RGMV

Gode män Vårdnadshavare

Nyhetsbrev nr 1 januari 2016 


 

Tolkföretag blandar sig i uppdraget
Med hänvisning till att gode män inte är myndighetspersoner och tolkars säkerhet har Tolkförmedling Väst i Göteborg bestämt att gode män till omyndiga ensamkommande bara får anlita tolk på telefon. 

Sälvklart är det en  gode mans sak att avgöra om ett samtal med barn och unga ska genomföras med tolk på plats eller telefontolkning, inte ett anlitat företag. Berörda upphandlande myndigheter, som Överförmyndare, bör göra detta klart för företaget och omedelbart säga upp samarbetet och anlita ett annat företag om de inte ändrar beslutet.  


Registrerade asylsökande 

Totalt registrerades  under 2015 162877 personer som asylsökande i Sverige. Bland dessa personer fanns 35369 omyndiga ensamkommande. 3285 beviljades under det gågna året uppehållstillstånd och 158 lämnade  landet självmant efter utvisningsbesked och 13 med tvång.

Fram till och med de 16 januari i år har Migrationsverket mottagit 451 ansökningar från ensamkommande omyndiga. (Migrationsverket 2016-01-18)


Människohandel
"Migrationsverket inför nu en rutin som ska motverka människohandel.Vid förlängningen av arbetstillstånd kommer myndigheten att intervjua de sökande när det finns omständigheter som kan tyda på människohandel"

(Migrationsverket 2016-01-11). Samma rutiner bör självfallet också tillämpas vid registreringen av omyndiga ensamkommande. RGMV
http://www.migrationsverket.se/OmMigrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-01-11
Muntliga-utredningar-ska-motverka-manniskohandel.html


Dataskyddsreform
"Den nya förordningen för dataskydd beräknas vara översatt, språkgranskad och formellt antagen i april/maj 2016. Två år senare, det vill säga i april/maj 2018, ska förordningen träda i kraft och ersätta den svenska person-uppgiftslagen." Datainspektionen 2016-01-14

 


Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet
Tillfällig lag om TUT
För närvarande pågår arbetet på justitiedepartement med den lagrådsremiss som avser tillfälliga uppehållstillstånd. Den skulle ha varit klar i december men kommer nu sannolikt att skickas ut i början av våren. För gode män kommer lagen innebära vissa förändringar i uppdraget och det är även osäkert hur frågan om särskilt tillförordnade vårdnadshavare kommer att hanteras av berörda myndigheter.


Socialtjänsten blundar
Det förekommer i vissa fall att vuxna asylsökande uppger en ålder som inte stämmer, då de har kunskap om de fördelar som finns när man som omyndig söker asyl. Brister i Migrationsverkets åldersbedömning gör att de registreras som omyndiga och placeras på boenden för minderåriga där de blir kvar trots socialtjänsten vetskap. RGMV ser detta som ett problem, då vuxna rent generellt inte ska betraktas och bemötas som minderåriga. De resurser som avsätts för omhändertagandet av minderåriga - såsom särskilda boenden, gode män, osv. - ska heller inte gå till vuxna personer. 


Migrationsverket åldersbedömningar vid registreringstillfället måste därför förbättras. Socialstyrelsen måste också informera socialsekreterare och socialnämnder i landets kommuner om att de inte är bundna av Migrationsverkets åldersbedömningar. De kan, när de finner det nödvändigt, gör egna bedömningar och omplaceringar för att vuxna inte ska bo på boenden för minderåriga. 


Id-kontroll på väg i landets skolor
"Nu skärps säkerheten på många skolor för att hindra obehöriga att klampa in. Men i hela landet diskuteras åtgärder för att värna den trygghet som alla förväntar sig i skolan.” (Lärarnas tidning 2016-01-07)

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2016/01/07/id-kontroll-pa-vag-landets-skolor


Oklart
I ett tidigare nyhetsbrev lyftes frågan om den problematik som kan uppstå om gode män tar emot utbetalningar från exempelvis CSN som sätts in på gode mannens privata konto. Det är fortfarande oklart vad som gäller när en sammanblandning gode mannens egna medel med ungdomens uppstår. Den nuvarande ordningen är ett bekymmer för ställföreträdare och SKL som lovat ge besked i frågan, vilket enligt RGMV bör ske snarast. En viktig samhällsresurs
Det civila samhällets insatser är oumbärliga i flyktingsituationen. Inte minst gäller det medborgare som på ideell grund gör föredömliga insatser som gode män för omyndiga ensamkommande. Men enligt  SKL bör  dessa god män, enligt en holländsk modell, bytas ut mot socionomer, då man anser att det nuvarande systemet havererat.

RGMVs uppfattning är att det är bra och viktigt att medborgare ges möjligt att aktivt delta i samhällsarbetet. I den mån systemet kan anses ha havererat beror det på kommunernas oförmåga att rekrytera, utbilda, stödja och behålla lämpliga gode män.  


Ensamkommande bör få sexualundervisning
En stor del av de ensamkommande flyktingpojkarna kommer från samhällen med normer kring kön och sexualitet som på många sätt skiljer sig från det svenska majoritetssamhällets. Därför behövs utbildning för dem när det gäller sex- och samlevnadsfrågor, skriver Kristina Ljungros och Maria Andersson, RFSU, i Svenska Dagbladet. RFSU 2016-01-17
http://www.rfsu.se/sv/Sex-och-politik/Debattartiklar/Ensamkommande-bor-fa-sexualundervisning-Svenska-Dagbladet/


Delgivning av beslut i asylärenden 
RGMV har tidigare efterlyst en förenklad form för delgivning av beslut. Gode män ska inte behöva företa dagslånga resor till och från Migrationsverket för besök som klaras av på mindre än en timma. Telefon- och videokonferenser skulle underlätta för alla berörda och av Förvaltningsrättslagen 21§ framgår att delgivning på telefon är möjlig. 
http://www.rgmv.se/index.php/9-om-gmv/172-beslut-delgivning-och


Föredömlig information
Länsstyrelsen i Dalarna lägger regelbundet ut information om flykting-situationen i länet på webben. Det borde även andra län göra. 
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/Pages/default.aspx


Fördjupad analys
Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att göra en fördjupad analys av konsekvenserna för socialtjänsten, med anledning av den rådande flyktingsituationen och ökningen av antalet ensamkommande barn. Flickors utsatthet, tillgången till tolkar och kompetensbehovet i socialtjänsten är tre områden som ingår i uppdraget. (Regeringskansliet 2016-01-14)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/01/socialstyrelsen-far-i-uppdrag-att-gora-en-fordjupad-analys-av-mottagandet-av-ensamkommande-flyktingbarn/


Ny lag om utbildning för nyanlända
"För att möta det ökade antalet nyanlända elever genomför regeringen flera insatser för att skapa ett likvärdigt mottagande i hela landet." (Utbildningsdepartementet 2016–01-12)
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/01/utbildning-for-battre-etablering/


ICA-kort spärras
Migrationsverket spärrar ICA-kortet och utbetalningar av dagsbidrag och bidrag för kläder till ensamkommande omyndiga som är placerade på familjehem upphör. Anledningen är att Migrationsverket anser att dessa ersättningar ingår i den omkostnadsdel som utbetalas till familjehemmet.
För gode män kan det bli problematiskt att ta ansvar för barn och ungas ekonomi, då utbetalningar sker direkt till familjehemmet som oftast inte har tillräckliga kunskaper om den gode mannen eller vårdnadshavarens ansvar för barn och ungas ekonomi. Socialtjänsten måste upplysa familjehemmen om vad som gäller. SKL och Överförmyndare måste också vidta åtgärder som möjliggör för gode män och vårdnadshavare att kunna lämna en ekonomisk redovisning. 


Svar från Migrationsverket
En god man skrev till Migrationsverket och undrade varför dagersättningen till en omyndig ensamkommande inte utbetalats.

"Dagersättning har avslagits pga att barnet bor i familjehem. När omkostnadsersättning utgår måste avdrag göras för dagersättningen. Som god man ska du visa att ett sådant avdrag har gjorts eller att omkostnads ersättningen är så låg att den understiger den utbetalning Migrationsverket skulle gjort för barnet. I annat fall anses omkostnads ersättningen täcka barnets behov." (Migrationsverket)


Se upp med övernattningar
Det är inte alltid personer som utger sig för att vara släktingar verkligen är det och goda vänner är inte alltid så goda. Det finns all anledning att vara uppmärksam på vilka ungdomarna umgås med och alltid begära kontakt-uppgifter samt vara restriktiv rent generellt för att de inte ska råka illa ut. 
http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/%C3%B6vernattningar-och-m%C3%A4nniskohandel


Skolverkets validering
"Kartläggningsmaterialet ger skolan stöd i att ta reda på vilka kunskaper en nyanländ elev har med sig när hon eller han börjar skolan i Sverige. Resultatet av kartläggningen, tillsammans med elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt, ligger till grund för rektorns beslut om årskurs placering och undervisningsgrupp." (Skolverket 2016-01-06)

I arbetet med den studieplan som, efter en validering, ska utformas för varje elev behöver skolan inte endast ta hänsyn till vad som framgått rent kunskapsmässigt. Med hänsyn till den korta tid äldre elever har att inhämta olika kunskaper som är nödvändiga för att lyckas i sin utbildning och sitt fortsatta arbetsliv, behöver en realistisk studieplan upprättas. Det kan också vara nödvändigt att beakta sådant som en kommande utvisning eller överföring. Allt detta behöver ske för att ungdomen ska ges bästa tänkbara möjligheter att lyckas med studier och arbete - oavsett var han eller hon kommer bo i framtiden.
http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/kartlaggningsmaterial


Blir det bättre 2016?
För tio år sedan granskade Riksrevisionen den statliga tillsynen av de kommunala överförmyndarna. Granskningen visade att länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndarna var mycket svag. Små resurser, glesa inspektioner och kvalitetsbrister präglar verksamheten. Resultatet av granskningen har redovisats i rapporten Länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare (RiR 2006:5).
http://data.riksdagen.se/dokument/GT04RRS26


Försäkringar för gode män
I medlemsavgiften, som är 150 kronor, ingår en kris- och olycksfallsförsäkring och som medlem i RGMV kan du även teckna en ansvarsförsäkring. Klicka på länken för information om medlemskap och bli medlem.
http://www.rgmv.se/index.php/medlemskap


Hjälp och rådgivning med uppdraget, ring

Åke Engman 070 6824506

Christina Hahre 070 7890338

Carina Bindzau 070 7603517

Bengt Winnow 070 8553459

Annika Sehlstedt 070 8359673

Ann-Helene Danielsson  070 3166241

Anna- Lisa Ståhle 070 5818835

Johnny Samuelsson 0704 820410


Kontaktinformation

Talespersoner

Katarina Nyberg: mobil 073 9912875
P-O Nygren: mobil 070 2372910

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV
Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se
Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se


Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson

Redaktörer:  Karin Senter, Johnny Samuelsson

Nyhetsbrev nr 1, 2015


Trevligt folk säger man i Borlänge om somalier och det somaliska landslaget i bandy 
I veckan åker det somaliska bandylandslaget till Chabarovsk i Ryssland för att spela sitt andra bandy-VM sanktionerade av den somaliska regeringen. 
http://www.borlangebandy.se/klubben/somalia-bandy__1262


Professionella gode män
Ger en anställning gode män bättre förutsättningar att utföra uppdraget och innebär det en större trygghet för huvudmannen om den gode mannen har en fast lön?
Ja, det anser SKL och andra förespråkarna för anställda gode män som i syfte att höja kvaliteten på hur uppdraget genomförs vill förvandla ett anrikt ideellt medborgaruppdrag till en kommunal anställning. Syftet med en sådan förändring är att huvudmannen skall få den hjälp lagstiftaren avsett och att uppdraget ska kunna utföras på ett rättssäkert sätt.
www.rgmv.se


Flyktingbarn! 
Ensamkommande flyktingbarn är ett begrepp som olyckligtvis används om unga människor från olika länder, kulturer och som kommer hit av olika skäl. Benämningen innebär att de ses som en  homogen grupp och indikerar att de är i behov av omsorg och omhändertagande. Så kan det var i enskilda fall men inte generellt. Bättre vore att se de snart vuxna ungdomarna som resurser som kan bli en del av den arbetskraft som Sverige och svenska företagare efterfrågar. Under 2014  kom 7049 ensamkommande barn/unga flertalet i åldern 15-18 år och under januari 2015 har hitintills över 400 registrerats med förhoppningar om en utbildning som leder till etablering, jobb, och självförsörjning.


Fortfarande påbörjas asylprocessen utan en god man 
Trots att en god man enligt lag skall bistå barn/unga med asylansökan och bekräfta den påbörjas asylprocessen rutinmässigt utan en god man är närvarande vid registreringstillfället på Migrationsverkets ankomstenhet. Det får till följd att asylsökande barn/unga i en utsatt situation inte får det stöd som kan anses behövas och att ingen bevakar deras rättigheter. Migrationsverket ser positivt på en god man-jour men trots att RGMV  har uppmärksammat  ÖF på problemet har  några  åtgärder inte vidtagits för att asylsökande ensamkommande barn/unga ska få den hjälp som kan behövas och en god man som bevakar deras rättigheter på ankomstenheten.


