Stadgar 2018-2020

§ 1 Förening och hemort
Gode män Vårdnadshavare, RGMV till ensamkommande underåriga, RGMV är en ideell förening med verksamhet i hela riket. Föreningens säte fastställs av styrelsen.

§ 2 Gode Män Vårdnadshavare är religiöst och partipolitiskt oberoende och ska organiseras enligt demokratiska principer varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas. Föreningen har att respektera alla människors lika värde och ska möjliggöra för dem som är aktiva inom föreningens organisation, att söka nya kunskaper och erfarenheter och ges möjlighet att förmedla den kunskapen

§ 3 Verksamheten organiseras med en samordningsgrupp, arbetsgrupper, länsombud, valberedning samt adjungerade ledamöter.

a. I samordningsgruppen ska fem-sex ledamöter ingå som utifrån stadgar och medlemmars intressen beslutar om verksamheten, förvaltar föreningens tillgångar, verkar för föreningens framåtskridande, utser talespersoner och i övrigt de funktioner som kan behövas. Bestämmer tid och plats för årsmötet och kallar till det.

b.Arbetsgrupper med  inriktning på ett speciellt område

c.Länsombud erbjuder kostnadsfri, opartisk och konfidentiell rådgivning, informerar om Gode män Vårdnadshavares verksamhet och rapporterar om förhållanden i respektive län

d.I valberedning ingår 1-2 personer som väljs på årsmötet för en period av ett år och föreslår  vilka som ska ingå i Samordningsgruppen/styrelsen, följer föreningens verksamhet samt hur föreningen utvecklas.

e.Årsmöte, ordinarie årsmöte hålls vår eller höst  varje år. För att vara behörigt utlyst ska föreningens medlemmar meddelas senast tre veckor i förväg. Kallelse till årsmöte samt årsmötes handlingar publiceras på föreningens hemsida samt via e-post. Röstning, vad avser frågor vid årsmöte kan ske, förutom närvaro vid årsmötet med brev eller e-mail. I det senare fallet skall avgiven röst inkommit till föreningen två veckor före årsmötet vilket även gäller motioner.

Följande ärenden ska behandlas på ordinarie årsmöte

1 Mötets öppnande,2 Mötets behörighet,3 Val av mötets ordförande,4 Val av mötets sekreterare,5 Godkännande av dagordning,6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare,7 Verksamhetsberättelse för det avslutade verksamhetsåret, 8 Ekonomisk berättelse för det avslutade verksamhetsåret,9 Fråga om ansvarsfrihet för samordningsgruppen,10 Verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår,11 Fastställande av medlemsavgift,12 Val av samordningsgrupp,13 Val av talespersoner, 14 Val av valberedning,15 Inkomna motioner,16 Övriga frågor,17 Mötets avslutande


f.Extra årsmöte, om samordningsgruppen/styrelsen, eller hälften av föreningens medlemmar kräver detta, kallas  till extra årsmöte. På ett extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.


Gemensamt för föreningens möten
De möten som Samordningsgruppen/styrelsen, Arbetsgrupper och Länsombud kallar till är öppna innebärande att de som har intresse av att delta efter föranmälan kan göra det.


§ 4
 Medlemskap, som medlem antas intresserade som varit, är eller avser att vara gode män och vårdnadshavare samt i övrigt de som delar föreningens värderingar, godkänner dessa stadgar, stödjer föreningens verksamhet. 

Associerat medlemskap beviljas lokala godman föreningar samt därmed liknande organisationer. Associerad medlem betalar ingen medlemsavgift har yttrande- och förslagsrätt dock ej rösträtt.  Ansökan om associerat medlemskap kan göras med e-post och beslutas av Samordningsgruppen

Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligt anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av samordningsgruppen som även kan bestämma om upphävning av ett beslut om uteslutning om det föreligger skäl för det.

§ 5 Rösträtt

Endast medlem som erlagt medlemsavgift, är registrerad och upptagen i röstlängden äger rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt vid årsmöte. Röstning kan ske genom personlig närvaro eller e-post.

§ 6 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte, extra årsmöte eller samordningsmöte avgörs i första hand i konsensus.

§ 7 Stadgeändring

Ändring av föreningens stadgar görs vid ordinarie årsmöte alternativt då samordningsgruppen anser det befogat. Då stadgeändring ska ske, måste förslaget delges medlemmarna för att vara giltigt.

§ 8 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får framläggas endast på ordinarie årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar inte godkänner upplösningen.

Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens eventuella tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet

§ 9 Verksamhetsår. Föreningen tillämpar ett brutet verksamhetsår.

§ 10 Firmateckning. Föreningens firma tecknas av utsedda personer var för sig

§ 11 Syfte och mål
Uppdraget som god man för ensamkommande underåriga har  blivit ett specialområde som till karaktären i flera avseenden skiljer sig från ett ordinärt godman- och förvaltarskap, och även från särskilt tillförordnade vårdnadshavares uppdrag. Möten med andra kulturer och religioner är karakteristiskt för uppdraget, liksom att samtal under en relativt lång tid måste föras med hjälp av tolk. Huvudmannen är asylsökande vilket innebär en speciell process, och anhöriga kan saknas eller finnas i en annan världsdel.

En god man (GM) och vårdnadshavre (SFV) är en viktig länk mellan ensamkommande underåriga och det svenska samhället. Gode män Vårdnadshavare ser ett värde i att medborgare med livs-och arbetslivserfarenhet från olika delar av samhällsstrukturen, fristående och oberoende men i samverkan med myndigheter, förvaltningar och organisationer, ges tillfälle att delta i utvecklingen av demokrati och vara delaktiga i samhällsbyggnaden.

Men de som förordnas och utses ska vara professionella i meningen kompetenta, rättrådiga och i övrigt lämpliga. Villkor och förutsättningar ska vara sådana att  uppdraget kan utföras som lagstiftaren avsett så att ensamkommande underåriga får den hjälp som kan behövas, sina rättigheter tillgodosedda och i övrigt vad som kan anses vara för deras bästa.

