Gode män entledigas felaktigt från uppdraget - ensamkommande utan hjälp
Av information som SKL skickat till landets överförmyndare framgår att 
g
ode män har entledigas då ensamkommande barn/unga 
fått PUT eller TUT samt i de fall han/hon fått ett avvisningsbeslut trots att  
lagstöd för att godmanskapet vid dessa tillfällen ska upphöra inte finns, 5 § lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn. 

Hur många felaktiga entledigande som gjorts saknas uppgifter om. Men  då ensamkommande har rätt till en ställföreträdare så länge det befinner sig i Sverige om det inte finns någon annan ställföreträdare som kan företräda dem  har de i förekommande fall inte fått den hjälp som kan ha behövts och inte heller någon som bevakat deras rättigheter. 
SKL 
uppmanar nu kommunerna att inte entlediga god man på grund av PUT/TUT eller avvisningsbeslut.  Gode män vårdnadshavare, RGMV instämmer självklart  och uppmanar dessutom  gode män att överklaga felaktiga beslut.

(Källa, Nyhetsbrev för överförmyndare aug.-sept. 2018)


 

 

"Nu moderniserar vi reglerna för gode män”
”Över hela landet ställer tiotusentals personer upp året runt som gode män och förvaltare, ofta för en närstående. Det kan handla om att se till att den närståendes räkningar blir betalda eller att han eller hon får den vård eller omsorg han eller hon har rätt till. Att ställa upp som god man är en mycket viktig samhällsinsats.” (Debattartikel av biträdande justitieminister Heléne Fritzon i Dagens Samhälle, 19 april 2018.
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2018/04/nu-moderniserar-vi-reglerna-for-gode-man/


 

Studie om barn i Människohandel
En traumatiserad flicka i förskoleåldern som sett sin mamma utnyttjas i prostitution, en papperslös åttaårig pojke som får mat med sig hem från skolan och barn som är utsatta för hushållsslaveri. Det är bara några exempel från Länsstyrelsens nya rapport som synliggör utsatta barngrupper som utnyttjas, eller riskerar att utnyttjas, inom människohandel och exploatering i Sverige.” (Länsstyrelsen i Stockholm 2018-03-16)
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/sv/nyheter/2018/sidor/ny-studie-om-barn-i-manniskohandel-och-exploatering.aspx/


 

 

Statskontoret har analyserat Hur efterlever Sverige FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

”Statskontoret konstaterar att regeringen, statliga myndigheter och statliga bolag har vidtagit relevanta åtgärder för att efterleva principerna. Samtidigt visar vår analys att regeringen bör överväga ytterligare åtgärder i syfte att förbättra efterlevnaden.” (Statskontoret 2018-03-15)
http://www.statskontoret.se/nyheter/fns-vagledande-principer-for-foretag-och-manskliga-rattigheter--utmaningar-i-statens-arbete/


 

Nytt faktablad om Svensk migrations- och asylpolitik

Faktablad beskriver regeringens aktuella arbete inom svensk migrations- och asylpolitik.
http://www.regeringen.se/491b2f/contentassets/8e2b2eb4a8a7433fa8d083b27ccdb87a/svensk-migrations--och-asylpolitik


Ansträngt läge

Den gode mannen blev aldrig kontaktad av socialtjänsten i kommun M och när denne ringde upp sa man att man hade resursbrist och det var osäkert om man överhuvudtaget skulle utreda hen som särskilt förordnad vårdnadshavare. JO konstaterar i sin utredning att i februari 2018 har någon utredning ännu inte inletts. Även om JO har förståelse för socialtjänstens ansträngda arbetssituation efter den stora tillströmningen av ensamkommande barn under 2015 till kommunen är nämndens dröjsmål inte acceptabelt. Nämnden förtjänar kritik för dröjsmålet. JO, dnr 6489-2017, meddelad 2018-03-05.”  (SKL Nyheter för överförmyndare, mars 2018) 


 

Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare 
Riksrevisionen har granskat om staten säkerställer att ställföreträdar- och överförmyndartillsynen är rättssäker. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport 
(RiR 2017:33). Den innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen och länsstyrelserna i Dalarna, Västra Götaland, Stockholm, Norrbotten, Västernorrland, Östergötland och Skåne. Riksrevisionen 201712-17)
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2017/tillsyn-av-stallforetradare-och-overformyndare---statens-bristande-ansvar-for-samhallets-mest-utsatta.html


 

