God Jul och Gott Nytt År 

RGMV
Gode män Vårdnadshavare

Nyhetsbrev nr 20, december 2015
Nästa nyhetsbrev kommer den 17 januari 2016


 

En bättre värld
"Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen. Vi vet att det går och vi vet hur man gör. Över hela världen kämpar vi i regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar för att varenda unge ska få den barndom som de har rätt till. Barnkonventionen styr vårt arbete." UNICEF 2015-12-02

https://unicef.se/vad-vi-gor


Därför ökade antalet 
"Antalet nya asylsökande i Sverige ökade dramatiskt efter sommaren. Från drygt 6 600 i juni till nästan 39 200 i oktober. "
– Den främsta orsaken var att människor i en svår situation upplevde att Schengenområdets yttre gräns var öppen, säger Merjem Maslo, expert på  
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-12-02-Darfor-okade-antalet-asylsokande-efter-sommaren.html


Sverige tar emot flest

De senaste fem åren har 53608 ensamkommande barn och unga registrerats som asylsökande och i år har till och med den 20 december 34079 registrerats. 22990 från Afghanistan, 3715 från Syrien, 1943 från Somalia, 1931 från Eritrea och 992 från Irak. 529 var statslösa. 
Flertalet i åldern 13-17 de allra flesta 16-17. Antalet flickor är i stort oförändrat, ca 10 %. Största antalet flickor bland ovanstående länder kom från Eritrea och Somalia. 

Handläggningstiden har under året i snitt varit 194 dagar. 2010 var den 146 dagar. (Källa Migrationsverket.)Foto:J Samuelsson

Anvisningsplats

Varje dag lämnar unga migranter som fått anvisning de stora ankomstkommunerna. Från Malmö har under hösten ett femtiotal ungdomar dagligen skickats till olika destinationer och en mödosam resa som oftast påbörjats i annan världsdel slutar nu någonstans i Sverige.


Statstik över ställföreträdare

Hur många gode män, förvaltare, gode män till ensamkommande barn och särskilt tillförordnade vårdnadshavare det finns är oklart. Men från och med den 1 januari 2015 har överförmyndare ålagts lämna statistik till Länsstyrelsen och Dalarnas län har fått i uppdrag att samla in statistiken på riksnivå.  Länsstyrelsen 2015-06-08

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/overformyndare/statistik-overformyndare-lansstyrelserna-150608.pdf


2016 - yrkesutbildningens år

"Gymnasieskolans yrkesprogram ger de förmågor som unga behöver för att kunna ta de jobb som finns och som företag behöver för att kunna utvecklas. Därför är programmen viktiga för såväl dagens som morgondagens jobb."Aida Hadzialic (S),gymnasie- och kunskapslyftsminister 2015-12-14

http://www.regeringen.se/debattartiklar/2015/12/2016---yrkesutbildningens-ar/


Individuell bedömning

Flyktingstatusförklaring kan inte beviljas en utlänning enbart på grund av att en familjemedlem har beviljats uppehållstillstånd som flykting, utan det måste alltid göras en individuell bedömning av risken för förföljelse. UM9720-14 Avdelning: 1 Migrationsdomstolen 2015-11-30
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/Domar%202015/Referat%20MIG%202015-18%20M%C3%A5l%20UM9720-14.pdf


Åter reseförbud för ensamkommande

Dom: Fråga om det finns särskilda skäl mot att påföra åter reseförbud för ett ensamkommande barn
Målnummer: UM623-15 Avdelning: 1 MIG 2015:23
Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen 2015-12-18

http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/

Domar/Domar%202015/Referat%20MIG%202015-23%20M%C3%A5l%20nr%20UM623-15.pdf


Rådgivning för nya gode män

Nu ges möjlighet för nya gode män att få rådgivning och svar på frågor som rör uppdraget om det behovet finns. Erfarna gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare ställer upp helgfria dagar för att hjälpa till. Mer information på RGMV:s hemsida.

www.rgmv.se


Medlemskap

Ett medlemskap i föreningen Gode män Vårdnadshavare (RGMV) innebär att du både ger och får stöd i arbetet med att förbättra förutsättningarna för att uppdraget som god man eller vårdnadshavare ska kunna utföras på det sätt lagstiftaren avsett. 

http://www.rgmv.se/index.php/medlemskap


 

Kontaktinformation

Riksföreningen Gode män Vårdnadshavare är till för för dig som är god man och vårdnadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga.

Kontakt:
Katarina Nyberg: mobil 073 9912875
P-O Nygren: mobil 070 2372910

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV
Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se
Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se


Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson

Redaktör: Johnny Samuelsson RGMV

 Gode män Vårdnadshavare

 Nyhetsbrev nr 19, december 2015


 

Imponerande

I tider då Regeringen skärpt sin flyktingpolitik, inströmningen av asylsökande ännu är hög och olika omständigheter försvårar mottagandet gör myndigheter, organisationer och det civila samhället imponerande insatser. Inte minst gäller det medborgare som åtagit sig uppdrag som gode män och särskilt förordande vårdnadshavare och finns till hands sju dagar i veckan för barn och ungdomar. Någon lugn god jul är inte garanterad för dem inte heller för anställda på Migrationsverket som tvingas jobba under jul-och nyårshelgerna.  


Nattpersonal

Socialstyrelsen förslag om ett tillfälligt slopandet av nattpersonal på HVB för att ge kommuner och privata anordnare av HVB bättre förutsättningar att starta nya boenden blir inte av. Däremot slopas kravet, att ledningen på ett HVB ska ha akademisk examen.

Det är bra att Socialstyrelsen föreslår lättnader i regelverket och fler sådana åtgärder behövs som gör tillståndsprövningen enklare. Men anordnare måste alltid kunna garantera såväl ordning som säkerhet. 


Ashraf Ghani

Återtagandeavtal

Den 4 december mötte statsministern Afghanistans president Ashraf Ghani för inledande förhandlingar om återtagandeavtal för att underlätta  ett återvändande för dem som inte beviljats asyl i Sverige. Regeringskansliet 2015-12-04

De senaste fem åren har över 50000 unga afghanska migranter kommit till Sverige. Många av dem  har varit bosatta i Iran och Pakistan vilket  gör ett återvändande till Afghanistan problematiskt. För att underlätta ett återvändande, oavsett om det sker frivilligt eller med tvång, bör de planer som funnits för ett mottagningscenter i Kabul realiseras och kommande avtal också omfatta det frivilliga återvändandet. RGMV
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/12/sverige-och-afghanistan-inleder-forhandlingar-om-atertagandeavtal/''
http://asiafoundation.org/in-asia/2015/11/18/afghanistans-youth-a-bargain-that-must-succeed/


Människohandel i Sverige 

En ny nationell kartläggning av misstänkt människohandel med barn visar på stora brister i hur de utsatta barnens rättigheter säkerställs. Endast 45 procent av de misstänkta fallen polisanmäls och av dessa har inte ett enda fall lett till åtal. Länsstyrelsen Stockholm 2015-12-10
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2015/R2015-30-manniskohandel-med-barn-WEBB.pdf
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-09-02-Migrationsverket-vill-forebygga-att-ensamkommande-barn-forsvinner.html


Lättast få asyl i Bulgarien och Danmark

"Lettland och Ungern svårast. Bulgarien och Danmark har högst andel beviljade asylansökningar av alla EU-länder. Sverige kommer på en femte plats." Europaportalen 2015-12-11

http://www.europaportalen.se/


Anordnande av utbildning

Länsstyrelsen Dalarna har nu lämnat sin redovisning till Justitiedepartementet om utbildning för gode män och förvaltare. För gode män till ensamkommande finns en grundläggande utbildning men ingen påbyggnadsutbildning och det är oklart hur dessa utbildningar ska anordnas.

Justitiedepartementet bör  ge länsstyrelsen i uppdrag att redovisa hur överförmyndare ska anordna utbildningar för gode män och särskilt tillförordnade vårdnadshavare.
http://www.rgmv.se/index.php/gmv-1/angaende-utbildning-for-gode-man


Foto: J Samuelsson

Second hand

Gode män tar med ungdomarna till secondhand butiker för att köpa kläder och skor till låga priser.

Det är en bra idé som dessutom gynnar miljön och blir till  hjälp för behövande i Sverige och andra länder.
http://www.godmanakuten.se/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=276
http://www.godmanakuten.se/index.php/lagstiftning/kammarr%C3%A4tten-i-j%C3%B6k%C3%B6ping


Rådgivning för nya gode män

Nu ges möjlighet för nya gode män att få rådgivning och svar på frågor som rör uppdraget om det behovet finns. Erfarna gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare ställer upp helgfria dagar för att hjälpa till. Mer information på RGMV:s hemsida.
www.rgmv.se


Överföring

För att överföra en familj med minderåriga barn till Italien krävs garantier vad gäller ex boendeförhållanden. Dessa kan inhämtas i verkställighetsskedet. Målnummer: UM3212-15

Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen 2015-11-30
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/
Domar/Domar%202015/Referat%20MIG%202015-17%20M%C3%A5l%20UM3212-15.pdf


Foto:Anders Löwdin

Social barn-och ungdomsvård

”Flyktingkrisen har kastat ljus över en sektor som vi väntar oss ska fungera men sällan diskuterar – den sociala barn- och ungdomsvården, skriver

barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Debattartikel, Dagens Arena,2015-12-01
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2015/12/asa-regnervi-maste-lyssna-till-barnen/

 


Kampanj

Kampanjen "En liten lampa kan göra stor skillnad" har startat i Sverige. Pengarna ska bidra till belysning, förnybar energi och utbildning i flyktingläger och göra lägren säkrare och bättre att leva i. UNHCR 2015-11-27

https://sverigeforunhcr.se/blogg


Situationen i Dalarna

"Flyktingsituationen påverkar i olika grad samhällsviktiga verksamheter och det råder högt tryck i många dalakommuner när det gäller ensamkommande barn. Boendefrågan är fortsatt problematisk och lagkrav kan inte uppfyllas i alla delar inom socialtjänst, överförmyndarverksamheten och skolan." Länsstyrelsen Dalarna 2015-11-27
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/nyheter/2015/Pages/lagesbild-for-flyktingsituationen-i-dalarna-v-48.aspx


Unga migranter utnyttjas

Under många år har det varit känt att olämpliga personer åtagit sig orimligt många uppdrag som gode män för ensamkommande enbart för att tjäna pengar och inte utför de uppgifter som åligger en god man utan.  