Regeringen vill stötta svaga skolor men undviker frågan om nyanlända elever
Staten tar ett fastare grepp om skolan med den nya regeringen. Tre miljarder ska under 2016 gå till höjda lärarlöner – och från och med i vår får Skolverket möjligheten att gå in i svaga skolor för att styra upp verksamheten, enligt ­utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). (SvD)
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/regeringen-vill-stotta-svaga-skolor_4283887.svd


Ensamkommande asylsökande barn/unga
Riksrevisionen har inlett en granskning om mottagandet av ensamkommande asylsökande barn. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport, med planerad publicering i oktober 2015. Granskningen omfattar enbart mottagandet av de ensamkommande barnen under asylprocessen fram till beslut om uppehållstillstånd. Syftet är att utreda i vilken utsträckning staten har gett kommunerna förutsättningar att ta emot de ensamkommande asylsökande barnen, med utgångspunkt i barnets bästa. Med förutsättningar avses de ramar som styr kommunernas mottagande av ensamkommande asylsökande barn i form av regelverk, statliga ersättningar samt stöd och kunskap om ensamkommande som kommunerna kan behöva. Det handlar också om vilken handlingsfrihet ramarna ger i ett läge där allt fler kommuner tar emot allt fler barn. 
http://www.riksrevisionen.se/sv/GRANSKNINGAR/Planering-och-uppfoljning/Pagaende-granskningar/Pagaende-granskningar/Ensamkommande-asylsokande-barn/


IVO granskar att medborgarna för vård och omsorg som är säker
Den 1 juni 2013 inrättades Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som då tog över tillsynen och viss tillståndsverksamhet från Socialstyrelsen. IVO har drygt 600 medarbetare och den årliga budgeten är cirka 650 miljoner kronor. Verksamheten bedrivs vid tre myndighets övergripande avdelningar i Stockholm och sex regionala kontor i landet. Inspektionens uppgifter består främst av tillsyn och tillståndsprövning avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vidare har inspektionen bland annat ansvar för de register som behövs för att utföra verksamheten. Syftet med tillsynen är att granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enhetlighet med lagar och andra föreskrifter. http://www.ivo.se/Sidor/default.aspx


Migrationsverket och enhetlighet
Inom Migrationsverket pågår sedan 2012 ett projekt vars främsta syfte är att öka förutsättningarna för en hög rättslig kvalitet i handläggning och beslutsfattande. Inom detta projekt har det tagits fram ett antal metoder för systematisk uppföljning och bedömning av enhetlighet. En av de framtagna metoderna innebär att en uppföljningsgrupp bestående av medarbetare, en asylexpert, en verksjurist och en processförare väljer ut och analyserar 100 ärenden utifrån en checklista. Resultatet återkopplas sedan till enhetens övriga medarbetare. Efter detta upprättar enhetschefen en handlingsplan där förbättringsåtgärder lyfts fram. Handlingsplanen ska utgöra ett stöd för det förbättringsarbete som ska främja utvecklingen av rättslig kvalitet.


Riksrevisionen har granskat den statliga tillsynen och kvalitets granskningen av grund- och gymnasieskolan.
Utvärderingar visar på sjunkande kunskapsresultat bland svenska elever och att den svenska skolan blivit allt mindre likvärdig. Ett av statens styrmedel för att verka för en likvärdig utbildning av god kvalitet är inspektion av skolhuvudmännen genom tillsyn och kvalitetsgranskning. Skolinspektionen ansvarar för denna verksamhet. En granskning från Riksrevisionen visar att den statliga tillsynen för närvarande inte på ett tillräckligt sätt verkar för att ge goda förutsättningar för att alla elever får en likvärdig utbildning av god kvalitet som ger möjlighet till förbättrade kunskapsresultat.
http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/18551/RiR_2013_16_Anpassa_Statens%20skolinspektion.pdf


Etableringsreformen i Gnesta
Etableringsreformen trädde i kraft i december 2010. Därmed övertog staten det samlade ansvaret från kommunerna att underlätta nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Statskontoret har på uppdrag av regeringen följt genomförandet av etableringsreformen och analyserat hur väl myndigheterna samverkar och samordnar sina verksamheter för att uppnå en effektiv etableringsprocess. Statskontorets övergripande bedömning är i denna slutrapport att berörda aktörer behöver förstärka samordningen av sina verksamheter. Många nyanlända får inte en etableringsplan inom den tid som regeringen har bestämt. Därtill är inte aktiviteterna tillräckligt anpassade till de nyanländas förutsättningar och behov.
http://www.gnesta.se/stodomsorg/nyisverige/etableringsreformen.4.4461e4f912c96e5ffb680007441.html


Var uppmärksam!
Den världsomfattande handeln med barn och unga som förekommer kan innebära att de som söker asyl i Sverige är i människohandel och utnyttjas för sexuella syften, arbete, stölder, tiggeri och narkotikahandel. Att vara uppmärksam på sådana omständigheter och ha en beredskap för att möta den problematiken är svårt, men oerhört viktigt. Att vara uppmärksam på att barn och unga kan tvingas till omskärelse eller könsstympning, barn- och tvångsäktenskap eller rekryteras som soldater i utlandet ligger i gode mannens uppgift. Var dessutom uppmärksam på om barnet/ungdomen ligger i riskzon för att rekryteras och ansluta sig till olika extrema grupper, såsom terroristgrupper. Våra barn/ungdomar är ofta i en särskilt utsatt situation, och vår guidande roll kan här bli oerhört viktig och hjälpa den unga att navigera i tillvaron.


Terrorresor och terrorträning ska kriminaliseras
Regeringen har beslutat att ge Lars Werkström, rättschef vid Åklagarmyndigheten, uppgiften att som särskild utredare se över om det behövs lagändringar för att Sverige ska leva upp till FN:s krav på straffrättslig reglering för att kriminalisera träning och stöd till terrororganisationer. 
Se: Genomförande av internationella straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism
<http://www.regeringen.se/sb/d/19680/a/251912>
Debattartikel:
Terrorresor och terrorträning ska kriminaliseras <http://www.regeringen.se/sb/d/19469/a/251847>


Nyanlända elevers värdighet
Kränkningar av barns eller elevers värdighet kan förekomma i form av kränkande behandling eller trakasserier. Kränkande behandling är enligt skollagen ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som inte har ett samband med diskrimineringsgrunderna. Det är elevens upplevelse av händelsen som definierar kränkningen. Om kränkningarna har koppling till diskrimineringsgrunderna, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller ålder, definieras det som trakasserier. Samtliga ensamkommande ungdomar omfattas av diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet, flera omfattas av diskrimineringsgrunden för religion och givetvis kan också diskriminering utifrån de andra grunderna drabba eleverna. En relevant fråga är om den Språkintroutbildning som ofta bygger på exkludering riskerar att öka diskrimineringen inom skolan. Att invandrade elever i högre grad än elever med svensk bakgrund visat sig löpa större risk att kränkas och diskrimineras visar på nödvändigheten att vara uppmärksam också på denna typ av förhållanden.


Överförmyndaren missköter i många fall sina gode män
Uppdraget som god man är givande på många vis men kan även vara påfrestande i vissa fall och därtill finns kravet att alltid finnas till hands 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan och vara beredd att med kort varsel rycka ut när det behövs. Ersättningen för uppdraget varierar mellan kommunerna liksom om det  utgår ett fast arvode eller ersättning enligt räkning för den tid som lagts ned vilken inte sällan ifrågasätts. Det finns ingen anledning att tillvägagångssättet skiljer sig mellan kommunerna inte heller att gode män ska behöva vänta i tre månader på att ersättningen utbetalas. RGMVs uppfattning är att ersättningen skall vara fast och vid speciella omständigheter skall gode män kunna begära ett extra tillägg utan att ifrågasättas och självklart ska ersättningen betalas ut varje månad.


Språkintroduktion för nyanlända elever
Karin Senter
RGMV (Riksföreningen gode män vårdnadshavare) arbetar för bättre förutsättningar gör gode män/vårdnadshavare för  att skapa en så god tillvaro för ensamkommande barn/ungdomar som det bara går, vilket bland annat innebär att lyfta fram möjligheter och brister i utbildningen för dessa unga personer. Det finns flera saker vi anmärker på. www.rgmv.se


Migrationsverket ökar i popularitet som arbetsgivare
Varje år röstar Sveriges universitets- och högskolestudenter fram sina framtida drömarbetsgivare i landets största studentundersökning, Företagsbarometern. När nästan 1100 juriststudenter under 2014 svarade på frågan om vilken arbetsgivare de helst ville arbeta för, kom Migrationsverket på plats 16. Det finns även en KarriärBarometer och under året har nästan 12  000 unga yrkesverksamma akademiker tillfrågats om sitt intresse för att arbeta hos olika arbetsgivare. Undersökningarna visar att Migrationsverket ökar i popularitet bland både ekonomer och jurister. För unga jurister som jobbat några år ligger Migrationsverket på plats 42 mot förra årets placering på 76. Bland unga ekonomer har Migrationsverket ökat från plats 159 till plats 133.


Mamma i Iran motsatte sig ett ställförträdarskap för sitt barn
Särskild förordnad vårdnadshavare för M.A, en 17-åring med mor i Iran, är ett ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd i Sverige. Fadern är sedan flera år avliden. Socialnämnden har hos tingsrätten hemställt om att en särskild vårdnadshavare förordnas för M.A. Vid kontakter med M.A:s mor i Iran har modern motsatt sig att en särskild vårdnadshavare förordnas för hennes son. Tingsrätten beslutar ändå förordna en särskild vårdnadshavare för M.A. enligt 6 kap. 8a§ FB och anger som skäl att modern måste anses varaktigt förhindrad att praktiskt utöva vårdnaden om M.A. och en särskild vårdnadshavare därför ska utses. Modern överklagar beslutet men hovrätten fastställer tingsrättens domslut. (Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T 679-14, meddelad 2014-11-10.)


JO kritiserar överförmyndarnämnd
Ansökan om godmanskap ska snarast överlämnas till tingsrätten – även efter den 1 januari 2015. JO har i sin ämbetsberättelse 2014/15 s. 602 f. allvarligt kritiserat en överförmyndarnämnd i fyra ärenden angående anordnande av godmanskap. Det har tagit mellan sex månader och två och ett halvt år från det att ansökningarna kom in till nämnden till dess att nämnden överlämnade dem till beslutande myndighet, nämligen tingsrätten. Anmärkningsvärt är också att samma nämnd 2010 fick allvarlig kritik för sin långsamma och bristfälliga handläggning beträffande ansökningar av godmanskap. ”JO har tidigare uttalat att en överförmyndarnämnd som får in en ansökan om godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB snarast bör överlämna ansökan, eventuellt tillsammans med eget yttrande i saken, till tingsrätten (se bl.a. JO 2005/06, s. 422 f.) 
Bestämmelserna i FB ålägger i den aktuella situationen inte överförmyndarnämnden någon annan skyldighet än att, i enlighet med vad som kommer till uttryck i 4 § förvaltningslagen (1987:223), hjälpa sökanden till rätta. Ovanstående gäller även efter den 1 januari 2015. ÖF ska således snarast överlämna en ansökan av behörig sökande till rätten. Därefter får rätten, efter årsskiftet, möjlighet att förelägga ÖF att inkomma med kompletterande handlingar.


Ekonomisk oenighet fördröjde särskilda förordnanden av vårdnadshavare
Fem s.k. ensamkommande barn, som vistas i Helsingborgs kommun, har beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Socialnämnden har därmed haft att vidta åtgärder för att få till stånd särskilda förordnanden av vårdnadshavare för barnen, om inte särskilda skäl talar emot det. Socialnämnden har dröjt över ett år med att vidta åtgärder och har hänvisat till att frågan om ersättning till vårdnadshavarna inte reglerats mellan nämnderna inom kommunen. Att det rådde oklarhet om ersättningen borde inte ha påverkat handläggningen. Socialnämnden kritiseras för sitt dröjsmål.
5716-2011.pdf (131kb) Datum2014-03-12


Kvotflyktingar
I slutet av december 2015 anlände årets sista kvotflyktingar på svensk mark. Migrationsverkets uppdrag att vidarebosätta 1 900 människor på flykt har därmed genomförts. En majoritet kommer från Syrien och har i huvudsak vistats i länder som Libanon, Jordanien och Egypten innan de kom till Sverige. Därutöver har också colombianer i Ecuador, eritreaner i Sudan och somalier som vistats i Kenya tagits ut till den svenska kvoten. Även kongoleser i Uganda och afghaner i Iran har kommit hit som kvotflyktingar. Vi behöver bygga ut de lagliga och reglerade vägarna in i Sverige och EU, med exempelvis UNHCR:s kvotflyktingsystem som grund. Fördelarna med detta är flera. säger Henrik Sundström, advokat med erfarenhet av flykting ärenden. Det viktigaste är att vi kan rikta vårt asylmottagande till de flyktingar som har det största skyddsbehovet, snarare än dem med störst resurser. När dessa flyktingar anländer är deras rättsliga status redan klarlagd, vilket gör att vi kan avvara större delen av dagens kostsamma system för asylmottagande. Det ger också en helt annan möjlighet för samhället att i förväg planera och reglera mottagandet, till fördel för både samhället och den enskilde flyktingen.


Familjeanknytning det vanligaste skälet till uppehållstillstånd
Att förenas med familjemedlemmar fortsätter att vara det vanligaste skälet för uppehållstillstånd. Drygt 42 000 personer har beviljats uppehållstillstånd under 2014 jämfört med 40 000 beviljade tillstånd år 2013, en ökning med fem procent. Anhöriga från Syrien var den största gruppen som beviljades tillstånd, därefter följer människor från Somalia och statslösa. Drygt 30 procent var anhöriga till flyktingar. Resterande var anhöriga till svenska medborgare och andra som är bosatta i landet, arbetstagare, egna företagare, gästforskare, studerande och adoptivbarn.