Mottagandet ska vara rättssäkert och effektivt. Det  förutsätter en samordning mellan myndigheter och samverkan med civilsamhället samt en tydlighet vad avser underårigas rättigheter och skyldigheter. En utebliven samverkan och samordning innebär att villkoren för förordnandet och förutsättningarna för uppdraget varierar för gode män, och att  underårigas  möjligheter att få den hjälp som kan behövas och sina rättigheter tillgodosedda kan bero på var de bor. 
Centralt är också att det ansvar som åligger myndigheter och gode män tydliggörs, och att tillsyn och kvalitetskontroller sker.

Mål 

Gode män Vårdnadshavare, RGMV ska verka för: 

1.att en fristående myndighet/organisation åläggs ansvaret för myndighetsutövningen vad avser ärenden som rör ensamkommande asylsökande underåriga och ansvara för förordnanden, entlediganden,  utbildning av gode män och vårdnadshavare samt boende för underåriga.

2. att tillsyner och kvalitetskontroller förstärks genom en ny myndighet där det civila samhället är representerat, vilken ersätter de sju länsstyrelser som idag har det övergripande tillsynsansvaret över överförmyndare/nämnd.

3. GM/SFV:s identitet är oklar i den meningen att organisationstillhörighet saknas och  statusen är otydlig. En nationell kravprofil och nationella urvalskriterier bör utformas  och någon form av formaliserad behörighet/auktorisation tillskapas. Benämningarna god man och särskild förordnad vårdnadshavare moderniseras.

4. att de villkor som är förenade med uppdragen är rimliga, förutsättningarna ändamålsenliga och likvärdiga över hela landet och att ”skyddsnät” vad avser försäkringsskydd och arbetsmiljöfrågor tillskapas.

5. att grund-och påbyggnads utbildningar och det stöd som i övrigt kan behövas anordnas. Aktivt bidra till att tydliggöra förväntningar samt vad som faller inom respektive utom uppdraget.

6. att  Barnkonventionen i tillämpliga delar inkorporeras i svensk lagstiftning.

7. att sprida information om uppdragen som GM/SFV då rollen som företrädare inte alltid förstås i av vare sig utövaren eller GM/SFV:s omvärld såsom ÖFN, offentligt biträde, socialtjänsten, skola, hälsovård, boende m.fl. 

8. att övergången  från GM till SFV som är  komplicerad och tidsödande, ges en effektiv lösning 

9. att de offentliga biträden som utses har den lämplighet som krävs för att kunna företräda ensamkommande underåriga.

10. att erbjuda kostnadsfri, opartisk och konfidentiell rådgivning.

11. att uppmärksamma gode män och vårdnadshavares vardagliga bekymmer men också övergripande frågor på nationell och internationell nivå.

12. att som en naturlig förlängning av av det formella ställförträdarskapet, när det behovet finns, utse kontaktpersoner som stöttar ungdomen efter 18-årsdagen och i övrigt vidta de åtgärder som kan behövas.

Mål

Ensamkommande underåriga

Det är av grundläggande betydelse att samhällets ambitioner för ensam kommande underåriga tydliggörs. Gode män Vårdnadshavare har uppfattningen att mottagnings systemet ska anpassas för att ge en grundläggande trygghet samt tillvarata underårigas kompetens och förordar ett bemötande som inte är ensidigt inriktat på omhändertagande, vård och behandling utan ett övergripande syftet att de ska bli självförsörjande, kunna etablera sig och bidra till samhällsutvecklingen. Men sådana mål är idag otydliga eller inte förekommande. Det är Gode män Vårdnadshavares uppfattning:

1. att de förväntningar som finns på ensamkommande underåriga och det ansvar som åligger henne eller honom vad avser rättigheter och skyldigheter tydliggöras

2. att ett personligt mottagande sker från första stund med en god man närvarande vid registreringstillfället

3. att den utbildning som anordnas utgår från underårigas  behov och förutsättningar. Gode män Vårdnadshavare betonar särskilt vikten av tillgång och inriktning till yrkes-/lärlingsutbildningar och att skolplikt ska gälla även de som fyllt sexton år.

4. att ensamkommande ska särbehandlas i relation till dem som levt en längre tid i Sverige och en obligatorisk samhällsutbildning med bland annat sexualundervisning och samlevnad, en typ av undervisning som många ensamkommande inte tidigare haft tillgång till, behöver bli ett obligatorium.

5. att mottagningen ska främja en snabb etablering i arbets- och samhällslivet för   de som beviljas uppehållstillstånd och säkra en effektiv och rättssäker  asylprocess.

6. att ge asylsökande underåriga en grundläggande trygghet.

7. att anordna ett särskilt mottagningsboende efter ankomsten och direkt påbörja en obligatorisk utbildning som är anpassad efter individuella behov och  som kan leda till en anställning. 

8. att de som skall utvisas eller överföras men för att undvika verkställighet gått under jorden och i många fal hamnar i kriminalitet och drogmissbruk ska ges möjlighet till en yrkesutbildning som möjliggör ett återvändande och en framtid i hemlandet eller första asylland. De ska få slutföra sådana studier inom rimlig tid innan beslut  om utvisning  alternativt överföring verkställs. 

 

 

 

Samordningsgrupp/styrelse

Johnny Samuelsson,f.d. god man/sfv högskoleadjunkt och företagare
Borrby, Skåne
Tfn 070 4820410
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Karin Senter, doktorand Uppsala universitet
Stockholm, Uppland
Tfn 0730 238493
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

P-O Nygren, god man/sfv., f.d. yrkesofficer
Karlsborg-Hjo, Västra Götaland
Tfn 070 2372910
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Eva Wennberg, f.d. god man/sfv., verksamhetschef HVB, terapeut .Tierp, Uppland
Tfn 0174 40320, 073 8554499
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Viveca Kittredge, god man, socionom, förtroendevald revisor i Nyköpings kommun
Tystberga, länsombud Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv
Tfn.0703166241
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tfn.0703166241

 
Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB
08 505 86542, 070 727 75 39
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 
Valberedning

Christina (Kia) Hamnö 
0176-274092, 070 6668401
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 

Margareta Åhlen
070 5421684
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Länsombud

Blekinge län
Bengt Winnow
E-post 
bengan.winnow(at)gmail.com
Tfn. 0708553459


Dalarnas län
Birgitta Målar
E-post
birgittamalar(at)gmail.com
Tfn. 0709- 18 15 64


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post 
carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517


Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Västernorrlands län
Gunilla Öhman
E-post 
gunilla.ohman(at)gmail.com
Tfn.070-6857684


 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Thore Jansson
E-post 
thore(at)futureconsulting.se
Tfn. 0701 904593


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post 
goran.dreveborn(at)telia.com
Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn. 052520915


 

       

Sammanfattning


Riksföreningen gode män vårdnadshavare, RGMV, är i huvudsak positiv till förslaget som föreningen anser väl avvägt vad avser den asylsökandes rättigheter och överensstämmer väl med god man/vårdnadshavare intresse för en tydlig, rättssäker process.

