catslong

RGMV

Gode män Vårdnadshavare

Nyhetsbrev nr 16, november 2015

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Åldersbedömningar
Av en rättslig kommentar från Migrationsverket, angående bedömning av ålder i asylärenden framgår, att kommunerna inte är bundna av Migrationsverkets åldersbedömning och därmed kan Socialtjänsten, Skolförvaltningen och Överförmyndaren göra egna bedömningar oavsett Migrationsverkets bedömning.  
http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentAttachmentId=42413

http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/%C3%A5ldersbed%C3%B6mning-1


Socionomer som gode män
Enligt SKL är det ytterst angeläget att lagen om gode man för ensamkommande barn 
ändras och att ensamkommande barn/unga istället för en god man ska få en professionell företrädare utsedd. 

RGMV:s uppfattning är att SKL ska medverka till att nuvarande lagstiftning följs i stället för att begära lagändringar. Vidare anser vi att systemet med ett godmanskap på ideell grund inte kan ersättas av socionomer. Seriösa gode män gör idag viktiga imponerande insatser och i många fall långt utöver vad som kan begäras. SKL:s uppgift borde självklart vara att underlätta för dessa gode män att utföra uppdraget som lagstiftaren avsett och genom enhetliga ersättningar och nationella anvisningar för uppdraget.
http://skl.se/download/18.85439e61506cc4d3a2548fc/1445603643332/SKL-15-5144-Skrivelse-Andring-av-regler-om-god-man-for-ensamkommande-barn.pdf


Flyktingkrisen

"Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna har enats kring nödvändiga insatser för att säkra förmågan i det svenska mottagandet av asylsökande och stärka etableringen av nyanlända." Regeringen 2015-10-23
http://www.regeringen.se/contentassets/6519e46a9780457f8f90e64aefed1b04/overenskommelsen-insatser-med-anledning-av-flyktingkrisen.pdf


Sekretess om asylboende

"Den senaste tiden har det vid ett flertal tillfällen brunnit i lokaler där asylsökande skulle bo. Därför väljer Migrationsverket nu att sekretessbelägga alla uppgifter som röjer var asylboenden ligger."Migrationsverket 2015-10-28


 


Foto: 
Kristian Pohl/Regeringskansliet


Mottagningscenter 

"Migrationsfrågan stod i centrum när EU:s stats- och regeringschefer möttes på Europeiska rådet i Bryssel den15 oktober. Diskussionerna gällde både de mottagningscenter som ska upprättas inom EU och unionens gemensamma återvändandepolitik. Statsminister Stefan Löfven deltog i EU-toppmötet." Regeringskansliet 2015-10-16
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/10/fortsatta-diskussioner-om-migrationsfragorna-pa-europeiska-radet/


Rättigheter kränks

"Ensamkommande barns rättigheter kränks, menar Akademikerförbundet SSR i en ny rapport. Bland de åtgärder som efterfrågas finns bättre samverkan mellan myndigheter och mer resurser." Akademikerförbundet SSR 2015-10-19
https://akademssr.se/reportage/sa-kan-mottagandet-av-ensamkommande-barn-forbattras?term=101


Yrkesintroduktionsanställningar 

"I januari 2014 infördes stöd för yrkesintroduktionsanställningar för ungdomar mellan 15 och 24 år som saknar relevant erfarenhet i yrket."
Stadskontoret 2015-10-19
http://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/2015/utvardering-av-stod-for-yrkesintroduktionsanstallningar.-delrapport/


Flyktingåtervändande till Somalia
Biståndsminister Isabella Lövin deltog i en konferens om somaliska flyktingar i Bryssel om hur förutsättningarna kan förbättras för flyktingar som frivilligt vill återvända till Somalia från Kenya. Utbildningsdepartementet 2015-10-21
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/10/bistandsminister-isabella-lovin-deltar-i-konferens-om-flyktingatervandande-till-somalia/


Förebygga och upptäcka korruption 

"Statskontorets kartläggning av myndigheternas arbete med att förebygga korruption visar att misstankar om korruption har förekommit vid myndigheterna men att de flesta har vidtagit någon korruptionsförebyggande åtgärd." Statskontoret 2015-10-19
http://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/2015/myndigheternas-arbete-for-att-forebygga-och-upptacka-korruption/


Inte bara Europa

Mellan den 1 oktober 2013 och 31 augusti 2015 omhändertogs över 102.000 ensamkommande barn från Centralamerika och Mexiko av US Customs and Border Protectionnär är de försökte ta sig över gränsen till USA.
De mexikanska barnen förs tillbaka till Mexiko och barn från icke angränsande länder  omhändertas enligt amerikansk lag barn av Office of Refugee för utredning. Migration Policy Institute (MPI) 2015-10-15


 


Utbrändhet

Kraven på medborgare som åtar sig uppdrag som gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare för ensamkommande unga migranter är stora. Men trots det är stödet obefintligt från ansvariga myndigheter och de utbildningar som anordnas i alltför många fall av dålig kvalitet.
http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/vem-hj%C3%A4lper-en-god-man


Otillåtet

Oskuldskontroller och oskuldsintyg inte är tillåtna enligt svensk lagstiftning.

-Att tvinga någon att genomgå en oskuldskontroll är förbjudet enligt svensk grundlag. I regeringsformen finns ett uttryckligt skydd mot påtvingade fysiska ingrepp, såsom läkarundersökningar, säger Lisa van Duin, jurist på Socialstyrelsen 2015-10-08

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015oktober/oskuldskontrollerarforbjudna

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/


Granskning av mottagande

Riksrevisionen genomför en granskning om mottagandet av ensamkommande asylsökande barn/unga. Resultatet av granskningen presenteras i en rapport, med planerad publicering i november 2015. Riksrevisionen 2015-09-28

Droger på HVB
 

-Långt ifrån alla som bor på HVB använder droger, säger Mohamed Rage, en tjugoåring från Somalia som bott på tre olika HVB där ungdomar använde CAT och harsch. Idag är han engagerad i föreningen SIMON, Svenskar och invandrare mot narkotika, som arbetar för att förhindra unga migranter att använda droger och hamna i ett drogmissbruk. 


BBIC har reviderats

"Under 2014 har Socialstyrelsen haft i uppdrag att utveckla och förbättra BBIC. Den nya versionen ska ge sociala barn- och ungdomsvården förutsättningar att stärka rättssäkerheten, öka delaktigheten för barn och unga, förenkla arbetet och bidra till systematisk uppföljning." Socialstyrelsen 2015-10-06

RGMV:s uppfattning är, att BBIC rätt använd är bra och ger gode män möjlighet att samverka med Socialtjänsten för barn och ungas bästa. Men om utredningen inte tar hänsyn till faktiska omständigheter, är realistiska och anpassas till asylprocessen bör gode män inte ge sitt godkännande.

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015oktober/bbicharreviderats

https://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015februari/nyabbicgerbattreochtydligarestod


Kontaktinformation

Riksföreningen RGMV är till för för dig som är god man och vårdnadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga.

Kontakt

Katarina Nyberg: mobil 073 9912875

P-O Nygren: mobil 070 2372910
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV
Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se
Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se


Redaktör: Johnny Samuelsson 

  

 

 


RGMV

Gode män Vårdnadshavare

Nyhetsbrev nr 15, oktober 2015

 


 

Förslag om stödboende
Regeringen kan komma att besluta att förslaget om stödboende endast ska omfatta ungdomar över 18 år med PUT. 16–17 åringar ska liksom tidigare placeras på de omkring 500 HVB (HOB) och kan endast placeras på ett stödboende efter särskild prövning.

RGMV:s bedömning är att nyanlända 16–17 åringar ska placeras i stödboende och familjehem då de i de flesta fall  har den mognad som krävs och inte är i behov av vård och behandling.
http://www.regeringen.se/contentassets/962a3ef7f2694f94920f3f4c2d1e7c24/forslag-till
inforande-av-en-ny-placeringsform-for-barn-och-unga-stodboende-i-socialtjanstlagen-2001453
s20153723fst

 Antal år i skolan påverkar
"Bland de elever som invandrat och börjat i svensk skola i årskurs 1–5 har andelen som blir behöriga ökat från 69 procent till 72 procent sedan 2013. För de elever som börjat i svensk skola i årskurs 6–9 går utvecklingen i motsatt riktning – från en redan mycket låg behörighet på 28 procent till 26 procent i år." (Skolverket 2015-10-01)
http://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2015/fler-
elever-obehoriga-till-gymnasieskolan-1.240369
utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_content=
unspecified&utm_campaign=unspecified

 Rapport från ett Kloster
”Här kämpar vi verkligen på men vi måste få hjälp med att sprida att vi har mer än helfullt och att vi i nuläget inte har någon som helst möjlighet att ta emot någon mer. Vi har flyktingar som sover precis överallt och vi har inte ens golvplats som det ser ut nu. Det vore bra om alla kunde hjälpa till att sprida att vi inte kan ta emot fler, eftersom vi måste säga nej till dem som står på vår trapp, tyvärr.” Alsike kloster, syster Karin 2015-10-02


 

Nationella samordnare
Under senare år har det blivit allt vanligare att regeringen tillsätter nationella samordnare för att hantera mer eller mindre komplexa samhällsproblem. Riksrevisionen har inlett en granskning av regeringens styrning med nationella samordnare. (Riksrevisionen 2015-10-01)
http://www.riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/Pressrum1/Nyheter1/2015/Riksrevisionen-granskar-nationella-samordnare/

 


 Laglig väg till Sverige
"Enligt 4 kap. 20 § första stycket utlänningsförordningen ger en utlänning, som befinner sig utanför Sverige och vill ansöka om uppehållstillstånd, normalt in ansökan till en svensk utlandsmyndighet i hemlandet eller det land där han eller hon är bosatt. Ansökan utreds också där." (Migrationsverket 2015-09-07)

http://www.migrationsverket.se/download/18.27485d6514fa83199cf4d0/
1442215323019/MIGRFS+072015.pdf

 Resa till anhöriga
Det förekommer att ungdomar vill resa till sina hemländer för att hälsa på sin mamma och andra anhöriga. Varken socialtjänsten eller en särskilt tillförordnad vårdnadshavare har anledning motsätta sig sådana resor om det bedöms som säkert och i övrigt kan anses vara för ungdomen bästa.

http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/umg%C3%A4ngesresor


 

LSS
Socialstyrelsen föreslår ett antal frågeställningar som regeringen bör inkludera vid en översyn av LSS. Till exempel förslås en tydligare reglering för att minska behovet av lokala riktlinjer och få till stånd en mer enhetlig tillämpning av LSS över landet. (Socialstyrelsen 2015-09-28)
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-9-3?utm_source=apsis-anp
3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified

 


 

Verkställighetshinder
Vid anmälan om verställighetshinder kan Rättshjälpsmyndigheten ge ekonomiskt bistånd för juridisk hjälp i två timmar för dem som är under 18 år, och även ersättning till tolk om det behovet finns. 

RGMV anser att anmälningar om verkställighetshinder ska ingå i det offentliga biträdets uppdrag. På så vis befrias gode män från en uppgift som kan anses ligga utanför uppdraget och som han/hon vanligen inte har kompetens för.


 
Rapport från en vårdcentral

Har just varit med en pojke på asylhälsan där jag fick en liten pratstund med en sjuksköterska. Hon gav en bild av situationen just nu: "När jag kom tillbaka efter min semester hade jag allt under kontroll. Även om det var mycket så flöt det på. Men så mitt i augusti så blev allt bara kaos. Nu har vi 700 som väntar på att få komma och det ökar hela tiden." Katarina Nyberg, god man

 


 

Särskild befattning
RGMV:s två talespersoner har till stor del kommit att fungera som rådgivare till gode män/vårdnadshavare i landets kommuner. Behovet av rådgivning, framför allt hos nyblivna gode män/vårdnadshavare, är stort och  borde i första hand tillgodoses i kommunerna.

Överförmyndarnämnden måste ta ansvar för att den rådgivning gode män efterfrågat i många år anordnas och inrätta en särskild befattning inom ordinarie verksamhet med ansvar för rådgivning, men även för rekrytering och utbildning.


 

FN 70 år 
Den 24 oktober i år har det gått 70 år sedan FN:s stadga trädde i kraft. "Självklart ska 70-åringen uppmärksammas på FN-dagen som årligen firas samma datum varje år". Svenska FN-förbundet arrangerar ett seminarium inför FN-dagen på fredagen den 23 oktober i Stockholm på temat "FN och skydd för kvinnor i konflikt – hur stoppar vi våldet mot flickor och kvinnor?” (Svenska FN-förbundet 2015-09-24)
http://www.fn.se/


 

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har beslutat om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Regler om bland annat arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling ingår i föreskriften. Målet är att minska den arbetsrelaterade ohälsan. 

(Arbetsmiljöverket 2015-09-22)
https://www.av.se/press/ny-foreskrift-om-organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/

  

Lena Micko Foto SKL

 

Villkorat ja
-Dagens flyktingsituation motiverar en lag om mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd. Men endast under speciella förutsättningar. SKL vill se ett brett åtgärdspaket från staten, säger Lena Micko, ordf. i SKL.(SKL 2015-09-25)

http://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv2015
/villkoratjatilllagommottagandeavnyanlanda.7050.html

 


 

Medlemsavgift för 2016
Vi gör nu om medlemsregistret och ber dig därför vänta med att betala medlems- avgiften för 2016 tills arbetet är klart, vilket beräknas bli någon gång i mitten av november. Kontaktinformation

Riksföreningen RGMV är till för för dig som är god man och vårdnadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga.

Kontakt

Katarina Nyberg: mobil 073 9912875

P-O Nygren: mobil 070 2372910
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV

Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se
Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se Redaktörer: Johnny Samuelsson och Karin Senter

 

                                                RGMV
                 Gode män Vårdnadshavare

                                Nyhetsbrev nr 13, september 2014Rädda Barnen http://www.raddabarnen.se/

Röda Korset http://www.redcross.se/

Svenska kyrkan http://www.svenskakyrkan.se

UNICEF https://unicef.se/

 


 


Hans Rosling
Foto: Henrik Montgomery/ TT

Smugglare?
– Man ska sluta kalla dem för smugglare för de är de enda som gör någonting för att hjälpa dem hit, menar Hans Rosling.