Kungl. Vetenskapsakademiens råd till utbildningsministern
Kungl. Vetenskapsakademiens arbetsgrupp, Framtidens skola, uttalar sig inte bara om betyg för barn i åk 4 utan föreslår även en kommission med uppdrag att se över det svenska skolsystemet. Man uppmanar utbildningsminister Gustav Fridolin att inte  ha för bråttom med förändringar, satsa på högkvalitativ utbildning av lärare, stimulera kollegialt arbete och att inte införa många förändringar på en gång. "Välj någon eller några åtgärder som genomförs med kraft och konsekvens" föreslår man. 

Om utbildningsministern följer Kungl. Vetenskapsakademiens uppmaning kommer de nyanlända elever som redan påbörjat sina studier liksom de 8000 som enligt Migrationsverkets prognos förväntas söka asyl i Sverige 2015 och i flertalet fall inte få en utbildning som leder till jobb, självförsörjning och etablering utan däremot till utanförskap.


Riksdagens utbildningsutskott, alla barn ska få en bra start i livet
Vice ordförande i ­utbildningsutskottet Christer Nylander (FP) och tre andra ledamoter i utbildningsutskottet vill återupprätta kunskapsskolan och att utbildningen förankras i forskning, beprövad erfarenhet och betydelsen av likvärdighet. Elevers  möjligheter att klara skolan ska inte bero på var de råkar vara födda eller hur deras familjebakgrund ser ut. Alla barn ska få en bra start i livet säger man i en debattartikel i DN i januari 2015 men uppmärksammar inte nyanlända elevers speciella och utsatta situation. Vad Lena Hallengren (S) ny ordförande i Riksdagens utbildningsutskott har för uppfattning i frågan är okänt.


Regeringens samordnare
Gunnar Hedberg (M) och Lars Stjernkvist (S), regeringens samordnare för förbättrat flyktingmottagande i kommunerna,  som under hösten 2014 överlämnade sin slutrapport till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ger inte heller mycket hopp för nyanlända elever. Der gör däremot det faktum att utbildningsdepartementet beställt statistik från SCB bland annat gällande utbildningen för nyanlända elever som RGMV begärt att få ta del av men i dagsläget har vår begäran inte hörsammats.
http://www.regeringen.se/sb/d/18380/a/249706


Osorterade tankar 
Recka Jacobsson

När det gäller de ensamkommande barnen så lär jag mig nya saker varje dag.
- Jag har blivit mentor för en annan god man (GM) - funderar över hur bästa möjliga samarbete kan se ut
- Fick väldigt mycket beröm av en tolk häromdagen - jag funderar mycket på hur jag pratar för att tolken och ungdomen skall förstå och för att mötet ska vara bra
- Har varit på flera möten på skolor sista tiden. Det verkar se olika ut. Rutiner verkar vara olika och kanske inte alltid fungera. Jag funderar på vad de lär sig, hur de hölls motiverade och vad jag som god man kan kräva/hjälpa.
- Funderar också över läxläsning/boendets ansvar/barnets ansvar/skolans ansvar/mitt engagemang (har köpt lite lexikon och böcker som jag fått tips om). - Funderar över mat. Varför äter de inte? Hur fungerar fastan i olika religioner (verkar vara väldigt olika). Bra matsäck att ta med. Har varit med om 12 tim utan mat för ungdomen. Nervositet kanske.
- Funderar över vården. Det fungerar inte att vara med jämt men ibland fungerar det inte alls när man inte är med. Oftast är bemötandet bra men inte alltid. Hur många hälsoundersökningar behövs? Hur får man tandvården att fungera bättre. Hur är hälsan egentligen för våra EK. Bara jag som har "sjuka barn"?
- Funderar över pengar. Ekonomin ser helt olika ut mellan kommunerna och mellan olika boenden. Spara eller inte (givetvis lite). Jag har barn som vill göra av med alla pengar direkt och andra som inte vet vad de ska göra med dem. Funderar över detta och försöker bromsa och gasa på barnen.
- Migrationsverket. De är nästan alltid trevliga men det är svårt med tillgänglighet, handläggningstider och olika besked. Helt enkelt en ganska tungstyrd verksamhet.
- Boendepersonal. De allra flesta är trevliga mot GM och bra med barnen. Jag funderar kring när det fungerar jättebra (oftast) och när jag är mindre nöjd (ibland). Egentligen borde de kunna göra ännu mer för barnen?
Nu är det dock fredag em och jag skall unna mig att inte fundera så mycket!Nu blir det enklare att bli medlem i RGMV och att betala medlemsavgiften
Det har visat sig att systemet med att registrera sig som medlem i RGMV inte fungerat bra. Från och och med nu är det enklare. Se www.rgmv.se  (medlemskap)
RGMV är en ideell förening som arbetar för bättre förutsättningar för gode män/vårdnadshavare. Vill du stödja arbetet med att förbättra villkoren för gode män/vårdnadshavare och därmed för ensamkommande barn/unga är du välkommen som medlem.


Säkerhetspolisen informerade  lärare och rektorer i Umeå
Säkerhetspolisen informerade nyligen lärare och rektorer i Umeå om extremiströrelsen Islamiska staten (IS) och radikalisering bland unga. RGMV skrev till regeringen
Den teoretiskt inriktade utbildning som erbjuds nyanlända elever passar dem illa och är inte anpassad till individuella behov och förutsättningar. De skulle vara mer betjänta av en praktisk yrkesinriktad utbildning redan från skolstarten som kan ge jobb, leda till självförsörjning och etablering i samhället. Men till en sådan utbildning är de inte behöriga och risken för att de ska hamna i ett utanförskap eller  i förekommande fall går under jorden är påtaglig. www.rgmv.se


Redaktörer
Katarina Nyberg
Karin Senter
Johnny SamuelssonNyhetsbrev nr 2, 2015


Fortsatt många asylsökande under 2015 – behovet av boendeplatser ökar
Antalet asylsökande i Sverige fortsätter att ligga på höga nivåer under 2015, enligt Migrationsverkets första prognos i år. Huvudscenariot är 90 000 asylsökande, varav 8000 ensamkommande barn/unga, vilket gör att behovet av boendeplatser för asylsökande kommer att öka markant även i år.
Enligt Migrationsverkets analyser i denna prognos, minskar inte behoven och motivationen för människor att ta sig från konfliktdrabbade områden till Sverige. Men det är framför allt framkomligheten på migrantrutterna till Europa, samt enskilda EU-länders ageranden, som påverkar hur många människor som kommer att söka skydd i Sverige de kommande åren.

 


 

Statligt ägda asylboenden utreds
Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att bland annat bedöma huruvida det finns ekonomiska förutsättningar för staten, särskilt vad gäller långsiktig kostnadseffektivitet, att förvärva fastigheter och genom ny- eller ombyggnad skapa fler och billigare boenden för asylsökande. Utöver kostnadseffektivitet ska även juridiska och praktiska möjligheter bedömas. I uppdraget ingår även att inventera befintligt statligt fastighetsbestånd som kan användas av Migrationsverket för asylboende. (Justitiedepartementet)

 


 

 

 

SiS placeringslösning för ensamkommande
Låsta ungdomshem har blivit en placeringslösning för en del ensam-kommande barn som Socialtjänsten av olika skäl flyttat från boenden. Det handlar ofta om att unga utan någon påtaglig beteendeproblematik, som inte har begått något allvarligt brott, frihetsberövas. Frihetsberövandet är ett av de starkaste ingripanden som staten kan göra mot enskilda.

Denna typ av placeringslösning skapar en växande frustration inom statens institutionsstyrelse (SiS), den myndighet som driver de särskilda ungdomshemmen. När en ungdom placeras på ett av Sveriges 24 särskilda ungdomshem så måste SiS ta hand om ungdomen, hur ogrundad de än tror att placeringen är. Många inom SiS upplever att ensamkommande flyktingbarn frihetsberövas på vagare grunder än andra ungdomar. Uppfattningen att ensamkommande flyktingbarn särbehandlas negativt är spridd inom SiS. SiS-hemmen är inte rätt plats för dem som bara uppvisat attitydproblem på ett HVB-hem(Katarina Nyberg)
(Enligt SiS placerades 126 ensamkommande på särskilda ungdomshem under 2014.)

 


 

Långa handläggningstider och bristande tillsyn 
När lagar och förordningar inte efterföljs av myndigheter och förvaltningar på central, regional och lokal nivå eller tolkas på ett sådant sätt som lagstiftaren inte avsett innebär det problem för gode män vårdnadshavare. Ännu allvarligare är det när de myndigheter som har tillsynsansvar för att lagar och förordningar efterföljs inte utvecklat en fungerande tillsyn. Regering och riksdag måste se till att så sker. 

Orimligt långa handläggningstider är utmärkande för många myndigheter och förvaltningars handläggning. Anmälningar som görs för att påtala missförhållanden handläggs under så lång tid, att de omständigheter som föranlett anmälan kvarstår utan åtgärder. Anmälningar om felaktigheter som inte prövas inom rimlig tid är oacceptabelt och särskilt allvarligt är det när det gäller barn och unga i en utsatt situation. 

 


 

Långsam handläggning i tillståndsärenden
Beslutet i korthet: Med anledning av ett flertal klagomål inledde JO en granskning av Migrationsverkets handläggningstider i ärenden om uppehållstillstånd på grund av anknytning och arbete samt om uppehållskort under perioden 2011–2013. Granskningen avsåg även skillnaderna i handläggningstid mellan ansökningar via webb och ansökningar på papper samt mellan ansökningar om arbetstillstånd hos certifierade arbetsgivare och andra. Av granskningen framgår att handläggningstiderna i många fall är orimligt långa och inte sällan kraftigt överskrider författningsreglerade frister.http://www.jo.se/PageFiles/5990/5497-2013.pdf

 


 

MV:s handläggningstider i barnärenden
Sverige är det land i Europa som tar emot flest ensamkommande och under 2015 väntas enligt MV:s prognos omkring 8000 söka asyl här. Det innebär att handläggningstiden, som i januari i år var 158 dagar, sannolikt förlängs ytterligare och att trycket på kommunerna ökar i olika avseenden, inte minst på en redan hårt belastad Barn-och ungdomspsykiatri.

 


 

IVO polisanmäler Mölndals kommun
För att lösa den akuta bostadssituationen som råder för ensamkommande flyktingbarn har flera kommuner medvetet anlitat privata boenden som saknar tillstånd. Nu kräver Inspektionen för vård och omsorg en förklaring av kommunerna, samtidigt som de har polisanmält de privata aktörerna.
Mölndals kommun, som är ankomstkommun för många flyktingar, menar att man inte har haft något val.
– När man inte har någonting att välja på, när det inte finns platser, då får man göra vad nöden kräver. Vi har vänt oss till företag som tidigare har haft uppdrag för oss och vi är trygga med det, säger Birgitta Korpe, som är tillförordnad chef på Enheten för ensamkommande i Mölndal.
– Man får inte bedriva sådan här verksamhet utan tillstånd, just för att här ska det bo barn. Deras säkerhet måste garanteras, säger Maria Björklund, enhetschef på Ivo i område sydväst. ((SVT)
RGMV anser att det är bra att det ställs krav på boendena men IVO:s långa handläggning av tillståndsärenden, 4-6 månader, försvårar för kommunerna att anordna boenden för ensamkommande barn/unga. 

 


 

 

Rättsosäkert när asylprocessen påbörjas utan en god man 
En god man enligt lag skall bistå barn/unga med asylansökan och bekräfta den. Men asylprocessen påbörjas rutinmässigt utan att en god man är närvarande vid registreringstillfället på Migrationsverkets ankomstenhet. Det får till följd att asylsökande barn/unga i en utsatt situation inte får det stöd som kan anses behövas och att ingen bevakar deras rättigheter. Migrationsverket ser positivt på en god man-jour men trots att RGMV har uppmärksammat SKL och ÖF på förhållandet har inga åtgärder vidtagits.

 


 

God mans uppgift att samtala om utvisning
Det är  inte alltid som resan till  Sverige blir som anhöriga eller  barn/unga hoppats på. Omkring 25–30 % av ensamkommande barn/unga får beslut om utvisning till hemlandet eller överföring till första asylland. När ett förväntat beslut om uppehållstillstånd i stället blir till ett besked att den unga ska lämna landet sätts barn/unga på hårda prov och i många fall påverkas också den gode mannen. Oavsett om man är nybliven eller erfaren god man är det inte lätt att samtala med barn/unga som man lärt känna att de ska lämna den svenska välfärden, men det är en del av uppdraget.  www.rgmv.se

 


 

Delgivning av beslut i asylärenden 
En förenklad delgivning är till fördel för ensamkommande barn/unga som därmed får besked lite fortare. Gode mäns restid och resekostnader kan också minskas. Ett möte som tar mindre än en timme, skulle kunna erättas av ett telefonsamtal. Av vad som framgår av Förvaltningsrättslagen 21 § är delgivning på telefon ett möjligt alternativ och torde underlätta även för handläggare på MV och minska de kostnader som nuvarande tillväga-gångssätt innebär. www.rgmv.se

 


 

Passiv rekrytering av gode män 
Det är ett växande problem för  kommunerna i hela landet att hitta gode män, framförallt i de mindre kommunerna och problemet bli värre framöver om ingenting görs. En orsak till problemet är att överförmyndarna i många kommuner är underbemannade och inte har den tid som krävs för att kunna rekrytera nya gode män. Dessutom har det förebyggande arbetet att locka fler till uppdraget inte har varit tillräckligt. 