Struntar i lagen
18 kommuner av 290 har inte rapporterat in de uppgifter länsstyrelsen begärt trots lagstadgad skyldighet att göra det. Men länsstyrelsen har inte befogenheter till tvingande åtgärder utan kan bara uppmana dem att fullgör sina skyldigheter.
De kommuner det gäller är: Arboga, Arvidsjaur, Arvika, Bjuv, Borgholm, Eda, Eslöv, Göteborg, Härjedalen, Kalmar, Kungsör, Köping, Mörbylånga, Skinnskatteberg, Sorsele, Åsele, Öckerö, Örkelljunga.
Varför man inte lämnar in uppgifter är oklart med gissningsvis handlar det om dålig kontroll och bristande administrativa rutiner. Då statistiken är viktig för uppföljning och planering är det mycket olyckligt att kommuner inte följer sin lagstadgade skyldighet.


7194 gode män för ensamkommande barn/unga 
Enligt den statistik Länsstyrelsen redovisat uppgick antalet gode män för ensamkommande barn unga till 7194, 2017 vilket är närmast en halvering jämfört med 2016. Antalet fortsätter att sjunka i samma takt som fler får sin ålder uppskriven och färre söker asyl i Sverige.
https://overformyndarstatistik.lansstyrelsen.se/Statistik


Barnsexhandel online
"Barnsexhandel är en global brottslighet som aldrig låtit sig hindras av gränser. Med teknikens utveckling har brottsligheten blivit ännu mer gränslös och internet har spelat en viktig roll för möjligheterna att exploatera barn sexuellt. På internet pågår en mörk handel med varor som används vid sexuella övergrepp på barn. Här finns allt en förövare behöver. Till exempel extra små kondomer till små pojkar. (Ecpat 2018-03-28)
https://www.ecpat.se/vad-ar-barnsexhandel/barnsexhandel-online  


 

Mottagande utredningen - Reformer behövs

”Regeringens direktiv och utredningens analys delar bilden av ett mottagande i behov av reformer. En central utgångspunkt har varit att åtgärda bristen på helhetsperspektiv i mottagandet. Avsaknaden av helhets- och systemtänkande leder till långa väntetider, försenad etablering eller återvändande liksom till höga kostnader för samhället och enskilda.” (Regeringskansliet 2018-03-28)
http://www.regeringen.se/496383/contentassets/fd9afaf058b144d5b719c56f56cb732f/ett-ordnat-mottagande--gemensamt-ansvar-for-snabb-etablering-eller-atervandande-sou-201822.pdf'


Statistik ensamkommande underåriga
Fram till och med den 26 mar har 281 ensamkommande underåriga varav 66 flickor från ett fyrtiotal länder registrerats som asylsökande. Flertalet från Marocko (52) Afghanistan (42) Somalia (33)  Eritrea  (30) och Syrien  (28)  i åldrarna: 0-6 år (8)  7-12 år (21) 13-15 år (114)  och 16-17 år  (138)

Under årets tre första månader har 562 ensamkommande underåriga beviljats uppehållstillstånd varav 316 permanenta och 246 tidsbegränsade.

I 192 fall har beslut om utvisning/avvisnings fattats och i fem fall beslut om överföring. 
502 väntar för närvarande på asylutredning.

Under januari och februari 2018 avgjorda 375 ärenden om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier för personer som fått beslut om avvisning/utvisning med uppskjuten verkställighet. Av dessa beviljades 24 och 242 avslogs.

Antal åldersuppskrivningar per den 27 mars var 947 och handläggningstiden i snitt under året 531 dagar. (Migrationsverket 2018-03-27)


 

Pisa: Sverige i botten på att utbilda invandrade elever
”Gapet mellan invandrade och infödda elevers prestation på Pisaprovet är större i Sverige än i många andra länder, visar en ny rapport. Samtidigt är studiemotivationen hög bland invandrade elever.” (Svenska Dagbladet 2018-03-23)

Gode män Vårdnadshavres uppfattning är att efter tio år av en misslyckat utbildning för nyanlända underåriga borde regeringen vidta omedelbara ändamålsenliga åtgärder och ersätta principen om likvärdighet med särbehandling i vissa avseenden.
Men regeringen fortsätter att leverera  förslag som gode män sett tidigare och inte inneburit förbättringar för flertalet ungdomar som vill studera, göra rätt för sig och bli anställningsbara.

https://www.svd.se/pisa-sverige-i-botten-pa-att-utbilda-invandrade-elever

 


Årsmöte

Gode män Vårdnadshavare, RGMV håller årsmöte i leksand den 26-27 maj. Anmälan om deltagande, förslag till styrelse samt motioner ska ha inkommit  senast den 2 maj 2018.


