Flyktingsituationen i Sverige år 2015

Under 2015 var migrationsströmmarna till Sverige mycket omfattande. Antalet asylsökande var fler än någonsin. Landet genomförde sin största humanitära insats sedan andra världskrigets slut och flyktingmottagandet har på olika sätt inneburit betydande utmaningar för samhället. En särskild utredare ska utvärdera berörda aktörers hantering av flyktingsituationen i Sverige 2015, med särskilt fokus på andra halvåret. (Regeringskansliet 2016-06-10)

 

Grattis alla ungdomar till examen
Men det är alldeles för många som inte tar examen och för få gode män/vårdnadshavare som ges tillfälle att glädjas med nyanlända ungdomar som klarat studierna. 

Sommarjobb 

Sommarjobb kan som bekant utgöra en viktig väg in i arbetslivet, och kanske inte minst för ensamkommande unga. Bra att veta är därför att en asylsökande som har fyllt 16 år och har identitetshandlingar, eller bedöms medverka till att klarlägga sin identitet, är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd i enlighet med 5 kap. 4  § utlänningsförordningen (AT-UND).

”Tjuvar ska inte vara gode män”

Över hälften av gode män/förvaltare får kritik för ohederlighet men överförmyndaren varken entledigar eller polisanmäler de som stulit pengar från sin huvudman eller tillskansat sig egendom. 

RGMV

Gode män Vårdnadshavare

Nyhetsbrev nr 7, april 2016

 


 

 

 

Återbetalningsskyldig
Enligt 5 kap. 1–2 § Studiestödslagen ska felaktigt utbetald studiehjälp krävas tillbaka då den studerande avbryter sina studier.  Enligt 5 kap. 3 § Studiestödslagen ska ett återkrav som avser studiehjälp till en studerande som vid utbetalnings-tillfället var omyndig riktas mot den omyndiges förmyndare. Mål nr FT2616-15 (Hovrätten över  Skåne och Blekinge Avde 3 Rotel 35 2016-04-07)
file:///Users/jepen/Downloads/Dom%20hovr%C3%A4tten%20SVH,%20160407.pdf
http://www.godmanakuten.se/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=66


Situationen i Kumla, Gällivare och nu Hudviksvall
Man kan tycka att  professionella tjänstemän inom socialtjänsten borde kunna visa större skicklighet i sitt sätt att gå tillväga när de vill ta hem ”sina barn”. I stället för att gång efter annan komma i konflikt med gode män/ vårdnadshavare som på ideell grund handlar efter bästa förmåga, bör tjänstemännen eftersträva konsensus.
http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/en-vanlig-kalla-till-oenighetKommunalrådet 
Michaela Fletcher
Foto: Österåkers kommun

Österåkers kommun gör åldersbedömningar
"Såväl de ekonomiska som de sociala konsekvenserna av en slapphänt ålders-kontroll är långtgående. Därför tar Österåkers kommun nu ansvar för att göra egna bedömningar när så är påkallat", skriver kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher. (Dagens samhälle 2016-04-04)

I Sollefteå har kommunen vid flera tillfällen flyttat uppenbart vuxna från boenden för underåriga, vilket är helt nödvändigt då barn/unga inte ska bo med okända vuxna på HVB eller i familjehem och inte heller ha en god man. RGMV
http://www.dagnssamhalle.se/debatt/stora-konsekvenser-av-en-slapphaent-alderskontroll-23919
http://www.godmanakuten.se/administrator/index.php
option=com_content&view=article&layout=edit&id=273


Vite om 1000 000 kronor
Efter en inspektion från IVO ska Skövde kommun, som är huvudman för HVB Fenix, betala 1000 000 kronor i vite. "Såväl barn som personal vid HVB Fenix har vid IVO:s inspektion berättat om flertalet händelser och inslag av våld, hot om våld samt övergrepp som fått till följd att barn känner sig otrygga och upplever rädsla. Därför förelägger IVO Skövde kommun, i egenskap av huvudman för boendet vid vite om 1000 000 kronor. Bristerna ska rättas till omedelbart." (IVO 2016-03-31)

http://www.ivo.se/nyheter/2016/hem-for-ensamkommande-flyktingbarn-i-skovde-forelaggs-med-vite/


Efterlevandestöd
Prognosen för 2016 är att 200 miljoner kronor kommer att utbetalats som efterlevandestöd. Över hälften av den summan kommer att gå till ensamkommande barn/unga som mist den ena eller båda föräldrarna.

"Det är oftast gode män och särskilt tillförordnade vårdnadshavare som söker stödet på något av Försäkringskassans kontor, uppger Cecilia Söderström på Pensionsmyndigheten." Att gode män och särskilt tillförordnade vårdnadshavare till ensamkommande söker stödet i sådan omfattning är förvånande då det synes vara många som inte känner till möjligheten att söka det. RGMV

https://www.pensionsmyndigheten.se/FaktaOmEfterlevandepensionTillFlyktingbarn.html


Asylregler anpassas till mininivå
Svenska asylregler ska tillfälligt anpassas till miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner. Lagförslaget skickas nu till Lagrådet.

(Justitiedepartementet 2016-04-07)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/04/forslag-om-att-tillfalligt-begransa-mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige/


Foto: J Samuelsson

Besvikelse för unga – förlust för samhället
En rapport från Skolverket visar att bara en av tre elever gått vidare till ett nationellt gymnasieprogram tre år efter att de börjat på Språkintroduktion. Rapporten visar därav att det finns behov att utveckla Språkintroduktion och presenterar hur nyanlända ska introduceras till svensk gymnasieutbildning. (Skolverket 2016-04-06)

Elever på språkintroduktion har både förmåga och intresse för studier men en dåligt anpassad utbildning och kort studietid innebär att de ofta inte kommer vidare och blir anställningsbara för den privata arbetsmarknaden och offentlig sektor som efterfrågar arbetstagare. Att Skolverket nu öppnar för åtgärder för ett alternativt system är positivt men samtidigt sent påkommet. RGMV. 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3622
http://www.rgmv.se/index.php/god-man/gmv-1/utbildningen-for-nyanlanda-elever-daligt-anpassad
http://www.rgmv.se/index.php/god-man/gmv-1/utbildningen-for-nyanlanda-elever-daligt
anpassad/sprakintroduktion


Många kan tänka sig frivilliguppdrag för barn 
"En fjärdedel av Sveriges befolkning mellan 1880 år kan utan tvekan tänka sig ett frivilliguppdrag för utsatta barn och ungdomar. Antingen som familjehem, jourhem, kontaktperson, kontaktfamilj, god man för ensamkommande barn eller särskilt förordnad vårdnadshavare." (Socialstyrelsen 2016-04-12)

Kommunerna bör ta tillvara på detta intresse och avlasta gode män som tagit på sig för många uppdrag för att hjälpa till i en extraordinär situation, och entlediga oseriösa personer och ersätta dessa med intresserade, seriösa personer. RGMV.
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/mangakantankasigfrivilliguppdragforbarn


”Bli inte hopplösa”
"Bli inte hopplösa" är namnet på en studie om vardagsstrategier hos barn på flykt i en papperslös situation. (Allmänna Barnhuset 2016-04-13)

http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2016/04/Bliintehoppl%C3%B6sa.pdf

 


Foto: J Samuelsson

Cervicio Zero och A 28
I eviga staden Rom, i ett oansenligt område utmed järnvägen Cervicio Zero, ligger ett dagcenter för gatubarn och papperslösa i åldern 12 till 18 år. Dagcentret drivs av Save the Children Italien och andra organisationer. Här finns duschar, tvättmaskiner, möjlighet att få kläder, mat och hjälp i asylärenden. Save the Children  driver också natthärbärget A 28 i Rom.