 


 

Utbildning för gode män
Det är oklart i vilken omfattning den utbildning som ÖF från årsskiftet ålagts att anordna kommit igång och vilken kvalitet den håller. RGMV har erbjudit samtliga ÖF i landet att hjälpa till med såväl utbildning som rekrytering men gensvaret har varit svagt eller uteblivit helt. www.rgmv.se 

 


 

Förlorad arbetsinkomst
Är det någon som vet, undrar en god man,  om man kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst från Migrationsverket när man måste gå på asylutredning? Mötet är  9.30 och jag har ingen möjlighet att ta ledigt utan att förlora på det rätt mycket... Gjorde så förra månaden, men nu tänkte jag fråga om man kan få någon ersättning. Annars förlorar man på uppdraget om man har ett sådant möte i månaden. Hur gör ni andra?

 


 

Migrationsverkets arbetar för att upptäcka hot mot Sveriges säkerhet och krigsbrottAtt hjälpa Säkerhetspolisen (Säpo) att förebygga terrorism och upptäcka personer som misstänks för folkrättsbrott ingår i Migrationsverkets uppgifter. Verket har därför ett nära samarbete med Säpo och Polismyndigheten. Dessutom ska verket anmäla varje misstanke om folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser till polisen.

 


 

Ansluter sig till terrororganisationer
Flertalet ensamkommande ungdomar tar avstånd från terrororganisationer och låter sig inte rekryteras, utan försöker skapa sig ett bra liv i Sverige. Men hur vanligt är det att de dras till terroristorganisationer som IS, al-Shabaab och Boka Haram?
Uppgifter från Säpo visar att minst hundra ungdomar rekryterats och rest till Syrien, Irak eller länder i Afrika sedan 2012, men det kan röra sig omkring 300 eller fler. Enligt obekräftade uppgifter från polisen i Göteborg ingår ett antal ensamkommande ungdomar i de siffror som redovisats. RGMV har en viss samverkan med Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism i syfte att informera gode män/vårdnadshavare om situationen. www.rgmv.se


Åtgärder mot våldsbejakande extremism
Utbildningsmaterialet Samtalskompassen kan öka kunskapsnivån om vålds-bejakande extremism, samtidigt som vi förbättrar förutsättningarna för ett brett förebyggande arbete, säger Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.
Utbildningsmaterialet riktar sig till dem som möter personer i riskzonen för radikalisering, framför allt unga. Det innehåller information om olika extremistmiljöer, stöd för dialog med unga samt stöd för samverkansgrupper ute i landet. http://www.samordnarenmotextremism.se


Underlättar kontakt med myndigheter
På fyra orter startar nu servicekontor där myndigheter och kommunen tillsammans ska ge ett samlat stöd till nyanlända. Syftet är en snabbare etablering i samhället.
– Nyanlända ska slippa att slussas mellan olika myndigheter och istället få ett samlat stöd på ett kontor. Det blir också en smidigare kommunikation mellan myndigheterna vilket ger individen ett bättre stöd, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL. De kommuner som deltar är Norrköping, Alingsås, Ljusdal och Borlänge. (SKL)

 


 

Utbildningspolitik för en bra start i Sverige

 

I en promemoria 2015-02-22 presenterar regeringen i sju punkter förslag om utbildning för nyanländas etablering i Sverige: 

 

1.  Fler lärare med utländsk bakgrund
2.  Studiehandledning på modersmål 
3.  Höjning av nyanlända elevers studieresultat
4.  Individanpassad Sfi-utbildning
5.  Kompetensutveckling till rektorer och lärare
6.  Stöd till skolor med tuffa förutsättningar
7.  Fjärrundervisning på modersmål.
RGMV konstaterar att förslagen är bra och i stort överensstämmer med de förslag och synpunkter vi framfört vid möten och i skrivelser till Utbildningsdepartementet. För dem som skall utvisas eller överföras innebär en individanpassad utbildning att de kan återvända till hemlandet med hedern i behåll eller är bättre förberedda i första asylland. Men det skall särskilt beaktas att flertalet nyanlända elever är i åldern 16–18 år och att den utbildning som erbjuds anpassas till denna åldersgrupps förutsättningar.
http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/46/24/7ab7d25b.pdf

 


 

Ersättning för asylsökandes skolgång
Statens ersättning för asylsökandes barns skolgång  motsvarar endast två tredjedelar av vad andra elever kostar, resten måste kommunerna skjuta till, skriver Per-Arne Andersson, avdelningschef Sveriges Kommuner och Landsting, i ett debattinlägg där han vädjar till staten att snabbt se till att ordna ett bättre flyktingmottagande. (SKL)

 


 

Åsa Regnér mötte BO, Fredrik Malmberg
Fokus för mötet var att diskutera hur barnperspektivet beaktas vid ingripanden mot barn och ungdomar samt formerna för ett kommande uppdrag till Barnombudsmannen.
- Vi har idag tagit nya steg i arbetet med att stärka de mest utsatta barnens situation, säger Åsa Regnér, barnminister.
Åsa Regnér och Fredrik Malmberg diskuterade innehållet i ett kommande uppdrag till Barnombudsmannen. Det handlar om förutsättningar för att skydda de mest utsatta barnen och vikten av att lyssna på dem. De lyfte även det fortsatta arbetet med FN:s barnrättkommittés rekommendationer till Sverige. (Socialdepartementet)

 


 

BO kallade myndigheter
Barnombudsmannen kallade Polisen, Migrationsverket, Socialstyrelsen och Skolverket till överläggning om hur Sverige bättre kan tillvarata ensamkommande asylsökande barns rätt till skydd.
Ensamkommande asylsökande barn har samma rätt till skydd och omvårdnad som andra barn i Sverige. Det säger FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).
– Jag är mycket oroad över att ensamkommande barn försvinner och att alltför lite görs för att skydda barnen. Jag känner också oro över att dessa barn inte alltid får sina rättigheter tillgodosedda, säger barnombudsman Fredrik Malmberg. (BO)

 


 

Hård FN-kritik mot svensk barnrätt
FN:s barnrättskommitté kritiserar i en rapport Sverige för att inte följa barnkonventionen. På ett antal punkter riktas kritik mot hur barns rätt tas till vara i Sverige. Barns rätt i migrationsfrågor är ett av de områden där Sverige får kritik av FN. Svensk lag föreskriver inte att barn ska höras i asylprocessen. Inte heller ställs krav på att man ska undersöka om barnen har egna asylskäl, som till exempel att de riskerar att bli bortgifta eller att tvingas bli barnsoldater.
”Det är hårdare kritik än vad jag väntade mig. När det gäller asylutredningar där barnen inte får höras, där bryter Sverige mot barnkonventionen”, säger Unicefs programchef Christina Heilborn till SVT. Sverige får också kritik för hur barn behandlas när de frihetsberövas. Det gäller både de barn som misstänks för brott och barn som blir tvångsomhändertagna. (SVT)

 


 

FN listar 208 krav på Sverige
Sverige måste göra mer för att få bukt med främlingsfientligheten. Det anser FN:s råd för mänskliga rättigheter efter en granskning. Rådet listar 208 åtgärder som Sverige borde vidta. Inför förhöret i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève har ett antal FN-kommittéer gett sin bild av hur Sverige följer FN-konventionerna för mänskliga rättigheter, skriver Svenska Dagbladet. Förhöret ledde till sammanlagt 208 rekommendationer för att förbättra förhållandena. Den svenska regeringen har accepterat 138 av dem, bett att få återkomma med en åsikt om 44 och förkastat 26.
De flesta av rekommendationerna rör främlingsfientlighet, diskriminering och hatbrott. Rekommendationer om att ”bekämpa diskriminering, rasism och främlingsfientlighet mot afrosvenskar, muslimer, utrikesfödda och migranter” återkommer flera gånger. (Publikt)

 


 

 

Somalia har ratificerat Barnkonventionen
Somalia har ratificerat Barnkonventionen. Somalia är det 195:e landet som skriver under. De stater som ännu inte ratificerat barnkonventionen är USA och Sydsudan.
– Genom att ratificera barnkonventionen investerar Somalias regering i barnens välmående och därmed också i landets framtid, säger UNICEFs högste chef Anthony Lake. Det centrala budskapet i konventionen är att varje barn förtjänar en bra start i livet och vad kan vara viktigare? (UNICEF)

 


 

Många unga i utanförskap
Risken att hamna i NEET (Not in Employment, Education or Training) är ojämnt fördelat över landet och mellan olika grupper av unga, visar LOs rapport Unga vuxna som varken arbetar eller studerar 27,4 procent av de i NEET-gruppen är utrikesfödda medan det endast är 13,5 procent utrikes födda i hela åldersgruppen. Det finns alltså en kraftigt överrepresentation av utrikes födda. Det är också vanligare att unga med en lägre utbildningsgrad och unga med korttidsutbildade föräldrar har svårare att etablera sig i arbetslivet. Enligt rapporten har andelen unga som står utan arbete eller studier ökat med 1,2 procentenheter sedan 2006. Ökningen har skett i åldersgruppen 20–25 år. Rapporten visar också att av de unga som år 2000 var utan arbete eller studieplats har cirka 100 000 aldrig tagit sig in i aktivitet. (LO)

 


 

Projektet på väg
Minja Hjort är etnolog på Stockholms stadsmuseum och arbetar med att dokumentera hur människor lever i Stockholm. Just nu undersöker hon ensamkommande ungdomars situation genom projektet På väg. De flesta ensamkommande ungdomar som kommer till Sverige har rest genom stora delar av Europa i lastbil, bil eller båt, utan att veta vart de är på väg.

 

Att leva i Stockholm och försöka bygga upp ett nytt liv utan föräldrar är minst sagt komplext. Ungdomarnas inkludering i samhället och möjlighet att skapa ett hem är delvis villkorad av andra. Många behöver ta ett stort ansvar själva för att ta kontakt med personer utanför det boende de har placerats på. Den nya situation som ett permanent uppehållstillstånd innebär ställer krav på att ungdomarna snabbt kan sätta sig in i studier, söka jobb och ordna en egen bostad. Många har ett rikt socialt liv men kan ändå känna sig ensamma, när minnen och tankar på familjen tar över känslorna i vardagen.  http://www.sak.se/news/?post_id=11601 

 


 

Afghanska barn får hjälp ut i ljuset
Funktionsnedsatta barn i Afghanistan lever ett hårt liv. Ofta göms de undan i hemmen av sina föräldrar. 15-åriga Qurbans liv tog en ny vändning när han fick hjälp till skolgång av Svenska Afghanistankommitén.
http://www.sak.se/news/?post_id=11572

 


 

Muhammed räddades av Mare Nostrum
Minst 218 000 migranter och flyktingar har tagit sig över Medelhavet under 2014, men ett stort antal har också omkommit, enligt UNHCR.
Muhammed, en ensamkommande femtonåring från Somalia, som nu bor på ett HVB i Sverige är en av många som räddades av Mare Nostrum sedan han hamnat i vattnet utanför Maltas kust. Fler skulle kunna räddas men syftet med EU:s gränsbevakningsoperation Triton, som ersatt Italiens Mare Nostrum, är i första hand att bevaka EU:s gränser och kontrollera illegal invandring – inte att vara en räddningsstyrka som räddar nödställda långt ut till havs.

 


 

 

Svensk invandringspolitk under 500 år
Invandring till Sverige har förekommit sedan grundandet av det svenska riket på medeltiden. Invandringens omfattning och karaktär har dock förändrats över tid och regelverket kring invandring har varierat mellan olika epoker. Boken ”Svensk invandringspolitik under 500 år: 1512-2012” skriven av Julia Boguslaw ger översikt över svensk invandrings- och invandrarpolitik under de senaste fem århundradena.

 


 

Stockholms universitet
Aycan Celikaksoy, forskare vid SOFI och SULCIS, har publicerat ett nytt working paper som undersöker migranterna från Turkiet i Sverige. I samband med publiceringen kommer Aycan Celikaksoy även att hålla ett seminarium under våren som är samarrangerat av SULCIS och SUITS.

 


 

Information
Riksföreningen RGMV är till för för dig som är god man/vårdnadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensam-kommande barn/unga. 
Hemsida www.rgmv.se Kontakt Katarina Nyberg mobil 073 9912875 P-O Nygren mobil 070 2372910 E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.">Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.">Medlemskapwww.rgmv.se Facebook RGMV Twitter RGMVSE

 


 

Redaktörer:
Johnny Samuelsson
Karin Senter


 

 

 

 

 God Jul och Gott Nytt År 

RGMV
Gode män Vårdnadshavare

Nyhetsbrev nr 20, december 2015
Nästa nyhetsbrev kommer den 17 januari 2016


 

En bättre värld
"Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen. Vi vet att det går och vi vet hur man gör. Över hela världen kämpar vi i regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar för att varenda unge ska få den barndom som de har rätt till. Barnkonventionen styr vårt arbete." UNICEF 2015-12-02

https://unicef.se/vad-vi-gor


Därför ökade antalet 
"Antalet nya asylsökande i Sverige ökade dramatiskt efter sommaren. Från drygt 6 600 i juni till nästan 39 200 i oktober. "
– Den främsta orsaken var att människor i en svår situation upplevde att Schengenområdets yttre gräns var öppen, säger Merjem Maslo, expert på  
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-12-02-Darfor-okade-antalet-asylsokande-efter-sommaren.html


Sverige tar emot flest

De senaste fem åren har 53608 ensamkommande barn och unga registrerats som asylsökande och i år har till och med den 20 december 34079 registrerats. 22990 från Afghanistan, 3715 från Syrien, 1943 från Somalia, 1931 från Eritrea och 992 från Irak. 529 var statslösa. 
Flertalet i åldern 13-17 de allra flesta 16-17. Antalet flickor är i stort oförändrat, ca 10 %. Största antalet flickor bland ovanstående länder kom från Eritrea och Somalia. 