 

Jourhavande god man
Polisen rapporterar med eftertryck hur svårt (omöjligt) det är, att i samband med kritiska indikationer på t ex otillbörlig exploatering, stölder, bråk, skadegörelse mm mm få kontakt med en väl fungerande god man.

Det finns enligt RGMV ett behov behov av att införa en samhällsfunktion med en

jourhavande Jourhavande god man och föra in denna funktion under 112 rutinerna och att

samhället avsätter pengar för detta ändamål  som kan underlätta arbetet för såväl polis som

socialtjänst och ur ett rättssäkerhets perspektiv kan anses motiverat.

Ansvaret för att möjliggöra denna verksamhet bör åläggas länsstyrelsen

 

Asylprocessen påbörjas utan en god man och insyn
Under många år har asylprocessen rutinmässigt påbörjats utan en god man varit närvarande vid registreringstillfället då ensamkommande underåriga sökt asyl. Det har inneburit att sedan 2010 har omkring 60000  underåriga de senaste fem åren  i en utsatt situation inte fått det stöd som kan ha behövts och att ingen bevakat deras rättigheter. 
Flertalet ensamkommande är i åldern sexton till arton år och är så pass vuxna att registreringen i sig i normalfallet inte är något problem för dem och något särskilt stöd av en god man är av den anledningen, utom i  enskilda fall, är nödvändig. Det huvudsakliga skälet till att en god man ska vara närvarande är att bistå vid ansökan om asyl och bekräfta denna, bevaka den underåriges rätt att välja ombud samt att tillfälle ges för den sökande att redogöra för alla i sammanhanget väsentliga omständigheter.

Omkring 8000 av de asylsökande ungdomar som på grund av långa handläggningstider hunnit bli myndiga får tillfälliga uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå, enligt ett regeringsbeslut i november. RGMV ser positivt på förslaget som kan bidra till att vända den negativa utvecklingen med ungas psykiska ohälsa, kriminalitet och drogmissbruk.
Men det är inte rimligt att ungdomar som levt i ovisshet om sin framtid i över två år nu får vänta i ytterligare ett halvår då lagen, om den antas, beräknas träda i kraft först i början av sommaren 2018. Berörda ungdomar ska inte behöva vänta längre. Regering och riksdag måste besluta att lagen ska träda i kraft snarast och förordna att de som kan komma att omfattas av de nya reglerna inte utvisas innan de getts möjlighet att ansöka om ett tillfälligt uppehållstillstånd för studier.

18 plus boenden för unga myndiga
I flera kommuner startas nu 18 plus boenden för unga myndiga i syfte att de ska kunna bo kvar i kommunen även efter myndighetsdagen och fullfölja sina studier i stället för att flytta till Migrationsverkets boende på  annan ort. 
Detta möjliggörs genom att kommunen utnyttjar de medel staten avsatt för ändamålet och innebär inga kostnader för kommunen då  verksamheten sköts av en förening som svarar för tillsyn morgon, middag och kväll. 
18 plus boende har startats bland annat i Grästorps kommun med gott resultat i samverkan med socialtjänsten.

En annan aspekt och fördel med ett 18 plus boende är att unga myndiga inte lämnas vid för våg då behovet av fortsatt hjälp och stöd självfallet kan vara stort även om myndighetsåldern uppnåtts. Det behovet kan genom 18 plus boendet tillmötesgås för dem som inte är riktigt flygfärdiga.


18 plus boende för unga myndiga som ej fått lagkraftvunnet beslut i asylärendet.


Från och med den 1 juli 2017 får kommunerna ersättning för ensamkommande unga mellan 18 och 21 år som vårdas enligt LVU eller som har ett motsvarande vårdbehov, till exempel på grund av kriminalitet eller missbruk och vårdas enligt socialtjänstlagen. Det förutsätter att vården påbörjades innan barnet fyllde 18 år. Tidigare har kommunen kunnat få ersättning för unga som vårdas enligt socialtjänstlagen även om vårdbehovet inte motsvarar det som krävs för LVU. Regeringen väljer därför att göra ett tillfälligt tillskott av medel till vistelsekommunerna så att de kommuner som önskar kan låta ungdomarna bo kvar även efter att de blivit 18 år till exempel för att avsluta pågående studier.

