RGMV

Gode män och Vårdnadshavare
Nyhetsbrev nr 7, maj 2015Ny boendeform 

På Socialdepartementet pågår arbete med att utarbeta ett lagförslag som innebär en ny placeringsform, stödboende, för barn och unga. Tanken är att de ska kunna placeras på stödboenden vid sidan av familjehem och hem för vård eller boende .(HVB) 
Efter sommaren planeras beslut om en lagrådsremiss. Utredningen om tvångsvård för barn och unga överlämnar sitt slutbetänkande till regeringen i juni. Pressmeddelande Socialdepartementet 20 maj 2015
http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/93/54/700f0d6a.pdf

 


 

Korruptionsavslöjande 

En tidigare tjänsteman på Migrationsverket i Malmö har dömts till tre års fängelse för grovt mutbrott och grov urkundsförfalskning. Fallet har lett till flera åtgärder för att motverka korruption på myndigheten. Bland annat har en särskild tillsynsenhet inrättats och flera förebyggande åtgärder har satts in. Migrationsverket 2015-05-20
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-05-20-Korruptionsavslojande-ledde-till-flera-atgarder.html


 

Lagförslag om stödboende
Det lagförslag regeringen avser att lägga fram om stödboenden för ensamkommande ungdomar i gymnasieåldern är bra. I slutet av 2014 fanns omkring 490 HVB av varierande kvalitet med inriktning på ensamkommande ungdomar. Dessa bör snarast ersättas av stödboenden för ungdomar i gymnasieåldern och familjehem för de yngre.Nytt rättsligt ställningstagande 

Det rättsliga ställningstagandet klargör hur situationen i Somalia ska bedömas utifrån bestämmelserna i 4 kap. 1 § och 2 § första stycket 1 p. andra ledet utlänningslagen.
Ställningstagandet SR 10/2015 Migrationsverket 2015-04-01

Fram till 21 maj 2015 har 174 ärenden som avser ensamkommande ungdomar från Somalia avgjorts. 112 ungdomar har fått uppehållstillstånd, 34 har fått avslag och 3 har under perioden sänts tillbaka till hemlandet. Bifallsandelen i relation till avslag var 77 %.
file:///Users/jepen/Downloads/150324101%20(1).pdfHöga krav och brist på resurser

Socialtjänsten har de senaste åren haft stora problem med både hög arbetsbelastning och stor personalomsättning. Det visar bland annat en forskningsstudie som just nu pågår vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, ”Strategier ­för kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling i offentlig sektor”. Att stress hänger ihop med hur arbetet är organiserat är väl belagt inom arbetslivsforskning.
2015-04-29 Arbetsmiljöverket 
http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2015/42894.aspxDela rum på HVB
För att barn på hem för vård eller boende (HVB) ska få en trygg och säker vård bör möjligheten till eget rum finnas. Barnets önskemål och behov ska vara avgörande i de situationer då det kan vara aktuellt att dela rum anser IVO i en rapport 21 april 2015
I enskilda fall kan det vara motiverat att ungdomarna har ett eget rum. Men med hänsyn till den stora inströmningen av ensamkommande och kommunernas problem med att ordna plats åt alla är det motiverat att ungdomarna delar rum då det är möjligt.  
http://www.ivo.se/nyheter/2015/viktigt-att-bedoma-behoven-om-barn-pa-hvb-ska-dela-rum/
  Kristina Persson


En av fem nyanlända får godkänt i nian
Endast en femtedel av de elever som bott i Sverige i max fyra år går ut nionde klass med godkänt betyg i alla ämnen, enligt siffror från Skolverket. 

- Jobben är den viktigaste nyckeln till nyanländas etablering i det svenska samhället. Stängda dörrar till arbetsmarknaden innebär en stor förlust för både individ och samhälle, säger Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor.

RGMV instämmer men utan godkänd utbildning får de inte jobb och förordar därför yrkesinriktade utbildningar för ensamkommande. 
http://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2001/nastan-var-fjarde-inte-godkand-i-alla-amnen-1.13601Kostnadsfria läkemedel till barn 
För att göra det möjligt med vård på lika villkor för barn oavsett föräldrarnas ekonomi och jämna ut hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper föreslår regeringen kostnadsfria läkemedel för barn upp till 18 år. Kostnadsfria läkemedel bör även införas för asylsökande barn m.fl. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
Socialdepartementet, 22 maj 2015
http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/95/36/a979cd93.pdfStoppa oseriösa gode män
Enbart för att tjäna pengar åtar sig oseriösa personer ett orimligt stort antal uppdrag som gode män för ensamkommande. Det får till följd att den lagstiftning som finns för att samhället ska kunna bistå de som är i en utsatt situation inte efterföljts, nödvändig hjälp uteblir och barn och ungas rättigheter blir inte tillgodosedda.

Länsstyrelserna och Överförmyndarnämndena måste med stöd av de förändringarna i föräldrabalken, FB som trädde i kraft vid årsskiftet sätta stopp för att olämpliga personer förordnas. Ersättningar till kommuner 
Migrationsverket administrerar den statliga ersättning som betalas ut till kommuner som mottagit ensamkommande barn. 

Kommunerna styr själva över hur de vill använda de statliga ersättningarna t.ex genom att ordna boende för ensamkommande barn. Under tiden som Migrationsverket prövar ett ensamkommande barns ansökan om asyl ansvarar kommunen för dennes omvårdnad och däribland ingår boende.
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Olika-myndigheters-ansvar.htmlFoto UNICEF

Operation Dagsverke
Årets Operation Dagsverke har gemomförts och tusentals elever runtom i Sverige har under en vecka engagrat sig för att fler barn i Tanzania ska få tillgång till rent vatten i sina skolor.

http://blog.unicef.se/2015/05/18/operation-dagsverke-ar-nu-i-full-gang/”Folkhögskolorna är en bortglömd resurs”
Goda Pisaresultat räcker inte för att bygga ett hållbart, humanitärt samhälle där alla får plats. Den nordiska folkhögskolans särskilda pedagogiska idé och tradition är en stor tillgång i en skoldebatt som alltför ofta handlar om mätbarhet och ensidig förmedling av kunskap. Det skriver debattörerna Bernt Gustavsson, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, Eva-Marie Harlin, Linköpings universitet och Gerhard Holmgren, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation. 
Läs hela debattartikeln »15-årig flicka försökte resa till Syrien 
En 15-årig flicka från Örebro ska tidigare i våras ha försökt resa till Syrien för att ansluta sig till terrororganisationen IS. Men hon stoppades på vägen och är nu tillbaka i Örebro.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=6168735Stockholms stads strategi mot extremism
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Det kan t.ex. röra sig om att med våld hindra andras demonstrations- och åsiktsfrihet, hot och våld mot meningsmotståndare eller hets mot folkgrupp
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1798005 Räddningsinsatser i Medelhavet
Regeringen har  beslutat att Kustbevakningen, i samråd med Frontex, får ställa fartyg, båtar, flygplan och personal till förfogande för deltagande i Frontex insater i Medelhavet under tiden den 1 maj 2015 till och med den 1 maj 2016. Kustbevakningens deltagande ska finansieras av Frontex. 

Som en följd av beslutet kastade kustbevakningens fartyg KBV 001 Poseidon den 21 maj loss från Göteborg för att under tre månader tjänstgöra i Frontex operation Triton, med särskilt fokus på att rädda liv i Medelhavet. 
http://www.regeringen.se/sb/d/20114/a/258550Kontaktinformation
Riksföreningen RGMV är till för för dig som är god man och vård nadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga. 


Kontakt:

KatarinaNyberg mobil 0739912875
P-O Nygren mobil 070 2372910
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Hemsida: www.rgmv.se
Facebook: RGMV
Twitter: RGMV
Medlemskap: www.rgmv.se 
Prenumeration på nyhetsbrev görs på www.rgmv.se


Redaktörer: Johnny Samuelson och Katarina Nyberg

{readonline}This email contains graphics, so if you don't see them,view it in your browser{/readonline}
 - - -
 


RGMV

Gode män och vårdnadshavare

   Nyhetsbrev nr 6 maj 2015

 
 

Gode män hoppar av 
Ansökningarna om god man blir allt fler och många kommuner har svårt att rekrytera personer som vill åta sig uppdraget. Särskilt har behovet av god man för ensamkommande unga ökat. 

Samtidigt som behovet av gode män aldrig varit så stort som idag så orkar många gode män inte fortsätta med sina uppdrag. Och det beror på att det är svårt att utföra uppdraget så som lagstiftaren avsett då till exempel ungdomarna inte erbjuds en ändamålsenlig utbildning, asylprocessen påbörjas rutinmässigt utan att en god man är närvarande vid registreringstillfället och att gode män kan känna sig tvungna att åta sig uppgifter som åligger Socialtjänsten och personal på boende. Därtill kommer att kommunernas uppfattning om uppdraget, utbildning och arvoden spretar åt olika håll.

I grunden är orsaken till problemen att systemet för gode män vilar på en föråldrad lagstiftning som inte följt samhällsutvecklingen. Det vilar på en gammal socialtjänstlag, på en socionomutbildning som inte omfattar problematiken med ensamkommande och godmansuppdrag, på en skollag som betonar likvärdighet före individuella behov och förutsättningar. Tillsynen och kvalitetskontrollen på regional, kommunal och lokal nivå är också bristfällig.

Rättssäkerheten riskerar att sättas ur spel om brist på gode män leder till längre väntetider, som i många kommuner redan idag är för långa, för ungdomarna. En annan risk är att vissa gode män tar på sig alldeles för många uppdrag.
http://www.rgmv.se/index.php/gmv-1/uppdraget-som-god-man-11/gode-man-hoppar-av

 


Ensamkommande barn får inte resning
Den ensamkommande pojkens ombud skickade in sitt överklagande av migrationsdomstolens dom för sent, varför överklagandet avisades.
Migrationsöverdomstolen konstaterar att det i ansökan om återställande av försutten tid inte framkommit några omständigheter som kan ursäkta misstaget. Överklagandefristen ska i det aktuella fallet räknas från datum då dom meddelas, inte från delgivningsdatum.

Pojkens ombud menade att det förelåg skäl att bevilja resning. Migrationsöverdomstolen konstaterar att de skäl som framförts, bland annat att migrationsdomstolen underlät att pröva om utvisningen var proportionerlig eller nödvändig, samt att pojken saknar nätverk i hemlandet och riskerar tvångsrekrytering, inte är av det slag att resning ska beviljas.
UM 691-15, 2015-03-02

2012 ifrågasatte Statskontoret Migrationsverkets hantering av hur biträden utses och den lämplighetsprövningen som gjordes. Migrationsverket ändrade då sina rutiner och tillämpar sedan 2013 ett IT-baserat system för lämplighetsprövning och för att utse offentliga biträden. Men det är ett system som kritiserats både internt och av verksamma jurister då det inte garanterar att lämpliga biträden utses i barnärenden.

Migrationsverket måste säkerställa att lämpliga biträden utses i barnärenden och att olämpliga biträden lättare kan entledigas än vad som är fallet idag


    Civico Zero, Rom

Civico Zero, Rom
Dagcenter och natthärbärge för ensamkommande i Rom.

I den eviga staden Rom med Vatikanstaten, Colosseum och närmare tre miljoner innevånare ligger i ett oansenligt område utmed järnvägen Civico Zero på Via dei Bruzi nr 10.
Civico Zero är en kooperativ organisation som finansieras av Save the Children Italien och är ett  dagcenter för ensamkommande pojkar och flickor i åldrarna 12 till 18 år. 

Här finns duschar, toaletter, tvättmaskin/torktumlare, möjlighet till byte av kläder och datorer för Internet-anslutning. Civico Zero kan även hjälpa till med tolkning, social och medicinsk rådgivning och därtill är centret ett stöd för ungdomar som lever i ett utanförskap eller väntar på besked i asylärenden.  Läs mer

 


Migrationsdomstolen undanröjer beslut
En man från Etiopien ansökte om uppehålls- och arbetstillstånd på grund av anknytning till en kvinna bosatt i Sverige. Till grund för uppehållstillstånd åberopades ett äktenskap som ingåtts i Etiopien, dock utan att kvinnan var närvarande vid ceremonin.
Hon hade istället representerats genom fullmakt. UM 252-15, 2015-04-10

http://www.sweref.org/nyheter.aspx?id=6334
https://unicef.se/fakta/barnaktenskap


Samverkan och bredd i mottagandet 
De 16 april hölls en nationell spridningskonferens Folkhögskolespåret i Trelleborg för 120 intresserade deltagare från hela landet. 
Temat för konferensen var ensamkommande ungdomars etablering i samhället och Folkhögskolestudier som ett alternativ för att uppnå det. Flera Folkhögskolor tar redan idag emot ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år som ges möjlighet att slutföra såväl grundskole- som gymnasiestudier i en kreativ miljö. För omyndiga är det svårare om inte Folkhögskolan sökt och fått tillstånd för ett HVB vilket man gjort på Österlens Folkhögskola, som sedan en tid tar emot ensamkommande under 18 år.
En yrkesintroduktionsutbildning, eller studier på en folkhögskola, är alternativ till den dåligt anpassade utbildning som idag erbjuds nyanlända elever i gymnasieålder.
Oavsett studieform, är det angeläget, att alla ungdomar får en ändamålsenlig utbildning, det stöd som behövs för att klara av studierna och att de som ska utvisas eller överföras ges möjlighet att slutföra en påbörjad utbildning innan beslutet verkställs. http://www.folkhogskolesparet.se       Kia Hamnö

En god mans tvivel på Migrationsverket

Mitt senaste god man uppdrag fick mig verkligen att tvivla på professionaliteten hos Migrationsverket (MV) när det gäller åldersbedömning. Tamira kom till Sverige 10 månader efter sin äldre syster. Systern( äldst i en syskonskara på tre barn) hade då precis fått uppehållstillstånd med flyktingstatus och MV höjde hennes ålder  med ca sex månader. Tamira fick uppehållstillstånd med flyktingstatus efter sex månader och MV höjde hennes ålder med drygt två år. Tamira hade då genomgått språktest, handledsröntgen och tandröntgen. 

I samband med Tamiras beslut bistod jag systrarna när det gällde modern och deras bror. De befann sig i Grekland och fick inga besked av den grekiska asylenheten. Efter många samtal med MV fick jag information om att grekiska staten begärt att svenska staten skulle ta över mammans och broderns asylansökan och att detta hade beviljats. Jag fick ut beslutet och kunde informera systrarna. De informerade i sin tur sin mamma om beslutet och faxade också beslutet till henne. Därefter gick det fort  och asylenheten i Grekland ordnade med moderns och broderns resa till Sverige. 

Asylenheten i Sverige hade alltså accepterat att detta rörde sig om en familj, en mamma och tre barn.  Jag pratade med Tamira för ett par veckor sedan och modern och brodern väntar fortfarande på svar på sin ansökan om permanent uppehållstillstånd. Det ska bli intressant att se hur MV förhåller sig till broderns ålder. Enligt modern är sonen mellanbarn och det är drygt ett år mellan syskonen. Genom att MV höjde Tamiras ålder med drygt två år är det fem månader mellan systrarna  och då kan man fråga sig hur MV ska bedöma broderns ålder. 

Kia Hamnö, god man


Konsten att genomföra ett samtal med tolk
Tolka mig rätt-öka kvaliteten i mötet med den sökande, heter en rapport som Elisabet Hilding Awla vid Migrationsverket i Göteborg slutfört.
Hög kvalitet i de samtal och utredningar där tolk används vid Migrationsverkets asylutredningar har varit de övergripande målet med projektet som genomfördes mellan 1 januari 2012 och den 28 februari 2014 och som utmynnat i tre informationsmaterial och en ordlista på svenska med Migrationsverkets mest komplicerade myndighetsord.

Gode män tillhör den grupp i samhället som liksom Migrationsverket, Socialtjänsten, Landsting och rättsväsendet regelbundet genomför tolksamtal. De konkreta anvisningar som ingår i rapporten kan, med mindre justeringar även tillämpas av gode män och vara till hjälp vid samtal med tolk.
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Projektstod/EU-fonder/Flyktingfonden/Pagaende-och-genomforda-projekt/Tolka-mig-ratt.html 

http://www.godmanakuten.se/index.php/samarbete/tolk


Länsstyrelsen får ansvar för arbete mot människohandel

Regeringen har beslutat att ge Länsstyrelsen i Stockholms län fortsatt uppdrag att samordna arbetet mot alla former av människohandel. Beslutet kompletterar det uppdrag Länsstyrelsen har för att samordna arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Justitiedepartementet, 30 april 2015

 Polisen i Rosengård startar projekt om våldsbejakande  extremism 

Syftet med projektet är att i samverkan med myndigheter, förvaltningar och organisationer förebygga att ungdomar ansluter sig till terrororganisationer i asiatiska och afrikanska stater. RGMV avser att medverka i projektet.


