Adrina Haxhimustafa, pressekreterare hos Morgan Johansson, bekräftar att det pågår ett arbete i regeringskansliet med en lagändring som kan komma att innebära att asylsökande underåriga kan får stanna i Sverige om de går i skolan. Ytterligare uppgifter lämnas först när lagförslaget presenteras. När det blir är för närvarande oklart.

En gymnasieutbildning för alla?

Den 31 oktober tog gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström emot Gymnasieutredningens betänkande "En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning". (SOU 2016:77).(Regeringskansliet 2016-11-02)

 Rutiner för omprövning av anvisningsbeslut

"Migrationsverket har vid flera tillfällen anvisat personer som den mottagande kommunen anser är vuxna. SKL har därför fört en dialog med Migrationsverket om och i så fall hur det är möjligt för Migrationsverket att ompröva beslutet om anvisning.” (SKL 2016-10-06)Paralympics i Rio

− Paralympics är mer än ett stort idrottsevenemang. Spelen är också viktiga för arbetet att skapa ett mer inkluderande samhälle där alla kan vara delaktiga, säger barn-,äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. (Regeringskansliet 2016-09-07)

Lag med flyktingar deltar  i OS

"För ett år sedan simmade hon en över Medelhavet och kämpade för sitt eget och 19 andra människors liv.
Nu gör den syriska flyktingen Yusra Mardini, 18, en historisk OS-start i det flyktinglag som deltar i OS i Rio de Janeiro." (UNHCR 2016-08-02)

Flyktingsituationen i Sverige år 2015

Under 2015 var migrationsströmmarna till Sverige mycket omfattande. Antalet asylsökande var fler än någonsin. Landet genomförde sin största humanitära insats sedan andra världskrigets slut och flyktingmottagandet har på olika sätt inneburit betydande utmaningar för samhället. En särskild utredare ska utvärdera berörda aktörers hantering av flyktingsituationen i Sverige 2015, med särskilt fokus på andra halvåret. (Regeringskansliet 2016-06-10)

 

Grattis alla ungdomar till examen
Men det är alldeles för många som inte tar examen och för få gode män/vårdnadshavare som ges tillfälle att glädjas med nyanlända ungdomar som klarat studierna. 

Sommarjobb 

Sommarjobb kan som bekant utgöra en viktig väg in i arbetslivet, och kanske inte minst för ensamkommande unga. Bra att veta är därför att en asylsökande som har fyllt 16 år och har identitetshandlingar, eller bedöms medverka till att klarlägga sin identitet, är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd i enlighet med 5 kap. 4  § utlänningsförordningen (AT-UND).

”Tjuvar ska inte vara gode män”

Över hälften av gode män/förvaltare får kritik för ohederlighet men överförmyndaren varken entledigar eller polisanmäler de som stulit pengar från sin huvudman eller tillskansat sig egendom. 

RGMV

Gode män Vårdnadshavare

Nyhetsbrev nr 7, april 2016

 


 

 

 

Återbetalningsskyldig
Enligt 5 kap. 1–2 § Studiestödslagen ska felaktigt utbetald studiehjälp krävas tillbaka då den studerande avbryter sina studier.  Enligt 5 kap. 3 § Studiestödslagen ska ett återkrav som avser studiehjälp till en studerande som vid utbetalnings-tillfället var omyndig riktas mot den omyndiges förmyndare. Mål nr FT2616-15 (Hovrätten över  Skåne och Blekinge Avde 3 Rotel 35 2016-04-07)
file:///Users/jepen/Downloads/Dom%20hovr%C3%A4tten%20SVH,%20160407.pdf
http://www.godmanakuten.se/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=66


Situationen i Kumla, Gällivare och nu Hudviksvall
Man kan tycka att  professionella tjänstemän inom socialtjänsten borde kunna visa större skicklighet i sitt sätt att gå tillväga när de vill ta hem ”sina barn”. I stället för att gång efter annan komma i konflikt med gode män/ vårdnadshavare som på ideell grund handlar efter bästa förmåga, bör tjänstemännen eftersträva konsensus.
http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/en-vanlig-kalla-till-oenighetKommunalrådet 
Michaela Fletcher
Foto: Österåkers kommun