Dessa personer saboterar asylprocessen genom sin frånvaro, utgör ett hinder för en nödvändig samverkan och stödet till ensamkommande unga migranter uteblir.
Överförmyndaren måste skärpa lämplighetsprövningen och länsstyrelsen tillsynen av överförmyndaren och sätta stopp för att barn och unga utnyttjas. 
http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/unga-migranter-utnyttjas


Delaktighet i EU-frågor

"Sverige har varit medlem i EU i 20 år, men kunskapen om och intresset för EU är fortfarande relativt lågt. Regeringen vill genom demokratipolitiken stärka möjligheterna till inflytande, insyn och delaktighet mellan valen."  Statskontoret 2015-12-01
http://www.statskontoret.se/nyheter/myndigheterna-kan-underlatta-for-delaktighet-i-eu-fragor/


Rätt till utbildning ska utredas

"Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att säkra kommuners möjlighet att tillgodose nyanlända elevers rätt till utbildning." Regeringskansliet 2015-11-26
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/11/nyanlanda-elevers-ratt-till-utbildning-ska-utredas/
http://www.rgmv.se/index.php/gmv-1/uppdraget-som-god-man-11/andamalsenlig-utbildning-for-nyanlanda-4

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Riksföreningen Gode män Vårdnadshavare innebär att du som som god man och särskilt tillförordnad vårdnadshavare får stöd med uppdraget och bidrar  till bättre förutsättningarna för att uppdragen ska kunna utföras på det sätt lagstiftaren avsett och för barn och ungas bästa. Ett medlemskap innebär också att du kan teckna en ansvarsförsäkring.
http://www.rgmv.se/index.php/medlemskap


Kontaktinformation

Riksföreningen Gode män Vårdnadshavare är till för för dig som är god man, särskilt förordnad vårdnadshavare eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga.

Kontakt:
Katarina Nyberg: mobil 073 9912875
P-O Nygren: mobil 070 2372910

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV
Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se
Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se


Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson

Redaktörer: Johnny Samuelsson 

 

Gode män Vårdnadshavare

Nyhetsbrev nr 18, november 2015


En vinst för världen

Världsbanken slår i en ny studie fast att hela världen tjänar på migration på medelfristig och lång sikt (Europaportalen 2015-11-09).

http://www.europaportalen.se/content/varldsbanken-migration-en-vinst-varlden?utm_source=apsis-anp-
3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecifiedFoto Migrationsverket

Generaldirektören kommenterar

Regeringens förslag gällande en förändrad asylpolitik har kommenterats av Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson (Migrationsverket 2015-11-25).
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-11-25-Mirationsverkets-generaldirektor-kommenterar-regeringens-forslag.html


Tillsyn av familjehemsvård

”IVO har granskat åtta nämnders uppföljning av familjehemsplacerade barn i Stockholms län. Överlag ger granskningen en positiv bild. De brister som kom fram i granskningen och bakomliggande orsaker diskuterades med nämnderna vid en återföringsdialog.” (IVO 2015-11-25)

http://www.ivo.se/nyheter/2015/tillsyn-av-familjehemsvarden-i-stockholm-ger-overlag-en-positiv-bild/


Vad räknas som skolk?
Om en elev har ogiltig frånvaro som uppgår till fyra timmar eller mer under en månad ska skolan rapportera det till CSN. Under det gångna läsåret fick drygt 22 000 gymnasieelever studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro (CSN 2015-07-08).

Gymnasieskolor ska även rapportera ogiltig frånvaro till vårdnadshavaren, som löper risk att bli återbetalningsskyldig om studiebidraget utbetalats felaktigt. Således ska frånvaro inte rapporteras till personal på HVB- eller familjehem som inte heller har rätt till information om skolfrånvaro.

Om en vårdnadshavare inte håller kontakt med skolan och uteblir från möten som skolan kallat till, ska givetvis överförmyndaren underättas.
http://www.csn.se/press/fakta-skolk
http://www.csn.se/aktuellt/2015/1.15722


Oklara förutsättningar

Det finns oklarheter kring en god mans rätt att ta emot utbetalningar från till exempel CSN. Att pengar sätts in på gode mannens privata konto, något som sker i dag, innebär att gode mannens egna medel sammanblandas med huvudmannens.

Den nuvarande ordningen är ett bekymmer för gode män, och SKL bör snarast klargöra vad som gäller.


Sovsalar

”Olika boendeformer i samma anläggning, minst 15 platser per anläggning och sovsalar. Det är nyheterna i en ny version av Migrationsverkets löpande upphandling av asylboende som nu har annonserats. Migrationsverket lånar också personal från andra myndigheter, för att snabbt få fram fler medarbetare till den extraordinära situation som verket befinner sig i.” (Migrationsverket 2015-11-27)
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-11-26-Migrationsverket-lanar-personal-fran-andra-myndigheter.html

http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Landsting/Nyhetsarkiv/Aktuellt-for-landsting/2015-11-27-Nyheter-i-lopande-upphandling-blandade-boendeformer-15-platser-och-sovsalar.htmlFoto Somaliska Freds

Somaliska Freds
"Somaliska Freds har arbetat med integration och kulturell förståelse i Sverige sedan år 1994. Vår verksamhet är koncentrerad till Rosengård i Malmö. Fokus ligger på kultur- och sportaktiviteter, läxhjälp, tala-svenska, mångkulturella utbyten och opinionsbildning. Föreningen har över 400 medlemmar i Malmö."
http://somaliskafreds.se/about/


Kort varsel för gode män

Flertalet av Migrationsverkets enheter fungerar efter omständigheterna bra, men det finns enheter, exempelvis i Jönköping, där gode män kallas till möten med orimligt kort varsel. Kan de inte komma uppmanas de att skaffa ersättare och utfärda fullmakter.

Gode män är inte utbytbara och ska varken behöva skaffa ersättare eller utfärda fullmakter.  Det är angeläget att asylprocessen kommer igång, men det ska inte ske till priset av en ökad oordning och att gode män hindras att utföra sitt uppdrag. (Om en god man frekvent uteblir från möten och Migrationsverket har anledning tro att det handlar om en oseriös person ska överförmyndaren givitvis underättas.) RGMV


Foto J Samuelsson 


Barnrättsprinciper

Save the Children, Italien finansierar dagcentret Civico Zero och härbärget A 28 i Rom, som blivit oaser för unga migranter från världens alla hörn. Centret och härbärget har dock stängts tillfälligt, eftersom lokalerna är i behov av en upprustning, som kommer bekostas av ett stort möbelföretag.

Rädda Barnen, Unicef och FN:s Global Compact har tagit fram 10 principer för att hjälpa företag att ta ett större ansvar för barns rättigheter. 
http://www.raddabarnen.se/foretag/socialt-ansvar/barnrattsprinciperna/
http://www.rgmv.se/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=201


Vill inte försäkra asylboende

Den senaste tiden har Migrationsverket gått miste om hundratals boendeplatser för asylsökande eftersom försäkringsbolag inte vill försäkra boendena. "Det här är väldigt bekymmersamt. Migrationsverket behöver varenda plats som går att uppbringa", säger Willis Åberg som är avdelningschef på Migrationsverket (Migrationsverket 2015-11-06).

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-11-06-Forsakringsbolag-vill-inte-forsakra-asylboenden.html


Distriktsindelning

"Statskontoret har på regeringens uppdrag undersökt om distriktsindelningen som kommer att införas i folkbokföringen 2016 bör utgöra indelningsgrund i delmodellen för barn och ungdomar med utländsk bakgrund." (Statskontoret 2015-09-21)
http://www.statskontoret.se/nyheter/delmodell/


Medverka till medicinsk åldersbedömning?

"Fråga har uppkommit om en advokat som är förordnad som offentligt biträde i ärende enligt utlänningslagen (2005:716) ska medverka till att klienten genomgår medicinsk åldersbedömning. "(Advokatsamfundet 2015-10-06)
https://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_sv/
Cirkul%C3%A4r/Cirkular_21_2015_Vagledande_uttalande_medicinska_
aldersbedomningar.pdf


Mänskliga rättigheter i Sverige

"Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen och på all statlig och kommunal verksamhet. Även andra aktörer bidrar till arbetet med att främja och skydda de mänskliga rättigheterna i Sverige." (Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter 2015-11-01)

http://www.manskligarattigheter.se/


Dom i migrationsmål

"A ansökte om asyl i Sverige den 20 januari 2014. Migrationsverket  beslutade den 1 juli 2014 att med stöd av 5 kap. 1 b § utlänningslagen (2005:716) avvisa A:s ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd, att inte pröva frågan om statusförklaring och att utvisa honom till Italien. Någon tidsfrist för frivillig avresa bestämdes inte." 

(Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen 2015-15-11)
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/
kammarrattenistockholm/Domar/Domar%202015/Dom%20i%20m%
C3%A5l%20UM%208588-14.pdf


Bli medlem

Ett medlemskap i föreningen Gode män Vårdnadshavare (RGMV) innebär att du både ger och får stöd i arbetet med att förbättra förutsättningarna för att uppdraget som god man eller vårdnadshavare ska kunna utföras på det sätt lagstiftaren avsett. Föreningen skapar möjligheter för kommunikation mellan medlemmarna. Du som på ideell grund ställer dig till förfogande i samhällets tjänst får därigenom stöd, så att du kan utföra uppdraget för barn/ungas bästa. 
http://www.rgmv.se/index.php/medlemskap


Kontaktinformation

Riksföreningen Gode män Vårdnadshavare är till för för dig som är god man och vårdnadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga.