Rädda Barnen i Sverige, som arbetar för de barn som har det svårast, borde inspireras av systerorganisationen i Italien och också starta dagcenter och natt-härbärgen för de tusentals ungdomar som lever i ett utanförskap i det svenska samhället.

http://www.godmanakuten.se/index.php/fltktingar/civico-zero-och-a8


Prövningstillstånd meddelat 
Frågan om ett lands tillämpning av asylprocedurdirektivet innebär att det är omöjligt att överföra en sökande till denna stat, som ursprungligen utsetts som ansvarig enligt Dublinförordningen. (Mål nr UM 1859-16, Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen 2016-04-12)

http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Templates/Pages/DV_News.aspx?id=49076


Ensamkommande barn/unga försvinner 
”Anpassade boendeformer för utsatta barn, bättre och tillgängliga utbildningar för gode män och insatser för att förbereda barn på ett eventuellt avslagsbesked. Det är några rekommendationer för att förebygga att ensamkommande flyktingbarn försvinner. Det framgår av en nulägesrapport som gjorts på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm." (Länsstyrelsen Stockholm 2016-01-27)

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/nyheter/2016/Pages/forslag-pa-atgarder-for-att-forebygga-att-ensamkommande-barn-forsvinner.aspx


Remitteringar
Ett sätt att utjämna globala ojämlikheter? Remitteringar är ett relativt nytt begrepp för ett gammalt fenomen och ett sätt att utjämna globala ojämlikheter Det behöver inte handla om något märkvärdigare än en banköverföring eller några sedlar i ett kuvert. (Global utmaning)

Om barn/unga av egen vilja använder sin månadspeng, besparingar eller intjänade pengar för att skicka till anhöriga i hemlandet är det deras ensak. Det behöver inte heller ses som något negativt i sig, i synnerhet inte om alternativet är onödig konsumtion. RGMV
http://www.globalutmaning.se/wp-content/uploads/2014/06/14269-Remitteringar-140609
Webb.pdf
http://www.rgmv.se/index.php/9-om-gmv/262-skicka-bidrag-till-hemlandet


God man i Norge
"Før intervjuet starter, har representanten rett til å se gjennom saks dokumentene, og kan bruke inntil én time sammen med den mindreårige for å forklare rollen sin. Tolken som er bestilt til intervjuet kan også brukes her."

Det finns anledning för ansvariga myndigheter att titta närmare på det norska systemet med gode män som tycks fungera bättre än det svenska. RGMV.
https://www.udi.no/asylmottak/er-nabo-til-et-asylmottak/representantordning-for-enslige
mindrearige/#link-1439
https://www.fylkesmannen.no/nb/Oslo-og-Akershus/Helse-omsorg-og
sosialtjenester/Vergemal/Representant/Artikkel1/?id=66405


God man även efter 18 och entledigande

Om det finns särskilda skäl kan, efter beslut i Tingsrätten, ensamkommande ungdomar som har fyllt 18 år få ha kvar sin gode man. Ungdomen kan själv göra en ansökan och redogöra för de skäl som kan finnas. 

http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/forlangning
http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/entledigande


Mänskliga rättigheter
Den 910 mars granskade FN:s kommitté för mänskliga rättigheter i Genève Sveriges arbete med de mänskliga rättigheterna för sjunde gången. Kommittén har nu lämnat sina förslag på förbättringar.

(Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet 2016-03-30)

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/03/fn-kommitte-antar-rekommendationer-om-sveriges-arbete-med-manskliga-rattigheter/


Halalkött på HVB
"IVO har fattat beslut i ett tillsynsärende rörande skyldigheten för ett hem för vård eller boende (HVB) att servera halalslaktat kött. Det finns enligt IVO inte någon ovillkorlig rätt att få en viss kost serverad på HVB." (IVO 2016-04-14)

 

Dock borde det ligga i hemmens intresse att möta barns/ungdomars, i detta fall, ofta djupt rotade önskningar och vanor förankrade i religion och kultur. Då skolor vanligtvis serverar halalkött kan man tycka att så också borde göras på HVB, även om detta inte är någon direkt skyldighet. RGMV.

http://www.ivo.se/nyheter/2016/enligt-ivo-finns-ingen-ovillkorlig-ratt-att-fa-viss-kost-serverad-pa-hvb/
http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/om-islam


Papperslösa som söker vård får vård
"Sedan den 1 juli 2013 ska papperslösa erbjudas subventionerad vård. De flesta papperslösa som söker vård får den vård de har rätt till. Under 2015 gjorde papperslösa 30 000 besök i hälso- och sjukvården och tandvården." (Statskontoret 2016-04-15)
http://www.statskontoret.se/nyheter/de-flesta-papperslosa-som-soker-vard-far-vard/


Positivt, men också svårt, för unga

"Andelen unga arbetslösa minskar men samtidigt minskar antalet elever som går ut grundskolan med behörighet. Det visar rapporten Ung idag 2016." (MUCF 2016-04-15)
http://www.mucf.se/positiva-tendenser-men-ocksa-svara-levnadsvillkor-unga


Om RGMV
Riksföreningen RGMV, Gode män och vårdnadshavare för ensamkommande barn/unga, är en partipolitisk och religiöst obunden förening som sedan 2012 arbetar med att förbättra förutsättningarna för gode män och särskilt tillförordnade vårdnadshavare.

En majoritet i styrelsen är aktiva gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare  andra arbetar på HVB och familjehem eller som lärare för nyanlända. Samtliga i styrelsen, och även länsombuden, arbetar för föreningen på ideell grund.

Medlemskap 

Medlem kan du bli om du är, har varit eller avser att bli god man för ensamkommande barn/unga, eller på annat sätt är engagerad i arbetet med dem.

http://www.rgmv.se/index.php/medlemskap

OBS! Om du inte får den information som skickas endast till medlemmar, meddela detta till

God man-centrum
Ring för hjälp och rådgivning med uppdraget under helgfria dagar

Gunilla Öhman 0706 857684
Ann-Sofie Gothnell  0705 331995
Lena Mårtensson  0705 29979
Inga-Lill Klahr  0707 218464
Thore Jansson  0701 904593 
Åke Engman  0706 824506

Christina Hahre  0707 890338 
Carina Bindzau  0707 603517 
Bengt Winnow  0708 553459 
Annika Sehlstedt  0708 359673 
Ann-Helene Danielsson  0703 166241 
Anna-Lena Ståhle  0705 818835
Johnny Samuelsson  0704 820410


Kontaktinformation

Nyhetsbrev
Johnny Samuelsson  mobil 0704 820410
Karin Senter mobil 0730 238493

Talesperson
P-O Nygren: mobil 0702 372910

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV
Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se
Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se


Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson

Redaktörer:  Karin Senter, Johnny Samuelsson

RGMV

Gode män Vårdnadshavare

Nyhetsbrev nr 6, mars 2016


 

 

Straffbart  
Fängelse i två år kan bli följden för att utan medgivande öppna någon annans post. I Sverige råder brevhemlighet som innebär att om gode män eller personal på boenden olovligen öppnar  en postförsändelse som kommit till ett barn eller en ungdom begår han eller hon ett brott enligt Brottsbalkens 4 Kap. 8 §.
http://www.godmanakuten.se/index.php/gör-så-här/gör-så-här,-om-post-till-ungdomen


Fot: Svenska kyrkan
Lundby Församling


Cykelfixarna
I april öppnar Lundby församling i Göteborg en cykelverkstad där unga ensamkommande kan umgås, reparera cyklar och prata svenska. Ett café kommer också att hållas öppet. (Göteborgs Kyrkliga Stadsmission 2016-03-14)
http://www.stadsmissionen.org


Sverige beviljas bistånd
"Sverige har begärt och beviljats bistånd vid nödsituation från EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF). Migrationsverket har nu fått 35 miljoner euro för extra boende-kostnader som uppkommit mellan den 1 dec 2015-15 mars 2016."
(Regeringskansliet 2016-03-11)
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/03/sverige-beviljas-bistand-fran-eus-asyl--migrations--och-integrationsfond/


Vi ringde ambulansen – brandbilen kom…
Ett inlägg om att behöva vänta länge på ambulans och bristen på information kring det: "Det är fredag den 18 mars och klockan är lite efter 8 på morgonen. På det lilla torget utanför västra tunnelbaneuppgången i Tensta ligger en till synes livlös, äldre man..." 
http://www.senter.se/


Bedömning av ålder
"Uppdraget är att utreda hur ansvaret för bedömning av ålder i ärenden enligt utlänningslagen, lagen om mottagande av asylsökande och lagen om god man för ensamkommande barn fördelar sig mellan olika myndigheter." (D.NR.1.3.4-2016-45137 Migrationsverket 2016-03-21)
http://skl.se/download/18.1562820d15385874ca8247a6/1458811283865/Bilaga+Migrationsverket+
+Nyheter+f%C3%B6r+%C3%96F%2C+mars+2016.pdf


Asylsökande gifta barn
Migrationsverket kan förbättra sin handläggning av asylsökande ensamkommande barn som är gifta, visar en granskning som myndigheten själv gjort.

