RGMV
Gode män Vårdnadshavare
Nyhetsbrev nr 5, mars 2016Tillfälliga uppehållstillstånd
”I valet mellan humanitära aspekter och en möjlig minskning av antalet asyl- sökande i
Sverige, så framstår den föreslagna lagändringen som oproportio
nerlig.” (Migrationsverket
2016-03-10)
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-03
10-Migrationsverket-pekar-pa-konsekvenser-for-individen-i-lagradsremissen.html


Barnrättighetesutredningen
Den 11 mars 2016 överlämnade Barnrättighetsutredningen sitt betänkande till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Barnrättighetsutredningen har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till hur FN:s barnkonvention kan göras till svensk lag. (Regeringskansliet 2016-03-08)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/03/barnrattighetsutredningens
presenterade-sina-slutsatser-for-barnminister-asa-regner/


Lockas med pengar

"Ensamkommande barn lockas med pengar om de låter sig rekryteras till familjehem, skriver Svenska dagbladet. Enligt källor till tidningen ska barn ha blivit erbjudna mellan 3 000 och 5 000 kronor i månaden som de ska kunna skicka till sin familj i hemlandet." (UNT 2016-03-07)
http://www.unt.se/uppland/uppsala/erbjuda-pengar-ar-ingen-losning-4143919.aspx


Ann-Christin Sandberg ordf. Attention
Foto:Attention
Inkludering en investering

"Det brådskar att bygga den goda skolan för alla", skriver Ann-Kristin Sandberg, ordförande i Attention, en intresseorganisation för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. "Fallande kunskaps­resultat och en ökande andel elever som inte klarar undervisningsmålen. Svensk skola befinner sig i kris, menar många. Lärarna gör i regel allt de kan för att skolan ska fungera för alla, men förutsättningarna är inte gynnsamma.” (Lärarnas tidning 2016-03-03)

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2016/03/03/inkludering-investering


Gode mäns bestämmanderätt 
Olika aktörers okunnighet om gode män och vårdnadshavares  ställning, och gode mäns uppfattning att bestämmanderätten innebär en absolut vetorätt, orsakar problem.

http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/bestammanderatt-en-forhandlingsfraga


Anna-Karin Johansson
Generalsekreterare i SAK
Foto: Rodrigo Rivas Ruiz
Nu får vi väl ändå besinna oss

Anna-Karin Johansson påpekar det roblematiska i att generealisera kring grupper och betonar på sin blogg att "allt detta prat om att afghanska pojkar är si och afghanska pojkar är så, att de skulle trakassera och våldta och att de skulle göra det mot varandra, eftersom det är så det är i Afghanistan" är av ondo. (Anna-Karin Johansson, Generalsekreterare SAK 2016-03-03).
http://sak.se/blogg/nu-far-vi-val-anda-besinna-oss?utm_campaign=cmp_524931&utm_medium=email&utm_source=getanewsletter


JO-kritik mot socialnämnd 

JO framför kritik mot socialnämnd för att ha omplacerat 17-åriga ensamkommande barn utan att först höra barnen och den gode mannen. (JO, dnr 578-2015. 2016-02-04.)
http://www.godmanakuten.se/index.php/lagstiftning/jo-beslut-meddelat-2016-02-04-578-2015


InrikesministerAnders Ygeman
Foto: Bill Nilsson, Regeringskansliet
Krafttag mot tvångsäktenskap

"Regeringen anser det bekymmersamt att syftet med lagstiftningen mot äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresor inte har uppnåtts. Åklagarmyndigheten kommer därför under veckan att ges i uppdrag att granska samtliga sådana ärenden som anmälts till åklagare och analysera varför åtal ännu inte har väckts." (Justitiedepartementet, Anders Ygeman 2016-03-07)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/03/krafttag-mot-tvangsaktenskap/


Svagt stöd från kommuner till unga
Två av tre granskade kommuner har brister i stödet till unga kommuninvånare som varken studerar eller arbetar. Det visar Skolinspektionens granskning av 16 kommuners arbete med det kommunala aktivitets ansvaret. (Skolinspektionen 2016-03-01)

På HVB och familjehem finns ett stort antal ungdomar som varken studerar, arbetar eller har något som skapar mening i vardagen. De riskerar exempelvis att utveckla psykisk ohälsa och utgör en särskild riskgrupp när det gäller att hamna i destruktiva mönster, såsom drogmissbruk. Kommunerna måste anställa personal som på heltid  ordnar praktik- och lärlingsplatser för dessa ungdomar. (RGMV)
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/svagt-stod-fran-kommuner-till-unga-som-varken-studerar-eller-arbetar/


Överföringar till Ungern stoppas

"Migrationsdomstolen har idag i två fall stoppat överföringar av asylsökande från Sverige till EU-medlemstaten Ungern för personer som har rest in i Ungern via Serbien. Detta på grund av att dessa personer annars skulle riskera att utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling i strid med Europakonventionen för mänskliga rättigheter." (Förvaltningsrätten i Stockholm 2016-03-02)

http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se/Om-forvaltningsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Migrationsdomstolen-stoppar-overforingar-till-Ungern/


Migrationsverket överklagar

"Den 2 mars beslutade Migrationsdomstolen i Stockholm att stoppa två över-föringar av asylsökande från Sverige till Ungern enligt Dublinförordningen." (Migrationsverket 2016-03-03)

Migrationsverket delar inte domstolens bedömning, och har därför överklagat beslutet men stoppar tills vidare alla överföringar till Ungern. (RGMV)

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-03-03-Migrationsverket-stoppar-tills-vidare-alla-overforingar-till-Ungern.htmlUtbildningsminister Gustav Fridolin
Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet
Avslutar inte grundskolan

"Fler och fler unga flickor börjar skolan i Afghanistan. Ett problem är dock att många inte avslutar grundskolan, eftersom de förväntas ta hand om barn och familj. SAK har därför startat speciella coaching-klasser för dessa flickor så att de kan avsluta sina studier." (SAK 2016-03-03)

Av de 18 700 ungdomar som nu går på språkintroduktion kommer över hälften från Afghanistan och de avslutar oftast inte heller grundskolan. Men vanligen inte på grund av ointresse eller oförmåga,  utan beroende på en dåligt anpassad utbildning och en kort studietid. Kanske behövs det, som för flickorna i Afghanistan, speciella coachning-klasser och att utb.minister Gustav Fridolin och Skolverket inser att för äldre nyanlända ungdomar kan det vara bättre med ett blåställ, eller en snabb väg in offentlig sektor, än en illasittande kostym. (RGMV)

http://sak.se/blogg/nu-kan-fler-unga-kvinnor-avsluta-sin-utbildning?utm_campaign=cmp_524931&utm_medium=email&utm_source=getanewsletter
http://www.rgmv.se/index.php/god-man/gmv-1/uppdraget-som-god-man-11/andamalsenlig-utbildning-for-nyanlanda-4


Särskilt ekonomiskt stöd till utsatta elever

Regeringen har beslutat att lämna en proposition till riksdagen med förslag på förtydliganden av skollagens bestämmelser om tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever. (Regeringskansliet 2016-03-10)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/03/proposition-om-tillaggsbelopp-for-sarskilt-stod-till-utsatta-elever/


Rätt till bistånd för asylsökande
"Rätten till bistånd ska upphöra för personer som fått utvisningsbeslut när dessa har vunnit laga kraft. Det föreslår regeringen i ett förslag som lämnats till Lagrådet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2016." 

Enligt Sofie Rudh, pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, är även ensamkommande barn/unga undantagna från förslaget.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/03/regeringen-foreslar-forandringar-av-bestammelserna-om-ratt-till-bistand-for-asylsokande/Förslag till ny HVB-föreskrift

Krav på säkerhetsrutiner och tydligare fokus på den enskildes behov ska införas. Det är några av de viktigaste förändringarna i Socialstyrelsens förslag till ny HVB-föreskrift som nu skickas ut på remiss.

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/storrefokuspakvalitetochsakerhetinyahvb-regler


Ungdomsråd

Migrationsverket inrättar ett ungdomsråd för ensamkommande barn. Tanken är att skapa en trygg miljö där olika personer kan mötas för att diskutera förbättringar ur de ungas perspektiv. (Migrationsverket 2016-03-02)

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-03-02-Migrationsverket-inrattar-rad-for-att-hora-ungas-egna-roster.html


Flyktingsituationen i Marks kommun 
"Totalt under 2015 har Marks kommun tagit emot 227 personer. Av dessa var 123 ensamkommande asylsökande barn och 104 personer med permanent uppehållstillstånd som bosatt sig i kommunen. Den senare gruppen har kommit via någon av Migrationsverkets asylanläggningar eller på egen hand ordnat bostad antingen genom att de själva stått i bostadskö eller flyttat in till anhöriga/bekanta."

"Under 2016 har 12 ensamkommande kommit till kommunen men bristen på gode män är ett problem", säger Kerstin Guth planeringsledare i kommunen.

http://www.mark.se/invanare/nyanland-i-sverige/


Om RGMV
Riksföreningen RGMV, Gode män och vårdnadshavare för ensamkommande barn/unga är en partipolitisk och religiös obunden förening som sedan 2012 arbetar med att förbättra förutsättningarna för gode män. 

En majoritet i styrelsen är aktiva gode män och särskilt förordnade vårdnads- havare  andra arbetar på HVB och familjehem eller som lärare för nyanlända. Samtliga i styrelsen, och även länsombuden, arbetar för föreningen på ideell grund.

Lätt att bli medlem 

Medlem kan du bli om du är, har varit eller avser att bli god man för ensam- kommande barn/unga, eller på annat sätt är engagerad i arbetet med dem.
http://www.rgmv.se/index.php/medlemskap

God man-centrum

Ring för hjälp och rådgivning med uppdraget under helgfria dagar.

Ann-Sofie Gothnell  0705 331995
Lena Mårtensson  0705 29979
Inga-Lill Klahr  0707 218464
Thore Jansson  0701 904593 
Åke Engman  0706 824506
Christina Hahre  0707 890338 
Carina Bindzau  0707 603517 
Bengt Winnow  0708 553459 
Annika Sehlstedt  0708 359673 
Ann-Helene Danielsson  0703 166241 
Anna-Lena Ståhle  0705 818835
Johnny Samuelsson  0704 820410


Kontaktinformation

Nyhetsbrev
Johnny Samuelsson  mobil 0704 820410
Karin Senter mobil 0730 238493

Talespersoner
Katarina Nyberg: mobil 0739 912875
P-O Nygren: mobil 0702 372910

E-post: info-rgmv.se
Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV
Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se
Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se


Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson

Redaktörer:  Karin Senter, Johnny Samuelsson

                                                                     RGMV

                        Gode män vårdnadshavare

                                               Nyhetsbrev nr 4, februari 2016


 

Bosättningslagen träder i kraft 1 mars 

"Från och med den 1 mars i år blir alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning. Syftet med den nya bosättningslagen (2016:38) är att förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden." (Regeringen 2016-02-18)

http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-for-kommuner/2016-02-18-Bosattningslagen-trader-i-kraft-den-1-mars.html


Dom från kammarrätten

Kammarrätten slår i en dom fast att: "Socialnämnd kan inte villkora ekonomiskt bistånd med krav på provtagning för utredning av eventuellt missbruk." 

(Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen 2016-02-10)

http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarratten

istockholm/Domar/Domar%202016/Dom%20i%20m%C3%A5l%206416-15.pdf


Färre ensamkommande

Fram till och med den 25 februari i år har Migrationsverket mottagit 808 ansökningar om asyl från ensamkommande barn/unga – 638 i januari och 170 i februari. 

2015 registrerades under årets två första månader drygt 1000 ensamkom mande. (Källa Migrationsverket 2016-02-26)


Foto:Anders Löwdin

Situationen på HVB-hemmen är akut

"Säkerheten och tryggheten på HVB- och familjehemmen är viktig och larmet om oseriösa aktörer som utnyttjar den uppkomna situationen är oroande", skriver Åsa Regnér, ansvarig minister för socialtjänsten i en debattartikel den 12 februari.

"Regeringen  ger nu Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att kartlägga och analysera HVB-boenden samt familje- och jourhem med konsulentstöd". (Socialdepartementet, Åsa Regnér 2016-02-22)

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/myndighet-ska-kartlagga-och-analysera-hvb-boenden-samt-familje--och-jourhem-med-konsulentstod

http://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/02/asa-regner-situationen-pa-hvb-hemmen-ar-akut/


Blir utan kläder

Migrationsverket beviljar inte särskilt bidrag för kläder om gode män/ vårdnadshavare inte bifogar uppgifter i ansökan om den omkostnads-ersättning som socialtjänsten betalar till familjehem och jourhem. 

Migrationsverkets beslut bör ändras då barn/unga drabbas och blir utan kläder på grund av att socialtjänsten vanligen nekar gode män och vårdnadshavare dessa uppgifter. 


Prostitution och människohandel

Länsstyrelsen i Stockholm samordnar arbetet mot prostitution och människohandel nationellt och har upprättat en ”hotline” dit det går att ringa för metodstöd/ konsultation  i frågor som rör misstanke om att ett barn/ vuxen exploateras. Telefon 010-223 11 40

www.nmtsverige.se

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/publikationer/2015/Pages/den-langa-resan.aspx

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/publikationer/2015/Pages/kan-det-vara-manniskohandel---kortfattad-.aspx?keyword=kan+det+vara+m%C3%A4nniskohandel 


En god mans möte med ungas missbruk

En god man beskriver här en upplevelse från sitt uppdrag: "Vi hade möte med socialsekreteraren idag ang hans önskan om att flytta till annan ort och HVB pga bra kompisrelation där, en annan afghan ensammkommande. Det framkom vid mötet med tolk på plats att han enligt egna uppgifter har haft/har mycket problem med droger och ibland känner stort sug."

http://www.rgmv.se/index.php/gmv-1/uppdraget-som-god-man-11/god-mans-mote-med-ungas-missbruk


Föreningar får ökade anslag för läxhjälp

"Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att elever i samtliga årskurser i grundskolan och motsvarande skolformer ska kunna erbjudas hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid. Dessutom får de ideella föreningar som arbetar med att ge hjälp med läxor eller annat skolarbete ökade anslag." (Regeringen 2016-02-25)

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/ideella-foreningar-far-okade-anslag-for-laxhjalp/


Samordningsnummer till asylsökande

Regeringen gav i oktober 2015 Skatteverket i uppdrag att i samråd med Migrationsverket, Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån och Statens skolverk utreda förutsättningarna för att låta samtliga asylsökande i Sverige få samordningsnummer och föreslå hur detta i sådana fall kan genomföras i praktiken.

Samordningsnummer för asylsökande är bra och kommer att underlätta för gode män/vårdnadshavare i kontakter med till exempel landsting, och även för Skolverket att redovisa statistik kring ensamkommande barn och ungas skolgång. Uppdraget kommer att redovisas i slutet av april 2016.


