Uppehållstillstånd för studier för alla endsamkommande barn och unga
Den kris som den stora inströmningen av ensamkommande barn och unga gav upphov till hösten 2015 är långt ifrån över. Kraftfulla samordnade insatser krävs för att problematiken med psykiska ohälsa, kriminalitet, drogmissbruk, gängbildningar och drgmissbruk inte ska eskalera och bli okontrollerbar.

Utbildning, en tydlig kravbild, och  konkreta mål är några av de förslag RGMV för fram för att vända den negativa utvecklingen. 

www.rgmv.se

 

Anmärkningsvärt

Den kaotiska situation som rådde  hösten 2015 har i vissa avseenden stabiliserats men förvärrats vad avser ungdomars psykiska hälsa och för gode män, anställda på Migrationsverket, inom socialtjänst, landsting  och boenden som sjukskrivet sig eller slutat sin anställning  på grund av stress och utbrändhet.

Regeringen satsar miljontals kronor för att komma till rätta med problematiken och samordnade insatser kan anses vara särskilt viktiga i ett krisläge. Men kommuner bedriver i stället en politik som gör att gode män slutar och SKL argumenterar  för att  gode män ska "avmönstras." 
Det är anmärkningsvärt att varken berörda kommuner eller SKL beaktar gode mäns viktiga roll och vad som sägs i Föräldrbalken eller FN:s Barnkonvention om vad som kan anses vara barns bästa.

Migrationsöverdomstolen

Ensamkommande DH – som Migrationsöverdomstolen kallar honom – är afghansk medborgare, tillhörande gruppen hazara och född i Ghazniprovinsen. Migrationsöverdomstolen har prövat hans fall och i domen skriver de att: ”Det våld och de andra övergrepp som barn riskerar att utsättas för i ett land är av sådan karaktär [i det aktuella fallet alltså Afghanistan] att detta måste anses utgöra omänsklig eller förnedrande behandling. På grund av omfattningen av övergreppen och situationen i landet samt när barnet saknar föräldrar, släkt eller annat nätverk liksom lokalkunskap om landet finns det en sådan individuell och specifik risk för att barnet utsätts för övergrepp att alternativ skyddsstatusförklaring ska beviljas.” Mål nr UM 911-16. (Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen 2017-03-17) 

http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/2017%20jan-juni/Referat%20i%20m%C3%A5l%20nr%20UM%20911-16.pdf

Migrationsverkets återvändandesambandsman i Kabul

Kjell-Terje Torvik som arbetar som återvändarsambandsman i Kabul, Afghanistan kommenterar läget i landet och säger att: ”Det jag har sett hittills visar att det går att återvända till Afghanistan.” (Migrationsverket 2017-03-08) 

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-03-08-Sa-arbetar-Migrationsverkets-atervandandesambandsman-i-Kabul.html

 

 

Gode män och överförmyndare- problembeskrivning

Ensamkommande barn är särskilt utsatta för risker i ankomstskedet och behöver någon som bevakar deras intressen. Detta är avgörande eftersom barnet i ankomstskedet träffar Migrationsverket för ett registreringssamtal där frågor ställs som kan påverka utgången i asylutredningen. Första samtalet kan vara avgörande för att upptäcka riskfaktorer och därmed undvika försvinnanden. (Åke Engman, RGMV länsombud Uppsala län)

http://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/311-atgaerdsfoerslag-till-regeringen.html

 

Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

I en lagrådsremiss som regeringen överlämnat till Lagrådet den 2 februari lämnas förslag till ändringar i utlänningslagen. Ändringarna innebär att Migrationsverket ska bedöma en persons ålder tidigare i asylprocessen jämfört med i dag. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2017. (Justitiedepartementet 2017-02-01)

http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/02/aldersbedomning-tidigare-i-asylprocessen/

Manifestation mot våldet

Närmare 1000 personer kom till den manifestation som hölls med anledning av mordet på 16-åriga Ahmed Obaid. Flera av de församlade var klasskamrater till Ahmed. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson höll ett anförande och en släkting till Ahmed talade om den oro som finns för barn och ungas framtid.

 

Ensamkommande ungdomar prostituerar sig
Papperslösa ungdomar prostituerar sig, rapporterar SVT väst. Men det förkommer även att ungdomar som bor på familjehem eller HVB boenden utnyttjas. För gode män, Socialtjänst och peronal på boenden finns det anledning att vidta åtgärder för att förhindra att ungdomar prostituerar sig eller tvingas göra det. 
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/ensamkommande-saljer-sex-pa-gatan
http://www.godmanakuten.se/index.php/7-nyheter/278-oevernattningar-maenniskohandel

Adrina Haxhimustafa, pressekreterare hos Morgan Johansson, bekräftar att det pågår ett arbete i regeringskansliet med en lagändring som kan komma att innebära att asylsökande underåriga kan får stanna i Sverige om de går i skolan. Ytterligare uppgifter lämnas först när lagförslaget presenteras. När det blir är för närvarande oklart.

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Årsmöte
Årsmöte 2020, flyttat till hösten beroende av Coronapandemin, Tid och plats meddelas framöver.

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com

P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

Eva Wennberg, kassör. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut. 
UpplandTfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva(at)bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland
E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 
Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 Västernorrlands län

Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top