Kontakt:
Katarina Nyberg: mobil 073 9912875
P-O Nygren: mobil 070 2372910

E-post: info rgmv.se
Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV
Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se
Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se

 


Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson

Redaktörer: Johnny Samuelsson och Karin Senter

 
 

RGMV

Gode män Vårdnadshavare

Nyhetsbrev nr 17,  november 2015

 
 

Sverige sörjer med det franska folket

Terroristattackerna som vi har bevittnat under gårdagskvällen och natten är präglade av ett vidrigt hat och förakt mot människovärdet.
Vi tänker på offren och deras anhöriga, de föräldrar som förlorat sina barn, de barn som förlorat sina föräldrar, de liv som nu aldrig kommer att levas. Det här är fruktansvärda timmar för Europa. Statsministerns uttalande med anledning av terroristattackerna i Paris
http://www.regeringen.se/tal/2015/11/statsministerns-ord-vid-presstraffen-med-anledning-av-terroristattackerna-i-paris/


Nyheter från EU
2013 antog EU-länderna nya minimiregler för ett gemensamt asylsystem. Syftet är att skapa ett mer likartat mottagande för asylsökande i medlemsländerna. EU:s nya gemensamma asylsystem består av tre direktiv och två förordningar.
http://www.europaportalen.se/tema/asyl-och-migration#overlay-context=tema/asyl-och-migration
http://www.europaportalen.se/


Omfördelning och återvändande

"Upprättandet av så kallade hot spots i Italien och Grekland, omfördelning av asylsökande mellan EU-länderna och ökat samarbete kring återvändandefrågor diskuterades på det extra råd för rättsliga och inrikesfrågor som möttes i Bryssel 9 november. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson deltog i rådet." (EU-representationen 2015-11-10)
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/rif/


Hjälp med rekrytering och utbildning

Behovet av att rekrytera  lämpliga gode män är angeläget liksom att erbjuda dessa en grundläggande utbildning. RGMV kan i viss omfattning hjälpa till med såväl rekrytering som utbildning om det behovet finns och nya gode män kan få rådgivning av våra länsombud.  
www.rgmv.se


Rapport från Roslagen

Som samordnare på ett transitboende, ser jag just nu hur personal överallt sliter för att få systemen att hålla ihop så att de ensamkommande barnen/ungdomarna inte ska bli alltför lidande. Det mest fantastiska är att de lyckas vara glada och trevliga i de mötena jag har med dem. 
http://www.rgmv.se/index.php/gmv-1/utbildningserbjudande/utbildningsplan-2/om-god-man-uppraget/rapport-fran-roslagen


Livskvalitet

Gode män och vårdnadshavare ska hjälpa ensamkommande unga migranter med asylprocessen, skolgång, boende och många andra saker i deras vardag. Även frågor som gäller livskvalitet ingår i uppdraget, vilket bland annat handlar om att den unga migranten ska ges möjligheter att praktisera den religion som han eller hon eventuellt utövar. 

http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/om-islam


Afghanistan dräneras på ungdomar

"Afghanistan behöver den här unga generationen, det är de som ska bygga upp landet", säger Humaira Ghani, informatör på Svenska Afghanistankommitténs kontor i Kabul, som arbetar med en kampanj för att få afghanska pojkar att stanna i landet. 

De senaste fem åren har över 50 000 ensamkommande unga migranter sökt asyl i Sverige och bara i år har 16 703 tagit sig hit från Afghanistan. Bland dem finns de som vill återvända, men tomhänta är det inte möjligt. RGMV betonar därför nödvändigheten av att alla erbjuds en  utbildning som möjliggör egna val och ett återvändande oavsett Migrationsverkets beslut. De skulle även vara en hjälp för Afghanistan.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/paflykt/article21714313.ab

http://www.rgmv.se/index.php/gmv-1/utbildningen-for-nyanlanda-elever-daligt-anpassad


Praktikplatser för asylsökande

RGMV anser att praktikplatser för asylsökande är en bra idé för ensamkommande unga migranter i väntan på en plats i skolan, eller som ett alternativ om skolan inte erbjuder en ändamålsenlig utbildning. Migrationserket informerar om att: ”De flesta asylsökande kan praktisera på arbetsplatser runt om i Sverige. Innan den asylsökande kan börja praktisera behöver du som erbjuder praktikplatsen och Migrationsverket skriva under ett avtal.” (Migrationsverket 2015-10-26)

http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Arbetsgivare/Praktik-for-asylsokande.html


Balkongflickor

För tio år sedan uppmärksammade media, och även  Sveriges riksdag, att ett antal unga tjejer tagit sina liv efter att ha blivit pådrivna av sina familjer och släktingar. Balkongflickor kom media att kalla dessa unga tjejer, då det i flera fall handlade om att de kastat sig från balkonger. Olika organisationer och skolor arbetar dagligen med så kallad hedersrelaterad problematik, men i media har det blivit tystare, trots att det inte finns någon anledning att tro att frågan skulle vara mindre aktuell nu än då. 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=965109
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Om-segregation-diskriminering_H002Ub281/?text=true


Somaya

Somaya är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening med lång erfarenhet att skydda och frigöra individer från våld. De är specialiserade på att skydda och stärka personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.  

http://www.somaya.se/


7000 anställda

För några år sedan jobbade runt 3500 personer på Migrationsverket. Nu har myndigheten över 
7000 anställda, inklusive timanställda och dem som har konsultuppdrag.

(Migrationsverket 2015-11-04)
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-11-04-Nu-jobbar-drygt-7-000-pa-Migrationsverket.html


Prövningstillstånd

En utlänning, som har en skuld till det allmänna, ansöker om svenskt medborgarskap (naturalisation). Fråga om han har haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. (UM 7390-15) Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöver domstolen 2015-11-12
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Templates/Pages/DV_News.aspx?id=47515


Länsstyrelsen i Stockholm

"Myndigheter och kommuner i Stockholms län samarbetar för att på bästa sätt ta emot de flyktingar som kommer till länet." På Länsstyrelsens webbplats finns en särskild sida med samlad aktuell regional information och länkar.
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/integration/om-mottagandet-av-asylsokande-i-stockholms-lan/Pages/default.aspx


Primärvård för migranter

Skånska vårdcentraler kämpar med att klara av de många flyktingar som placerats i regionen. Hittills har primärvården klarat av sitt uppdrag, men verksamhetschefer frågar sig hur bemanning och ekonomiska resurser ska räcka till på sikt. Mobila team och samarbeten diskuteras nu.

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2015/10/Oro-i-Skane-for-hur-resurser-ska-racka-till-flyktingar/http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2015/10/Oro-i-Skane-for-hur-resurser-ska-racka-till-flyktingar/


Informationsinsatser

"Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att initiera och samordna informationsinsatser nationellt om familjehem, jourhem och god man för ensamkommande barn och särskilt förordnad vårdnadshavare." (Socialdepartementet 2015-10-29) 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/10/uppdrag-till-socialstyrelsen-att-samordna-informationsinsatser-om-familjehem-for-barn/


Remisser till Säpo

"I takt med att antalet asylsökande stiger har Migrationsverkets remisser till Säkerhetspolisen ökat. 286 hittills i år. Men än så länge har de inte lett till någon större ökning av fall där polisen föreslår att asylansökan ska avslås av säkerhetsskäl." (Migrationsverket  2015-10-12)
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-10-12-Migrationsverket-skickar-allt-fler-remisser-till-Sakerhetspolisen.html


Kontaktinformation

Riksföreningen RGMV är till för för dig som är god man och vårdnadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga.

Kontakt
Katarina Nyberg: mobil 073 9912875
P-O Nygren: mobil 070 2372910

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV
Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se
Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se


Redaktörer: Johnny Samuelsson och Karin Senter


 

 


 

catslong

RGMV

Gode män Vårdnadshavare

Nyhetsbrev nr 16, november 2015

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Åldersbedömningar
Av en rättslig kommentar från Migrationsverket, angående bedömning av ålder i asylärenden framgår, att kommunerna inte är bundna av Migrationsverkets åldersbedömning och därmed kan Socialtjänsten, Skolförvaltningen och Överförmyndaren göra egna bedömningar oavsett Migrationsverkets bedömning.  
http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentAttachmentId=42413

http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/%C3%A5ldersbed%C3%B6mning-1


Socionomer som gode män
Enligt SKL är det ytterst angeläget att lagen om gode man för ensamkommande barn 
ändras och att ensamkommande barn/unga istället för en god man ska få en professionell företrädare utsedd. 

RGMV:s uppfattning är att SKL ska medverka till att nuvarande lagstiftning följs i stället för att begära lagändringar. Vidare anser vi att systemet med ett godmanskap på ideell grund inte kan ersättas av socionomer. Seriösa gode män gör idag viktiga imponerande insatser och i många fall långt utöver vad som kan begäras. SKL:s uppgift borde självklart vara att underlätta för dessa gode män att utföra uppdraget som lagstiftaren avsett och genom enhetliga ersättningar och nationella anvisningar för uppdraget.
http://skl.se/download/18.85439e61506cc4d3a2548fc/1445603643332/SKL-15-5144-Skrivelse-Andring-av-regler-om-god-man-for-ensamkommande-barn.pdf


Flyktingkrisen

"Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna har enats kring nödvändiga insatser för att säkra förmågan i det svenska mottagandet av asylsökande och stärka etableringen av nyanlända." Regeringen 2015-10-23
http://www.regeringen.se/contentassets/6519e46a9780457f8f90e64aefed1b04/overenskommelsen-insatser-med-anledning-av-flyktingkrisen.pdf


Sekretess om asylboende

"Den senaste tiden har det vid ett flertal tillfällen brunnit i lokaler där asylsökande skulle bo. Därför väljer Migrationsverket nu att sekretessbelägga alla uppgifter som röjer var asylboenden ligger."Migrationsverket 2015-10-28


 


Foto: 
Kristian Pohl/Regeringskansliet


Mottagningscenter 

"Migrationsfrågan stod i centrum när EU:s stats- och regeringschefer möttes på Europeiska rådet i Bryssel den15 oktober. Diskussionerna gällde både de mottagningscenter som ska upprättas inom EU och unionens gemensamma återvändandepolitik. Statsminister Stefan Löfven deltog i EU-toppmötet." Regeringskansliet 2015-10-16
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/10/fortsatta-diskussioner-om-migrationsfragorna-pa-europeiska-radet/


Rättigheter kränks

"Ensamkommande barns rättigheter kränks, menar Akademikerförbundet SSR i en ny rapport. Bland de åtgärder som efterfrågas finns bättre samverkan mellan myndigheter och mer resurser." Akademikerförbundet SSR 2015-10-19
https://akademssr.se/reportage/sa-kan-mottagandet-av-ensamkommande-barn-forbattras?term=101