– Vårt fokus ska vara att skydda barnen. Vi kommer att ta hand om rapportens resultat och göra den här gruppen mer synlig i myndighetens arbete, säger Cecilia Borin, chef för kvalitetsavdelningen på Migrationsverket. (Migrationsverket 2016-03-29)
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-03-29
Utredning-visar-att-handlaggningen-av-asylsokande-gifta-barn-kan-forbattras.html)


Överföring enligt Dublinförordningen
”Beslut: När polisen beslutat om överföring enligt Dublinförordnigen ska ett överklagande av beslutet prövas av domstol och inte av Migrationsverket.”
(Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen 2016-03-22)
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Templates/Pages/DV_News.aspx?id=48902


 

 Foto: Pawel Flato  
Barnombudsmannen överlämnade årsrapport
Den 22 mars överlämnade Barnombudsmannen Fredrik Malmberg sin årsrapport till barnminister Åsa Regnér. Årets rapport har tema barn med funktionsnedsättningar
(Socialdepartementet 2016-03-22)
http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/publikationer/ovriga-publikationer/barn
pa-flykt---barns-och-ungas-roster-om-mottagandet-av-ensamkommande/ 


Människohandel –  regionala samordnare 
Information om Migrationsverkets arbete mot människohandel och kontaktuppgifter till de regionala samordnare som gode män kan kontakta vid frågor om människohandel kommer att finnas inom ett par veckor på Migrationsverkets hemsida under fliken gode män, meddelar Kajsa Törnqvist Netz, central samordnare för arbetet mot människohandel.

Det går även att ringa Länsstyrelsen i Stockholms län som har en Hotline, tfn. 010-2231140.  
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Gode-man.html

 


Betänkande om Barnkonventionen
Regeringen vill göra barnkonventionen till svensk lag. Barnrättighetsutredningen som tillsattes i mars 2013, har nu i mars 2016 lämnat sitt betänkande, "SOU 2016:19 Barnkonventionen blir svensk lag".
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/barnets
rattigheter/barnkonventionen-blir-svensk-lag/


Särskilt bidrag
RGMV har uppmärksammat Migrationsverket på att barn/unga kan bli utan kläder då gode män/vårdnadshavare inte kan bifoga uppgifter om de omkostnadsersättningar som ska anges vid ansökan om särskilt bidrag. 

"Utgångspunkten för Migrationsverket, generellt sett, är att den gode mannen förväntas kunna redogöra för barnets ekonomiska situation när man ansöker om ett ekonomiskt bistånd för barnet", meddelar Anna-Johanna Viking, processledare, avd. boende och stöd på Migrations verket.
-Men vi kommer att prioritera den här frågan och se om och i så fall hur vi kan förändra blanketten.


Förtroende för domstolar
I ett demokratiskt samhälle är det av största vikt att medborgarna har förtroende för att domstolarna utför sina rättskipande och rättsvårdande uppgifter på ett korrekt och rättssäkert sätt. För att säkerställa detta förtroende är det viktigt att allmänheten i så stor utsträckning som möjligt har insyn i domstolarnas rättskipande och rättsvårdande verksamhet. (Justitie-departementet 2016-03-22)
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/03/prop.-201516144/


Nya smuggelvägar
En vecka efter EU:s flyktingavtal med Turkiet har antalet migranter som ankommer Grekland minskat. Istället letar de nya vägar att ta sig in i EU-länderna. (Europaportalen 2016-03-30)
http://www.europaportalen.se/2016/03/eus-flyktingpolitik-driver-fram-nya-smuggelvagar
utm_source=apsis-anp
3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified


 

 

Gymnasie- och kunskapslyftsminister
Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Språkintroduktion på folkhögskola
Regeringen har beslutat att Kinda, Linköpings, Norrköpings, Åtvidabergs och Ödeshögs kommun ska få dispens att överlämna undervisning inom gymnasieskolans språkintroduktion till ett antal folkhögskolor. "Folkhögskola kan vara ett bra alternativ för vissa nyanlända och kan bidra till att fler kan klara av skolan", säger Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyfts-minister. (Regeringskansliet 2016-03-17)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/03/nyanlanda-ungdomar-far-lasa
sprakintroduktion-pa-folkhogskolor/


Kända problem kvarstår
"Flera av de iakttagelser som IVO lyfter fram från årets tillsyn känns igen från tidigare år. I 2014 års rapport lyfte IVO fram t ex personalkontinuitet och kompetensförsörjning och samverkan i vård- och omsorgskedjan som utvecklingsområden. Den problematiken återfinns även i årets tillsynsrapport." (IVO 2016-03-02)
http://www.ivo.se/nyheter/2016/tillsynen-gor-skillnad-men-kanda-problem-kvarstar/


Hinder för uppdraget
Uppdraget kan inte utföras som lagstiftaren avsett när landets socialnämnder vägrar lämna ut uppgifter om omkostnadsersättningar till gode män. SKL behöver informera socialnämnderna om att en god man bör anses vara likställd med "anhörig" och vanligen ha rätt att ta del av sekretessbelagda uppgifter som omfattas av tystnadsplikten.


JO
Under verksamhetsåret 2014/15 nyregistrerades 7 358 ärenden, en ökning med 46 (0,6 procent) i förhållande till verksamhetsåret 2013/14. Klagomålsärenden  uppgick till 7 143, vilket är en ökning med 33 (0,5 procent) från 2013/14. (JO 2016-03-03)
http://www.jo.se/sv/Om-JO/Statistik/


 
Om RGMV
Riksföreningen RGMV, Gode män och vårdnadshavare för ensamkommande barn/unga, är en partipolitisk och religiöst obunden förening som sedan 2012 arbetar med att förbättra förutsättningarna för gode man-uppdraget. 

 

En majoritet i styrelsen är aktiva gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare  andra arbetar på HVB och familjehem eller som lärare för nyanlända. Samtliga i styrelsen, och även länsombuden, arbetar för föreningen på ideell grund.
Medlemskap 

Medlem kan den bli som är, har varit eller avser att bli god man för ensamkommande barn/unga, eller på annat sätt är engagerad i arbetet med dem.
http://www.rgmv.se/index.php/medlemskap


 

God man-centrum
Ring för hjälp och rådgivning med uppdraget under helgfria dagar.