Det är enligt honom transportansvaret som gör att så många flyktingar dör på sin resa till Europa. Transportansvaret innebär att exempelvis rederier och flygbolag riskerar böter om personer utan giltiga resehandlingar släpps ombord på båtar och flygplan. (SvD 2015-09-08) 
http://www.svd.se/rosling-sluta-kalla-dem-smugglare/om/flyktingkrisen-i-europa
http://www.rgmv.se/index.php/migration/manniskohandel
http://www.rgmv.se/index.php/migration/flyktingsmuggliing-och-kvotflyktingsystem


Vägen till Sverige

Med en plastdunk för personliga behov, en vattenflaska och några dadlar eller apelsiner fraktas ungdomar i dagar genom Europa, vanligtvis med långtradare på flaket eller ett i ett trångt utrymme nära vägbanan. 
http://www.rgmv.se/index.php/migration/vagen-till-sverige-3
http://www.rgmv.se/index.php/migration/zakarias-fran-afghanistan


Seminarium om extremism 
Ensamkommande ungdomar rekryteras till terroristganisationer som IS, al-Shabaab och Boko Haram i ökad omfattning. Hur gode män, vårdnadshavare och andra aktörer kan motverka att ungdomar rekryteras till extremistiska nätverk tas upp på ett seminarium i Västerås den 19 september. Välkomna dit! 

http://www.rgmv.se/index.php/gmv-1/seminarium-i-vasteras-19-9

http://www.rgmv.se/index.php/gmv-1/rekrytering


 

Dubbla roller
Bristen på gode män sätter lagstiftningen ur spel och barn och ungdomar får inte den hjälp lagstiftaren avsett. De offentliga biträdena får nu dubbla roller när de som ställföreträdare övertar gode mäns uppgifter samtidigt som det ska sköta det juridiska arbetet.

Länsstyrelserna måste som tillsynsmyndighet se till att Överförmyndar- nämnderna vidtar kraftfulla och omedelbara åtgärder för att tillgodose behovet av gode män.

 


 

Medicinska åldersbedömningar
"Migrationsverket anpassar nu sin praxis för medicinska åldersbedömningar till en dom i Migrationsöverdomstolen. Konsekvensen av detta är att den asylsökande själv får ta initiativ till att låta genomföra en medicinsk åldersbedömning.” (Migrationsverket 2015-09-04)

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-09-04-Migrationsverket-andrar-sitt-arbetssatt-kring-medicinska-aldersbedomningar.html

 Barn och unga försvinner
"Hittills i år har 160 barn avvikit. De flesta av dem kom från Marocko (60), Algeriet (25), Afghanistan (13) och Somalia (13). Av de 160 försvunna är 15 flickor och de flesta är 16-17 år." (Migrationsverket 2015-09-02)

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-09-02-Migrationsverket-vill-forebygga-att-ensamkommande-barn-forsvinner.html

 


Människohandel
Länsstyrelsen i Stockholm får i uppdrag av regeringen att göra en nationell kartläggning av barn som utsatts eller misstänks ha utsatts för människohandel. Regeringen ger också uppdrag till Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/06/regeringsuppdrag-barns-rattigheter/
http://www.rgmv.se/index.php/migration/oleg-i-manniskohandel
Syster Karin

Alsike klosterby
Alsike kloster ligger i Knivsta kommun. Här bor och verkar Helgeandssystrarna. Klostret är sedan 1993 en fristad för flyktingar i nöd. 2013–2014 pågår en förstudie för att bygga ut klostret till en klosterby.

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=647770

http://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/article19962036.ab

 


  

Kontaktinformation
Riksföreningen RGMV är till för för dig som är god man och vårdnadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga.

Kontakt:

Katarina Nyberg mobil 073 9912875
P-O Nygren mobil 070 2372910
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV
Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se
Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se


Redaktörer: Johnny Samuelsson och Karin Senter


RGMV
Gode män och vårnadshavare
Nyhetsbrev nr 8, juni 2015


En ökning med 80 procent

Hittills i år har 3 100 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige – en ökning med cirka 80 procent jämfört med samma period förra året. Med anledning av ökningen måste Migrationsverket på grund av brist på överenskomna asylplatser använda de sista stegen i anvisningsmöjligheterna. Det innebär att samtliga kommuner måste vara beredda på att ta emot barn.
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-for-kommuner/2015-06-04-Utvidgade-kommunanvisningar-av-ensamkommande-barn.html

 Gendir. Anders Danielsson

Anmäler
 sin egen myndighet

En man sökte asyl i Sverige och uppgav att han var hotad av myndigheterna i den ryska delrepubliken Tjetjenien. Men varken Migrationsverket eller domstolen trodde på honom. Enligt uppgifter, som Migrationsverket bedömer som trovärdiga, dödades mannen i Tjetjenien några månader efter att han återvänt dit. Nu anmäler generaldirektör Anders Danielsson händelsen till åklagare.
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-06-01-Generaldirektoren-anmaler-sin-egen-myndighet.html
Nya gruppboenden behövs

På Socialdepartementet pågår som nämnts i ett tidigare nyhetsbrev arbetet med att utarbeta ett lagförslag som innebär en ny placeringsform, stödboende, för barn och unga. Tanken är att de ska kunna placeras på stödboenden vid sidan av familjehem och hem för vård eller boende, (HVB) Efter sommaren planeras beslut om en lagrådsremiss. 

Det är bra och på tiden att regeringen presenterar alternativ till HVB som aldrig varit avsedda för ensamkommande. Men departementet har goda skäl att utarbeta lagförslag även för nya gruppboenden för ensamkommande barn och unga med ett anpassat regelverk och tillsynsförfarande för just den målgruppen.Bedrev HVB utan tillstånd

Barn efter barn skickades till ett hem för ensamkommande i Eslöv. Men kommunerna i Lund och Burlöv som placerade ungdomar där kontrollerade inte att företaget hade tillstånd.

Ett litet företag blev under en sommar en av de största aktörerna på marknaden – helt utanför systemet.
http://www.sydsvenskan.se/sverige/det-dolda-pojkhemmet---hit-skickades-de-ensamkommande/

 


 
Ställföreträdare kan räkna med att få reklam

Kammarrätten i Stockholm har fastslagit att överförmyndaren på Lidingö måste lämna ut gode mäns e-postadresser till en företagare i Vallentuna som vill ha uppgifterna för att kunna lämna erbjudande till ställföreträdare och deras huvudmän.
http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2015/03/KR_Sthlm_9737_14.pdfElevhälsan

Samverkan mellan elevhälsan och andra aktörer behöver stärkas och tydliggöras. Elevhälsan måste också ges bättre förutsättningar att arbeta med mer generellt förebyggande insatser. IVO 2015 maj 07
http://www.ivo.se/nyheter/2015/samverkan-behover-utvecklas-mellan-elevhalsan-och-andra-aktorer/
http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/elevhalsan
IVO får rätt i dom

IVO hade rätt i att förelägga Östra Göinge kommun då de inte utrett ensamkommande flyktingars behov och beslutat om boende för dem. Det har Kammarrätten meddelat i en dom. IVO 2015 april 17
http://www.ivo.se/nyheter/2015/ivo-far-ratt-i-dom-mot-ostra-goinge-kommun/

 


 


Juridiska aspekter

Gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare har ofta fackkunskaper inom olika områden men saknar i regel en juridisk utbildning. Det skapar rättsosäkerhet eftersom det finns situationer, som till exempel vid ansökningar och överklaganden enligt SoL och anmälningar om verkställighetshinder som ombud i  Dublin ärenden, då den gode mannens juridiska kunskaper kan vara avgörande för barn/ungas boende eller om de får stanna i Sverige.

Det finns anledning, att inom den grundutbildning överförmyndare ålagts att anordna från årsskiftet, men speciellt i kommande påbyggnadsutbildningar, ta upp de juridiska aspekterna av uppdraget. Därtill är det nödvändigt att överförmyndarens tillgodoser gode män och vårdnadshavares behov av rådgivning under pågående uppdrag.

 Utbildning

Hösten 2011 började omkring 13000 elever på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan. Nästan hälften av dem är kvar i gymnasieskolan det fjärde året medan i princip lika många hoppade av studierna inom tre år. 4 juni 2015 Nyhetsbrev Skolverket
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/nyhetsarkiv/2015/nyheter-2015-1.229449/manga-elever-pa-introduktionsprogram
behover-ett-fjarde-ar-1.235842?utm_sourceSeminarium för gode män i Västerås

I samverkan med Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism anordnar RGMV  den 19 september ett seminarium i Västerås för gode män och vårdnadshavare till ensamkommande.
http://www.samordnarenmotextremism.seLarm på HVB

Frågan om hur larm får användas på HVB har prövats i förvaltningsrätten. Domen visar att larm på enskilda barns rum endast får användas om verksamheten gjort en individuell bedömning av barnets behov och inhämtat samtycke. IVO 2015 17 april.
http://www.ivo.se/nyheter/2015/individuell-bedomning-och-samtycke-kravs-for-att-fa-anvanda-larm-pa-hvb/
På strövtåg i Kabul

Björn Lindh är Svenska Afghanistankommitténs nya informations koordinator i Kabul och skriver om jobb och fritid.
SAK 21 Maj, 2015 
http://www.sak.se/news/?post_id=12792
Folkhögskolespåret når nya län

Många är nyfikna på samverkansprocesserna som sker i södra Sverige. I samarbete med länsstyrelserna erbjuder därför projektet att komma upp och presentera erfarenheter, metoder och goda exempel. Hittills har Södermanlands, Västmanlands, Jönköpings och Västra Götalands län fått besök av projekt-teamet. Medverkande har varit kommuner, folkhögskolor, länsstyrelsen samt region eller landsting. 
http://www.folkhogskolesparet.se/

 Långsam beslutstakt

Av Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2009 framgick, förutom att nyanlända inte fick den utbildning de har rätt till, att skolorna behövde göra grundligare kartläggning av de nyanlända elevernas skolbakgrund.

Först i år, sex år senare, har en lagstiftning trätt i kraft som innebär att skolorna inom tre månader måste validera nyanlända elevers kunskaper. Men de erbjuds fortfarande en utbildning som inte leder till måluppfyllelse.

Med den nuvarande beslutstakten  förloras ytterligare ett stort antal ungdomar. Det behövs ett snabbspår för viktiga och angelägna förändringar inom skolan.

 Registerkontroll

IVO har i uppdrag att minst två gånger per år inspektera alla hem för vård eller boende (HVB) för barn och ungdomar. I 2015 års tillsyn granskar IVO särskilt om HVB-hemmen begärt utdrag ur misstanke- och belastningsregistret innan personal anställts. IVO 12 januari 2015
http://www.ivo.se/nyheter/2015/registerkontroll--nationellt-tema-for-tillsyn-av-hvb-for-barn-och-ungdomar/

Rosenbad
Den 9 juni är RGMV inbjudna till Justitie- och migrations­minister Morgan Johansson. Det är nu tre år sedan riksföreningen bildades i syfte att  främja gode män och vårdnadshavares möjligheter att utföra uppdraget enligt gällande lagstiftning och att samverka med departement, myndigheter och organisationer för att  uppnå det målet. Inbjudan till departementet är uppmuntrande och vi ser fram emot ett givande besök.Offentligt biträde

Rättsligt ställningstagande angående förordnande av offentligt biträde i asylärenden har som huvudregel att offentligt biträde ska förordnas så snart det finns omständigheter som innebär att en utlänning kan komma att avvisas eller utvisas. Migrationsverket 2015-05-07 SR 18/2015
file:///Users/jepen/Downloads/15051181%20(1).pdf

 ID-handlingar under lupp

På Migrationsverkets ID-enhet granskas alla pass, ID-kort och andra handlingar som asylsökande lämnar in. De allra flesta handlingar visar sig vara äkta. Men det gäller att upptäcka de förfalskningar som också finns. För det krävs både expertkunskap och högteknologisk utrustning.
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-05-25-ID-handlingar-under-lupp.html
Barnsexhandel och exploatering av kvinnor och barn

Inrikesminister Anders Ygeman och Kambodjas vice premiärminister Mr Sar Kheng undertecknade den 25 maj ett samarbetsavtal för samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter.
http://www.regeringen.se/sb/d/20166/a/259696

_____________________________________________________________________________

 

Kontaktinformation

Riksföreningen RGMV är till för för dig som är god man och vårdnadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga.