Statlig styrning av offentlig sektor

"Statskontoret har fått i uppdrag att kartlägga och analysera statens styrning av statlig och kommunal verksamhet. Regeringen har tidigare aviserat att den vill starta ett arbete att utveckla den statliga styrningen i en riktning som innebär att verksamhetsnära kunskap, erfarenhet och yrkesetik ska bli mer vägledande." (Statskontoret 2016-02-10)

http://www.statskontoret.se/nyheter/nytt-uppdrag-om-statlig-styrning-av-offentlig-sektor/


IVO publicerar statistik 

Statistik från IVO visar att det fram till den 8 februari 2016 fanns 1220 HVB för ensamkommande och 19 stödboenden. (IVO 2016-02-12)

http://www.ivo.se/nyheter/2016/ivo-publicerar-statistik-om-antalet-hvb-hem-for-ensamkommande-barn/ 

http://www.ivo.se/om-ivo/statistik/ej-verkstallda-beslut/

 


Beviskravet om tilltalads ålder 

Svea hovrätt har i ett mål om grov misshandel kommit fram till att en tilltalad som saknar identitetshandlingar ska behandlas som vuxen när straffet bestäms. (Svea hovrätt 2016-02-17)

http://www.svea.se/Om-Svea-hovratt/Nyheter-fran-Svea-hovratt/Beviskravet-i-fraga-om-tilltalads-alder-nar-denne-saknar-identitetshandlingar/


Barns rättigheter 

”Jag är mycket angelägen om att svensk lag följs och att flickor som flytt till Sverige behandlas som barn vid ankomsten till Sverige, oavsett giftemål. Därför arbetar också nu Socialstyrelsen med att förtydliga de riktlinjer som finns i denna fråga”, säger Åsa Regnér, Barn-, äldre- och jämställdhets-minister. (2016-02-10)

http://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/02/asa-regner-barns-rattigheter-ska-sattas-framst/

http://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/02/asa-regner-socialtjansten-har-ett-mycket-stort-ansvar/

 


Afghansk folkvandring

"Inströmningen av flyktingar till Europa har ökat enormt i år. De flesta kommer från Syrien, men afghaner utgör den andra största gruppen. Sociala system i mottagande länder har blivit allt hårdare ansträngda, särskilt på lokal nivå." (SAK 2016-02-02)

http://sak.se/blogg/afghansk-folkvandring-fakta-siffror-och-trender

 


Återvändandedirektivet

I en promemoria från justitiedepartementet föreslås "lagändringar med anledning av en uppföljning i vissa delar rörande genomförandet i svensk rätt av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta. ID-nummer: Ds 2016:3." (Justitiedepartementet 2016-02-17)

http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2016/02/ds-20163/


Sekretessregler

Kammarrätten fastslår i fyra domar att en journalist inte får ta del av överförmyndares uppgifter om gode män för ensamkommande barn.

"En journalist från Sveriges Radio begärde att få ta del av vissa uppgifter i allmänna handlingar om gode män för ensamkommande barn. Över-förmyndarna i Örkelljunga, Hässleholm, Klippan och Bromölla avslog hans begäran." (Kammarrätten i Göteborg 2016-02-15)

http://www.kammarrattenigoteborg.domstol.se/Templates/Pages/DV_Press.aspx?id=48537

 God man-centrum
Hjälp och rådgivning med uppdraget under helgfria dagar.

Ann-Sofie Gothnell  0705331995

Lena Mårtensson 0705 299799
Inga-Lill Klahr 070 7218464
Thore Jansson 070 190 45 93 
Åke Engman 070 6824506
Christina Hahre 070 7890338 
Carina Bindzau 070 7603517 
Bengt Winnow 070 8553459 
Annika Sehlstedt 070 8359673 
Ann-Helene Danielsson  070 3166241 
Anna-Lena Ståhle 070 5818835
Johnny Samuelsson 0704 820410


Kontaktinformation

Nyhetsbrev
Johnny Samuelsson  mobil 0704 820410
Karin Senter mobil 0730238493


Talespersoner
Katarina Nyberg: mobil 073 9912875
P-O Nygren: mobil 070 2372910


E-post: 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV
Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se
Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se

RGMV

Gode män vårdnadshavare

Nyhetsbrev nr 3, februari 2016


 

Nya  asylregler på remiss

En tillfällig lag om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige är nu på remiss. Lagen gäller i tre år och tillämpas när beslut om uppehållstillstånd fattas under den period som lagen är giltig. Lagen ska inte tillämpas vid beslut om uppehållstillstånd för barn och barnfamiljer som ansökt om asyl senast den 24 november 2015. (Justitiedepartementet 2016-02-11)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/forslag-om-att-tillfalligt-begransa-mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige/


Saknar god man
15000 ensamkommande barn/unga saknar idag en god man på grund av den oväntat stora ökningen av ensamkommande under hösten 2015. En annan orsak är att kommunerna inte rekryterat och utbildat tillräckligt många gode män. En undersökning som Länsstyrelsen i Östergötland gjort visar att 60 respektive 42 procent av landets kommuner uppgav att de hade svårigheter att tillgodose behoven av särskilt förordnade vårdnadshavare och gode män redan för två år sedan.
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/nyheter/2015/Pages/positiva-erfarenheter-av-hur-mottagandet-av-ensamkommande-barn-fungerar.aspx?keyword=flyktingmottagning


Skickar bidrag till hemlandet
År 2015 utbetalade CSN 3,1 miljarder kronor i studiebidrag till 396 800 studerande och 135 miljoner som ett extra bidrag till 22 300. Ensam-kommande är i många fall berättigade till dessa extratillägg, men det förekommer att bidragen av olika skäl skickas till hemlandet. I vilken omfattning och hur stora summor det handlar om är oklart. Utifrån vad som sägs i förordningen om mottagande av asylsökande (1994:361) ska inte ställföreträdare medverka till detta. 
http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/skicka-pengar-till-hemlandet-och-bankkort


IVO granskar säkerhet och trygghet 
I 2016 års tillsyn av HVB, de särskilda ungdomshemmen samt stödboenden, granskar IVO säkerhet, trygghet genom att samtala med de ungdomar som bor där.

Tillsynen bör, enligt RGMV, inte begränsas under 2016, då behovet nu kan anses vara särskilt stort. RGMV menar att sådant som att följa de uppsatta regler som finns och respektera andra boende och personalen behöver granskas kontinuerligt.
http://www.ivo.se/nyheter/2016/ivo-granskar-barnens-sakerhet-och-trygghet-pa-hvb/
http://www.ivo.se/ensamkommande-barn/stodboende/


God man-centrum
Sedan en tid tillbaka erbjuder RGMV gode män hjälp med uppdraget genom rådgivning. De som på svarar på frågor och ger goda råd är länsombud inom RGMV och erfarna gode män som parallellt med egna uppdrag ger en uppskattad och behövlig hjälp. 


Barn/unga som försvinner  
"Kunskapsläget om ensamkommande barn som försvinner behöver stärkas. Regeringen uppdrar därför åt länsstyrelserna att genomföra en nationell kartläggning av ensamkommande barn som försvinner." 

(Socialdepartementet, Åsa Regnér 2016-02-02)
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2016/02/uppdrag-om-ensamkommande-barn-som-forsvinner/


Fri rörlighet 
När ensamkommande barn/unga inte längre kan ta tåget från Köpenhamn på grund av ID-kontroller tar de sig över Öresundsbron till Malmö gömda i bilar, eller på de hundratals långtradare som varje dygn passerar den svenska tullen utan att kontrolleras. Men intresset för att ta sig till Sverige har minskat och bara omkring 750 ensamkommande har kommit sedan årsskiftet.


Bidrag för glasögon

Oberoende boendeort är barn och unga i åldern  8–19 år berättigade 800 kronor i bidrag för glasögon från och med 1 mars 2016.
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/02/fragor-och-svar-om-bidrag-till-glasogon-for-barn-och-unga/


Arbetet med återvändande
"Migrationsverket, Polisen och Kriminalvården har fått i uppdrag av regeringen att effektivisera arbetet kring personer som ska återvända efter avslag på sina asylansökningar."  (Migrationsverket 2016-02-03)
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-02-03-Tre-myndigheter-ska-tillsammans-utveckla-arbetet--med-atervandande.html


Foto: J Samuelsson

Folkhögskolor och ensamkommande
Den 20 januari samlades olika folkhögskolor på Önnestad för att utbyta kunskap och erfarenheter i arbetet med ensamkommande ungdomar. På Österläns folkhögskola i Tomelilla har man sedan flera år tagit emot ensamkommande som får  utbildning och bor på skolan.
Enligt Folkhögskoleförordningen kan sökande antas till folkhögskola, om han/hon  är minst 18 år. Också de som är yngre bör ges möjlighet att studera på folkhögskola och statsbidrag utgå även för dem, anser RGMV.
http://us10.campaign-archive2.com/?u=0d5d13d2e71d7ab11ee1a2854&id=558d99c352&e=4847fbd9be


Anders Ygeman 

Foto: Kristian Pohl/

Regeringskansliet

Marockanska gatubarn
Sverige kommer att bekosta barn- eller ungdomshem i Marocko för att mottagandet av de marockanska gatubarnen ska bli bättre i hemlandet, rapporterar TV4 Nyheterna (2016-02-02).

RGMV menar att regeringens åtgärd är bra, men ensamkommande som utvisas eller överförs ska inför utvisningen/överförningen dessutom erbjudas en ändamålsenlig utbildning, företrädesvis en praktisk sådan. De ska också ges möjlighet att avsluta den. Detta kan leda till att färre går under jorden inför en verkställighet, då utbildningen kan möjliggöra en anställning i hemlandet eller första asylland och därmed skapa större trygghet. 
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/stockholm/sverige-vill-bekosta-mottagande-av-gatubarn


Handlingar som får godtas som pass
Här finns en länk till Migrationsverkets föreskrifter och allmänna råd om handlingar som får godtas som pass!

(MIGRFS 1/2016PDF. Migrationsverket 2016-01-11)
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac38715923b6/

1454059405240/MIGRFS++1+2016.pdf


JO
JO har i beslut från 2012 och 2015/16 uttalat att Migrationsverket i princip ska godta den ålder en person uppger vid asylansökan tills dess att hela ärendet är avgjort och om det inte är helt uppenbart att åldern är felaktig. 

JO:s beslut har inneburit att rättssäkerheten i ett avseende kan ha stärkts, men för barn/unga har det inneburit att de i ökad omfattning tvingas bo med vuxna på HVB och Familjehem vilket orsakar stora problem.
http://www.jo.se/PageFiles/6388/6942-2013.pdf
http://www.jo.se/PageFiles/1524/4107-2011.pdf


Nyanländas etablering
För att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet föreslog regeringen i november 2015 en ny lag som innebär att alla kommuner ska bli skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning. Förordningarna träder i kraft samma dag som den nya lagen, den 1 mars 2016. (Regeringen 2016-02-04)
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/02/fragor-och-svar-om-lagen-om-mottagande-av-vissa-nyanlanda-for-bosattning/


Uppdatering av ålder och skolgång 
Nyanlända elever som påbörjat sina studier kan fullfölja dessa även om Migrationsverket gjort en uppdatering av åldern. Detta regleras av Skolagen (2010:800 15 kap 5§ och 29 kap 2-3 §)


Kriminella ensamkommande
Bland de drygt 55 500 ensamkommande barn/unga som kommit till Sverige de senaste fem åren finns ett mindre antal som begår olagliga handlingar.  I denna grupp återfinns bland annat unga som är i människohandel och därmed kan tvingas till lagöverträdelser.

Ensamkommande som på olika sätt bryter mot lagen är inte på något sätt representativa för det stora flertalet. De allra flesta följer de lagar och regler som finns och vill studera för att få ett arbete. Men sysslolöshet och en lång väntan på besked har lett till oroligheter och drogmissbruk bland unga i vissa kommuner. 
http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/upptäcka-drogmissbruk


God man-centrum

Hjälp och rådgivning med uppdraget under helgfria dagar.

Ann-Sofie Gothnell  0705331995

Lena Mårtensson 0705 299799

Inga-Lill Klahr 070 7218464
Thore Jansson 070 190 45 93 
Åke Engman 070 6824506
Christina Hahre 070 7890338 
Carina Bindzau 070 7603517 
Bengt Winnow 070 8553459 
Annika Sehlstedt 070 8359673 
Ann-Helene Danielsson  070 3166241 
Anna-Lena Ståhle
 070 5818835

Johnny Samuelsson 0704 820410


Kontaktinformation

 

Nyhetsbrev

Johnny Samuelsson 0704820410

Karin Senter 0730238493

 

Talespersoner

Katarina Nyberg: mobil 073 9912875

P-O Nygren: mobil 070 2372910

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV
Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se
Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se


Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson

Redaktörer:  Karin Senter, Johnny Samuelsson

RGMV

Gode män och Vårdnadshavare

Nyhetsbrev nr 2 januari 2016

 


 

Osäker prognos
Migrationsverkets beräkningar pekar på att 24000 barn och unga kommer att söka asyl i Sverige under 2016, men beräkningarna är osäkra. "EU:s och enskilda medlemsstaters agerande kommer att ha en avgörande betydelse för hur många asylsökande som når Sverige framöver", säger Merjem Maslo, omvärlds- analytiker på Migrationsverket. (Migrationsverket 2016-01-28)
Fram till och med den 28 januari i år har Migrationsverket registrerat 620 ansökningar från ensamkommande omyndiga. Under samma period förra året var  motsvarande antal 560.
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-10-22-Stor-osakerhet-i-prognosen---EUs-agerande-avgorande.html


Förtydligande om ekonomiskt ansvar
En ställföreträdare för ensamkommande barn och unga ansvarar för alla angelägenheter – personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Oavsett var barn och unga placeras är grunderna för uppdraget desamma. Det finns dock en skillnad när det gäller det ekonomiska ansvaret för de barn och unga som placeras på HVB respektive i familjehem.
http://www.rgmv.se/index.php/gmv-1/uppdraget-som-god-man-11/ekonomiskt-ansvar-vid-placering-pa-hvb-och-familjem
 


Ny anvisningsmodell
Regeringen ger Migrationsverket i uppdrag att ta fram en ny modell för anvisning av asylsökande ensamkommande barn och unga. (Regeringen 2016-01-29)
http://www.regeringen.se/contentassets/29086c6bbbeb4a208801eb45cd02381e/en-ny-anvisningsmodell-for-asylsokande-ensamkommande-barn-och-unga.pdf


Folkbokföring?
"Var ska barnet vara folkbokfört vid växelvis boende? Vad betyder t ex avstånd till dagis, syskons skolgång och koppling till ursprungsbostaden? Fyra domar betonar att en sammantagen bedömning av samtliga omständigheter ska göras."

(Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen 2016-01-25)
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm

/Domar/Domar%202016/Dom%20i%20m%C3%A5l%202703-15_2293-15_6816-14_3351-15.pdfFoto GP

Oerhört tragiskt
Händelsen där en personal på ett HVB i Mölndal knivdödades är en oerhörd tragedi. "Birgitta Korpe, verksamhetschef för området ensamkommande barn, beskriver en av de åtgärder som nu vidtas på alla kommunala HVB-boenden och förklarar att alla köksknivar kommer att låsas in. Personal kommer också att närvara när barn och unga använder vassa föremål." (GP 2016-01-24) 
http://m.gp.se/nyheter/goteborg/1.2969953-efter-dadet-molndal-laser-in-alla-knivar-pa-hvb
hem#sthash.xXRX4AbB.dpuf
http://www.gp.se/nyheter/vastsverige/1.2970519-alexandra-jobbade-ensam-vid-attacken


Kommuner har stora svårigheter
"Många kommuner har stora svårigheter att klara arbetet med ensamkommande barn och ungdomar. En fördjupad kartläggning visar till exempel att 43 av 50 tillfrågade kommuner inte har tillräckliga möjligheter att följa upp placeringarna.
(Socialstyrelsen 2016-01-22)
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015december/merflexiblareglerforhvb


Migrationsöverdomstolen
Ett beslut från Kammarrätten i Stockholm samt Migrationsöverdomsstolen säger att: "När Migrationsverket prövat frågan om uppehållstillstånd (anknytning) är det olämpligt att migrationsdomstolen avslår överklagandet för att ansökan gjorts först efter inresan. (Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen 2016-01-28)
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Templates/Pages/DV_News.aspx?id=48363


Lagliga vägar för att söka asyl i EU
Regeringen har gett Maria Ferm (mp) i uppdrag att analysera förutsättningarna för att skapa lagliga vägar för att söka asyl i EU. "Utredaren ska utifrån ett brett angreppssätt analysera förutsättningarna för att skapa lagliga vägar för att söka asyl i EU." (Justitiedepartementet 2016-01-28)
"Enligt 4 kap. 20 § första stycket utlänningsförordningen ger en utlänning, som befinner sig utanför Sverige och vill ansöka om uppehållstillstånd, normalt in ansökan till en svensk utlandsmyndighet i hemlandet eller det land där han eller hon är bosatt. Ansökan utreds också där." (Migrationsverket 2015-09-07)
http://www.migrationsverket.se/download/18.27485d6514fa83199cf4d0/
1442215323019/MIGRFS+072015.pdf
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/01/lagliga-vagar-for-att-soka-asyl-i-eu/Foto Migrationsverket

Konsekvenser för Afghanistan

"Under oktober-december förra året sökte 16 744 afghanska ensamkommande barn asyl i Sverige. Tio gånger fler än under hela 2014". Anders Rydén, som är en av Migrationsverkets landanalytiker och expert på Afghanistan, förklarar 

att landet "mer eller mindre töms på lite äldre pojkar och unga män"
(Migrationsverket 2016-01-21)
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-01-21-Darfor-har-sa
manga-ensamkommande-afghanska-barn-sokt-asyl-i-Sverige.html
http://www.godmanakuten.se/index.php/fltktingar/v%C3%A4gen-till-sverige-2


Nyanlända i fler skolor
Utbildningsdepartementet vill främja en jämnare fördelning av nyanlända elever mellan olika skolor och därigenom förbättra förutsättningarna för intergration. Därför har en utredning tillsats och den har i uppdrag "att utreda hur kommuner i större utsträckning ska kunna placera elever i andra skolor än de närliggande".
(Utbildningsdepartementet 2016-01-22)
Åtgärden är bra, liksom många andra åtgärder som regeringen har infört. Men den förkortar inte nödvändigtvis på den väntetid som kan finnas innan nyanlända barn och unga får en utbildningsplats. Avsaknaden av en meningsfull aktivitet i vardagen kan givetvis skapa frustration och påverka barnets eller ungdomens mående och agerande på ett negativt sätt. RGMV menar att en snabb väg in till skolan och en förmedling av praktikplatser för ensamkommande ungdomar är det som behövs. För att detta ska kunna ske behövs mer personal som särskilt arbetar med detta.
http://www.regeringen.se/contentassets/159ca5495b824d5093fb83d8549cc779/plats-for-nyanlanda-i-fler-skolor-2016-9.pdf


Sverige och Marocko överens
"Marocko öppnar för att i större utsträckning ta tillbaka sina medborgare. Sverige och Marocko inrättar nu en kommitté med tjänstemän från båda länderna för att underlätta identifieringen och skapa en fungerande process för att marockanska barn och ungdomar ska kunna återvända."(Anders Ygeman, Justitiedepartementet 2016-01-19)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/01/sverige-och-marocko-overens-om-atervandande/


Goda nyheter från UNICEF
"Vi har vaccinerat miljontals barn mot dödliga sjukdomar. Allt fler barn har fått möjlighet att gå i skolan och tillgång till rent vatten. Vi har nått barn på flykt med livräddande förnödenheter och stöd. Men många fler behöver hjälp. Vi hoppas att du vill vara med och nå ännu fler barn i år." (UNCIEF 2016-01-25)
https://blog.unicef.se/category/goda-nyheter/


Ensamkommande försvinner
Länsstyrelsen vill förebygga att ensamkommande barn och unga försvinner. "Anpassade boendeformer för utsatta barn, bättre och tillgängliga utbildningar för gode män och insatser för att förbereda barn på ett eventuellt avslagsbesked" är några av Länsstyrelsens rekommendationer för att undvika försvinnanden. (Länsstyrelsen 2016-01-26)
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/manskliga
rattigheter/Pages/ensamkommande-barn-som-forsvinner.aspx
http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/gd-man-till-f%C3%B6rsvunna-barn-unga


Dags att betala medlemsavgiften för 2016
Som medlem i RGMV får du, om behovet finns, stöd i uppdraget av erfarna gode män. Du får också möjlighet att medverka till att förbättra förutsättningarna för   gode män och vårdnadshavare, så att uppdraget kan utföras  på det sätt lagstiftaren avsett och att ensamkommande barn och unga därmed får det stöd de har rätt till. Du får även RGMV:s nyhetsbrev med aktuella händelser och frågor. Genom föreningen kan du
 teckna ansvars- och olycksfallsfärsäkringar.
http://www.rgmv.se/index.php/medlemskapFoto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Våldsbejakande extremism

"Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke var värd för ett nätverksmöte för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism med representanter för fem nordiska länder." (Kulturdepartementet 2016-01-20)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/01/sverige-vard-for-nordiskt-natverksmote-om-forebyggande
arbete-mot-valdsbejakande-extremism/


BO om ensamkommande
Ensamkommande barn har nekats sjukvård och kan sakna en god man. I en ny rapport riktar Barnombudsmannen allvarlig kritik mot situationen på ankomstboenden i Sverige. (SR 2016-01-21) 
RGMV instämmer i kritiken och gör bedömmningen att uppskattningsvis drygt

15 000 ensamkommande barn och unga står utan en god man idag. Barnen och ungdomarna löper dessutom risk att få en olämplig god man som endast motiveras av pengar. Överförmyndare och SKL måste redovisa hur många som står utan en god man och vilka åtgärder som vidtas för att entlediga olämpliga personer och hindra att fler sådana förordnas. 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6350563


Rekordmånga utvandrade under 2014
"Utvandringen fortsatte att ligga på en hög nivå under 2014 – totalt utvandrade

51 200 personer från Sverige. När det gällde kvinnorna har aldrig så många utvandrat ett enskilt år. Flest personer flyttade till Norge, som var särskilt populärt hos svenskfödda utvandrare." (Statistiska centralbyrån 2016-01-25) 
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Rekordmanga-kvinnor-utvandrade-under-2014/


Hjälp och rådgivning med uppdraget
Behovet av rådgivning är stort, framför allt hos nyblivna gode män och vårdnadshavare, och borde i första hand tillgodoses av kommunerna. I väntan på att så sker kan gode män vända sig till RGMV:s länsombud för rådgivning helgfria dagar. Länsombuden har stor erfarenhet och kompetens inom uppdraget. 

Inga-Lill Klahr 070 6729182 
Thore Jansson 070 190 45 93 
Åke Engman 070 6824506
Christina Hahre 070 7890338 
Carina Bindzau 070 7603517 
Bengt Winnow 070 8553459 
Johnny Samuelsson 0704 820410
Annika Sehlstedt 070 8359673 
Ann-Helene Danielsson  070 3166241 
Anna-Lisa Ståhle
 070 5818835


Kontaktinformation

Talespersoner

Katarina Nyberg: mobil 073 9912875
P-O Nygren: mobil 070 2372910

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV
Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se
Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se


Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson

Redaktörer:  Karin Senter, Johnny SamuelssonRGMV

Gode män Vårdnadshavare

Nyhetsbrev nr 1 januari 2016 


 

Tolkföretag blandar sig i uppdraget
Med hänvisning till att gode män inte är myndighetspersoner och tolkars säkerhet har Tolkförmedling Väst i Göteborg bestämt att gode män till omyndiga ensamkommande bara får anlita tolk på telefon. 

Sälvklart är det en  gode mans sak att avgöra om ett samtal med barn och unga ska genomföras med tolk på plats eller telefontolkning, inte ett anlitat företag. Berörda upphandlande myndigheter, som Överförmyndare, bör göra detta klart för företaget och omedelbart säga upp samarbetet och anlita ett annat företag om de inte ändrar beslutet.  


Registrerade asylsökande 

Totalt registrerades  under 2015 162877 personer som asylsökande i Sverige. Bland dessa personer fanns 35369 omyndiga ensamkommande. 3285 beviljades under det gågna året uppehållstillstånd och 158 lämnade  landet självmant efter utvisningsbesked och 13 med tvång.

Fram till och med de 16 januari i år har Migrationsverket mottagit 451 ansökningar från ensamkommande omyndiga. (Migrationsverket 2016-01-18)


Människohandel
"Migrationsverket inför nu en rutin som ska motverka människohandel.Vid förlängningen av arbetstillstånd kommer myndigheten att intervjua de sökande när det finns omständigheter som kan tyda på människohandel"

(Migrationsverket 2016-01-11). Samma rutiner bör självfallet också tillämpas vid registreringen av omyndiga ensamkommande. RGMV
http://www.migrationsverket.se/OmMigrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-01-11
Muntliga-utredningar-ska-motverka-manniskohandel.html


Dataskyddsreform
"Den nya förordningen för dataskydd beräknas vara översatt, språkgranskad och formellt antagen i april/maj 2016. Två år senare, det vill säga i april/maj 2018, ska förordningen träda i kraft och ersätta den svenska person-uppgiftslagen." Datainspektionen 2016-01-14

 


Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet
Tillfällig lag om TUT
För närvarande pågår arbetet på justitiedepartement med den lagrådsremiss som avser tillfälliga uppehållstillstånd. Den skulle ha varit klar i december men kommer nu sannolikt att skickas ut i början av våren. För gode män kommer lagen innebära vissa förändringar i uppdraget och det är även osäkert hur frågan om särskilt tillförordnade vårdnadshavare kommer att hanteras av berörda myndigheter.


Socialtjänsten blundar
Det förekommer i vissa fall att vuxna asylsökande uppger en ålder som inte stämmer, då de har kunskap om de fördelar som finns när man som omyndig söker asyl. Brister i Migrationsverkets åldersbedömning gör att de registreras som omyndiga och placeras på boenden för minderåriga där de blir kvar trots socialtjänsten vetskap. RGMV ser detta som ett problem, då vuxna rent generellt inte ska betraktas och bemötas som minderåriga. De resurser som avsätts för omhändertagandet av minderåriga - såsom särskilda boenden, gode män, osv. - ska heller inte gå till vuxna personer. 


Migrationsverket åldersbedömningar vid registreringstillfället måste därför förbättras. Socialstyrelsen måste också informera socialsekreterare och socialnämnder i landets kommuner om att de inte är bundna av Migrationsverkets åldersbedömningar. De kan, när de finner det nödvändigt, gör egna bedömningar och omplaceringar för att vuxna inte ska bo på boenden för minderåriga. 


Id-kontroll på väg i landets skolor
"Nu skärps säkerheten på många skolor för att hindra obehöriga att klampa in. Men i hela landet diskuteras åtgärder för att värna den trygghet som alla förväntar sig i skolan.” (Lärarnas tidning 2016-01-07)

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2016/01/07/id-kontroll-pa-vag-landets-skolor


Oklart
I ett tidigare nyhetsbrev lyftes frågan om den problematik som kan uppstå om gode män tar emot utbetalningar från exempelvis CSN som sätts in på gode mannens privata konto. Det är fortfarande oklart vad som gäller när en sammanblandning gode mannens egna medel med ungdomens uppstår. Den nuvarande ordningen är ett bekymmer för ställföreträdare och SKL som lovat ge besked i frågan, vilket enligt RGMV bör ske snarast. En viktig samhällsresurs
Det civila samhällets insatser är oumbärliga i flyktingsituationen. Inte minst gäller det medborgare som på ideell grund gör föredömliga insatser som gode män för omyndiga ensamkommande. Men enligt  SKL bör  dessa god män, enligt en holländsk modell, bytas ut mot socionomer, då man anser att det nuvarande systemet havererat.

RGMVs uppfattning är att det är bra och viktigt att medborgare ges möjligt att aktivt delta i samhällsarbetet. I den mån systemet kan anses ha havererat beror det på kommunernas oförmåga att rekrytera, utbilda, stödja och behålla lämpliga gode män.  


Ensamkommande bör få sexualundervisning
En stor del av de ensamkommande flyktingpojkarna kommer från samhällen med normer kring kön och sexualitet som på många sätt skiljer sig från det svenska majoritetssamhällets. Därför behövs utbildning för dem när det gäller sex- och samlevnadsfrågor, skriver Kristina Ljungros och Maria Andersson, RFSU, i Svenska Dagbladet. RFSU 2016-01-17
http://www.rfsu.se/sv/Sex-och-politik/Debattartiklar/Ensamkommande-bor-fa-sexualundervisning-Svenska-Dagbladet/


Delgivning av beslut i asylärenden 
RGMV har tidigare efterlyst en förenklad form för delgivning av beslut. Gode män ska inte behöva företa dagslånga resor till och från Migrationsverket för besök som klaras av på mindre än en timma. Telefon- och videokonferenser skulle underlätta för alla berörda och av Förvaltningsrättslagen 21§ framgår att delgivning på telefon är möjlig. 
http://www.rgmv.se/index.php/9-om-gmv/172-beslut-delgivning-och


Föredömlig information
Länsstyrelsen i Dalarna lägger regelbundet ut information om flykting-situationen i länet på webben. Det borde även andra län göra. 
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/Pages/default.aspx


Fördjupad analys
Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att göra en fördjupad analys av konsekvenserna för socialtjänsten, med anledning av den rådande flyktingsituationen och ökningen av antalet ensamkommande barn. Flickors utsatthet, tillgången till tolkar och kompetensbehovet i socialtjänsten är tre områden som ingår i uppdraget. (Regeringskansliet 2016-01-14)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/01/socialstyrelsen-far-i-uppdrag-att-gora-en-fordjupad-analys-av-mottagandet-av-ensamkommande-flyktingbarn/


Ny lag om utbildning för nyanlända
"För att möta det ökade antalet nyanlända elever genomför regeringen flera insatser för att skapa ett likvärdigt mottagande i hela landet." (Utbildningsdepartementet 2016–01-12)
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/01/utbildning-for-battre-etablering/


ICA-kort spärras
Migrationsverket spärrar ICA-kortet och utbetalningar av dagsbidrag och bidrag för kläder till ensamkommande omyndiga som är placerade på familjehem upphör. Anledningen är att Migrationsverket anser att dessa ersättningar ingår i den omkostnadsdel som utbetalas till familjehemmet.
För gode män kan det bli problematiskt att ta ansvar för barn och ungas ekonomi, då utbetalningar sker direkt till familjehemmet som oftast inte har tillräckliga kunskaper om den gode mannen eller vårdnadshavarens ansvar för barn och ungas ekonomi. Socialtjänsten måste upplysa familjehemmen om vad som gäller. SKL och Överförmyndare måste också vidta åtgärder som möjliggör för gode män och vårdnadshavare att kunna lämna en ekonomisk redovisning. 