Österåkers kommun gör åldersbedömningar
"Såväl de ekonomiska som de sociala konsekvenserna av en slapphänt ålders-kontroll är långtgående. Därför tar Österåkers kommun nu ansvar för att göra egna bedömningar när så är påkallat", skriver kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher. (Dagens samhälle 2016-04-04)

I Sollefteå har kommunen vid flera tillfällen flyttat uppenbart vuxna från boenden för underåriga, vilket är helt nödvändigt då barn/unga inte ska bo med okända vuxna på HVB eller i familjehem och inte heller ha en god man. RGMV
http://www.dagnssamhalle.se/debatt/stora-konsekvenser-av-en-slapphaent-alderskontroll-23919
http://www.godmanakuten.se/administrator/index.php
option=com_content&view=article&layout=edit&id=273


Vite om 1000 000 kronor
Efter en inspektion från IVO ska Skövde kommun, som är huvudman för HVB Fenix, betala 1000 000 kronor i vite. "Såväl barn som personal vid HVB Fenix har vid IVO:s inspektion berättat om flertalet händelser och inslag av våld, hot om våld samt övergrepp som fått till följd att barn känner sig otrygga och upplever rädsla. Därför förelägger IVO Skövde kommun, i egenskap av huvudman för boendet vid vite om 1000 000 kronor. Bristerna ska rättas till omedelbart." (IVO 2016-03-31)

http://www.ivo.se/nyheter/2016/hem-for-ensamkommande-flyktingbarn-i-skovde-forelaggs-med-vite/


Efterlevandestöd
Prognosen för 2016 är att 200 miljoner kronor kommer att utbetalats som efterlevandestöd. Över hälften av den summan kommer att gå till ensamkommande barn/unga som mist den ena eller båda föräldrarna.

"Det är oftast gode män och särskilt tillförordnade vårdnadshavare som söker stödet på något av Försäkringskassans kontor, uppger Cecilia Söderström på Pensionsmyndigheten." Att gode män och särskilt tillförordnade vårdnadshavare till ensamkommande söker stödet i sådan omfattning är förvånande då det synes vara många som inte känner till möjligheten att söka det. RGMV

https://www.pensionsmyndigheten.se/FaktaOmEfterlevandepensionTillFlyktingbarn.html


Asylregler anpassas till mininivå
Svenska asylregler ska tillfälligt anpassas till miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner. Lagförslaget skickas nu till Lagrådet.

(Justitiedepartementet 2016-04-07)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/04/forslag-om-att-tillfalligt-begransa-mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige/


Foto: J Samuelsson

Besvikelse för unga – förlust för samhället
En rapport från Skolverket visar att bara en av tre elever gått vidare till ett nationellt gymnasieprogram tre år efter att de börjat på Språkintroduktion. Rapporten visar därav att det finns behov att utveckla Språkintroduktion och presenterar hur nyanlända ska introduceras till svensk gymnasieutbildning. (Skolverket 2016-04-06)

Elever på språkintroduktion har både förmåga och intresse för studier men en dåligt anpassad utbildning och kort studietid innebär att de ofta inte kommer vidare och blir anställningsbara för den privata arbetsmarknaden och offentlig sektor som efterfrågar arbetstagare. Att Skolverket nu öppnar för åtgärder för ett alternativt system är positivt men samtidigt sent påkommet. RGMV. 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3622
http://www.rgmv.se/index.php/god-man/gmv-1/utbildningen-for-nyanlanda-elever-daligt-anpassad
http://www.rgmv.se/index.php/god-man/gmv-1/utbildningen-for-nyanlanda-elever-daligt
anpassad/sprakintroduktion


Många kan tänka sig frivilliguppdrag för barn 
"En fjärdedel av Sveriges befolkning mellan 1880 år kan utan tvekan tänka sig ett frivilliguppdrag för utsatta barn och ungdomar. Antingen som familjehem, jourhem, kontaktperson, kontaktfamilj, god man för ensamkommande barn eller särskilt förordnad vårdnadshavare." (Socialstyrelsen 2016-04-12)