Yrkesintroduktionsanställningar 

"I januari 2014 infördes stöd för yrkesintroduktionsanställningar för ungdomar mellan 15 och 24 år som saknar relevant erfarenhet i yrket."
Stadskontoret 2015-10-19
http://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/2015/utvardering-av-stod-for-yrkesintroduktionsanstallningar.-delrapport/


Flyktingåtervändande till Somalia
Biståndsminister Isabella Lövin deltog i en konferens om somaliska flyktingar i Bryssel om hur förutsättningarna kan förbättras för flyktingar som frivilligt vill återvända till Somalia från Kenya. Utbildningsdepartementet 2015-10-21
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/10/bistandsminister-isabella-lovin-deltar-i-konferens-om-flyktingatervandande-till-somalia/


Förebygga och upptäcka korruption 

"Statskontorets kartläggning av myndigheternas arbete med att förebygga korruption visar att misstankar om korruption har förekommit vid myndigheterna men att de flesta har vidtagit någon korruptionsförebyggande åtgärd." Statskontoret 2015-10-19
http://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/2015/myndigheternas-arbete-for-att-forebygga-och-upptacka-korruption/


Inte bara Europa

Mellan den 1 oktober 2013 och 31 augusti 2015 omhändertogs över 102.000 ensamkommande barn från Centralamerika och Mexiko av US Customs and Border Protectionnär är de försökte ta sig över gränsen till USA.
De mexikanska barnen förs tillbaka till Mexiko och barn från icke angränsande länder  omhändertas enligt amerikansk lag barn av Office of Refugee för utredning. Migration Policy Institute (MPI) 2015-10-15


 


Utbrändhet

Kraven på medborgare som åtar sig uppdrag som gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare för ensamkommande unga migranter är stora. Men trots det är stödet obefintligt från ansvariga myndigheter och de utbildningar som anordnas i alltför många fall av dålig kvalitet.
http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/vem-hj%C3%A4lper-en-god-man


Otillåtet

Oskuldskontroller och oskuldsintyg inte är tillåtna enligt svensk lagstiftning.

-Att tvinga någon att genomgå en oskuldskontroll är förbjudet enligt svensk grundlag. I regeringsformen finns ett uttryckligt skydd mot påtvingade fysiska ingrepp, såsom läkarundersökningar, säger Lisa van Duin, jurist på Socialstyrelsen 2015-10-08

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015oktober/oskuldskontrollerarforbjudna

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/


Granskning av mottagande

Riksrevisionen genomför en granskning om mottagandet av ensamkommande asylsökande barn/unga. Resultatet av granskningen presenteras i en rapport, med planerad publicering i november 2015. Riksrevisionen 2015-09-28

Droger på HVB
 

-Långt ifrån alla som bor på HVB använder droger, säger Mohamed Rage, en tjugoåring från Somalia som bott på tre olika HVB där ungdomar använde CAT och harsch. Idag är han engagerad i föreningen SIMON, Svenskar och invandrare mot narkotika, som arbetar för att förhindra unga migranter att använda droger och hamna i ett drogmissbruk. 


BBIC har reviderats

"Under 2014 har Socialstyrelsen haft i uppdrag att utveckla och förbättra BBIC. Den nya versionen ska ge sociala barn- och ungdomsvården förutsättningar att stärka rättssäkerheten, öka delaktigheten för barn och unga, förenkla arbetet och bidra till systematisk uppföljning." Socialstyrelsen 2015-10-06

RGMV:s uppfattning är, att BBIC rätt använd är bra och ger gode män möjlighet att samverka med Socialtjänsten för barn och ungas bästa. Men om utredningen inte tar hänsyn till faktiska omständigheter, är realistiska och anpassas till asylprocessen bör gode män inte ge sitt godkännande.

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015oktober/bbicharreviderats

https://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015februari/nyabbicgerbattreochtydligarestod


Kontaktinformation

Riksföreningen RGMV är till för för dig som är god man och vårdnadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga.

Kontakt

Katarina Nyberg: mobil 073 9912875

P-O Nygren: mobil 070 2372910
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV
Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se
Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se


Redaktör: Johnny Samuelsson 

  

 

 


RGMV

Gode män Vårdnadshavare

Nyhetsbrev nr 15, oktober 2015

 


 

Förslag om stödboende
Regeringen kan komma att besluta att förslaget om stödboende endast ska omfatta ungdomar över 18 år med PUT. 16–17 åringar ska liksom tidigare placeras på de omkring 500 HVB (HOB) och kan endast placeras på ett stödboende efter särskild prövning.

RGMV:s bedömning är att nyanlända 16–17 åringar ska placeras i stödboende och familjehem då de i de flesta fall  har den mognad som krävs och inte är i behov av vård och behandling.
http://www.regeringen.se/contentassets/962a3ef7f2694f94920f3f4c2d1e7c24/forslag-till
inforande-av-en-ny-placeringsform-for-barn-och-unga-stodboende-i-socialtjanstlagen-2001453
s20153723fst

 Antal år i skolan påverkar
"Bland de elever som invandrat och börjat i svensk skola i årskurs 1–5 har andelen som blir behöriga ökat från 69 procent till 72 procent sedan 2013. För de elever som börjat i svensk skola i årskurs 6–9 går utvecklingen i motsatt riktning – från en redan mycket låg behörighet på 28 procent till 26 procent i år." (Skolverket 2015-10-01)
http://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2015/fler-
elever-obehoriga-till-gymnasieskolan-1.240369
utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_content=
unspecified&utm_campaign=unspecified

 Rapport från ett Kloster
”Här kämpar vi verkligen på men vi måste få hjälp med att sprida att vi har mer än helfullt och att vi i nuläget inte har någon som helst möjlighet att ta emot någon mer. Vi har flyktingar som sover precis överallt och vi har inte ens golvplats som det ser ut nu. Det vore bra om alla kunde hjälpa till att sprida att vi inte kan ta emot fler, eftersom vi måste säga nej till dem som står på vår trapp, tyvärr.” Alsike kloster, syster Karin 2015-10-02


 

Nationella samordnare
Under senare år har det blivit allt vanligare att regeringen tillsätter nationella samordnare för att hantera mer eller mindre komplexa samhällsproblem. Riksrevisionen har inlett en granskning av regeringens styrning med nationella samordnare. (Riksrevisionen 2015-10-01)
http://www.riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/Pressrum1/Nyheter1/2015/Riksrevisionen-granskar-nationella-samordnare/

 


 Laglig väg till Sverige
"Enligt 4 kap. 20 § första stycket utlänningsförordningen ger en utlänning, som befinner sig utanför Sverige och vill ansöka om uppehållstillstånd, normalt in ansökan till en svensk utlandsmyndighet i hemlandet eller det land där han eller hon är bosatt. Ansökan utreds också där." (Migrationsverket 2015-09-07)

http://www.migrationsverket.se/download/18.27485d6514fa83199cf4d0/
1442215323019/MIGRFS+072015.pdf

 Resa till anhöriga
Det förekommer att ungdomar vill resa till sina hemländer för att hälsa på sin mamma och andra anhöriga. Varken socialtjänsten eller en särskilt tillförordnad vårdnadshavare har anledning motsätta sig sådana resor om det bedöms som säkert och i övrigt kan anses vara för ungdomen bästa.

http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/umg%C3%A4ngesresor


 

LSS
Socialstyrelsen föreslår ett antal frågeställningar som regeringen bör inkludera vid en översyn av LSS. Till exempel förslås en tydligare reglering för att minska behovet av lokala riktlinjer och få till stånd en mer enhetlig tillämpning av LSS över landet. (Socialstyrelsen 2015-09-28)
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-9-3?utm_source=apsis-anp
3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified

 


 

Verkställighetshinder
Vid anmälan om verställighetshinder kan Rättshjälpsmyndigheten ge ekonomiskt bistånd för juridisk hjälp i två timmar för dem som är under 18 år, och även ersättning till tolk om det behovet finns. 

RGMV anser att anmälningar om verkställighetshinder ska ingå i det offentliga biträdets uppdrag. På så vis befrias gode män från en uppgift som kan anses ligga utanför uppdraget och som han/hon vanligen inte har kompetens för.


 
Rapport från en vårdcentral

Har just varit med en pojke på asylhälsan där jag fick en liten pratstund med en sjuksköterska. Hon gav en bild av situationen just nu: "När jag kom tillbaka efter min semester hade jag allt under kontroll. Även om det var mycket så flöt det på. Men så mitt i augusti så blev allt bara kaos. Nu har vi 700 som väntar på att få komma och det ökar hela tiden." Katarina Nyberg, god man

 


 

Särskild befattning
RGMV:s två talespersoner har till stor del kommit att fungera som rådgivare till gode män/vårdnadshavare i landets kommuner. Behovet av rådgivning, framför allt hos nyblivna gode män/vårdnadshavare, är stort och  borde i första hand tillgodoses i kommunerna.

Överförmyndarnämnden måste ta ansvar för att den rådgivning gode män efterfrågat i många år anordnas och inrätta en särskild befattning inom ordinarie verksamhet med ansvar för rådgivning, men även för rekrytering och utbildning.


 

FN 70 år 
Den 24 oktober i år har det gått 70 år sedan FN:s stadga trädde i kraft. "Självklart ska 70-åringen uppmärksammas på FN-dagen som årligen firas samma datum varje år". Svenska FN-förbundet arrangerar ett seminarium inför FN-dagen på fredagen den 23 oktober i Stockholm på temat "FN och skydd för kvinnor i konflikt – hur stoppar vi våldet mot flickor och kvinnor?” (Svenska FN-förbundet 2015-09-24)
http://www.fn.se/


 

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har beslutat om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Regler om bland annat arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling ingår i föreskriften. Målet är att minska den arbetsrelaterade ohälsan. 