Många söker skydd i Europa men färre än väntat tar sig till Sverige

Omvärldsutvecklingen gör att det fortsatt är många människor som söker sig till Europa för skydd. Samtidigt är det färre än väntat som sökt sig till Sverige hittills i år. Migrationsverket justerar därför ned prognosen för antal asylsökande som väntas komma till Sverige under året. Migrationsverket 2015-04-28

http://www.migrationsverket.se/download/18.2bbf7de914c17a2ed262854/1430308421236/Migrationsverkets+aprilprognos+P3-15.pdf

 


800 000 barn förlorar sin barndom i Nigeria
Omkring 800 000 barn har tvingats fly från sina hem till följd av konflikten i nordöstra Nigeria mellan Boko Haram, och militära styrkor och civila självförsvarsgrupper, enligt en rapport från UNICEF. 

Målen för attackerna har medvetet riktats mot elever och lärare och mer än 300 skolor har skadats eller förstörts och minst 314 elever och 196 lärare dödades i slutet av 2014. Ett stort antal flickor och pojkar används som soldater, kockar och bärare av Boko Haram. Flickor utsätts för våldtäkter, tvångsäktenskap och tvångsarbete. 

(Pressmeddelande 13 april 2015, UNICEF)
https://blog.unicef.se/2015/04/14/konflikten-i-nigeria-har-tvingat-800-000-barn-pa-flykt/

 


Skolkommission

Professionen ska leda skolutveckling, inte ständigt anpassa sig efter nya politiska direktiv. Vi har idag en bra bild av utmaningarna i svensk skola, det handlar om växande ojämlikhet och att allt fler inte får med sig de kunskaper man behöver i livet. Då samlar vi professionen och forskningen för att med fria mandat arbeta fram de förslag på systemförändringar som är nödvändiga för att vända utvecklingen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.
Kommissionen ska lämna förslag till nationella målsättningar och en långsiktig plan med utvecklingsområden samt en tidplan för kommissionens fortsatta arbete ska redovisas senast den 11 januari 2016 för att slutredovisas senast den 13 januari 2017. (9 april 2015 Utbildningsdepartementet)


Bristfällig undervisning för elever vid SiS särskilda ungdomshem
Många ungdomar vid Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem får för lite undervisning i allt för få ämnen av lärare som ofta saknar behörighet. Det konstaterar Skolinspektionen i en sammanfattande rapport över den inspektion myndigheten genomfört på SiS samtliga 24 ungdomshem i landet.

(Skolinspektionen 12 mars 2015)
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Bristfallig-undervisning-for-elever-vid-SiS-sarskilda-ungdomshemOECD rapporten

Den 4 maj  lämnade OECD över sin rapport "Improving schools in Sweden 
An OECD Perspective" till regeringen. 
Granskningen har genomförts mot bakgrund av svenska elevers fallande resultat i OECD:s PISA-mätningar. Rapportens rekommendationer fokuserar på tre områden: förutsättningar som gynnar kvalitet och likvärdighet i alla skolor, en långsiktig personalstrategi för att stödja hög kvalitet i undervisning och lärande, stärkt styrning och ansvarsutkrävande med fokus på förbättring. 
Pressmeddelande Utbildningsdepartementet, 4 maj 2015
http://www.oecd.org/edu/school/Improving-Schools-in-Sweden.pdf

 


Nationell samling för unga utanför

Den  1 maj presenterade statsminister Stefan Löfven en nationell samling för unga utanför.

Det finns en relativt okänd, men stor grupp unga, som varken arbetar eller studerar. De är unga utanför. Under 2014 var det 86 500 ungdomar (15-24 år) som enligt SCB varken arbetade, studerade eller deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Det motsvarar drygt 7 procent av åldersgruppen. 
En del av dessa ungdomar jobbar eller semestrar utomlands, men det finns också de som har stora svårigheter att få jobb. Dessa riskerar att helt hamna utanför arbetsmarknaden om de inte ges möjligheten att arbeta eller studera. Insatser för gruppen är därför angelägna både för de unga själva och strategiskt viktiga för samhället i stort. 
Regeringen kommer därför påbörja arbetet med en nationell samling för unga utanför, den består av tre delar Pressmeddelande Statsrådsberedningen 1 maj 2015
http://www.regeringen.se/sb/d/20167/a/258607

 


Rätt till arvode för gode män och vårdnadshavare
Enligt gällande bestämmelser finns inget lagstöd för att en särskilt förordnad vårdnadshavare har rätt till ersättning i den del som avser vårdnaden om denne inte samtidigt är familjehemsförälder. 

Endast för den del som avser förmynderskapet finns stadgat om arvode, nämligen 12 kap. 16 § FB. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting är det viktigt att dessa personer erhåller en skälig ersättning för detta uppdrag. För närvarande har olika praxis utbildats i landet. I vissa kommuner tar överförmyndarmyndigheten hela kostnadsansvaret, i andra delas kostnaden upp mellan överförmyndarmyndigheten och socialnämnden. (SKL)

Ersättningen för uppdraget varierar mellan kommunerna liksom om det utgår ett fast arvode eller ersättning enligt räkning för den tid som lagts ned och krav på årsredovisning. Det finns ingen anledning att tillvägagångssättet ska skilja sig mellan kommunerna inte heller att gode män och vårdnadshavare ska behöva vänta i tre månader på att ersättningen utbetalas. 

Ersättningen ska vara fast och storleken på ersättningen densamma för gode män och vårdnadshavare i hela landet. Självklart ska ersättningen betalas ut varje månad. Krångel med ersättningar och redovisningar är en bidragande orsak till att gode män och vårdnadshavare avsäger sig fler uppdrag. Kommunerna måste upphöra med att missköta sina gode män, samordna verksamheten och medverka till att lagstiftningen ses över.
SKL:s förslag till ersättningsregler

 


Bidrag för att häsa på mamma i Iran

Ett ensamkommande barn med PUT fick rätt till ekonomiskt bistånd för att resa och hälsa på sin mor. Den 17-åriga pojke lever sedan två år i Sverige utan sin familj efter att ha flytt från Afghanistan. Pojken ansökte om ekonomiskt bistånd enligt SoL med 4045 kr för en umgängesresa till Iran för att träffa sin mor. Socialnämnden avslog ansökan med motivering att man inte kunde garantera den unges säkerhet i samband med vistelsen i Iran och att resan inte var nödvändig för att tillförsäkra individen en skälig levnadsnivå. Dessutom kunde behovet tillgodoses av pojken själv genom egna medel.

Pojken överklagade beslutet och anförde bland annat att det är oerhört viktigt att återknyta till sin familj för sin psykiska hälsa och känslomässiga utveckling efter att ha genomgått så svåra upplevelser. Han hade inte resurser till resan och hans mor hade inga möjligheter att resa till Sverige. Förvaltningsrätten biföll överklagandet och förklarade att pojken hade rätt till 4045 kr i ekonomiskt bistånd för en umgängesresa till Iran.
Socialnämnden överklagade domen, men kammarrätten avslog överklagandet och anförde bland annat att barn har behov av umgänge med sina föräldrar och att en nära och god kontakt mellan barn och föräldrar oftast är en viktig förutsättning för att barnet ska kunna utvecklas väl och på sikt kunna återförenas med sina föräldrar. Vidare anförde kammarrätten att pojkens rätt till extratillägg till studiemedel inte bör beaktas vid bedömningen av behovet av bistånd.
(Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2012-1885, meddelad 2012-10-10. SKL)


 


Lösningar på problem inom socialtjänsten.
Den 16 mars genomfördes en nationell dialog om den sociala barn- och ungdomsvården. Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och Cecilia Grefve, nationell samordnare, bjöd in berörda myndigheter, organisationer och aktörer för att gemensamt ta ett krafttag och finna  lösningar på problem inom Socialtjänsten
Syftet med möter var att gemensamt lyfta frågor som rör introduktion, kompetens, stabilitet och barns delaktighet med ett framåtblickande perspektiv där olika aktörers roller och ansvar i utvecklings arbetet synlig gjordes och diskuterades
-Problemet är inte arbetsuppgifterna eller svårigheten i arbetet utan organisationen. Det är stora problem med personalförsörjning och sjukskrivningen bland socialsekreterare har fördubblats särskilt bland yngre medarbetare, sa Heike Erkers. (Pressmeddelande 12 mars 2015 Socialdepartementet)

http://www.allmannabarnhuset.se/produkt/barnen-vill-vagar-vi/
http://skl.se/socialomsorgstod/barnochunga/starktskyddbarnochunga.5455.html

 


Asylboenden längst i norr

Runt om i Norrbotten bor det ungefär 4 000 asylsökande. Det är inte ovanligt att de har många mil till någon av verkets stödjepunkter. Hur fungerar det? Följ med Migrationsverkets boendeteam på besök i Vittangi och Svappavaara.

http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-for-kommuner/2015-03-02-Folj-med-till-asylboendena-i-langst-i-norr.html


Kontaktinformation

Riksföreningen RGMV är till för för dig som är god man/vårdnadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga. 

Kontakt:
KatarinaNyberg mobil 0739912875
P-O Nygren mobil 070 2372910

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Hemsida: www.rgmv.se

Facebook: RGMV

Twitter: RGMV

Medlemskap: www.rgmv.se 

Prenumeration på nyhetsbrev görs på www.rgmv.se


Redaktörer: Johnny Samuelson och Katarina Nyberg

{readonline}This email contains graphics, so if you don't see them,view it in your browser{/readonline}
 - - -
 

RGMV 
 Gode män Vårdnadshavare

         Nyhetsbrev nr 5, april 2015

 
 

 

RGMV:s tankar går till dem som företar farliga resor över Medelhavet. Liksom flera politiker och organisationer framhåller vi betydelsen av säkra vägar in i Europa för att människor ska kunna få en rättvis asylprövning här. Fler personer skulle kunna räddas men syftet med EU:s gränsbevakningsoperation Triton, som ersatte Italiens Mare Nostrum, var i första hand att bevaka EU:s gränser och kontrollera illegal invandring – inte att vara en räddningsstyrka som räddar nödställda långt ut till havs. 


Aktuellt om sommarjobb
Av 5 kap. 4 § utlänningsförordningen framgår att en asylsökande är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd (AT-UND). Detta gäller under förutsättningen att den sökande har identitetshandlingar eller bedöms medverka till att klarlägga sin identitet. I normalfallet utfärdas bevis om AT-UND för asylsökande som fyllt 16 år.

Det framgår under punkt 7 på den asylsökandes LMA-kort om AT-UND beviljats. God man eller socialtjänsten kan vända sig till berörd mottagningshandläggare och meddela att ungdomen vill sommarjobba varvid kontakt tas med asylprövningen som gör bedömningen om kriterierna för AT-UND är uppfyllda och om nytt LMA kort ska utfärdas. Ungdomens inkomst kan påverka rätten till dennes dagersättningen(Migrationsverket, aktuellt om ensamkommande barn)


Inga nya uppdrag efter kritik och JO- och IVO anmälningar 

Gode män/vådnadshavare till ensamkommande som påtalat missförhållanden och även gjort berättigade anmälningar till JO och IVO får inga nya uppdrag av ÖFM i Hedemora och Halmstad. Det kan få till följd att gode män/vårdnadshavare av rädsla för repressalier avstår från att agera utifrån vad uppdraget kräver och för barn/ungas bästa. Myndigheternas agerande är allvarligt och desutom har man inte följt vad som anges i  Lag om god man för ensamkommande barn 6§ och 9 §, och FB 20 § 23 § och meddelar ej varför gode män inte får nya uppdrag. Gode männen ges inte möjlighet att yttra sig och kan därav inte utnyttja sin rätt att överklaga på det sätt som anges i Förvaltningslagen 22 § 23 7§.

Det är inte bara i Hedemora och Halmstad det kan gå till så här även ÖFM i Västerås (dnr 4248-2014, 2014-03) och Lund (dnr 4561-2014, 2014-12-03) får kritik av JO för bristande motivering av beslut som rör entledigande av gode män. 


Lilian Wiklund

JO begär yttrande från IVO

JO har beslutat att begära in yttranden från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i sju ärenden som bl.a. gäller långsam handläggning.
– Under senare tid har ett flertal klagomål gällande mycket långa handläggningstider hos IVO kommit in till JO. Jag har därför funnit anledning att begära in yttrande från IVO avseende dessa ärenden, säger JO Lilian Wiklund.

Det är bra att JO vidtar åtgärder mot IVO:s ofta långa handläggningstider, men bör även se över sina egna. I ett ärende som gällde Socialnämnden i Säter gjordes en anmälan i september 2013 men först i mars 2015 meddelade JO beslut i ärendet.

 


Juridiskt ställföreträdarskap

Det finns goda skäl att även fortsättningsvis hålla isär det juridiska ställföreträdarskapet från personlig omvårdnad och intressebevakning, som kan ligga närmare de anhöriga, personliga assistenter, kontaktpersoner eller andra stödpersoner. Den gode mannens uppdrag bör vara att se till att huvudmannen får sina behov tillgodosedda men inte att utföra det praktiska arbetet själv, uttalar sig Germund Persson, Chefsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting

i en artikel publicerad av Dagens samhälle, 2014-03-05.

RGMV instämmer i princip, men uppdraget som god man/vårdnadhavare för ensamkommande barn/unga är av speciell karaktär och i fler avseenden inte jämförbart med ett ordinärt godman- eller förvaltarskap utan kräver ett särskilt engagemang som inte kan anses går utöver vad uppdraget kräver. Därtill kommer att förvaltningar i alltför många fall inte gör vad de ska och då är det förståligt att gode män/vårdnadshavare tar ansvar och utför uppgifter som åligger andra.

http://skl.se/tjanster/press/debattartiklar/debattartiklar/enprofessionellgodmanokartryggheten.2507.html


Forskning kring ensamkommande ungas situation

Aycan Çelikaksoy och Eskil Wadensjö verksamma vid SOFI and SULCIS, Stockholm University and IZA bedriver forskning kring ensamkommande ungas situation. Nedan kan du ta del av deras rapport kring bland annat utbildning och sysselsättning.

Unaccompanied Minors and Separated Refugee Children in Sweden: An Outlook on Demography, Education and Employment, Discussion Paper No. 8963 April 2015 

http://ftp.iza.org/dp8963.pdf


Ökning av slutenvård för psykisk störning kopplat till användning av cannabis

Antalet ungdomar som får slutenvård för psykisk störning kopplat till användning av cannabis, eller en kombination av droger, har mer än fördubblats sedan 2004, enligt uppgifter från Socialstyrelsen. Under 2013 vårdades 1869 ungdomar i åldern 15-24 för psykisk störning orsakat av den typen av droganvändning, att jämföra med 871 personer 2004. Även psykoser, en förändrad uppfattning av verkligheten, ökar bland ungdomar. 2013 vårdades 541 personer mellan 15 och 24 år för någon form av psykos, medan samma siffra 2004 var 387 (Socialstyrelsen). RGMV har tidigare uppmärksammat ungdomars användande av droger och även vad avser ensamkommande. 

Användningen av droger verkar vara ett problem främst bland pojkar. Ingen rapporterar någon oro för flickor när det gäller droger. De snatterier som vissa flickor gör sig skyldiga till uppfattar man i stället har att göra med ekonomi och verkar inte vara kopplat till drogmissbruk. 


Nya rapporter bemöter myter om invandring

Arena Idé har tagit fram två rapporter som med hjälp av den senaste forskningen bemöter främlingsfientliga myter. Rapporterna presenterades av initiativet ”Oss alla” på DN Debatt den 21 mars. Rapporterna är skrivna av Arena Idés utredningschef Lisa Pelling och Julia Boguslaw, doktorand i nationalekonomi vid Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier, SULCIS

http://ossalla.nu/wp-content/uploads/ossalla-sammanfattning.pdf


Rapport från Rosenbad

Framtidsseminarium i migrationsfrågor gick av stapeln i Stockholm, Rosenbad 13 april. Rebecca Jacobsson och Eva Emenius från RGMV hade nöjet att delta. Efter sedvanligt välkomnande presenterades statistik av Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor. Det konstaterades att försörjningsbördan, folk som arbetar i förhållande till de äldre som inte gör det, går nu långsammare. http://www.rgmv.se/index.php/regering-och-riksdag/rosenbad-13-4-2015


Kritik mot Migrationsverket - beslutade om en asylsökandes ålder innan beslut i asylärendet fattades

Den 7 maj 2013 ansökte H.S. om asyl i Sverige. Han saknade identitetshandlingar, men uppgav att han var 16 år. H.S. hade tidigare sökt asyl i Österrike. Efter en förfrågan från Migrationsverket accepterade Österrike att i enlighet med Dublinförordningen återta ansvaret för prövningen av H.S:s asylansökan. Accepten var giltig t.o.m. den 5 december 2013. Den 3 december 2013, under ärendets handläggning, beslutade Migrationsverket att H.S. skulle betraktas som vuxen, vilket vid den tidpunkten var en förutsättning för att en överföring skulle kunna ske.

2015-04-09 (JO) http://www.jo.se/PageFiles/6388/6942-2013.pdf 


Bevisa åldern kan kosta pengar

Kammarrätten i Stockholm fastslår i en dom att: ”En asylsökande som påstår sig vara underårig men inte kan göra detta sannolikt med hjälp av handlingar och skriftliga eller muntliga uppgifter kan erbjudas möjligheten att använda en läkarundersökning som ett bevismedel för att uppfylla sin bevisbörda. Det finns emellertid ingen skyldighet för Migrationsverket att erbjuda den enskilde en läkarundersökning, endast en skyldighet att informera om möjligheten att genomgå en sådan.”