Handläggningstiden har under året i snitt varit 194 dagar. 2010 var den 146 dagar. (Källa Migrationsverket.)Foto:J Samuelsson

Anvisningsplats

Varje dag lämnar unga migranter som fått anvisning de stora ankomstkommunerna. Från Malmö har under hösten ett femtiotal ungdomar dagligen skickats till olika destinationer och en mödosam resa som oftast påbörjats i annan världsdel slutar nu någonstans i Sverige.


Statstik över ställföreträdare

Hur många gode män, förvaltare, gode män till ensamkommande barn och särskilt tillförordnade vårdnadshavare det finns är oklart. Men från och med den 1 januari 2015 har överförmyndare ålagts lämna statistik till Länsstyrelsen och Dalarnas län har fått i uppdrag att samla in statistiken på riksnivå.  Länsstyrelsen 2015-06-08

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/overformyndare/statistik-overformyndare-lansstyrelserna-150608.pdf


2016 - yrkesutbildningens år

"Gymnasieskolans yrkesprogram ger de förmågor som unga behöver för att kunna ta de jobb som finns och som företag behöver för att kunna utvecklas. Därför är programmen viktiga för såväl dagens som morgondagens jobb."Aida Hadzialic (S),gymnasie- och kunskapslyftsminister 2015-12-14

http://www.regeringen.se/debattartiklar/2015/12/2016---yrkesutbildningens-ar/


Individuell bedömning

Flyktingstatusförklaring kan inte beviljas en utlänning enbart på grund av att en familjemedlem har beviljats uppehållstillstånd som flykting, utan det måste alltid göras en individuell bedömning av risken för förföljelse. UM9720-14 Avdelning: 1 Migrationsdomstolen 2015-11-30
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/Domar%202015/Referat%20MIG%202015-18%20M%C3%A5l%20UM9720-14.pdf


Åter reseförbud för ensamkommande

Dom: Fråga om det finns särskilda skäl mot att påföra åter reseförbud för ett ensamkommande barn
Målnummer: UM623-15 Avdelning: 1 MIG 2015:23
Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen 2015-12-18

http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/

Domar/Domar%202015/Referat%20MIG%202015-23%20M%C3%A5l%20nr%20UM623-15.pdf


Rådgivning för nya gode män

Nu ges möjlighet för nya gode män att få rådgivning och svar på frågor som rör uppdraget om det behovet finns. Erfarna gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare ställer upp helgfria dagar för att hjälpa till. Mer information på RGMV:s hemsida.

www.rgmv.se


Medlemskap

Ett medlemskap i föreningen Gode män Vårdnadshavare (RGMV) innebär att du både ger och får stöd i arbetet med att förbättra förutsättningarna för att uppdraget som god man eller vårdnadshavare ska kunna utföras på det sätt lagstiftaren avsett. 

http://www.rgmv.se/index.php/medlemskap


 

Kontaktinformation

Riksföreningen Gode män Vårdnadshavare är till för för dig som är god man och vårdnadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga.

Kontakt:
Katarina Nyberg: mobil 073 9912875
P-O Nygren: mobil 070 2372910

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV
Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se
Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se


Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson

Redaktör: Johnny Samuelsson RGMV

 Gode män Vårdnadshavare

 Nyhetsbrev nr 19, december 2015


 

Imponerande

I tider då Regeringen skärpt sin flyktingpolitik, inströmningen av asylsökande ännu är hög och olika omständigheter försvårar mottagandet gör myndigheter, organisationer och det civila samhället imponerande insatser. Inte minst gäller det medborgare som åtagit sig uppdrag som gode män och särskilt förordande vårdnadshavare och finns till hands sju dagar i veckan för barn och ungdomar. Någon lugn god jul är inte garanterad för dem inte heller för anställda på Migrationsverket som tvingas jobba under jul-och nyårshelgerna.  


Nattpersonal

Socialstyrelsen förslag om ett tillfälligt slopandet av nattpersonal på HVB för att ge kommuner och privata anordnare av HVB bättre förutsättningar att starta nya boenden blir inte av. Däremot slopas kravet, att ledningen på ett HVB ska ha akademisk examen.

Det är bra att Socialstyrelsen föreslår lättnader i regelverket och fler sådana åtgärder behövs som gör tillståndsprövningen enklare. Men anordnare måste alltid kunna garantera såväl ordning som säkerhet. 


Ashraf Ghani

Återtagandeavtal

Den 4 december mötte statsministern Afghanistans president Ashraf Ghani för inledande förhandlingar om återtagandeavtal för att underlätta  ett återvändande för dem som inte beviljats asyl i Sverige. Regeringskansliet 2015-12-04

De senaste fem åren har över 50000 unga afghanska migranter kommit till Sverige. Många av dem  har varit bosatta i Iran och Pakistan vilket  gör ett återvändande till Afghanistan problematiskt. För att underlätta ett återvändande, oavsett om det sker frivilligt eller med tvång, bör de planer som funnits för ett mottagningscenter i Kabul realiseras och kommande avtal också omfatta det frivilliga återvändandet. RGMV
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/12/sverige-och-afghanistan-inleder-forhandlingar-om-atertagandeavtal/''
http://asiafoundation.org/in-asia/2015/11/18/afghanistans-youth-a-bargain-that-must-succeed/


Människohandel i Sverige 

En ny nationell kartläggning av misstänkt människohandel med barn visar på stora brister i hur de utsatta barnens rättigheter säkerställs. Endast 45 procent av de misstänkta fallen polisanmäls och av dessa har inte ett enda fall lett till åtal. Länsstyrelsen Stockholm 2015-12-10
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2015/R2015-30-manniskohandel-med-barn-WEBB.pdf
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-09-02-Migrationsverket-vill-forebygga-att-ensamkommande-barn-forsvinner.html


Lättast få asyl i Bulgarien och Danmark

"Lettland och Ungern svårast. Bulgarien och Danmark har högst andel beviljade asylansökningar av alla EU-länder. Sverige kommer på en femte plats." Europaportalen 2015-12-11

http://www.europaportalen.se/


Anordnande av utbildning

Länsstyrelsen Dalarna har nu lämnat sin redovisning till Justitiedepartementet om utbildning för gode män och förvaltare. För gode män till ensamkommande finns en grundläggande utbildning men ingen påbyggnadsutbildning och det är oklart hur dessa utbildningar ska anordnas.

Justitiedepartementet bör  ge länsstyrelsen i uppdrag att redovisa hur överförmyndare ska anordna utbildningar för gode män och särskilt tillförordnade vårdnadshavare.
http://www.rgmv.se/index.php/gmv-1/angaende-utbildning-for-gode-man


Foto: J Samuelsson

Second hand

Gode män tar med ungdomarna till secondhand butiker för att köpa kläder och skor till låga priser.

Det är en bra idé som dessutom gynnar miljön och blir till  hjälp för behövande i Sverige och andra länder.
http://www.godmanakuten.se/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=276
http://www.godmanakuten.se/index.php/lagstiftning/kammarr%C3%A4tten-i-j%C3%B6k%C3%B6ping


Rådgivning för nya gode män

Nu ges möjlighet för nya gode män att få rådgivning och svar på frågor som rör uppdraget om det behovet finns. Erfarna gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare ställer upp helgfria dagar för att hjälpa till. Mer information på RGMV:s hemsida.
www.rgmv.se


Överföring

För att överföra en familj med minderåriga barn till Italien krävs garantier vad gäller ex boendeförhållanden. Dessa kan inhämtas i verkställighetsskedet. Målnummer: UM3212-15

Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen 2015-11-30
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/
Domar/Domar%202015/Referat%20MIG%202015-17%20M%C3%A5l%20UM3212-15.pdf


Foto:Anders Löwdin

Social barn-och ungdomsvård

”Flyktingkrisen har kastat ljus över en sektor som vi väntar oss ska fungera men sällan diskuterar – den sociala barn- och ungdomsvården, skriver

barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Debattartikel, Dagens Arena,2015-12-01
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2015/12/asa-regnervi-maste-lyssna-till-barnen/

 


Kampanj

Kampanjen "En liten lampa kan göra stor skillnad" har startat i Sverige. Pengarna ska bidra till belysning, förnybar energi och utbildning i flyktingläger och göra lägren säkrare och bättre att leva i. UNHCR 2015-11-27

https://sverigeforunhcr.se/blogg


Situationen i Dalarna

"Flyktingsituationen påverkar i olika grad samhällsviktiga verksamheter och det råder högt tryck i många dalakommuner när det gäller ensamkommande barn. Boendefrågan är fortsatt problematisk och lagkrav kan inte uppfyllas i alla delar inom socialtjänst, överförmyndarverksamheten och skolan." Länsstyrelsen Dalarna 2015-11-27
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/nyheter/2015/Pages/lagesbild-for-flyktingsituationen-i-dalarna-v-48.aspx


Unga migranter utnyttjas

Under många år har det varit känt att olämpliga personer åtagit sig orimligt många uppdrag som gode män för ensamkommande enbart för att tjäna pengar och inte utför de uppgifter som åligger en god man utan.  

Dessa personer saboterar asylprocessen genom sin frånvaro, utgör ett hinder för en nödvändig samverkan och stödet till ensamkommande unga migranter uteblir.
Överförmyndaren måste skärpa lämplighetsprövningen och länsstyrelsen tillsynen av överförmyndaren och sätta stopp för att barn och unga utnyttjas. 
http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/unga-migranter-utnyttjas


Delaktighet i EU-frågor

"Sverige har varit medlem i EU i 20 år, men kunskapen om och intresset för EU är fortfarande relativt lågt. Regeringen vill genom demokratipolitiken stärka möjligheterna till inflytande, insyn och delaktighet mellan valen."  Statskontoret 2015-12-01
http://www.statskontoret.se/nyheter/myndigheterna-kan-underlatta-for-delaktighet-i-eu-fragor/


Rätt till utbildning ska utredas

"Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att säkra kommuners möjlighet att tillgodose nyanlända elevers rätt till utbildning." Regeringskansliet 2015-11-26
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/11/nyanlanda-elevers-ratt-till-utbildning-ska-utredas/
http://www.rgmv.se/index.php/gmv-1/uppdraget-som-god-man-11/andamalsenlig-utbildning-for-nyanlanda-4

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Riksföreningen Gode män Vårdnadshavare innebär att du som som god man och särskilt tillförordnad vårdnadshavare får stöd med uppdraget och bidrar  till bättre förutsättningarna för att uppdragen ska kunna utföras på det sätt lagstiftaren avsett och för barn och ungas bästa. Ett medlemskap innebär också att du kan teckna en ansvarsförsäkring.
http://www.rgmv.se/index.php/medlemskap


Kontaktinformation

Riksföreningen Gode män Vårdnadshavare är till för för dig som är god man, särskilt förordnad vårdnadshavare eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga.

Kontakt:
Katarina Nyberg: mobil 073 9912875
P-O Nygren: mobil 070 2372910

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV
Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se
Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se


Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson

Redaktörer: Johnny Samuelsson 

 

Gode män Vårdnadshavare

Nyhetsbrev nr 18, november 2015


En vinst för världen

Världsbanken slår i en ny studie fast att hela världen tjänar på migration på medelfristig och lång sikt (Europaportalen 2015-11-09).

http://www.europaportalen.se/content/varldsbanken-migration-en-vinst-varlden?utm_source=apsis-anp-
3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecifiedFoto Migrationsverket

Generaldirektören kommenterar

Regeringens förslag gällande en förändrad asylpolitik har kommenterats av Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson (Migrationsverket 2015-11-25).
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-11-25-Mirationsverkets-generaldirektor-kommenterar-regeringens-forslag.html


Tillsyn av familjehemsvård

”IVO har granskat åtta nämnders uppföljning av familjehemsplacerade barn i Stockholms län. Överlag ger granskningen en positiv bild. De brister som kom fram i granskningen och bakomliggande orsaker diskuterades med nämnderna vid en återföringsdialog.” (IVO 2015-11-25)

http://www.ivo.se/nyheter/2015/tillsyn-av-familjehemsvarden-i-stockholm-ger-overlag-en-positiv-bild/


Vad räknas som skolk?
Om en elev har ogiltig frånvaro som uppgår till fyra timmar eller mer under en månad ska skolan rapportera det till CSN. Under det gångna läsåret fick drygt 22 000 gymnasieelever studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro (CSN 2015-07-08).

Gymnasieskolor ska även rapportera ogiltig frånvaro till vårdnadshavaren, som löper risk att bli återbetalningsskyldig om studiebidraget utbetalats felaktigt. Således ska frånvaro inte rapporteras till personal på HVB- eller familjehem som inte heller har rätt till information om skolfrånvaro.

Om en vårdnadshavare inte håller kontakt med skolan och uteblir från möten som skolan kallat till, ska givetvis överförmyndaren underättas.
http://www.csn.se/press/fakta-skolk
http://www.csn.se/aktuellt/2015/1.15722


Oklara förutsättningar

Det finns oklarheter kring en god mans rätt att ta emot utbetalningar från till exempel CSN. Att pengar sätts in på gode mannens privata konto, något som sker i dag, innebär att gode mannens egna medel sammanblandas med huvudmannens.