 

Kontakt:

Katarina Nyberg mobil 0739912875

P-O Nygren mobil 070 2372910

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hemsida: www.rgmv.se

Facebook: RGMV

Twitter: RGMV

Medlemskap: www.rgmv.se

Prenumeration på nyhetsbrev: www.rgmv.se


Redaktörer: Johnny Samuelsson och Katarina Nyberg

RGMV

Gode män och Vårdnadshavare
Nyhetsbrev nr 7, maj 2015Ny boendeform 

På Socialdepartementet pågår arbete med att utarbeta ett lagförslag som innebär en ny placeringsform, stödboende, för barn och unga. Tanken är att de ska kunna placeras på stödboenden vid sidan av familjehem och hem för vård eller boende .(HVB) 
Efter sommaren planeras beslut om en lagrådsremiss. Utredningen om tvångsvård för barn och unga överlämnar sitt slutbetänkande till regeringen i juni. Pressmeddelande Socialdepartementet 20 maj 2015
http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/93/54/700f0d6a.pdf

 


 

Korruptionsavslöjande 

En tidigare tjänsteman på Migrationsverket i Malmö har dömts till tre års fängelse för grovt mutbrott och grov urkundsförfalskning. Fallet har lett till flera åtgärder för att motverka korruption på myndigheten. Bland annat har en särskild tillsynsenhet inrättats och flera förebyggande åtgärder har satts in. Migrationsverket 2015-05-20
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-05-20-Korruptionsavslojande-ledde-till-flera-atgarder.html


 

Lagförslag om stödboende
Det lagförslag regeringen avser att lägga fram om stödboenden för ensamkommande ungdomar i gymnasieåldern är bra. I slutet av 2014 fanns omkring 490 HVB av varierande kvalitet med inriktning på ensamkommande ungdomar. Dessa bör snarast ersättas av stödboenden för ungdomar i gymnasieåldern och familjehem för de yngre.Nytt rättsligt ställningstagande 

Det rättsliga ställningstagandet klargör hur situationen i Somalia ska bedömas utifrån bestämmelserna i 4 kap. 1 § och 2 § första stycket 1 p. andra ledet utlänningslagen.
Ställningstagandet SR 10/2015 Migrationsverket 2015-04-01

Fram till 21 maj 2015 har 174 ärenden som avser ensamkommande ungdomar från Somalia avgjorts. 112 ungdomar har fått uppehållstillstånd, 34 har fått avslag och 3 har under perioden sänts tillbaka till hemlandet. Bifallsandelen i relation till avslag var 77 %.
file:///Users/jepen/Downloads/150324101%20(1).pdfHöga krav och brist på resurser

Socialtjänsten har de senaste åren haft stora problem med både hög arbetsbelastning och stor personalomsättning. Det visar bland annat en forskningsstudie som just nu pågår vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, ”Strategier ­för kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling i offentlig sektor”. Att stress hänger ihop med hur arbetet är organiserat är väl belagt inom arbetslivsforskning.
2015-04-29 Arbetsmiljöverket 
http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2015/42894.aspxDela rum på HVB
För att barn på hem för vård eller boende (HVB) ska få en trygg och säker vård bör möjligheten till eget rum finnas. Barnets önskemål och behov ska vara avgörande i de situationer då det kan vara aktuellt att dela rum anser IVO i en rapport 21 april 2015
I enskilda fall kan det vara motiverat att ungdomarna har ett eget rum. Men med hänsyn till den stora inströmningen av ensamkommande och kommunernas problem med att ordna plats åt alla är det motiverat att ungdomarna delar rum då det är möjligt.  
http://www.ivo.se/nyheter/2015/viktigt-att-bedoma-behoven-om-barn-pa-hvb-ska-dela-rum/
  Kristina Persson


En av fem nyanlända får godkänt i nian
Endast en femtedel av de elever som bott i Sverige i max fyra år går ut nionde klass med godkänt betyg i alla ämnen, enligt siffror från Skolverket. 

- Jobben är den viktigaste nyckeln till nyanländas etablering i det svenska samhället. Stängda dörrar till arbetsmarknaden innebär en stor förlust för både individ och samhälle, säger Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor.

RGMV instämmer men utan godkänd utbildning får de inte jobb och förordar därför yrkesinriktade utbildningar för ensamkommande. 
http://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2001/nastan-var-fjarde-inte-godkand-i-alla-amnen-1.13601Kostnadsfria läkemedel till barn 
För att göra det möjligt med vård på lika villkor för barn oavsett föräldrarnas ekonomi och jämna ut hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper föreslår regeringen kostnadsfria läkemedel för barn upp till 18 år. Kostnadsfria läkemedel bör även införas för asylsökande barn m.fl. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
Socialdepartementet, 22 maj 2015
http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/95/36/a979cd93.pdfStoppa oseriösa gode män
Enbart för att tjäna pengar åtar sig oseriösa personer ett orimligt stort antal uppdrag som gode män för ensamkommande. Det får till följd att den lagstiftning som finns för att samhället ska kunna bistå de som är i en utsatt situation inte efterföljts, nödvändig hjälp uteblir och barn och ungas rättigheter blir inte tillgodosedda.

Länsstyrelserna och Överförmyndarnämndena måste med stöd av de förändringarna i föräldrabalken, FB som trädde i kraft vid årsskiftet sätta stopp för att olämpliga personer förordnas. Ersättningar till kommuner 
Migrationsverket administrerar den statliga ersättning som betalas ut till kommuner som mottagit ensamkommande barn. 

Kommunerna styr själva över hur de vill använda de statliga ersättningarna t.ex genom att ordna boende för ensamkommande barn. Under tiden som Migrationsverket prövar ett ensamkommande barns ansökan om asyl ansvarar kommunen för dennes omvårdnad och däribland ingår boende.
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Olika-myndigheters-ansvar.htmlFoto UNICEF

Operation Dagsverke
Årets Operation Dagsverke har gemomförts och tusentals elever runtom i Sverige har under en vecka engagrat sig för att fler barn i Tanzania ska få tillgång till rent vatten i sina skolor.

http://blog.unicef.se/2015/05/18/operation-dagsverke-ar-nu-i-full-gang/”Folkhögskolorna är en bortglömd resurs”
Goda Pisaresultat räcker inte för att bygga ett hållbart, humanitärt samhälle där alla får plats. Den nordiska folkhögskolans särskilda pedagogiska idé och tradition är en stor tillgång i en skoldebatt som alltför ofta handlar om mätbarhet och ensidig förmedling av kunskap. Det skriver debattörerna Bernt Gustavsson, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, Eva-Marie Harlin, Linköpings universitet och Gerhard Holmgren, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation. 
Läs hela debattartikeln »15-årig flicka försökte resa till Syrien 
En 15-årig flicka från Örebro ska tidigare i våras ha försökt resa till Syrien för att ansluta sig till terrororganisationen IS. Men hon stoppades på vägen och är nu tillbaka i Örebro.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=6168735Stockholms stads strategi mot extremism
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Det kan t.ex. röra sig om att med våld hindra andras demonstrations- och åsiktsfrihet, hot och våld mot meningsmotståndare eller hets mot folkgrupp
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1798005 Räddningsinsatser i Medelhavet
Regeringen har  beslutat att Kustbevakningen, i samråd med Frontex, får ställa fartyg, båtar, flygplan och personal till förfogande för deltagande i Frontex insater i Medelhavet under tiden den 1 maj 2015 till och med den 1 maj 2016. Kustbevakningens deltagande ska finansieras av Frontex. 

Som en följd av beslutet kastade kustbevakningens fartyg KBV 001 Poseidon den 21 maj loss från Göteborg för att under tre månader tjänstgöra i Frontex operation Triton, med särskilt fokus på att rädda liv i Medelhavet. 
http://www.regeringen.se/sb/d/20114/a/258550Kontaktinformation
Riksföreningen RGMV är till för för dig som är god man och vård nadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga. 


Kontakt:

KatarinaNyberg mobil 0739912875
P-O Nygren mobil 070 2372910
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV
Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se 
Prenumeration på nyhetsbrev görs på www.rgmv.se


Redaktörer: Johnny Samuelson och Katarina Nyberg

{readonline}This email contains graphics, so if you don't see them,view it in your browser{/readonline}
 - - -
 


RGMV

Gode män och vårdnadshavare

   Nyhetsbrev nr 6 maj 2015

 
 

Gode män hoppar av 
Ansökningarna om god man blir allt fler och många kommuner har svårt att rekrytera personer som vill åta sig uppdraget. Särskilt har behovet av god man för ensamkommande unga ökat. 

Samtidigt som behovet av gode män aldrig varit så stort som idag så orkar många gode män inte fortsätta med sina uppdrag. Och det beror på att det är svårt att utföra uppdraget så som lagstiftaren avsett då till exempel ungdomarna inte erbjuds en ändamålsenlig utbildning, asylprocessen påbörjas rutinmässigt utan att en god man är närvarande vid registreringstillfället och att gode män kan känna sig tvungna att åta sig uppgifter som åligger Socialtjänsten och personal på boende. Därtill kommer att kommunernas uppfattning om uppdraget, utbildning och arvoden spretar åt olika håll.

I grunden är orsaken till problemen att systemet för gode män vilar på en föråldrad lagstiftning som inte följt samhällsutvecklingen. Det vilar på en gammal socialtjänstlag, på en socionomutbildning som inte omfattar problematiken med ensamkommande och godmansuppdrag, på en skollag som betonar likvärdighet före individuella behov och förutsättningar. Tillsynen och kvalitetskontrollen på regional, kommunal och lokal nivå är också bristfällig.

Rättssäkerheten riskerar att sättas ur spel om brist på gode män leder till längre väntetider, som i många kommuner redan idag är för långa, för ungdomarna. En annan risk är att vissa gode män tar på sig alldeles för många uppdrag.
http://www.rgmv.se/index.php/gmv-1/uppdraget-som-god-man-11/gode-man-hoppar-av

 


Ensamkommande barn får inte resning
Den ensamkommande pojkens ombud skickade in sitt överklagande av migrationsdomstolens dom för sent, varför överklagandet avisades.
Migrationsöverdomstolen konstaterar att det i ansökan om återställande av försutten tid inte framkommit några omständigheter som kan ursäkta misstaget. Överklagandefristen ska i det aktuella fallet räknas från datum då dom meddelas, inte från delgivningsdatum.

Pojkens ombud menade att det förelåg skäl att bevilja resning. Migrationsöverdomstolen konstaterar att de skäl som framförts, bland annat att migrationsdomstolen underlät att pröva om utvisningen var proportionerlig eller nödvändig, samt att pojken saknar nätverk i hemlandet och riskerar tvångsrekrytering, inte är av det slag att resning ska beviljas.
UM 691-15, 2015-03-02

2012 ifrågasatte Statskontoret Migrationsverkets hantering av hur biträden utses och den lämplighetsprövningen som gjordes. Migrationsverket ändrade då sina rutiner och tillämpar sedan 2013 ett IT-baserat system för lämplighetsprövning och för att utse offentliga biträden. Men det är ett system som kritiserats både internt och av verksamma jurister då det inte garanterar att lämpliga biträden utses i barnärenden.

Migrationsverket måste säkerställa att lämpliga biträden utses i barnärenden och att olämpliga biträden lättare kan entledigas än vad som är fallet idag


    Civico Zero, Rom

Civico Zero, Rom
Dagcenter och natthärbärge för ensamkommande i Rom.

I den eviga staden Rom med Vatikanstaten, Colosseum och närmare tre miljoner innevånare ligger i ett oansenligt område utmed järnvägen Civico Zero på Via dei Bruzi nr 10.
Civico Zero är en kooperativ organisation som finansieras av Save the Children Italien och är ett  dagcenter för ensamkommande pojkar och flickor i åldrarna 12 till 18 år. 

Här finns duschar, toaletter, tvättmaskin/torktumlare, möjlighet till byte av kläder och datorer för Internet-anslutning. Civico Zero kan även hjälpa till med tolkning, social och medicinsk rådgivning och därtill är centret ett stöd för ungdomar som lever i ett utanförskap eller väntar på besked i asylärenden.  Läs mer

 


Migrationsdomstolen undanröjer beslut
En man från Etiopien ansökte om uppehålls- och arbetstillstånd på grund av anknytning till en kvinna bosatt i Sverige. Till grund för uppehållstillstånd åberopades ett äktenskap som ingåtts i Etiopien, dock utan att kvinnan var närvarande vid ceremonin.
Hon hade istället representerats genom fullmakt. UM 252-15, 2015-04-10

http://www.sweref.org/nyheter.aspx?id=6334
https://unicef.se/fakta/barnaktenskap


Samverkan och bredd i mottagandet 
De 16 april hölls en nationell spridningskonferens Folkhögskolespåret i Trelleborg för 120 intresserade deltagare från hela landet. 
Temat för konferensen var ensamkommande ungdomars etablering i samhället och Folkhögskolestudier som ett alternativ för att uppnå det. Flera Folkhögskolor tar redan idag emot ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år som ges möjlighet att slutföra såväl grundskole- som gymnasiestudier i en kreativ miljö. För omyndiga är det svårare om inte Folkhögskolan sökt och fått tillstånd för ett HVB vilket man gjort på Österlens Folkhögskola, som sedan en tid tar emot ensamkommande under 18 år.
En yrkesintroduktionsutbildning, eller studier på en folkhögskola, är alternativ till den dåligt anpassade utbildning som idag erbjuds nyanlända elever i gymnasieålder.
Oavsett studieform, är det angeläget, att alla ungdomar får en ändamålsenlig utbildning, det stöd som behövs för att klara av studierna och att de som ska utvisas eller överföras ges möjlighet att slutföra en påbörjad utbildning innan beslutet verkställs. http://www.folkhogskolesparet.se       Kia Hamnö

En god mans tvivel på Migrationsverket

Mitt senaste god man uppdrag fick mig verkligen att tvivla på professionaliteten hos Migrationsverket (MV) när det gäller åldersbedömning. Tamira kom till Sverige 10 månader efter sin äldre syster. Systern( äldst i en syskonskara på tre barn) hade då precis fått uppehållstillstånd med flyktingstatus och MV höjde hennes ålder  med ca sex månader. Tamira fick uppehållstillstånd med flyktingstatus efter sex månader och MV höjde hennes ålder med drygt två år. Tamira hade då genomgått språktest, handledsröntgen och tandröntgen. 

I samband med Tamiras beslut bistod jag systrarna när det gällde modern och deras bror. De befann sig i Grekland och fick inga besked av den grekiska asylenheten. Efter många samtal med MV fick jag information om att grekiska staten begärt att svenska staten skulle ta över mammans och broderns asylansökan och att detta hade beviljats. Jag fick ut beslutet och kunde informera systrarna. De informerade i sin tur sin mamma om beslutet och faxade också beslutet till henne. Därefter gick det fort  och asylenheten i Grekland ordnade med moderns och broderns resa till Sverige. 

Asylenheten i Sverige hade alltså accepterat att detta rörde sig om en familj, en mamma och tre barn.  Jag pratade med Tamira för ett par veckor sedan och modern och brodern väntar fortfarande på svar på sin ansökan om permanent uppehållstillstånd. Det ska bli intressant att se hur MV förhåller sig till broderns ålder. Enligt modern är sonen mellanbarn och det är drygt ett år mellan syskonen. Genom att MV höjde Tamiras ålder med drygt två år är det fem månader mellan systrarna  och då kan man fråga sig hur MV ska bedöma broderns ålder. 