Domen innebär att barn/unga som får sin ålder ifrågasatt, och inte erbjuds läkarundersökning av Migrationsverket, själva måste bekosta en undersökning för att bevisa att de är underåriga. Således blir tillgången på pengar en förutsättning för en rättvis asylprocess. UM 2437-13 2013-03-25
http://rgmv.se/index.php/regering-och-riksdag/intressant-dom-um-2437-13


Inbjudan till seminarium om prostitution och människohandel

Länsstyrelsen i Värmland anordnar ett seminarium om prostitution och människohandel som i första
hand riktar sig till gode män. Men alla som är intresserade är välkomna att anmäla sig!
Datumet är 21 maj – en kostnadsfri halvdag där lunch ingår.
Anmälan sker via länsstyrelsens hemsida under kalender – eller maila  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Dublin III

Att Dublin III framöver kommer att förändras är nödvändigt men till dess gäller sedan sommaren 2014 bland annat,  att det för ensam kommande barn numera är presumtion att offentligt biträde ska utses vid handläggning av ärende. Ett beslut om överföring kan endast genomföras under följande förutsättningar:

-när beslutet vunnit laga kraft efter nöjdförklaring,

-när beslutet vunnit laga kraft och inget överklagande och/eller begäran om inhibition inkommit inom tre veckor från underrättelsedatum eller

-när Migrationsdomstolen avslagit en överklagan och/eller hävt en inhibition


Reglerna kring att hålla samman familjer har tydliggjorts i förordningen. 
När det gäller ensamkommande barn utökas familjebegreppet till att även gälla andra släktingar än kärnfamiljen. Det ska då dock bedömas om dessa släktingar har möjlighet att ta hand om barnet. En konsekvens av det utvidgade familjebegreppet är bl.a. att Migrationsverket lägger mer resurser på att leta efter anhöriga till ensamkommande barn. (Migrationsverkets nyhetsbrev)


Ekonomiskt stöd till unga för glasögon

I budgetpropositionen för 2016 avser regeringen avsätta 120 miljoner kronor per år för att garantera alla barn får ekonomiskt stöd till glasögon.
- Alla barn ska kunna vara delaktiga i skolan och på fritiden, oavsett funktionsförmåga, bostadsort eller i vilken ekonomisk situation familjen befinner sig i. Därför är denna satsning på glasögon en viktig markering för barns rättigheter, säger barnminister Åsa Regnér. Beslutet väntas träda i kraft 2016. (Socialdepartementet, 27 mars 2015) 
För gode män/vårdnadshavare innebär beslutet inga avgörande förändringar.

http://www.regeringen.se/sb/d/19141/a/256441

 


Försvunna barn bollas fortfarande mellan myndigheter

Debatten om vem som tar ansvar för de försvunna flyktingbarnen har tystnat, trots att 1 465 barn har försvunnit i Sverige de senaste fem åren. Vi ställde frågan om ansvar i en kampanj redan 2002, men fortfarande har inget hänt. I ett reportage i DN nyligen gav varken polisen eller Socialstyrelsen en hoppfull bild av problemet, utan ställde sig frågan: Var ska vi leta? (ECPAC)  
Kontaktinformation

Riksföreningen RGMV är till för för dig som är god man/vårdnadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga. 

Kontakt:
KatarinaNyberg mobil 0739912875
P-O Nygren mobil 070 2372910

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Hemsida: www.rgmv.se

Facebook: RGMV

Twitter: RGMV

Medlemskap: www.rgmv.se 

Prenumeration på nyhetsbrev görs på www.rgmv.se


Redaktörer: Karin Senter och Johnny Samuelsson

 

 

 

 - - -
 


RGMV
 

  Bättre förutsättningar för gode män
     Nyhetsbrev nr 4 april 2015

 
 

Lättare att bli svensk medborgare

Den 1 april 2015 ändras medborgarskapslagen. I den nya lagen likställs kvinnor och män när det gäller att föra över svenskt medborgarskap till sitt barn. Lagändringen gör det möjligt för personer som tidigare förlorat sitt svenska medborgarskap att anmäla om att återfå det. 
Den nya lagen gör att barn och unga vuxnas möjligheter att bli svenska medborgare underlättas, bland annat genom kortare tidskrav på bosättning i Sverige. Barn som vid födseln i Sverige är statslösa och har permanent uppehållstillstånd förvärvar svenskt medborgarskap genom anmälan som lämnas in före barnets 18-årsdag.
http://www.regeringen.se/sb/d/18540/a/235887


I Göteborg kostar det 2550 kronor att bli god man

ÖFN i Göteborg som föredömligt under många år anordnat grundutbildningar, bland annat i samverkan med Folkuniversitetet, för personer som vill bli gode män till ensamkommande har tagit ut en kursavgift på 2550 kronor som deltagarna själva betalar. RGMV:s uppfattning är att grundutbildningen självfallet ska anordnas utan kostnad för dem som på ideell grund vill göra en samhällsinsats.

http://www.rgmv.se/index.php/9-om-gmv/178-kursavgifter-for-att-bli-god-manNya BBIC 
Alla barn och unga i åldern 11-19 år som kommer i kontakt med socialtjänsten skall utredas, enligt kap. 11 1 § i Socialtjänstlagen. Oavsett om de bor i Skara, Malmö, Umeå eller kommer från Kabul, Asmara eller Mogadishu tillämpas samma utredning, BBIC. Under 2014 har Socialstyrelsen haft i uppdrag att utveckla och förbättra BBIC och till sommaren lägger de fram ett förslag till regeringen i syfte att den nya versionen ska ge sociala barn- och ungdomsvården förutsättningar att stärka rättssäkerheten, öka delaktigheten för barn och unga, förenkla arbetet och bidra till systematisk uppföljning. (2 februari 2015 Socialstyrelsen)  
BBIC som den används idag i mångt och mycket är en pappersprodukt av begränsat och varierande praktiskt värde för ensamkommande. Därför är det bra att Socialstyrelsen nu utarbetat en förbättrad version som kan bidra till att socialsekreterarna upprättar verklighets förankrade vårdplaner som är till nytta.

 http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015februari/nyabbicgerbattreochtydligarestod


 


Fler ungdomar riskerar att hamna i utanförskap

Många elever når inte målen i grundskolan och 2014 lämnade 12 700 elever grundskolan utan gymnasiebehörighet, vilket är mer än var åttonde niondeklassare, skriver Stefan Löfven, Helene Hellmark Knutsson och Gustav Fridolin i en debattartikel i DN 2015 03 28.

För de över 22 000 ensamkommande som under de senaste fem åren skrivits in i det svenska skolsystemet är statistiken ännu sämre. Det kan vara så många som 18000, som under perioden inte blivit behöriga till ett yrkes- eller högskoleförberedande gymnasieprogram. 


 


Organisationer mötte Morgan Johansson
 

Den 25 mars var RGMV, tillsammans med flera andra organisationer, inbjudna till ett möte med justitie-och migrationsminister Morgan Johansson. Information gavs om regeringens arbete med mottagande av asylsökande i Sverige, ny lagstiftning, pågående lagstiftningsarbete samt om EU-arbetet.
Bland annat diskuterades frågan om en meningsfull sysselsättning för asylsökande under väntetiden på Migrationsverkets beslut, som beräknas öka till tio månader på grund av den ökande tillströmningen. Flera synpunkter framfördes och bland annat lyftes frågan om att yrkesutbildningar kan vara meningsfulla under väntetiden. RGMV framförde därutöver betylsen  av  att de ensamkommande som ska utvisas eller överföras ges möjlighet att slutföra påbörjade studier innan utvisning eller överföring verkställs.           P-O Nygren
(Foto: Richard Hermansson/P4 Skaraborg 

Sveriges Radio)


Våldsbejakande extremism

Den 23 mars arrangerade polisen i östra Malmö och Malmö Islamic center en konferens om våldsbejakande extremism. Konferensen hölls i ett muslimskt center som också är en moské. Inbjuden till konferensen var Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, ett flertal olika organisationer och även P-O Nygren från RGMV.
http://www.samordnarenmotextremism.se/


Människohandel och sexuell exploatering 

Människohandel och sexuell exploatering är ett globalt problem som drabbar barn, unga och vuxna. Under den nationella konferensen 23–24 mars redogjorde företrädare från olika organisationer och myndigheter för den senaste forskningen, de nyaste rapporterna och de bästa verktygen. Länsstyrelsen i Stockholm har sedan 2009 arbetat med flera nationella regeringsuppdrag mot prostitution och människohandel. 
– Människohandel är vår tids slaveri, och att även barn utsätts gör det ännu värre. Det känns därför väldigt bra att vi lyckats samla de främsta experterna till denna konferens, uttalade sig landshövding  Chris Heister. 


 

 
Ny strategi för mänskliga rättigheter

Vid FN:s råd för mänskliga rättigheters 28:e session meddelade utrikesministern att Sverige inleder arbetet med en ny strategi för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Denna nya strategi är den tredje i sitt slag och skall ersätta den tidigare strategin från 2007. Den nya strategin kommer att ha ett bredare anslag än de tidigare då den också omfattar Sveriges internationella arbete för demokrati och rättsstatens principer.

Syftet med strategin är att bestämma hur Sverige i utrikespolitiken skall prioritera olika områden och hur vi skall arbeta i bland annat FN, EU och Europarådet. Strategin tas fram av Utrikesdepartementets enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt.

- Vi ser i dag ett ökat antal kränkningar av mänskliga rättigheter världen över, från konflikterna i Syrien och Ukraina, till att allt fler länder återgår till att använda dödsstraffet. Vi behöver därför angripa de här frågorna med ett bredare anslag, säger utrikesminister Margot Wallström. (Pressmeddelande 2 mars 2015 Utrikesdepartementet)JO-kritik mot socialnämnden i Säter 
Fem ensamkommande var placerade på ett HVB-boende på frivillig grund. Under sommaren 2013 var situationen på boendet turbulent och socialförvaltningen beslöt att hitta nya boendeplatser åt ungdomarna som då var 16 år gamla. Förvaltningen förde diskussioner om omplacering med de gode männen som därefter informerade ungdomarna om den planerade flytten.
I mål och ärenden som handläggs enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen har ett barn som fyllt 15 år rätt att föra sin egen talan. Även barnet får då ställning som part i målet eller ärendet. Den gode mannen företräder därmed inte längre ensam barnet. Socialförvaltningen borde därför också ha talat med barnen innan beslutet fattades för att klarlägga om de samtyckte till omplaceringen. Socialnämnden får kritik för att ha åsidosatt de grundläggande bestämmelserna i socialtjänstlagen om hur ärenden som rör barn som fyllt 15 år ska handläggas. (JO)
http://www.jo.se/PageFiles/6369/4860-2013Ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen för

flygbiljetter

Kammarrätten i Göteborg har den 25 juni 2014 beslutat att en somalisk kvinna kan få ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen för flygbiljetter till sig och sina fyra barn som hon skulle hämta i Etiopien. Kostnaden för flygbiljetter till henne och barnen var 21 000 kr som inte ansågs oskäligt högt. Domen innebär att det alltid går att pröva att söka bistånd enligt socialtjänstlagen hos sin socialförvaltning då man ska hämta sina barn. 
(Mål nr. 6691-13, Kammarrätten i Göteborg, avd. 3 som beslutat i målet.)Åldersbedömning
Under 2014 skrevs åldern upp till över 18 år på ensamkommande asylsökande i 363 fall,  vilket motsvarar 5 %  av antalet ensamkommande barn/unga under perioden (7049). 161 av dessa gjordes med medicinsk utredning och 202 utan. Långt ifrån alla åldersbedömningar följer således Socialstyrelsen anvisningar och orsaken är svårighet att upphandla tjänster av sjukhus, uppger MV:s presstjänst.
Det är RGMV:s uppfattning att Migrationsverkets tillämpning måste förtydligas och att enbart tillämpa radiologiska tester kan inte anses vara tillförlitligt. Migrationsverket ska åläggas att striktare följa den vägledning som Socialstyrelsen lämnat med krav på att i åldersutredningen ska ingå en pediatriks bedömning och att utlåtandet från såväl den pediatriska bedömningen som handleds- och tandröntgen granskas av en person med fackkunskap. 
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012juni/aldersbedomningavensamkommandebarnMuntlig utredning
 

,
Bo Stefan Lundqvist

I normalfallet är MV:s tjänstemän kompetenta och serviceinriktade och de utredningar som görs är noggranna och omsorgsfulla. Men i personalstyrkan på 4000 anställda, som snart ska bli 5500 finns tyvärr undantag, vilket gode mannen Bo Stefan Lundqvist fick erfara vid en muntlig utredning.
-Min kille från Somalia som sökte asyl i oktober fick äntligen sin utredning i går. Han har mått mycket dåligt och fyller 16 nu snart i mars. Alla som varit kontakt med honom från mig till boendet till vården och skolan har inte ifrågasatt hans ålder. Nu när vi sitter på utredningen så säger utredaren efter en lång absurd detaljutfrågning om hans asylskäl, "så var det här med åldersbestämning, vilket är för dyrt, det har MV inte råd med, men jag ifrågasätter om du är under 18 år, du måste hitta  bevis eller intyg för detta till nästa gång och nu avbryter vi här (efter knappt 2 timmar) Killen frågar: " När blir det? -"Vet inte det kan dröja ett par månader" Ombudet och jag tittar på varandra och tror inte våra öron. Sorti. Vad göra mer än att skaffa utlåtanden om ålder från alla berörda parter? (Bo Stefan Lundqvist, god man/vårdnadshavare)En effektivare Sfi-utbildning
Regeringen har lämnat propositionen Ökad individanpassning - en effektivare sfi- och vuxenutbildning till riksdagen. Regeringens ambition är att utbildningen bättre ska anpassas efter varje students individuella behov och förutsättningar. Detta förväntas i sin tur leda till förkortad sammanlagd studietid, ökad genomströmning och mindre risk för onödigt höga studieskulder. Utbildning i svenska för invandrare ska inte längre vara en egen skolform inom skolväsendet utan ska i stället ingå i skolformen kommunal vuxenutbildning. Folkhögskolan behåller sin rätt att arbeta med SFI. (Prop. 2014/15:85 Utbildningsdepartementet, 17 mars 2015)


Pojkkläder öppnar dörren till friheten
De kallas "bacha posh". För fem år sedan publicerade Jenny Nordberg den första artikeln om Afghanistans förklädda flickor, som lever som pojkar i ett av världens mest konservativa och segregerade samhällen. För SvD:s räkning har hon nu tillsammans med fotografen Sandra Calligaro åkt tillbaka till Kabul, och SvD kan i dag visa världsunika bilder på några av de förklädda flickorna som drömmer om en framtid i frihet utan tvångsgifte och ett traditionellt liv i ett krigshärjat land. 
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/pojkklader-oppnar-dorren-till-friheten_4383765.svd

 Information
Riksföreningen RGMV är till för för dig som är god man/vårdnadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga. 

Kontakt

KatarinaNyberg mobil 0739912875

P-O Nygren mobil 070 2372910

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Hemsida www.rgmv.se

Facebook RGMV

Twitter RGMVSE

Medlemskap www.rgmv.se 

Prenumeration på nyhetsbrev görs på www.rgmv.se


Redaktörer Karin Senter och Johnny Samuelsson

Nyhetsbrev nr. 3 2015

God man-jour

RGMV:s uppmaning till Överförmyndaren i landets kommuner att upprätta en förteckning över intresserade och lämpliga gode män, som skall finnas tillgänglig på Migrationsverkets ankomstenheter, har inte hörsammats.

Den långsamma hanteringen av att förordna gode män till ensamkommande barn/unga kan möjligen förklaras av  underbemaning på ÖF, bristen på gode män och kanske även en rutinmässig handläggning. Oavsett orsaken är det inte acceptabelt, att en god man inte finns närvarande  för att ge stöd, bevaka rättigheter och bekräfta asylansökan när barn/unga registreras på ankomstenheten. Länsstyrelsen, som har ett tillsynsansvar, och ÖF måste ta ansvar för att mottagningen av ensamkommande barn/unga sker på ett rättssäkert sätt och inrätta god man-jourer.

 


 

God man kvarstår tills föräldrarna registrerats

Överförmyndaren får inte omedelbart entlediga den gode mannen om barnets föräldrar kommer till Sverige eftersom föräldrarna inte blir registrerade som vårdnadshavare hos Skatteverket utan utredning. Att Migrationsverket och socialtjänsten erkänner föräldrarna har ingen rättslig betydelse. Det är i stället först när Skatteverket, med stöd av gällande lagstiftning, registrerat föräldrarna som vårdnadshavare som överförmyndaren entledigar den gode mannen. Om entledigande sker dessförinnan står barnet utan legal ställföreträdare vilket strider mot gällande lag. (SKL, Avdelningen för juridik Eva von Schéele)

 


 

God mans ansvar

Den världsomfattande handeln med barn och unga kan innebära att de som söker asyl i Sverige är i människohandel och utnyttjas för sexuella syften, arbete, stölder, tiggeri och narkotikahandel. Att vara uppmärksam på sådana omständigheter och ha en beredskap för att möta den problematiken liksom att barn och unga kan tvingas till omskärelse, barn-och tvångsäktenskap eller rekryteras som soldater i utlandet, är en del av uppdraget.