Vad innebär förslaget?

Det tillfälliga kommunbidraget presenterades som ett förslag från regeringen och Vänsterpartiet den 5 juli. Då föreslogs att 195 miljoner kronor skulle avsättas för detta ändamål i höständringsbudgeten. Regeringen och Vänsterpartiet föreslår nu att beloppet höjs till 390 miljoner kronor och att 195 miljoner kronor avsätts för ändamålet i budgetpropositionen för 2018.
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/07/fragor-och-svar--ensamkommande-som-fyller-18-ar/

Tillvägagångssätt

1. Kommunfullmäktige beslutar om 18 plus  boende och de statliga medel som tilldelas kommunen avsätts för  ett föreningsbidrag/boende.

2.Förening/organisation söker hos kommunen föreningsbidrag för hyreskostnader.

3. Kommunen hyr ut lokaler till förening/organisation. I hyran ingår att kommunen tillhandahåller vaktmästare för underåll och reparationer av lokalerna vid behov.

4. Aktuella ungdomar informeras om 18 + boende

5. Förening/organisation skriver avtal med aktuella ungdomar.

6.Någon anställd personal finns inte utan en scemalagd tillsyn av ungdomarna sker ideellt av föreningen/organisationen.


Avtal

Avtal med förening/organisation för 18 plus boende på ………………………………………


från och med …………………….. tills lagakraftvunnet beslut fattats i asylärendet.

 

Gällande:

Namn…………………………………………………………………………………………

 

Född……………………………………………………………………………………………

 

LMA nr…………………………………………………………………………………

 

Föreningen/organisation   erbjuder fram till …………………………

 

 • en sovplats med tillgång till kök, badrum och tvättstuga i:  ………………………….
 • Råd och stöd av föreningen /organisation som dessutom kommer att anordna möten, föreläsningar och samvaro för att lära mer om kommunen, regionen och Sverige.

 

 

Varje inneboende ska själv:

 

 • handla mat för egna pengar och laga maten själv
 • diska och hålla ordning efter sig.
 • tvätta sina kläder, lakan och handdukar efter turlista.
 • städa rummet minst 1 gång/vecka
 • städa gemensamma utrymmen efter turlista.

 

 

Husregler:

 

 • alla tar eget ansvar och visar respekt för varandra
 • alla går till skolan eller sin praktik varje dag
 • det ska vara tyst i huset vardagar och söndagar senast klockan 22. På fredagar och lördagar senast klockan 23.
 • rökförbud inomhus
 • ej tillåtet att ha kompisar på besök i huset.
 • (vill man ha besök av kompis över natt eller åka bort över natt, måste man komma överens om detta och helst några dagar innan.)
 • inget bråk med varandra eller med grannarna. Kontakta istället förening/organisation så hjälper vi till att lösa eventuella konflikter.
 • alla deltar på husmöten som är på boendet  eller annan plats som meddelas.

 

 

Om man bryter med dessa regler, kan man bli tvungen att  flytta och det blir då med stor sannolikhet till Migrationsverkets asylboenden.

 

Ort och datum ……………………………………………..

 

 ………………………………………                  ……………………………………….

 

Boende Förening/organisation                                Ungdom

Bortse inte från 400 000 års erfarenhet!

 

Problematiken kring fenomenet ”ensamkommande asylsökande barn” kan inte undgå någon. Bland vanligt folk varierar kunskap, förståelse, intresse för såväl de utsatta personerna som till stor del vid sin ankomst till Sverige är under 18 år, alltså barn. Ett flertal myndighetsfunktioner har att hantera den uppkomna och pågående situationen på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Att gemene man har svårt att tolka, analysera och belysa alla effekter av att den stora mängd asylsökande barn utan vårdnadshavare kommer till vårt land är helt förståeligt. Situationen har varit och kommer fortsatt framöver vara fortsatt komplex med många inslag av frustration och ifrågasättande.

Att det inom berörda myndighetsfunktioner visar på stora brister i handläggning och samverkan är dock oacceptabelt. Som god man upplevs alltför ofta att ärenden hanteras inom tvivelaktigt yrkesmannaskap, dålig inlevelseförmåga, extremt ånga handläggningstider, dålig tillgänglighet samt tyvärr även brist på humanitärt förhållningssätt till asylsituationen – en situation som måste betraktas som en del av vårt samhälles vardag och verklighet.