Den nuvarande ordningen är ett bekymmer för gode män, och SKL bör snarast klargöra vad som gäller.


Sovsalar

”Olika boendeformer i samma anläggning, minst 15 platser per anläggning och sovsalar. Det är nyheterna i en ny version av Migrationsverkets löpande upphandling av asylboende som nu har annonserats. Migrationsverket lånar också personal från andra myndigheter, för att snabbt få fram fler medarbetare till den extraordinära situation som verket befinner sig i.” (Migrationsverket 2015-11-27)
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-11-26-Migrationsverket-lanar-personal-fran-andra-myndigheter.html

http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Landsting/Nyhetsarkiv/Aktuellt-for-landsting/2015-11-27-Nyheter-i-lopande-upphandling-blandade-boendeformer-15-platser-och-sovsalar.htmlFoto Somaliska Freds

Somaliska Freds
"Somaliska Freds har arbetat med integration och kulturell förståelse i Sverige sedan år 1994. Vår verksamhet är koncentrerad till Rosengård i Malmö. Fokus ligger på kultur- och sportaktiviteter, läxhjälp, tala-svenska, mångkulturella utbyten och opinionsbildning. Föreningen har över 400 medlemmar i Malmö."
http://somaliskafreds.se/about/


Kort varsel för gode män

Flertalet av Migrationsverkets enheter fungerar efter omständigheterna bra, men det finns enheter, exempelvis i Jönköping, där gode män kallas till möten med orimligt kort varsel. Kan de inte komma uppmanas de att skaffa ersättare och utfärda fullmakter.

Gode män är inte utbytbara och ska varken behöva skaffa ersättare eller utfärda fullmakter.  Det är angeläget att asylprocessen kommer igång, men det ska inte ske till priset av en ökad oordning och att gode män hindras att utföra sitt uppdrag. (Om en god man frekvent uteblir från möten och Migrationsverket har anledning tro att det handlar om en oseriös person ska överförmyndaren givitvis underättas.) RGMV


Foto J Samuelsson 


Barnrättsprinciper

Save the Children, Italien finansierar dagcentret Civico Zero och härbärget A 28 i Rom, som blivit oaser för unga migranter från världens alla hörn. Centret och härbärget har dock stängts tillfälligt, eftersom lokalerna är i behov av en upprustning, som kommer bekostas av ett stort möbelföretag.

Rädda Barnen, Unicef och FN:s Global Compact har tagit fram 10 principer för att hjälpa företag att ta ett större ansvar för barns rättigheter. 
http://www.raddabarnen.se/foretag/socialt-ansvar/barnrattsprinciperna/
http://www.rgmv.se/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=201


Vill inte försäkra asylboende

Den senaste tiden har Migrationsverket gått miste om hundratals boendeplatser för asylsökande eftersom försäkringsbolag inte vill försäkra boendena. "Det här är väldigt bekymmersamt. Migrationsverket behöver varenda plats som går att uppbringa", säger Willis Åberg som är avdelningschef på Migrationsverket (Migrationsverket 2015-11-06).

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-11-06-Forsakringsbolag-vill-inte-forsakra-asylboenden.html


Distriktsindelning

"Statskontoret har på regeringens uppdrag undersökt om distriktsindelningen som kommer att införas i folkbokföringen 2016 bör utgöra indelningsgrund i delmodellen för barn och ungdomar med utländsk bakgrund." (Statskontoret 2015-09-21)
http://www.statskontoret.se/nyheter/delmodell/


Medverka till medicinsk åldersbedömning?

"Fråga har uppkommit om en advokat som är förordnad som offentligt biträde i ärende enligt utlänningslagen (2005:716) ska medverka till att klienten genomgår medicinsk åldersbedömning. "(Advokatsamfundet 2015-10-06)
https://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_sv/
Cirkul%C3%A4r/Cirkular_21_2015_Vagledande_uttalande_medicinska_
aldersbedomningar.pdf


Mänskliga rättigheter i Sverige

"Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen och på all statlig och kommunal verksamhet. Även andra aktörer bidrar till arbetet med att främja och skydda de mänskliga rättigheterna i Sverige." (Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter 2015-11-01)

http://www.manskligarattigheter.se/


Dom i migrationsmål

"A ansökte om asyl i Sverige den 20 januari 2014. Migrationsverket  beslutade den 1 juli 2014 att med stöd av 5 kap. 1 b § utlänningslagen (2005:716) avvisa A:s ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd, att inte pröva frågan om statusförklaring och att utvisa honom till Italien. Någon tidsfrist för frivillig avresa bestämdes inte." 

(Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen 2015-15-11)
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/
kammarrattenistockholm/Domar/Domar%202015/Dom%20i%20m%
C3%A5l%20UM%208588-14.pdf


Bli medlem

Ett medlemskap i föreningen Gode män Vårdnadshavare (RGMV) innebär att du både ger och får stöd i arbetet med att förbättra förutsättningarna för att uppdraget som god man eller vårdnadshavare ska kunna utföras på det sätt lagstiftaren avsett. Föreningen skapar möjligheter för kommunikation mellan medlemmarna. Du som på ideell grund ställer dig till förfogande i samhällets tjänst får därigenom stöd, så att du kan utföra uppdraget för barn/ungas bästa. 
http://www.rgmv.se/index.php/medlemskap


Kontaktinformation

Riksföreningen Gode män Vårdnadshavare är till för för dig som är god man och vårdnadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga.

Kontakt:
Katarina Nyberg: mobil 073 9912875
P-O Nygren: mobil 070 2372910

E-post: info rgmv.se
Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV
Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se
Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se

 


Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson

Redaktörer: Johnny Samuelsson och Karin Senter

 
 

RGMV

Gode män Vårdnadshavare

Nyhetsbrev nr 17,  november 2015

 
 

Sverige sörjer med det franska folket

Terroristattackerna som vi har bevittnat under gårdagskvällen och natten är präglade av ett vidrigt hat och förakt mot människovärdet.
Vi tänker på offren och deras anhöriga, de föräldrar som förlorat sina barn, de barn som förlorat sina föräldrar, de liv som nu aldrig kommer att levas. Det här är fruktansvärda timmar för Europa. Statsministerns uttalande med anledning av terroristattackerna i Paris
http://www.regeringen.se/tal/2015/11/statsministerns-ord-vid-presstraffen-med-anledning-av-terroristattackerna-i-paris/


Nyheter från EU
2013 antog EU-länderna nya minimiregler för ett gemensamt asylsystem. Syftet är att skapa ett mer likartat mottagande för asylsökande i medlemsländerna. EU:s nya gemensamma asylsystem består av tre direktiv och två förordningar.
http://www.europaportalen.se/tema/asyl-och-migration#overlay-context=tema/asyl-och-migration
http://www.europaportalen.se/


Omfördelning och återvändande

"Upprättandet av så kallade hot spots i Italien och Grekland, omfördelning av asylsökande mellan EU-länderna och ökat samarbete kring återvändandefrågor diskuterades på det extra råd för rättsliga och inrikesfrågor som möttes i Bryssel 9 november. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson deltog i rådet." (EU-representationen 2015-11-10)
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/rif/


Hjälp med rekrytering och utbildning

Behovet av att rekrytera  lämpliga gode män är angeläget liksom att erbjuda dessa en grundläggande utbildning. RGMV kan i viss omfattning hjälpa till med såväl rekrytering som utbildning om det behovet finns och nya gode män kan få rådgivning av våra länsombud.  
www.rgmv.se


Rapport från Roslagen

Som samordnare på ett transitboende, ser jag just nu hur personal överallt sliter för att få systemen att hålla ihop så att de ensamkommande barnen/ungdomarna inte ska bli alltför lidande. Det mest fantastiska är att de lyckas vara glada och trevliga i de mötena jag har med dem. 
http://www.rgmv.se/index.php/gmv-1/utbildningserbjudande/utbildningsplan-2/om-god-man-uppraget/rapport-fran-roslagen


Livskvalitet

Gode män och vårdnadshavare ska hjälpa ensamkommande unga migranter med asylprocessen, skolgång, boende och många andra saker i deras vardag. Även frågor som gäller livskvalitet ingår i uppdraget, vilket bland annat handlar om att den unga migranten ska ges möjligheter att praktisera den religion som han eller hon eventuellt utövar. 

http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/om-islam


Afghanistan dräneras på ungdomar

"Afghanistan behöver den här unga generationen, det är de som ska bygga upp landet", säger Humaira Ghani, informatör på Svenska Afghanistankommitténs kontor i Kabul, som arbetar med en kampanj för att få afghanska pojkar att stanna i landet. 

De senaste fem åren har över 50 000 ensamkommande unga migranter sökt asyl i Sverige och bara i år har 16 703 tagit sig hit från Afghanistan. Bland dem finns de som vill återvända, men tomhänta är det inte möjligt. RGMV betonar därför nödvändigheten av att alla erbjuds en  utbildning som möjliggör egna val och ett återvändande oavsett Migrationsverkets beslut. De skulle även vara en hjälp för Afghanistan.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/paflykt/article21714313.ab

http://www.rgmv.se/index.php/gmv-1/utbildningen-for-nyanlanda-elever-daligt-anpassad


Praktikplatser för asylsökande

RGMV anser att praktikplatser för asylsökande är en bra idé för ensamkommande unga migranter i väntan på en plats i skolan, eller som ett alternativ om skolan inte erbjuder en ändamålsenlig utbildning. Migrationserket informerar om att: ”De flesta asylsökande kan praktisera på arbetsplatser runt om i Sverige. Innan den asylsökande kan börja praktisera behöver du som erbjuder praktikplatsen och Migrationsverket skriva under ett avtal.” (Migrationsverket 2015-10-26)

http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Arbetsgivare/Praktik-for-asylsokande.html


Balkongflickor

För tio år sedan uppmärksammade media, och även  Sveriges riksdag, att ett antal unga tjejer tagit sina liv efter att ha blivit pådrivna av sina familjer och släktingar. Balkongflickor kom media att kalla dessa unga tjejer, då det i flera fall handlade om att de kastat sig från balkonger. Olika organisationer och skolor arbetar dagligen med så kallad hedersrelaterad problematik, men i media har det blivit tystare, trots att det inte finns någon anledning att tro att frågan skulle vara mindre aktuell nu än då. 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=965109
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Om-segregation-diskriminering_H002Ub281/?text=true


Somaya

Somaya är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening med lång erfarenhet att skydda och frigöra individer från våld. De är specialiserade på att skydda och stärka personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.  

http://www.somaya.se/


7000 anställda

För några år sedan jobbade runt 3500 personer på Migrationsverket. Nu har myndigheten över 
7000 anställda, inklusive timanställda och dem som har konsultuppdrag.

(Migrationsverket 2015-11-04)
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-11-04-Nu-jobbar-drygt-7-000-pa-Migrationsverket.html


Prövningstillstånd

En utlänning, som har en skuld till det allmänna, ansöker om svenskt medborgarskap (naturalisation). Fråga om han har haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. (UM 7390-15) Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöver domstolen 2015-11-12
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Templates/Pages/DV_News.aspx?id=47515


Länsstyrelsen i Stockholm

"Myndigheter och kommuner i Stockholms län samarbetar för att på bästa sätt ta emot de flyktingar som kommer till länet." På Länsstyrelsens webbplats finns en särskild sida med samlad aktuell regional information och länkar.
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/integration/om-mottagandet-av-asylsokande-i-stockholms-lan/Pages/default.aspx


Primärvård för migranter

Skånska vårdcentraler kämpar med att klara av de många flyktingar som placerats i regionen. Hittills har primärvården klarat av sitt uppdrag, men verksamhetschefer frågar sig hur bemanning och ekonomiska resurser ska räcka till på sikt. Mobila team och samarbeten diskuteras nu.

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2015/10/Oro-i-Skane-for-hur-resurser-ska-racka-till-flyktingar/http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2015/10/Oro-i-Skane-for-hur-resurser-ska-racka-till-flyktingar/


Informationsinsatser

"Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att initiera och samordna informationsinsatser nationellt om familjehem, jourhem och god man för ensamkommande barn och särskilt förordnad vårdnadshavare." (Socialdepartementet 2015-10-29) 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/10/uppdrag-till-socialstyrelsen-att-samordna-informationsinsatser-om-familjehem-for-barn/


Remisser till Säpo

"I takt med att antalet asylsökande stiger har Migrationsverkets remisser till Säkerhetspolisen ökat. 286 hittills i år. Men än så länge har de inte lett till någon större ökning av fall där polisen föreslår att asylansökan ska avslås av säkerhetsskäl." (Migrationsverket  2015-10-12)
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-10-12-Migrationsverket-skickar-allt-fler-remisser-till-Sakerhetspolisen.html


Kontaktinformation

Riksföreningen RGMV är till för för dig som är god man och vårdnadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga.

Kontakt
Katarina Nyberg: mobil 073 9912875
P-O Nygren: mobil 070 2372910

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV
Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se
Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se


Redaktörer: Johnny Samuelsson och Karin Senter


 

 


 

catslong

RGMV

Gode män Vårdnadshavare

Nyhetsbrev nr 16, november 2015

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Åldersbedömningar
Av en rättslig kommentar från Migrationsverket, angående bedömning av ålder i asylärenden framgår, att kommunerna inte är bundna av Migrationsverkets åldersbedömning och därmed kan Socialtjänsten, Skolförvaltningen och Överförmyndaren göra egna bedömningar oavsett Migrationsverkets bedömning.  
http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentAttachmentId=42413

http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/%C3%A5ldersbed%C3%B6mning-1


Socionomer som gode män
Enligt SKL är det ytterst angeläget att lagen om gode man för ensamkommande barn 
ändras och att ensamkommande barn/unga istället för en god man ska få en professionell företrädare utsedd. 