 


 

Införandet av barnkonventionen i svensk lag

Regeringen beslutade den 19 februari att ge barnrättighetsutredningen ett tilläggsdirektiv med inriktning mot att göra FN:s barnkonvention till svensk lag. (Åsa Regnér, Barn- äldre- och jämställdhetsminister)

http://www.regeringen.se/sb/d/19789/a/254532

 


 

Tvångs- och barnäktenskap

"Riksdagen antog den 27 maj 2014 en ny lag mot tvångsäktenskap och barnäktenskap – men hittills har inga anmälningar lett till åtal. Förundersökning efter för­under­sökning läggs ned av landets åklagare, vilka jobbar med att utreda misstänkta tvångsäktenskap, barnäkten­skap och vilseledande äktenskapsresor. Sedan den den nya lagen trädde i kraft har sammanlagt 16 polisanmälningar gjorts. Två ­förundersökningar pågår fortfarande, och än så länge har alltså ingen misstänkt gärningsman fått stå till svars för sina handlingar i domstol, visar Åklagarmyndighetens statistik." (Metro)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/JuU30/

 


 

Tog sig ur ett tvångsäktenskap

"Fatima var 16 år när hon ­lurades att följa med på en resa till hemlandet. När hon kommit fram förklarade hennes föräldrar och syskon att hon hade skämt ut dem genom att ha pojkvänner och att klä sig utmanande. Tvångs-äktenskapet med en kusin var ett sätt att rädda familjens heder.

–   Deras syfte var att jag skulle bli gravid, och sedan skulle det bli för svårt för mig att gå vidare och släppa min man. När jag inte ville sa de till mig att om jag protesterade så fick jag ­aldrig åka tillbaka hem, och att de skulle riva mitt pass. Fatima tänkte att hennes enda chans var att spela med.

–   Jag var arg, men jag ­visste redan då att jag inte ville leva det livet. Jag bestämde mig för att jag måste göra någonting åt saken. Det kändes som att det var jag mot alla andra. Efter några månader fick hon resa tillbaka till Sverige för att de svenska myndigheterna inte skulle bli misstänksamma. Då slog hon larm till socialtjänsten – och placerades i en fosterfamilj, långt bort från föräldrarna.

–   Jag gick vidare, studerade och utbildade mig. ­Sedan träffade jag en man som familjen inte godkände, och nu lever jag återigen med en hotbild mot mig." (Metro)

 


 

 

         Aden Ruki

Bryta traditioner

I Afar i Etiopien arbetar FN:s befolkningsfond UNFPA för flickors rättigheter. Klanledaren Aden Ruki leder dialoggrupper för andra klanledare och byäldsten i syfte att stoppa könsstympning och barnäktenskap. Projektet har ambitionen att involvera alla i samhället, bryta gamla traditioner och få människor att förstå att barnäktenskap och könsstympmimg skadar flickornas utveckling och därmed också hela samhället. (Svenska FN-Förbundet)


Sjuttonårig  Lundabo tros ha anslutit sig till IS

-IS försöker just nu locka både killar och tjejer från Västeuropa för att bygga upp kalifatet och det islamska idealsamhället. De lockas med utopin om att de ska vara med om att bygga den nya nationen, säger Magnus  Ranstorp, terrorexpert vid försvarshögskolan. (Sydsvenskan)

De senaste fem åren har över 22000 ensamkommandre asylsökande barn/unga, flertalet i åldern 16 till 18 år, registrerats vid Migrationsverkets ankomst enheter. Enligt obekräftade uppgifter från polisen kan en del av dem anslutit sig till terrororganisationer och fler kan vara på väg eller har planer att ansluta sig. Enligt media åkte en sjuttonåring i Lund till Syrien i i början av året.
Religiösa samfund, politiska nämnder, ansvariga myndigheter och gode män vårdnadshavare, måste samverka för att  förhindra att dessa ungdomar som kan befinna sig i riskzonen att rekryteras.

Konkreta åtgärder som omedelbart kan vidtas är som exempel att kommunerna uppmärksammar gode män/vårdnadshavare om risken för att ensamkommande rekryteras och vid de utbildningar ÖF anordnar för gode män låta rekryteringsfrågan ingå. Socialtjänsten har möjlighet att ta  upp frågan i samband med BBIC utredningar och skolorna att informera ungdomar som placerats i förberedelseklasser eller språkintroduktion. Det kan ske i samverkan med den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism och polis.

http://www.samordnarenmotextremism.se/

www.rgmv.se


 

 

 Anders Ygeman


Ny nationell strategi mot terrorism

Innan sommaren hoppas inrikesminister Anders Ygeman (S) kunna presentera den nya nationella strategin mot terrorism.
-Det här är något som är ett relativt nytt fenomen, och ett som utvecklas. Då behöver vi se över den verktygslåda som polisen och säkerhetspolisen har för att följa vilka som reser i väg och de som överlever och kommer hem, säger han. (Regeringen)
Statskontoret som har regeringens uppdrag att utvärdera den handlingsplan som kom 2012 för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism kommer under våren 2015 redovisa resultatet av utvärderingen. Stadskontoret har anledning att föreslå regeringen att Länsstyrelser, Socialstyrelsen, Skolverket och kommuner vidtar särskilda åtgärder inom detta område. Att myndigheterna bara ingår i en referensgrupp är inte tillräckligt.


Tilläggsdirektiv till arbetet mot vålds-bejakande extremism

Regeringen har i dag beslutat om tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Regeringens nationella samordnare Mona Sahlin får ytterligare mandat och resurser för att utveckla insatser. Presmeddelande 12 mars 2015, Kulturdeparetementet http://www.regeringen.se/sb/d/19699/a/255707?utm_source=Regeringskansliet&utm_medium=RSS&utm_campaign=Pressmeddelanden%20fr%C3%A5n%20regeringen.se


 

Folkhögskolestudier för nyanlända ungdomar

En yrkesintroduktions utbildning eller studier på en folkhögskola kan vara alternativ till den dåligt anpassade utbildning som idag erbjuds äldre nyanlända elever i gymnasieålder. Redan idag tar många Folkhögskolor emot ensamkommande ungdomar och på vissa håll har man även startat HVB så att även de under 18 år kan bo på skolan.

Det är angeläget, oavset studieform, att alla  ungdomar får en ändamålsenlig utbildning, det stöd som behövs för att klara av studierna och att de som skall utvisas eller överföras ges möjlighet att sluttföra en påbörjad utbildning innan beslutet verkställs.
http://www.folkhogskolesparet.se/

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Fa-extra-stod/Ar-du-under-25-ar-.htmlÖverförd

Under 2014 överfördes 51 ensamkommande barn/unga enligt förordningen i Dublin ll till första asylland enligt uppgifter från Migrationsverket. För Qassim, som överförts till Malta  är den utbildning han fick i Sverige som gav några godkända betyg i grundskolan inte till någon nytta. Varje dag sitter han tillsammans med andra flyktingar längs vägkanten utanför Marsalägret, eller vid rondellen i Hal Far i väntan på att en bilist ska stanna och erbjuda dem jobb.
En yrkesutbildning hade gett honom andra  möjligheter. Nu får han i bästa fall tillfälliga underbetalda jobb på byggen, eller på hotell och restauranger hos mindre seriösa arbetsgivare. Lönen kan då ligga på 1–3 euro för en hel dag. Någon ljus framtid är inte i sikte; livet handlar mer om att få mat för dagen och hitta någonstans att sova.Våld i skolan

Antalet anmälningarom våld i skolan, som Arbetsmiljöverket betraktar som allvarligt, ökade mellan 2012 och 2014 med nästan 40 procent, enligt Ekot. Under samma period steg skolornas anmälningar om allvarliga hot med 20 procent.

– När siffrorna är så pass tydliga så måste det ha blivit en ökning, men skolan kan i vissa fall också ha blivit ännu duktigare på att se risken och att anmäla den, säger Arbetsmiljöinspektör Ingela Eriksson Settergren. (Dagens Eko) 


Handläggningstider för ensamkommande

Handläggningstiden för ensamkommande har varierat under åren, vilket nedstående sammanställning från Migrationsverket visar:

2005    116  dagar

2006    148   "

2007    185   "

2008    141   "

2009    115   "

2010    146   "

2011    144   "

2012      98   "

2013     120  "

2014     143  "

2015     162  "

Beroende av vilket land de kommer ifrån kan den angivna tiden bli längre eller kortare. Till utredningstiden tillkommer en till tre veckor innan delgivningen av beslutet sker. Sammantaget en lång väntetid som präglas av  av förhoppningar och oro samtidigt som vardagen i olika avseenden ska fungera.


Swedish Migration Agency

Migrationsverket byter namn på engelska. Namnbytet görs i samband med den omorganisation som Migrationsverket nu genomför, och ska tydliggöra att myndigheten är ett verk och inte en styrelse. Det gamla namnet, Swedish Migration Board, ska därför inte längre användas. Namnbytet genomförs successivt på Migrationsverkets webbplats och produkter.


 

 

Eva von Shéele


Bistånd beviljas inte retroaktivt

Den särskilt förordnade vårdnadshavaren för en 17-åring ansåg att det var viktigt för den unge att få resa till Afghanistan för att träffa sin mor och  sina systrar. För att få råd till biljetten lånade han pengar av sin bror. Därefter ansökte han om ekonomiskt bistånd enligt SoL. Kommunen avslog ansökan med motiveringen att den unge redan lånat pengar och köpt resan.

Förvaltningsrätten avslog den unges överklagande med bedömningen att 17-åringen själv betalat resan innan han ansökte om bistånd med hjälp av privat lån och att ekonomiskt bistånd inte kan beviljas retroaktivt, enligt huvudregeln. 


Domen överklagades till kammarrätten som fastställde förvaltningsrättens dom och avslog överklagandet. I sin bedömning sa rätten, förutom vad som tidigare framhållits, att den unge kunde betala av sin skuld med studiebidrag och feriearbete. Inte heller har det framkommit att resan var akut.

Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4796-14, meddelad 2015-01-12.
(SKL, Avdelningen för juridik Eva von Schéele)


 

    Fredrik Beijer


Oberoende granskning av språkanalyser

Migrationsverket har låtit göra en oberoende granskning av tre kritiserade språkanalyser. Granskningen har gjorts av den nederländska migrations-myndigheten, och resultaten ger stöd för de slutsatser som drogs i de svenska språkanalyserna.

http://www.migrationsverket.se/OmMigrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-03-03-Oberoende-granskning-stodjer-resultat-av-sprakanalyser.htmlSpråkanalys med kunskapskontroll 

Om Migrationsverket vid asylutredningen uppfattar att det finns en osäkerhet om den sökandes uppgifter vad avser hemort och identitet, kan de erbjudas en direktanalys för att göra de uppgifter som lämnats sannolika. RGMV har ingen annan uppfattning än att det är bra att den möjligheten ges men anser att det finns en  osäkerhet med språkanalyser, och hur de genomförs i barn- ärenden. Den oro som finns hos gode män och offentliga biträden om att språkanalyser inte görs professionellt och av kvalificerade analytiker måste MV ta på allvar så att ett rättssäkert förfarande kan garanteras. 


 

HVB-företag som driver friskolor har hög lönsamhet

36 av aktiebolagen med HVB- och LSS-hem driver också en eller flera friskolor. Det framgår av en jämförelse som Lärarnas tidning har gjort mellan HVB/LSS-registren från Inspektionen för vård och omsorg och Skolverkets skolregister. 

En tredjedel av aktiebolagen ingår i stora koncerner. Det gäller till exempel Attendo individ och familj AB som driver Broarps skola och hör till den riskkapitalägda Attendo­ koncernen. Solhaga gruppen, Frösunda, Humana och Team Olivia är andra stora vårdkoncerner med skolor. Men många HVB-hem och skolor är småföretag. Ett sådant litet företag är Pilevallens vård och behandling AB, som är lönsammast av friskolehemmen där vinstmarginalen var 39,5 procent 2013. Övriga 13 13 bolag hade en vinstmarginal på över 10 procent.  (Lärarnas tidning)


Information

Riksföreningen RGMV är till för för dig som är god man/vårdnadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensamkommande barn/unga. 

Kontakt:

Katarina Nyberg 

mobil: 0739 912875  

P-O Nygren 

mobil: 0702 372910 

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hemsida: www.rgmv.se

Facebook RGMV, Twitter RGMVSE

Medlemskap: www.rgmv.se


Redaktörer Karin Senter  Johnny Samuelsson

 

 

 

 

 

 

 

 

RGMV 

Bättre förutsättningar för gode män vårdnadshavare                    

 

Nyhetsbrev nr 2 2015

 

 

 

 

Fortsatt många asylsökande under 2015 – behovet av boendeplatser ökar

Antalet asylsökande i Sverige fortsätter att ligga på höga nivåer under 2015, enligt Migrationsverkets första prognos i år. Huvudscenariot är 90 000 asylsökande, varav 8000 ensamkommande barn/unga, vilket gör att behovet av boendeplatser för asylsökande kommer att öka markant även i år.

Enligt Migrationsverkets analyser i denna prognos, minskar inte behoven och motivationen för människor att ta sig från konfliktdrabbade områden till Sverige. Men det är framför allt framkomligheten på migrantrutterna till Europa, samt enskilda EU-länders ageranden, som påverkar hur många människor som kommer att söka skydd i Sverige de kommande åren.

 


 

Statligt ägda asylboenden utreds

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att bland annat bedöma huruvida det finns ekonomiska förutsättningar för staten, särskilt vad gäller långsiktig kostnadseffektivitet, att förvärva fastigheter och genom ny- eller ombyggnad skapa fler och billigare boenden för asylsökande. Utöver kostnadseffektivitet ska även juridiska och praktiska möjligheter bedömas. I uppdraget ingår även att inventera befintligt statligt fastighetsbestånd som kan användas av Migrationsverket för asylboende. (Justitiedepartementet)

 


 

SiS placeringslösning för ensamkommande

Låsta ungdomshem har blivit en placeringslösning för en del ensam-kommande barn som Socialtjänsten av olika skäl flyttat från boenden. Det handlar ofta om att unga utan någon påtaglig beteendeproblematik, som inte har begått något allvarligt brott, frihetsberövas. Frihetsberövandet är ett av de starkaste ingripanden som staten kan göra mot enskilda.
Denna typ av placeringslösning skapar en växande frustration inom statens institutionsstyrelse (SiS), den myndighet som driver de särskilda ungdomshemmen. När en ungdom placeras på ett av Sveriges 24 särskilda ungdomshem så måste SiS ta hand om ungdomen, hur ogrundad de än tror att placeringen är. Många inom SiS upplever att ensamkommande flyktingbarn frihetsberövas på vagare grunder än andra ungdomar. Uppfattningen att ensamkommande flyktingbarn särbehandlas negativt är spridd inom SiS. SiS-hemmen är inte rätt plats för dem som bara uppvisat attitydproblem på ett HVB-hem. (Katarina Nyberg)

(Enligt SiS placerades 126 ensam-kommande på särskilda ungdomshem under 2014.)

 Långa handläggningstider och bristande tillsyn 

När lagar och förordningar inte efterföljs av myndigheter och förvaltningar på central, regional och lokal nivå eller tolkas på ett sådant sätt som lagstiftaren inte avsett innebär det problem för gode män vårdnadshavare. Ännu allvarligare är det när de myndigheter som har tillsynsansvar för att lagar och förordningar efterföljs inte utvecklat en fungerande tillsyn. Regering och riksdag måste se till att så sker. 
Orimligt långa handläggningstider är utmärkande för många myndigheter och förvaltningars handläggning. Anmälningar som görs för att påtala missförhållanden handläggs under så lång tid, att de omständigheter som föranlett anmälan kvarstår utan åtgärder. Anmälningar om felaktigheter som inte prövas inom rimlig tid är oacceptabelt och särskilt allvarligt är det när det gäller barn och unga i en utsatt situation. 

 Långsam handläggning i tillståndsärenden
Beslutet i korthet: Med anledning av ett flertal klagomål inledde JO en granskning av Migrationsverkets handläggningstider i ärenden om uppehållstillstånd på grund av anknytning och arbete samt om uppehållskort under perioden 2011–2013. Granskningen avsåg även skillnaderna i handläggningstid mellan ansökningar via webb och ansökningar på papper samt mellan ansökningar om arbetstillstånd hos certifierade arbetsgivare och andra. Av granskningen framgår att handläggningstiderna i många fall är orimligt långa och inte sällan kraftigt överskrider författningsreglerade frister. http://www.jo.se/PageFiles/5990/5497-2013.pdf

 MV:s handläggningstider i barnärenden

Sverige är det land i Europa som tar emot flest ensamkommande och under 2015 väntas enligt MV:s prognos omkring 8000 söka asyl här. Det innebär att handläggningstiden, som i januari i år var 158 dagar, sannolikt förlängs ytterligare och att trycket på kommunerna ökar i olika avseenden, inte minst på en redan hårt belastad Barn-och ungdomspsykiatri.

 IVO polisanmäler Mölndals kommun

För att lösa den akuta bostadssituationen som råder för ensamkommande flyktingbarn har flera kommuner medvetet anlitat privata boenden som saknar tillstånd. Nu kräver Inspektionen för vård och omsorg en förklaring av kommunerna, samtidigt som de har polisanmält de privata aktörerna.