Dock vill RGMV framföra synpunkter vad avser kommunal boendeplacering av sökande i de fall det finns välgrundade skäl att ifrågasätta dennes ålder. För att eliminera risken med att vuxna personer placeras tillsammans med underåriga förordar RGMV att de sökande som ska genomgå åldersbedömning vid Rättsmedicinalverket placeras på särskilda boenden/mottagningscenter i avvaktan på Migrationsverkets beslut.

RGMV anser vidare att, som en grundläggande princip, en god man alltid skall närvara vid den inledande registreringen hos Migrationsverket. Detta är i synnerhet angeläget vid en tidig åldersbedömning i asylprocessen eftersom utfallet i detta initiala skede kan komma att få avgörande konsekvenser i den fortsatta asylprocessen. För att säkerställa rättssäkerhet bör också en ökad insyn vid registreringen eftersträvas.

Kommunplacering 
En sökande som registreras som under 18 år anvisas av Migrationsverket till en kommun som då enligt 3 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) är skyldig att anordna ett boende. För att säkerställa att asylsökande, som efter en initial åldersbedömning bedöms vara över 18 år d v s vuxen, inte placeras tillsammans med underåriga på kommunens boenden, bör det i avvaktan på Rättsmedicinalverkets åldersbedömning och Migrationsverkets formella beslut anordnas särskilda boenden/mottagningscenter regionalt eller kommunalt. Alltså, ett temporärt boende under utredningstiden där enbart asylsökande som bedömts kunna vara över 18 år bor.

Handläggningstiden i ett asylärende är i nuläget omkring 13 månader men beräknas enligt uppgifter från Migrationsverket under våren 2017 sannolikt bli 3 till 5 månader. Oaktat handläggningstiden ska sökanden som kan bedömas vara vuxna aldrig placeras tillsammans i någon boendeform för ensamkommande underåriga. RGMV bedömer att denna uppfattning väl överensstämmer med föreliggande förslag.
En placering på ett mottagningscenter i avvaktan på Migrationsverkets beslut bör innebära förbättrade möjligheter för samhället att genomföra åtgärder för en kvalitetssäkrad, rättvis och rättssäker asylprocess.

En närvarande god man vid registreringen 
En god man är i normalfallet närvarande vid de asylutredningar Migrationsverket genomför då det bedömts vara av stor vikt ur ett rättssäkerhets perspektiv att ensamkommande underåriga får det stöd som kan behövas och sina rättigheter tillgodosedda.

RGMV menar att rättssäkerhetsperspektivet ska beaktas även vid registreringen av ett asylärende som de facto är en del av asylprocessen. Då en tidigare åldersbedömning i asylprocessen innebär vissa förändrade omständigheter kan detta ses som särskilt angeläget. En god mans närvaro innebär även att den insyn i registrerings-processen som bör eftersträvas kan tillgodoses.

Därför är RGMV av uppfattningen att Migrationsverket inte ska börja handlägga asylärendet förrän den gode mannen bekräftar asylansökan. All erfarenhet visar tydligt på att en tidig kontakt och etablering av berörda nyckelpersoner är viktig och en avgörande faktor för såväl arbetsklimat och resultat i allt process- och utredningsarbete.

Detta yttrande har beslutats av Riksföreningens styrelse efter det att medlemmar getts tillfälle att lämna synpunkter. Åke Engman, Länsombud i Uppland samt Annika Sehlstedt, Länsombud i Jönköping har deltagit i den slutliga handläggningen.

RGMV, Riksföreningen gode män vårdnadshavare

Johnny Samuelsson, ordförande

Årsmötet 10-11 september

 

Inkomna motioner


Motionsställare Johnny Samuelsson

Måns Nils Torg 6
27630 Brottby
Telefon 0704 820410

E-post borrbybeach(at)gmail.com

 

 

Motion nr 1 
Medlemsavgift. 
Medlemsavgiften föreslås till 230 kr inklusive ansvarsförsäkring. 


Motion nr 2
Förslag till ändring av § 7 Styrelsen och dess verksamhet; enligt följande.
Styrelsens ledamöter som väljs på ett år ska sammantaget bestå av sex ordinarie ledamöter samt fyra suppleanter som ej är personliga. Styrelsen utser de som skall vara ordförande, vice ordförande, ledamöter och suppleanter och utser inom sig de funktioner som i övrigt kan anses behövas. Två talespersoner skall utses att föra föreningens talan och sex protokollförda styrelsemöten skall hållas under verksamhetsåret.

 

 


 


Motionsställare Birgitta Målar
Lekattvägen 12 A
793 30  Leksand
Telefon: 0709-18 15 64
E-post: beeampost(at)yahoo.se

 

Motion nr 3
Att föreningen fortsätter sitt nuvarande arbete för att ge gode män/särskilt förordnad vårdnadshavare bättre förutsättningar i sitt uppdrag.  

 

Motion nr 4
Att det finns gemensamma riktlinjer och arvodesbestämmelser oavsett bostadsort

 

Motion nr 5
Att föreningen utarbetar anvisningar och rekommendationer. 

 

Motion nr 6
Att föreningen  står vid fast uppfattningen att godmanskapet fortsätter vila på ideell grund men med professionalitet som uttryck i uppdraget. Vilket innebär att det finns tydliga riktlinjer som undanröjer godtycklighet när uppdraget utförs. Att utföra uppdraget med ett symboliskt arvode är att vara ideell men det behöver inte stå i strid med att vara och uppträda professionellt. 