Svar från Migrationsverket
En god man skrev till Migrationsverket och undrade varför dagersättningen till en omyndig ensamkommande inte utbetalats.

"Dagersättning har avslagits pga att barnet bor i familjehem. När omkostnadsersättning utgår måste avdrag göras för dagersättningen. Som god man ska du visa att ett sådant avdrag har gjorts eller att omkostnads ersättningen är så låg att den understiger den utbetalning Migrationsverket skulle gjort för barnet. I annat fall anses omkostnads ersättningen täcka barnets behov." (Migrationsverket)


Se upp med övernattningar
Det är inte alltid personer som utger sig för att vara släktingar verkligen är det och goda vänner är inte alltid så goda. Det finns all anledning att vara uppmärksam på vilka ungdomarna umgås med och alltid begära kontakt-uppgifter samt vara restriktiv rent generellt för att de inte ska råka illa ut. 
http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/%C3%B6vernattningar-och-m%C3%A4nniskohandel


Skolverkets validering
"Kartläggningsmaterialet ger skolan stöd i att ta reda på vilka kunskaper en nyanländ elev har med sig när hon eller han börjar skolan i Sverige. Resultatet av kartläggningen, tillsammans med elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt, ligger till grund för rektorns beslut om årskurs placering och undervisningsgrupp." (Skolverket 2016-01-06)

I arbetet med den studieplan som, efter en validering, ska utformas för varje elev behöver skolan inte endast ta hänsyn till vad som framgått rent kunskapsmässigt. Med hänsyn till den korta tid äldre elever har att inhämta olika kunskaper som är nödvändiga för att lyckas i sin utbildning och sitt fortsatta arbetsliv, behöver en realistisk studieplan upprättas. Det kan också vara nödvändigt att beakta sådant som en kommande utvisning eller överföring. Allt detta behöver ske för att ungdomen ska ges bästa tänkbara möjligheter att lyckas med studier och arbete - oavsett var han eller hon kommer bo i framtiden.
http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/kartlaggningsmaterial


Blir det bättre 2016?
För tio år sedan granskade Riksrevisionen den statliga tillsynen av de kommunala överförmyndarna. Granskningen visade att länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndarna var mycket svag. Små resurser, glesa inspektioner och kvalitetsbrister präglar verksamheten. Resultatet av granskningen har redovisats i rapporten Länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare (RiR 2006:5).
http://data.riksdagen.se/dokument/GT04RRS26


Försäkringar för gode män
I medlemsavgiften, som är 150 kronor, ingår en kris- och olycksfallsförsäkring och som medlem i RGMV kan du även teckna en ansvarsförsäkring. Klicka på länken för information om medlemskap och bli medlem.
http://www.rgmv.se/index.php/medlemskap


Hjälp och rådgivning med uppdraget, ring

Åke Engman 070 6824506

Christina Hahre 070 7890338

Carina Bindzau 070 7603517

Bengt Winnow 070 8553459

Annika Sehlstedt 070 8359673

Ann-Helene Danielsson  070 3166241

Anna- Lisa Ståhle 070 5818835

Johnny Samuelsson 0704 820410


Kontaktinformation

Talespersoner

Katarina Nyberg: mobil 073 9912875
P-O Nygren: mobil 070 2372910

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV
Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se
Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se


Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson

Redaktörer:  Karin Senter, Johnny Samuelsson

Nyhetsbrev nr 1, 2015


Trevligt folk säger man i Borlänge om somalier och det somaliska landslaget i bandy 
I veckan åker det somaliska bandylandslaget till Chabarovsk i Ryssland för att spela sitt andra bandy-VM sanktionerade av den somaliska regeringen. 
http://www.borlangebandy.se/klubben/somalia-bandy__1262


Professionella gode män
Ger en anställning gode män bättre förutsättningar att utföra uppdraget och innebär det en större trygghet för huvudmannen om den gode mannen har en fast lön?
Ja, det anser SKL och andra förespråkarna för anställda gode män som i syfte att höja kvaliteten på hur uppdraget genomförs vill förvandla ett anrikt ideellt medborgaruppdrag till en kommunal anställning. Syftet med en sådan förändring är att huvudmannen skall få den hjälp lagstiftaren avsett och att uppdraget ska kunna utföras på ett rättssäkert sätt.
www.rgmv.se


Flyktingbarn! 
Ensamkommande flyktingbarn är ett begrepp som olyckligtvis används om unga människor från olika länder, kulturer och som kommer hit av olika skäl. Benämningen innebär att de ses som en  homogen grupp och indikerar att de är i behov av omsorg och omhändertagande. Så kan det var i enskilda fall men inte generellt. Bättre vore att se de snart vuxna ungdomarna som resurser som kan bli en del av den arbetskraft som Sverige och svenska företagare efterfrågar. Under 2014  kom 7049 ensamkommande barn/unga flertalet i åldern 15-18 år och under januari 2015 har hitintills över 400 registrerats med förhoppningar om en utbildning som leder till etablering, jobb, och självförsörjning.


Fortfarande påbörjas asylprocessen utan en god man 
Trots att en god man enligt lag skall bistå barn/unga med asylansökan och bekräfta den påbörjas asylprocessen rutinmässigt utan en god man är närvarande vid registreringstillfället på Migrationsverkets ankomstenhet. Det får till följd att asylsökande barn/unga i en utsatt situation inte får det stöd som kan anses behövas och att ingen bevakar deras rättigheter. Migrationsverket ser positivt på en god man-jour men trots att RGMV  har uppmärksammat  ÖF på problemet har  några  åtgärder inte vidtagits för att asylsökande ensamkommande barn/unga ska få den hjälp som kan behövas och en god man som bevakar deras rättigheter på ankomstenheten.


Regeringen vill stötta svaga skolor men undviker frågan om nyanlända elever
Staten tar ett fastare grepp om skolan med den nya regeringen. Tre miljarder ska under 2016 gå till höjda lärarlöner – och från och med i vår får Skolverket möjligheten att gå in i svaga skolor för att styra upp verksamheten, enligt ­utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). (SvD)
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/regeringen-vill-stotta-svaga-skolor_4283887.svd


Ensamkommande asylsökande barn/unga
Riksrevisionen har inlett en granskning om mottagandet av ensamkommande asylsökande barn. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport, med planerad publicering i oktober 2015. Granskningen omfattar enbart mottagandet av de ensamkommande barnen under asylprocessen fram till beslut om uppehållstillstånd. Syftet är att utreda i vilken utsträckning staten har gett kommunerna förutsättningar att ta emot de ensamkommande asylsökande barnen, med utgångspunkt i barnets bästa. Med förutsättningar avses de ramar som styr kommunernas mottagande av ensamkommande asylsökande barn i form av regelverk, statliga ersättningar samt stöd och kunskap om ensamkommande som kommunerna kan behöva. Det handlar också om vilken handlingsfrihet ramarna ger i ett läge där allt fler kommuner tar emot allt fler barn. 
http://www.riksrevisionen.se/sv/GRANSKNINGAR/Planering-och-uppfoljning/Pagaende-granskningar/Pagaende-granskningar/Ensamkommande-asylsokande-barn/


IVO granskar att medborgarna för vård och omsorg som är säker
Den 1 juni 2013 inrättades Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som då tog över tillsynen och viss tillståndsverksamhet från Socialstyrelsen. IVO har drygt 600 medarbetare och den årliga budgeten är cirka 650 miljoner kronor. Verksamheten bedrivs vid tre myndighets övergripande avdelningar i Stockholm och sex regionala kontor i landet. Inspektionens uppgifter består främst av tillsyn och tillståndsprövning avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vidare har inspektionen bland annat ansvar för de register som behövs för att utföra verksamheten. Syftet med tillsynen är att granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enhetlighet med lagar och andra föreskrifter. http://www.ivo.se/Sidor/default.aspx


Migrationsverket och enhetlighet
Inom Migrationsverket pågår sedan 2012 ett projekt vars främsta syfte är att öka förutsättningarna för en hög rättslig kvalitet i handläggning och beslutsfattande. Inom detta projekt har det tagits fram ett antal metoder för systematisk uppföljning och bedömning av enhetlighet. En av de framtagna metoderna innebär att en uppföljningsgrupp bestående av medarbetare, en asylexpert, en verksjurist och en processförare väljer ut och analyserar 100 ärenden utifrån en checklista. Resultatet återkopplas sedan till enhetens övriga medarbetare. Efter detta upprättar enhetschefen en handlingsplan där förbättringsåtgärder lyfts fram. Handlingsplanen ska utgöra ett stöd för det förbättringsarbete som ska främja utvecklingen av rättslig kvalitet.


Riksrevisionen har granskat den statliga tillsynen och kvalitets granskningen av grund- och gymnasieskolan.
Utvärderingar visar på sjunkande kunskapsresultat bland svenska elever och att den svenska skolan blivit allt mindre likvärdig. Ett av statens styrmedel för att verka för en likvärdig utbildning av god kvalitet är inspektion av skolhuvudmännen genom tillsyn och kvalitetsgranskning. Skolinspektionen ansvarar för denna verksamhet. En granskning från Riksrevisionen visar att den statliga tillsynen för närvarande inte på ett tillräckligt sätt verkar för att ge goda förutsättningar för att alla elever får en likvärdig utbildning av god kvalitet som ger möjlighet till förbättrade kunskapsresultat.
http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/18551/RiR_2013_16_Anpassa_Statens%20skolinspektion.pdf


Etableringsreformen i Gnesta
Etableringsreformen trädde i kraft i december 2010. Därmed övertog staten det samlade ansvaret från kommunerna att underlätta nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Statskontoret har på uppdrag av regeringen följt genomförandet av etableringsreformen och analyserat hur väl myndigheterna samverkar och samordnar sina verksamheter för att uppnå en effektiv etableringsprocess. Statskontorets övergripande bedömning är i denna slutrapport att berörda aktörer behöver förstärka samordningen av sina verksamheter. Många nyanlända får inte en etableringsplan inom den tid som regeringen har bestämt. Därtill är inte aktiviteterna tillräckligt anpassade till de nyanländas förutsättningar och behov.
http://www.gnesta.se/stodomsorg/nyisverige/etableringsreformen.4.4461e4f912c96e5ffb680007441.html


Var uppmärksam!
Den världsomfattande handeln med barn och unga som förekommer kan innebära att de som söker asyl i Sverige är i människohandel och utnyttjas för sexuella syften, arbete, stölder, tiggeri och narkotikahandel. Att vara uppmärksam på sådana omständigheter och ha en beredskap för att möta den problematiken är svårt, men oerhört viktigt. Att vara uppmärksam på att barn och unga kan tvingas till omskärelse eller könsstympning, barn- och tvångsäktenskap eller rekryteras som soldater i utlandet ligger i gode mannens uppgift. Var dessutom uppmärksam på om barnet/ungdomen ligger i riskzon för att rekryteras och ansluta sig till olika extrema grupper, såsom terroristgrupper. Våra barn/ungdomar är ofta i en särskilt utsatt situation, och vår guidande roll kan här bli oerhört viktig och hjälpa den unga att navigera i tillvaron.


Terrorresor och terrorträning ska kriminaliseras
Regeringen har beslutat att ge Lars Werkström, rättschef vid Åklagarmyndigheten, uppgiften att som särskild utredare se över om det behövs lagändringar för att Sverige ska leva upp till FN:s krav på straffrättslig reglering för att kriminalisera träning och stöd till terrororganisationer. 
Se: Genomförande av internationella straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism
<http://www.regeringen.se/sb/d/19680/a/251912>
Debattartikel:
Terrorresor och terrorträning ska kriminaliseras <http://www.regeringen.se/sb/d/19469/a/251847>


Nyanlända elevers värdighet
Kränkningar av barns eller elevers värdighet kan förekomma i form av kränkande behandling eller trakasserier. Kränkande behandling är enligt skollagen ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som inte har ett samband med diskrimineringsgrunderna. Det är elevens upplevelse av händelsen som definierar kränkningen. Om kränkningarna har koppling till diskrimineringsgrunderna, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller ålder, definieras det som trakasserier. Samtliga ensamkommande ungdomar omfattas av diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet, flera omfattas av diskrimineringsgrunden för religion och givetvis kan också diskriminering utifrån de andra grunderna drabba eleverna. En relevant fråga är om den Språkintroutbildning som ofta bygger på exkludering riskerar att öka diskrimineringen inom skolan. Att invandrade elever i högre grad än elever med svensk bakgrund visat sig löpa större risk att kränkas och diskrimineras visar på nödvändigheten att vara uppmärksam också på denna typ av förhållanden.


Överförmyndaren missköter i många fall sina gode män
Uppdraget som god man är givande på många vis men kan även vara påfrestande i vissa fall och därtill finns kravet att alltid finnas till hands 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan och vara beredd att med kort varsel rycka ut när det behövs. Ersättningen för uppdraget varierar mellan kommunerna liksom om det  utgår ett fast arvode eller ersättning enligt räkning för den tid som lagts ned vilken inte sällan ifrågasätts. Det finns ingen anledning att tillvägagångssättet skiljer sig mellan kommunerna inte heller att gode män ska behöva vänta i tre månader på att ersättningen utbetalas. RGMVs uppfattning är att ersättningen skall vara fast och vid speciella omständigheter skall gode män kunna begära ett extra tillägg utan att ifrågasättas och självklart ska ersättningen betalas ut varje månad.