Mölndals kommun, som är ankomstkommun för många flyktingar, menar att man inte har haft något val.

– När man inte har någonting att välja på, när det inte finns platser, då får man göra vad nöden kräver. Vi har vänt oss till företag som tidigare har haft uppdrag för oss och vi är trygga med det, säger Birgitta Korpe, som är tillförordnad chef på Enheten för ensamkommande i Mölndal.

– Man får inte bedriva sådan här verksamhet utan tillstånd, just för att här ska det bo barn. Deras säkerhet måste garanteras, säger Maria Björklund, enhetschef på Ivo i område sydväst. ((SVT)

RGMV anser att det är bra att det ställs krav på boendena men IVO:s långa handläggning av tillståndsärenden, 4-6 månader, försvårar för kommunerna att anordna boenden för ensamkommande barn/unga. 

 


Rättsosäkert när asylprocessen påbörjas utan en god man 

En god man enligt lag skall bistå barn/unga med asylansökan och bekräfta den. Men asylprocessen påbörjas rutinmässigt utan att en god man är närvarande vid registreringstillfället på Migrationsverkets ankomstenhet. Det får till följd att asylsökande barn/unga i en utsatt situation inte får det stöd som kan anses behövas och att ingen bevakar deras rättigheter. Migrationsverket ser positivt på en god man-jour men trots att RGMV har uppmärksammat SKL och ÖF på förhållandet har inga åtgärder vidtagits.

 


 

God mans uppgift att samtala om utvisning

Det är  inte alltid som resan till  Sverige blir som anhöriga eller  barn/unga hoppats på. Omkring 25–30 % av ensamkommande barn/unga får beslut om utvisning till hemlandet eller överföring till första asylland. När ett förväntat beslut om uppehållstillstånd i stället blir till ett besked att den unga ska lämna landet sätts barn/unga på hårda prov och i många fall påverkas också den gode mannen. Oavsett om man är nybliven eller erfaren god man är det inte lätt att samtala med barn/unga som man lärt känna att de ska lämna den svenska välfärden, men det är en del av uppdraget.  www.rgmv.seDelgivning av beslut i asylärenden 

En förenklad delgivning är till fördel för ensamkommande barn/unga som därmed får besked lite fortare. Gode mäns restid och resekostnader kan också minskas. Ett möte som tar mindre än en timme, skulle kunna erättas av ett telefonsamtal. Av vad som framgår av Förvaltningsrättslagen 21 § är delgivning på telefon ett möjligt alternativ och torde underlätta även för handläggare på MV och minska de kostnader som nuvarande tillväga-gångssätt innebär. www.rgmv.sePassiv rekrytering av gode män
 

Det är ett växande problem för  kommunerna i hela landet att hitta gode män, framförallt i de mindre kommunerna och problemet bli värre framöver om ingenting görs. En orsak till problemet är att överförmyndarna i många kommuner är underbemannade och inte har den tid som krävs för att kunna rekrytera nya gode män. Dessutom har det förebyggande arbetet att locka fler till uppdraget inte har varit tillräckligt. Utbildning för gode män

Det är oklart i vilken omfattning den utbildning som ÖF från årsskiftet ålagts att anordna kommit igång och vilken kvalitet den håller. RGMV har erbjudit samtliga ÖF i landet att hjälpa till med såväl utbildning som rekrytering men gensvaret har varit svagt eller uteblivit helt. www.rgmv.se Förlorad arbetsinkomst

Är det någon som vet, undrar en god man,  om man kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst från Migrationsverket när man måste gå på asylutredning? Mötet är  9.30 och jag har ingen möjlighet att ta ledigt utan att förlora på det rätt mycket... Gjorde så förra månaden, men nu tänkte jag fråga om man kan få någon ersättning. Annars förlorar man på uppdraget om man har ett sådant möte i månaden. Hur gör ni andra?Migrationsverkets arbetar för att upptäcka hot mot Sveriges säkerhet och krigsbrott

Att hjälpa Säkerhetspolisen (Säpo) att förebygga terrorism och upptäcka personer som misstänks för folkrättsbrott ingår i Migrationsverkets uppgifter. Verket har därför ett nära samarbete med Säpo och Polismyndigheten. Dessutom ska verket anmäla varje misstanke om folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser till polisen.Ansluter sig till terrororganisationer

Flertalet ensamkommande ungdomar tar avstånd från terrororganisationer och låter sig inte rekryteras, utan försöker skapa sig ett bra liv i Sverige. Men hur vanligt är det att de dras till terroristorganisationer som IS, al-Shabaab och Boka Haram?

Uppgifter från Säpo visar att minst hundra ungdomar rekryterats och rest till Syrien, Irak eller länder i Afrika sedan 2012, men det kan röra sig omkring 300 eller fler. Enligt obekräftade uppgifter från polisen i Göteborg ingår ett antal ensamkommande ungdomar i de siffror som redovisats. 

RGMV har en viss samverkan med Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism i syfte att informera gode män/vårdnadshavare om situationen. www.rgmv.seÅtgärder mot våldsbejakande extremism

Utbildningsmaterialet Samtalskompassen kan öka kunskapsnivån om vålds-bejakande extremism, samtidigt som vi förbättrar förutsättningarna för ett brett förebyggande arbete, säger Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.

Utbildningsmaterialet riktar sig till dem som möter personer i riskzonen för radikalisering, framför allt unga. Det innehåller information om olika extremistmiljöer, stöd för dialog med unga samt stöd för samverkansgrupper ute i landet. http://www.samordnarenmotextremism.seUnderlättar kontakt med myndigheter

På fyra orter startar nu servicekontor där myndigheter och kommunen tillsammans ska ge ett samlat stöd till nyanlända. Syftet är en snabbare etablering i samhället.

– Nyanlända ska slippa att slussas mellan olika myndigheter och istället få ett samlat stöd på ett kontor. Det blir också en smidigare kommunikation mellan myndigheterna vilket ger individen ett bättre stöd, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL. De kommuner som deltar är Norrköping, Alingsås, Ljusdal och Borlänge. (SKL)Utbildningspolitik för en bra start i Sverige

I en promemoria 2015-02-22 presenterar regeringen i sju punkter förslag om utbildning för nyanländas etablering i Sverige: 

1.  Fler lärare med utländsk bakgrund

2.  Studiehandledning på modersmål 

3.  Höjning av nyanlända elevers studieresultat

4.  Individanpassad Sfi-utbildning

5.  Kompetensutveckling till rektorer och lärare

6.  Stöd till skolor med tuffa förutsättningar

7.  Fjärrundervisning på modersmål.


RGMV konstaterar att förslagen är bra och i stort överensstämmer med de förslag och synpunkter vi framfört vid möten och i skrivelser till Utbildningsdepartementet. För dem som skall utvisas eller överföras innebär en individanpassad utbildning att de kan återvända till hemlandet med hedern i behåll eller är bättre förberedda i första asylland. Men det skall särskilt beaktas att flertalet nyanlända elever är i åldern 16–18 år och att den utbildning som erbjuds anpassas till denna åldersgrupps förutsättningar.

http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/46/24/7ab7d25b.pdfErsättning för asylsökandes skolgång

Statens ersättning för asylsökandes barns skolgång  motsvarar endast två tredjedelar av vad andra elever kostar, resten måste kommunerna skjuta till, skriver Per-Arne Andersson, avdelningschef Sveriges Kommuner och Landsting, i ett debattinlägg där han vädjar till staten att snabbt se till att ordna ett bättre flyktingmottagande. (SKL)


 

Åsa Regnér mötte BO, Fredrik Malmberg
Fokus för mötet var att diskutera hur barnperspektivet beaktas vid ingripanden mot barn och ungdomar samt formerna för ett kommande uppdrag till Barnombudsmannen.

- Vi har idag tagit nya steg i arbetet med att stärka de mest utsatta barnens situation, säger Åsa Regnér, barnminister.

Åsa Regnér och Fredrik Malmberg diskuterade innehållet i ett kommande uppdrag till Barnombudsmannen. Det handlar om förutsättningar för att skydda de mest utsatta barnen och vikten av att lyssna på dem. De lyfte även det fortsatta arbetet med FN:s barnrättkommittés rekommendationer till Sverige. (Socialdepartementet)BO kallade myndigheter

Barnombudsmannen kallade Polisen, Migrationsverket, Socialstyrelsen och Skolverket till överläggning om hur Sverige bättre kan tillvarata ensamkommande asylsökande barns rätt till skydd.

Ensamkommande asylsökande barn har samma rätt till skydd och omvårdnad som andra barn i Sverige. Det säger FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

– Jag är mycket oroad över att ensamkommande barn försvinner och att alltför lite görs för att skydda barnen. Jag känner också oro över att dessa barn inte alltid får sina rättigheter tillgodosedda, säger barnombudsman Fredrik Malmberg. (BO)Hård FN-kritik mot svensk barnrätt

FN:s barnrättskommitté kritiserar i en rapport Sverige för att inte följa barnkonventionen. På ett antal punkter riktas kritik mot hur barns rätt tas till vara i Sverige. Barns rätt i migrationsfrågor är ett av de områden där Sverige får kritik av FN. Svensk lag föreskriver inte att barn ska höras i asylprocessen. Inte heller ställs krav på att man ska undersöka om barnen har egna asylskäl, som till exempel att de riskerar att bli bortgifta eller att tvingas bli barnsoldater.
”Det är hårdare kritik än vad jag väntade mig. När det gäller asylutredningar där barnen inte får höras, där bryter Sverige mot barnkonventionen”, säger Unicefs programchef Christina Heilborn till SVT. Sverige får också kritik för hur barn behandlas när de frihetsberövas. Det gäller både de barn som misstänks för brott och barn som blir tvångsomhändertagna. (SVT)FN listar 208 krav på Sverige

Sverige måste göra mer för att få bukt med främlingsfientligheten. Det anser FN:s råd för mänskliga rättigheter efter en granskning. Rådet listar 208 åtgärder som Sverige borde vidta. Inför förhöret i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève har ett antal FN-kommittéer gett sin bild av hur Sverige följer FN-konventionerna för mänskliga rättigheter, skriver Svenska Dagbladet. Förhöret ledde till sammanlagt 208 rekommendationer för att förbättra förhållandena. Den svenska regeringen har accepterat 138 av dem, bett att få återkomma med en åsikt om 44 och förkastat 26.
De flesta av rekommendationerna rör främlingsfientlighet, diskriminering och hatbrott. Rekommendationer om att ”bekämpa diskriminering, rasism och främlingsfientlighet mot afrosvenskar, muslimer, utrikesfödda och migranter” återkommer flera gånger. (Publikt)


 

 

 

Somalia har ratificerat Barnkonventionen
Somalia har ratificerat Barnkonventionen. Somalia är det 195:e landet som skriver under. De stater som ännu inte ratificerat barnkonventionen är USA och Sydsudan.

– Genom att ratificera barnkonventionen investerar Somalias regering i barnens välmående och därmed också i landets framtid, säger UNICEFs högste chef Anthony Lake. Det centrala budskapet i konventionen är att varje barn förtjänar en bra start i livet och vad kan vara viktigare? (UNICEF)Många unga i utanförskap

Risken att hamna i NEET (Not in Employment, Education or Training) är ojämnt fördelat över landet och mellan olika grupper av unga, visar LOs rapport Unga vuxna som varken arbetar eller studerar 27,4 procent av de i NEET-gruppen är utrikesfödda medan det endast är 13,5 procent utrikes födda i hela åldersgruppen. Det finns alltså en kraftigt överrepresentation av utrikes födda. Det är också vanligare att unga med en lägre utbildningsgrad och unga med korttidsutbildade föräldrar har svårare att etablera sig i arbetslivet. Enligt rapporten har andelen unga som står utan arbete eller studier ökat med 1,2 procentenheter sedan 2006. Ökningen har skett i åldersgruppen 20–25 år. Rapporten visar också att av de unga som år 2000 var utan arbete eller studieplats har cirka 100 000 aldrig tagit sig in i aktivitet. (LO)


 
Projektet på väg
Minja Hjort är etnolog på Stockholms stadsmuseum och arbetar med att dokumentera hur människor lever i Stockholm. Just nu undersöker hon ensamkommande ungdomars situation genom projektet På väg. De flesta ensamkommande ungdomar som kommer till Sverige har rest genom stora delar av Europa i lastbil, bil eller båt, utan att veta vart de är på väg.

Att leva i Stockholm och försöka bygga upp ett nytt liv utan föräldrar är minst sagt komplext. Ungdomarnas inkludering i samhället och möjlighet att skapa ett hem är delvis villkorad av andra. Många behöver ta ett stort ansvar själva för att ta kontakt med personer utanför det boende de har placerats på. Den nya situation som ett permanent uppehållstillstånd innebär ställer krav på att ungdomarna snabbt kan sätta sig in i studier, söka jobb och ordna en egen bostad. Många har ett rikt socialt liv men kan ändå känna sig ensamma, när minnen och tankar på familjen tar över känslorna i vardagen.  http://www.sak.se/news/?post_id=11601 


Afghanska barn får hjälp ut i ljuset
Funktionsnedsatta barn i Afghanistan lever ett hårt liv. Ofta göms de undan i hemmen av sina föräldrar. 15-åriga Qurbans liv tog en ny vändning när han fick hjälp till skolgång av Svenska Afghanistankommitén.

http://www.sak.se/news/?post_id=11572Muhammed räddades av Mare Nostrum

Minst 218 000 migranter och flyktingar har tagit sig över Medelhavet under 2014, men ett stort antal har också omkommit, enligt UNHCR.

Muhammed, en ensamkommande femtonåring från Somalia, som nu bor på ett HVB i Sverige är en av många som räddades av Mare Nostrum sedan han hamnat i vattnet utanför Maltas kust. Fler skulle kunna räddas men syftet med EU:s gränsbevakningsoperation Triton, som ersatt Italiens Mare Nostrum, är i första hand att bevaka EU:s gränser och kontrollera illegal invandring – inte att vara en räddningsstyrka som räddar nödställda långt ut till havs. 

Svensk invandringspolitk under 500 år
Invandring till Sverige har förekommit sedan grundandet av det svenska riket på medeltiden. Invandringens omfattning och karaktär har dock förändrats över tid och regelverket kring invandring har varierat mellan olika epoker. Boken ”Svensk invandringspolitik under 500 år: 1512-2012” skriven av Julia Boguslaw ger översikt över svensk invandrings- och invandrarpolitik under de senaste fem århundradena.

 Stockholms universitet

Aycan Celikaksoy, forskare vid SOFI och SULCIS, har publicerat ett nytt working paper som undersöker migranterna från Turkiet i Sverige. I samband med publiceringen kommer Aycan Celikaksoy även att hålla ett seminarium under våren som är samarrangerat av SULCIS och SUITS.

 Information

Riksföreningen RGMV är till för för dig som är god man/vårdnadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensam-kommande barn/unga. 

Hemsida www.rgmv.se Kontakt 
Katarina Nyberg mobil 073 9912875 P-O Nygren mobil 070 2372910 E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Medlemskap www.rgmv.se Facebook RGMV Twitter RGMVSE


Redaktörer:

Johnny Samuelsson

Karin Senter

 

 

 

{readonline}This email contains graphics, so if you don't see them,view it in your browser{/readonline}
 - - -
 

RGMV Nyhetsbrev nr 1 2015

Bättre förutsättningar för gode män vårdnadshavare

 
 

Trevligt folk säger man i Borlänge om somalier och det somaliska landslaget i bandy 
I veckan åker det somaliska bandylandslaget till Chabarovsk i Ryssland för att spela sitt andra bandy-VM sanktionerade av den somaliska regeringen. 

http://www.borlangebandy.se/klubben/somalia-bandy__1262

 


 

Professionella gode män
Ger en anställning gode män bättre förutsättningar att utföra uppdraget och innebär det en större trygghet för huvudmannen om den gode mannen har en fast lön?

Ja, det anser SKL och andra förespråkarna för anställda gode män som i syfte att höja kvaliteten på hur uppdraget genomförs vill förvandla ett anrikt ideellt medborgaruppdrag till en kommunal anställning. Syftet med en sådan förändring är att huvudmannen skall få den hjälp lagstiftaren avsett och att uppdraget ska kunna utföras på ett rättssäkert sätt.
www.rgmv.se

 

 


 

Flyktingbarn! 
Ensamkommande flyktingbarn är ett begrepp som olyckligtvis används om unga människor från olika länder, kulturer och som kommer hit av olika skäl. Benämningen innebär att de ses som en  homogen grupp och indikerar att de är i behov av omsorg och omhändertagande. Så kan det var i enskilda fall men inte generellt. Bättre vore att se de snart vuxna ungdomarna som resurser som kan bli en del av den arbetskraft som Sverige och svenska företagare efterfrågar. Under 2014  kom 7049 ensamkommande barn/unga flertalet i åldern 15-18 år och under januari 2015 har hitintills över 400 registrerats med förhoppningar om en utbildning som leder till etablering, jobb, och självförsörjning.