 

Motion nr 7

All information bör ges på föreningens hemsida så att alla medlemmar har samma möjligheter att ta del av informationen. Det gör Facebook överflödigt.

 


 

 

Motionsställare Barbara Thulin

Furulandsvägen  9, 

43349 Partille

Telefon0709-688

E-post barbara.thulin(at)yahoo.se

 

Motion nr 8 
Förslag att gemensamt överklaga  av Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. 

Att överklaga  som begränsar uppehållstillståndet till 13 månader respektive 3 år för ungdomar under 18 år anses motiverat. Påföljderna är mycket värre för unga under 18 år än för vuxna varför den borde upphävas för denna åldersgrupp. Bestämmelsen strider för unga under 18 år mot flera paragrafer i FN:s konvention om barnets rättigheter samt Europakonventionen.  

Att lagen ska gälla retroaktivt för ungdomar som var under 18 år när de kom till Sverige mellan den 24 november 2015 och den 20 juli 2016 föreslås också ifrågasättas om juridiskt expertis tror att det kan gagna överklagandet. 

 

Motivering för att Riksföreningen gode män vårdnadshavare agerar gemensamt 

Ett gemensamt överklagande borde finna större gehör än ett enskilt agerande. Samtidigt har riksföreningen och har bättre förutsättningar att få tillgång till juridiskt expertis. 

Att både gode män som företräder huvudmän som anlände till Sverige under den kritiska tidsintervallen (berörda ungdomar) och gode män för huvudmän som hade turen att komma dagarna innan överklagar lägger fokus på hur dåligt samtliga ungdomarna kan komma att må. 

 

Sammanfattning

Just 5§ Lag (2016:752) begränsar uppehållstillståndet på 13 månader respektive 3 år drabbar unga under 18 år oproportionerligt hårt.  

I motsats till vuxna som kan skaffa sig ett arbete tas möjligheten att kunna påverka sin egen situation helt ifrån ungdomarna. Därmed berövar 5§ ungdomarna all framtidstro och utsätts för en enorm psykisk påfrestelse utan hänsyn till deras ålder och faran för deras hälsa. Detta strider mot flera paragrafer i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). 

HVB-hem, skolan och hälsovården påverkas även de mycket negativt. 

Syftet med motionen är att tillsammans få hjälp av juridiskt expertis. Experterna kan bäst bedöma omfattningen och hur en överklagan ska formuleras samt till vilken (vilka) domstolar den ska riktas. 

 

Förslaget

Lag (2016:752) har antagits mot inrådan av tunga remissinstanser som Rädda barnen och Migrationsverket. 

  • Att gemensamt överklaga  Lag (2016:752) 

se Motivering för att Riksföreningen gode män vårdnadshavare agerar gemensamt.

  • Påföljder av begränsning av uppehållstillståndet till13 månader respektive 3 år 

I motsats till vuxna som kan skaffa sig ett arbete saknas denna möjlighet att kunna påverka sin egen situation hos berörda ungdomar. Tidsbegränsningen av uppehållstillståndet på 13 månader respektive 3 år inger total hopplöshet. 5§ Lag (2016:752) kommer enligt all expertis att beröva berörda ungdomar all framtidstro och utsätter berörda ungdomar för en enorm psykisk påfrestelse nämligen att bli sjuk. 

  • Det strider mot FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), förslag att fråga juridiskt expertis

Främst gäller det artikel 24 som handlar om barns rätt till hälsa. 

Men även andra artiklar kan juridiskt expertis åberopa till exempel:  

artikel 6 om barnets rätt till liv och utveckling, 

artikel 20 om barns rätt när de är omhändertagna och befinner sig på till exempel ett hvb-hem 

artikel 22 som handlar om rättigheter för flyktingbarn.

  • Europakonventionen,  eventuella punkter enligt råd från juridiskt expertis

Sedan 1995 är Europakonventionen svensk lag, lagen (1994:1219). Domstolens domar är bindande för den berörda staten. Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna tillämpas alltså av svenska domstolar och myndigheter, men Europadomstolen har högsta tolkningsrätt.

  • Stor påverkan på det övriga samhället 

Konsekvenserna av 5§ som begränsar uppehållstillståndet till 13 månader respektive 3 år också för unga som var under 18 år när de kom hit inte går att överblicka i form av resurser. 

Signalen är att demokrati är orättvis när ända chansen att stanna här är att blir så sjuk så att man inte kan transporteras alternativt att gå under jorden. De berörda ungdomarna har dessutom ofta inte haft någon kalenderuppfattning alls och datum är helt slumpmässigt för dem. En sådan orättvisa är en typisk grogrund för terrorism.

Värst drabbas kamrater av berörda ungdomar som bor på samma hvb-hem. En signal till samtliga flyktingungdomar är att det inte löna sig att anstränga sig över huvud taget och att skaffa sig en utbildning. 

Också skolan drabbas med stora konsekvenser som inte går att underskatta. Lärare och kuratorer som direkt jobbar med introduktionsklasser får uppleva att berörda ungdomar far mycket illa. De flesta elever som besöker en svensk skola får direkt eller indirekt uppleva berörda ungdomars stora lidande och hopplöshet.

Även övriga samhället till exempel idrottsklubbar där berörda ungdomar har integrerats berörs direkt. Till detta kommer hälso- och sjukvården som behöver kännbara extra resurser för denna exceptionella arbetsbelastning som förväntas.

  • Syftet med Lag (2016:752) uppfylls inte genom tillämpa 5§ på unga under 18 år

Syftet med Lag (2016:752) är bland annat att avskräcka fler föräldrar att skicka barn ensamma till Sverige för att få en familjeåterförening oavsett hur dåligt barnen mår på resan. Ett upphävande av 5§ för den enskilda ungdomen påverkar inte detta för familjen får inte komma med automatik som innan. 

Hälften av de ungdomar som kom hit 2015 är inom de närmast året myndiga. 

(Just de yngre barnen får betala ett högt pris för föräldrarnas agerande. Här kan en senare överklagan vara befogat.) 