 

I regeringsbeslutet 2016-06-30, Ju2015/08334/1.2 tas detta upp och bl.a uttrycks att ”Justitiekanslern har vid flera tillfällen vid sin granskning av länsstyrelserna pekat på att tillsynen över överförmyndarna inte uppfyller lagens krav i alla delar av landet och att detta inte är acceptabelt”.

 

Alla som söker asyl och vid ankomst till Sverige på något sätt gör det troligt genom att hävda sin ålder till under 18 år skall skyndsamt tilldelas en god man. Enkelt uttryckt ”i Sverige skall inget barn någonsin vara utan vårdnadshavare”.

 

För att säkra syfte och ändamål enligt ovan finns lagar och förordningar som tydligt anger den gode mannens befogenheter, förväntningar och skyldigheter, t ex Lagen om ensamkommande barn, Loeb och Föräldrabalken, Fb. Delar av denna formalia är mer eller mindre fortlöpande föremål för översyn, justering för att anpassas till rådande verklighet. Våra politiker jobbar naturligtvis löpande med frågan – som det så fint heter.

 

Funktionen god man (A) skall personifieras av rättrådiga medborgare utsedda av kommunernas Överförmyndarfunktion (B) som i sin tur uppdragsstyrs av respektive läns Länsstyrelse (C).

 

Genom att inte vara anställd av någon myndighet utan verksam utifrån en i princip ideell frivillig bas har den gode mannen tilldelats en mycket viktig, okränkbar roll i vårt samhälle. Det kanske mest centrala i gode mannens uppdrag är att vara en fungerande ställföreträdare för barnets biologiska förälder. Kvalitetskravet skall ställas högt och vara ledstjärnan för gode mannen.

God man ges i sin funktion mycket långtgående befogenhet att i juridisk mening fungera som just den oberoende, engagerade och uppriktiga person som en väl fungerande biologiska förälder förväntas utgöra i vårt moderna, demokratiska samhälle. God man utgör tveklöst en fundamental del av samhällets garanti för samhällets rättssäkerhet garanteras!

 

Den asylsökandes skyddsskäl skall utredas korrekt och noggrant av Migrationsverket. Detta fullgörs inte alltid enligt verkets egna utredningar vilket är anmärkningsvärt. Om detta beror på bristande kunskap om kulturella, religiösa, och etniska strukturer i de länder som är aktuella får nog verket svar på genom enkel internrevision.

Professionellt juridiskt stöd säkerställs genom att det asylsökande barnet ges tillgång till ett offentlig biträde, ofta advokat, vilket säkerställer ett ovärderligt stöd under asylprövningen. Härvid skapas en konkret förutsättning för att rättssäkerheten beaktas på avsett sätt.

Den gode mannen skall vara tillgänglig, aktiv och insiktsfull samt agera som en rättrådig vårdnadshavare genom hela asylprocessen vilket säkerställer ett viktigt stöd för barnet.

Nu till dilemmat!

 • Kunskapen om den gode mannens roll och formella status upplevs som skrämmande låg på många håll i myndighetssfären enligt vittnesmål från många, många gode män. Om det beror av ointresse eller bristande utbildning kan diskuteras men alldeles uppenbart behövs kraftfulla åtgärder.

   

 • Kvaliteten hos redan tillsatta gode män är tyvärr alltför ofta ytterst tveksam vilket är mycket allvarligt. Ett gott samarbete etableras ej vilket skapar grogrund för missnöje, praktiska problem och negativ påverkan på asylprocess och etablering i samhället. Ett förhållande som inte rimmar med samhällets avsikt.

  Fem (5) saker ser jag tydligt som problem i detta sammanhang:

   

  1.Urvalet av god man (A) sker ofta alltför okritiskt.

  2.Utbildningen för gode män är nära nog obefintlig på sina håll, relevanta tester och form av examination saknas genomgående.

  3. Tillsynen från Överförmyndarna (B) är i praktisk mening otillräcklig.

  4. Länsstyrelsen (C) som har till uppgift att utöva tillsyn över Överförmyndarna nyttjar alltför trubbiga verktyg, har begränsade resurser för granskning, analys och åtgärd eftersom heltäckande underlag helt enkelt saknas. Vad jag förstår sker tillsynen uteslutande på ett administrativt plan där siffertyngda data värderas.

  5. Samverkan mellan berörda är inte alltid självklar och öppenhet i attityd och informationshantering saknas beklagligtvis ofta mellan aktörer.