 


 

Fortfarande påbörjas asylprocessen utan en god man 
Trots att en god man enligt lag skall bistå barn/unga med asylansökan och bekräfta den påbörjas asylprocessen rutinmässigt utan en god man är närvarande vid registreringstillfället på Migrationsverkets ankomstenhet. Det får till följd att asylsökande barn/unga i en utsatt situation inte får det stöd som kan anses behövas och att ingen bevakar deras rättigheter. Migrationsverket ser positivt på en god man-jour men trots att RGMV  har uppmärksammat  ÖF på problemet har  några  åtgärder inte vidtagits för att asylsökande ensamkommande barn/unga ska få den hjälp som kan behövas och en god man som bevakar deras rättigheter på ankomstenheten.

 


 

Regeringen vill stötta svaga skolor men undviker frågan om nyanlända elever
Staten tar ett fastare grepp om skolan med den nya regeringen. Tre miljarder ska under 2016 gå till höjda ­lärarlöner – och från och med i vår får Skolverket möjligheten att gå in i svaga skolor för att styra upp verksamheten, enligt ­utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). (SvD)

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/regeringen-vill-stotta-svaga-skolor_4283887.svd

 


 

Ensamkommande asylsökande barn/unga
Riksrevisionen har inlett en granskning om mottagandet av ensamkommande asylsökande barn. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport, med planerad publicering i oktober 2015. Granskningen omfattar enbart mottagandet av de ensamkommande barnen under asylprocessen fram till beslut om uppehållstillstånd. Syftet är att utreda i vilken utsträckning staten har gett kommunerna förutsättningar att ta emot de ensamkommande asylsökande barnen, med utgångspunkt i barnets bästa. Med förutsättningar avses de ramar som styr kommunernas mottagande av ensamkommande asylsökande barn i form av regelverk, statliga ersättningar samt stöd och kunskap om ensamkommande som kommunerna kan behöva. Det handlar också om vilken handlingsfrihet ramarna ger i ett läge där allt fler kommuner tar emot allt fler barn. 
http://www.riksrevisionen.se/sv/GRANSKNINGAR/Planering-och-uppfoljning/Pagaende-granskningar/Pagaende-granskningar/Ensamkommande-asylsokande-barn/

 


 

IVO granskar att medborgarna för vård och omsorg som är säker
Den 1 juni 2013 inrättades Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som då tog över tillsynen och viss tillståndsverksamhet från Socialstyrelsen. IVO har drygt 600 medarbetare och den årliga budgeten är cirka 650 miljoner kronor. Verksamheten bedrivs vid tre myndighets övergripande avdelningar i Stockholm och sex regionala kontor i landet. Inspektionens uppgifter består främst av tillsyn och tillståndsprövning avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vidare har inspektionen bland annat ansvar för de register som behövs för att utföra verksamheten. Syftet med tillsynen är att granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enhetlighet med lagar och andra föreskrifter. http://www.ivo.se/Sidor/default.aspx

 


 

Migrationsverket och enhetlighet
Inom Migrationsverket pågår sedan 2012 ett projekt vars främsta syfte är att öka förutsättningarna för en hög rättslig kvalitet i handläggning och beslutsfattande. Inom detta projekt har det tagits fram ett antal metoder för systematisk uppföljning och bedömning av enhetlighet. En av de framtagna metoderna innebär att en uppföljningsgrupp bestående av medarbetare, en asylexpert, en verksjurist och en processförare väljer ut och analyserar 100 ärenden utifrån en checklista. Resultatet återkopplas sedan till enhetens övriga medarbetare. Efter detta upprättar enhetschefen en handlingsplan där förbättringsåtgärder lyfts fram. Handlingsplanen ska utgöra ett stöd för det förbättringsarbete som ska främja utvecklingen av rättslig kvalitet.

 


 

Riksrevisionen har granskat den statliga tillsynen och kvalitets granskningen av grund- och gymnasieskolan.
Utvärderingar visar på sjunkande kunskapsresultat bland svenska elever och att den svenska skolan blivit allt mindre likvärdig. Ett av statens styrmedel för att verka för en likvärdig utbildning av god kvalitet är inspektion av skolhuvudmännen genom tillsyn och kvalitetsgranskning. Skolinspektionen ansvarar för denna verksamhet. En granskning från Riksrevisionen visar att den statliga tillsynen för närvarande inte på ett tillräckligt sätt verkar för att ge goda förutsättningar för att alla elever får en likvärdig utbildning av god kvalitet som ger möjlighet till förbättrade kunskapsresultat.
http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/18551/RiR_2013_16_Anpassa_Statens%20skolinspektion.pdf

 


 

Etableringsreformen i Gnesta
Etableringsreformen trädde i kraft i december 2010. Därmed övertog staten det samlade ansvaret från kommunerna att underlätta nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Statskontoret har på uppdrag av regeringen följt genomförandet av etableringsreformen och analyserat hur väl myndigheterna samverkar och samordnar sina verksamheter för att uppnå en effektiv etableringsprocess. Statskontorets övergripande bedömning är i denna slutrapport att berörda aktörer behöver förstärka samordningen av sina verksamheter. Många nyanlända får inte en etableringsplan inom den tid som regeringen har bestämt. Därtill är inte aktiviteterna tillräckligt anpassade till de nyanländas förutsättningar och behov.
http://www.gnesta.se/stodomsorg/nyisverige/etableringsreformen.4.4461e4f912c96e5ffb680007441.html

 


 

Var uppmärksam!
Den världsomfattande handeln med barn och unga som förekommer kan innebära att de som söker asyl i Sverige är i människohandel och utnyttjas för sexuella syften, arbete, stölder, tiggeri och narkotikahandel. Att vara uppmärksam på sådana omständigheter och ha en beredskap för att möta den problematiken är svårt, men oerhört viktigt. Att vara uppmärksam på att barn och unga kan tvingas till omskärelse eller könsstympning, barn- och tvångsäktenskap eller rekryteras som soldater i utlandet ligger i gode mannens uppgift. Var dessutom uppmärksam på om barnet/ungdomen ligger i riskzon för att rekryteras och ansluta sig till olika extrema grupper, såsom terroristgrupper. Våra barn/ungdomar är ofta i en särskilt utsatt situation, och vår guidande roll kan här bli oerhört viktig och hjälpa den unga att navigera i tillvaron.


 

Terrorresor och terrorträning ska kriminaliseras
Regeringen har beslutat att ge Lars Werkström, rättschef vid Åklagarmyndigheten, uppgiften att som särskild utredare se över om det behövs lagändringar för att Sverige ska leva upp till FN:s krav på straffrättslig reglering för att kriminalisera träning och stöd till terrororganisationer. 

Se: Genomförande av internationella straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism

<http://www.regeringen.se/sb/d/19680/a/251912>

Debattartikel:

Terrorresor och terrorträning ska kriminaliseras <http://www.regeringen.se/sb/d/19469/a/251847>

 


 

 

Nyanlända elevers värdighet
Kränkningar av barns eller elevers värdighet kan förekomma i form av kränkande behandling eller trakasserier. Kränkande behandling är enligt skollagen ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som inte har ett samband med diskrimineringsgrunderna. Det är elevens upplevelse av händelsen som definierar kränkningen. Om kränkningarna har koppling till diskrimineringsgrunderna, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller ålder, definieras det som trakasserier. Samtliga ensamkommande ungdomar omfattas av diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet, flera omfattas av diskrimineringsgrunden för religion och givetvis kan också diskriminering utifrån de andra grunderna drabba eleverna. En relevant fråga är om den Språkintroutbildning som ofta bygger på exkludering riskerar att öka diskrimineringen inom skolan. Att invandrade elever i högre grad än elever med svensk bakgrund visat sig löpa större risk att kränkas och diskrimineras visar på nödvändigheten att vara uppmärksam också på denna typ av förhållanden.

 


 

Överförmyndaren missköter i många fall sina gode män
Uppdraget som god man är givande på många vis men kan även vara påfrestande i vissa fall och därtill finns kravet att alltid finnas till hands 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan och vara beredd att med kort varsel rycka ut när det behövs. Ersättningen för uppdraget varierar mellan kommunerna liksom om det  utgår ett fast arvode eller ersättning enligt räkning för den tid som lagts ned vilken inte sällan ifrågasätts. Det finns ingen anledning att tillvägagångssättet skiljer sig mellan kommunerna inte heller att gode män ska behöva vänta i tre månader på att ersättningen utbetalas. RGMVs uppfattning är att ersättningen skall vara fast och vid speciella omständigheter skall gode män kunna begära ett extra tillägg utan att ifrågasättas och självklart ska ersättningen betalas ut varje månad.


 

Språkintroduktion för nyanlända elever
Karin Senter

RGMV (Riksföreningen gode män vårdnadshavare) arbetar för bättre förutsättningar gör gode män/vårdnadshavare för  att skapa en så god tillvaro för ensamkommande barn/ungdomar som det bara går, vilket bland annat innebär att lyfta fram möjligheter och brister i utbildningen för dessa unga personer. Det finns flera saker vi anmärker på. www.rgmv.se


 

Migrationsverket ökar i popularitet som arbetsgivare
Varje år röstar Sveriges universitets- och högskolestudenter fram sina framtida drömarbetsgivare i landets största studentundersökning, Företagsbarometern. När nästan 1100 juriststudenter under 2014 svarade på frågan om vilken arbetsgivare de helst ville arbeta för, kom Migrationsverket på plats 16. Det finns även en KarriärBarometer och under året har nästan 12  000 unga yrkesverksamma akademiker tillfrågats om sitt intresse för att arbeta hos olika arbetsgivare. Undersökningarna visar att Migrationsverket ökar i popularitet bland både ekonomer och jurister. För unga jurister som jobbat några år ligger Migrationsverket på plats 42 mot förra årets placering på 76. Bland unga ekonomer har Migrationsverket ökat från plats 159 till plats 133.

 


 

Mamma i Iran motsatte sig ett ställförträdarskap för sitt barn
Särskild förordnad vårdnadshavare för M.A, en 17-åring med mor i Iran, är ett ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd i Sverige. Fadern är sedan flera år avliden. Socialnämnden har hos tingsrätten hemställt om att en särskild vårdnadshavare förordnas för M.A. Vid kontakter med M.A:s mor i Iran har modern motsatt sig att en särskild vårdnadshavare förordnas för hennes son. Tingsrätten beslutar ändå förordna en särskild vårdnadshavare för M.A. enligt 6 kap. 8a§ FB och anger som skäl att modern måste anses varaktigt förhindrad att praktiskt utöva vårdnaden om M.A. och en särskild vårdnadshavare därför ska utses. Modern överklagar beslutet men hovrätten fastställer tingsrättens domslut. (Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T 679-14, meddelad 2014-11-10.)


 

 

JO kritiserar överförmyndarnämnd

Ansökan om godmanskap ska snarast överlämnas till tingsrätten – även efter den 1 januari 2015. JO har i sin ämbetsberättelse 2014/15 s. 602 f. allvarligt kritiserat en överförmyndarnämnd i fyra ärenden angående anordnande av godmanskap. Det har tagit mellan sex månader och två och ett halvt år från det att ansökningarna kom in till nämnden till dess att nämnden överlämnade dem till beslutande myndighet, nämligen tingsrätten. Anmärkningsvärt är också att samma nämnd 2010 fick allvarlig kritik för sin långsamma och bristfälliga handläggning beträffande ansökningar av godmanskap. ”JO har tidigare uttalat att en överförmyndarnämnd som får in en ansökan om godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB snarast bör överlämna ansökan, eventuellt tillsammans med eget yttrande i saken, till tingsrätten (se bl.a. JO 2005/06, s. 422 f.) 
Bestämmelserna i FB ålägger i den aktuella situationen inte överförmyndarnämnden någon annan skyldighet än att, i enlighet med vad som kommer till uttryck i 4 § förvaltningslagen (1987:223), hjälpa sökanden till rätta. Ovanstående gäller även efter den 1 januari 2015. ÖF ska således snarast överlämna en ansökan av behörig sökande till rätten. Därefter får rätten, efter årsskiftet, möjlighet att förelägga ÖF att inkomma med kompletterande handlingar.

 


 

Ekonomisk oenighet fördröjde särskilda förordnanden av vårdnadshavare

Fem s.k. ensamkommande barn, som vistas i Helsingborgs kommun, har beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Socialnämnden har därmed haft att vidta åtgärder för att få till stånd särskilda förordnanden av vårdnadshavare för barnen, om inte särskilda skäl talar emot det. Socialnämnden har dröjt över ett år med att vidta åtgärder och har hänvisat till att frågan om ersättning till vårdnadshavarna inte reglerats mellan nämnderna inom kommunen. Att det rådde oklarhet om ersättningen borde inte ha påverkat handläggningen. Socialnämnden kritiseras för sitt dröjsmål.

5716-2011.pdf (131kb)

Datum2014-03-12


 

Kvotflyktingar

I slutet av december 2015 anlände årets sista kvotflyktingar på svensk mark. Migrationsverkets uppdrag att vidarebosätta 1 900 människor på flykt har därmed genomförts. En majoritet kommer från Syrien och har i huvudsak vistats i länder som Libanon, Jordanien och Egypten innan de kom till Sverige. Därutöver har också colombianer i Ecuador, eritreaner i Sudan och somalier som vistats i Kenya tagits ut till den svenska kvoten. Även kongoleser i Uganda och afghaner i Iran har kommit hit som kvotflyktingar. Vi behöver bygga ut de lagliga och reglerade vägarna in i Sverige och EU, med exempelvis UNHCR:s kvotflyktingsystem som grund. Fördelarna med detta är flera. säger Henrik Sundström, advokat med erfarenhet av flykting ärenden. Det viktigaste är att vi kan rikta vårt asylmottagande till de flyktingar som har det största skyddsbehovet, snarare än dem med störst resurser. När dessa flyktingar anländer är deras rättsliga status redan klarlagd, vilket gör att vi kan avvara större delen av dagens kostsamma system för asylmottagande. Det ger också en helt annan möjlighet för samhället att i förväg planera och reglera mottagandet, till fördel för både samhället och den enskilde flyktingen.

 


 

Familjeanknytning det vanligaste skälet till uppehållstillstånd
Att förenas med familjemedlemmar fortsätter att vara det vanligaste skälet för uppehållstillstånd. Drygt 42 000 personer har beviljats uppehållstillstånd under 2014 jämfört med 40 000 beviljade tillstånd år 2013, en ökning med fem procent. Anhöriga från Syrien var den största gruppen som beviljades tillstånd, därefter följer människor från Somalia och statslösa. Drygt 30 procent var anhöriga till flyktingar. Resterande var anhöriga till svenska medborgare och andra som är bosatta i landet, arbetstagare, egna företagare, gästforskare, studerande och adoptivbarn.


 

Kungl. Vetenskapsakademiens råd till utbildningsministern

Kungl. Vetenskapsakademiens arbetsgrupp, Framtidens skola, uttalar sig inte bara om betyg för barn i åk 4 utan föreslår även en kommission med uppdrag att se över det svenska skolsystemet. Man uppmanar utbildningsminister Gustav Fridolin att inte  ha för bråttom med förändringar, satsa på högkvalitativ utbildning av lärare, stimulera kollegialt arbete och att inte införa många förändringar på en gång. "Välj någon eller några åtgärder som genomförs med kraft och konsekvens" föreslår man. 
Om utbildningsministern följer Kungl. Vetenskapsakademiens uppmaning kommer de nyanlända elever som redan påbörjat sina studier liksom de 8000 som enligt Migrationsverkets prognos förväntas söka asyl i Sverige 2015 och i flertalet fall inte få en utbildning som leder till jobb, självförsörjning och etablering utan däremot till utanförskap.

 


 

Riksdagens utbildningsutskott, alla barn ska få en bra start i livet

Vice ordförande i ­utbildningsutskottet Christer Nylander (FP) och tre andra ledamoter i utbildningsutskottet vill återupprätta kunskapsskolan och att utbildningen förankras i forskning, beprövad erfarenhet och betydelsen av likvärdighet. Elevers  möjligheter att klara skolan ska inte bero på var de råkar vara födda eller hur deras familjebakgrund ser ut. Alla barn ska få en bra start i livet säger man i en debattartikel i DN i januari 2015 men uppmärksammar inte nyanlända elevers speciella och utsatta situation. Vad Lena Hallengren (S) ny ordförande i Riksdagens utbildningsutskott har för uppfattning i frågan är okänt.

 


 

Regeringens samordnare
Gunnar Hedberg (M) och Lars Stjernkvist (S), regeringens samordnare för förbättrat flyktingmottagande i kommunerna,  som under hösten 2014 överlämnade sin slutrapport till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ger inte heller mycket hopp för nyanlända elever. Der gör däremot det faktum att utbildningsdepartementet beställt statistik från SCB bland annat gällande utbildningen för nyanlända elever som RGMV begärt att få ta del av men i dagsläget har vår begäran inte hörsammats.

http://www.regeringen.se/sb/d/18380/a/249706

 


 

Osorterade tankar 
Recka Jacobsson

 

När det gäller de ensamkommande barnen så lär jag mig nya saker varje dag.