Syftet med Lag (2016:752) att inte locka fler äldre ungdomar att fly hit uppnås även om de berörda ungdomar som har påbörjat sin skolgång får chansen att utbilda sig, stanna och skaffa arbete för att sedan själv kunna försörja sig. Hoppet att skaffa en utkomst, så att de kan ta hit delar av kärnfamiljen och försörja dem borde kan utgöra en positiv drivkraft.  

 

  • Meningen är att stämman får till en samlingsklagan som kan se helt annorlunda ut, men har möjlighet till framgång så fort som möjligt.

RGMV 
Gode män Vårdnadshavare

 

 

 

 

 

 

Till 
SKL 
Förbundsjurist Eva von Shéele                                                                                                                              
Hej och tack för dina synpunkter angående hur barn/unga kan använda sin månadspeng, besparingar eller intjänade pengar som RGMV skrev om i, Nyhetsbrev nr 7, april 2016. I nyhetsbrev nr 3, februari 2016 skrev vi också att en god man/vårdnadshavare inte ska medverka till detta om det inte i det enskilda fallet finns skäl för det.

 

 

RGMV är fullt medveten om lagens syfte, utformning och generella tillämpningsinnebörd att ”dagersättningen skall täcka kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritidsaktiviteter, hygienartiklar och andra förbrukningsvaror. Dagersättningen skall även täcka utgifter för hälso- och sjukvård,tandvård samt läkemedel om inte annat följer av förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar”.

Dock menar RGMV att eftersom dagersättningen i lagen har givits karaktären av en schablonersättning finns utrymme för en viss flexibilitet och frihet för barnet/ungdomen vad gäller egen omdömesstyrd hantering av schablonbeloppet. Exempel på mänskliga behov hos människan är att få uppleva en tydlig identitet, besitta ett visst mått av självkänsla, bli tagen på allvar av sin omgivning samt att känna ett rimligt mått av självbestämmande. Dessa basala behov är mycket påtagliga för de i sammanhanget aktuella barnen.

Alltså, när ett barn väljer att ge uttryck för sina grundläggande värderingar, visar kärlek och omtanke till sina närstående genom att spara och – utan att ge avkall på sina fundamentala grundbehov – lägger undan en mindre del av dagersättningen och vid enstaka tillfällen skickar denna ytterst måttliga delsumma av dagersättningen till t ex en utsatt förälder i hemlandet, hävdar RGMV att detta inte torde stå i strid med lagstiftarens intentioner. Det visar snarare på gott omdöme och beslutsamhet hos barnet vilket bör uppmuntras, eller i vart fall inte ifrågasättas

 

RGMV's arbete med att förbättra förutsättningarna för gode män/vårdnadshavare genom syras av uppfattningen att uppdraget som god man skall utföras på ett rättrådigt, skickligt, för barnet korrekt och omsorgsfullt sätt. Att vara rättrådig ur den gode mannens perspektiv innebär enligt vår uppfattning att man vad avser den ekonomiska delen klargöra syftet med bidrag och ersättningar och hur de lämpligen användas i vardagen, fördelarna med att spara för framtida behov och bestämma om en rimlig månadspeng.

Att RGMV i någon form skulle vilja uppmuntra till felriktad systematisk överföring av lagstiftad personlig dagersättning till andra personer, vilka de än må vara, är helt uteslutet. 

 

Att SKL i sin skrivelse inte visar förmåga till insikt om uppdragets speciella karaktär och den speciella problematik som därav följer och anför att den gode mannen/vårdnadshavaren är omdömeslös och inte besitter egenskapen att vara rättrådig anser RGMV vara beklagligt och föranleder några frågor.

 

1) Förekomsten av oseriösa personer som på grund av bristande kontroller kunnat förordnats är enligt RGMV en bidragande orsak till att svenska skattemedel kan skickas utomlands. Dessa personer ger dessutom godmanskapet dålig renommé, är dåliga förebilder för barn/unga och försvårar i olika avseenden för seriösa gode män/vårdnadshavare. Vad gör SKL för att kommunerna entledigar olämpliga företrädare och ersätter dem med seriösa gode män och vad är förklaringen till att de utökade möjligheter till kontroller överförmyndaren genom förändringar i FB gavs 2015 uppenbarligen inte tillämpas i många kommuner?

 

2) Uppdraget kan inte utföras som lagstiftaren avsett då socialnämnder vägrar lämna ut uppgifter om den omkostnads-ersättning som utbetalas till familjehem trots att en god man bör anses vara likställd med "anhörig" och vanligen ha rätt att ta del av sekretessbelagda uppgifter som omfattas av tystnadsplikten.
Vad kan SKL göra för gode män/vårdnadshavare i förekommande fall utan problem kan ta del av dessa uppgifter för att se till att ersättningar används för sitt ändamål och till exempel inte skickas utomlands?

 

3) I de fall anhöriga lånat pengar för att finansiera sina barns resa till Sverige eller satt sig i skuld till smugglarorganisation läggs ansvaret på barn/unga att återgälda skulden med likvida medel eller andra åtaganden när de kommer till Sverige. Långivare och smugglare är mycket bestämda när det gäller återbetalning och om skulden inte betalas kan följden bli att de tvingas till olagliga handlingar och att familjen hotas med eller utsätts för repressalier i hemlandet. RGMV vill inte medverka till att bidrag och ersättningar hamnar i smugglar organisationens fickor men inte heller till att ensamkommande och deras anhöriga råkar illa ut. Hur anser SKL att gode män/vårdnadshavare ska agera i sådana fall eller då barn/unga är i människohandel, blir utnyttjade och tvingas lämna ifrån sig pengar?

 

4) Erfarna gode män vårdnadshavare vittnar om att uppdraget är positivt och givande men inte utan svårigheter av varierande grad. Ett medvetet förhållningssätt och ett rimligt engagemang är liksom en adekvat utbildning viktiga förutsättningar för att uppdraget skall kunna utföras som lagstiftaren avsett, rättssäkert och för barn/ungas bästa.

De grundutbildningar som anordnas av överförmyndaren är i många fall av dålig kvalitet och uppfyller inte de krav som kan ställas och de påbyggnadsutbildningar som överförmyndaren ålagts att anordna som till exempel skulle kunna handla om ekonomiska frågor, anordnas inte alls. 
Vad kan SKL göra för att kvalitetssäkra utbildningar och att påbyggnadsutbildningar anordnas? 