Kommunerna bör ta tillvara på detta intresse och avlasta gode män som tagit på sig för många uppdrag för att hjälpa till i en extraordinär situation, och entlediga oseriösa personer och ersätta dessa med intresserade, seriösa personer. RGMV.
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/mangakantankasigfrivilliguppdragforbarn


”Bli inte hopplösa”
"Bli inte hopplösa" är namnet på en studie om vardagsstrategier hos barn på flykt i en papperslös situation. (Allmänna Barnhuset 2016-04-13)

http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2016/04/Bliintehoppl%C3%B6sa.pdf

 


Foto: J Samuelsson

Cervicio Zero och A 28
I eviga staden Rom, i ett oansenligt område utmed järnvägen Cervicio Zero, ligger ett dagcenter för gatubarn och papperslösa i åldern 12 till 18 år. Dagcentret drivs av Save the Children Italien och andra organisationer. Här finns duschar, tvättmaskiner, möjlighet att få kläder, mat och hjälp i asylärenden. Save the Children  driver också natthärbärget A 28 i Rom.

Rädda Barnen i Sverige, som arbetar för de barn som har det svårast, borde inspireras av systerorganisationen i Italien och också starta dagcenter och natt-härbärgen för de tusentals ungdomar som lever i ett utanförskap i det svenska samhället.

http://www.godmanakuten.se/index.php/fltktingar/civico-zero-och-a8


Prövningstillstånd meddelat 
Frågan om ett lands tillämpning av asylprocedurdirektivet innebär att det är omöjligt att överföra en sökande till denna stat, som ursprungligen utsetts som ansvarig enligt Dublinförordningen. (Mål nr UM 1859-16, Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen 2016-04-12)

http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Templates/Pages/DV_News.aspx?id=49076


Ensamkommande barn/unga försvinner 
”Anpassade boendeformer för utsatta barn, bättre och tillgängliga utbildningar för gode män och insatser för att förbereda barn på ett eventuellt avslagsbesked. Det är några rekommendationer för att förebygga att ensamkommande flyktingbarn försvinner. Det framgår av en nulägesrapport som gjorts på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm." (Länsstyrelsen Stockholm 2016-01-27)

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/nyheter/2016/Pages/forslag-pa-atgarder-for-att-forebygga-att-ensamkommande-barn-forsvinner.aspx


Remitteringar
Ett sätt att utjämna globala ojämlikheter? Remitteringar är ett relativt nytt begrepp för ett gammalt fenomen och ett sätt att utjämna globala ojämlikheter Det behöver inte handla om något märkvärdigare än en banköverföring eller några sedlar i ett kuvert. (Global utmaning)

Om barn/unga av egen vilja använder sin månadspeng, besparingar eller intjänade pengar för att skicka till anhöriga i hemlandet är det deras ensak. Det behöver inte heller ses som något negativt i sig, i synnerhet inte om alternativet är onödig konsumtion. RGMV
http://www.globalutmaning.se/wp-content/uploads/2014/06/14269-Remitteringar-140609
Webb.pdf
http://www.rgmv.se/index.php/9-om-gmv/262-skicka-bidrag-till-hemlandet


God man i Norge
"Før intervjuet starter, har representanten rett til å se gjennom saks dokumentene, og kan bruke inntil én time sammen med den mindreårige for å forklare rollen sin. Tolken som er bestilt til intervjuet kan også brukes her."

Det finns anledning för ansvariga myndigheter att titta närmare på det norska systemet med gode män som tycks fungera bättre än det svenska. RGMV.
https://www.udi.no/asylmottak/er-nabo-til-et-asylmottak/representantordning-for-enslige
mindrearige/#link-1439
https://www.fylkesmannen.no/nb/Oslo-og-Akershus/Helse-omsorg-og
sosialtjenester/Vergemal/Representant/Artikkel1/?id=66405


God man även efter 18 och entledigande

Om det finns särskilda skäl kan, efter beslut i Tingsrätten, ensamkommande ungdomar som har fyllt 18 år få ha kvar sin gode man. Ungdomen kan själv göra en ansökan och redogöra för de skäl som kan finnas. 

http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/forlangning
http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/entledigande


Mänskliga rättigheter
Den 910 mars granskade FN:s kommitté för mänskliga rättigheter i Genève Sveriges arbete med de mänskliga rättigheterna för sjunde gången. Kommittén har nu lämnat sina förslag på förbättringar.

(Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet 2016-03-30)

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/03/fn-kommitte-antar-rekommendationer-om-sveriges-arbete-med-manskliga-rattigheter/


Halalkött på HVB
"IVO har fattat beslut i ett tillsynsärende rörande skyldigheten för ett hem för vård eller boende (HVB) att servera halalslaktat kött. Det finns enligt IVO inte någon ovillkorlig rätt att få en viss kost serverad på HVB." (IVO 2016-04-14)

 

Dock borde det ligga i hemmens intresse att möta barns/ungdomars, i detta fall, ofta djupt rotade önskningar och vanor förankrade i religion och kultur. Då skolor vanligtvis serverar halalkött kan man tycka att så också borde göras på HVB, även om detta inte är någon direkt skyldighet. RGMV.

http://www.ivo.se/nyheter/2016/enligt-ivo-finns-ingen-ovillkorlig-ratt-att-fa-viss-kost-serverad-pa-hvb/
http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/om-islam


Papperslösa som söker vård får vård
"Sedan den 1 juli 2013 ska papperslösa erbjudas subventionerad vård. De flesta papperslösa som söker vård får den vård de har rätt till. Under 2015 gjorde papperslösa 30 000 besök i hälso- och sjukvården och tandvården." (Statskontoret 2016-04-15)
http://www.statskontoret.se/nyheter/de-flesta-papperslosa-som-soker-vard-far-vard/


Positivt, men också svårt, för unga

"Andelen unga arbetslösa minskar men samtidigt minskar antalet elever som går ut grundskolan med behörighet. Det visar rapporten Ung idag 2016." (MUCF 2016-04-15)
http://www.mucf.se/positiva-tendenser-men-ocksa-svara-levnadsvillkor-unga


Om RGMV
Riksföreningen RGMV, Gode män och vårdnadshavare för ensamkommande barn/unga, är en partipolitisk och religiöst obunden förening som sedan 2012 arbetar med att förbättra förutsättningarna för gode män och särskilt tillförordnade vårdnadshavare.

En majoritet i styrelsen är aktiva gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare  andra arbetar på HVB och familjehem eller som lärare för nyanlända. Samtliga i styrelsen, och även länsombuden, arbetar för föreningen på ideell grund.

Medlemskap 

Medlem kan du bli om du är, har varit eller avser att bli god man för ensamkommande barn/unga, eller på annat sätt är engagerad i arbetet med dem.

http://www.rgmv.se/index.php/medlemskap

OBS! Om du inte får den information som skickas endast till medlemmar, meddela detta till

God man-centrum
Ring för hjälp och rådgivning med uppdraget under helgfria dagar

Gunilla Öhman 0706 857684
Ann-Sofie Gothnell  0705 331995
Lena Mårtensson  0705 29979
Inga-Lill Klahr  0707 218464
Thore Jansson  0701 904593 
Åke Engman  0706 824506

Christina Hahre  0707 890338 
Carina Bindzau  0707 603517 
Bengt Winnow  0708 553459 
Annika Sehlstedt  0708 359673 
Ann-Helene Danielsson  0703 166241 
Anna-Lena Ståhle  0705 818835
Johnny Samuelsson  0704 820410


Kontaktinformation

Nyhetsbrev
Johnny Samuelsson  mobil 0704 820410
Karin Senter mobil 0730 238493

Talesperson
P-O Nygren: mobil 0702 372910

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV
Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se
Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se


Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson

Redaktörer:  Karin Senter, Johnny Samuelsson

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Kommande möten
Årsmöte 2020, mars-april

Stryelsemöten 2020
(information kommer)

 

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com


P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

 

Eva Wennberg. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut.
Uppland
Tfn 0174 40320, 073 8554499

E-post eva(at)bjorksta.se

 

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

 

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland

E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

 

 

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

 


Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

 

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 

Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post
 barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793


Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Blekinge län
Vakant


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle

E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Östergötlands län
Reidun  Claesson
E-post reidun.claesso(at)gmail.com
Tfn.0705892155

 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Vakant


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top