 

Alltså, om inte Överförmyndaren (B) har kunskap och resurser att tillämpa en kritisk och konstruktiv rekryteringsprocess för gode män, saknar praktisk möjlighet att följa upp (utöva tillsyn) över den redan tillsatte gode mannen (A) är stora samhällsproblem tyvärr en verklighet.

Detta begränsar naturligtvis möjlighet för Länsstyrelsen (C) att utöva tillämpad tillsyn över Överförmyndaren (B) då inget relevant underlag föreligger Verksamheten blir inte kvalitetssäkrad!

 

Jag anser, till stor del baserat på erfarenhet, att den kunskapsbank som väl etablerade och erfarna gode män besitter i mycket större grad borde beaktas av samhället för rådgivning och

översyn av nuvarande system samt förslag till konstruktiva förbättringar.

 

Lite förenklat är vi tillsammans 10 000 (+) gode män med vardera c:a 40 år av livserfarenhet från utbildning, yrkesliv, föräldraskap, tillämpning av sociala värdegrunder o s v vilket gör 400 000 års erfarenhet!

 

Min uppmaning till de styrande i välfärdsstaten Sverige blir som följer:

 • Kvalitetssäkra rekrytering av gode män genom att modernisera och tydliggöra kravprofilen.

 • Etablera en funktionsorienterad (teori/praktik) utbildning med ”examination” för gode män.

 • Skapa bättre rutiner (resurser) hos Överförmyndarna för uppföljning och tillsyn av gode män.

 • Skärp rutiner hos alla Länsstyrelser beträffande tillämpad tillsyn av Överförmyndare.

 • Vidtag åtgärder i de fall gode män ”inte håller måttet”.

 • Tag vara den kompetens som etablerade erfarna gode män besitter, alltså negligera inte den kunskap, erfarenhet och insikt som 400 000 års erfarenhet erbjuder!

 

 

Samhällsnyttan av väl fungerande gode män och samverkan får aldrig underskattas. Likväl måste de negativa konsekvenser som dåligt fungerande gode män åsamkar samhället, inte minst det asylsökande ensamkommande barnet, stävjas kompromisslöst.

 

Med vänlig hälsning

/ Åke Engman

 

Länsombud, Riksföreningen gode män vårdnadshavare, RGMV

Rapport från Västra Götaland
Jag har haft tre avslag och ett PUT besked. Killen som fick PUT har det varit mycket problem runt. Trodde att beskedet skulle ändra på hans beteende men så blev inte fallet. Han var arg den dagen som vi skulle ta emot beskedet. Handläggaren på Migrationsverket frontade honom med att säga; du verkar inte glad och det var han inte heller. Han har flyttat sex gånger varav en på grund av att det boendet stängde. Där hade det fungerar relativt bra. Nu är han akut placerad. 

Dom tre som har fått avslag bor tillsammans med två som syskon i en familj och kommer att få bo kvar fast dom nu är 18 år. Det är familjen som väljer att låta dom bo kvar, inte kommunen. Den tredje killen har flyttat till kyrkans boende. Kyrkan engagerat sig i de killar som nu är 18 och har avslag för att möjliggöra att dom får behålla sitt nätverk och gå kvar i skolan.
På onsdag åker vi till ambassaden i Stockholm för att söka pass, för att ges möjlighet att jobba. Handläggaren på Migrationsverket  tryckte på att dom inte skulle visa sitt Lma kort på ambassaden.

Jag har en kille som väntar på sitt beslut och där Migrationsverket ringde förra veckan och undrade om  jag har haft kontakt med er offentliga biträdet. Han har varit omöjlig att nå. Migrationsverket överväger att entlediga honom. 

En annan kille som är kvar i asylprocessen har Migrationsverket avbokat tre gånger och det kommer jag trycka på vid nästa möte dom är 28 november. Han blir 18 år i januari och läser omvårdnadsprogrammet på gymnasiet. 


I övrigt så råder det en allmän oro bland ungdomar, skolan och boendepersonal. Ser det som en kollektiv oro, vilket inte är svårt att förstå. Som Godman gäller drt att behålla lugnet. Så viktiga är vi!!!!!!

Killen som jag är vårdnadshavare till försöker få hit sin mamma och pappa. Där har föräldrarna varit på intervju nu på närliggande ambassad. Killen kommer från Syrien.


Ann-Helen Danielsson

2017-11-19

Back to Top