RGMV:s uppfattning är att SKL ska medverka till att nuvarande lagstiftning följs i stället för att begära lagändringar. Vidare anser vi att systemet med ett godmanskap på ideell grund inte kan ersättas av socionomer. Seriösa gode män gör idag viktiga imponerande insatser och i många fall långt utöver vad som kan begäras. SKL:s uppgift borde självklart vara att underlätta för dessa gode män att utföra uppdraget som lagstiftaren avsett och genom enhetliga ersättningar och nationella anvisningar för uppdraget.
http://skl.se/download/18.85439e61506cc4d3a2548fc/1445603643332/SKL-15-5144-Skrivelse-Andring-av-regler-om-god-man-for-ensamkommande-barn.pdf


Flyktingkrisen

"Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna har enats kring nödvändiga insatser för att säkra förmågan i det svenska mottagandet av asylsökande och stärka etableringen av nyanlända." Regeringen 2015-10-23
http://www.regeringen.se/contentassets/6519e46a9780457f8f90e64aefed1b04/overenskommelsen-insatser-med-anledning-av-flyktingkrisen.pdf


Sekretess om asylboende

"Den senaste tiden har det vid ett flertal tillfällen brunnit i lokaler där asylsökande skulle bo. Därför väljer Migrationsverket nu att sekretessbelägga alla uppgifter som röjer var asylboenden ligger."Migrationsverket 2015-10-28


 


Foto: 
Kristian Pohl/Regeringskansliet


Mottagningscenter 

"Migrationsfrågan stod i centrum när EU:s stats- och regeringschefer möttes på Europeiska rådet i Bryssel den15 oktober. Diskussionerna gällde både de mottagningscenter som ska upprättas inom EU och unionens gemensamma återvändandepolitik. Statsminister Stefan Löfven deltog i EU-toppmötet." Regeringskansliet 2015-10-16
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/10/fortsatta-diskussioner-om-migrationsfragorna-pa-europeiska-radet/


Rättigheter kränks

"Ensamkommande barns rättigheter kränks, menar Akademikerförbundet SSR i en ny rapport. Bland de åtgärder som efterfrågas finns bättre samverkan mellan myndigheter och mer resurser." Akademikerförbundet SSR 2015-10-19
https://akademssr.se/reportage/sa-kan-mottagandet-av-ensamkommande-barn-forbattras?term=101


Yrkesintroduktionsanställningar 

"I januari 2014 infördes stöd för yrkesintroduktionsanställningar för ungdomar mellan 15 och 24 år som saknar relevant erfarenhet i yrket."
Stadskontoret 2015-10-19
http://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/2015/utvardering-av-stod-for-yrkesintroduktionsanstallningar.-delrapport/


Flyktingåtervändande till Somalia
Biståndsminister Isabella Lövin deltog i en konferens om somaliska flyktingar i Bryssel om hur förutsättningarna kan förbättras för flyktingar som frivilligt vill återvända till Somalia från Kenya. Utbildningsdepartementet 2015-10-21
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/10/bistandsminister-isabella-lovin-deltar-i-konferens-om-flyktingatervandande-till-somalia/


Förebygga och upptäcka korruption 

"Statskontorets kartläggning av myndigheternas arbete med att förebygga korruption visar att misstankar om korruption har förekommit vid myndigheterna men att de flesta har vidtagit någon korruptionsförebyggande åtgärd." Statskontoret 2015-10-19
http://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/2015/myndigheternas-arbete-for-att-forebygga-och-upptacka-korruption/


Inte bara Europa

Mellan den 1 oktober 2013 och 31 augusti 2015 omhändertogs över 102.000 ensamkommande barn från Centralamerika och Mexiko av US Customs and Border Protectionnär är de försökte ta sig över gränsen till USA.
De mexikanska barnen förs tillbaka till Mexiko och barn från icke angränsande länder  omhändertas enligt amerikansk lag barn av Office of Refugee för utredning. Migration Policy Institute (MPI) 2015-10-15


 


Utbrändhet

Kraven på medborgare som åtar sig uppdrag som gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare för ensamkommande unga migranter är stora. Men trots det är stödet obefintligt från ansvariga myndigheter och de utbildningar som anordnas i alltför många fall av dålig kvalitet.
http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/vem-hj%C3%A4lper-en-god-man


Otillåtet

Oskuldskontroller och oskuldsintyg inte är tillåtna enligt svensk lagstiftning.

-Att tvinga någon att genomgå en oskuldskontroll är förbjudet enligt svensk grundlag. I regeringsformen finns ett uttryckligt skydd mot påtvingade fysiska ingrepp, såsom läkarundersökningar, säger Lisa van Duin, jurist på Socialstyrelsen 2015-10-08

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015oktober/oskuldskontrollerarforbjudna

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/


Granskning av mottagande

Riksrevisionen genomför en granskning om mottagandet av ensamkommande asylsökande barn/unga. Resultatet av granskningen presenteras i en rapport, med planerad publicering i november 2015. Riksrevisionen 2015-09-28

Droger på HVB
 

-Långt ifrån alla som bor på HVB använder droger, säger Mohamed Rage, en tjugoåring från Somalia som bott på tre olika HVB där ungdomar använde CAT och harsch. Idag är han engagerad i föreningen SIMON, Svenskar och invandrare mot narkotika, som arbetar för att förhindra unga migranter att använda droger och hamna i ett drogmissbruk. 


BBIC har reviderats

"Under 2014 har Socialstyrelsen haft i uppdrag att utveckla och förbättra BBIC. Den nya versionen ska ge sociala barn- och ungdomsvården förutsättningar att stärka rättssäkerheten, öka delaktigheten för barn och unga, förenkla arbetet och bidra till systematisk uppföljning." Socialstyrelsen 2015-10-06

RGMV:s uppfattning är, att BBIC rätt använd är bra och ger gode män möjlighet att samverka med Socialtjänsten för barn och ungas bästa. Men om utredningen inte tar hänsyn till faktiska omständigheter, är realistiska och anpassas till asylprocessen bör gode män inte ge sitt godkännande.

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015oktober/bbicharreviderats

https://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015februari/nyabbicgerbattreochtydligarestod


Kontaktinformation

Riksföreningen RGMV är till för för dig som är god man och vårdnadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga.

Kontakt

Katarina Nyberg: mobil 073 9912875

P-O Nygren: mobil 070 2372910
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV
Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se
Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se


Redaktör: Johnny Samuelsson 

  

 

 


RGMV

Gode män Vårdnadshavare

Nyhetsbrev nr 15, oktober 2015

 


 

Förslag om stödboende
Regeringen kan komma att besluta att förslaget om stödboende endast ska omfatta ungdomar över 18 år med PUT. 16–17 åringar ska liksom tidigare placeras på de omkring 500 HVB (HOB) och kan endast placeras på ett stödboende efter särskild prövning.

RGMV:s bedömning är att nyanlända 16–17 åringar ska placeras i stödboende och familjehem då de i de flesta fall  har den mognad som krävs och inte är i behov av vård och behandling.
http://www.regeringen.se/contentassets/962a3ef7f2694f94920f3f4c2d1e7c24/forslag-till
inforande-av-en-ny-placeringsform-for-barn-och-unga-stodboende-i-socialtjanstlagen-2001453
s20153723fst

 Antal år i skolan påverkar
"Bland de elever som invandrat och börjat i svensk skola i årskurs 1–5 har andelen som blir behöriga ökat från 69 procent till 72 procent sedan 2013. För de elever som börjat i svensk skola i årskurs 6–9 går utvecklingen i motsatt riktning – från en redan mycket låg behörighet på 28 procent till 26 procent i år." (Skolverket 2015-10-01)
http://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2015/fler-
elever-obehoriga-till-gymnasieskolan-1.240369
utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_content=
unspecified&utm_campaign=unspecified

 Rapport från ett Kloster
”Här kämpar vi verkligen på men vi måste få hjälp med att sprida att vi har mer än helfullt och att vi i nuläget inte har någon som helst möjlighet att ta emot någon mer. Vi har flyktingar som sover precis överallt och vi har inte ens golvplats som det ser ut nu. Det vore bra om alla kunde hjälpa till att sprida att vi inte kan ta emot fler, eftersom vi måste säga nej till dem som står på vår trapp, tyvärr.” Alsike kloster, syster Karin 2015-10-02


 

Nationella samordnare
Under senare år har det blivit allt vanligare att regeringen tillsätter nationella samordnare för att hantera mer eller mindre komplexa samhällsproblem. Riksrevisionen har inlett en granskning av regeringens styrning med nationella samordnare. (Riksrevisionen 2015-10-01)
http://www.riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/Pressrum1/Nyheter1/2015/Riksrevisionen-granskar-nationella-samordnare/

 


 Laglig väg till Sverige
"Enligt 4 kap. 20 § första stycket utlänningsförordningen ger en utlänning, som befinner sig utanför Sverige och vill ansöka om uppehållstillstånd, normalt in ansökan till en svensk utlandsmyndighet i hemlandet eller det land där han eller hon är bosatt. Ansökan utreds också där." (Migrationsverket 2015-09-07)

http://www.migrationsverket.se/download/18.27485d6514fa83199cf4d0/
1442215323019/MIGRFS+072015.pdf

 Resa till anhöriga
Det förekommer att ungdomar vill resa till sina hemländer för att hälsa på sin mamma och andra anhöriga. Varken socialtjänsten eller en särskilt tillförordnad vårdnadshavare har anledning motsätta sig sådana resor om det bedöms som säkert och i övrigt kan anses vara för ungdomen bästa.

http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/umg%C3%A4ngesresor


 

LSS
Socialstyrelsen föreslår ett antal frågeställningar som regeringen bör inkludera vid en översyn av LSS. Till exempel förslås en tydligare reglering för att minska behovet av lokala riktlinjer och få till stånd en mer enhetlig tillämpning av LSS över landet. (Socialstyrelsen 2015-09-28)
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-9-3?utm_source=apsis-anp
3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified

 


 

Verkställighetshinder
Vid anmälan om verställighetshinder kan Rättshjälpsmyndigheten ge ekonomiskt bistånd för juridisk hjälp i två timmar för dem som är under 18 år, och även ersättning till tolk om det behovet finns. 

RGMV anser att anmälningar om verkställighetshinder ska ingå i det offentliga biträdets uppdrag. På så vis befrias gode män från en uppgift som kan anses ligga utanför uppdraget och som han/hon vanligen inte har kompetens för.


 
Rapport från en vårdcentral

Har just varit med en pojke på asylhälsan där jag fick en liten pratstund med en sjuksköterska. Hon gav en bild av situationen just nu: "När jag kom tillbaka efter min semester hade jag allt under kontroll. Även om det var mycket så flöt det på. Men så mitt i augusti så blev allt bara kaos. Nu har vi 700 som väntar på att få komma och det ökar hela tiden." Katarina Nyberg, god man

 


 

Särskild befattning
RGMV:s två talespersoner har till stor del kommit att fungera som rådgivare till gode män/vårdnadshavare i landets kommuner. Behovet av rådgivning, framför allt hos nyblivna gode män/vårdnadshavare, är stort och  borde i första hand tillgodoses i kommunerna.

Överförmyndarnämnden måste ta ansvar för att den rådgivning gode män efterfrågat i många år anordnas och inrätta en särskild befattning inom ordinarie verksamhet med ansvar för rådgivning, men även för rekrytering och utbildning.


 

FN 70 år 
Den 24 oktober i år har det gått 70 år sedan FN:s stadga trädde i kraft. "Självklart ska 70-åringen uppmärksammas på FN-dagen som årligen firas samma datum varje år". Svenska FN-förbundet arrangerar ett seminarium inför FN-dagen på fredagen den 23 oktober i Stockholm på temat "FN och skydd för kvinnor i konflikt – hur stoppar vi våldet mot flickor och kvinnor?” (Svenska FN-förbundet 2015-09-24)
http://www.fn.se/


 

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har beslutat om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Regler om bland annat arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling ingår i föreskriften. Målet är att minska den arbetsrelaterade ohälsan. 

(Arbetsmiljöverket 2015-09-22)
https://www.av.se/press/ny-foreskrift-om-organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/

  

Lena Micko Foto SKL

 

Villkorat ja
-Dagens flyktingsituation motiverar en lag om mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd. Men endast under speciella förutsättningar. SKL vill se ett brett åtgärdspaket från staten, säger Lena Micko, ordf. i SKL.(SKL 2015-09-25)

http://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv2015
/villkoratjatilllagommottagandeavnyanlanda.7050.html

 


 

Medlemsavgift för 2016
Vi gör nu om medlemsregistret och ber dig därför vänta med att betala medlems- avgiften för 2016 tills arbetet är klart, vilket beräknas bli någon gång i mitten av november. Kontaktinformation

Riksföreningen RGMV är till för för dig som är god man och vårdnadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga.

Kontakt

Katarina Nyberg: mobil 073 9912875

P-O Nygren: mobil 070 2372910
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV

Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se
Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se Redaktörer: Johnny Samuelsson och Karin Senter

 

                                                RGMV
                 Gode män Vårdnadshavare

                                Nyhetsbrev nr 13, september 2014Rädda Barnen http://www.raddabarnen.se/

Röda Korset http://www.redcross.se/

Svenska kyrkan http://www.svenskakyrkan.se

UNICEF https://unicef.se/

 


 


Hans Rosling
Foto: Henrik Montgomery/ TT

Smugglare?
– Man ska sluta kalla dem för smugglare för de är de enda som gör någonting för att hjälpa dem hit, menar Hans Rosling.

