Fortsatt minskning

Under oktober har 119 ansökningar om asyl från ensamkommande barn/unga inkommit till Migrationsverket och under hela året fram till 1 november 1103. Flertalet är pojkar från Marocko i åldern 13 till 18 år.

Handläggningstiden i oktober var 660 dagar och i snitt under året 557 dagar. Öppna ärenden för ensamkommande var den 2017-11-01: 8006 inkluderat både förstagångs och förlängnings ärenden.(Migrationsverket 2017-11-01)

http://www.godmanakuten.se

Hedersvåld

"Omkring ett hundra personer har dömts för olika hedersrelaterade brott i Sverige, men det finns fortfarande stora kunskapsluckor på området. Kriminologen Jamila Hussein har skrivit om heder och hedersvåld." (Kriminalvården 2017-10-20)

https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/nyheter/2017/oktober/hon-hojer-kunskapen-kring-hedersvald/?utm_campaign=newspost&utm_source=subscriptionletter&utm_medium=email&utm_content=readmore

2015 blev behovet av gode män extremt stort då 35000 ensamkommande barn/unga registrerades som asylsökande. Bara under årets sista fyra månader anlände 24000 som alla hade rätt till en god man.

 

För att följa vad som anges i Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn 2 och 3§§, att en god man ska utses snarast, kan överförmyndare/nämnd ha brutit mot vad som sägs i  11 kap. 12 och 13 §§ föräldrabalken  om vem som kan utses, av vad som framgår av betänkandet, Att ta emot människor på flykt Sverige hösten 2015, SOU 2017:12  och  seriösa gode mäns observationer.

Av nämnda lagrum framgår att den som utses som god man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. En bedömning utifrån dessa kriterier har av vad som framgår av betänkandet, inte gjorts.

Exempelvis hann flera kommuner inte genomföra ett personligt samtal med alla sökande och saknade kapacitet att ordna utbildningar och informera om uppdraget i den omfattning som behövdes.

Konsekvenserna kan i sådana fall ha blivit att barn/unga inte fått den hjälp som behövts och inte heller sina rättigheter tillgodosedda.

Enligt uppgifter från länsstyrelsen finns idag omkring 10000 gode män för ensamkommande asylsökande barn/unga. Hur många av dessa som kan ha förordnats utan kontroller och inte kan anses lämpliga är oklart. Det kan vara hundra, tusen eller fler. 

Det är anmärkningsvärt att länsstyrelser, överförmyndare/nämnd inte vidtagit åtgärder för att nu i efterhand rätta till det som kan stå i strid med gällande lagstiftning och som kan ha orsakat negativa konsekvenser för barn/unga. Givetvis ska olämpliga personer skiljas från uppdraget.

 Utökade möjligheter till  grundskole- eller gymnasiekompetens 

Folkhögskolan är en viktig aktör för personer som inte har kunnat slutföra sin utbildning inom det reguljära utbildningssystemet. Med sin unika pedagogik och sina flexibla förutsättningar når folkhögskolan grupper som andra skolformer inte når. Regeringen tillför därför folkhögskolorna medel för allmän och särskild kurs motsvarande 5000 platser. (Regeringskansliet 2017-09-08)

http://www.regeringen.se/artiklar/2017/09/5-000-nya-utbildningsplatser-inom-folkhogskolan/

RGMV håller årsmöte i Karlsborg 

Är mottagandet av ensamkommande barn/unga rättssäkert, har det nuvarande systemet med överförmyndare/nämnd spelat ut sin roll  och är anställda gode män en bra lösning är några av de frågor som står på dagordningen vid årsmötet den 23/9-24/9. 

 

Välkommen. 

 

En god man måste följa med

Det har visat sig att ensamkommande barn/unga inte har fått göra knä- och tandröntgen på grund av att det har varit boendepersonal som har varit med barnet och inte en god man. 
På RMV (Rättsmedicinalverket) hemsida framgår tydligt att en god man måste följa med till undersökningarna och kunna en uppvisa giltig id-handling. Utan en god man närvarande kan ingen undersökning att kunna göras.
https://www.rmv.se/berord/medicinsk-aldersbedomning/for-dig-som-god-man/

 

Uppehållstillstånd för studier för alla endsamkommande barn och unga
Den kris som den stora inströmningen av ensamkommande barn och unga gav upphov till hösten 2015 är långt ifrån över. Kraftfulla samordnade insatser krävs för att problematiken med psykiska ohälsa, kriminalitet, drogmissbruk, gängbildningar och drgmissbruk inte ska eskalera och bli okontrollerbar.

Utbildning, en tydlig kravbild, och  konkreta mål är några av de förslag RGMV för fram för att vända den negativa utvecklingen. 

www.rgmv.se

 

Anmärkningsvärt

Den kaotiska situation som rådde  hösten 2015 har i vissa avseenden stabiliserats men förvärrats vad avser ungdomars psykiska hälsa och för gode män, anställda på Migrationsverket, inom socialtjänst, landsting  och boenden som sjukskrivet sig eller slutat sin anställning  på grund av stress och utbrändhet.

Regeringen satsar miljontals kronor för att komma till rätta med problematiken och samordnade insatser kan anses vara särskilt viktiga i ett krisläge. Men kommuner bedriver i stället en politik som gör att gode män slutar och SKL argumenterar  för att  gode män ska "avmönstras." 
Det är anmärkningsvärt att varken berörda kommuner eller SKL beaktar gode mäns viktiga roll och vad som sägs i Föräldrbalken eller FN:s Barnkonvention om vad som kan anses vara barns bästa.

Migrationsöverdomstolen

Ensamkommande DH – som Migrationsöverdomstolen kallar honom – är afghansk medborgare, tillhörande gruppen hazara och född i Ghazniprovinsen. Migrationsöverdomstolen har prövat hans fall och i domen skriver de att: ”Det våld och de andra övergrepp som barn riskerar att utsättas för i ett land är av sådan karaktär [i det aktuella fallet alltså Afghanistan] att detta måste anses utgöra omänsklig eller förnedrande behandling. På grund av omfattningen av övergreppen och situationen i landet samt när barnet saknar föräldrar, släkt eller annat nätverk liksom lokalkunskap om landet finns det en sådan individuell och specifik risk för att barnet utsätts för övergrepp att alternativ skyddsstatusförklaring ska beviljas.” Mål nr UM 911-16. (Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen 2017-03-17) 

http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/2017%20jan-juni/Referat%20i%20m%C3%A5l%20nr%20UM%20911-16.pdf

Migrationsverkets återvändandesambandsman i Kabul

Kjell-Terje Torvik som arbetar som återvändarsambandsman i Kabul, Afghanistan kommenterar läget i landet och säger att: ”Det jag har sett hittills visar att det går att återvända till Afghanistan.” (Migrationsverket 2017-03-08) 

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-03-08-Sa-arbetar-Migrationsverkets-atervandandesambandsman-i-Kabul.html

 

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Kommande möten
Årsmöte 2020, mars-april

Stryelsemöten 2020
(information kommer)

 

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com


P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

 

Eva Wennberg. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut.
Uppland
Tfn 0174 40320, 073 8554499

E-post eva(at)bjorksta.se

 

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

 

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland

E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

 

 

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

 


Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

 

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 

Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post
 barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793


Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Blekinge län
Vakant


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle

E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Östergötlands län
Reidun  Claesson
E-post reidun.claesso(at)gmail.com
Tfn.0705892155

 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Vakant


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top