Kia Hamnö, god man


Konsten att genomföra ett samtal med tolk
Tolka mig rätt-öka kvaliteten i mötet med den sökande, heter en rapport som Elisabet Hilding Awla vid Migrationsverket i Göteborg slutfört.
Hög kvalitet i de samtal och utredningar där tolk används vid Migrationsverkets asylutredningar har varit de övergripande målet med projektet som genomfördes mellan 1 januari 2012 och den 28 februari 2014 och som utmynnat i tre informationsmaterial och en ordlista på svenska med Migrationsverkets mest komplicerade myndighetsord.

Gode män tillhör den grupp i samhället som liksom Migrationsverket, Socialtjänsten, Landsting och rättsväsendet regelbundet genomför tolksamtal. De konkreta anvisningar som ingår i rapporten kan, med mindre justeringar även tillämpas av gode män och vara till hjälp vid samtal med tolk.
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Projektstod/EU-fonder/Flyktingfonden/Pagaende-och-genomforda-projekt/Tolka-mig-ratt.html 

http://www.godmanakuten.se/index.php/samarbete/tolk


Länsstyrelsen får ansvar för arbete mot människohandel

Regeringen har beslutat att ge Länsstyrelsen i Stockholms län fortsatt uppdrag att samordna arbetet mot alla former av människohandel. Beslutet kompletterar det uppdrag Länsstyrelsen har för att samordna arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Justitiedepartementet, 30 april 2015

 Polisen i Rosengård startar projekt om våldsbejakande  extremism 

Syftet med projektet är att i samverkan med myndigheter, förvaltningar och organisationer förebygga att ungdomar ansluter sig till terrororganisationer i asiatiska och afrikanska stater. RGMV avser att medverka i projektet.


Många söker skydd i Europa men färre än väntat tar sig till Sverige

Omvärldsutvecklingen gör att det fortsatt är många människor som söker sig till Europa för skydd. Samtidigt är det färre än väntat som sökt sig till Sverige hittills i år. Migrationsverket justerar därför ned prognosen för antal asylsökande som väntas komma till Sverige under året. Migrationsverket 2015-04-28

http://www.migrationsverket.se/download/18.2bbf7de914c17a2ed262854/1430308421236/Migrationsverkets+aprilprognos+P3-15.pdf

 


800 000 barn förlorar sin barndom i Nigeria
Omkring 800 000 barn har tvingats fly från sina hem till följd av konflikten i nordöstra Nigeria mellan Boko Haram, och militära styrkor och civila självförsvarsgrupper, enligt en rapport från UNICEF. 

Målen för attackerna har medvetet riktats mot elever och lärare och mer än 300 skolor har skadats eller förstörts och minst 314 elever och 196 lärare dödades i slutet av 2014. Ett stort antal flickor och pojkar används som soldater, kockar och bärare av Boko Haram. Flickor utsätts för våldtäkter, tvångsäktenskap och tvångsarbete. 

(Pressmeddelande 13 april 2015, UNICEF)
https://blog.unicef.se/2015/04/14/konflikten-i-nigeria-har-tvingat-800-000-barn-pa-flykt/

 


Skolkommission

Professionen ska leda skolutveckling, inte ständigt anpassa sig efter nya politiska direktiv. Vi har idag en bra bild av utmaningarna i svensk skola, det handlar om växande ojämlikhet och att allt fler inte får med sig de kunskaper man behöver i livet. Då samlar vi professionen och forskningen för att med fria mandat arbeta fram de förslag på systemförändringar som är nödvändiga för att vända utvecklingen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.
Kommissionen ska lämna förslag till nationella målsättningar och en långsiktig plan med utvecklingsområden samt en tidplan för kommissionens fortsatta arbete ska redovisas senast den 11 januari 2016 för att slutredovisas senast den 13 januari 2017. (9 april 2015 Utbildningsdepartementet)


Bristfällig undervisning för elever vid SiS särskilda ungdomshem
Många ungdomar vid Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem får för lite undervisning i allt för få ämnen av lärare som ofta saknar behörighet. Det konstaterar Skolinspektionen i en sammanfattande rapport över den inspektion myndigheten genomfört på SiS samtliga 24 ungdomshem i landet.

(Skolinspektionen 12 mars 2015)
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Bristfallig-undervisning-for-elever-vid-SiS-sarskilda-ungdomshemOECD rapporten

Den 4 maj  lämnade OECD över sin rapport "Improving schools in Sweden 
An OECD Perspective" till regeringen. 
Granskningen har genomförts mot bakgrund av svenska elevers fallande resultat i OECD:s PISA-mätningar. Rapportens rekommendationer fokuserar på tre områden: förutsättningar som gynnar kvalitet och likvärdighet i alla skolor, en långsiktig personalstrategi för att stödja hög kvalitet i undervisning och lärande, stärkt styrning och ansvarsutkrävande med fokus på förbättring. 
Pressmeddelande Utbildningsdepartementet, 4 maj 2015
http://www.oecd.org/edu/school/Improving-Schools-in-Sweden.pdf

 


Nationell samling för unga utanför

Den  1 maj presenterade statsminister Stefan Löfven en nationell samling för unga utanför.

Det finns en relativt okänd, men stor grupp unga, som varken arbetar eller studerar. De är unga utanför. Under 2014 var det 86 500 ungdomar (15-24 år) som enligt SCB varken arbetade, studerade eller deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Det motsvarar drygt 7 procent av åldersgruppen. 
En del av dessa ungdomar jobbar eller semestrar utomlands, men det finns också de som har stora svårigheter att få jobb. Dessa riskerar att helt hamna utanför arbetsmarknaden om de inte ges möjligheten att arbeta eller studera. Insatser för gruppen är därför angelägna både för de unga själva och strategiskt viktiga för samhället i stort. 
Regeringen kommer därför påbörja arbetet med en nationell samling för unga utanför, den består av tre delar Pressmeddelande Statsrådsberedningen 1 maj 2015
http://www.regeringen.se/sb/d/20167/a/258607

 


Rätt till arvode för gode män och vårdnadshavare
Enligt gällande bestämmelser finns inget lagstöd för att en särskilt förordnad vårdnadshavare har rätt till ersättning i den del som avser vårdnaden om denne inte samtidigt är familjehemsförälder. 

Endast för den del som avser förmynderskapet finns stadgat om arvode, nämligen 12 kap. 16 § FB. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting är det viktigt att dessa personer erhåller en skälig ersättning för detta uppdrag. För närvarande har olika praxis utbildats i landet. I vissa kommuner tar överförmyndarmyndigheten hela kostnadsansvaret, i andra delas kostnaden upp mellan överförmyndarmyndigheten och socialnämnden. (SKL)

Ersättningen för uppdraget varierar mellan kommunerna liksom om det utgår ett fast arvode eller ersättning enligt räkning för den tid som lagts ned och krav på årsredovisning. Det finns ingen anledning att tillvägagångssättet ska skilja sig mellan kommunerna inte heller att gode män och vårdnadshavare ska behöva vänta i tre månader på att ersättningen utbetalas. 

Ersättningen ska vara fast och storleken på ersättningen densamma för gode män och vårdnadshavare i hela landet. Självklart ska ersättningen betalas ut varje månad. Krångel med ersättningar och redovisningar är en bidragande orsak till att gode män och vårdnadshavare avsäger sig fler uppdrag. Kommunerna måste upphöra med att missköta sina gode män, samordna verksamheten och medverka till att lagstiftningen ses över.
SKL:s förslag till ersättningsregler

 


Bidrag för att häsa på mamma i Iran

Ett ensamkommande barn med PUT fick rätt till ekonomiskt bistånd för att resa och hälsa på sin mor. Den 17-åriga pojke lever sedan två år i Sverige utan sin familj efter att ha flytt från Afghanistan. Pojken ansökte om ekonomiskt bistånd enligt SoL med 4045 kr för en umgängesresa till Iran för att träffa sin mor. Socialnämnden avslog ansökan med motivering att man inte kunde garantera den unges säkerhet i samband med vistelsen i Iran och att resan inte var nödvändig för att tillförsäkra individen en skälig levnadsnivå. Dessutom kunde behovet tillgodoses av pojken själv genom egna medel.

Pojken överklagade beslutet och anförde bland annat att det är oerhört viktigt att återknyta till sin familj för sin psykiska hälsa och känslomässiga utveckling efter att ha genomgått så svåra upplevelser. Han hade inte resurser till resan och hans mor hade inga möjligheter att resa till Sverige. Förvaltningsrätten biföll överklagandet och förklarade att pojken hade rätt till 4045 kr i ekonomiskt bistånd för en umgängesresa till Iran.
Socialnämnden överklagade domen, men kammarrätten avslog överklagandet och anförde bland annat att barn har behov av umgänge med sina föräldrar och att en nära och god kontakt mellan barn och föräldrar oftast är en viktig förutsättning för att barnet ska kunna utvecklas väl och på sikt kunna återförenas med sina föräldrar. Vidare anförde kammarrätten att pojkens rätt till extratillägg till studiemedel inte bör beaktas vid bedömningen av behovet av bistånd.
(Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2012-1885, meddelad 2012-10-10. SKL)


 


Lösningar på problem inom socialtjänsten.
Den 16 mars genomfördes en nationell dialog om den sociala barn- och ungdomsvården. Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och Cecilia Grefve, nationell samordnare, bjöd in berörda myndigheter, organisationer och aktörer för att gemensamt ta ett krafttag och finna  lösningar på problem inom Socialtjänsten
Syftet med möter var att gemensamt lyfta frågor som rör introduktion, kompetens, stabilitet och barns delaktighet med ett framåtblickande perspektiv där olika aktörers roller och ansvar i utvecklings arbetet synlig gjordes och diskuterades
-Problemet är inte arbetsuppgifterna eller svårigheten i arbetet utan organisationen. Det är stora problem med personalförsörjning och sjukskrivningen bland socialsekreterare har fördubblats särskilt bland yngre medarbetare, sa Heike Erkers. (Pressmeddelande 12 mars 2015 Socialdepartementet)

http://www.allmannabarnhuset.se/produkt/barnen-vill-vagar-vi/
http://skl.se/socialomsorgstod/barnochunga/starktskyddbarnochunga.5455.html

 


Asylboenden längst i norr

Runt om i Norrbotten bor det ungefär 4 000 asylsökande. Det är inte ovanligt att de har många mil till någon av verkets stödjepunkter. Hur fungerar det? Följ med Migrationsverkets boendeteam på besök i Vittangi och Svappavaara.

http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-for-kommuner/2015-03-02-Folj-med-till-asylboendena-i-langst-i-norr.html


Kontaktinformation

Riksföreningen RGMV är till för för dig som är god man/vårdnadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga. 

Kontakt:
KatarinaNyberg mobil 0739912875
P-O Nygren mobil 070 2372910

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Hemsida: www.rgmv.se

Facebook: RGMV

Twitter: RGMV

Medlemskap: www.rgmv.se 

Prenumeration på nyhetsbrev görs på www.rgmv.se


Redaktörer: Johnny Samuelson och Katarina Nyberg

{readonline}This email contains graphics, so if you don't see them,view it in your browser{/readonline}
 - - -
 

RGMV 
 Gode män Vårdnadshavare

         Nyhetsbrev nr 5, april 2015

 
 

 

RGMV:s tankar går till dem som företar farliga resor över Medelhavet. Liksom flera politiker och organisationer framhåller vi betydelsen av säkra vägar in i Europa för att människor ska kunna få en rättvis asylprövning här. Fler personer skulle kunna räddas men syftet med EU:s gränsbevakningsoperation Triton, som ersatte Italiens Mare Nostrum, var i första hand att bevaka EU:s gränser och kontrollera illegal invandring – inte att vara en räddningsstyrka som räddar nödställda långt ut till havs. 


Aktuellt om sommarjobb
Av 5 kap. 4 § utlänningsförordningen framgår att en asylsökande är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd (AT-UND). Detta gäller under förutsättningen att den sökande har identitetshandlingar eller bedöms medverka till att klarlägga sin identitet. I normalfallet utfärdas bevis om AT-UND för asylsökande som fyllt 16 år.

Det framgår under punkt 7 på den asylsökandes LMA-kort om AT-UND beviljats. God man eller socialtjänsten kan vända sig till berörd mottagningshandläggare och meddela att ungdomen vill sommarjobba varvid kontakt tas med asylprövningen som gör bedömningen om kriterierna för AT-UND är uppfyllda och om nytt LMA kort ska utfärdas. Ungdomens inkomst kan påverka rätten till dennes dagersättningen(Migrationsverket, aktuellt om ensamkommande barn)


Inga nya uppdrag efter kritik och JO- och IVO anmälningar 

Gode män/vådnadshavare till ensamkommande som påtalat missförhållanden och även gjort berättigade anmälningar till JO och IVO får inga nya uppdrag av ÖFM i Hedemora och Halmstad. Det kan få till följd att gode män/vårdnadshavare av rädsla för repressalier avstår från att agera utifrån vad uppdraget kräver och för barn/ungas bästa. Myndigheternas agerande är allvarligt och desutom har man inte följt vad som anges i  Lag om god man för ensamkommande barn 6§ och 9 §, och FB 20 § 23 § och meddelar ej varför gode män inte får nya uppdrag. Gode männen ges inte möjlighet att yttra sig och kan därav inte utnyttja sin rätt att överklaga på det sätt som anges i Förvaltningslagen 22 § 23 7§.

Det är inte bara i Hedemora och Halmstad det kan gå till så här även ÖFM i Västerås (dnr 4248-2014, 2014-03) och Lund (dnr 4561-2014, 2014-12-03) får kritik av JO för bristande motivering av beslut som rör entledigande av gode män. 