 

5) 2015 utbetalades över en halv miljard kronor i bidrag och ersättningar till 35369 ensamkommande asylsökande barn/ och CSN betalade ut 3,1 miljarder i studiebidrag och ett extra bidrag på 135 miljoner kronor för studier i Sverige som ensamkommande barn/unga kan vara berättigade till. I vilken omfattning ensamkommande barn/unga genom olika kanaler och mellanhänder skickar svenska skattemedel till utlandet är oklart, men det är av intresse att SKL redovisar sin uppfattning i frågan.

Som god man/vårdnadshavare finns det ingen anledning att uppmuntra till att skattemedel skickas till familjer utomlands men med nuvarande ordning är det mycket svårt att förhindra det trots att den ambitionen finns då pengar skickas utan en god man/vårdnadshavare kännedom.

För barn/unga kan det vara en börda att behöva göra det men då trycket från familjen kan vara stort har man inget val men konsekvensen kan bli att barn/unga står utan det nödvändigaste som hygienartiklar och kläder.

 

RGMV anser, att problemet skulle kunna bli mindre om SKL såg på frågan utifrån ett verklighetsbaserad perspektiv och inte som vi uppfattar det ett passivt teoretiskt förhållningssätt som indirekt kan bidra till att svenska skattemedel skickas utomlands.

 

RGMV står gärna till förfogande för medverkan i det fortsatta arbetet med dessa frågor

 

Med vänlig hälsning

RGMV Gode män Vårdnadshavare

Johnny Samuelsson,ordf.

P-O Nygren, vice ordf.
Catarina Reeves, styrelseledamot

Åke Engman, länsombud 

RGMV 

Årsmöte, Västerås 2015-09-20

Närvarande: Eva Wennberg, Johnny Samuelsson, P-O Nygren, Bosse Liström, Ilva Edvinsson, Eva Emenius, Katarina Nyberg, Karin Senter

Mötets öppnande

Mötet öppnas

Mötets behörighet

Godkännes

Val av mötets ordförande

Johnny Samuelsson väljs till ordförande

Val av mötets sekreterare

Karin Senter väljs till sekreterare

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes

Fastställande av röstlängd

Se närvaro ovan.

Val av justerare, tillika rösträknare

Katarina Nyberg och Eva Wennberg väljs till justerare

Styrelsen berättelse för det avslutande verksamhetsåret

Berättelsen finns resenterad i årsmöteshandlingarna

Ekonomisk berättelse för det avslutande verksamhetsåret

Ingående saldo 9471 kr och 30 öre. 

Medlemsavgifter som kommit in är 7300 kr. 

Utgifter för året är följande: Dataprogram: 200 kr, reseersättning 1500 kr, bankkostnad 753 kr, konferens 495 kr, subventionerad hotellkostnad 600 kr. 

Nuvarande tillgångar uppgår till 12 223 kr och 30 öre.

Revisorns berättelse för det avslutande verksamhetsåret

Intäkter är styrkta och kontanta kassan har kontrollerats. Alla dokumentationer har redovisats till årsmötet. Ansvarsfrihet beviljas, enligt revisor

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beviljas

Val av styrelse

Valberedningens förslag antas i sin helhet för styrelsen 2015–2016, vilket finns presenterat i årsmötesmandlingarna

Revisor är Bosse Liström adjungerad

Val av ordförande: Johnny Samuelsson

Ändring görs från en vice ordförande till två. Därmed görs en ändring i stadgarna.

Vice ordförande: P-O Nygren 

Vice ordförande: Katarina Reeves föreslås i sin frånvaro

Suppleanter: Erika Johannesson, och Eva Emenius

Val av valberedning

Enligt förslag i årsmötesförhanlingar

Val av revisor

Bosse Liström

Val av kassör

Eva Wennberg

Fastställande av medlemsavgift

Medlemsavgiften fastslås till 150 kronor per år.

Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit

Verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår

Föreligger i dagsläget inget behov av detta.

Övriga frågor

Föreningens inriktning och prioriteringar under kommande verksamhetsår utgörs av nedanstående områden. Det övergripande målet är förbättra förutsättningarna för gode män och vårdnadshavare, för att kunna utföra uppdraget på bästa sätt och därigenom tillgodose ensamkommandes behov.

Utbildning för gode män

Vi vill se nationella regler för uppdragen och framhåller att utbildningen för gode män är densamma i hela landet. Den ska vara minst 18 timmar och kostnadsfri. En rekryteringsutbildning på 3 timmar behövs. Så snart som möjligt ska en ny gode man erbjudas grundutbildning och därefter en påbyggnadsutbildning. Krav på utbildning ska föreligga, men tidsmässigt måste det finnas en flexibilitet för att tillgodose det akuta behovet av gode män. En rådgivningsutbildning bör införas med syfte att komplettera i vissa fall bristande stöd från ÖF.

Johnny (samordnare och kontaktperson för gode man-utbildning), Ilva (samordnare nationella riktlinjer), P-O (kombinerar båda arbetsområden)

Nationella regler för uppdraget och för arvoden

Gode mannens uppgifter behöver definieras och och tydliga avgränsningar för uppdraget behöver sättas upp. Enligt erfarenhet innehåller uppdraget olika ansvar beroende på vilket län gode mannen verkar i. Styrelsen avser att förtydliga uppdraget och påverka ÖF i samtliga län.

(Se ovanstående namn på ansvariga)

God man-jour

Vi har blivit ombedda att fungera som remissinstans och yttra oss till justitiedepartementet i frågan kring förordande. Anledningen till detta är att det saknas tillsyn och insyn vid registrering. God man ska förordnas snarast, varför behovet av en god man-jour är stort. Juridiska ombud bör i normalfallet inte gå in som god man, men kan behöva göra det i ett akut läge.
Johnny Samuelsson (samordnare och kontaktperson) Katarina Reeves, (Erika Johannesson) 

Boende

Vi vill ta fram riktlinjer för samverkan med boende. Vi ser att det ofta finns en blandad problematik på HVB, vilket kan vara destruktivt för de ensamkommande som är placerade inom denna boendeform. Vi avser även att arbeta för smidigare kontakter mellan gode män, familjehem och socialtjänst. Ett samlat material kring gode mannens uppdrag bör tilldelas varje familjehem. Styrelsen föreslår storfamiljehem, upp till sex ungdomar, då HVB i flera avseenden inte är lämpligt för ensamkommande. Ungdomar utan behandlingsbehov ska inte placeras i HVB, utan i stödboende eller familjehem.