Språkintroduktion för nyanlända elever
Karin Senter
RGMV (Riksföreningen gode män vårdnadshavare) arbetar för bättre förutsättningar gör gode män/vårdnadshavare för  att skapa en så god tillvaro för ensamkommande barn/ungdomar som det bara går, vilket bland annat innebär att lyfta fram möjligheter och brister i utbildningen för dessa unga personer. Det finns flera saker vi anmärker på. www.rgmv.se


Migrationsverket ökar i popularitet som arbetsgivare
Varje år röstar Sveriges universitets- och högskolestudenter fram sina framtida drömarbetsgivare i landets största studentundersökning, Företagsbarometern. När nästan 1100 juriststudenter under 2014 svarade på frågan om vilken arbetsgivare de helst ville arbeta för, kom Migrationsverket på plats 16. Det finns även en KarriärBarometer och under året har nästan 12  000 unga yrkesverksamma akademiker tillfrågats om sitt intresse för att arbeta hos olika arbetsgivare. Undersökningarna visar att Migrationsverket ökar i popularitet bland både ekonomer och jurister. För unga jurister som jobbat några år ligger Migrationsverket på plats 42 mot förra årets placering på 76. Bland unga ekonomer har Migrationsverket ökat från plats 159 till plats 133.


Mamma i Iran motsatte sig ett ställförträdarskap för sitt barn
Särskild förordnad vårdnadshavare för M.A, en 17-åring med mor i Iran, är ett ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd i Sverige. Fadern är sedan flera år avliden. Socialnämnden har hos tingsrätten hemställt om att en särskild vårdnadshavare förordnas för M.A. Vid kontakter med M.A:s mor i Iran har modern motsatt sig att en särskild vårdnadshavare förordnas för hennes son. Tingsrätten beslutar ändå förordna en särskild vårdnadshavare för M.A. enligt 6 kap. 8a§ FB och anger som skäl att modern måste anses varaktigt förhindrad att praktiskt utöva vårdnaden om M.A. och en särskild vårdnadshavare därför ska utses. Modern överklagar beslutet men hovrätten fastställer tingsrättens domslut. (Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T 679-14, meddelad 2014-11-10.)


JO kritiserar överförmyndarnämnd
Ansökan om godmanskap ska snarast överlämnas till tingsrätten – även efter den 1 januari 2015. JO har i sin ämbetsberättelse 2014/15 s. 602 f. allvarligt kritiserat en överförmyndarnämnd i fyra ärenden angående anordnande av godmanskap. Det har tagit mellan sex månader och två och ett halvt år från det att ansökningarna kom in till nämnden till dess att nämnden överlämnade dem till beslutande myndighet, nämligen tingsrätten. Anmärkningsvärt är också att samma nämnd 2010 fick allvarlig kritik för sin långsamma och bristfälliga handläggning beträffande ansökningar av godmanskap. ”JO har tidigare uttalat att en överförmyndarnämnd som får in en ansökan om godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB snarast bör överlämna ansökan, eventuellt tillsammans med eget yttrande i saken, till tingsrätten (se bl.a. JO 2005/06, s. 422 f.) 
Bestämmelserna i FB ålägger i den aktuella situationen inte överförmyndarnämnden någon annan skyldighet än att, i enlighet med vad som kommer till uttryck i 4 § förvaltningslagen (1987:223), hjälpa sökanden till rätta. Ovanstående gäller även efter den 1 januari 2015. ÖF ska således snarast överlämna en ansökan av behörig sökande till rätten. Därefter får rätten, efter årsskiftet, möjlighet att förelägga ÖF att inkomma med kompletterande handlingar.


Ekonomisk oenighet fördröjde särskilda förordnanden av vårdnadshavare
Fem s.k. ensamkommande barn, som vistas i Helsingborgs kommun, har beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Socialnämnden har därmed haft att vidta åtgärder för att få till stånd särskilda förordnanden av vårdnadshavare för barnen, om inte särskilda skäl talar emot det. Socialnämnden har dröjt över ett år med att vidta åtgärder och har hänvisat till att frågan om ersättning till vårdnadshavarna inte reglerats mellan nämnderna inom kommunen. Att det rådde oklarhet om ersättningen borde inte ha påverkat handläggningen. Socialnämnden kritiseras för sitt dröjsmål.
5716-2011.pdf (131kb) Datum2014-03-12


Kvotflyktingar
I slutet av december 2015 anlände årets sista kvotflyktingar på svensk mark. Migrationsverkets uppdrag att vidarebosätta 1 900 människor på flykt har därmed genomförts. En majoritet kommer från Syrien och har i huvudsak vistats i länder som Libanon, Jordanien och Egypten innan de kom till Sverige. Därutöver har också colombianer i Ecuador, eritreaner i Sudan och somalier som vistats i Kenya tagits ut till den svenska kvoten. Även kongoleser i Uganda och afghaner i Iran har kommit hit som kvotflyktingar. Vi behöver bygga ut de lagliga och reglerade vägarna in i Sverige och EU, med exempelvis UNHCR:s kvotflyktingsystem som grund. Fördelarna med detta är flera. säger Henrik Sundström, advokat med erfarenhet av flykting ärenden. Det viktigaste är att vi kan rikta vårt asylmottagande till de flyktingar som har det största skyddsbehovet, snarare än dem med störst resurser. När dessa flyktingar anländer är deras rättsliga status redan klarlagd, vilket gör att vi kan avvara större delen av dagens kostsamma system för asylmottagande. Det ger också en helt annan möjlighet för samhället att i förväg planera och reglera mottagandet, till fördel för både samhället och den enskilde flyktingen.


Familjeanknytning det vanligaste skälet till uppehållstillstånd
Att förenas med familjemedlemmar fortsätter att vara det vanligaste skälet för uppehållstillstånd. Drygt 42 000 personer har beviljats uppehållstillstånd under 2014 jämfört med 40 000 beviljade tillstånd år 2013, en ökning med fem procent. Anhöriga från Syrien var den största gruppen som beviljades tillstånd, därefter följer människor från Somalia och statslösa. Drygt 30 procent var anhöriga till flyktingar. Resterande var anhöriga till svenska medborgare och andra som är bosatta i landet, arbetstagare, egna företagare, gästforskare, studerande och adoptivbarn.


Kungl. Vetenskapsakademiens råd till utbildningsministern
Kungl. Vetenskapsakademiens arbetsgrupp, Framtidens skola, uttalar sig inte bara om betyg för barn i åk 4 utan föreslår även en kommission med uppdrag att se över det svenska skolsystemet. Man uppmanar utbildningsminister Gustav Fridolin att inte  ha för bråttom med förändringar, satsa på högkvalitativ utbildning av lärare, stimulera kollegialt arbete och att inte införa många förändringar på en gång. "Välj någon eller några åtgärder som genomförs med kraft och konsekvens" föreslår man. 

Om utbildningsministern följer Kungl. Vetenskapsakademiens uppmaning kommer de nyanlända elever som redan påbörjat sina studier liksom de 8000 som enligt Migrationsverkets prognos förväntas söka asyl i Sverige 2015 och i flertalet fall inte få en utbildning som leder till jobb, självförsörjning och etablering utan däremot till utanförskap.


Riksdagens utbildningsutskott, alla barn ska få en bra start i livet
Vice ordförande i ­utbildningsutskottet Christer Nylander (FP) och tre andra ledamoter i utbildningsutskottet vill återupprätta kunskapsskolan och att utbildningen förankras i forskning, beprövad erfarenhet och betydelsen av likvärdighet. Elevers  möjligheter att klara skolan ska inte bero på var de råkar vara födda eller hur deras familjebakgrund ser ut. Alla barn ska få en bra start i livet säger man i en debattartikel i DN i januari 2015 men uppmärksammar inte nyanlända elevers speciella och utsatta situation. Vad Lena Hallengren (S) ny ordförande i Riksdagens utbildningsutskott har för uppfattning i frågan är okänt.


Regeringens samordnare
Gunnar Hedberg (M) och Lars Stjernkvist (S), regeringens samordnare för förbättrat flyktingmottagande i kommunerna,  som under hösten 2014 överlämnade sin slutrapport till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ger inte heller mycket hopp för nyanlända elever. Der gör däremot det faktum att utbildningsdepartementet beställt statistik från SCB bland annat gällande utbildningen för nyanlända elever som RGMV begärt att få ta del av men i dagsläget har vår begäran inte hörsammats.
http://www.regeringen.se/sb/d/18380/a/249706


Osorterade tankar 
Recka Jacobsson

När det gäller de ensamkommande barnen så lär jag mig nya saker varje dag.
- Jag har blivit mentor för en annan god man (GM) - funderar över hur bästa möjliga samarbete kan se ut
- Fick väldigt mycket beröm av en tolk häromdagen - jag funderar mycket på hur jag pratar för att tolken och ungdomen skall förstå och för att mötet ska vara bra
- Har varit på flera möten på skolor sista tiden. Det verkar se olika ut. Rutiner verkar vara olika och kanske inte alltid fungera. Jag funderar på vad de lär sig, hur de hölls motiverade och vad jag som god man kan kräva/hjälpa.
- Funderar också över läxläsning/boendets ansvar/barnets ansvar/skolans ansvar/mitt engagemang (har köpt lite lexikon och böcker som jag fått tips om). - Funderar över mat. Varför äter de inte? Hur fungerar fastan i olika religioner (verkar vara väldigt olika). Bra matsäck att ta med. Har varit med om 12 tim utan mat för ungdomen. Nervositet kanske.
- Funderar över vården. Det fungerar inte att vara med jämt men ibland fungerar det inte alls när man inte är med. Oftast är bemötandet bra men inte alltid. Hur många hälsoundersökningar behövs? Hur får man tandvården att fungera bättre. Hur är hälsan egentligen för våra EK. Bara jag som har "sjuka barn"?
- Funderar över pengar. Ekonomin ser helt olika ut mellan kommunerna och mellan olika boenden. Spara eller inte (givetvis lite). Jag har barn som vill göra av med alla pengar direkt och andra som inte vet vad de ska göra med dem. Funderar över detta och försöker bromsa och gasa på barnen.
- Migrationsverket. De är nästan alltid trevliga men det är svårt med tillgänglighet, handläggningstider och olika besked. Helt enkelt en ganska tungstyrd verksamhet.
- Boendepersonal. De allra flesta är trevliga mot GM och bra med barnen. Jag funderar kring när det fungerar jättebra (oftast) och när jag är mindre nöjd (ibland). Egentligen borde de kunna göra ännu mer för barnen?
Nu är det dock fredag em och jag skall unna mig att inte fundera så mycket!Nu blir det enklare att bli medlem i RGMV och att betala medlemsavgiften
Det har visat sig att systemet med att registrera sig som medlem i RGMV inte fungerat bra. Från och och med nu är det enklare. Se www.rgmv.se  (medlemskap)
RGMV är en ideell förening som arbetar för bättre förutsättningar för gode män/vårdnadshavare. Vill du stödja arbetet med att förbättra villkoren för gode män/vårdnadshavare och därmed för ensamkommande barn/unga är du välkommen som medlem.


Säkerhetspolisen informerade  lärare och rektorer i Umeå
Säkerhetspolisen informerade nyligen lärare och rektorer i Umeå om extremiströrelsen Islamiska staten (IS) och radikalisering bland unga. RGMV skrev till regeringen
Den teoretiskt inriktade utbildning som erbjuds nyanlända elever passar dem illa och är inte anpassad till individuella behov och förutsättningar. De skulle vara mer betjänta av en praktisk yrkesinriktad utbildning redan från skolstarten som kan ge jobb, leda till självförsörjning och etablering i samhället. Men till en sådan utbildning är de inte behöriga och risken för att de ska hamna i ett utanförskap eller  i förekommande fall går under jorden är påtaglig. www.rgmv.se


Redaktörer
Katarina Nyberg
Karin Senter
Johnny SamuelssonNyhetsbrev nr 2, 2015


Fortsatt många asylsökande under 2015 – behovet av boendeplatser ökar
Antalet asylsökande i Sverige fortsätter att ligga på höga nivåer under 2015, enligt Migrationsverkets första prognos i år. Huvudscenariot är 90 000 asylsökande, varav 8000 ensamkommande barn/unga, vilket gör att behovet av boendeplatser för asylsökande kommer att öka markant även i år.
Enligt Migrationsverkets analyser i denna prognos, minskar inte behoven och motivationen för människor att ta sig från konfliktdrabbade områden till Sverige. Men det är framför allt framkomligheten på migrantrutterna till Europa, samt enskilda EU-länders ageranden, som påverkar hur många människor som kommer att söka skydd i Sverige de kommande åren.

 


 

Statligt ägda asylboenden utreds
Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att bland annat bedöma huruvida det finns ekonomiska förutsättningar för staten, särskilt vad gäller långsiktig kostnadseffektivitet, att förvärva fastigheter och genom ny- eller ombyggnad skapa fler och billigare boenden för asylsökande. Utöver kostnadseffektivitet ska även juridiska och praktiska möjligheter bedömas. I uppdraget ingår även att inventera befintligt statligt fastighetsbestånd som kan användas av Migrationsverket för asylboende. (Justitiedepartementet)

 


 

 

 

SiS placeringslösning för ensamkommande
Låsta ungdomshem har blivit en placeringslösning för en del ensam-kommande barn som Socialtjänsten av olika skäl flyttat från boenden. Det handlar ofta om att unga utan någon påtaglig beteendeproblematik, som inte har begått något allvarligt brott, frihetsberövas. Frihetsberövandet är ett av de starkaste ingripanden som staten kan göra mot enskilda.

Denna typ av placeringslösning skapar en växande frustration inom statens institutionsstyrelse (SiS), den myndighet som driver de särskilda ungdomshemmen. När en ungdom placeras på ett av Sveriges 24 särskilda ungdomshem så måste SiS ta hand om ungdomen, hur ogrundad de än tror att placeringen är. Många inom SiS upplever att ensamkommande flyktingbarn frihetsberövas på vagare grunder än andra ungdomar. Uppfattningen att ensamkommande flyktingbarn särbehandlas negativt är spridd inom SiS. SiS-hemmen är inte rätt plats för dem som bara uppvisat attitydproblem på ett HVB-hem(Katarina Nyberg)
(Enligt SiS placerades 126 ensamkommande på särskilda ungdomshem under 2014.)

 


 

Långa handläggningstider och bristande tillsyn 
När lagar och förordningar inte efterföljs av myndigheter och förvaltningar på central, regional och lokal nivå eller tolkas på ett sådant sätt som lagstiftaren inte avsett innebär det problem för gode män vårdnadshavare. Ännu allvarligare är det när de myndigheter som har tillsynsansvar för att lagar och förordningar efterföljs inte utvecklat en fungerande tillsyn. Regering och riksdag måste se till att så sker. 

Orimligt långa handläggningstider är utmärkande för många myndigheter och förvaltningars handläggning. Anmälningar som görs för att påtala missförhållanden handläggs under så lång tid, att de omständigheter som föranlett anmälan kvarstår utan åtgärder. Anmälningar om felaktigheter som inte prövas inom rimlig tid är oacceptabelt och särskilt allvarligt är det när det gäller barn och unga i en utsatt situation. 