Lilian Wiklund

JO begär yttrande från IVO

JO har beslutat att begära in yttranden från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i sju ärenden som bl.a. gäller långsam handläggning.
– Under senare tid har ett flertal klagomål gällande mycket långa handläggningstider hos IVO kommit in till JO. Jag har därför funnit anledning att begära in yttrande från IVO avseende dessa ärenden, säger JO Lilian Wiklund.

Det är bra att JO vidtar åtgärder mot IVO:s ofta långa handläggningstider, men bör även se över sina egna. I ett ärende som gällde Socialnämnden i Säter gjordes en anmälan i september 2013 men först i mars 2015 meddelade JO beslut i ärendet.

 


Juridiskt ställföreträdarskap

Det finns goda skäl att även fortsättningsvis hålla isär det juridiska ställföreträdarskapet från personlig omvårdnad och intressebevakning, som kan ligga närmare de anhöriga, personliga assistenter, kontaktpersoner eller andra stödpersoner. Den gode mannens uppdrag bör vara att se till att huvudmannen får sina behov tillgodosedda men inte att utföra det praktiska arbetet själv, uttalar sig Germund Persson, Chefsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting

i en artikel publicerad av Dagens samhälle, 2014-03-05.

RGMV instämmer i princip, men uppdraget som god man/vårdnadhavare för ensamkommande barn/unga är av speciell karaktär och i fler avseenden inte jämförbart med ett ordinärt godman- eller förvaltarskap utan kräver ett särskilt engagemang som inte kan anses går utöver vad uppdraget kräver. Därtill kommer att förvaltningar i alltför många fall inte gör vad de ska och då är det förståligt att gode män/vårdnadshavare tar ansvar och utför uppgifter som åligger andra.

http://skl.se/tjanster/press/debattartiklar/debattartiklar/enprofessionellgodmanokartryggheten.2507.html


Forskning kring ensamkommande ungas situation

Aycan Çelikaksoy och Eskil Wadensjö verksamma vid SOFI and SULCIS, Stockholm University and IZA bedriver forskning kring ensamkommande ungas situation. Nedan kan du ta del av deras rapport kring bland annat utbildning och sysselsättning.

Unaccompanied Minors and Separated Refugee Children in Sweden: An Outlook on Demography, Education and Employment, Discussion Paper No. 8963 April 2015 

http://ftp.iza.org/dp8963.pdf


Ökning av slutenvård för psykisk störning kopplat till användning av cannabis

Antalet ungdomar som får slutenvård för psykisk störning kopplat till användning av cannabis, eller en kombination av droger, har mer än fördubblats sedan 2004, enligt uppgifter från Socialstyrelsen. Under 2013 vårdades 1869 ungdomar i åldern 15-24 för psykisk störning orsakat av den typen av droganvändning, att jämföra med 871 personer 2004. Även psykoser, en förändrad uppfattning av verkligheten, ökar bland ungdomar. 2013 vårdades 541 personer mellan 15 och 24 år för någon form av psykos, medan samma siffra 2004 var 387 (Socialstyrelsen). RGMV har tidigare uppmärksammat ungdomars användande av droger och även vad avser ensamkommande. 

Användningen av droger verkar vara ett problem främst bland pojkar. Ingen rapporterar någon oro för flickor när det gäller droger. De snatterier som vissa flickor gör sig skyldiga till uppfattar man i stället har att göra med ekonomi och verkar inte vara kopplat till drogmissbruk. 


Nya rapporter bemöter myter om invandring

Arena Idé har tagit fram två rapporter som med hjälp av den senaste forskningen bemöter främlingsfientliga myter. Rapporterna presenterades av initiativet ”Oss alla” på DN Debatt den 21 mars. Rapporterna är skrivna av Arena Idés utredningschef Lisa Pelling och Julia Boguslaw, doktorand i nationalekonomi vid Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier, SULCIS

http://ossalla.nu/wp-content/uploads/ossalla-sammanfattning.pdf


Rapport från Rosenbad

Framtidsseminarium i migrationsfrågor gick av stapeln i Stockholm, Rosenbad 13 april. Rebecca Jacobsson och Eva Emenius från RGMV hade nöjet att delta. Efter sedvanligt välkomnande presenterades statistik av Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor. Det konstaterades att försörjningsbördan, folk som arbetar i förhållande till de äldre som inte gör det, går nu långsammare. http://www.rgmv.se/index.php/regering-och-riksdag/rosenbad-13-4-2015


Kritik mot Migrationsverket - beslutade om en asylsökandes ålder innan beslut i asylärendet fattades

Den 7 maj 2013 ansökte H.S. om asyl i Sverige. Han saknade identitetshandlingar, men uppgav att han var 16 år. H.S. hade tidigare sökt asyl i Österrike. Efter en förfrågan från Migrationsverket accepterade Österrike att i enlighet med Dublinförordningen återta ansvaret för prövningen av H.S:s asylansökan. Accepten var giltig t.o.m. den 5 december 2013. Den 3 december 2013, under ärendets handläggning, beslutade Migrationsverket att H.S. skulle betraktas som vuxen, vilket vid den tidpunkten var en förutsättning för att en överföring skulle kunna ske.

2015-04-09 (JO) http://www.jo.se/PageFiles/6388/6942-2013.pdf 


Bevisa åldern kan kosta pengar

Kammarrätten i Stockholm fastslår i en dom att: ”En asylsökande som påstår sig vara underårig men inte kan göra detta sannolikt med hjälp av handlingar och skriftliga eller muntliga uppgifter kan erbjudas möjligheten att använda en läkarundersökning som ett bevismedel för att uppfylla sin bevisbörda. Det finns emellertid ingen skyldighet för Migrationsverket att erbjuda den enskilde en läkarundersökning, endast en skyldighet att informera om möjligheten att genomgå en sådan.”

Domen innebär att barn/unga som får sin ålder ifrågasatt, och inte erbjuds läkarundersökning av Migrationsverket, själva måste bekosta en undersökning för att bevisa att de är underåriga. Således blir tillgången på pengar en förutsättning för en rättvis asylprocess. UM 2437-13 2013-03-25
http://rgmv.se/index.php/regering-och-riksdag/intressant-dom-um-2437-13


Inbjudan till seminarium om prostitution och människohandel

Länsstyrelsen i Värmland anordnar ett seminarium om prostitution och människohandel som i första
hand riktar sig till gode män. Men alla som är intresserade är välkomna att anmäla sig!
Datumet är 21 maj – en kostnadsfri halvdag där lunch ingår.
Anmälan sker via länsstyrelsens hemsida under kalender – eller maila  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Dublin III

Att Dublin III framöver kommer att förändras är nödvändigt men till dess gäller sedan sommaren 2014 bland annat,  att det för ensam kommande barn numera är presumtion att offentligt biträde ska utses vid handläggning av ärende. Ett beslut om överföring kan endast genomföras under följande förutsättningar:

-när beslutet vunnit laga kraft efter nöjdförklaring,

-när beslutet vunnit laga kraft och inget överklagande och/eller begäran om inhibition inkommit inom tre veckor från underrättelsedatum eller

-när Migrationsdomstolen avslagit en överklagan och/eller hävt en inhibition


Reglerna kring att hålla samman familjer har tydliggjorts i förordningen. 
När det gäller ensamkommande barn utökas familjebegreppet till att även gälla andra släktingar än kärnfamiljen. Det ska då dock bedömas om dessa släktingar har möjlighet att ta hand om barnet. En konsekvens av det utvidgade familjebegreppet är bl.a. att Migrationsverket lägger mer resurser på att leta efter anhöriga till ensamkommande barn. (Migrationsverkets nyhetsbrev)


Ekonomiskt stöd till unga för glasögon

I budgetpropositionen för 2016 avser regeringen avsätta 120 miljoner kronor per år för att garantera alla barn får ekonomiskt stöd till glasögon.
- Alla barn ska kunna vara delaktiga i skolan och på fritiden, oavsett funktionsförmåga, bostadsort eller i vilken ekonomisk situation familjen befinner sig i. Därför är denna satsning på glasögon en viktig markering för barns rättigheter, säger barnminister Åsa Regnér. Beslutet väntas träda i kraft 2016. (Socialdepartementet, 27 mars 2015) 
För gode män/vårdnadshavare innebär beslutet inga avgörande förändringar.

http://www.regeringen.se/sb/d/19141/a/256441

 


Försvunna barn bollas fortfarande mellan myndigheter

Debatten om vem som tar ansvar för de försvunna flyktingbarnen har tystnat, trots att 1 465 barn har försvunnit i Sverige de senaste fem åren. Vi ställde frågan om ansvar i en kampanj redan 2002, men fortfarande har inget hänt. I ett reportage i DN nyligen gav varken polisen eller Socialstyrelsen en hoppfull bild av problemet, utan ställde sig frågan: Var ska vi leta? (ECPAC)  
Kontaktinformation

Riksföreningen RGMV är till för för dig som är god man/vårdnadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga. 

Kontakt:
KatarinaNyberg mobil 0739912875
P-O Nygren mobil 070 2372910

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Hemsida: www.rgmv.se

Facebook: RGMV

Twitter: RGMV

Medlemskap: www.rgmv.se 

Prenumeration på nyhetsbrev görs på www.rgmv.se


Redaktörer: Karin Senter och Johnny Samuelsson

 

 

 

 - - -
 


RGMV
 

  Bättre förutsättningar för gode män
     Nyhetsbrev nr 4 april 2015

 
 

Lättare att bli svensk medborgare

Den 1 april 2015 ändras medborgarskapslagen. I den nya lagen likställs kvinnor och män när det gäller att föra över svenskt medborgarskap till sitt barn. Lagändringen gör det möjligt för personer som tidigare förlorat sitt svenska medborgarskap att anmäla om att återfå det. 
Den nya lagen gör att barn och unga vuxnas möjligheter att bli svenska medborgare underlättas, bland annat genom kortare tidskrav på bosättning i Sverige. Barn som vid födseln i Sverige är statslösa och har permanent uppehållstillstånd förvärvar svenskt medborgarskap genom anmälan som lämnas in före barnets 18-årsdag.
http://www.regeringen.se/sb/d/18540/a/235887


I Göteborg kostar det 2550 kronor att bli god man

ÖFN i Göteborg som föredömligt under många år anordnat grundutbildningar, bland annat i samverkan med Folkuniversitetet, för personer som vill bli gode män till ensamkommande har tagit ut en kursavgift på 2550 kronor som deltagarna själva betalar. RGMV:s uppfattning är att grundutbildningen självfallet ska anordnas utan kostnad för dem som på ideell grund vill göra en samhällsinsats.

http://www.rgmv.se/index.php/9-om-gmv/178-kursavgifter-for-att-bli-god-manNya BBIC 
Alla barn och unga i åldern 11-19 år som kommer i kontakt med socialtjänsten skall utredas, enligt kap. 11 1 § i Socialtjänstlagen. Oavsett om de bor i Skara, Malmö, Umeå eller kommer från Kabul, Asmara eller Mogadishu tillämpas samma utredning, BBIC. Under 2014 har Socialstyrelsen haft i uppdrag att utveckla och förbättra BBIC och till sommaren lägger de fram ett förslag till regeringen i syfte att den nya versionen ska ge sociala barn- och ungdomsvården förutsättningar att stärka rättssäkerheten, öka delaktigheten för barn och unga, förenkla arbetet och bidra till systematisk uppföljning. (2 februari 2015 Socialstyrelsen)  
BBIC som den används idag i mångt och mycket är en pappersprodukt av begränsat och varierande praktiskt värde för ensamkommande. Därför är det bra att Socialstyrelsen nu utarbetat en förbättrad version som kan bidra till att socialsekreterarna upprättar verklighets förankrade vårdplaner som är till nytta.

 http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015februari/nyabbicgerbattreochtydligarestod


 


Fler ungdomar riskerar att hamna i utanförskap

Många elever når inte målen i grundskolan och 2014 lämnade 12 700 elever grundskolan utan gymnasiebehörighet, vilket är mer än var åttonde niondeklassare, skriver Stefan Löfven, Helene Hellmark Knutsson och Gustav Fridolin i en debattartikel i DN 2015 03 28.

För de över 22 000 ensamkommande som under de senaste fem åren skrivits in i det svenska skolsystemet är statistiken ännu sämre. Det kan vara så många som 18000, som under perioden inte blivit behöriga till ett yrkes- eller högskoleförberedande gymnasieprogram. 


 


Organisationer mötte Morgan Johansson
 

Den 25 mars var RGMV, tillsammans med flera andra organisationer, inbjudna till ett möte med justitie-och migrationsminister Morgan Johansson. Information gavs om regeringens arbete med mottagande av asylsökande i Sverige, ny lagstiftning, pågående lagstiftningsarbete samt om EU-arbetet.
Bland annat diskuterades frågan om en meningsfull sysselsättning för asylsökande under väntetiden på Migrationsverkets beslut, som beräknas öka till tio månader på grund av den ökande tillströmningen. Flera synpunkter framfördes och bland annat lyftes frågan om att yrkesutbildningar kan vara meningsfulla under väntetiden. RGMV framförde därutöver betylsen  av  att de ensamkommande som ska utvisas eller överföras ges möjlighet att slutföra påbörjade studier innan utvisning eller överföring verkställs.           P-O Nygren
(Foto: Richard Hermansson/P4 Skaraborg 

Sveriges Radio)


Våldsbejakande extremism

Den 23 mars arrangerade polisen i östra Malmö och Malmö Islamic center en konferens om våldsbejakande extremism. Konferensen hölls i ett muslimskt center som också är en moské. Inbjuden till konferensen var Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, ett flertal olika organisationer och även P-O Nygren från RGMV.
http://www.samordnarenmotextremism.se/


Människohandel och sexuell exploatering 

Människohandel och sexuell exploatering är ett globalt problem som drabbar barn, unga och vuxna. Under den nationella konferensen 23–24 mars redogjorde företrädare från olika organisationer och myndigheter för den senaste forskningen, de nyaste rapporterna och de bästa verktygen. Länsstyrelsen i Stockholm har sedan 2009 arbetat med flera nationella regeringsuppdrag mot prostitution och människohandel. 
– Människohandel är vår tids slaveri, och att även barn utsätts gör det ännu värre. Det känns därför väldigt bra att vi lyckats samla de främsta experterna till denna konferens, uttalade sig landshövding  Chris Heister. 