Gunilla Öhman 070-6857684
Ann-Sofie Gothnell  0705 331995

Lena Mårtensson  0705 29979
Inga-Lill Klahr  0707 218464
Thore Jansson  0701 904593 
Åke Engman  0706 824506
Christina Hahre  0707 890338 
Carina Bindzau  0707 603517 
Bengt Winnow  0708 553459 
Annika Sehlstedt  0708 359673 
Ann-Helene Danielsson  0703 166241 
Anna-Lena Ståhle  0705 818835
Johnny Samuelsson  0704 820410


Kontaktinformation

Nyhetsbrev
Johnny Samuelsson  mobil 0704 820410
Karin Senter mobil 0730 238493

Talesperson
P-O Nygren: mobil 0702 372910

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV
Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se
Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se


Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson

Redaktörer:  Karin Senter, Johnny Samuelsson

 

RGMV
Gode män Vårdnadshavare
Nyhetsbrev nr 5, mars 2016Tillfälliga uppehållstillstånd
”I valet mellan humanitära aspekter och en möjlig minskning av antalet asyl- sökande i
Sverige, så framstår den föreslagna lagändringen som oproportio
nerlig.” (Migrationsverket
2016-03-10)
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-03
10-Migrationsverket-pekar-pa-konsekvenser-for-individen-i-lagradsremissen.html


Barnrättighetesutredningen
Den 11 mars 2016 överlämnade Barnrättighetsutredningen sitt betänkande till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Barnrättighetsutredningen har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till hur FN:s barnkonvention kan göras till svensk lag. (Regeringskansliet 2016-03-08)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/03/barnrattighetsutredningens
presenterade-sina-slutsatser-for-barnminister-asa-regner/


Lockas med pengar

"Ensamkommande barn lockas med pengar om de låter sig rekryteras till familjehem, skriver Svenska dagbladet. Enligt källor till tidningen ska barn ha blivit erbjudna mellan 3 000 och 5 000 kronor i månaden som de ska kunna skicka till sin familj i hemlandet." (UNT 2016-03-07)
http://www.unt.se/uppland/uppsala/erbjuda-pengar-ar-ingen-losning-4143919.aspx


Ann-Christin Sandberg ordf. Attention
Foto:Attention
Inkludering en investering

"Det brådskar att bygga den goda skolan för alla", skriver Ann-Kristin Sandberg, ordförande i Attention, en intresseorganisation för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. "Fallande kunskaps­resultat och en ökande andel elever som inte klarar undervisningsmålen. Svensk skola befinner sig i kris, menar många. Lärarna gör i regel allt de kan för att skolan ska fungera för alla, men förutsättningarna är inte gynnsamma.” (Lärarnas tidning 2016-03-03)

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2016/03/03/inkludering-investering


Gode mäns bestämmanderätt 
Olika aktörers okunnighet om gode män och vårdnadshavares  ställning, och gode mäns uppfattning att bestämmanderätten innebär en absolut vetorätt, orsakar problem.

http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/bestammanderatt-en-forhandlingsfraga


Anna-Karin Johansson
Generalsekreterare i SAK
Foto: Rodrigo Rivas Ruiz
Nu får vi väl ändå besinna oss

Anna-Karin Johansson påpekar det roblematiska i att generealisera kring grupper och betonar på sin blogg att "allt detta prat om att afghanska pojkar är si och afghanska pojkar är så, att de skulle trakassera och våldta och att de skulle göra det mot varandra, eftersom det är så det är i Afghanistan" är av ondo. (Anna-Karin Johansson, Generalsekreterare SAK 2016-03-03).
http://sak.se/blogg/nu-far-vi-val-anda-besinna-oss?utm_campaign=cmp_524931&utm_medium=email&utm_source=getanewsletter


JO-kritik mot socialnämnd 

JO framför kritik mot socialnämnd för att ha omplacerat 17-åriga ensamkommande barn utan att först höra barnen och den gode mannen. (JO, dnr 578-2015. 2016-02-04.)
http://www.godmanakuten.se/index.php/lagstiftning/jo-beslut-meddelat-2016-02-04-578-2015


InrikesministerAnders Ygeman
Foto: Bill Nilsson, Regeringskansliet
Krafttag mot tvångsäktenskap

"Regeringen anser det bekymmersamt att syftet med lagstiftningen mot äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresor inte har uppnåtts. Åklagarmyndigheten kommer därför under veckan att ges i uppdrag att granska samtliga sådana ärenden som anmälts till åklagare och analysera varför åtal ännu inte har väckts." (Justitiedepartementet, Anders Ygeman 2016-03-07)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/03/krafttag-mot-tvangsaktenskap/


Svagt stöd från kommuner till unga
Två av tre granskade kommuner har brister i stödet till unga kommuninvånare som varken studerar eller arbetar. Det visar Skolinspektionens granskning av 16 kommuners arbete med det kommunala aktivitets ansvaret. (Skolinspektionen 2016-03-01)

På HVB och familjehem finns ett stort antal ungdomar som varken studerar, arbetar eller har något som skapar mening i vardagen. De riskerar exempelvis att utveckla psykisk ohälsa och utgör en särskild riskgrupp när det gäller att hamna i destruktiva mönster, såsom drogmissbruk. Kommunerna måste anställa personal som på heltid  ordnar praktik- och lärlingsplatser för dessa ungdomar. (RGMV)
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/svagt-stod-fran-kommuner-till-unga-som-varken-studerar-eller-arbetar/


Överföringar till Ungern stoppas

"Migrationsdomstolen har idag i två fall stoppat överföringar av asylsökande från Sverige till EU-medlemstaten Ungern för personer som har rest in i Ungern via Serbien. Detta på grund av att dessa personer annars skulle riskera att utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling i strid med Europakonventionen för mänskliga rättigheter." (Förvaltningsrätten i Stockholm 2016-03-02)

http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se/Om-forvaltningsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Migrationsdomstolen-stoppar-overforingar-till-Ungern/


Migrationsverket överklagar

"Den 2 mars beslutade Migrationsdomstolen i Stockholm att stoppa två över-föringar av asylsökande från Sverige till Ungern enligt Dublinförordningen." (Migrationsverket 2016-03-03)

Migrationsverket delar inte domstolens bedömning, och har därför överklagat beslutet men stoppar tills vidare alla överföringar till Ungern. (RGMV)

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-03-03-Migrationsverket-stoppar-tills-vidare-alla-overforingar-till-Ungern.htmlUtbildningsminister Gustav Fridolin
Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet
Avslutar inte grundskolan

"Fler och fler unga flickor börjar skolan i Afghanistan. Ett problem är dock att många inte avslutar grundskolan, eftersom de förväntas ta hand om barn och familj. SAK har därför startat speciella coaching-klasser för dessa flickor så att de kan avsluta sina studier." (SAK 2016-03-03)

Av de 18 700 ungdomar som nu går på språkintroduktion kommer över hälften från Afghanistan och de avslutar oftast inte heller grundskolan. Men vanligen inte på grund av ointresse eller oförmåga,  utan beroende på en dåligt anpassad utbildning och en kort studietid. Kanske behövs det, som för flickorna i Afghanistan, speciella coachning-klasser och att utb.minister Gustav Fridolin och Skolverket inser att för äldre nyanlända ungdomar kan det vara bättre med ett blåställ, eller en snabb väg in offentlig sektor, än en illasittande kostym. (RGMV)

http://sak.se/blogg/nu-kan-fler-unga-kvinnor-avsluta-sin-utbildning?utm_campaign=cmp_524931&utm_medium=email&utm_source=getanewsletter
http://www.rgmv.se/index.php/god-man/gmv-1/uppdraget-som-god-man-11/andamalsenlig-utbildning-for-nyanlanda-4


Särskilt ekonomiskt stöd till utsatta elever

Regeringen har beslutat att lämna en proposition till riksdagen med förslag på förtydliganden av skollagens bestämmelser om tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever. (Regeringskansliet 2016-03-10)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/03/proposition-om-tillaggsbelopp-for-sarskilt-stod-till-utsatta-elever/


Rätt till bistånd för asylsökande
"Rätten till bistånd ska upphöra för personer som fått utvisningsbeslut när dessa har vunnit laga kraft. Det föreslår regeringen i ett förslag som lämnats till Lagrådet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2016." 

Enligt Sofie Rudh, pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, är även ensamkommande barn/unga undantagna från förslaget.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/03/regeringen-foreslar-forandringar-av-bestammelserna-om-ratt-till-bistand-for-asylsokande/Förslag till ny HVB-föreskrift

Krav på säkerhetsrutiner och tydligare fokus på den enskildes behov ska införas. Det är några av de viktigaste förändringarna i Socialstyrelsens förslag till ny HVB-föreskrift som nu skickas ut på remiss.