(Arbetsmiljöverket 2015-09-22)
https://www.av.se/press/ny-foreskrift-om-organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/

  

Lena Micko Foto SKL

 

Villkorat ja
-Dagens flyktingsituation motiverar en lag om mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd. Men endast under speciella förutsättningar. SKL vill se ett brett åtgärdspaket från staten, säger Lena Micko, ordf. i SKL.(SKL 2015-09-25)

http://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv2015
/villkoratjatilllagommottagandeavnyanlanda.7050.html

 


 

Medlemsavgift för 2016
Vi gör nu om medlemsregistret och ber dig därför vänta med att betala medlems- avgiften för 2016 tills arbetet är klart, vilket beräknas bli någon gång i mitten av november. Kontaktinformation

Riksföreningen RGMV är till för för dig som är god man och vårdnadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga.

Kontakt

Katarina Nyberg: mobil 073 9912875

P-O Nygren: mobil 070 2372910
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV

Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se
Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se Redaktörer: Johnny Samuelsson och Karin Senter

 

                                                RGMV
                 Gode män Vårdnadshavare

                                Nyhetsbrev nr 13, september 2014Rädda Barnen http://www.raddabarnen.se/

Röda Korset http://www.redcross.se/

Svenska kyrkan http://www.svenskakyrkan.se

UNICEF https://unicef.se/

 


 


Hans Rosling
Foto: Henrik Montgomery/ TT

Smugglare?
– Man ska sluta kalla dem för smugglare för de är de enda som gör någonting för att hjälpa dem hit, menar Hans Rosling.

Det är enligt honom transportansvaret som gör att så många flyktingar dör på sin resa till Europa. Transportansvaret innebär att exempelvis rederier och flygbolag riskerar böter om personer utan giltiga resehandlingar släpps ombord på båtar och flygplan. (SvD 2015-09-08) 
http://www.svd.se/rosling-sluta-kalla-dem-smugglare/om/flyktingkrisen-i-europa
http://www.rgmv.se/index.php/migration/manniskohandel
http://www.rgmv.se/index.php/migration/flyktingsmuggliing-och-kvotflyktingsystem


Vägen till Sverige

Med en plastdunk för personliga behov, en vattenflaska och några dadlar eller apelsiner fraktas ungdomar i dagar genom Europa, vanligtvis med långtradare på flaket eller ett i ett trångt utrymme nära vägbanan. 
http://www.rgmv.se/index.php/migration/vagen-till-sverige-3
http://www.rgmv.se/index.php/migration/zakarias-fran-afghanistan


Seminarium om extremism 
Ensamkommande ungdomar rekryteras till terroristganisationer som IS, al-Shabaab och Boko Haram i ökad omfattning. Hur gode män, vårdnadshavare och andra aktörer kan motverka att ungdomar rekryteras till extremistiska nätverk tas upp på ett seminarium i Västerås den 19 september. Välkomna dit! 

http://www.rgmv.se/index.php/gmv-1/seminarium-i-vasteras-19-9

http://www.rgmv.se/index.php/gmv-1/rekrytering


 

Dubbla roller
Bristen på gode män sätter lagstiftningen ur spel och barn och ungdomar får inte den hjälp lagstiftaren avsett. De offentliga biträdena får nu dubbla roller när de som ställföreträdare övertar gode mäns uppgifter samtidigt som det ska sköta det juridiska arbetet.

Länsstyrelserna måste som tillsynsmyndighet se till att Överförmyndar- nämnderna vidtar kraftfulla och omedelbara åtgärder för att tillgodose behovet av gode män.

 


 

Medicinska åldersbedömningar
"Migrationsverket anpassar nu sin praxis för medicinska åldersbedömningar till en dom i Migrationsöverdomstolen. Konsekvensen av detta är att den asylsökande själv får ta initiativ till att låta genomföra en medicinsk åldersbedömning.” (Migrationsverket 2015-09-04)

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-09-04-Migrationsverket-andrar-sitt-arbetssatt-kring-medicinska-aldersbedomningar.html

 Barn och unga försvinner
"Hittills i år har 160 barn avvikit. De flesta av dem kom från Marocko (60), Algeriet (25), Afghanistan (13) och Somalia (13). Av de 160 försvunna är 15 flickor och de flesta är 16-17 år." (Migrationsverket 2015-09-02)

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-09-02-Migrationsverket-vill-forebygga-att-ensamkommande-barn-forsvinner.html

 


Människohandel
Länsstyrelsen i Stockholm får i uppdrag av regeringen att göra en nationell kartläggning av barn som utsatts eller misstänks ha utsatts för människohandel. Regeringen ger också uppdrag till Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/06/regeringsuppdrag-barns-rattigheter/
http://www.rgmv.se/index.php/migration/oleg-i-manniskohandel
Syster Karin

Alsike klosterby
Alsike kloster ligger i Knivsta kommun. Här bor och verkar Helgeandssystrarna. Klostret är sedan 1993 en fristad för flyktingar i nöd. 2013–2014 pågår en förstudie för att bygga ut klostret till en klosterby.

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=647770

http://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/article19962036.ab

 


  

Kontaktinformation
Riksföreningen RGMV är till för för dig som är god man och vårdnadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga.

Kontakt:

Katarina Nyberg mobil 073 9912875
P-O Nygren mobil 070 2372910
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV
Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se
Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se


Redaktörer: Johnny Samuelsson och Karin Senter


RGMV
Gode män och vårnadshavare
Nyhetsbrev nr 8, juni 2015


En ökning med 80 procent

Hittills i år har 3 100 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige – en ökning med cirka 80 procent jämfört med samma period förra året. Med anledning av ökningen måste Migrationsverket på grund av brist på överenskomna asylplatser använda de sista stegen i anvisningsmöjligheterna. Det innebär att samtliga kommuner måste vara beredda på att ta emot barn.
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-for-kommuner/2015-06-04-Utvidgade-kommunanvisningar-av-ensamkommande-barn.html

 Gendir. Anders Danielsson

Anmäler
 sin egen myndighet

En man sökte asyl i Sverige och uppgav att han var hotad av myndigheterna i den ryska delrepubliken Tjetjenien. Men varken Migrationsverket eller domstolen trodde på honom. Enligt uppgifter, som Migrationsverket bedömer som trovärdiga, dödades mannen i Tjetjenien några månader efter att han återvänt dit. Nu anmäler generaldirektör Anders Danielsson händelsen till åklagare.
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-06-01-Generaldirektoren-anmaler-sin-egen-myndighet.html
Nya gruppboenden behövs

På Socialdepartementet pågår som nämnts i ett tidigare nyhetsbrev arbetet med att utarbeta ett lagförslag som innebär en ny placeringsform, stödboende, för barn och unga. Tanken är att de ska kunna placeras på stödboenden vid sidan av familjehem och hem för vård eller boende, (HVB) Efter sommaren planeras beslut om en lagrådsremiss. 

Det är bra och på tiden att regeringen presenterar alternativ till HVB som aldrig varit avsedda för ensamkommande. Men departementet har goda skäl att utarbeta lagförslag även för nya gruppboenden för ensamkommande barn och unga med ett anpassat regelverk och tillsynsförfarande för just den målgruppen.Bedrev HVB utan tillstånd

Barn efter barn skickades till ett hem för ensamkommande i Eslöv. Men kommunerna i Lund och Burlöv som placerade ungdomar där kontrollerade inte att företaget hade tillstånd.

Ett litet företag blev under en sommar en av de största aktörerna på marknaden – helt utanför systemet.
http://www.sydsvenskan.se/sverige/det-dolda-pojkhemmet---hit-skickades-de-ensamkommande/

 


 
Ställföreträdare kan räkna med att få reklam

Kammarrätten i Stockholm har fastslagit att överförmyndaren på Lidingö måste lämna ut gode mäns e-postadresser till en företagare i Vallentuna som vill ha uppgifterna för att kunna lämna erbjudande till ställföreträdare och deras huvudmän.
http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2015/03/KR_Sthlm_9737_14.pdfElevhälsan

Samverkan mellan elevhälsan och andra aktörer behöver stärkas och tydliggöras. Elevhälsan måste också ges bättre förutsättningar att arbeta med mer generellt förebyggande insatser. IVO 2015 maj 07
http://www.ivo.se/nyheter/2015/samverkan-behover-utvecklas-mellan-elevhalsan-och-andra-aktorer/
http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/elevhalsan
IVO får rätt i dom

IVO hade rätt i att förelägga Östra Göinge kommun då de inte utrett ensamkommande flyktingars behov och beslutat om boende för dem. Det har Kammarrätten meddelat i en dom. IVO 2015 april 17
http://www.ivo.se/nyheter/2015/ivo-far-ratt-i-dom-mot-ostra-goinge-kommun/

 


 


Juridiska aspekter

Gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare har ofta fackkunskaper inom olika områden men saknar i regel en juridisk utbildning. Det skapar rättsosäkerhet eftersom det finns situationer, som till exempel vid ansökningar och överklaganden enligt SoL och anmälningar om verkställighetshinder som ombud i  Dublin ärenden, då den gode mannens juridiska kunskaper kan vara avgörande för barn/ungas boende eller om de får stanna i Sverige.

Det finns anledning, att inom den grundutbildning överförmyndare ålagts att anordna från årsskiftet, men speciellt i kommande påbyggnadsutbildningar, ta upp de juridiska aspekterna av uppdraget. Därtill är det nödvändigt att överförmyndarens tillgodoser gode män och vårdnadshavares behov av rådgivning under pågående uppdrag.

 Utbildning

Hösten 2011 började omkring 13000 elever på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan. Nästan hälften av dem är kvar i gymnasieskolan det fjärde året medan i princip lika många hoppade av studierna inom tre år. 4 juni 2015 Nyhetsbrev Skolverket
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/nyhetsarkiv/2015/nyheter-2015-1.229449/manga-elever-pa-introduktionsprogram
behover-ett-fjarde-ar-1.235842?utm_sourceSeminarium för gode män i Västerås

I samverkan med Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism anordnar RGMV  den 19 september ett seminarium i Västerås för gode män och vårdnadshavare till ensamkommande.
http://www.samordnarenmotextremism.seLarm på HVB

Frågan om hur larm får användas på HVB har prövats i förvaltningsrätten. Domen visar att larm på enskilda barns rum endast får användas om verksamheten gjort en individuell bedömning av barnets behov och inhämtat samtycke. IVO 2015 17 april.
http://www.ivo.se/nyheter/2015/individuell-bedomning-och-samtycke-kravs-for-att-fa-anvanda-larm-pa-hvb/
På strövtåg i Kabul

Björn Lindh är Svenska Afghanistankommitténs nya informations koordinator i Kabul och skriver om jobb och fritid.
SAK 21 Maj, 2015 
http://www.sak.se/news/?post_id=12792
Folkhögskolespåret når nya län

Många är nyfikna på samverkansprocesserna som sker i södra Sverige. I samarbete med länsstyrelserna erbjuder därför projektet att komma upp och presentera erfarenheter, metoder och goda exempel. Hittills har Södermanlands, Västmanlands, Jönköpings och Västra Götalands län fått besök av projekt-teamet. Medverkande har varit kommuner, folkhögskolor, länsstyrelsen samt region eller landsting. 
http://www.folkhogskolesparet.se/

 Långsam beslutstakt

Av Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2009 framgick, förutom att nyanlända inte fick den utbildning de har rätt till, att skolorna behövde göra grundligare kartläggning av de nyanlända elevernas skolbakgrund.