Eva Wennberg (samordnare och kontaktperson) och Bosse Liström 

Skolgång

Vi avser driva frågan om utbildning för nyanlända elever i enlighet med de mål vi satt upp under året, exempelvis gällande möjlighet till att kunna läsa yrkeskurser parallellt med språkintroduktionsprogram.

Karin Senter (samordnare) och Rebecka Jacobsson

Respektive arbetsgrupp sammanträder en gång i månaden.

Talespersoner

Talespersoner för styrelsen är Katarina Nyberg och P-O Nygren. P-O ansvarar för att strukturera kontakter och fördela inkommande mejl, så samma medlem inte har kontakter med fler än en person. Han har även ansvar för att förtydliga vem som har respektive arbetsområde och kan svara på specifika frågor inom detta.

Det akuta läget

Diskussion kring det akuta läget som uppstått med många samtidigt ensamkommande

Beläggningsfrågan: I vissa fall placeras flera ungdomar i samma rum, vilka inte är dimensionerade för flera personer. Gode män kan inte ansvara och råda i det akuta läget som föreligger, utan ansvaret ligger på myndigheter. Just nu måste vi vara beredda på att anpassa oss till situationen. Kanske kan det vara bättre att låta ungdomar bo på ett överbelagt hem, där det ändå finns vuxna som är vana att möta ensamkommande, än att ungdomar tas emot på exempelvis vandrarhem och idrottssalar. Det sistnämnda förekommer i nuläget.

För att ungdomar ska komma igång med språkundervisning, om inte frivilligorganisationer finns att tillgå, kan man föreslå att boendet köper in språkprogram där elever kan undervisas via datorn. Vi återkommer kring vilka specifika program som finns.

Ställföreträdare måste vara beredda att hjälpa de ensamkommande för att de exempelvis ska kunna få ut pengar. Vi erbjuder oss att vara behjälpliga vid rekrytering och fungera som mentorer åt nyrekryterade gode män som ännu inte hunnit genomgå gode man-utbildning. Frågor kan tas emot bland annat på RGMV:s Facebookgrupp.

Nästa årsmöte äger rum den 8 oktober någonstans i Dalarna (troligen Borlänge). 

Mötets avslutande

Ordförande: Johnny Samuelsson


Sekreterare: Karin Senter


Justerare: Katarina Nyberg 
och Eva Wennberg

RGMV

Gode män och Vårdnadshavare

Kallelse till RGMV årsmöte i Västerås Söndagen den 20 september 2015

Tid: 10.00-11.30
Plats: Sjöhagsvägen 6, Västerås
Som medlem inbjuds du härmed att närvara vid årsmötet och har yttrande- och förslagsrätt vad avser föreningens verksamhet och rösträtt förutsatt, att du betalt fastställd medlemsavgift och finns upptagen i röstlängden. 

Det samma gäller för associerade medlemmar som enligt föreningens stadgar dock  inte har rösträtt.

OBS För att på bästa sätt kunna förbereda årsmötet är det viktigt, att du som är medlem och avser att närvara vid  årsmötet meddelar det till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 8 september.

VÄLKOMMEN


 

Dagordning för årsmötet, 2015

1 Mötets öppnande 

2 Mötets behörighet 

3 Val av mötets ordförande 

4 Val av mötets sekreterare 

5 Godkännande av dagordning 

6 Fastställande av röstlängd

7 Val av justeringsmän, tillika rösträknare

8 Styrelsens verksamhetsberättelse för det avslutade verksamhetsåret 

9 Ekonomisk berättelse för det avslutade verksamhetsåret 

10 Revisorns berättelse för det avslutade verksamhetsåret

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12 Val av styrelse

13 Val av valberedning

14 Val av revisor 

15 Val av kassör

16 Fastställande av medlemsavgift 

17 Inkomna motioner 

18 Verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår

19 Övriga frågor 

20 Mötets avslutande


Information om motioner

Motioner till årsmötet skall ha kommit föreningen tillhanda senast den 8 september 2015. Namn,
e-post adress och telefonnummer skall anges på motionen.

Motioner skickas till Katarina Nyberg  e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Förslag till styrelse för RGMV  

Förslag till personer du anser ska ingå i styrelsen skickas med e-post till valberedningen senast den 8 september Förutom namn och kontaktuppgifter på den/dem du föreslår ska dina egna kontaktuppgifter också anges.
Valberedning

Margareta Åhlén, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kia Hamnö, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Verksamhetsberättelse
Under verksamhetsåret har  RGMV, liksom föregående år haft tre huvudsakliga fokusområden – god man-jour, boende för ensamkommande barn och unga samt en anpassad skolgång.

Antalet medlemmar är stabilt och ökar sakta då nya medlemmar över hela landet ansluter sig. Föreningens hemsida har under året haft över 35000 besökare och nyhetsbrevet som utkommit varje månad under året är uppskattat liksom Facebookgruppen som stadigt drar till sig fler medlemmar. 
Allt arbete i föreningen sker på ideell grund vilket innebär att medlemmar i styrelsen själva står för kostnader vad avser hotellkostnader, resor i samband med föreningens möten och administrativa kostnader som kan uppstå. I viss utsträckning har föreningen kunnat subventionera vissa kostnader genom inkomna medlemsintäkter men  huvuddelen har medlemmar i styrelsen själva stått för. 

Styrelsemöten och AU-möten har genomförts enligt vad som anges i föreningens stadgar. Arbetet med att uppnå föreningens mål i olika frågor har fortgått parallellt med att ledamöter i styrelsen haft ofta tidskrävande uppdrag som god man/vårdnadshavare. 
Men trots sådana omständigheter har arbetet varit framgångsrikt i olika avseenden och RGMV blivit etablerat och  känt av myndigheter, förvaltningar, gode män/vårdnadshavare samt personer som i olika sammanhang arbetar med ensamkommande barn/unga. Det finns anledning att tro att RGMVs synpunkter i olika frågor som framförts i remissvar och i andra sammanhang fått respons i fler avseenden trots såväl administrativa som ekonomiska begränsningar.