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/storrefokuspakvalitetochsakerhetinyahvb-regler


Ungdomsråd

Migrationsverket inrättar ett ungdomsråd för ensamkommande barn. Tanken är att skapa en trygg miljö där olika personer kan mötas för att diskutera förbättringar ur de ungas perspektiv. (Migrationsverket 2016-03-02)

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-03-02-Migrationsverket-inrattar-rad-for-att-hora-ungas-egna-roster.html


Flyktingsituationen i Marks kommun 
"Totalt under 2015 har Marks kommun tagit emot 227 personer. Av dessa var 123 ensamkommande asylsökande barn och 104 personer med permanent uppehållstillstånd som bosatt sig i kommunen. Den senare gruppen har kommit via någon av Migrationsverkets asylanläggningar eller på egen hand ordnat bostad antingen genom att de själva stått i bostadskö eller flyttat in till anhöriga/bekanta."

"Under 2016 har 12 ensamkommande kommit till kommunen men bristen på gode män är ett problem", säger Kerstin Guth planeringsledare i kommunen.

http://www.mark.se/invanare/nyanland-i-sverige/


Om RGMV
Riksföreningen RGMV, Gode män och vårdnadshavare för ensamkommande barn/unga är en partipolitisk och religiös obunden förening som sedan 2012 arbetar med att förbättra förutsättningarna för gode män. 

En majoritet i styrelsen är aktiva gode män och särskilt förordnade vårdnads- havare  andra arbetar på HVB och familjehem eller som lärare för nyanlända. Samtliga i styrelsen, och även länsombuden, arbetar för föreningen på ideell grund.

Lätt att bli medlem 

Medlem kan du bli om du är, har varit eller avser att bli god man för ensam- kommande barn/unga, eller på annat sätt är engagerad i arbetet med dem.
http://www.rgmv.se/index.php/medlemskap

God man-centrum

Ring för hjälp och rådgivning med uppdraget under helgfria dagar.

Ann-Sofie Gothnell  0705 331995
Lena Mårtensson  0705 29979
Inga-Lill Klahr  0707 218464
Thore Jansson  0701 904593 
Åke Engman  0706 824506
Christina Hahre  0707 890338 
Carina Bindzau  0707 603517 
Bengt Winnow  0708 553459 
Annika Sehlstedt  0708 359673 
Ann-Helene Danielsson  0703 166241 
Anna-Lena Ståhle  0705 818835
Johnny Samuelsson  0704 820410


Kontaktinformation

Nyhetsbrev
Johnny Samuelsson  mobil 0704 820410
Karin Senter mobil 0730 238493

Talespersoner
Katarina Nyberg: mobil 0739 912875
P-O Nygren: mobil 0702 372910

E-post: info-rgmv.se
Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV
Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se
Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se


Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson

Redaktörer:  Karin Senter, Johnny Samuelsson

                                                                     RGMV

                        Gode män vårdnadshavare

                                               Nyhetsbrev nr 4, februari 2016


 

Bosättningslagen träder i kraft 1 mars 

"Från och med den 1 mars i år blir alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning. Syftet med den nya bosättningslagen (2016:38) är att förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden." (Regeringen 2016-02-18)

http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-for-kommuner/2016-02-18-Bosattningslagen-trader-i-kraft-den-1-mars.html


Dom från kammarrätten

Kammarrätten slår i en dom fast att: "Socialnämnd kan inte villkora ekonomiskt bistånd med krav på provtagning för utredning av eventuellt missbruk." 

(Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen 2016-02-10)

http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarratten

istockholm/Domar/Domar%202016/Dom%20i%20m%C3%A5l%206416-15.pdf


Färre ensamkommande

Fram till och med den 25 februari i år har Migrationsverket mottagit 808 ansökningar om asyl från ensamkommande barn/unga – 638 i januari och 170 i februari. 

2015 registrerades under årets två första månader drygt 1000 ensamkom mande. (Källa Migrationsverket 2016-02-26)


Foto:Anders Löwdin

Situationen på HVB-hemmen är akut

"Säkerheten och tryggheten på HVB- och familjehemmen är viktig och larmet om oseriösa aktörer som utnyttjar den uppkomna situationen är oroande", skriver Åsa Regnér, ansvarig minister för socialtjänsten i en debattartikel den 12 februari.

"Regeringen  ger nu Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att kartlägga och analysera HVB-boenden samt familje- och jourhem med konsulentstöd". (Socialdepartementet, Åsa Regnér 2016-02-22)

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/myndighet-ska-kartlagga-och-analysera-hvb-boenden-samt-familje--och-jourhem-med-konsulentstod

http://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/02/asa-regner-situationen-pa-hvb-hemmen-ar-akut/


Blir utan kläder

Migrationsverket beviljar inte särskilt bidrag för kläder om gode män/ vårdnadshavare inte bifogar uppgifter i ansökan om den omkostnads-ersättning som socialtjänsten betalar till familjehem och jourhem. 

Migrationsverkets beslut bör ändras då barn/unga drabbas och blir utan kläder på grund av att socialtjänsten vanligen nekar gode män och vårdnadshavare dessa uppgifter. 


Prostitution och människohandel

Länsstyrelsen i Stockholm samordnar arbetet mot prostitution och människohandel nationellt och har upprättat en ”hotline” dit det går att ringa för metodstöd/ konsultation  i frågor som rör misstanke om att ett barn/ vuxen exploateras. Telefon 010-223 11 40

www.nmtsverige.se

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/publikationer/2015/Pages/den-langa-resan.aspx

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/publikationer/2015/Pages/kan-det-vara-manniskohandel---kortfattad-.aspx?keyword=kan+det+vara+m%C3%A4nniskohandel 


En god mans möte med ungas missbruk

En god man beskriver här en upplevelse från sitt uppdrag: "Vi hade möte med socialsekreteraren idag ang hans önskan om att flytta till annan ort och HVB pga bra kompisrelation där, en annan afghan ensammkommande. Det framkom vid mötet med tolk på plats att han enligt egna uppgifter har haft/har mycket problem med droger och ibland känner stort sug."

http://www.rgmv.se/index.php/gmv-1/uppdraget-som-god-man-11/god-mans-mote-med-ungas-missbruk


Föreningar får ökade anslag för läxhjälp

"Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att elever i samtliga årskurser i grundskolan och motsvarande skolformer ska kunna erbjudas hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid. Dessutom får de ideella föreningar som arbetar med att ge hjälp med läxor eller annat skolarbete ökade anslag." (Regeringen 2016-02-25)

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/ideella-foreningar-far-okade-anslag-for-laxhjalp/


Samordningsnummer till asylsökande

Regeringen gav i oktober 2015 Skatteverket i uppdrag att i samråd med Migrationsverket, Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån och Statens skolverk utreda förutsättningarna för att låta samtliga asylsökande i Sverige få samordningsnummer och föreslå hur detta i sådana fall kan genomföras i praktiken.

Samordningsnummer för asylsökande är bra och kommer att underlätta för gode män/vårdnadshavare i kontakter med till exempel landsting, och även för Skolverket att redovisa statistik kring ensamkommande barn och ungas skolgång. Uppdraget kommer att redovisas i slutet av april 2016.