 

- Jag har blivit mentor för en annan god man (GM) - funderar över hur bästa möjliga samarbete kan se ut

 

- Fick väldigt mycket beröm av en tolk häromdagen - jag funderar mycket på hur jag pratar för att tolken och ungdomen skall förstå och för att mötet ska vara bra

 

- Har varit på flera möten på skolor sista tiden. Det verkar se olika ut. Rutiner verkar vara olika och kanske inte alltid fungera. Jag funderar på vad de lär sig, hur de hölls motiverade och vad jag som god man kan kräva/hjälpa.

 

- Funderar också över läxläsning/boendets ansvar/barnets ansvar/skolans ansvar/mitt engagemang (har köpt lite lexikon och böcker som jag fått tips om). - Funderar över mat. Varför äter de inte? Hur fungerar fastan i olika religioner (verkar vara väldigt olika). Bra matsäck att ta med. Har varit med om 12 tim utan mat för ungdomen. Nervositet kanske.

 

- Funderar över vården. Det fungerar inte att vara med jämt men ibland fungerar det inte alls när man inte är med. Oftast är bemötandet bra men inte alltid. Hur många hälsoundersökningar behövs? Hur får man tandvården att fungera bättre. Hur är hälsan egentligen för våra EK. Bara jag som har "sjuka barn"?

 

- Funderar över pengar. Ekonomin ser helt olika ut mellan kommunerna och mellan olika boenden. Spara eller inte (givetvis lite). Jag har barn som vill göra av med alla pengar direkt och andra som inte vet vad de ska göra med dem. Funderar över detta och försöker bromsa och gasa på barnen.

 

- Migrationsverket. De är nästan alltid trevliga men det är svårt med tillgänglighet, handläggningstider och olika besked. Helt enkelt en ganska tungstyrd verksamhet.

 

- Boendepersonal. De allra flesta är trevliga mot GM och bra med barnen. Jag funderar kring när det fungerar jättebra (oftast) och när jag är mindre nöjd (ibland). Egentligen borde de kunna göra ännu mer för barnen?

 

Nu är det dock fredag em och jag skall unna mig att inte fundera så mycket!Nu blir det enklare att bli medlem i RGMV och att betala medlemsavgiften

Det har visat sig att systemet med att registrera sig som medlem i RGMV inte fungerat bra. Från och och med nu är det enklare. Se www.rgmv.se  (medlemskap)
RGMV är en ideell förening som arbetar för bättre förutsättningar för gode män/vårdnadshavare. Vill du stödja arbetet med att förbättra villkoren för gode män/vårdnadshavare och därmed för ensamkommande barn/unga är du välkommen som medlem.Säkerhetspolisen informerade  lärare och rektorer i Umeå

Säkerhetspolisen informerade nyligen lärare och rektorer i Umeå om extremiströrelsen Islamiska staten (IS) och radikalisering bland unga. 

 
RGMV skrev till regeringen

Den teoretiskt inriktade utbildning som erbjuds nyanlända elever passar dem illa och är inte anpassad till individuella behov och förutsättningar. De skulle vara mer betjänta av en praktisk yrkesinriktad utbildning redan från skolstarten som kan ge jobb, leda till självförsörjning och etablering i samhället. Men till en sådan utbildning är de inte behöriga och risken för att de ska hamna i ett utanförskap eller  i förekommande fall går under jorden är påtaglig. www.rgmv.se


 

Redaktörer

Katarina Nyberg

Karin Senter

Johnny Samuelsson

 

RGMV

Bättre förutsättningar för gode män

 

Nyhetsbrev nr 11

2014

 

 

 

 

 

God Jul och Gott Nytt År

önskar 

 

Inger Dahl  Kia Hamnö  Ilva Edvinsson  Eva Emeneus 
Rebecka Jacobsson, Bo Liström Katarina Nyberg
 
 
P-O Nygren  
Linn Öst Nori
  Katarina Reeves Johnny Samuelsson   Karin Senter  
Eva Wennberg  Margareta Åhlén

 

alla

medlemmar, prenumeranter  och samarbetspartners som bidragit till att 
2014 blev ett bra år för RGMV


Ifall tomten finns önskar vi följande...

 

- att ensamkommande unga redan från skolstarten får en yrkesutbildning och att de omkring 30% som skall utvisas eller överföras får slutföra sin utbildning innan beslutet verkställs

 

- att svaga myndigheter och förvaltningar blir starka och att den tillsyn  och kvalitetskontroll som regleras i lagar och förordningar på central, regional och lokal nivå dels görs och då blir effektiva

 

att medborgare som ställer sig i samhällets tjänst som gode män och vårdnadshavare respekteras för sina insatser och kunskaper

 

- att alla gode män får en bra grund- och påbyggnadsutbildning 

 

...om det visar sig att tomten inte finns blir RGMVs nyårslöfte att jobba  på som vanligt 2015.

 


Ingen föds till  extremis
Var temat för en konferens som hölls i Malmö den 2 december och som handlade om att unga män och kvinnor från Sverige och andra länder reser till Irak, Somalia och Syrien för att delta i krig där.Enligt uppgift från Säpo kan så många som 350 tagit sig dit. För gode män är frågan aktuell då även ensamkommande ungdomar är berörda. Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism inbjöd till mötet och RGMV var där.


Byte av offentligt biträde
Det händer inte ofta men kan hända att barn/unga förordnats ett offentligt biträde som inte håller måttet i den meningen att såväl kompetens som engagemang saknas. Man tycka att det utifrån ett rättssäkerhets  perspektiv vore självklart att ett sådant biträde entledigas men så är det inte. Tvärtom är det så gott som omöjligt att få ett biträde utbytt vilket kan få till följd att barn/unga står utan kompetent juridisk hjälp.
Enligt 21 § 2 st rättshjälps lagen får byte av biträde ske bara efter särskilt tillstånd, och sådant tillstånd får lämnas, om djupgående motsättningar uppstått mellan biträdet och den rättssökande eller om eljest särskilda skäl föreligger. I stadgandets motiv (prop 1978/79:90 s 176) uttalas bl a att av kostnadsskäl dittills gällande restriktiva praxis i fråga om biträdesbyte bör bibehållas och att prövningen, om förutsättningar för byte föreligger, bör ske med noggrannhet. Innebörden härav får anses vara att part och biträde får finna sig i att fortsätta sitt samarbete även när vissa motsättningar uppkommit, bara dessa inte är så allvarliga att de kan betecknas som djupgående. För att byte skall tillåtas kan ej, såsom domstolsverket gjort gällande, krävas att motsättningarna vid en objektiv bedömning kan anses ha orsakats av att biträdet inte handlagt ärendet med omsorg eller eljest handlat felaktigt.


Barnfattigdomen kvar på samma nivå

Årets barnfattigdoms rapport från Rädda Barnen, som grundar sig på siffror från 2012, visar att 230 000 barn lever lever i ekonomisk utsatthet. Rapporten visar också att risken för barn att hamna i utsatthet som tidigare år är störst för barn i storstädernas miljonprogramsområden, för barn till föräldrar med utländsk bakgrund och för barn till ensamstående föräldrar (källa Rädda Barnen).

Hur situationen är för ensamkommande ungdomar med uppehållstillstånd som försöker etablera sig och bor ensamma, redovisar Rädda Barnen inte.

-Jag blir bekymrad över att läsa Rädda Barnens nya rapport om barnfattigdom. Regeringen hade i sitt förslag till budget flera aktiva åtgärder för barn och deras familjer. Det är en prioriterad fråga för oss. Våra förslag blir nu inte verklighet under 2015, säger Åsa Regnér, barn, äldre- och jämställdhetsminister.


God man träffar avtal med socialtjänsten
Om uppgifterna som ligger utom uppdraget utförs på frivillig basis och är lämpliga i sammanhanget, kan ett avtal göras med berörd myndighet, förvaltning eller organisation avseende omfattningen och ersättningen som ska utgå, det gjorde Inger Dahl i Skåne.
-Att migrationsverket och socialen är ansvariga för eftersökande och återförening av anhöriga vet vi, men vi vet också att det inte fungerar så i verkligheten. Det är vi gode män som tar på oss arbetet utan ersättning. Vi gör det för barn/ungas skull. Men försök förhandla fram ersättning för detta från Soc. Det har fungerat i åtminstone i mitt fall i en kommun i södra Sverige. Beräkna hur många timmar ni kommer att lägga ned och förhandla fram en timpeng eller engångssumma för ert arbete. Påpeka att ni förstår att Soc inte hinner lägga ned tid och ansträngning för detta, men att ni är beredda att göra deras arbete mot skälig ersättning. (Inger Dahl, god man)


Migrationsverkets förvar behöver en fristående myndighet som utövar tillsyn. 

Varje år tas 2.800 personer i förvar. Statskontoret föreslår att tillsynen av förvaren ska samordnas med en fristående tillsyn över polisen och Kriminalvården. En sådan är under utredning. En samordnad tillsyn kan få en helhetssyn på den som sitter i förvar, anser Statskontoret.


100 000 fick uppehållstillstånd i Sverige 2013

Sverige hör till de EU-länder som under 2013 beviljade flest uppehållstillstånd. Räknat per capita kom Sverige på fjärde plats, i absoluta tal handlade det om närmare 100.000 personer, visar statistik från Eurostat.

I förhållande till folkmängd beviljade Malta och Cypern flest uppehållstillstånd. Flest beviljade hade Storbritannien med 700.000. Även Polen och Italien hade fler än Sverige. Totalt gavs 2,3 miljoner uppehållstillstånd av EU:s medlemsländer.


Ensamkommande barn/unga

Under 2014 har 2 408 ensamkommande barn beviljats uppehållstillstånd i första instans, vilket är 74 procent av de fattade besluten.
Om man endast inkluderar de barn som fick sitt asylärende prövat i Sverige, dvs.exkluderar barn som bl.a. omfattas av Dublinförordningen eller de vars ärende avskrivs så beviljades 86 procent uppehållstillstånd (Migrationsverket)


Sverige en global kraft för barnets rättigheter
Statsminister Stefan Löfven träffade den 12 december Nobels fredspristagare Kailash Satyarthi i Rosenbad. Kailash Satyarthi har tilldelas priset tillsammans med Malala Yousafzai för sin kamp mot förtryck av barn och ungdomar, mot barnarbete och för alla barns rätt till utbildning.Vi tänker värna barns rättigheter på det lokala, nationella och globala planet, säger Stefan Löfven.Regeringen vill stärka barnets rättigheter och har påbörjat arbetet med att göra barnkonventionen till svensk lag.


Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism

Konferens om våldsbekakande våld äger rum i Umeå den 15 januari. Information och Registrerings/anmälnings funktion och mer information finns på www.seeuthere.com/nationellasamordnarensuppstartskonferenser. Konferensen är kostnadsfri.

 

Nationell konferens
Den 23-24 mars 2015 bjuder Länsstyrelsen i Stockholm in till Nationell konferens om människohandel och sexuell exploatering
Du är välkommen till vår nationella konferens om människohandel och sexuell exploatering. Programmet är nu klart och du kan anmäla dig på vår hemsida.

 

God man utbildning i Uppsala den 23mars och 18 april

Anmälan Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Bristande tillsyner och kvalitetskontroller

Svaga myndigheter och förvaltningar är fortfarande svaga och tillsyner och kvalitets kontroller är fortfarande bristfälliga eller inte förekommande, konstaterar gode män vårdnadshavare.  Jean Tirole, årets ekonomi pristagare till Alfred Nobels minne uttalande om Sveriges svaga myndigheter samt bristande tillsyn och kvalitetskontroller, bekräftar RGMVs kritik.


Föråldrad socialtjänstlag och  socionom utbildning

Regeringen bör skyndsamt besluta om en översyn av socialtjänstlagen som reglerar socialtjänstens möjligheter och skyldigheter, anser SKL. Socialtjänstlagen är 30 år gammal och har ändrats 189 gånger de senaste sju åren. Även  socionom utbildningen  är föråldrad och även där är en översyn nödvändig.  SKL nämner också i sitt  veckobrev  att hela systemet för gode  män borde göras om eftersom systemet vilar på en uråldrig lagstiftning som ständigt lappas och lagas men fortsätter att brista i sömmarna.


Juridisk hjälp, rådgivning och stöd

Gode män/vårdnadshavare efterfrågar juridisk hjälp, rådgivning och stöd för att bättre kunna utföra uppdraget. ÖF  borde  därför på regional eller kommunal nivå inrätta särskilda tjänster för det ändamålet vilket skulle bidra till ett  rättssäkert system och underlätta för gode män vårdnadshavare.Vad faller inom
 respektive utom uppdraget  och hur många uppdrag kan en god man/vårdnadshavare anses klara av. 

Samhället har i förvissning om att uppdraget som god man/vårdnadshavare utförs med intresse, rättrådigt, ansvarsfullt och med ambitionen att agera för människor bästa i en utsatt situation  avstått från nationella uppdragsbeskrivningar. I stället har  ställföreträdare  getts ett ansvar, att tolka hur uppdraget ska utföras inom de lagar och förordningar  som reglerar uppdraget.  
Ett stort förtroende men tiderna förändras och den komplexitet som numera kännetecknar uppdraget motiverar ett tydliggörande av vad som faller inom respektive utom uppdraget och hur många uppdrag en god man vårdnadshavare kan anses klara av. 
Sådana åtgärder kan underlätta för gode män som i många fall upplever uppdraget som gränslöst och begränsa oseriösa personer möjligheter att åta sig orimligt många uppdrag. 
Av en  lagrådsremiss från den 3 april 2014 framgår att den som utför uppdraget ska veta vad som förväntas av honom eller henne och känner till vad som faller inom respektive utom uppdraget och inte behöver utföra uppgifter som till exempel åligger tjänstemän på myndigheter, förvaltningar. Torde även avse personal på boende, familjehem eller EBO. 

Med de förändringar som gjorts i FB som träder i kraft den 1 januari 2015 åläggs  ÖF att avgöra hur många uppdrag en god man klarar av och som kan förordnas  men inte att tydliggöra vilka uppgifter som faller inom respektive utom uppdraget.
RGMV eftersträvar ingen detaljstyrning men anser det rimligt att en god man  ska åläggas att besöka barn/unga minst två gånger per månad under asylprocessen, eller vad som därutöver krävs i det enskilda fallet och att SKLs anvisningar i övrigt ska tillämpas för att tydliggöra uppdraget.


Gratulerar
RGMV gratulerar adjungerade ledamoten, advokat Linn Öst Nori som fått en dotter för en tid sedan och numera är tvåbarns mamma.


Krav för att bli svensk medborgare

För dem som söker medborgarskap i Sverige ställs en hel del krav och det kan ta mellan två till åtta år innan en ansökan beviljas förutsatt att alla förutsättningar uppfyllts. 

http://godmanakuten.se/index.php/asyl/medborgarskap


Åldersbedömningar
Svårigheter att rätt bedöma en persons ålder och tillämpningen av principen att det skall vara uppenbart att en ung asylsökande inte är över 18 år har sannolikt inneburit att gode män förordnats till asylsökande som varit 18 år eller äldre. En god man vårdnadshavare kan  de facto inte vara god man för en myndig ensamkommande person, såvida inte rättsliga instanser beslutar annorlunda.
Under 2014 har Migrationsverket begärt drygt 570 medicinska åldersbedömningar. I nästan 250 fall skrevs ålder upp till över 18 år.  Migrationsverket uppger, att de först i februari i sin kommande årsredovisning kan redovisa hur många uppskrivningar som gjordes på grund av radiologiska, respektive medicinska uppskrivningar eller en kombination av dessa. Vid förfrågan från RGMV uppger Migrationsverkets pressenhet också att: 
-Anledningen till att samtliga åldersbedömningar inte följer social styrelsens riktlinjer beror på en svårighet att upphandla tjänsten av sjukhus. Här fortgår en löpande kommunikation med vården för att hitta bättre lösningar.
RGMVs uppfattning är att Migrationsverket ska följa Socialstyrelsens rekommendationer fullt ut och inte enbart tillämpa radiologiska tester vilka inte kan anses tillförlitliga och därmed är förfarandet inte rättssäkert.

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-6-54


Ministrar diskuterade ungdomar och sysselsättning
Vikten av att unga får arbete diskuterades diskuterades på rådsmöte i Bryssel den 11 december. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson framhöll utbildning som avgörande när det gällde att tackla ungdomsarbetslösheten.


Allt färre elever på yrkesprogram
Tvärtemot RGMVs uppfattning att fler ungdomar skall få en yrkes utbildning är trenden att allt färre elever väljer yrkesprogram i gymnasieskolan. Sedan 2008 har andelen elever som går årskurs 1 på en yrkesutbildning i gymnasieskolan minskat från nästan 37 procent till drygt 27 procent. Det kan förklaras av att färre ungdomar söker sig till gymnasiet eller inte blir behöriga till studier på ett gymnasialt program. Det är fallet för ensamkommande ungdomar som uttrycker önskemål om en yrkesutbildning men inte är behöriga.


Föråldrad socialtjänstlag och socionom utbildning 
Regeringen bör skyndsamt besluta om en översyn av socialtjänstlagen som reglerar socialtjänstens möjligheter och skyldigheter, anser SKL. Socialtjänstlagen är 30 år gammal och har ändrats 189 gånger de senaste sju åren. Socionom utbildningen är föråldrad och även där är en översyn nödvändig.