Först i år, sex år senare, har en lagstiftning trätt i kraft som innebär att skolorna inom tre månader måste validera nyanlända elevers kunskaper. Men de erbjuds fortfarande en utbildning som inte leder till måluppfyllelse.

Med den nuvarande beslutstakten  förloras ytterligare ett stort antal ungdomar. Det behövs ett snabbspår för viktiga och angelägna förändringar inom skolan.

 Registerkontroll

IVO har i uppdrag att minst två gånger per år inspektera alla hem för vård eller boende (HVB) för barn och ungdomar. I 2015 års tillsyn granskar IVO särskilt om HVB-hemmen begärt utdrag ur misstanke- och belastningsregistret innan personal anställts. IVO 12 januari 2015
http://www.ivo.se/nyheter/2015/registerkontroll--nationellt-tema-for-tillsyn-av-hvb-for-barn-och-ungdomar/

Rosenbad
Den 9 juni är RGMV inbjudna till Justitie- och migrations­minister Morgan Johansson. Det är nu tre år sedan riksföreningen bildades i syfte att  främja gode män och vårdnadshavares möjligheter att utföra uppdraget enligt gällande lagstiftning och att samverka med departement, myndigheter och organisationer för att  uppnå det målet. Inbjudan till departementet är uppmuntrande och vi ser fram emot ett givande besök.Offentligt biträde

Rättsligt ställningstagande angående förordnande av offentligt biträde i asylärenden har som huvudregel att offentligt biträde ska förordnas så snart det finns omständigheter som innebär att en utlänning kan komma att avvisas eller utvisas. Migrationsverket 2015-05-07 SR 18/2015
file:///Users/jepen/Downloads/15051181%20(1).pdf

 ID-handlingar under lupp

På Migrationsverkets ID-enhet granskas alla pass, ID-kort och andra handlingar som asylsökande lämnar in. De allra flesta handlingar visar sig vara äkta. Men det gäller att upptäcka de förfalskningar som också finns. För det krävs både expertkunskap och högteknologisk utrustning.
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-05-25-ID-handlingar-under-lupp.html
Barnsexhandel och exploatering av kvinnor och barn

Inrikesminister Anders Ygeman och Kambodjas vice premiärminister Mr Sar Kheng undertecknade den 25 maj ett samarbetsavtal för samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter.
http://www.regeringen.se/sb/d/20166/a/259696

_____________________________________________________________________________

 

Kontaktinformation

Riksföreningen RGMV är till för för dig som är god man och vårdnadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga.

 

Kontakt:

Katarina Nyberg mobil 0739912875

P-O Nygren mobil 070 2372910

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hemsida: www.rgmv.se

Facebook: RGMV

Twitter: RGMV

Medlemskap: www.rgmv.se

Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se


Redaktörer: Johnny Samuelsson och Katarina Nyberg

RGMV

Gode män och Vårdnadshavare
Nyhetsbrev nr 7, maj 2015Ny boendeform 

På Socialdepartementet pågår arbete med att utarbeta ett lagförslag som innebär en ny placeringsform, stödboende, för barn och unga. Tanken är att de ska kunna placeras på stödboenden vid sidan av familjehem och hem för vård eller boende .(HVB) 
Efter sommaren planeras beslut om en lagrådsremiss. Utredningen om tvångsvård för barn och unga överlämnar sitt slutbetänkande till regeringen i juni. Pressmeddelande Socialdepartementet 20 maj 2015
http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/93/54/700f0d6a.pdf

 


 

Korruptionsavslöjande 

En tidigare tjänsteman på Migrationsverket i Malmö har dömts till tre års fängelse för grovt mutbrott och grov urkundsförfalskning. Fallet har lett till flera åtgärder för att motverka korruption på myndigheten. Bland annat har en särskild tillsynsenhet inrättats och flera förebyggande åtgärder har satts in. Migrationsverket 2015-05-20
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-05-20-Korruptionsavslojande-ledde-till-flera-atgarder.html


 

Lagförslag om stödboende
Det lagförslag regeringen avser att lägga fram om stödboenden för ensamkommande ungdomar i gymnasieåldern är bra. I slutet av 2014 fanns omkring 490 HVB av varierande kvalitet med inriktning på ensamkommande ungdomar. Dessa bör snarast ersättas av stödboenden för ungdomar i gymnasieåldern och familjehem för de yngre.Nytt rättsligt ställningstagande 

Det rättsliga ställningstagandet klargör hur situationen i Somalia ska bedömas utifrån bestämmelserna i 4 kap. 1 § och 2 § första stycket 1 p. andra ledet utlänningslagen.
Ställningstagandet SR 10/2015 Migrationsverket 2015-04-01

Fram till 21 maj 2015 har 174 ärenden som avser ensamkommande ungdomar från Somalia avgjorts. 112 ungdomar har fått uppehållstillstånd, 34 har fått avslag och 3 har under perioden sänts tillbaka till hemlandet. Bifallsandelen i relation till avslag var 77 %.
file:///Users/jepen/Downloads/150324101%20(1).pdfHöga krav och brist på resurser

Socialtjänsten har de senaste åren haft stora problem med både hög arbetsbelastning och stor personalomsättning. Det visar bland annat en forskningsstudie som just nu pågår vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, ”Strategier ­för kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling i offentlig sektor”. Att stress hänger ihop med hur arbetet är organiserat är väl belagt inom arbetslivsforskning.
2015-04-29 Arbetsmiljöverket 
http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2015/42894.aspxDela rum på HVB
För att barn på hem för vård eller boende (HVB) ska få en trygg och säker vård bör möjligheten till eget rum finnas. Barnets önskemål och behov ska vara avgörande i de situationer då det kan vara aktuellt att dela rum anser IVO i en rapport 21 april 2015
I enskilda fall kan det vara motiverat att ungdomarna har ett eget rum. Men med hänsyn till den stora inströmningen av ensamkommande och kommunernas problem med att ordna plats åt alla är det motiverat att ungdomarna delar rum då det är möjligt.  
http://www.ivo.se/nyheter/2015/viktigt-att-bedoma-behoven-om-barn-pa-hvb-ska-dela-rum/
  Kristina Persson


En av fem nyanlända får godkänt i nian
Endast en femtedel av de elever som bott i Sverige i max fyra år går ut nionde klass med godkänt betyg i alla ämnen, enligt siffror från Skolverket. 

- Jobben är den viktigaste nyckeln till nyanländas etablering i det svenska samhället. Stängda dörrar till arbetsmarknaden innebär en stor förlust för både individ och samhälle, säger Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor.

RGMV instämmer men utan godkänd utbildning får de inte jobb och förordar därför yrkesinriktade utbildningar för ensamkommande. 
http://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2001/nastan-var-fjarde-inte-godkand-i-alla-amnen-1.13601Kostnadsfria läkemedel till barn 
För att göra det möjligt med vård på lika villkor för barn oavsett föräldrarnas ekonomi och jämna ut hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper föreslår regeringen kostnadsfria läkemedel för barn upp till 18 år. Kostnadsfria läkemedel bör även införas för asylsökande barn m.fl. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
Socialdepartementet, 22 maj 2015
http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/95/36/a979cd93.pdfStoppa oseriösa gode män
Enbart för att tjäna pengar åtar sig oseriösa personer ett orimligt stort antal uppdrag som gode män för ensamkommande. Det får till följd att den lagstiftning som finns för att samhället ska kunna bistå de som är i en utsatt situation inte efterföljts, nödvändig hjälp uteblir och barn och ungas rättigheter blir inte tillgodosedda.

Länsstyrelserna och Överförmyndarnämndena måste med stöd av de förändringarna i föräldrabalken, FB som trädde i kraft vid årsskiftet sätta stopp för att olämpliga personer förordnas. Ersättningar till kommuner 
Migrationsverket administrerar den statliga ersättning som betalas ut till kommuner som mottagit ensamkommande barn. 

Kommunerna styr själva över hur de vill använda de statliga ersättningarna t.ex genom att ordna boende för ensamkommande barn. Under tiden som Migrationsverket prövar ett ensamkommande barns ansökan om asyl ansvarar kommunen för dennes omvårdnad och däribland ingår boende.
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Olika-myndigheters-ansvar.htmlFoto UNICEF

Operation Dagsverke
Årets Operation Dagsverke har gemomförts och tusentals elever runtom i Sverige har under en vecka engagrat sig för att fler barn i Tanzania ska få tillgång till rent vatten i sina skolor.

http://blog.unicef.se/2015/05/18/operation-dagsverke-ar-nu-i-full-gang/”Folkhögskolorna är en bortglömd resurs”
Goda Pisaresultat räcker inte för att bygga ett hållbart, humanitärt samhälle där alla får plats. Den nordiska folkhögskolans särskilda pedagogiska idé och tradition är en stor tillgång i en skoldebatt som alltför ofta handlar om mätbarhet och ensidig förmedling av kunskap. Det skriver debattörerna Bernt Gustavsson, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, Eva-Marie Harlin, Linköpings universitet och Gerhard Holmgren, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation. 
Läs hela debattartikeln »15-årig flicka försökte resa till Syrien 
En 15-årig flicka från Örebro ska tidigare i våras ha försökt resa till Syrien för att ansluta sig till terrororganisationen IS. Men hon stoppades på vägen och är nu tillbaka i Örebro.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=6168735Stockholms stads strategi mot extremism
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Det kan t.ex. röra sig om att med våld hindra andras demonstrations- och åsiktsfrihet, hot och våld mot meningsmotståndare eller hets mot folkgrupp
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1798005 Räddningsinsatser i Medelhavet
Regeringen har  beslutat att Kustbevakningen, i samråd med Frontex, får ställa fartyg, båtar, flygplan och personal till förfogande för deltagande i Frontex insater i Medelhavet under tiden den 1 maj 2015 till och med den 1 maj 2016. Kustbevakningens deltagande ska finansieras av Frontex. 