Statlig styrning av offentlig sektor

"Statskontoret har fått i uppdrag att kartlägga och analysera statens styrning av statlig och kommunal verksamhet. Regeringen har tidigare aviserat att den vill starta ett arbete att utveckla den statliga styrningen i en riktning som innebär att verksamhetsnära kunskap, erfarenhet och yrkesetik ska bli mer vägledande." (Statskontoret 2016-02-10)

http://www.statskontoret.se/nyheter/nytt-uppdrag-om-statlig-styrning-av-offentlig-sektor/


IVO publicerar statistik 

Statistik från IVO visar att det fram till den 8 februari 2016 fanns 1220 HVB för ensamkommande och 19 stödboenden. (IVO 2016-02-12)

http://www.ivo.se/nyheter/2016/ivo-publicerar-statistik-om-antalet-hvb-hem-for-ensamkommande-barn/ 

http://www.ivo.se/om-ivo/statistik/ej-verkstallda-beslut/

 


Beviskravet om tilltalads ålder 

Svea hovrätt har i ett mål om grov misshandel kommit fram till att en tilltalad som saknar identitetshandlingar ska behandlas som vuxen när straffet bestäms. (Svea hovrätt 2016-02-17)

http://www.svea.se/Om-Svea-hovratt/Nyheter-fran-Svea-hovratt/Beviskravet-i-fraga-om-tilltalads-alder-nar-denne-saknar-identitetshandlingar/


Barns rättigheter 

”Jag är mycket angelägen om att svensk lag följs och att flickor som flytt till Sverige behandlas som barn vid ankomsten till Sverige, oavsett giftemål. Därför arbetar också nu Socialstyrelsen med att förtydliga de riktlinjer som finns i denna fråga”, säger Åsa Regnér, Barn-, äldre- och jämställdhets-minister. (2016-02-10)

http://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/02/asa-regner-barns-rattigheter-ska-sattas-framst/

http://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/02/asa-regner-socialtjansten-har-ett-mycket-stort-ansvar/

 


Afghansk folkvandring

"Inströmningen av flyktingar till Europa har ökat enormt i år. De flesta kommer från Syrien, men afghaner utgör den andra största gruppen. Sociala system i mottagande länder har blivit allt hårdare ansträngda, särskilt på lokal nivå." (SAK 2016-02-02)

http://sak.se/blogg/afghansk-folkvandring-fakta-siffror-och-trender

 


Återvändandedirektivet

I en promemoria från justitiedepartementet föreslås "lagändringar med anledning av en uppföljning i vissa delar rörande genomförandet i svensk rätt av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta. ID-nummer: Ds 2016:3." (Justitiedepartementet 2016-02-17)

http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2016/02/ds-20163/


Sekretessregler

Kammarrätten fastslår i fyra domar att en journalist inte får ta del av överförmyndares uppgifter om gode män för ensamkommande barn.

"En journalist från Sveriges Radio begärde att få ta del av vissa uppgifter i allmänna handlingar om gode män för ensamkommande barn. Över-förmyndarna i Örkelljunga, Hässleholm, Klippan och Bromölla avslog hans begäran." (Kammarrätten i Göteborg 2016-02-15)

http://www.kammarrattenigoteborg.domstol.se/Templates/Pages/DV_Press.aspx?id=48537

 God man-centrum
Hjälp och rådgivning med uppdraget under helgfria dagar.

Ann-Sofie Gothnell  0705331995

Lena Mårtensson 0705 299799
Inga-Lill Klahr 070 7218464
Thore Jansson 070 190 45 93 
Åke Engman 070 6824506
Christina Hahre 070 7890338 
Carina Bindzau 070 7603517 
Bengt Winnow 070 8553459 
Annika Sehlstedt 070 8359673 
Ann-Helene Danielsson  070 3166241 
Anna-Lena Ståhle 070 5818835
Johnny Samuelsson 0704 820410


Kontaktinformation

Nyhetsbrev
Johnny Samuelsson  mobil 0704 820410
Karin Senter mobil 0730238493


Talespersoner
Katarina Nyberg: mobil 073 9912875
P-O Nygren: mobil 070 2372910


E-post: 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV
Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se
Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se

RGMV

Gode män vårdnadshavare

Nyhetsbrev nr 3, februari 2016


 

Nya  asylregler på remiss

En tillfällig lag om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige är nu på remiss. Lagen gäller i tre år och tillämpas när beslut om uppehållstillstånd fattas under den period som lagen är giltig. Lagen ska inte tillämpas vid beslut om uppehållstillstånd för barn och barnfamiljer som ansökt om asyl senast den 24 november 2015. (Justitiedepartementet 2016-02-11)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/forslag-om-att-tillfalligt-begransa-mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige/


Saknar god man
15000 ensamkommande barn/unga saknar idag en god man på grund av den oväntat stora ökningen av ensamkommande under hösten 2015. En annan orsak är att kommunerna inte rekryterat och utbildat tillräckligt många gode män. En undersökning som Länsstyrelsen i Östergötland gjort visar att 60 respektive 42 procent av landets kommuner uppgav att de hade svårigheter att tillgodose behoven av särskilt förordnade vårdnadshavare och gode män redan för två år sedan.
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/nyheter/2015/Pages/positiva-erfarenheter-av-hur-mottagandet-av-ensamkommande-barn-fungerar.aspx?keyword=flyktingmottagning


Skickar bidrag till hemlandet
År 2015 utbetalade CSN 3,1 miljarder kronor i studiebidrag till 396 800 studerande och 135 miljoner som ett extra bidrag till 22 300. Ensam-kommande är i många fall berättigade till dessa extratillägg, men det förekommer att bidragen av olika skäl skickas till hemlandet. I vilken omfattning och hur stora summor det handlar om är oklart. Utifrån vad som sägs i förordningen om mottagande av asylsökande (1994:361) ska inte ställföreträdare medverka till detta. 
http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/skicka-pengar-till-hemlandet-och-bankkort


IVO granskar säkerhet och trygghet 
I 2016 års tillsyn av HVB, de särskilda ungdomshemmen samt stödboenden, granskar IVO säkerhet, trygghet genom att samtala med de ungdomar som bor där.

Tillsynen bör, enligt RGMV, inte begränsas under 2016, då behovet nu kan anses vara särskilt stort. RGMV menar att sådant som att följa de uppsatta regler som finns och respektera andra boende och personalen behöver granskas kontinuerligt.
http://www.ivo.se/nyheter/2016/ivo-granskar-barnens-sakerhet-och-trygghet-pa-hvb/
http://www.ivo.se/ensamkommande-barn/stodboende/


God man-centrum
Sedan en tid tillbaka erbjuder RGMV gode män hjälp med uppdraget genom rådgivning. De som på svarar på frågor och ger goda råd är länsombud inom RGMV och erfarna gode män som parallellt med egna uppdrag ger en uppskattad och behövlig hjälp. 


Barn/unga som försvinner  
"Kunskapsläget om ensamkommande barn som försvinner behöver stärkas. Regeringen uppdrar därför åt länsstyrelserna att genomföra en nationell kartläggning av ensamkommande barn som försvinner." 

(Socialdepartementet, Åsa Regnér 2016-02-02)
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2016/02/uppdrag-om-ensamkommande-barn-som-forsvinner/


Fri rörlighet 
När ensamkommande barn/unga inte längre kan ta tåget från Köpenhamn på grund av ID-kontroller tar de sig över Öresundsbron till Malmö gömda i bilar, eller på de hundratals långtradare som varje dygn passerar den svenska tullen utan att kontrolleras. Men intresset för att ta sig till Sverige har minskat och bara omkring 750 ensamkommande har kommit sedan årsskiftet.


Bidrag för glasögon

Oberoende boendeort är barn och unga i åldern  8–19 år berättigade 800 kronor i bidrag för glasögon från och med 1 mars 2016.
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/02/fragor-och-svar-om-bidrag-till-glasogon-for-barn-och-unga/


Arbetet med återvändande
"Migrationsverket, Polisen och Kriminalvården har fått i uppdrag av regeringen att effektivisera arbetet kring personer som ska återvända efter avslag på sina asylansökningar."  (Migrationsverket 2016-02-03)
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-02-03-Tre-myndigheter-ska-tillsammans-utveckla-arbetet--med-atervandande.html


Foto: J Samuelsson

Folkhögskolor och ensamkommande
Den 20 januari samlades olika folkhögskolor på Önnestad för att utbyta kunskap och erfarenheter i arbetet med ensamkommande ungdomar. På Österläns folkhögskola i Tomelilla har man sedan flera år tagit emot ensamkommande som får  utbildning och bor på skolan.
Enligt Folkhögskoleförordningen kan sökande antas till folkhögskola, om han/hon  är minst 18 år. Också de som är yngre bör ges möjlighet att studera på folkhögskola och statsbidrag utgå även för dem, anser RGMV.
http://us10.campaign-archive2.com/?u=0d5d13d2e71d7ab11ee1a2854&id=558d99c352&e=4847fbd9be


Anders Ygeman 

Foto: Kristian Pohl/

Regeringskansliet

Marockanska gatubarn
Sverige kommer att bekosta barn- eller ungdomshem i Marocko för att mottagandet av de marockanska gatubarnen ska bli bättre i hemlandet, rapporterar TV4 Nyheterna (2016-02-02).