Det är enligt honom transportansvaret som gör att så många flyktingar dör på sin resa till Europa. Transportansvaret innebär att exempelvis rederier och flygbolag riskerar böter om personer utan giltiga resehandlingar släpps ombord på båtar och flygplan. (SvD 2015-09-08) 
http://www.svd.se/rosling-sluta-kalla-dem-smugglare/om/flyktingkrisen-i-europa
http://www.rgmv.se/index.php/migration/manniskohandel
http://www.rgmv.se/index.php/migration/flyktingsmuggliing-och-kvotflyktingsystem


Vägen till Sverige

Med en plastdunk för personliga behov, en vattenflaska och några dadlar eller apelsiner fraktas ungdomar i dagar genom Europa, vanligtvis med långtradare på flaket eller ett i ett trångt utrymme nära vägbanan. 
http://www.rgmv.se/index.php/migration/vagen-till-sverige-3
http://www.rgmv.se/index.php/migration/zakarias-fran-afghanistan


Seminarium om extremism 
Ensamkommande ungdomar rekryteras till terroristganisationer som IS, al-Shabaab och Boko Haram i ökad omfattning. Hur gode män, vårdnadshavare och andra aktörer kan motverka att ungdomar rekryteras till extremistiska nätverk tas upp på ett seminarium i Västerås den 19 september. Välkomna dit! 

http://www.rgmv.se/index.php/gmv-1/seminarium-i-vasteras-19-9

http://www.rgmv.se/index.php/gmv-1/rekrytering


 

Dubbla roller
Bristen på gode män sätter lagstiftningen ur spel och barn och ungdomar får inte den hjälp lagstiftaren avsett. De offentliga biträdena får nu dubbla roller när de som ställföreträdare övertar gode mäns uppgifter samtidigt som det ska sköta det juridiska arbetet.

Länsstyrelserna måste som tillsynsmyndighet se till att Överförmyndar- nämnderna vidtar kraftfulla och omedelbara åtgärder för att tillgodose behovet av gode män.

 


 

Medicinska åldersbedömningar
"Migrationsverket anpassar nu sin praxis för medicinska åldersbedömningar till en dom i Migrationsöverdomstolen. Konsekvensen av detta är att den asylsökande själv får ta initiativ till att låta genomföra en medicinsk åldersbedömning.” (Migrationsverket 2015-09-04)

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-09-04-Migrationsverket-andrar-sitt-arbetssatt-kring-medicinska-aldersbedomningar.html

 Barn och unga försvinner
"Hittills i år har 160 barn avvikit. De flesta av dem kom från Marocko (60), Algeriet (25), Afghanistan (13) och Somalia (13). Av de 160 försvunna är 15 flickor och de flesta är 16-17 år." (Migrationsverket 2015-09-02)

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-09-02-Migrationsverket-vill-forebygga-att-ensamkommande-barn-forsvinner.html

 


Människohandel
Länsstyrelsen i Stockholm får i uppdrag av regeringen att göra en nationell kartläggning av barn som utsatts eller misstänks ha utsatts för människohandel. Regeringen ger också uppdrag till Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/06/regeringsuppdrag-barns-rattigheter/
http://www.rgmv.se/index.php/migration/oleg-i-manniskohandel
Syster Karin

Alsike klosterby
Alsike kloster ligger i Knivsta kommun. Här bor och verkar Helgeandssystrarna. Klostret är sedan 1993 en fristad för flyktingar i nöd. 2013–2014 pågår en förstudie för att bygga ut klostret till en klosterby.

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=647770

http://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/article19962036.ab

 


  

Kontaktinformation
Riksföreningen RGMV är till för för dig som är god man och vårdnadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga.

Kontakt:

Katarina Nyberg mobil 073 9912875
P-O Nygren mobil 070 2372910
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV
Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se
Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se


Redaktörer: Johnny Samuelsson och Karin Senter


RGMV
Gode män och vårnadshavare
Nyhetsbrev nr 8, juni 2015


En ökning med 80 procent

Hittills i år har 3 100 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige – en ökning med cirka 80 procent jämfört med samma period förra året. Med anledning av ökningen måste Migrationsverket på grund av brist på överenskomna asylplatser använda de sista stegen i anvisningsmöjligheterna. Det innebär att samtliga kommuner måste vara beredda på att ta emot barn.
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-for-kommuner/2015-06-04-Utvidgade-kommunanvisningar-av-ensamkommande-barn.html

 Gendir. Anders Danielsson

Anmäler
 sin egen myndighet

En man sökte asyl i Sverige och uppgav att han var hotad av myndigheterna i den ryska delrepubliken Tjetjenien. Men varken Migrationsverket eller domstolen trodde på honom. Enligt uppgifter, som Migrationsverket bedömer som trovärdiga, dödades mannen i Tjetjenien några månader efter att han återvänt dit. Nu anmäler generaldirektör Anders Danielsson händelsen till åklagare.
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-06-01-Generaldirektoren-anmaler-sin-egen-myndighet.html
Nya gruppboenden behövs

På Socialdepartementet pågår som nämnts i ett tidigare nyhetsbrev arbetet med att utarbeta ett lagförslag som innebär en ny placeringsform, stödboende, för barn och unga. Tanken är att de ska kunna placeras på stödboenden vid sidan av familjehem och hem för vård eller boende, (HVB) Efter sommaren planeras beslut om en lagrådsremiss. 

Det är bra och på tiden att regeringen presenterar alternativ till HVB som aldrig varit avsedda för ensamkommande. Men departementet har goda skäl att utarbeta lagförslag även för nya gruppboenden för ensamkommande barn och unga med ett anpassat regelverk och tillsynsförfarande för just den målgruppen.Bedrev HVB utan tillstånd

Barn efter barn skickades till ett hem för ensamkommande i Eslöv. Men kommunerna i Lund och Burlöv som placerade ungdomar där kontrollerade inte att företaget hade tillstånd.

Ett litet företag blev under en sommar en av de största aktörerna på marknaden – helt utanför systemet.
http://www.sydsvenskan.se/sverige/det-dolda-pojkhemmet---hit-skickades-de-ensamkommande/

 


 
Ställföreträdare kan räkna med att få reklam

Kammarrätten i Stockholm har fastslagit att överförmyndaren på Lidingö måste lämna ut gode mäns e-postadresser till en företagare i Vallentuna som vill ha uppgifterna för att kunna lämna erbjudande till ställföreträdare och deras huvudmän.
http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2015/03/KR_Sthlm_9737_14.pdfElevhälsan

Samverkan mellan elevhälsan och andra aktörer behöver stärkas och tydliggöras. Elevhälsan måste också ges bättre förutsättningar att arbeta med mer generellt förebyggande insatser. IVO 2015 maj 07
http://www.ivo.se/nyheter/2015/samverkan-behover-utvecklas-mellan-elevhalsan-och-andra-aktorer/
http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/elevhalsan
IVO får rätt i dom

IVO hade rätt i att förelägga Östra Göinge kommun då de inte utrett ensamkommande flyktingars behov och beslutat om boende för dem. Det har Kammarrätten meddelat i en dom. IVO 2015 april 17
http://www.ivo.se/nyheter/2015/ivo-far-ratt-i-dom-mot-ostra-goinge-kommun/

 


 


Juridiska aspekter

Gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare har ofta fackkunskaper inom olika områden men saknar i regel en juridisk utbildning. Det skapar rättsosäkerhet eftersom det finns situationer, som till exempel vid ansökningar och överklaganden enligt SoL och anmälningar om verkställighetshinder som ombud i  Dublin ärenden, då den gode mannens juridiska kunskaper kan vara avgörande för barn/ungas boende eller om de får stanna i Sverige.

Det finns anledning, att inom den grundutbildning överförmyndare ålagts att anordna från årsskiftet, men speciellt i kommande påbyggnadsutbildningar, ta upp de juridiska aspekterna av uppdraget. Därtill är det nödvändigt att överförmyndarens tillgodoser gode män och vårdnadshavares behov av rådgivning under pågående uppdrag.

 Utbildning

Hösten 2011 började omkring 13000 elever på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan. Nästan hälften av dem är kvar i gymnasieskolan det fjärde året medan i princip lika många hoppade av studierna inom tre år. 4 juni 2015 Nyhetsbrev Skolverket
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/nyhetsarkiv/2015/nyheter-2015-1.229449/manga-elever-pa-introduktionsprogram
behover-ett-fjarde-ar-1.235842?utm_sourceSeminarium för gode män i Västerås

I samverkan med Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism anordnar RGMV  den 19 september ett seminarium i Västerås för gode män och vårdnadshavare till ensamkommande.
http://www.samordnarenmotextremism.seLarm på HVB

Frågan om hur larm får användas på HVB har prövats i förvaltningsrätten. Domen visar att larm på enskilda barns rum endast får användas om verksamheten gjort en individuell bedömning av barnets behov och inhämtat samtycke. IVO 2015 17 april.
http://www.ivo.se/nyheter/2015/individuell-bedomning-och-samtycke-kravs-for-att-fa-anvanda-larm-pa-hvb/
På strövtåg i Kabul

Björn Lindh är Svenska Afghanistankommitténs nya informations koordinator i Kabul och skriver om jobb och fritid.
SAK 21 Maj, 2015 
http://www.sak.se/news/?post_id=12792
Folkhögskolespåret når nya län

Många är nyfikna på samverkansprocesserna som sker i södra Sverige. I samarbete med länsstyrelserna erbjuder därför projektet att komma upp och presentera erfarenheter, metoder och goda exempel. Hittills har Södermanlands, Västmanlands, Jönköpings och Västra Götalands län fått besök av projekt-teamet. Medverkande har varit kommuner, folkhögskolor, länsstyrelsen samt region eller landsting. 
http://www.folkhogskolesparet.se/

 Långsam beslutstakt

Av Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2009 framgick, förutom att nyanlända inte fick den utbildning de har rätt till, att skolorna behövde göra grundligare kartläggning av de nyanlända elevernas skolbakgrund.

Först i år, sex år senare, har en lagstiftning trätt i kraft som innebär att skolorna inom tre månader måste validera nyanlända elevers kunskaper. Men de erbjuds fortfarande en utbildning som inte leder till måluppfyllelse.

Med den nuvarande beslutstakten  förloras ytterligare ett stort antal ungdomar. Det behövs ett snabbspår för viktiga och angelägna förändringar inom skolan.

 Registerkontroll

IVO har i uppdrag att minst två gånger per år inspektera alla hem för vård eller boende (HVB) för barn och ungdomar. I 2015 års tillsyn granskar IVO särskilt om HVB-hemmen begärt utdrag ur misstanke- och belastningsregistret innan personal anställts. IVO 12 januari 2015
http://www.ivo.se/nyheter/2015/registerkontroll--nationellt-tema-for-tillsyn-av-hvb-for-barn-och-ungdomar/

Rosenbad
Den 9 juni är RGMV inbjudna till Justitie- och migrations­minister Morgan Johansson. Det är nu tre år sedan riksföreningen bildades i syfte att  främja gode män och vårdnadshavares möjligheter att utföra uppdraget enligt gällande lagstiftning och att samverka med departement, myndigheter och organisationer för att  uppnå det målet. Inbjudan till departementet är uppmuntrande och vi ser fram emot ett givande besök.Offentligt biträde

Rättsligt ställningstagande angående förordnande av offentligt biträde i asylärenden har som huvudregel att offentligt biträde ska förordnas så snart det finns omständigheter som innebär att en utlänning kan komma att avvisas eller utvisas. Migrationsverket 2015-05-07 SR 18/2015
file:///Users/jepen/Downloads/15051181%20(1).pdf

 ID-handlingar under lupp

På Migrationsverkets ID-enhet granskas alla pass, ID-kort och andra handlingar som asylsökande lämnar in. De allra flesta handlingar visar sig vara äkta. Men det gäller att upptäcka de förfalskningar som också finns. För det krävs både expertkunskap och högteknologisk utrustning.
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-05-25-ID-handlingar-under-lupp.html
Barnsexhandel och exploatering av kvinnor och barn

Inrikesminister Anders Ygeman och Kambodjas vice premiärminister Mr Sar Kheng undertecknade den 25 maj ett samarbetsavtal för samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter.
http://www.regeringen.se/sb/d/20166/a/259696

_____________________________________________________________________________

 

Kontaktinformation

Riksföreningen RGMV är till för för dig som är god man och vårdnadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga.

 

Kontakt:

Katarina Nyberg mobil 0739912875

P-O Nygren mobil 070 2372910

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hemsida: www.rgmv.se

Facebook: RGMV

Twitter: RGMV

Medlemskap: www.rgmv.se

Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se


Redaktörer: Johnny Samuelsson och Katarina Nyberg

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Kommande möten
Årsmöte 2020, mars-april

Stryelsemöten 2020
(information kommer)

 

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com


P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

 

Eva Wennberg. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut.
Uppland
Tfn 0174 40320, 073 8554499

E-post eva(at)bjorksta.se

 

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

 

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland

E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

 

 

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

 


Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

 

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 

Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post
 barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793


Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Blekinge län
Vakant


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle

E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Östergötlands län
Reidun  Claesson
E-post reidun.claesso(at)gmail.com
Tfn.0705892155

 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Vakant


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top