 

 
Ny strategi för mänskliga rättigheter

Vid FN:s råd för mänskliga rättigheters 28:e session meddelade utrikesministern att Sverige inleder arbetet med en ny strategi för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Denna nya strategi är den tredje i sitt slag och skall ersätta den tidigare strategin från 2007. Den nya strategin kommer att ha ett bredare anslag än de tidigare då den också omfattar Sveriges internationella arbete för demokrati och rättsstatens principer.

Syftet med strategin är att bestämma hur Sverige i utrikespolitiken skall prioritera olika områden och hur vi skall arbeta i bland annat FN, EU och Europarådet. Strategin tas fram av Utrikesdepartementets enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt.

- Vi ser i dag ett ökat antal kränkningar av mänskliga rättigheter världen över, från konflikterna i Syrien och Ukraina, till att allt fler länder återgår till att använda dödsstraffet. Vi behöver därför angripa de här frågorna med ett bredare anslag, säger utrikesminister Margot Wallström. (Pressmeddelande 2 mars 2015 Utrikesdepartementet)JO-kritik mot socialnämnden i Säter 
Fem ensamkommande var placerade på ett HVB-boende på frivillig grund. Under sommaren 2013 var situationen på boendet turbulent och socialförvaltningen beslöt att hitta nya boendeplatser åt ungdomarna som då var 16 år gamla. Förvaltningen förde diskussioner om omplacering med de gode männen som därefter informerade ungdomarna om den planerade flytten.
I mål och ärenden som handläggs enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen har ett barn som fyllt 15 år rätt att föra sin egen talan. Även barnet får då ställning som part i målet eller ärendet. Den gode mannen företräder därmed inte längre ensam barnet. Socialförvaltningen borde därför också ha talat med barnen innan beslutet fattades för att klarlägga om de samtyckte till omplaceringen. Socialnämnden får kritik för att ha åsidosatt de grundläggande bestämmelserna i socialtjänstlagen om hur ärenden som rör barn som fyllt 15 år ska handläggas. (JO)
http://www.jo.se/PageFiles/6369/4860-2013Ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen för

flygbiljetter

Kammarrätten i Göteborg har den 25 juni 2014 beslutat att en somalisk kvinna kan få ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen för flygbiljetter till sig och sina fyra barn som hon skulle hämta i Etiopien. Kostnaden för flygbiljetter till henne och barnen var 21 000 kr som inte ansågs oskäligt högt. Domen innebär att det alltid går att pröva att söka bistånd enligt socialtjänstlagen hos sin socialförvaltning då man ska hämta sina barn. 
(Mål nr. 6691-13, Kammarrätten i Göteborg, avd. 3 som beslutat i målet.)Åldersbedömning
Under 2014 skrevs åldern upp till över 18 år på ensamkommande asylsökande i 363 fall,  vilket motsvarar 5 %  av antalet ensamkommande barn/unga under perioden (7049). 161 av dessa gjordes med medicinsk utredning och 202 utan. Långt ifrån alla åldersbedömningar följer således Socialstyrelsen anvisningar och orsaken är svårighet att upphandla tjänster av sjukhus, uppger MV:s presstjänst.
Det är RGMV:s uppfattning att Migrationsverkets tillämpning måste förtydligas och att enbart tillämpa radiologiska tester kan inte anses vara tillförlitligt. Migrationsverket ska åläggas att striktare följa den vägledning som Socialstyrelsen lämnat med krav på att i åldersutredningen ska ingå en pediatriks bedömning och att utlåtandet från såväl den pediatriska bedömningen som handleds- och tandröntgen granskas av en person med fackkunskap. 
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012juni/aldersbedomningavensamkommandebarnMuntlig utredning
 

,
Bo Stefan Lundqvist

I normalfallet är MV:s tjänstemän kompetenta och serviceinriktade och de utredningar som görs är noggranna och omsorgsfulla. Men i personalstyrkan på 4000 anställda, som snart ska bli 5500 finns tyvärr undantag, vilket gode mannen Bo Stefan Lundqvist fick erfara vid en muntlig utredning.
-Min kille från Somalia som sökte asyl i oktober fick äntligen sin utredning i går. Han har mått mycket dåligt och fyller 16 nu snart i mars. Alla som varit kontakt med honom från mig till boendet till vården och skolan har inte ifrågasatt hans ålder. Nu när vi sitter på utredningen så säger utredaren efter en lång absurd detaljutfrågning om hans asylskäl, "så var det här med åldersbestämning, vilket är för dyrt, det har MV inte råd med, men jag ifrågasätter om du är under 18 år, du måste hitta  bevis eller intyg för detta till nästa gång och nu avbryter vi här (efter knappt 2 timmar) Killen frågar: " När blir det? -"Vet inte det kan dröja ett par månader" Ombudet och jag tittar på varandra och tror inte våra öron. Sorti. Vad göra mer än att skaffa utlåtanden om ålder från alla berörda parter? (Bo Stefan Lundqvist, god man/vårdnadshavare)En effektivare Sfi-utbildning
Regeringen har lämnat propositionen Ökad individanpassning - en effektivare sfi- och vuxenutbildning till riksdagen. Regeringens ambition är att utbildningen bättre ska anpassas efter varje students individuella behov och förutsättningar. Detta förväntas i sin tur leda till förkortad sammanlagd studietid, ökad genomströmning och mindre risk för onödigt höga studieskulder. Utbildning i svenska för invandrare ska inte längre vara en egen skolform inom skolväsendet utan ska i stället ingå i skolformen kommunal vuxenutbildning. Folkhögskolan behåller sin rätt att arbeta med SFI. (Prop. 2014/15:85 Utbildningsdepartementet, 17 mars 2015)


Pojkkläder öppnar dörren till friheten
De kallas "bacha posh". För fem år sedan publicerade Jenny Nordberg den första artikeln om Afghanistans förklädda flickor, som lever som pojkar i ett av världens mest konservativa och segregerade samhällen. För SvD:s räkning har hon nu tillsammans med fotografen Sandra Calligaro åkt tillbaka till Kabul, och SvD kan i dag visa världsunika bilder på några av de förklädda flickorna som drömmer om en framtid i frihet utan tvångsgifte och ett traditionellt liv i ett krigshärjat land. 
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/pojkklader-oppnar-dorren-till-friheten_4383765.svd

 Information
Riksföreningen RGMV är till för för dig som är god man/vårdnadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga. 

Kontakt

KatarinaNyberg mobil 0739912875

P-O Nygren mobil 070 2372910

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Hemsida www.rgmv.se

Facebook RGMV

Twitter RGMVSE

Medlemskap www.rgmv.se 

Prenumeration på nyhetsbrev görs på www.rgmv.se


Redaktörer Karin Senter och Johnny Samuelsson

Nyhetsbrev nr. 3 2015

God man-jour

RGMV:s uppmaning till Överförmyndaren i landets kommuner att upprätta en förteckning över intresserade och lämpliga gode män, som skall finnas tillgänglig på Migrationsverkets ankomstenheter, har inte hörsammats.

Den långsamma hanteringen av att förordna gode män till ensamkommande barn/unga kan möjligen förklaras av  underbemaning på ÖF, bristen på gode män och kanske även en rutinmässig handläggning. Oavsett orsaken är det inte acceptabelt, att en god man inte finns närvarande  för att ge stöd, bevaka rättigheter och bekräfta asylansökan när barn/unga registreras på ankomstenheten. Länsstyrelsen, som har ett tillsynsansvar, och ÖF måste ta ansvar för att mottagningen av ensamkommande barn/unga sker på ett rättssäkert sätt och inrätta god man-jourer.

 


 

God man kvarstår tills föräldrarna registrerats

Överförmyndaren får inte omedelbart entlediga den gode mannen om barnets föräldrar kommer till Sverige eftersom föräldrarna inte blir registrerade som vårdnadshavare hos Skatteverket utan utredning. Att Migrationsverket och socialtjänsten erkänner föräldrarna har ingen rättslig betydelse. Det är i stället först när Skatteverket, med stöd av gällande lagstiftning, registrerat föräldrarna som vårdnadshavare som överförmyndaren entledigar den gode mannen. Om entledigande sker dessförinnan står barnet utan legal ställföreträdare vilket strider mot gällande lag. (SKL, Avdelningen för juridik Eva von Schéele)

 


 

God mans ansvar

Den världsomfattande handeln med barn och unga kan innebära att de som söker asyl i Sverige är i människohandel och utnyttjas för sexuella syften, arbete, stölder, tiggeri och narkotikahandel. Att vara uppmärksam på sådana omständigheter och ha en beredskap för att möta den problematiken liksom att barn och unga kan tvingas till omskärelse, barn-och tvångsäktenskap eller rekryteras som soldater i utlandet, är en del av uppdraget.

 


 

Införandet av barnkonventionen i svensk lag

Regeringen beslutade den 19 februari att ge barnrättighetsutredningen ett tilläggsdirektiv med inriktning mot att göra FN:s barnkonvention till svensk lag. (Åsa Regnér, Barn- äldre- och jämställdhetsminister)

http://www.regeringen.se/sb/d/19789/a/254532

 


 

Tvångs- och barnäktenskap

"Riksdagen antog den 27 maj 2014 en ny lag mot tvångsäktenskap och barnäktenskap – men hittills har inga anmälningar lett till åtal. Förundersökning efter för­under­sökning läggs ned av landets åklagare, vilka jobbar med att utreda misstänkta tvångsäktenskap, barnäkten­skap och vilseledande äktenskapsresor. Sedan den den nya lagen trädde i kraft har sammanlagt 16 polisanmälningar gjorts. Två ­förundersökningar pågår fortfarande, och än så länge har alltså ingen misstänkt gärningsman fått stå till svars för sina handlingar i domstol, visar Åklagarmyndighetens statistik." (Metro)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/JuU30/

 


 

Tog sig ur ett tvångsäktenskap

"Fatima var 16 år när hon ­lurades att följa med på en resa till hemlandet. När hon kommit fram förklarade hennes föräldrar och syskon att hon hade skämt ut dem genom att ha pojkvänner och att klä sig utmanande. Tvångs-äktenskapet med en kusin var ett sätt att rädda familjens heder.

–   Deras syfte var att jag skulle bli gravid, och sedan skulle det bli för svårt för mig att gå vidare och släppa min man. När jag inte ville sa de till mig att om jag protesterade så fick jag ­aldrig åka tillbaka hem, och att de skulle riva mitt pass. Fatima tänkte att hennes enda chans var att spela med.

–   Jag var arg, men jag ­visste redan då att jag inte ville leva det livet. Jag bestämde mig för att jag måste göra någonting åt saken. Det kändes som att det var jag mot alla andra. Efter några månader fick hon resa tillbaka till Sverige för att de svenska myndigheterna inte skulle bli misstänksamma. Då slog hon larm till socialtjänsten – och placerades i en fosterfamilj, långt bort från föräldrarna.

–   Jag gick vidare, studerade och utbildade mig. ­Sedan träffade jag en man som familjen inte godkände, och nu lever jag återigen med en hotbild mot mig." (Metro)

 


 

 

         Aden Ruki

Bryta traditioner

I Afar i Etiopien arbetar FN:s befolkningsfond UNFPA för flickors rättigheter. Klanledaren Aden Ruki leder dialoggrupper för andra klanledare och byäldsten i syfte att stoppa könsstympning och barnäktenskap. Projektet har ambitionen att involvera alla i samhället, bryta gamla traditioner och få människor att förstå att barnäktenskap och könsstympmimg skadar flickornas utveckling och därmed också hela samhället. (Svenska FN-Förbundet)


Sjuttonårig  Lundabo tros ha anslutit sig till IS

-IS försöker just nu locka både killar och tjejer från Västeuropa för att bygga upp kalifatet och det islamska idealsamhället. De lockas med utopin om att de ska vara med om att bygga den nya nationen, säger Magnus  Ranstorp, terrorexpert vid försvarshögskolan. (Sydsvenskan)

De senaste fem åren har över 22000 ensamkommandre asylsökande barn/unga, flertalet i åldern 16 till 18 år, registrerats vid Migrationsverkets ankomst enheter. Enligt obekräftade uppgifter från polisen kan en del av dem anslutit sig till terrororganisationer och fler kan vara på väg eller har planer att ansluta sig. Enligt media åkte en sjuttonåring i Lund till Syrien i i början av året.
Religiösa samfund, politiska nämnder, ansvariga myndigheter och gode män vårdnadshavare, måste samverka för att  förhindra att dessa ungdomar som kan befinna sig i riskzonen att rekryteras.

Konkreta åtgärder som omedelbart kan vidtas är som exempel att kommunerna uppmärksammar gode män/vårdnadshavare om risken för att ensamkommande rekryteras och vid de utbildningar ÖF anordnar för gode män låta rekryteringsfrågan ingå. Socialtjänsten har möjlighet att ta  upp frågan i samband med BBIC utredningar och skolorna att informera ungdomar som placerats i förberedelseklasser eller språkintroduktion. Det kan ske i samverkan med den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism och polis.

http://www.samordnarenmotextremism.se/

www.rgmv.se


 

 

 Anders Ygeman


Ny nationell strategi mot terrorism

Innan sommaren hoppas inrikesminister Anders Ygeman (S) kunna presentera den nya nationella strategin mot terrorism.
-Det här är något som är ett relativt nytt fenomen, och ett som utvecklas. Då behöver vi se över den verktygslåda som polisen och säkerhetspolisen har för att följa vilka som reser i väg och de som överlever och kommer hem, säger han. (Regeringen)
Statskontoret som har regeringens uppdrag att utvärdera den handlingsplan som kom 2012 för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism kommer under våren 2015 redovisa resultatet av utvärderingen. Stadskontoret har anledning att föreslå regeringen att Länsstyrelser, Socialstyrelsen, Skolverket och kommuner vidtar särskilda åtgärder inom detta område. Att myndigheterna bara ingår i en referensgrupp är inte tillräckligt.