RGMV menar att regeringens åtgärd är bra, men ensamkommande som utvisas eller överförs ska inför utvisningen/överförningen dessutom erbjudas en ändamålsenlig utbildning, företrädesvis en praktisk sådan. De ska också ges möjlighet att avsluta den. Detta kan leda till att färre går under jorden inför en verkställighet, då utbildningen kan möjliggöra en anställning i hemlandet eller första asylland och därmed skapa större trygghet. 
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/stockholm/sverige-vill-bekosta-mottagande-av-gatubarn


Handlingar som får godtas som pass
Här finns en länk till Migrationsverkets föreskrifter och allmänna råd om handlingar som får godtas som pass!

(MIGRFS 1/2016PDF. Migrationsverket 2016-01-11)
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac38715923b6/

1454059405240/MIGRFS++1+2016.pdf


JO
JO har i beslut från 2012 och 2015/16 uttalat att Migrationsverket i princip ska godta den ålder en person uppger vid asylansökan tills dess att hela ärendet är avgjort och om det inte är helt uppenbart att åldern är felaktig. 

JO:s beslut har inneburit att rättssäkerheten i ett avseende kan ha stärkts, men för barn/unga har det inneburit att de i ökad omfattning tvingas bo med vuxna på HVB och Familjehem vilket orsakar stora problem.
http://www.jo.se/PageFiles/6388/6942-2013.pdf
http://www.jo.se/PageFiles/1524/4107-2011.pdf


Nyanländas etablering
För att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet föreslog regeringen i november 2015 en ny lag som innebär att alla kommuner ska bli skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning. Förordningarna träder i kraft samma dag som den nya lagen, den 1 mars 2016. (Regeringen 2016-02-04)
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/02/fragor-och-svar-om-lagen-om-mottagande-av-vissa-nyanlanda-for-bosattning/


Uppdatering av ålder och skolgång 
Nyanlända elever som påbörjat sina studier kan fullfölja dessa även om Migrationsverket gjort en uppdatering av åldern. Detta regleras av Skolagen (2010:800 15 kap 5§ och 29 kap 2-3 §)


Kriminella ensamkommande
Bland de drygt 55 500 ensamkommande barn/unga som kommit till Sverige de senaste fem åren finns ett mindre antal som begår olagliga handlingar.  I denna grupp återfinns bland annat unga som är i människohandel och därmed kan tvingas till lagöverträdelser.

Ensamkommande som på olika sätt bryter mot lagen är inte på något sätt representativa för det stora flertalet. De allra flesta följer de lagar och regler som finns och vill studera för att få ett arbete. Men sysslolöshet och en lång väntan på besked har lett till oroligheter och drogmissbruk bland unga i vissa kommuner. 
http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/upptäcka-drogmissbruk


God man-centrum

Hjälp och rådgivning med uppdraget under helgfria dagar.

Ann-Sofie Gothnell  0705331995

Lena Mårtensson 0705 299799

Inga-Lill Klahr 070 7218464
Thore Jansson 070 190 45 93 
Åke Engman 070 6824506
Christina Hahre 070 7890338 
Carina Bindzau 070 7603517 
Bengt Winnow 070 8553459 
Annika Sehlstedt 070 8359673 
Ann-Helene Danielsson  070 3166241 
Anna-Lena Ståhle
 070 5818835

Johnny Samuelsson 0704 820410


Kontaktinformation

 

Nyhetsbrev

Johnny Samuelsson 0704820410

Karin Senter 0730238493

 

Talespersoner

Katarina Nyberg: mobil 073 9912875

P-O Nygren: mobil 070 2372910

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV
Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se
Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se


Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson

Redaktörer:  Karin Senter, Johnny Samuelsson

RGMV

Gode män och Vårdnadshavare

Nyhetsbrev nr 2 januari 2016

 


 

Osäker prognos
Migrationsverkets beräkningar pekar på att 24000 barn och unga kommer att söka asyl i Sverige under 2016, men beräkningarna är osäkra. "EU:s och enskilda medlemsstaters agerande kommer att ha en avgörande betydelse för hur många asylsökande som når Sverige framöver", säger Merjem Maslo, omvärlds- analytiker på Migrationsverket. (Migrationsverket 2016-01-28)
Fram till och med den 28 januari i år har Migrationsverket registrerat 620 ansökningar från ensamkommande omyndiga. Under samma period förra året var  motsvarande antal 560.
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-10-22-Stor-osakerhet-i-prognosen---EUs-agerande-avgorande.html


Förtydligande om ekonomiskt ansvar
En ställföreträdare för ensamkommande barn och unga ansvarar för alla angelägenheter – personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Oavsett var barn och unga placeras är grunderna för uppdraget desamma. Det finns dock en skillnad när det gäller det ekonomiska ansvaret för de barn och unga som placeras på HVB respektive i familjehem.
http://www.rgmv.se/index.php/gmv-1/uppdraget-som-god-man-11/ekonomiskt-ansvar-vid-placering-pa-hvb-och-familjem
 


Ny anvisningsmodell
Regeringen ger Migrationsverket i uppdrag att ta fram en ny modell för anvisning av asylsökande ensamkommande barn och unga. (Regeringen 2016-01-29)
http://www.regeringen.se/contentassets/29086c6bbbeb4a208801eb45cd02381e/en-ny-anvisningsmodell-for-asylsokande-ensamkommande-barn-och-unga.pdf


Folkbokföring?
"Var ska barnet vara folkbokfört vid växelvis boende? Vad betyder t ex avstånd till dagis, syskons skolgång och koppling till ursprungsbostaden? Fyra domar betonar att en sammantagen bedömning av samtliga omständigheter ska göras."

(Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen 2016-01-25)
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm

/Domar/Domar%202016/Dom%20i%20m%C3%A5l%202703-15_2293-15_6816-14_3351-15.pdfFoto GP

Oerhört tragiskt
Händelsen där en personal på ett HVB i Mölndal knivdödades är en oerhörd tragedi. "Birgitta Korpe, verksamhetschef för området ensamkommande barn, beskriver en av de åtgärder som nu vidtas på alla kommunala HVB-boenden och förklarar att alla köksknivar kommer att låsas in. Personal kommer också att närvara när barn och unga använder vassa föremål." (GP 2016-01-24) 
http://m.gp.se/nyheter/goteborg/1.2969953-efter-dadet-molndal-laser-in-alla-knivar-pa-hvb
hem#sthash.xXRX4AbB.dpuf
http://www.gp.se/nyheter/vastsverige/1.2970519-alexandra-jobbade-ensam-vid-attacken


Kommuner har stora svårigheter
"Många kommuner har stora svårigheter att klara arbetet med ensamkommande barn och ungdomar. En fördjupad kartläggning visar till exempel att 43 av 50 tillfrågade kommuner inte har tillräckliga möjligheter att följa upp placeringarna.
(Socialstyrelsen 2016-01-22)
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015december/merflexiblareglerforhvb


Migrationsöverdomstolen
Ett beslut från Kammarrätten i Stockholm samt Migrationsöverdomsstolen säger att: "När Migrationsverket prövat frågan om uppehållstillstånd (anknytning) är det olämpligt att migrationsdomstolen avslår överklagandet för att ansökan gjorts först efter inresan. (Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen 2016-01-28)
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Templates/Pages/DV_News.aspx?id=48363


