Statistik, ensamkommande barn/unga januari-september 2019
Fram till 1 oktober 2019 har 681 ensamkommande barn/unga varav 195 flickor sökt asyl i Sverige. Flertalet (536 ) i åldern 13 till 18 år och från Syrien (112) Marocko (99) Somalia (96) Afghanistan (93) samt Irak (30). 765 ärenden har avgjorts under perioden och handläggningstiden har i snitt varit 167 dagar.
Frivilligt återvändande: 38 har frivilligt rest tillbaka till hemlandet. Flertalet till Albanien  (16) Irak (6) och till första asylland (41) flertalet till Tyskland (20) och Danmark (6) (Källa Migrationsverket) Se vidare

https://www.godmanakuten.se/index.php/7-nyheter/438-aktuellt-oktober-2020

Pappersjobb tar barnpsykologers tid

Skillnaderna mellan hur många besök barn- och ungdomspsykiatrin tar emot med är stora i landets olika regioner. På Gotland tar personalen emot mer än dubbelt så många besök som i Värmland. (Dagens medicin 2019-08-08)
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/08/08/pappersjobb-tar-barnpsykologers-tid/


 

Regeringen ser över Beos roll

”Kritikstormen mot Barn- och elevombudet får nu regeringen att se över Beos uppdrag. Därmed går man Roger Haddad lite till mötes. Bland annat ska gränsdragningen mellan Beo och Skolinspektionen ses över, säger Anna Ekström till Dagens Nyheter.

 

Nu träder också Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen, in i den aktuella debatten om Beo. Frågan om dess vara eller inte, har diskuterats mycket under sommaren. I våras intervjuades Beo, Caroline Dyrefors Grufman i Skolledaren om den växande kritiken. Mest högljudd för att avskaffa Beo har utbildningsutskottets vice ordförande Roger Haddad, L, varit.” (Sveriges Skolledarförbund, Nyhetsbrev 2019-08-30)Grattis alla ungdomar till examen men ni borde varit betydligt fler!

Det kallades mogenhetsexamen från 1878 till 1905 då det blev studentexamen som i sin tur togs bort 1968 och fyrtio år senare kom tillbaka under namnet gymnasieexamen. 
Grattis alla ungdomar för att ni klarat studierna men ni kunde varit betydligt fler om utbildningen varit likvärdig och ändamålsenlig.

Ny rutin förlängning TUT

Fram till och med årsskiftet beräknas över 30 000 personer ansöka om förlängt tillfälligt uppehållstillstånd men behöver nu inte längre boka tid hos oss utan kan i stället skicka ansökan med post. (Det kommer längre fram vara möjligt att göra det från Migrationsverkets webbplats.)
Det gäller dig som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl, gymnasiestudier eller som familjemedlem till någon med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Läs mer på svenska, engelska eller arabiska här: 
https://www.migrationsverket.se/…/S…/Forlanga-tillstand.html


Länsstyrelserna och Statskontoret har redovisat uppdrag

I maj 2018 gav regeringen länsstyrelserna i uppdrag att ta fram riktlinjer för överförmyndare och ställföreträdare m.m och Statskontoret samordningen av tillsynen och tillsynsvägledningen på området gode män och förvaltare.  
RGMV har  i många år i skrivelser till regeringen framhållit betydelsen av en effektiv tillsyn, att det nu kan bli så är bra.
Regeringsuppdrag: Uppdrag till länsstyrelserna att ta fram riktlinjer för överförmyndare och ställföreträdare m.m.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Statskontoret om samordningen av tillsynen och tillsynsvägledningen på området för gode män och förvaltare

Glädjande och rättvist
Något skäl att inleda en förundersökning har inte funnits anser kammar åklagaren och därmed frias en god man från alla anklagelser som framförts mot henne i en polisanmälan en advokat gjort gällande trolöshet mot en snart 17 årig flicka.  Enligt kammaråklagare fanns det ingen anledning att anta att ett brott har begåtts. Detta eftersom en god mans roll är att sörja för huvudmannens ekonomi och person, inte att sköta rättsliga angelägenheter. 
Den gode mannen har  tillbakavisat anklagelserna som grundlösa och den uppfattningen har även Gode män Vårdnadshavare, RGMV deklareret i olika sammanhang. Att hon nu får rätt är både glädjande och rättvist.