Som en följd av beslutet kastade kustbevakningens fartyg KBV 001 Poseidon den 21 maj loss från Göteborg för att under tre månader tjänstgöra i Frontex operation Triton, med särskilt fokus på att rädda liv i Medelhavet. 
http://www.regeringen.se/sb/d/20114/a/258550Kontaktinformation
Riksföreningen RGMV är till för för dig som är god man och vård nadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga. 


Kontakt:

KatarinaNyberg mobil 0739912875
P-O Nygren mobil 070 2372910
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV
Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se 
Prenumeration på nyhetsbrev görs på www.rgmv.se


Redaktörer: Johnny Samuelson och Katarina Nyberg

{readonline}This email contains graphics, so if you don't see them,view it in your browser{/readonline}
 - - -
 


RGMV

Gode män och vårdnadshavare

   Nyhetsbrev nr 6 maj 2015

 
 

Gode män hoppar av 
Ansökningarna om god man blir allt fler och många kommuner har svårt att rekrytera personer som vill åta sig uppdraget. Särskilt har behovet av god man för ensamkommande unga ökat. 

Samtidigt som behovet av gode män aldrig varit så stort som idag så orkar många gode män inte fortsätta med sina uppdrag. Och det beror på att det är svårt att utföra uppdraget så som lagstiftaren avsett då till exempel ungdomarna inte erbjuds en ändamålsenlig utbildning, asylprocessen påbörjas rutinmässigt utan att en god man är närvarande vid registreringstillfället och att gode män kan känna sig tvungna att åta sig uppgifter som åligger Socialtjänsten och personal på boende. Därtill kommer att kommunernas uppfattning om uppdraget, utbildning och arvoden spretar åt olika håll.

I grunden är orsaken till problemen att systemet för gode män vilar på en föråldrad lagstiftning som inte följt samhällsutvecklingen. Det vilar på en gammal socialtjänstlag, på en socionomutbildning som inte omfattar problematiken med ensamkommande och godmansuppdrag, på en skollag som betonar likvärdighet före individuella behov och förutsättningar. Tillsynen och kvalitetskontrollen på regional, kommunal och lokal nivå är också bristfällig.

Rättssäkerheten riskerar att sättas ur spel om brist på gode män leder till längre väntetider, som i många kommuner redan idag är för långa, för ungdomarna. En annan risk är att vissa gode män tar på sig alldeles för många uppdrag.
http://www.rgmv.se/index.php/gmv-1/uppdraget-som-god-man-11/gode-man-hoppar-av

 


Ensamkommande barn får inte resning
Den ensamkommande pojkens ombud skickade in sitt överklagande av migrationsdomstolens dom för sent, varför överklagandet avisades.
Migrationsöverdomstolen konstaterar att det i ansökan om återställande av försutten tid inte framkommit några omständigheter som kan ursäkta misstaget. Överklagandefristen ska i det aktuella fallet räknas från datum då dom meddelas, inte från delgivningsdatum.

Pojkens ombud menade att det förelåg skäl att bevilja resning. Migrationsöverdomstolen konstaterar att de skäl som framförts, bland annat att migrationsdomstolen underlät att pröva om utvisningen var proportionerlig eller nödvändig, samt att pojken saknar nätverk i hemlandet och riskerar tvångsrekrytering, inte är av det slag att resning ska beviljas.
UM 691-15, 2015-03-02

2012 ifrågasatte Statskontoret Migrationsverkets hantering av hur biträden utses och den lämplighetsprövningen som gjordes. Migrationsverket ändrade då sina rutiner och tillämpar sedan 2013 ett IT-baserat system för lämplighetsprövning och för att utse offentliga biträden. Men det är ett system som kritiserats både internt och av verksamma jurister då det inte garanterar att lämpliga biträden utses i barnärenden.

Migrationsverket måste säkerställa att lämpliga biträden utses i barnärenden och att olämpliga biträden lättare kan entledigas än vad som är fallet idag


    Civico Zero, Rom

Civico Zero, Rom
Dagcenter och natthärbärge för ensamkommande i Rom.

I den eviga staden Rom med Vatikanstaten, Colosseum och närmare tre miljoner innevånare ligger i ett oansenligt område utmed järnvägen Civico Zero på Via dei Bruzi nr 10.
Civico Zero är en kooperativ organisation som finansieras av Save the Children Italien och är ett  dagcenter för ensamkommande pojkar och flickor i åldrarna 12 till 18 år. 

Här finns duschar, toaletter, tvättmaskin/torktumlare, möjlighet till byte av kläder och datorer för Internet-anslutning. Civico Zero kan även hjälpa till med tolkning, social och medicinsk rådgivning och därtill är centret ett stöd för ungdomar som lever i ett utanförskap eller väntar på besked i asylärenden.  Läs mer

 


Migrationsdomstolen undanröjer beslut
En man från Etiopien ansökte om uppehålls- och arbetstillstånd på grund av anknytning till en kvinna bosatt i Sverige. Till grund för uppehållstillstånd åberopades ett äktenskap som ingåtts i Etiopien, dock utan att kvinnan var närvarande vid ceremonin.
Hon hade istället representerats genom fullmakt. UM 252-15, 2015-04-10

http://www.sweref.org/nyheter.aspx?id=6334
https://unicef.se/fakta/barnaktenskap


Samverkan och bredd i mottagandet 
De 16 april hölls en nationell spridningskonferens Folkhögskolespåret i Trelleborg för 120 intresserade deltagare från hela landet. 
Temat för konferensen var ensamkommande ungdomars etablering i samhället och Folkhögskolestudier som ett alternativ för att uppnå det. Flera Folkhögskolor tar redan idag emot ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år som ges möjlighet att slutföra såväl grundskole- som gymnasiestudier i en kreativ miljö. För omyndiga är det svårare om inte Folkhögskolan sökt och fått tillstånd för ett HVB vilket man gjort på Österlens Folkhögskola, som sedan en tid tar emot ensamkommande under 18 år.
En yrkesintroduktionsutbildning, eller studier på en folkhögskola, är alternativ till den dåligt anpassade utbildning som idag erbjuds nyanlända elever i gymnasieålder.
Oavsett studieform, är det angeläget, att alla ungdomar får en ändamålsenlig utbildning, det stöd som behövs för att klara av studierna och att de som ska utvisas eller överföras ges möjlighet att slutföra en påbörjad utbildning innan beslutet verkställs. http://www.folkhogskolesparet.se       Kia Hamnö

En god mans tvivel på Migrationsverket

Mitt senaste god man uppdrag fick mig verkligen att tvivla på professionaliteten hos Migrationsverket (MV) när det gäller åldersbedömning. Tamira kom till Sverige 10 månader efter sin äldre syster. Systern( äldst i en syskonskara på tre barn) hade då precis fått uppehållstillstånd med flyktingstatus och MV höjde hennes ålder  med ca sex månader. Tamira fick uppehållstillstånd med flyktingstatus efter sex månader och MV höjde hennes ålder med drygt två år. Tamira hade då genomgått språktest, handledsröntgen och tandröntgen. 

I samband med Tamiras beslut bistod jag systrarna när det gällde modern och deras bror. De befann sig i Grekland och fick inga besked av den grekiska asylenheten. Efter många samtal med MV fick jag information om att grekiska staten begärt att svenska staten skulle ta över mammans och broderns asylansökan och att detta hade beviljats. Jag fick ut beslutet och kunde informera systrarna. De informerade i sin tur sin mamma om beslutet och faxade också beslutet till henne. Därefter gick det fort  och asylenheten i Grekland ordnade med moderns och broderns resa till Sverige. 

Asylenheten i Sverige hade alltså accepterat att detta rörde sig om en familj, en mamma och tre barn.  Jag pratade med Tamira för ett par veckor sedan och modern och brodern väntar fortfarande på svar på sin ansökan om permanent uppehållstillstånd. Det ska bli intressant att se hur MV förhåller sig till broderns ålder. Enligt modern är sonen mellanbarn och det är drygt ett år mellan syskonen. Genom att MV höjde Tamiras ålder med drygt två år är det fem månader mellan systrarna  och då kan man fråga sig hur MV ska bedöma broderns ålder. 

Kia Hamnö, god man


Konsten att genomföra ett samtal med tolk
Tolka mig rätt-öka kvaliteten i mötet med den sökande, heter en rapport som Elisabet Hilding Awla vid Migrationsverket i Göteborg slutfört.
Hög kvalitet i de samtal och utredningar där tolk används vid Migrationsverkets asylutredningar har varit de övergripande målet med projektet som genomfördes mellan 1 januari 2012 och den 28 februari 2014 och som utmynnat i tre informationsmaterial och en ordlista på svenska med Migrationsverkets mest komplicerade myndighetsord.

Gode män tillhör den grupp i samhället som liksom Migrationsverket, Socialtjänsten, Landsting och rättsväsendet regelbundet genomför tolksamtal. De konkreta anvisningar som ingår i rapporten kan, med mindre justeringar även tillämpas av gode män och vara till hjälp vid samtal med tolk.
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Projektstod/EU-fonder/Flyktingfonden/Pagaende-och-genomforda-projekt/Tolka-mig-ratt.html 

http://www.godmanakuten.se/index.php/samarbete/tolk


Länsstyrelsen får ansvar för arbete mot människohandel

Regeringen har beslutat att ge Länsstyrelsen i Stockholms län fortsatt uppdrag att samordna arbetet mot alla former av människohandel. Beslutet kompletterar det uppdrag Länsstyrelsen har för att samordna arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Justitiedepartementet, 30 april 2015

 Polisen i Rosengård startar projekt om våldsbejakande  extremism 

Syftet med projektet är att i samverkan med myndigheter, förvaltningar och organisationer förebygga att ungdomar ansluter sig till terrororganisationer i asiatiska och afrikanska stater. RGMV avser att medverka i projektet.