Lagliga vägar för att söka asyl i EU
Regeringen har gett Maria Ferm (mp) i uppdrag att analysera förutsättningarna för att skapa lagliga vägar för att söka asyl i EU. "Utredaren ska utifrån ett brett angreppssätt analysera förutsättningarna för att skapa lagliga vägar för att söka asyl i EU." (Justitiedepartementet 2016-01-28)
"Enligt 4 kap. 20 § första stycket utlänningsförordningen ger en utlänning, som befinner sig utanför Sverige och vill ansöka om uppehållstillstånd, normalt in ansökan till en svensk utlandsmyndighet i hemlandet eller det land där han eller hon är bosatt. Ansökan utreds också där." (Migrationsverket 2015-09-07)
http://www.migrationsverket.se/download/18.27485d6514fa83199cf4d0/
1442215323019/MIGRFS+072015.pdf
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/01/lagliga-vagar-for-att-soka-asyl-i-eu/Foto Migrationsverket

Konsekvenser för Afghanistan

"Under oktober-december förra året sökte 16 744 afghanska ensamkommande barn asyl i Sverige. Tio gånger fler än under hela 2014". Anders Rydén, som är en av Migrationsverkets landanalytiker och expert på Afghanistan, förklarar 

att landet "mer eller mindre töms på lite äldre pojkar och unga män"
(Migrationsverket 2016-01-21)
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-01-21-Darfor-har-sa
manga-ensamkommande-afghanska-barn-sokt-asyl-i-Sverige.html
http://www.godmanakuten.se/index.php/fltktingar/v%C3%A4gen-till-sverige-2


Nyanlända i fler skolor
Utbildningsdepartementet vill främja en jämnare fördelning av nyanlända elever mellan olika skolor och därigenom förbättra förutsättningarna för intergration. Därför har en utredning tillsats och den har i uppdrag "att utreda hur kommuner i större utsträckning ska kunna placera elever i andra skolor än de närliggande".
(Utbildningsdepartementet 2016-01-22)
Åtgärden är bra, liksom många andra åtgärder som regeringen har infört. Men den förkortar inte nödvändigtvis på den väntetid som kan finnas innan nyanlända barn och unga får en utbildningsplats. Avsaknaden av en meningsfull aktivitet i vardagen kan givetvis skapa frustration och påverka barnets eller ungdomens mående och agerande på ett negativt sätt. RGMV menar att en snabb väg in till skolan och en förmedling av praktikplatser för ensamkommande ungdomar är det som behövs. För att detta ska kunna ske behövs mer personal som särskilt arbetar med detta.
http://www.regeringen.se/contentassets/159ca5495b824d5093fb83d8549cc779/plats-for-nyanlanda-i-fler-skolor-2016-9.pdf


Sverige och Marocko överens
"Marocko öppnar för att i större utsträckning ta tillbaka sina medborgare. Sverige och Marocko inrättar nu en kommitté med tjänstemän från båda länderna för att underlätta identifieringen och skapa en fungerande process för att marockanska barn och ungdomar ska kunna återvända."(Anders Ygeman, Justitiedepartementet 2016-01-19)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/01/sverige-och-marocko-overens-om-atervandande/


Goda nyheter från UNICEF
"Vi har vaccinerat miljontals barn mot dödliga sjukdomar. Allt fler barn har fått möjlighet att gå i skolan och tillgång till rent vatten. Vi har nått barn på flykt med livräddande förnödenheter och stöd. Men många fler behöver hjälp. Vi hoppas att du vill vara med och nå ännu fler barn i år." (UNCIEF 2016-01-25)
https://blog.unicef.se/category/goda-nyheter/


Ensamkommande försvinner
Länsstyrelsen vill förebygga att ensamkommande barn och unga försvinner. "Anpassade boendeformer för utsatta barn, bättre och tillgängliga utbildningar för gode män och insatser för att förbereda barn på ett eventuellt avslagsbesked" är några av Länsstyrelsens rekommendationer för att undvika försvinnanden. (Länsstyrelsen 2016-01-26)
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/manskliga
rattigheter/Pages/ensamkommande-barn-som-forsvinner.aspx
http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/gd-man-till-f%C3%B6rsvunna-barn-unga


Dags att betala medlemsavgiften för 2016
Som medlem i RGMV får du, om behovet finns, stöd i uppdraget av erfarna gode män. Du får också möjlighet att medverka till att förbättra förutsättningarna för   gode män och vårdnadshavare, så att uppdraget kan utföras  på det sätt lagstiftaren avsett och att ensamkommande barn och unga därmed får det stöd de har rätt till. Du får även RGMV:s nyhetsbrev med aktuella händelser och frågor. Genom föreningen kan du
 teckna ansvars- och olycksfallsfärsäkringar.
http://www.rgmv.se/index.php/medlemskapFoto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Våldsbejakande extremism

"Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke var värd för ett nätverksmöte för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism med representanter för fem nordiska länder." (Kulturdepartementet 2016-01-20)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/01/sverige-vard-for-nordiskt-natverksmote-om-forebyggande
arbete-mot-valdsbejakande-extremism/


BO om ensamkommande
Ensamkommande barn har nekats sjukvård och kan sakna en god man. I en ny rapport riktar Barnombudsmannen allvarlig kritik mot situationen på ankomstboenden i Sverige. (SR 2016-01-21) 
RGMV instämmer i kritiken och gör bedömmningen att uppskattningsvis drygt

15 000 ensamkommande barn och unga står utan en god man idag. Barnen och ungdomarna löper dessutom risk att få en olämplig god man som endast motiveras av pengar. Överförmyndare och SKL måste redovisa hur många som står utan en god man och vilka åtgärder som vidtas för att entlediga olämpliga personer och hindra att fler sådana förordnas. 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6350563


Rekordmånga utvandrade under 2014
"Utvandringen fortsatte att ligga på en hög nivå under 2014 – totalt utvandrade

51 200 personer från Sverige. När det gällde kvinnorna har aldrig så många utvandrat ett enskilt år. Flest personer flyttade till Norge, som var särskilt populärt hos svenskfödda utvandrare." (Statistiska centralbyrån 2016-01-25) 
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Rekordmanga-kvinnor-utvandrade-under-2014/


Hjälp och rådgivning med uppdraget
Behovet av rådgivning är stort, framför allt hos nyblivna gode män och vårdnadshavare, och borde i första hand tillgodoses av kommunerna. I väntan på att så sker kan gode män vända sig till RGMV:s länsombud för rådgivning helgfria dagar. Länsombuden har stor erfarenhet och kompetens inom uppdraget. 

Inga-Lill Klahr 070 6729182 
Thore Jansson 070 190 45 93 
Åke Engman 070 6824506
Christina Hahre 070 7890338 
Carina Bindzau 070 7603517 
Bengt Winnow 070 8553459 
Johnny Samuelsson 0704 820410
Annika Sehlstedt 070 8359673 
Ann-Helene Danielsson  070 3166241 
Anna-Lisa Ståhle
 070 5818835


Kontaktinformation

Talespersoner

Katarina Nyberg: mobil 073 9912875
P-O Nygren: mobil 070 2372910

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV
Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se
Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se


Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson

Redaktörer:  Karin Senter, Johnny Samuelsson

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Kommande möten
Årsmöte 2020, mars-april

Stryelsemöten 2020
(information kommer)

 

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com


P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

 

Eva Wennberg. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut.
Uppland
Tfn 0174 40320, 073 8554499

E-post eva(at)bjorksta.se

 

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

 

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland

E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

 

 

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

 


Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

 

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 

Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post
 barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793


Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Blekinge län
Vakant


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle

E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Östergötlands län
Reidun  Claesson
E-post reidun.claesso(at)gmail.com
Tfn.0705892155

 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Vakant


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top