 


 

Långsam handläggning i tillståndsärenden
Beslutet i korthet: Med anledning av ett flertal klagomål inledde JO en granskning av Migrationsverkets handläggningstider i ärenden om uppehållstillstånd på grund av anknytning och arbete samt om uppehållskort under perioden 2011–2013. Granskningen avsåg även skillnaderna i handläggningstid mellan ansökningar via webb och ansökningar på papper samt mellan ansökningar om arbetstillstånd hos certifierade arbetsgivare och andra. Av granskningen framgår att handläggningstiderna i många fall är orimligt långa och inte sällan kraftigt överskrider författningsreglerade frister.http://www.jo.se/PageFiles/5990/5497-2013.pdf

 


 

MV:s handläggningstider i barnärenden
Sverige är det land i Europa som tar emot flest ensamkommande och under 2015 väntas enligt MV:s prognos omkring 8000 söka asyl här. Det innebär att handläggningstiden, som i januari i år var 158 dagar, sannolikt förlängs ytterligare och att trycket på kommunerna ökar i olika avseenden, inte minst på en redan hårt belastad Barn-och ungdomspsykiatri.

 


 

IVO polisanmäler Mölndals kommun
För att lösa den akuta bostadssituationen som råder för ensamkommande flyktingbarn har flera kommuner medvetet anlitat privata boenden som saknar tillstånd. Nu kräver Inspektionen för vård och omsorg en förklaring av kommunerna, samtidigt som de har polisanmält de privata aktörerna.
Mölndals kommun, som är ankomstkommun för många flyktingar, menar att man inte har haft något val.
– När man inte har någonting att välja på, när det inte finns platser, då får man göra vad nöden kräver. Vi har vänt oss till företag som tidigare har haft uppdrag för oss och vi är trygga med det, säger Birgitta Korpe, som är tillförordnad chef på Enheten för ensamkommande i Mölndal.
– Man får inte bedriva sådan här verksamhet utan tillstånd, just för att här ska det bo barn. Deras säkerhet måste garanteras, säger Maria Björklund, enhetschef på Ivo i område sydväst. ((SVT)
RGMV anser att det är bra att det ställs krav på boendena men IVO:s långa handläggning av tillståndsärenden, 4-6 månader, försvårar för kommunerna att anordna boenden för ensamkommande barn/unga. 

 


 

 

Rättsosäkert när asylprocessen påbörjas utan en god man 
En god man enligt lag skall bistå barn/unga med asylansökan och bekräfta den. Men asylprocessen påbörjas rutinmässigt utan att en god man är närvarande vid registreringstillfället på Migrationsverkets ankomstenhet. Det får till följd att asylsökande barn/unga i en utsatt situation inte får det stöd som kan anses behövas och att ingen bevakar deras rättigheter. Migrationsverket ser positivt på en god man-jour men trots att RGMV har uppmärksammat SKL och ÖF på förhållandet har inga åtgärder vidtagits.

 


 

God mans uppgift att samtala om utvisning
Det är  inte alltid som resan till  Sverige blir som anhöriga eller  barn/unga hoppats på. Omkring 25–30 % av ensamkommande barn/unga får beslut om utvisning till hemlandet eller överföring till första asylland. När ett förväntat beslut om uppehållstillstånd i stället blir till ett besked att den unga ska lämna landet sätts barn/unga på hårda prov och i många fall påverkas också den gode mannen. Oavsett om man är nybliven eller erfaren god man är det inte lätt att samtala med barn/unga som man lärt känna att de ska lämna den svenska välfärden, men det är en del av uppdraget.  www.rgmv.se

 


 

Delgivning av beslut i asylärenden 
En förenklad delgivning är till fördel för ensamkommande barn/unga som därmed får besked lite fortare. Gode mäns restid och resekostnader kan också minskas. Ett möte som tar mindre än en timme, skulle kunna erättas av ett telefonsamtal. Av vad som framgår av Förvaltningsrättslagen 21 § är delgivning på telefon ett möjligt alternativ och torde underlätta även för handläggare på MV och minska de kostnader som nuvarande tillväga-gångssätt innebär. www.rgmv.se

 


 

Passiv rekrytering av gode män 
Det är ett växande problem för  kommunerna i hela landet att hitta gode män, framförallt i de mindre kommunerna och problemet bli värre framöver om ingenting görs. En orsak till problemet är att överförmyndarna i många kommuner är underbemannade och inte har den tid som krävs för att kunna rekrytera nya gode män. Dessutom har det förebyggande arbetet att locka fler till uppdraget inte har varit tillräckligt. 

 


 

Utbildning för gode män
Det är oklart i vilken omfattning den utbildning som ÖF från årsskiftet ålagts att anordna kommit igång och vilken kvalitet den håller. RGMV har erbjudit samtliga ÖF i landet att hjälpa till med såväl utbildning som rekrytering men gensvaret har varit svagt eller uteblivit helt. www.rgmv.se 

 


 

Förlorad arbetsinkomst
Är det någon som vet, undrar en god man,  om man kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst från Migrationsverket när man måste gå på asylutredning? Mötet är  9.30 och jag har ingen möjlighet att ta ledigt utan att förlora på det rätt mycket... Gjorde så förra månaden, men nu tänkte jag fråga om man kan få någon ersättning. Annars förlorar man på uppdraget om man har ett sådant möte i månaden. Hur gör ni andra?

 


 

Migrationsverkets arbetar för att upptäcka hot mot Sveriges säkerhet och krigsbrottAtt hjälpa Säkerhetspolisen (Säpo) att förebygga terrorism och upptäcka personer som misstänks för folkrättsbrott ingår i Migrationsverkets uppgifter. Verket har därför ett nära samarbete med Säpo och Polismyndigheten. Dessutom ska verket anmäla varje misstanke om folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser till polisen.

 


 

Ansluter sig till terrororganisationer
Flertalet ensamkommande ungdomar tar avstånd från terrororganisationer och låter sig inte rekryteras, utan försöker skapa sig ett bra liv i Sverige. Men hur vanligt är det att de dras till terroristorganisationer som IS, al-Shabaab och Boka Haram?
Uppgifter från Säpo visar att minst hundra ungdomar rekryterats och rest till Syrien, Irak eller länder i Afrika sedan 2012, men det kan röra sig omkring 300 eller fler. Enligt obekräftade uppgifter från polisen i Göteborg ingår ett antal ensamkommande ungdomar i de siffror som redovisats. RGMV har en viss samverkan med Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism i syfte att informera gode män/vårdnadshavare om situationen. www.rgmv.se


Åtgärder mot våldsbejakande extremism
Utbildningsmaterialet Samtalskompassen kan öka kunskapsnivån om vålds-bejakande extremism, samtidigt som vi förbättrar förutsättningarna för ett brett förebyggande arbete, säger Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.
Utbildningsmaterialet riktar sig till dem som möter personer i riskzonen för radikalisering, framför allt unga. Det innehåller information om olika extremistmiljöer, stöd för dialog med unga samt stöd för samverkansgrupper ute i landet. http://www.samordnarenmotextremism.se


Underlättar kontakt med myndigheter
På fyra orter startar nu servicekontor där myndigheter och kommunen tillsammans ska ge ett samlat stöd till nyanlända. Syftet är en snabbare etablering i samhället.
– Nyanlända ska slippa att slussas mellan olika myndigheter och istället få ett samlat stöd på ett kontor. Det blir också en smidigare kommunikation mellan myndigheterna vilket ger individen ett bättre stöd, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL. De kommuner som deltar är Norrköping, Alingsås, Ljusdal och Borlänge. (SKL)

 


 

Utbildningspolitik för en bra start i Sverige

 

I en promemoria 2015-02-22 presenterar regeringen i sju punkter förslag om utbildning för nyanländas etablering i Sverige: 

 

1.  Fler lärare med utländsk bakgrund
2.  Studiehandledning på modersmål 
3.  Höjning av nyanlända elevers studieresultat
4.  Individanpassad Sfi-utbildning
5.  Kompetensutveckling till rektorer och lärare
6.  Stöd till skolor med tuffa förutsättningar
7.  Fjärrundervisning på modersmål.
RGMV konstaterar att förslagen är bra och i stort överensstämmer med de förslag och synpunkter vi framfört vid möten och i skrivelser till Utbildningsdepartementet. För dem som skall utvisas eller överföras innebär en individanpassad utbildning att de kan återvända till hemlandet med hedern i behåll eller är bättre förberedda i första asylland. Men det skall särskilt beaktas att flertalet nyanlända elever är i åldern 16–18 år och att den utbildning som erbjuds anpassas till denna åldersgrupps förutsättningar.
http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/46/24/7ab7d25b.pdf

 


 

Ersättning för asylsökandes skolgång
Statens ersättning för asylsökandes barns skolgång  motsvarar endast två tredjedelar av vad andra elever kostar, resten måste kommunerna skjuta till, skriver Per-Arne Andersson, avdelningschef Sveriges Kommuner och Landsting, i ett debattinlägg där han vädjar till staten att snabbt se till att ordna ett bättre flyktingmottagande. (SKL)

 


 

Åsa Regnér mötte BO, Fredrik Malmberg
Fokus för mötet var att diskutera hur barnperspektivet beaktas vid ingripanden mot barn och ungdomar samt formerna för ett kommande uppdrag till Barnombudsmannen.
- Vi har idag tagit nya steg i arbetet med att stärka de mest utsatta barnens situation, säger Åsa Regnér, barnminister.
Åsa Regnér och Fredrik Malmberg diskuterade innehållet i ett kommande uppdrag till Barnombudsmannen. Det handlar om förutsättningar för att skydda de mest utsatta barnen och vikten av att lyssna på dem. De lyfte även det fortsatta arbetet med FN:s barnrättkommittés rekommendationer till Sverige. (Socialdepartementet)

 


 

BO kallade myndigheter
Barnombudsmannen kallade Polisen, Migrationsverket, Socialstyrelsen och Skolverket till överläggning om hur Sverige bättre kan tillvarata ensamkommande asylsökande barns rätt till skydd.
Ensamkommande asylsökande barn har samma rätt till skydd och omvårdnad som andra barn i Sverige. Det säger FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).
– Jag är mycket oroad över att ensamkommande barn försvinner och att alltför lite görs för att skydda barnen. Jag känner också oro över att dessa barn inte alltid får sina rättigheter tillgodosedda, säger barnombudsman Fredrik Malmberg. (BO)

 


 

Hård FN-kritik mot svensk barnrätt
FN:s barnrättskommitté kritiserar i en rapport Sverige för att inte följa barnkonventionen. På ett antal punkter riktas kritik mot hur barns rätt tas till vara i Sverige. Barns rätt i migrationsfrågor är ett av de områden där Sverige får kritik av FN. Svensk lag föreskriver inte att barn ska höras i asylprocessen. Inte heller ställs krav på att man ska undersöka om barnen har egna asylskäl, som till exempel att de riskerar att bli bortgifta eller att tvingas bli barnsoldater.
”Det är hårdare kritik än vad jag väntade mig. När det gäller asylutredningar där barnen inte får höras, där bryter Sverige mot barnkonventionen”, säger Unicefs programchef Christina Heilborn till SVT. Sverige får också kritik för hur barn behandlas när de frihetsberövas. Det gäller både de barn som misstänks för brott och barn som blir tvångsomhändertagna. (SVT)

 


 

FN listar 208 krav på Sverige
Sverige måste göra mer för att få bukt med främlingsfientligheten. Det anser FN:s råd för mänskliga rättigheter efter en granskning. Rådet listar 208 åtgärder som Sverige borde vidta. Inför förhöret i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève har ett antal FN-kommittéer gett sin bild av hur Sverige följer FN-konventionerna för mänskliga rättigheter, skriver Svenska Dagbladet. Förhöret ledde till sammanlagt 208 rekommendationer för att förbättra förhållandena. Den svenska regeringen har accepterat 138 av dem, bett att få återkomma med en åsikt om 44 och förkastat 26.
De flesta av rekommendationerna rör främlingsfientlighet, diskriminering och hatbrott. Rekommendationer om att ”bekämpa diskriminering, rasism och främlingsfientlighet mot afrosvenskar, muslimer, utrikesfödda och migranter” återkommer flera gånger. (Publikt)

 


 

 

Somalia har ratificerat Barnkonventionen
Somalia har ratificerat Barnkonventionen. Somalia är det 195:e landet som skriver under. De stater som ännu inte ratificerat barnkonventionen är USA och Sydsudan.
– Genom att ratificera barnkonventionen investerar Somalias regering i barnens välmående och därmed också i landets framtid, säger UNICEFs högste chef Anthony Lake. Det centrala budskapet i konventionen är att varje barn förtjänar en bra start i livet och vad kan vara viktigare? (UNICEF)

 


 

Många unga i utanförskap
Risken att hamna i NEET (Not in Employment, Education or Training) är ojämnt fördelat över landet och mellan olika grupper av unga, visar LOs rapport Unga vuxna som varken arbetar eller studerar 27,4 procent av de i NEET-gruppen är utrikesfödda medan det endast är 13,5 procent utrikes födda i hela åldersgruppen. Det finns alltså en kraftigt överrepresentation av utrikes födda. Det är också vanligare att unga med en lägre utbildningsgrad och unga med korttidsutbildade föräldrar har svårare att etablera sig i arbetslivet. Enligt rapporten har andelen unga som står utan arbete eller studier ökat med 1,2 procentenheter sedan 2006. Ökningen har skett i åldersgruppen 20–25 år. Rapporten visar också att av de unga som år 2000 var utan arbete eller studieplats har cirka 100 000 aldrig tagit sig in i aktivitet. (LO)

 


 

Projektet på väg
Minja Hjort är etnolog på Stockholms stadsmuseum och arbetar med att dokumentera hur människor lever i Stockholm. Just nu undersöker hon ensamkommande ungdomars situation genom projektet På väg. De flesta ensamkommande ungdomar som kommer till Sverige har rest genom stora delar av Europa i lastbil, bil eller båt, utan att veta vart de är på väg.

 

Att leva i Stockholm och försöka bygga upp ett nytt liv utan föräldrar är minst sagt komplext. Ungdomarnas inkludering i samhället och möjlighet att skapa ett hem är delvis villkorad av andra. Många behöver ta ett stort ansvar själva för att ta kontakt med personer utanför det boende de har placerats på. Den nya situation som ett permanent uppehållstillstånd innebär ställer krav på att ungdomarna snabbt kan sätta sig in i studier, söka jobb och ordna en egen bostad. Många har ett rikt socialt liv men kan ändå känna sig ensamma, när minnen och tankar på familjen tar över känslorna i vardagen.  http://www.sak.se/news/?post_id=11601 

 


 

Afghanska barn får hjälp ut i ljuset
Funktionsnedsatta barn i Afghanistan lever ett hårt liv. Ofta göms de undan i hemmen av sina föräldrar. 15-åriga Qurbans liv tog en ny vändning när han fick hjälp till skolgång av Svenska Afghanistankommitén.
http://www.sak.se/news/?post_id=11572

 


 

Muhammed räddades av Mare Nostrum
Minst 218 000 migranter och flyktingar har tagit sig över Medelhavet under 2014, men ett stort antal har också omkommit, enligt UNHCR.
Muhammed, en ensamkommande femtonåring från Somalia, som nu bor på ett HVB i Sverige är en av många som räddades av Mare Nostrum sedan han hamnat i vattnet utanför Maltas kust. Fler skulle kunna räddas men syftet med EU:s gränsbevakningsoperation Triton, som ersatt Italiens Mare Nostrum, är i första hand att bevaka EU:s gränser och kontrollera illegal invandring – inte att vara en räddningsstyrka som räddar nödställda långt ut till havs.