I syfte att öka tillgängligheten i förhållande till föreningen har länsombud i Kronobergs och Upplands län utsetts. Under innevarande år och kommande är avsikten att fler länsombud utses.

Föreningens talespersoner rapporterar om frekventa samtal från gode män och vårdnadshavare som har frågor om uppdraget.
Föreningen har medverkat till att uppmärksamma att vissa överförmyndare/överförmyndarnämnden felaktigt svartlistat gode män och agerat för att dessa ska få upprättelse, vilket skett i åtminstone ett fall.

Under året har RGMV bland annat varit representerat vid:

-en nationell konferens om människohandel och sexuell exploatering.

-en konferens om våldsbejakande extremism som arrangerade polisen i östra Malmö och Malmö Islamic center..

-ett asylnätverksmöte med justitie-och migrationsminister Morgan Johansson tillsammans med flera andra organisationer.

-ett framtidsseminarium i migrationsfrågor på Rosenbad.

-ett möte med justitie -och migrationsminister Morgan Johansson och hans medarbetare på Rosenbad.

Skrivelse till Socialdepartementet och regeringens särskilda utredare Håkan Ceder angående familjehem och stödboende har inlämnats.
Ett seminarium om våldsbejakande extremism har anordnats av föreningen den 19 september

Remissvar angående asylprocedurdirektivet inlämnas i slutet av september  till Justitiedepartementet och ett utbildningsförslag för gode män och vårdnadshavare till Länsstyrelsen i Dalarna.

Under kommande verksamhetsår avser RGMV att driva de frågor som fastställts i föreningens stadgar, medvetna om att saker och ting kan ta tid men förhoppningsvis förr eller senare ger resultat.

 

Valberedniingens förslag till Styrelse

Ledamot

Ilva Edvinsson, behandlingsassistent, god man/sfv.

Sollefteå, Ångermanland

Epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

0702200664 0723109009

Ledamot

Rebecka Jacobsson, god man/sfv., studerande, rid- och yrkeslärare

Brunneby, Visselmyra618, Borensberg, Östergötland

Epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

0707476870

Ledamot

Katarina Nyberg,journalist, god man/sfv.

Vikmanshyttan, Dalarna

Epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

0739912875 022530333
Ledamot

P-O Nygren, god man/sfv., f.d. yrkesoficer

Karlsborg-Hjo, Västra Götaland

Epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

0702372910

Ledamot

Katarina Reeves, jurist, f.d. chef HVB, anställd MV, Väddö, Uppland

Väddö, Norrtälje,Uppland

Epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

0730927060

Ledamot

Johnny Samuelsson, god man/sfv., f.d. högskoleadjunkt och företagare

Lomma, Skåne

Epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

0704820410

Karin Senter, lärare för nyinvandrande elever

Stockholm, Uppland

Epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

0730238493

Suppleant

Ewa Emenius, kurator på HVB

Farsta, Stockholm

Epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

0705206901

Suppleant

Erika Johannesson, god man/sfv., beteendevetenskaplig utb., barnskötare

Håsten Värsedalen 1, 46195 Trollhättan, Västergötland

Epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

0520-10522 0733844327

Suppleant

Eva Wennberg, f.d. god man/stv., verksamhetschef HVB, terapeut

Björksta, Uppland

Epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

017440320 0738554499

Revisor

Bo Liström

Epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

0705680739 017421215

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori

Stockholm

Epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tfn 08 50007539

2015-08-27

Valberedningen

Christina(Kia) Hamnö Margareta Åhlén

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

0176-274092 0706668401 0705421684RGMV

Gode män och Vårdnadshavare

Välkommen till ett seminarium om:
Radikalisering, extremism och hur aktörer kring ungdomar kan motverka att de rekryteras till extremistiska nätverk.

-Hur är situationen idag och vilka insatser gör samhället.

-vilka kunskaper behövs för att kunna tolka tecken på ökad radikalisering, förstå problematiken  och veta vilka åtgärder som kan vidtas. 

- Vad blir konsekvenserna av regeringens förslag att lagar mot terrorism ska utvidgas och skärpas. 

Seminariet vänder sig till gode män och vårdnadshavare samt till personal inom myndigheter, kommunala förvaltningar, organisationer och landsting, som kommer i kontakt med ungdomar som kan vara i riskzonen.

Tid och plats

Lördagen den 19 september 2015

Klockan 9.30–15.00

Stadsbibliotekets hörsal, Biskopsgatan 2 Västerås, Tfn. 021-39 46 01 

Registrering från klockan 9.00. Då öppnar också bibliotekets servering. 

Anmälan
Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat. Föranmälan krävs. Anmäl dig gärna så snart som möjligt genom att klicka på anmälan. 

Sista anmälningsdatum är den 12 september.

 

Anmälan


Medverkande
Håkan Wåhlstedt, Landshövding i Västmanlands län, Daniel Norlander, huvudsekreterare hos Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Peder Hyllengren, forskare vid Försvarshögskolan samt Polisen i Västmanlands län

Program 

09.00 Registrering. Bibliotekets serving öppnar 
09.30 Inledning och presentation av dagens program 
09.35 Håkan Wåhlstedt, Landshövding i Västmanlands län 
10.00 Daniel Norlander, huvudsekreterare hos Nationella samordnaren  
11.00 Polisen i Västmanlands län
12.00 Lunch
13.00 Peder Hyllengren, forskare vid Försvarshögskolan 
14.30 Frågestund
14.55 Seminariet avslutas 

Arrangör
RGMV Gode män och Vårdnadshavare

med stöd av Svenska kyrkan, Västerås stiftKontaktinformation

Riksföreningen RGMV är till för för dig som är god man, vårdnadshavare eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga.

Kontakt: 

Katarina Nyberg mobil 073 9912875

P-O Nygren mobil 070 2372910

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hemsida: www.rgmv.se

Facebook: RGMV

Twitter: RGMV

Medlemskap: www.rgmv.se

Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se

Back to Top