Advokatsamfundet säger nej till slopad preskriptionstid för sexualbrott mot barn
"Förslaget om att avskaffa preskriptionstiden för sexualbrott mot barn presenterades i en utredning under 2018. Det har fått stöd av samtliga politiska partier, och enligt justitieminister Morgan Johansson kommer en proposition att presenteras i juni.Många remissinstanser, däribland Advokatsamfundet, har dock avstyrkt förslaget. Anne Ramberg påpekade i Sveriges radios Ekot idag den 1 februari att för många undantag från huvudregeln, alltså att brott preskriberas, kan leda till oklarheter och misstag vid den praktiska tillämpningen. "(Advokatsamfundet 2019-02-01)

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/remissvar/650916_20181001151642.pdf

Samhällets mottagande av ensamkommande barn i Norden 

”Nordens välfärdscenter startade i mars 2016 ett projekt om ensamkommande barn i Norden. Det övergripande syftet är att ta fram kunskap om hur länderna arbetar med mottagande och integration av ensamkommande i Norden. Regelverket och åtgärderna för de ensamkommande barnen varierar mellan länderna men det finns även likheter. ”(Nordens välfärdscenter  2107)

https://nordicwelfare.org/wp-content/uploads/2017/10/Samhc3a4llets20mottagande20av20ensamkommande20i20Norden.pdf

https://nordicwelfare.org/projekt/integration-norden-en-clearingcentral/

En mottagning som inte är rättssäker har normaliserats

Statens åtagande är långtgående, kostsamma och avsikterna goda för att mottagande av ensamkommande asylsökande barn/unga ska vara rättssäkert och för deras bästa.

1978 infördes huvudregeln att ingen skall avlägsnas från landet utan att ha erbjudits bistånd från ett offentligt biträde och sedan 2010 gäller i princip även fritt val av offentligt biträde. Om vissa villkor uppfylls kan också tillstånd till byte av offentligt biträde ges.
Men i många fall tolkas och tillämpas de lagar som reglerar mottagningen inte som 
lagstiftaren avsett.

Biträden utses som inte för barn/ungas talan på ett professionellt sätt, tillstånd att byta olämpliga biträden ges i praktiken inte, viktig information uteblir och asylprocessen påbörjas utan en god man. 

En mottagning som inte är rättssäker är ett samhällsproblem som alla involverade myndigheter, rättsliga instanser och organisationer har ett ansvar för att komma till rätta med. 
En bra början på 2019 är att starta den processen nu för att återupprätta det förtroende för myndigheter och rättsväsendet som saknas.

https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/438-barn-ungas-baesta-mottagningen-av-jamilah-och-andra-ensamkommande.html

Migrationsöverdomstolen medger lättnad för familjeåterförening
"Migrationsöverdomstolen har i en dom bedömt att begränsningarna av familjeåterförening i den tillfälliga lagen strider mot Europakonventionen.

Tre syriska medborgare har rätt att återförenas med den fjärde familjemedlemmen, ett barn som kom till Sverige 2015 och fick tillfälligt uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen. Detta har Migrationsöverdomstolen slagit fast i en ny dom." (Migrationsverket 2018-11-14)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-11-14-Migrationsoverdomstolen-medger-lattnad-for-familjeaterforening.html

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Årsmöte
Årsmöte 2020, flyttat till hösten beroende av Coronapandemin, Tid och plats meddelas framöver.

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com

P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

Eva Wennberg, kassör. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut. 
UpplandTfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva(at)bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland
E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 
Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 Västernorrlands län

Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top