 


 

 

Svensk invandringspolitk under 500 år
Invandring till Sverige har förekommit sedan grundandet av det svenska riket på medeltiden. Invandringens omfattning och karaktär har dock förändrats över tid och regelverket kring invandring har varierat mellan olika epoker. Boken ”Svensk invandringspolitik under 500 år: 1512-2012” skriven av Julia Boguslaw ger översikt över svensk invandrings- och invandrarpolitik under de senaste fem århundradena.

 


 

Stockholms universitet
Aycan Celikaksoy, forskare vid SOFI och SULCIS, har publicerat ett nytt working paper som undersöker migranterna från Turkiet i Sverige. I samband med publiceringen kommer Aycan Celikaksoy även att hålla ett seminarium under våren som är samarrangerat av SULCIS och SUITS.

 


 

Information
Riksföreningen RGMV är till för för dig som är god man/vårdnadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensam-kommande barn/unga. 
Hemsida www.rgmv.se Kontakt Katarina Nyberg mobil 073 9912875 P-O Nygren mobil 070 2372910 E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.">Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.">Medlemskapwww.rgmv.se Facebook RGMV Twitter RGMVSE

 


 

Redaktörer:
Johnny Samuelsson
Karin Senter


 

 

 

 

 God Jul och Gott Nytt År 

RGMV
Gode män Vårdnadshavare

Nyhetsbrev nr 20, december 2015
Nästa nyhetsbrev kommer den 17 januari 2016


 

En bättre värld
"Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen. Vi vet att det går och vi vet hur man gör. Över hela världen kämpar vi i regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar för att varenda unge ska få den barndom som de har rätt till. Barnkonventionen styr vårt arbete." UNICEF 2015-12-02

https://unicef.se/vad-vi-gor


Därför ökade antalet 
"Antalet nya asylsökande i Sverige ökade dramatiskt efter sommaren. Från drygt 6 600 i juni till nästan 39 200 i oktober. "
– Den främsta orsaken var att människor i en svår situation upplevde att Schengenområdets yttre gräns var öppen, säger Merjem Maslo, expert på  
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-12-02-Darfor-okade-antalet-asylsokande-efter-sommaren.html


Sverige tar emot flest

De senaste fem åren har 53608 ensamkommande barn och unga registrerats som asylsökande och i år har till och med den 20 december 34079 registrerats. 22990 från Afghanistan, 3715 från Syrien, 1943 från Somalia, 1931 från Eritrea och 992 från Irak. 529 var statslösa. 
Flertalet i åldern 13-17 de allra flesta 16-17. Antalet flickor är i stort oförändrat, ca 10 %. Största antalet flickor bland ovanstående länder kom från Eritrea och Somalia. 

Handläggningstiden har under året i snitt varit 194 dagar. 2010 var den 146 dagar. (Källa Migrationsverket.)Foto:J Samuelsson

Anvisningsplats

Varje dag lämnar unga migranter som fått anvisning de stora ankomstkommunerna. Från Malmö har under hösten ett femtiotal ungdomar dagligen skickats till olika destinationer och en mödosam resa som oftast påbörjats i annan världsdel slutar nu någonstans i Sverige.


Statstik över ställföreträdare

Hur många gode män, förvaltare, gode män till ensamkommande barn och särskilt tillförordnade vårdnadshavare det finns är oklart. Men från och med den 1 januari 2015 har överförmyndare ålagts lämna statistik till Länsstyrelsen och Dalarnas län har fått i uppdrag att samla in statistiken på riksnivå.  Länsstyrelsen 2015-06-08

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/overformyndare/statistik-overformyndare-lansstyrelserna-150608.pdf


2016 - yrkesutbildningens år

"Gymnasieskolans yrkesprogram ger de förmågor som unga behöver för att kunna ta de jobb som finns och som företag behöver för att kunna utvecklas. Därför är programmen viktiga för såväl dagens som morgondagens jobb."Aida Hadzialic (S),gymnasie- och kunskapslyftsminister 2015-12-14

http://www.regeringen.se/debattartiklar/2015/12/2016---yrkesutbildningens-ar/


Individuell bedömning

Flyktingstatusförklaring kan inte beviljas en utlänning enbart på grund av att en familjemedlem har beviljats uppehållstillstånd som flykting, utan det måste alltid göras en individuell bedömning av risken för förföljelse. UM9720-14 Avdelning: 1 Migrationsdomstolen 2015-11-30
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/Domar%202015/Referat%20MIG%202015-18%20M%C3%A5l%20UM9720-14.pdf


Åter reseförbud för ensamkommande

Dom: Fråga om det finns särskilda skäl mot att påföra åter reseförbud för ett ensamkommande barn
Målnummer: UM623-15 Avdelning: 1 MIG 2015:23
Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen 2015-12-18

http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/

Domar/Domar%202015/Referat%20MIG%202015-23%20M%C3%A5l%20nr%20UM623-15.pdf


Rådgivning för nya gode män

Nu ges möjlighet för nya gode män att få rådgivning och svar på frågor som rör uppdraget om det behovet finns. Erfarna gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare ställer upp helgfria dagar för att hjälpa till. Mer information på RGMV:s hemsida.

www.rgmv.se


Medlemskap

Ett medlemskap i föreningen Gode män Vårdnadshavare (RGMV) innebär att du både ger och får stöd i arbetet med att förbättra förutsättningarna för att uppdraget som god man eller vårdnadshavare ska kunna utföras på det sätt lagstiftaren avsett. 

http://www.rgmv.se/index.php/medlemskap


 

Kontaktinformation

Riksföreningen Gode män Vårdnadshavare är till för för dig som är god man och vårdnadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga.

Kontakt:
Katarina Nyberg: mobil 073 9912875
P-O Nygren: mobil 070 2372910

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV
Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se
Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se


Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson

Redaktör: Johnny Samuelsson RGMV

 Gode män Vårdnadshavare

 Nyhetsbrev nr 19, december 2015


 

Imponerande

I tider då Regeringen skärpt sin flyktingpolitik, inströmningen av asylsökande ännu är hög och olika omständigheter försvårar mottagandet gör myndigheter, organisationer och det civila samhället imponerande insatser. Inte minst gäller det medborgare som åtagit sig uppdrag som gode män och särskilt förordande vårdnadshavare och finns till hands sju dagar i veckan för barn och ungdomar. Någon lugn god jul är inte garanterad för dem inte heller för anställda på Migrationsverket som tvingas jobba under jul-och nyårshelgerna.  


Nattpersonal

Socialstyrelsen förslag om ett tillfälligt slopandet av nattpersonal på HVB för att ge kommuner och privata anordnare av HVB bättre förutsättningar att starta nya boenden blir inte av. Däremot slopas kravet, att ledningen på ett HVB ska ha akademisk examen.

Det är bra att Socialstyrelsen föreslår lättnader i regelverket och fler sådana åtgärder behövs som gör tillståndsprövningen enklare. Men anordnare måste alltid kunna garantera såväl ordning som säkerhet. 


Ashraf Ghani

Återtagandeavtal

Den 4 december mötte statsministern Afghanistans president Ashraf Ghani för inledande förhandlingar om återtagandeavtal för att underlätta  ett återvändande för dem som inte beviljats asyl i Sverige. Regeringskansliet 2015-12-04

De senaste fem åren har över 50000 unga afghanska migranter kommit till Sverige. Många av dem  har varit bosatta i Iran och Pakistan vilket  gör ett återvändande till Afghanistan problematiskt. För att underlätta ett återvändande, oavsett om det sker frivilligt eller med tvång, bör de planer som funnits för ett mottagningscenter i Kabul realiseras och kommande avtal också omfatta det frivilliga återvändandet. RGMV
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/12/sverige-och-afghanistan-inleder-forhandlingar-om-atertagandeavtal/''
http://asiafoundation.org/in-asia/2015/11/18/afghanistans-youth-a-bargain-that-must-succeed/


Människohandel i Sverige 

En ny nationell kartläggning av misstänkt människohandel med barn visar på stora brister i hur de utsatta barnens rättigheter säkerställs. Endast 45 procent av de misstänkta fallen polisanmäls och av dessa har inte ett enda fall lett till åtal. Länsstyrelsen Stockholm 2015-12-10
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2015/R2015-30-manniskohandel-med-barn-WEBB.pdf
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-09-02-Migrationsverket-vill-forebygga-att-ensamkommande-barn-forsvinner.html


Lättast få asyl i Bulgarien och Danmark

"Lettland och Ungern svårast. Bulgarien och Danmark har högst andel beviljade asylansökningar av alla EU-länder. Sverige kommer på en femte plats." Europaportalen 2015-12-11

http://www.europaportalen.se/


Anordnande av utbildning

Länsstyrelsen Dalarna har nu lämnat sin redovisning till Justitiedepartementet om utbildning för gode män och förvaltare. För gode män till ensamkommande finns en grundläggande utbildning men ingen påbyggnadsutbildning och det är oklart hur dessa utbildningar ska anordnas.

Justitiedepartementet bör  ge länsstyrelsen i uppdrag att redovisa hur överförmyndare ska anordna utbildningar för gode män och särskilt tillförordnade vårdnadshavare.
http://www.rgmv.se/index.php/gmv-1/angaende-utbildning-for-gode-man


Foto: J Samuelsson

Second hand

Gode män tar med ungdomarna till secondhand butiker för att köpa kläder och skor till låga priser.

Det är en bra idé som dessutom gynnar miljön och blir till  hjälp för behövande i Sverige och andra länder.
http://www.godmanakuten.se/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=276
http://www.godmanakuten.se/index.php/lagstiftning/kammarr%C3%A4tten-i-j%C3%B6k%C3%B6ping


Rådgivning för nya gode män

Nu ges möjlighet för nya gode män att få rådgivning och svar på frågor som rör uppdraget om det behovet finns. Erfarna gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare ställer upp helgfria dagar för att hjälpa till. Mer information på RGMV:s hemsida.
www.rgmv.se


Överföring

För att överföra en familj med minderåriga barn till Italien krävs garantier vad gäller ex boendeförhållanden. Dessa kan inhämtas i verkställighetsskedet. Målnummer: UM3212-15

Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen 2015-11-30
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/
Domar/Domar%202015/Referat%20MIG%202015-17%20M%C3%A5l%20UM3212-15.pdf


Foto:Anders Löwdin

Social barn-och ungdomsvård

”Flyktingkrisen har kastat ljus över en sektor som vi väntar oss ska fungera men sällan diskuterar – den sociala barn- och ungdomsvården, skriver

barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Debattartikel, Dagens Arena,2015-12-01
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2015/12/asa-regnervi-maste-lyssna-till-barnen/

 


Kampanj

Kampanjen "En liten lampa kan göra stor skillnad" har startat i Sverige. Pengarna ska bidra till belysning, förnybar energi och utbildning i flyktingläger och göra lägren säkrare och bättre att leva i. UNHCR 2015-11-27

https://sverigeforunhcr.se/blogg


Situationen i Dalarna

"Flyktingsituationen påverkar i olika grad samhällsviktiga verksamheter och det råder högt tryck i många dalakommuner när det gäller ensamkommande barn. Boendefrågan är fortsatt problematisk och lagkrav kan inte uppfyllas i alla delar inom socialtjänst, överförmyndarverksamheten och skolan." Länsstyrelsen Dalarna 2015-11-27
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/nyheter/2015/Pages/lagesbild-for-flyktingsituationen-i-dalarna-v-48.aspx


Unga migranter utnyttjas

Under många år har det varit känt att olämpliga personer åtagit sig orimligt många uppdrag som gode män för ensamkommande enbart för att tjäna pengar och inte utför de uppgifter som åligger en god man utan.  

Dessa personer saboterar asylprocessen genom sin frånvaro, utgör ett hinder för en nödvändig samverkan och stödet till ensamkommande unga migranter uteblir.
Överförmyndaren måste skärpa lämplighetsprövningen och länsstyrelsen tillsynen av överförmyndaren och sätta stopp för att barn och unga utnyttjas. 
http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/unga-migranter-utnyttjas


Delaktighet i EU-frågor

"Sverige har varit medlem i EU i 20 år, men kunskapen om och intresset för EU är fortfarande relativt lågt. Regeringen vill genom demokratipolitiken stärka möjligheterna till inflytande, insyn och delaktighet mellan valen."  Statskontoret 2015-12-01
http://www.statskontoret.se/nyheter/myndigheterna-kan-underlatta-for-delaktighet-i-eu-fragor/


Rätt till utbildning ska utredas

"Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att säkra kommuners möjlighet att tillgodose nyanlända elevers rätt till utbildning." Regeringskansliet 2015-11-26
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/11/nyanlanda-elevers-ratt-till-utbildning-ska-utredas/
http://www.rgmv.se/index.php/gmv-1/uppdraget-som-god-man-11/andamalsenlig-utbildning-for-nyanlanda-4

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Riksföreningen Gode män Vårdnadshavare innebär att du som som god man och särskilt tillförordnad vårdnadshavare får stöd med uppdraget och bidrar  till bättre förutsättningarna för att uppdragen ska kunna utföras på det sätt lagstiftaren avsett och för barn och ungas bästa. Ett medlemskap innebär också att du kan teckna en ansvarsförsäkring.
http://www.rgmv.se/index.php/medlemskap


Kontaktinformation

Riksföreningen Gode män Vårdnadshavare är till för för dig som är god man, särskilt förordnad vårdnadshavare eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga.