Många söker skydd i Europa men färre än väntat tar sig till Sverige

Omvärldsutvecklingen gör att det fortsatt är många människor som söker sig till Europa för skydd. Samtidigt är det färre än väntat som sökt sig till Sverige hittills i år. Migrationsverket justerar därför ned prognosen för antal asylsökande som väntas komma till Sverige under året. Migrationsverket 2015-04-28

http://www.migrationsverket.se/download/18.2bbf7de914c17a2ed262854/1430308421236/Migrationsverkets+aprilprognos+P3-15.pdf

 


800 000 barn förlorar sin barndom i Nigeria
Omkring 800 000 barn har tvingats fly från sina hem till följd av konflikten i nordöstra Nigeria mellan Boko Haram, och militära styrkor och civila självförsvarsgrupper, enligt en rapport från UNICEF. 

Målen för attackerna har medvetet riktats mot elever och lärare och mer än 300 skolor har skadats eller förstörts och minst 314 elever och 196 lärare dödades i slutet av 2014. Ett stort antal flickor och pojkar används som soldater, kockar och bärare av Boko Haram. Flickor utsätts för våldtäkter, tvångsäktenskap och tvångsarbete. 

(Pressmeddelande 13 april 2015, UNICEF)
https://blog.unicef.se/2015/04/14/konflikten-i-nigeria-har-tvingat-800-000-barn-pa-flykt/

 


Skolkommission

Professionen ska leda skolutveckling, inte ständigt anpassa sig efter nya politiska direktiv. Vi har idag en bra bild av utmaningarna i svensk skola, det handlar om växande ojämlikhet och att allt fler inte får med sig de kunskaper man behöver i livet. Då samlar vi professionen och forskningen för att med fria mandat arbeta fram de förslag på systemförändringar som är nödvändiga för att vända utvecklingen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.
Kommissionen ska lämna förslag till nationella målsättningar och en långsiktig plan med utvecklingsområden samt en tidplan för kommissionens fortsatta arbete ska redovisas senast den 11 januari 2016 för att slutredovisas senast den 13 januari 2017. (9 april 2015 Utbildningsdepartementet)


Bristfällig undervisning för elever vid SiS särskilda ungdomshem
Många ungdomar vid Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem får för lite undervisning i allt för få ämnen av lärare som ofta saknar behörighet. Det konstaterar Skolinspektionen i en sammanfattande rapport över den inspektion myndigheten genomfört på SiS samtliga 24 ungdomshem i landet.

(Skolinspektionen 12 mars 2015)
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Bristfallig-undervisning-for-elever-vid-SiS-sarskilda-ungdomshemOECD rapporten

Den 4 maj  lämnade OECD över sin rapport "Improving schools in Sweden 
An OECD Perspective" till regeringen. 
Granskningen har genomförts mot bakgrund av svenska elevers fallande resultat i OECD:s PISA-mätningar. Rapportens rekommendationer fokuserar på tre områden: förutsättningar som gynnar kvalitet och likvärdighet i alla skolor, en långsiktig personalstrategi för att stödja hög kvalitet i undervisning och lärande, stärkt styrning och ansvarsutkrävande med fokus på förbättring. 
Pressmeddelande Utbildningsdepartementet, 4 maj 2015
http://www.oecd.org/edu/school/Improving-Schools-in-Sweden.pdf

 


Nationell samling för unga utanför

Den  1 maj presenterade statsminister Stefan Löfven en nationell samling för unga utanför.

Det finns en relativt okänd, men stor grupp unga, som varken arbetar eller studerar. De är unga utanför. Under 2014 var det 86 500 ungdomar (15-24 år) som enligt SCB varken arbetade, studerade eller deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Det motsvarar drygt 7 procent av åldersgruppen. 
En del av dessa ungdomar jobbar eller semestrar utomlands, men det finns också de som har stora svårigheter att få jobb. Dessa riskerar att helt hamna utanför arbetsmarknaden om de inte ges möjligheten att arbeta eller studera. Insatser för gruppen är därför angelägna både för de unga själva och strategiskt viktiga för samhället i stort. 
Regeringen kommer därför påbörja arbetet med en nationell samling för unga utanför, den består av tre delar Pressmeddelande Statsrådsberedningen 1 maj 2015
http://www.regeringen.se/sb/d/20167/a/258607

 


Rätt till arvode för gode män och vårdnadshavare
Enligt gällande bestämmelser finns inget lagstöd för att en särskilt förordnad vårdnadshavare har rätt till ersättning i den del som avser vårdnaden om denne inte samtidigt är familjehemsförälder. 

Endast för den del som avser förmynderskapet finns stadgat om arvode, nämligen 12 kap. 16 § FB. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting är det viktigt att dessa personer erhåller en skälig ersättning för detta uppdrag. För närvarande har olika praxis utbildats i landet. I vissa kommuner tar överförmyndarmyndigheten hela kostnadsansvaret, i andra delas kostnaden upp mellan överförmyndarmyndigheten och socialnämnden. (SKL)

Ersättningen för uppdraget varierar mellan kommunerna liksom om det utgår ett fast arvode eller ersättning enligt räkning för den tid som lagts ned och krav på årsredovisning. Det finns ingen anledning att tillvägagångssättet ska skilja sig mellan kommunerna inte heller att gode män och vårdnadshavare ska behöva vänta i tre månader på att ersättningen utbetalas. 

Ersättningen ska vara fast och storleken på ersättningen densamma för gode män och vårdnadshavare i hela landet. Självklart ska ersättningen betalas ut varje månad. Krångel med ersättningar och redovisningar är en bidragande orsak till att gode män och vårdnadshavare avsäger sig fler uppdrag. Kommunerna måste upphöra med att missköta sina gode män, samordna verksamheten och medverka till att lagstiftningen ses över.
SKL:s förslag till ersättningsregler

 


Bidrag för att häsa på mamma i Iran

Ett ensamkommande barn med PUT fick rätt till ekonomiskt bistånd för att resa och hälsa på sin mor. Den 17-åriga pojke lever sedan två år i Sverige utan sin familj efter att ha flytt från Afghanistan. Pojken ansökte om ekonomiskt bistånd enligt SoL med 4045 kr för en umgängesresa till Iran för att träffa sin mor. Socialnämnden avslog ansökan med motivering att man inte kunde garantera den unges säkerhet i samband med vistelsen i Iran och att resan inte var nödvändig för att tillförsäkra individen en skälig levnadsnivå. Dessutom kunde behovet tillgodoses av pojken själv genom egna medel.

Pojken överklagade beslutet och anförde bland annat att det är oerhört viktigt att återknyta till sin familj för sin psykiska hälsa och känslomässiga utveckling efter att ha genomgått så svåra upplevelser. Han hade inte resurser till resan och hans mor hade inga möjligheter att resa till Sverige. Förvaltningsrätten biföll överklagandet och förklarade att pojken hade rätt till 4045 kr i ekonomiskt bistånd för en umgängesresa till Iran.
Socialnämnden överklagade domen, men kammarrätten avslog överklagandet och anförde bland annat att barn har behov av umgänge med sina föräldrar och att en nära och god kontakt mellan barn och föräldrar oftast är en viktig förutsättning för att barnet ska kunna utvecklas väl och på sikt kunna återförenas med sina föräldrar. Vidare anförde kammarrätten att pojkens rätt till extratillägg till studiemedel inte bör beaktas vid bedömningen av behovet av bistånd.
(Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2012-1885, meddelad 2012-10-10. SKL)


 


Lösningar på problem inom socialtjänsten.
Den 16 mars genomfördes en nationell dialog om den sociala barn- och ungdomsvården. Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och Cecilia Grefve, nationell samordnare, bjöd in berörda myndigheter, organisationer och aktörer för att gemensamt ta ett krafttag och finna  lösningar på problem inom Socialtjänsten
Syftet med möter var att gemensamt lyfta frågor som rör introduktion, kompetens, stabilitet och barns delaktighet med ett framåtblickande perspektiv där olika aktörers roller och ansvar i utvecklings arbetet synlig gjordes och diskuterades
-Problemet är inte arbetsuppgifterna eller svårigheten i arbetet utan organisationen. Det är stora problem med personalförsörjning och sjukskrivningen bland socialsekreterare har fördubblats särskilt bland yngre medarbetare, sa Heike Erkers. (Pressmeddelande 12 mars 2015 Socialdepartementet)

http://www.allmannabarnhuset.se/produkt/barnen-vill-vagar-vi/
http://skl.se/socialomsorgstod/barnochunga/starktskyddbarnochunga.5455.html

 


Asylboenden längst i norr

Runt om i Norrbotten bor det ungefär 4 000 asylsökande. Det är inte ovanligt att de har många mil till någon av verkets stödjepunkter. Hur fungerar det? Följ med Migrationsverkets boendeteam på besök i Vittangi och Svappavaara.

http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-for-kommuner/2015-03-02-Folj-med-till-asylboendena-i-langst-i-norr.html


Kontaktinformation

Riksföreningen RGMV är till för för dig som är god man/vårdnadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga. 

Kontakt:
KatarinaNyberg mobil 0739912875
P-O Nygren mobil 070 2372910

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Hemsida: www.rgmv.se

Facebook: RGMV

Twitter: RGMV

Medlemskap: www.rgmv.se 

Prenumeration på nyhetsbrev görs på www.rgmv.se


Redaktörer: Johnny Samuelson och Katarina Nyberg

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Kommande möten
Årsmöte 2020, mars-april

Stryelsemöten 2020
(information kommer)

 

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com


P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

 

Eva Wennberg. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut.
Uppland
Tfn 0174 40320, 073 8554499

E-post eva(at)bjorksta.se

 

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

 

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland

E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

 

 

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

 


Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

 

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 

Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post
 barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793


Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Blekinge län
Vakant


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle

E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Östergötlands län
Reidun  Claesson
E-post reidun.claesso(at)gmail.com
Tfn.0705892155

 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Vakant


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top