Tilläggsdirektiv till arbetet mot vålds-bejakande extremism

Regeringen har i dag beslutat om tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Regeringens nationella samordnare Mona Sahlin får ytterligare mandat och resurser för att utveckla insatser. Presmeddelande 12 mars 2015, Kulturdeparetementet http://www.regeringen.se/sb/d/19699/a/255707?utm_source=Regeringskansliet&utm_medium=RSS&utm_campaign=Pressmeddelanden%20fr%C3%A5n%20regeringen.se


 

Folkhögskolestudier för nyanlända ungdomar

En yrkesintroduktions utbildning eller studier på en folkhögskola kan vara alternativ till den dåligt anpassade utbildning som idag erbjuds äldre nyanlända elever i gymnasieålder. Redan idag tar många Folkhögskolor emot ensamkommande ungdomar och på vissa håll har man även startat HVB så att även de under 18 år kan bo på skolan.

Det är angeläget, oavset studieform, att alla  ungdomar får en ändamålsenlig utbildning, det stöd som behövs för att klara av studierna och att de som skall utvisas eller överföras ges möjlighet att sluttföra en påbörjad utbildning innan beslutet verkställs.
http://www.folkhogskolesparet.se/

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Fa-extra-stod/Ar-du-under-25-ar-.htmlÖverförd

Under 2014 överfördes 51 ensamkommande barn/unga enligt förordningen i Dublin ll till första asylland enligt uppgifter från Migrationsverket. För Qassim, som överförts till Malta  är den utbildning han fick i Sverige som gav några godkända betyg i grundskolan inte till någon nytta. Varje dag sitter han tillsammans med andra flyktingar längs vägkanten utanför Marsalägret, eller vid rondellen i Hal Far i väntan på att en bilist ska stanna och erbjuda dem jobb.
En yrkesutbildning hade gett honom andra  möjligheter. Nu får han i bästa fall tillfälliga underbetalda jobb på byggen, eller på hotell och restauranger hos mindre seriösa arbetsgivare. Lönen kan då ligga på 1–3 euro för en hel dag. Någon ljus framtid är inte i sikte; livet handlar mer om att få mat för dagen och hitta någonstans att sova.Våld i skolan

Antalet anmälningarom våld i skolan, som Arbetsmiljöverket betraktar som allvarligt, ökade mellan 2012 och 2014 med nästan 40 procent, enligt Ekot. Under samma period steg skolornas anmälningar om allvarliga hot med 20 procent.

– När siffrorna är så pass tydliga så måste det ha blivit en ökning, men skolan kan i vissa fall också ha blivit ännu duktigare på att se risken och att anmäla den, säger Arbetsmiljöinspektör Ingela Eriksson Settergren. (Dagens Eko) 


Handläggningstider för ensamkommande

Handläggningstiden för ensamkommande har varierat under åren, vilket nedstående sammanställning från Migrationsverket visar:

2005    116  dagar

2006    148   "

2007    185   "

2008    141   "

2009    115   "

2010    146   "

2011    144   "

2012      98   "

2013     120  "

2014     143  "

2015     162  "

Beroende av vilket land de kommer ifrån kan den angivna tiden bli längre eller kortare. Till utredningstiden tillkommer en till tre veckor innan delgivningen av beslutet sker. Sammantaget en lång väntetid som präglas av  av förhoppningar och oro samtidigt som vardagen i olika avseenden ska fungera.


Swedish Migration Agency

Migrationsverket byter namn på engelska. Namnbytet görs i samband med den omorganisation som Migrationsverket nu genomför, och ska tydliggöra att myndigheten är ett verk och inte en styrelse. Det gamla namnet, Swedish Migration Board, ska därför inte längre användas. Namnbytet genomförs successivt på Migrationsverkets webbplats och produkter.


 

 

Eva von Shéele


Bistånd beviljas inte retroaktivt

Den särskilt förordnade vårdnadshavaren för en 17-åring ansåg att det var viktigt för den unge att få resa till Afghanistan för att träffa sin mor och  sina systrar. För att få råd till biljetten lånade han pengar av sin bror. Därefter ansökte han om ekonomiskt bistånd enligt SoL. Kommunen avslog ansökan med motiveringen att den unge redan lånat pengar och köpt resan.

Förvaltningsrätten avslog den unges överklagande med bedömningen att 17-åringen själv betalat resan innan han ansökte om bistånd med hjälp av privat lån och att ekonomiskt bistånd inte kan beviljas retroaktivt, enligt huvudregeln. 


Domen överklagades till kammarrätten som fastställde förvaltningsrättens dom och avslog överklagandet. I sin bedömning sa rätten, förutom vad som tidigare framhållits, att den unge kunde betala av sin skuld med studiebidrag och feriearbete. Inte heller har det framkommit att resan var akut.

Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4796-14, meddelad 2015-01-12.
(SKL, Avdelningen för juridik Eva von Schéele)


 

    Fredrik Beijer


Oberoende granskning av språkanalyser

Migrationsverket har låtit göra en oberoende granskning av tre kritiserade språkanalyser. Granskningen har gjorts av den nederländska migrations-myndigheten, och resultaten ger stöd för de slutsatser som drogs i de svenska språkanalyserna.

http://www.migrationsverket.se/OmMigrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-03-03-Oberoende-granskning-stodjer-resultat-av-sprakanalyser.htmlSpråkanalys med kunskapskontroll 

Om Migrationsverket vid asylutredningen uppfattar att det finns en osäkerhet om den sökandes uppgifter vad avser hemort och identitet, kan de erbjudas en direktanalys för att göra de uppgifter som lämnats sannolika. RGMV har ingen annan uppfattning än att det är bra att den möjligheten ges men anser att det finns en  osäkerhet med språkanalyser, och hur de genomförs i barn- ärenden. Den oro som finns hos gode män och offentliga biträden om att språkanalyser inte görs professionellt och av kvalificerade analytiker måste MV ta på allvar så att ett rättssäkert förfarande kan garanteras. 


 

HVB-företag som driver friskolor har hög lönsamhet

36 av aktiebolagen med HVB- och LSS-hem driver också en eller flera friskolor. Det framgår av en jämförelse som Lärarnas tidning har gjort mellan HVB/LSS-registren från Inspektionen för vård och omsorg och Skolverkets skolregister. 

En tredjedel av aktiebolagen ingår i stora koncerner. Det gäller till exempel Attendo individ och familj AB som driver Broarps skola och hör till den riskkapitalägda Attendo­ koncernen. Solhaga gruppen, Frösunda, Humana och Team Olivia är andra stora vårdkoncerner med skolor. Men många HVB-hem och skolor är småföretag. Ett sådant litet företag är Pilevallens vård och behandling AB, som är lönsammast av friskolehemmen där vinstmarginalen var 39,5 procent 2013. Övriga 13 13 bolag hade en vinstmarginal på över 10 procent.  (Lärarnas tidning)


Information

Riksföreningen RGMV är till för för dig som är god man/vårdnadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga. 

Kontakt:

Katarina Nyberg 

mobil: 0739 912875  

P-O Nygren 

mobil: 0702 372910 

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hemsida: www.rgmv.se

Facebook RGMV, Twitter RGMVSE

Medlemskap: www.rgmv.se


Redaktörer Karin Senter  Johnny Samuelsson

 

 

 

 

 

 

 

 

RGMV 

Bättre förutsättningar för gode män vårdnadshavare                    

 

Nyhetsbrev nr 2 2015

 

 

 

 

Fortsatt många asylsökande under 2015 – behovet av boendeplatser ökar

Antalet asylsökande i Sverige fortsätter att ligga på höga nivåer under 2015, enligt Migrationsverkets första prognos i år. Huvudscenariot är 90 000 asylsökande, varav 8000 ensamkommande barn/unga, vilket gör att behovet av boendeplatser för asylsökande kommer att öka markant även i år.

Enligt Migrationsverkets analyser i denna prognos, minskar inte behoven och motivationen för människor att ta sig från konfliktdrabbade områden till Sverige. Men det är framför allt framkomligheten på migrantrutterna till Europa, samt enskilda EU-länders ageranden, som påverkar hur många människor som kommer att söka skydd i Sverige de kommande åren.

 


 

Statligt ägda asylboenden utreds

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att bland annat bedöma huruvida det finns ekonomiska förutsättningar för staten, särskilt vad gäller långsiktig kostnadseffektivitet, att förvärva fastigheter och genom ny- eller ombyggnad skapa fler och billigare boenden för asylsökande. Utöver kostnadseffektivitet ska även juridiska och praktiska möjligheter bedömas. I uppdraget ingår även att inventera befintligt statligt fastighetsbestånd som kan användas av Migrationsverket för asylboende. (Justitiedepartementet)

 


 

SiS placeringslösning för ensamkommande

Låsta ungdomshem har blivit en placeringslösning för en del ensam-kommande barn som Socialtjänsten av olika skäl flyttat från boenden. Det handlar ofta om att unga utan någon påtaglig beteendeproblematik, som inte har begått något allvarligt brott, frihetsberövas. Frihetsberövandet är ett av de starkaste ingripanden som staten kan göra mot enskilda.
Denna typ av placeringslösning skapar en växande frustration inom statens institutionsstyrelse (SiS), den myndighet som driver de särskilda ungdomshemmen. När en ungdom placeras på ett av Sveriges 24 särskilda ungdomshem så måste SiS ta hand om ungdomen, hur ogrundad de än tror att placeringen är. Många inom SiS upplever att ensamkommande flyktingbarn frihetsberövas på vagare grunder än andra ungdomar. Uppfattningen att ensamkommande flyktingbarn särbehandlas negativt är spridd inom SiS. SiS-hemmen är inte rätt plats för dem som bara uppvisat attitydproblem på ett HVB-hem. (Katarina Nyberg)

(Enligt SiS placerades 126 ensam-kommande på särskilda ungdomshem under 2014.)

 Långa handläggningstider och bristande tillsyn 

När lagar och förordningar inte efterföljs av myndigheter och förvaltningar på central, regional och lokal nivå eller tolkas på ett sådant sätt som lagstiftaren inte avsett innebär det problem för gode män vårdnadshavare. Ännu allvarligare är det när de myndigheter som har tillsynsansvar för att lagar och förordningar efterföljs inte utvecklat en fungerande tillsyn. Regering och riksdag måste se till att så sker. 
Orimligt långa handläggningstider är utmärkande för många myndigheter och förvaltningars handläggning. Anmälningar som görs för att påtala missförhållanden handläggs under så lång tid, att de omständigheter som föranlett anmälan kvarstår utan åtgärder. Anmälningar om felaktigheter som inte prövas inom rimlig tid är oacceptabelt och särskilt allvarligt är det när det gäller barn och unga i en utsatt situation. 

 Långsam handläggning i tillståndsärenden
Beslutet i korthet: Med anledning av ett flertal klagomål inledde JO en granskning av Migrationsverkets handläggningstider i ärenden om uppehållstillstånd på grund av anknytning och arbete samt om uppehållskort under perioden 2011–2013. Granskningen avsåg även skillnaderna i handläggningstid mellan ansökningar via webb och ansökningar på papper samt mellan ansökningar om arbetstillstånd hos certifierade arbetsgivare och andra. Av granskningen framgår att handläggningstiderna i många fall är orimligt långa och inte sällan kraftigt överskrider författningsreglerade frister. http://www.jo.se/PageFiles/5990/5497-2013.pdf

 MV:s handläggningstider i barnärenden

Sverige är det land i Europa som tar emot flest ensamkommande och under 2015 väntas enligt MV:s prognos omkring 8000 söka asyl här. Det innebär att handläggningstiden, som i januari i år var 158 dagar, sannolikt förlängs ytterligare och att trycket på kommunerna ökar i olika avseenden, inte minst på en redan hårt belastad Barn-och ungdomspsykiatri.

 IVO polisanmäler Mölndals kommun

För att lösa den akuta bostadssituationen som råder för ensamkommande flyktingbarn har flera kommuner medvetet anlitat privata boenden som saknar tillstånd. Nu kräver Inspektionen för vård och omsorg en förklaring av kommunerna, samtidigt som de har polisanmält de privata aktörerna.

Mölndals kommun, som är ankomstkommun för många flyktingar, menar att man inte har haft något val.

– När man inte har någonting att välja på, när det inte finns platser, då får man göra vad nöden kräver. Vi har vänt oss till företag som tidigare har haft uppdrag för oss och vi är trygga med det, säger Birgitta Korpe, som är tillförordnad chef på Enheten för ensamkommande i Mölndal.

– Man får inte bedriva sådan här verksamhet utan tillstånd, just för att här ska det bo barn. Deras säkerhet måste garanteras, säger Maria Björklund, enhetschef på Ivo i område sydväst. ((SVT)

RGMV anser att det är bra att det ställs krav på boendena men IVO:s långa handläggning av tillståndsärenden, 4-6 månader, försvårar för kommunerna att anordna boenden för ensamkommande barn/unga. 

 


Rättsosäkert när asylprocessen påbörjas utan en god man 

En god man enligt lag skall bistå barn/unga med asylansökan och bekräfta den. Men asylprocessen påbörjas rutinmässigt utan att en god man är närvarande vid registreringstillfället på Migrationsverkets ankomstenhet. Det får till följd att asylsökande barn/unga i en utsatt situation inte får det stöd som kan anses behövas och att ingen bevakar deras rättigheter. Migrationsverket ser positivt på en god man-jour men trots att RGMV har uppmärksammat SKL och ÖF på förhållandet har inga åtgärder vidtagits.