Kontakt:
Katarina Nyberg: mobil 073 9912875
P-O Nygren: mobil 070 2372910

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV
Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se
Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se


Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson

Redaktörer: Johnny Samuelsson 

 

Gode män Vårdnadshavare

Nyhetsbrev nr 18, november 2015


En vinst för världen

Världsbanken slår i en ny studie fast att hela världen tjänar på migration på medelfristig och lång sikt (Europaportalen 2015-11-09).

http://www.europaportalen.se/content/varldsbanken-migration-en-vinst-varlden?utm_source=apsis-anp-
3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecifiedFoto Migrationsverket

Generaldirektören kommenterar

Regeringens förslag gällande en förändrad asylpolitik har kommenterats av Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson (Migrationsverket 2015-11-25).
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-11-25-Mirationsverkets-generaldirektor-kommenterar-regeringens-forslag.html


Tillsyn av familjehemsvård

”IVO har granskat åtta nämnders uppföljning av familjehemsplacerade barn i Stockholms län. Överlag ger granskningen en positiv bild. De brister som kom fram i granskningen och bakomliggande orsaker diskuterades med nämnderna vid en återföringsdialog.” (IVO 2015-11-25)

http://www.ivo.se/nyheter/2015/tillsyn-av-familjehemsvarden-i-stockholm-ger-overlag-en-positiv-bild/


Vad räknas som skolk?
Om en elev har ogiltig frånvaro som uppgår till fyra timmar eller mer under en månad ska skolan rapportera det till CSN. Under det gångna läsåret fick drygt 22 000 gymnasieelever studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro (CSN 2015-07-08).

Gymnasieskolor ska även rapportera ogiltig frånvaro till vårdnadshavaren, som löper risk att bli återbetalningsskyldig om studiebidraget utbetalats felaktigt. Således ska frånvaro inte rapporteras till personal på HVB- eller familjehem som inte heller har rätt till information om skolfrånvaro.

Om en vårdnadshavare inte håller kontakt med skolan och uteblir från möten som skolan kallat till, ska givetvis överförmyndaren underättas.
http://www.csn.se/press/fakta-skolk
http://www.csn.se/aktuellt/2015/1.15722


Oklara förutsättningar

Det finns oklarheter kring en god mans rätt att ta emot utbetalningar från till exempel CSN. Att pengar sätts in på gode mannens privata konto, något som sker i dag, innebär att gode mannens egna medel sammanblandas med huvudmannens.

Den nuvarande ordningen är ett bekymmer för gode män, och SKL bör snarast klargöra vad som gäller.


Sovsalar

”Olika boendeformer i samma anläggning, minst 15 platser per anläggning och sovsalar. Det är nyheterna i en ny version av Migrationsverkets löpande upphandling av asylboende som nu har annonserats. Migrationsverket lånar också personal från andra myndigheter, för att snabbt få fram fler medarbetare till den extraordinära situation som verket befinner sig i.” (Migrationsverket 2015-11-27)
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-11-26-Migrationsverket-lanar-personal-fran-andra-myndigheter.html

http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Landsting/Nyhetsarkiv/Aktuellt-for-landsting/2015-11-27-Nyheter-i-lopande-upphandling-blandade-boendeformer-15-platser-och-sovsalar.htmlFoto Somaliska Freds

Somaliska Freds
"Somaliska Freds har arbetat med integration och kulturell förståelse i Sverige sedan år 1994. Vår verksamhet är koncentrerad till Rosengård i Malmö. Fokus ligger på kultur- och sportaktiviteter, läxhjälp, tala-svenska, mångkulturella utbyten och opinionsbildning. Föreningen har över 400 medlemmar i Malmö."
http://somaliskafreds.se/about/


Kort varsel för gode män

Flertalet av Migrationsverkets enheter fungerar efter omständigheterna bra, men det finns enheter, exempelvis i Jönköping, där gode män kallas till möten med orimligt kort varsel. Kan de inte komma uppmanas de att skaffa ersättare och utfärda fullmakter.

Gode män är inte utbytbara och ska varken behöva skaffa ersättare eller utfärda fullmakter.  Det är angeläget att asylprocessen kommer igång, men det ska inte ske till priset av en ökad oordning och att gode män hindras att utföra sitt uppdrag. (Om en god man frekvent uteblir från möten och Migrationsverket har anledning tro att det handlar om en oseriös person ska överförmyndaren givitvis underättas.) RGMV


Foto J Samuelsson 


Barnrättsprinciper

Save the Children, Italien finansierar dagcentret Civico Zero och härbärget A 28 i Rom, som blivit oaser för unga migranter från världens alla hörn. Centret och härbärget har dock stängts tillfälligt, eftersom lokalerna är i behov av en upprustning, som kommer bekostas av ett stort möbelföretag.

Rädda Barnen, Unicef och FN:s Global Compact har tagit fram 10 principer för att hjälpa företag att ta ett större ansvar för barns rättigheter. 
http://www.raddabarnen.se/foretag/socialt-ansvar/barnrattsprinciperna/
http://www.rgmv.se/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=201


Vill inte försäkra asylboende

Den senaste tiden har Migrationsverket gått miste om hundratals boendeplatser för asylsökande eftersom försäkringsbolag inte vill försäkra boendena. "Det här är väldigt bekymmersamt. Migrationsverket behöver varenda plats som går att uppbringa", säger Willis Åberg som är avdelningschef på Migrationsverket (Migrationsverket 2015-11-06).

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-11-06-Forsakringsbolag-vill-inte-forsakra-asylboenden.html


Distriktsindelning

"Statskontoret har på regeringens uppdrag undersökt om distriktsindelningen som kommer att införas i folkbokföringen 2016 bör utgöra indelningsgrund i delmodellen för barn och ungdomar med utländsk bakgrund." (Statskontoret 2015-09-21)
http://www.statskontoret.se/nyheter/delmodell/


Medverka till medicinsk åldersbedömning?

"Fråga har uppkommit om en advokat som är förordnad som offentligt biträde i ärende enligt utlänningslagen (2005:716) ska medverka till att klienten genomgår medicinsk åldersbedömning. "(Advokatsamfundet 2015-10-06)
https://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_sv/
Cirkul%C3%A4r/Cirkular_21_2015_Vagledande_uttalande_medicinska_
aldersbedomningar.pdf


Mänskliga rättigheter i Sverige

"Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen och på all statlig och kommunal verksamhet. Även andra aktörer bidrar till arbetet med att främja och skydda de mänskliga rättigheterna i Sverige." (Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter 2015-11-01)

http://www.manskligarattigheter.se/


Dom i migrationsmål

"A ansökte om asyl i Sverige den 20 januari 2014. Migrationsverket  beslutade den 1 juli 2014 att med stöd av 5 kap. 1 b § utlänningslagen (2005:716) avvisa A:s ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd, att inte pröva frågan om statusförklaring och att utvisa honom till Italien. Någon tidsfrist för frivillig avresa bestämdes inte." 

(Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen 2015-15-11)
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/
kammarrattenistockholm/Domar/Domar%202015/Dom%20i%20m%
C3%A5l%20UM%208588-14.pdf


Bli medlem

Ett medlemskap i föreningen Gode män Vårdnadshavare (RGMV) innebär att du både ger och får stöd i arbetet med att förbättra förutsättningarna för att uppdraget som god man eller vårdnadshavare ska kunna utföras på det sätt lagstiftaren avsett. Föreningen skapar möjligheter för kommunikation mellan medlemmarna. Du som på ideell grund ställer dig till förfogande i samhällets tjänst får därigenom stöd, så att du kan utföra uppdraget för barn/ungas bästa. 
http://www.rgmv.se/index.php/medlemskap


Kontaktinformation

Riksföreningen Gode män Vårdnadshavare är till för för dig som är god man och vårdnadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga.

Kontakt:
Katarina Nyberg: mobil 073 9912875
P-O Nygren: mobil 070 2372910

E-post: info rgmv.se
Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV
Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se
Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se

 


Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson

Redaktörer: Johnny Samuelsson och Karin Senter

 
 

RGMV

Gode män Vårdnadshavare

Nyhetsbrev nr 17,  november 2015

 
 

Sverige sörjer med det franska folket

Terroristattackerna som vi har bevittnat under gårdagskvällen och natten är präglade av ett vidrigt hat och förakt mot människovärdet.
Vi tänker på offren och deras anhöriga, de föräldrar som förlorat sina barn, de barn som förlorat sina föräldrar, de liv som nu aldrig kommer att levas. Det här är fruktansvärda timmar för Europa. Statsministerns uttalande med anledning av terroristattackerna i Paris
http://www.regeringen.se/tal/2015/11/statsministerns-ord-vid-presstraffen-med-anledning-av-terroristattackerna-i-paris/


Nyheter från EU
2013 antog EU-länderna nya minimiregler för ett gemensamt asylsystem. Syftet är att skapa ett mer likartat mottagande för asylsökande i medlemsländerna. EU:s nya gemensamma asylsystem består av tre direktiv och två förordningar.
http://www.europaportalen.se/tema/asyl-och-migration#overlay-context=tema/asyl-och-migration
http://www.europaportalen.se/


Omfördelning och återvändande

"Upprättandet av så kallade hot spots i Italien och Grekland, omfördelning av asylsökande mellan EU-länderna och ökat samarbete kring återvändandefrågor diskuterades på det extra råd för rättsliga och inrikesfrågor som möttes i Bryssel 9 november. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson deltog i rådet." (EU-representationen 2015-11-10)
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/rif/


Hjälp med rekrytering och utbildning

Behovet av att rekrytera  lämpliga gode män är angeläget liksom att erbjuda dessa en grundläggande utbildning. RGMV kan i viss omfattning hjälpa till med såväl rekrytering som utbildning om det behovet finns och nya gode män kan få rådgivning av våra länsombud.  
www.rgmv.se


Rapport från Roslagen

Som samordnare på ett transitboende, ser jag just nu hur personal överallt sliter för att få systemen att hålla ihop så att de ensamkommande barnen/ungdomarna inte ska bli alltför lidande. Det mest fantastiska är att de lyckas vara glada och trevliga i de mötena jag har med dem. 
http://www.rgmv.se/index.php/gmv-1/utbildningserbjudande/utbildningsplan-2/om-god-man-uppraget/rapport-fran-roslagen


Livskvalitet

Gode män och vårdnadshavare ska hjälpa ensamkommande unga migranter med asylprocessen, skolgång, boende och många andra saker i deras vardag. Även frågor som gäller livskvalitet ingår i uppdraget, vilket bland annat handlar om att den unga migranten ska ges möjligheter att praktisera den religion som han eller hon eventuellt utövar. 

http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/om-islam


Afghanistan dräneras på ungdomar

"Afghanistan behöver den här unga generationen, det är de som ska bygga upp landet", säger Humaira Ghani, informatör på Svenska Afghanistankommitténs kontor i Kabul, som arbetar med en kampanj för att få afghanska pojkar att stanna i landet. 

De senaste fem åren har över 50 000 ensamkommande unga migranter sökt asyl i Sverige och bara i år har 16 703 tagit sig hit från Afghanistan. Bland dem finns de som vill återvända, men tomhänta är det inte möjligt. RGMV betonar därför nödvändigheten av att alla erbjuds en  utbildning som möjliggör egna val och ett återvändande oavsett Migrationsverkets beslut. De skulle även vara en hjälp för Afghanistan.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/paflykt/article21714313.ab

http://www.rgmv.se/index.php/gmv-1/utbildningen-for-nyanlanda-elever-daligt-anpassad


Praktikplatser för asylsökande

RGMV anser att praktikplatser för asylsökande är en bra idé för ensamkommande unga migranter i väntan på en plats i skolan, eller som ett alternativ om skolan inte erbjuder en ändamålsenlig utbildning. Migrationserket informerar om att: ”De flesta asylsökande kan praktisera på arbetsplatser runt om i Sverige. Innan den asylsökande kan börja praktisera behöver du som erbjuder praktikplatsen och Migrationsverket skriva under ett avtal.” (Migrationsverket 2015-10-26)

http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Arbetsgivare/Praktik-for-asylsokande.html


Balkongflickor

För tio år sedan uppmärksammade media, och även  Sveriges riksdag, att ett antal unga tjejer tagit sina liv efter att ha blivit pådrivna av sina familjer och släktingar. Balkongflickor kom media att kalla dessa unga tjejer, då det i flera fall handlade om att de kastat sig från balkonger. Olika organisationer och skolor arbetar dagligen med så kallad hedersrelaterad problematik, men i media har det blivit tystare, trots att det inte finns någon anledning att tro att frågan skulle vara mindre aktuell nu än då. 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=965109
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Om-segregation-diskriminering_H002Ub281/?text=true


Somaya

Somaya är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening med lång erfarenhet att skydda och frigöra individer från våld. De är specialiserade på att skydda och stärka personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.  

http://www.somaya.se/


7000 anställda

För några år sedan jobbade runt 3500 personer på Migrationsverket. Nu har myndigheten över 
7000 anställda, inklusive timanställda och dem som har konsultuppdrag.

(Migrationsverket 2015-11-04)
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-11-04-Nu-jobbar-drygt-7-000-pa-Migrationsverket.html


Prövningstillstånd

En utlänning, som har en skuld till det allmänna, ansöker om svenskt medborgarskap (naturalisation). Fråga om han har haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. (UM 7390-15) Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöver domstolen 2015-11-12
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Templates/Pages/DV_News.aspx?id=47515


Länsstyrelsen i Stockholm

"Myndigheter och kommuner i Stockholms län samarbetar för att på bästa sätt ta emot de flyktingar som kommer till länet." På Länsstyrelsens webbplats finns en särskild sida med samlad aktuell regional information och länkar.
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/integration/om-mottagandet-av-asylsokande-i-stockholms-lan/Pages/default.aspx


Primärvård för migranter

Skånska vårdcentraler kämpar med att klara av de många flyktingar som placerats i regionen. Hittills har primärvården klarat av sitt uppdrag, men verksamhetschefer frågar sig hur bemanning och ekonomiska resurser ska räcka till på sikt. Mobila team och samarbeten diskuteras nu.

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2015/10/Oro-i-Skane-for-hur-resurser-ska-racka-till-flyktingar/http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2015/10/Oro-i-Skane-for-hur-resurser-ska-racka-till-flyktingar/


Informationsinsatser

"Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att initiera och samordna informationsinsatser nationellt om familjehem, jourhem och god man för ensamkommande barn och särskilt förordnad vårdnadshavare." (Socialdepartementet 2015-10-29) 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/10/uppdrag-till-socialstyrelsen-att-samordna-informationsinsatser-om-familjehem-for-barn/


Remisser till Säpo

"I takt med att antalet asylsökande stiger har Migrationsverkets remisser till Säkerhetspolisen ökat. 286 hittills i år. Men än så länge har de inte lett till någon större ökning av fall där polisen föreslår att asylansökan ska avslås av säkerhetsskäl." (Migrationsverket  2015-10-12)
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-10-12-Migrationsverket-skickar-allt-fler-remisser-till-Sakerhetspolisen.html


Kontaktinformation

Riksföreningen RGMV är till för för dig som är god man och vårdnadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga.

Kontakt
Katarina Nyberg: mobil 073 9912875
P-O Nygren: mobil 070 2372910

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV
Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se
Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se


Redaktörer: Johnny Samuelsson och Karin Senter


 

 


 

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Årsmöte
Årsmöte 2020, flyttat till hösten beroende av Coronapandemin, Tid och plats meddelas framöver.

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com

P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

Eva Wennberg, kassör. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut. 
UpplandTfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva(at)bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland
E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 
Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 Västernorrlands län

Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top