Etiopien 78% Irak 66% och Marocko 16% (2016)

Handläggningstid januari 2017  var 446 dagar.

19297 öppna ärenden gällande ensamkommande barn och unga väntar på att utredas.

(Källa Migrationsverket 2017-01-30)


Back to Top