 


 

God mans uppgift att samtala om utvisning

Det är  inte alltid som resan till  Sverige blir som anhöriga eller  barn/unga hoppats på. Omkring 25–30 % av ensamkommande barn/unga får beslut om utvisning till hemlandet eller överföring till första asylland. När ett förväntat beslut om uppehållstillstånd i stället blir till ett besked att den unga ska lämna landet sätts barn/unga på hårda prov och i många fall påverkas också den gode mannen. Oavsett om man är nybliven eller erfaren god man är det inte lätt att samtala med barn/unga som man lärt känna att de ska lämna den svenska välfärden, men det är en del av uppdraget.  www.rgmv.seDelgivning av beslut i asylärenden 

En förenklad delgivning är till fördel för ensamkommande barn/unga som därmed får besked lite fortare. Gode mäns restid och resekostnader kan också minskas. Ett möte som tar mindre än en timme, skulle kunna erättas av ett telefonsamtal. Av vad som framgår av Förvaltningsrättslagen 21 § är delgivning på telefon ett möjligt alternativ och torde underlätta även för handläggare på MV och minska de kostnader som nuvarande tillväga-gångssätt innebär. www.rgmv.sePassiv rekrytering av gode män
 

Det är ett växande problem för  kommunerna i hela landet att hitta gode män, framförallt i de mindre kommunerna och problemet bli värre framöver om ingenting görs. En orsak till problemet är att överförmyndarna i många kommuner är underbemannade och inte har den tid som krävs för att kunna rekrytera nya gode män. Dessutom har det förebyggande arbetet att locka fler till uppdraget inte har varit tillräckligt. Utbildning för gode män

Det är oklart i vilken omfattning den utbildning som ÖF från årsskiftet ålagts att anordna kommit igång och vilken kvalitet den håller. RGMV har erbjudit samtliga ÖF i landet att hjälpa till med såväl utbildning som rekrytering men gensvaret har varit svagt eller uteblivit helt. www.rgmv.se Förlorad arbetsinkomst

Är det någon som vet, undrar en god man,  om man kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst från Migrationsverket när man måste gå på asylutredning? Mötet är  9.30 och jag har ingen möjlighet att ta ledigt utan att förlora på det rätt mycket... Gjorde så förra månaden, men nu tänkte jag fråga om man kan få någon ersättning. Annars förlorar man på uppdraget om man har ett sådant möte i månaden. Hur gör ni andra?Migrationsverkets arbetar för att upptäcka hot mot Sveriges säkerhet och krigsbrott

Att hjälpa Säkerhetspolisen (Säpo) att förebygga terrorism och upptäcka personer som misstänks för folkrättsbrott ingår i Migrationsverkets uppgifter. Verket har därför ett nära samarbete med Säpo och Polismyndigheten. Dessutom ska verket anmäla varje misstanke om folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser till polisen.Ansluter sig till terrororganisationer

Flertalet ensamkommande ungdomar tar avstånd från terrororganisationer och låter sig inte rekryteras, utan försöker skapa sig ett bra liv i Sverige. Men hur vanligt är det att de dras till terroristorganisationer som IS, al-Shabaab och Boka Haram?

Uppgifter från Säpo visar att minst hundra ungdomar rekryterats och rest till Syrien, Irak eller länder i Afrika sedan 2012, men det kan röra sig omkring 300 eller fler. Enligt obekräftade uppgifter från polisen i Göteborg ingår ett antal ensamkommande ungdomar i de siffror som redovisats. 

RGMV har en viss samverkan med Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism i syfte att informera gode män/vårdnadshavare om situationen. www.rgmv.seÅtgärder mot våldsbejakande extremism

Utbildningsmaterialet Samtalskompassen kan öka kunskapsnivån om vålds-bejakande extremism, samtidigt som vi förbättrar förutsättningarna för ett brett förebyggande arbete, säger Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.

Utbildningsmaterialet riktar sig till dem som möter personer i riskzonen för radikalisering, framför allt unga. Det innehåller information om olika extremistmiljöer, stöd för dialog med unga samt stöd för samverkansgrupper ute i landet. http://www.samordnarenmotextremism.seUnderlättar kontakt med myndigheter

På fyra orter startar nu servicekontor där myndigheter och kommunen tillsammans ska ge ett samlat stöd till nyanlända. Syftet är en snabbare etablering i samhället.

– Nyanlända ska slippa att slussas mellan olika myndigheter och istället få ett samlat stöd på ett kontor. Det blir också en smidigare kommunikation mellan myndigheterna vilket ger individen ett bättre stöd, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL. De kommuner som deltar är Norrköping, Alingsås, Ljusdal och Borlänge. (SKL)Utbildningspolitik för en bra start i Sverige

I en promemoria 2015-02-22 presenterar regeringen i sju punkter förslag om utbildning för nyanländas etablering i Sverige: 

1.  Fler lärare med utländsk bakgrund

2.  Studiehandledning på modersmål 

3.  Höjning av nyanlända elevers studieresultat

4.  Individanpassad Sfi-utbildning

5.  Kompetensutveckling till rektorer och lärare

6.  Stöd till skolor med tuffa förutsättningar

7.  Fjärrundervisning på modersmål.


RGMV konstaterar att förslagen är bra och i stort överensstämmer med de förslag och synpunkter vi framfört vid möten och i skrivelser till Utbildningsdepartementet. För dem som skall utvisas eller överföras innebär en individanpassad utbildning att de kan återvända till hemlandet med hedern i behåll eller är bättre förberedda i första asylland. Men det skall särskilt beaktas att flertalet nyanlända elever är i åldern 16–18 år och att den utbildning som erbjuds anpassas till denna åldersgrupps förutsättningar.

http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/46/24/7ab7d25b.pdfErsättning för asylsökandes skolgång

Statens ersättning för asylsökandes barns skolgång  motsvarar endast två tredjedelar av vad andra elever kostar, resten måste kommunerna skjuta till, skriver Per-Arne Andersson, avdelningschef Sveriges Kommuner och Landsting, i ett debattinlägg där han vädjar till staten att snabbt se till att ordna ett bättre flyktingmottagande. (SKL)


 

Åsa Regnér mötte BO, Fredrik Malmberg
Fokus för mötet var att diskutera hur barnperspektivet beaktas vid ingripanden mot barn och ungdomar samt formerna för ett kommande uppdrag till Barnombudsmannen.

- Vi har idag tagit nya steg i arbetet med att stärka de mest utsatta barnens situation, säger Åsa Regnér, barnminister.

Åsa Regnér och Fredrik Malmberg diskuterade innehållet i ett kommande uppdrag till Barnombudsmannen. Det handlar om förutsättningar för att skydda de mest utsatta barnen och vikten av att lyssna på dem. De lyfte även det fortsatta arbetet med FN:s barnrättkommittés rekommendationer till Sverige. (Socialdepartementet)BO kallade myndigheter

Barnombudsmannen kallade Polisen, Migrationsverket, Socialstyrelsen och Skolverket till överläggning om hur Sverige bättre kan tillvarata ensamkommande asylsökande barns rätt till skydd.

Ensamkommande asylsökande barn har samma rätt till skydd och omvårdnad som andra barn i Sverige. Det säger FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

– Jag är mycket oroad över att ensamkommande barn försvinner och att alltför lite görs för att skydda barnen. Jag känner också oro över att dessa barn inte alltid får sina rättigheter tillgodosedda, säger barnombudsman Fredrik Malmberg. (BO)Hård FN-kritik mot svensk barnrätt

FN:s barnrättskommitté kritiserar i en rapport Sverige för att inte följa barnkonventionen. På ett antal punkter riktas kritik mot hur barns rätt tas till vara i Sverige. Barns rätt i migrationsfrågor är ett av de områden där Sverige får kritik av FN. Svensk lag föreskriver inte att barn ska höras i asylprocessen. Inte heller ställs krav på att man ska undersöka om barnen har egna asylskäl, som till exempel att de riskerar att bli bortgifta eller att tvingas bli barnsoldater.
”Det är hårdare kritik än vad jag väntade mig. När det gäller asylutredningar där barnen inte får höras, där bryter Sverige mot barnkonventionen”, säger Unicefs programchef Christina Heilborn till SVT. Sverige får också kritik för hur barn behandlas när de frihetsberövas. Det gäller både de barn som misstänks för brott och barn som blir tvångsomhändertagna. (SVT)FN listar 208 krav på Sverige

Sverige måste göra mer för att få bukt med främlingsfientligheten. Det anser FN:s råd för mänskliga rättigheter efter en granskning. Rådet listar 208 åtgärder som Sverige borde vidta. Inför förhöret i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève har ett antal FN-kommittéer gett sin bild av hur Sverige följer FN-konventionerna för mänskliga rättigheter, skriver Svenska Dagbladet. Förhöret ledde till sammanlagt 208 rekommendationer för att förbättra förhållandena. Den svenska regeringen har accepterat 138 av dem, bett att få återkomma med en åsikt om 44 och förkastat 26.
De flesta av rekommendationerna rör främlingsfientlighet, diskriminering och hatbrott. Rekommendationer om att ”bekämpa diskriminering, rasism och främlingsfientlighet mot afrosvenskar, muslimer, utrikesfödda och migranter” återkommer flera gånger. (Publikt)


 

 

 

Somalia har ratificerat Barnkonventionen
Somalia har ratificerat Barnkonventionen. Somalia är det 195:e landet som skriver under. De stater som ännu inte ratificerat barnkonventionen är USA och Sydsudan.

– Genom att ratificera barnkonventionen investerar Somalias regering i barnens välmående och därmed också i landets framtid, säger UNICEFs högste chef Anthony Lake. Det centrala budskapet i konventionen är att varje barn förtjänar en bra start i livet och vad kan vara viktigare? (UNICEF)Många unga i utanförskap

Risken att hamna i NEET (Not in Employment, Education or Training) är ojämnt fördelat över landet och mellan olika grupper av unga, visar LOs rapport Unga vuxna som varken arbetar eller studerar 27,4 procent av de i NEET-gruppen är utrikesfödda medan det endast är 13,5 procent utrikes födda i hela åldersgruppen. Det finns alltså en kraftigt överrepresentation av utrikes födda. Det är också vanligare att unga med en lägre utbildningsgrad och unga med korttidsutbildade föräldrar har svårare att etablera sig i arbetslivet. Enligt rapporten har andelen unga som står utan arbete eller studier ökat med 1,2 procentenheter sedan 2006. Ökningen har skett i åldersgruppen 20–25 år. Rapporten visar också att av de unga som år 2000 var utan arbete eller studieplats har cirka 100 000 aldrig tagit sig in i aktivitet. (LO)


 
Projektet på väg
Minja Hjort är etnolog på Stockholms stadsmuseum och arbetar med att dokumentera hur människor lever i Stockholm. Just nu undersöker hon ensamkommande ungdomars situation genom projektet På väg. De flesta ensamkommande ungdomar som kommer till Sverige har rest genom stora delar av Europa i lastbil, bil eller båt, utan att veta vart de är på väg.

Att leva i Stockholm och försöka bygga upp ett nytt liv utan föräldrar är minst sagt komplext. Ungdomarnas inkludering i samhället och möjlighet att skapa ett hem är delvis villkorad av andra. Många behöver ta ett stort ansvar själva för att ta kontakt med personer utanför det boende de har placerats på. Den nya situation som ett permanent uppehållstillstånd innebär ställer krav på att ungdomarna snabbt kan sätta sig in i studier, söka jobb och ordna en egen bostad. Många har ett rikt socialt liv men kan ändå känna sig ensamma, när minnen och tankar på familjen tar över känslorna i vardagen.  http://www.sak.se/news/?post_id=11601 


Afghanska barn får hjälp ut i ljuset
Funktionsnedsatta barn i Afghanistan lever ett hårt liv. Ofta göms de undan i hemmen av sina föräldrar. 15-åriga Qurbans liv tog en ny vändning när han fick hjälp till skolgång av Svenska Afghanistankommitén.

http://www.sak.se/news/?post_id=11572Muhammed räddades av Mare Nostrum

Minst 218 000 migranter och flyktingar har tagit sig över Medelhavet under 2014, men ett stort antal har också omkommit, enligt UNHCR.

Muhammed, en ensamkommande femtonåring från Somalia, som nu bor på ett HVB i Sverige är en av många som räddades av Mare Nostrum sedan han hamnat i vattnet utanför Maltas kust. Fler skulle kunna räddas men syftet med EU:s gränsbevakningsoperation Triton, som ersatt Italiens Mare Nostrum, är i första hand att bevaka EU:s gränser och kontrollera illegal invandring – inte att vara en räddningsstyrka som räddar nödställda långt ut till havs. 

Svensk invandringspolitk under 500 år
Invandring till Sverige har förekommit sedan grundandet av det svenska riket på medeltiden. Invandringens omfattning och karaktär har dock förändrats över tid och regelverket kring invandring har varierat mellan olika epoker. Boken ”Svensk invandringspolitik under 500 år: 1512-2012” skriven av Julia Boguslaw ger översikt över svensk invandrings- och invandrarpolitik under de senaste fem århundradena.

 Stockholms universitet

Aycan Celikaksoy, forskare vid SOFI och SULCIS, har publicerat ett nytt working paper som undersöker migranterna från Turkiet i Sverige. I samband med publiceringen kommer Aycan Celikaksoy även att hålla ett seminarium under våren som är samarrangerat av SULCIS och SUITS.

 Information

Riksföreningen RGMV är till för för dig som är god man/vårdnadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensam-kommande barn/unga. 

Hemsida www.rgmv.se Kontakt 
Katarina Nyberg mobil 073 9912875 P-O Nygren mobil 070 2372910 E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Medlemskap www.rgmv.se Facebook RGMV Twitter RGMVSE


Redaktörer:

Johnny Samuelsson

Karin Senter

 

 

 

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Årsmöte
Årsmöte 2020, flyttat till hösten beroende av Coronapandemin, Tid och plats meddelas framöver.

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com

P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

Eva Wennberg, kassör. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut. 
UpplandTfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva(at)bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland
E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 
Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 Västernorrlands län

Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top