Nyanställda chefer och socionomer
En tredjedel av alla socionomer är nyanställda, utan tidigare erfarenhet av exempelvis barn- och ungdomsvård. Många arbetsledare har innehaft sin befattning kortare tid än tre år. Det betyder att de som ska introducera nya socialsekreterare ofta själva är nya och oerfarna i sina roller. Socialtjänsten möter även nya grupper med en problematik vars komplexitet inte omfattas av utbildningen. (SKL)


Möte med utbildningsminister Gustav Fridolin
När RGMV får möjlighet till samtal med utbildnings ministern är oklart och känns i nuläget inte heller särskilt angeläget. Så frågan varför ensamkommande ungdomar erbjuds en utbildning som varken är ändamålsenlig eller kostnadseffektiv och hur utbildningen kan förbättras, får anstå tills det politiska läget klarnat.


Generaldirektör Anders Danielsson, Migrationsverket  bemöter kritik
Det Migrationsverket gjort för att få ner väntetiderna var inte att öka takten i prövningen utan att organisera arbetet på ett nytt sätt och korta ledtiderna i asylprocessen, det vill säga den tid där ärendet bara ligger i väntan på nästa moment. Den tid som läggs på själva utredningen har inte minskat. Planeringen för innevarande år bygger på att varje handläggare i genomsnitt gör 2,1 asylutredningar i veckan under 42 veckor. För prövning av ärenden forts... 
http://godmanakuten.se/index.php/asyl/migrationsverket-2/missvisande-kritik-mot-migrationsverket


AU möte
Vid RGMVs arbetsutskotts möte den 12 december 2014, redovisades att ÖF-M i hela landet nu fått erbjudande om RGMVs god man utbildning som redan rönt intresse från flera kommuner. Antal prenumeranter på nyhetsbrevet liksom besöken på hemsidan har ökat markant, även medlemsantalet har ökat något. Vid mötet diskuterades nyanlända elevers icke ändamålsenliga utbildning och ersättning till god man vårdnadshavare som i överenskommelse med socialtjänsten biträder vid till exempel familjeåterförening.


Facebook 
På RGMVs Facebook sida finns möjligheter att ställa frågor, få svar och framföra synpunkter. Gå med i gruppen. För mer information kontakta Katarina Nyberg som är ansvarig för sidan. 


Medlemsavgift
Nu alla medlemmar i RGMV är det dags att betala medlemsavgiften för 2015. På årsmötet togs beslut om att avgiften skulle höjas till 150:- / år. Vi skickar inte ut inbetalningskort utan du sätter in avgiften på BG: 869-5900. Du skriver namn och din e-mailadress på avsändare. Du som ännu inte är medlem men vill bli det, gå in på www.rgmv.se medlemskap för registrering. OBS, har du bytt mailadress så maila till mig, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vänligen
Kassör, Eva Wennberg

 

RGMV Riksföreningen gode män vårdnadshavare

 

Bättre förutsättningar för gode män    

 

Nyhetsbrev nr. 10 2014

 Vem hjälper en god man
Efter ett förordnandet tar ÖF sin hand från den gode mannen som förväntas klara sig själv. Uteblivit juridiskt stöd,  handledning och de påfrestningar som följer uppdraget kan innebära gode män/vårdnadshavare inte orkar fortsätta utan avsäger sig fler åtaganden, andra kämpar på med ett många gånger omöjligt uppdrag vilket kan leda till utmattnings syndrom. 

 -Två år räckte för min del. Jag tog slut helt enkelt. (AA) 

-Det finns nog en del kommuner där man inte tar vara på gode män man redan har, trots det stora behovet. Jag har fått indikationer på det från flera håll. (KN) 

-Jag har tagit en paus nu, det känns bra att rå sig själv och att olika uppgifter inte väntar eller ska planeras. För fösta gången på, som det känns, evigheter.(JS) 

-Orken för dessa uppdrag börjar ta slut, 8 år är lång tid. (IE) 

-Jag är helt slut efter 3 år. Man ska vara till hands dygnet runt, årets alla dagar, blev utskälld efter att tagit semester 2 veckor utomlands, ringa runt till ställen där de aldrig svarar, 45 min i telefonköer, åka till möten hit och dit på tider andra bestämt, till polisen mitt i natten, kontrollera, påminna, rätta en massa fel.( LS) 

RGMV uppfattning är att ÖM ska se till att gode män vårdnadshavare får det stöd som kan behövas och ha i åtanke att de som åtagit sig uppdraget är medborgare som gör samhället en tjänst på ideell grund.


Så använder Migrationsverket språkanalyser i asylärenden
Språkanalyser är en av flera pusselbitar när man bedömer en persons asylansökan och kan vara av avgörande för beslutet i de fall ett ärende står och väger, men tyngdpunkten ligger alltid på  den asylsökandes egen berättelse vid den muntliga utredningen , säger Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket. 

Vid den information Migrationsverket gav 2014-11-12 angående språkanalyser i asylprövningen framgick även, att det är den asylsökande som har bevisbördan och ett ansvar för att bidra till utredningen genom att styrka sin identitet samt att lämna en sammanhängande trovärdig berättelse som kan bedömas som sannolik. Om den inte anses vara det kan Migrationsverket erbjuda en språkanalys, ett utlåtande om språk och dialekt ofta i kombination den sökandes kunskaper om sin hemort som kan styrka berättelsen.
Vidare framkom, att en majoritet av de asylsökande saknar pass eller andra identitetshandlingar men har genom en språkanalys möjlighet att styrka sin identitet och nationalitet vilket även kan ske till exempel genom vittnen eller sociala media. Migrationsverket tar också kontakt med aktuella länder i syfte att bekräfta den sökandes uppgifter.
Av objektivitetsskäl och då kompetens saknas inom MV anlitas företag som har specialkompetens vad avser språkanalyser.


 Barnkonventionen
Den 20 november fyllde barnkonventionen 25 år och 1990 lovade Sverige att följa barnkonventionen.Idag har alla länder i världen utom USA och Somalia anslutit sig till barnkonventionen. Sverige har lovat att det som står i barnkonventionen ska bli verklighet och regeringen har påbörjat arbetet med att inkorpurera  barnkonventionen i svensk lagstiftning , säger Åsa Regnér, barn-, äldre och jämnställdhetsminister.


RGMV erbjuder kommunerna hjälp med rekrytering och utbildning
Färdiga utbildningar, som tar sin utgångspunkt i SKLs webbaserade utbildning kommer att erbjudas ÖF i landets kommuner.Syftet med RGMVs åtgärd är att underlätta för, inte sällan underbemannande överförmyndare, som från och med årsskiftet har ansvar för att utbildningar för gode män anordnas.


 

Skolinspektionen har granskat utbildningen för nyanlända elever i årskurs 7-9
Granskningens två huvudsakliga frågeställningar är:

-Planeras, genomförs och anpassas undervisningen efter den nyanlända

 elevens förutsättningar och behov?

-Arbetar skolan för att ge eleven tillit till den egna förmågan, motivation

 och inflytande?
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/nyanlanda-2013/nyanlanda-rapport-03.pdf


RGMVs årsmöte
Vid årsmötet i Malmö valdes, enligt valberedningens förslag, Johnny Samuelsson, Lomma  till ordf. och Inger Dahl, Höganäs  till vice ordf. och enligt ett styrelsebeslut P-O Nygren, Karlsborg, till 2:e vice ordf. Eva Wennberg har valts till kassör och Catarina Reeves, Väddö, som  ledamot och Rebecka Jacobbson, Visselmyra, som suppleant. I övrigt är styrelsen intakt. Advokat Linn Öst Nori kvarstår som adjungerad ledamot och Bo Liström som revisor.


MV, Rättslig kommentar angående Europadomstolens dom i målet Tarakhel mot Schweiz, ansökan nr 29217/12
Målet i Europadomstolen har anhängiggjorts av en afghansk man, hanshustru och deras underåriga barn, som tillsammans rest in i Italien ochregistrerats som asylsökande. Efter en kort vistelse i Italien reste familjen vidare till Österrike och Schweiz. Schweiziska myndigheter beslutade att överföra familjen till Italien med stöd av Dublinförordningen och anförde att det saknades anledning att ifrågasätta att Italien inte levde upp till sina förpliktelser enligt internationell och europeisk rätt. Familjen vände sig då till Europadomstolen och åberopade att det förekom systematiska brister i det italienska asylsystemet och att de därför skulle behandlas i strid med artikel 3 i Europakonventionen. Vidare anförde de att familjen skulle splitt ras i strid med artikel 8 i Europakonventionen om de tvingades återvända till Italien. 

http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=33561


 

Se över socialtjänsten
Socialtjänsten kritiseras efter P1-programmet Kalibers granskning som visar att anmälningar om barn som far illa kan bli liggande utan att något händer. Utsatta barn riskerar att bli utan hjälp på grund av personalbrist på socialkontoren.

Fackförbunden Vision och akademikerförbundet SSR anser att hela socialtjänsten lider av ett systemfel. De kräver att regeringen agerar. Facken vill se någon form av nationell kommission som ser över resurserna till socialtjänsten och även hur den fungerar.

Gruppen ensamkommande flyktingbarn utgör en ökande och omfattande arbetsuppgift för socialtjänsten, en uppgift som kräver tid och kunnande. Även här märks stora brister i kommunerna till följd av för få socialsekreterare.

RGMVs erfarenhet är att det brister även i tillsynen. Ärenden som överklagas till IVO och JO hanteras långsamt, det kan gå mer än ett år utan att beslut har meddelats.


Verksamhet 2014-2015
Vid styrelsemötet den 18 november bestämdes att RGMVs verksamhet 2014-2015 ska inriktas mot att erbjuda kommunerna hjälp med utbildning och rekrytering av gode män. Vidare är nyanlända elevers utbildning en fråga som vi fortsätter att driva. God man-jourer är fortfarande aktuellt men bollen ligger nu hos ÖF och länsstyrelsen då Migrationsverket uttalat sitt stöd för god man-jourer. 

Vad gäller boende för ensamkommande så står RGMVs krav fast men med med tanke på rådande situation med platsbrist förhåller vi oss avvaktande. Ett brev kommer emellertid sändas till Socialdepartementet i frågan.


Rättsosäkert 
Den förhållandevis långsamma hanteringen av att förordna gode män till ensamkommande barn/unga kan möjligen förklaras av  underbemaning på ÖF, bristen på gode män och kanske även en rutinmässig handläggning. Oavsett orsaken är det inte acceptabelt, att en god man inte finns närvarande  för att ge stöd, bevaka rättigheter och bekräfta asylansökan när barn/unga registreras på ankomstenheten. Länsstyrelsen och ÖF måste ta ansvar för att mottagningen av ensamkommande barn/unga sker på ett rättssäkert sätt och inrätta god man-jourer.Möte med Migrationsverket
Vid ett möte i november samtalade RGMV med Migrationsverket om hur de arbetar med mottagningen i andra länder i samband med verkställighet av utvisningsbeslut. Mötet  hölls i en trevlig och konstruktiv anda. Frågan om en yrkesutbildning för barn/ungdomar som utvisas kom också upp och där hade vi en överensstämmande uppfattning liksom att vi ska ha en fortsatt kontakt.


Rättsosäkra språkanalyser
Företaget Sprakab är i blåsväder igen liksom Migrationsverket. Asylsökande bedöms av språkanalytiker som ljugit om sina meriter och begått brott och Migrationsverket kontroller av de företag de anlitar är bristfälliga.Asylsökandes framtid kan avgöras av vad de säger vid ett enda tillfälle, men inte enbart vad de säger utan också hur de säger det och hur det bedöms av anonyma och kanske inkompetenta analytiker.

FN:s flyktingorgan UNHCR har påtalat att språkanalyser i Sverige tillskrivs ett för stort bevisvärde. RGMV instämmer och förespråkar en utvidgad standardiserad kunskapskontroll. 

Men i de fall det framgår av utredningen, att den asylsökande kan ha varit bosatt på olika platser i hemlandet skall i stället skall barnperspektivet betonas.


Så försöker IS rekrytera svenskar via Facebook
Islamiska staten, IS, använder sociala medier för att komma i kontakt med sympatisörer och rekrytera nya soldater. Helt öppet på Facebook finns inlägg där IS-medlemmar, även svenska på plats i Irak och Syrien, för fram organisationens budskap och hyllar martyrer. För gode män/vårdnadshavare finns det anledning att vara uppmärksam på ungdomarna i övre tonåren och kanske verka för att anordna informationsmöten i samverkan med ÖF, socialtjänsten, boende m.fl för att informera ungdomarna i frågan.


Sista anvisningssteget ska utnyttjas meddelar Migrationsverket
Trots att antalet överenskomna asylplatser för ensamkommande barn/unga ständigt ökar räcker det inte till. Det innebär att samtliga kommuner i landet måste vara beredda att ta emot barn och ungaa, uttalar sig Ronnie Magnusson på Migrationsverket.


Brist på gode män
Kommunernas gode män räcker inte till när antalet ensamkommande barn/unga ökar kraftigt.Det blir längre väntetider och rättssäkerheten kan hotas. Det finns också en risk att gode män tar på sig alldeles för många uppdrag och en fara, att personer som bara vill tjäna pengar lockas till branschen. 

För ÖF, som redan idag i många fall har svårt att tillgodose behovet av gode män ökar kraven ytterligare med en ökad inströmning och på grund av den lagändring som träder i kraft från årsskiftet och innebär en skärpt lämplighetsprövning av dem som vill bli gode män och att ÖF inte får förordna gode män till fler uppdrag än de klarar av.


Medlemsavgift
Årsmötet bestämde att medlemsavgiften 2015 ska vara 150 kr. Allt arbete i RGMV sker på ideell grund och kostnader i samband med till exempel resor till möten betalas av styrelsemedlemmarna själva. Medlemsavgiften är ett viktigt ekonomiskt tillskott som underlättar arbetet med att skapa bättre förutsättningar för gode män/vårdnadshavare.


Skolinspektionens rapport till regeringen
Skolinspektionens rapport ”Från huvudmannen till klassrummet–tät styrkedja viktig för förbättrade kunskapsresultat” som publicerats under hösten är ingen uppmuntrande läsning för landets kommuner och inte heller för föräldrar, gode män och vårdnadshavare till ungdomar i den svenska skolan.

Vissa av Skolinspektionens granskningar gäller skolsituationen för elevgrupper som har särskilt stort behov av skolans stöd. som till exempel nyanlända och asylsökande elever. (om nyanlända elever som skall utvisas eller överföras sägs ingenting)

Vid dessa granskningar konstaterar Skolinspektionen, att eleverna ibland inte får någon utbildning överhuvud- taget, att undervisning inte ges i alla ämnen eller i rätt tidsomfattning. Ett annat område de uppmärksammat bristen på studiehand ledning på modersmål gör att även om eleverna har goda förkunskaper och en stark motivation att lyckas, finns risk för att eleverna inte får använda eller till och med förlorar tidigare kunskaper, konstaterar man. RGMV kan dessutom tillägga att det särskilda stöd elever har rätt till sällan eller aldrig tillämpas.Utbildningen generellt sätt ett misslyckande som innebär att ungdomar inte får en utbildning som leder till en anställning, däremot till ett utanförskap.


Olämpligt att vara erfaren och kunnig?
Som RGMV tidigare uppmärksammat händer det tyvärr att engagerade gode män/vårdnadshavare som har bestämda uppfattningar om saker och ting betraktas som besvärliga och förordnas inte för fler uppdrag i vissa kommuner.De kunskaper gode män/vårdnadshavare besitter ska självklart ses som en tillgång och anställda inom myndigheter, förvaltningar och organisationer får nog acceptera, att gode män/vårdnadshavare många gånger kan mer om frågor som rör asylsökande ungdomar, än de själva. Kunniga och engagerade gode män/vårdnadshavare är varken besvärliga eller olämpliga det är däremot enstaka tjänstemän och de personer som åtar sig uppdrag enbart för att tjäna pengar.


 Lämpliga och olämpliga  biträden i barnärenden
Ett nätverk sammansatt av UNHCR, Amnesty, Rådgivningsbyrån och Röda Korset arbetar med att få till en kompetenssäkring, särskilt i barnärenden, meddelar  advokat Linn Öst Nori, ordförande i nätverkets arbetsgrupp. 

-MV har nu klargjort att de inte kommer att införa något generellt minimikrav på kompetens varken i asylärenden i stort eller i barnärenden. MV avser dock att införa en registrering av särskild kompetens för biträden i specialärenden, såsom barnärenden.

MV ligger nu i dialog med arbetsgruppen (och med advokatsamfundet) som får möjlighet att komma med synpunkter bland annat på vad som ska räknas som särskild kompetens och hur denna ska redovisas.

Vissa av Migrationsverkets enheter har nu gått över från att förordna offentligt biträde i barnärenden "manuellt" till att förordna via systemet. Ännu finns inget gällande krav på särskild kompetens för biträden i barnärenden.(LÖN)

 Möte med Gränspolisen
RGMV besökte Gränspolisen i Malmö den sista oktober för att samtala om hur ensamkommande barn smugglas in i landet, barn i människohandel och hur de arbetar med utvisningar och överföringar. Vi blev väl mottagna av bland annat chefen för gränspolisen vid ett besök som var både lärorikt och intressant.

 

Redaktörer

Katarina Nyberg

Johnny Samuelsson

RGMV Riksföreningen gode män vårdnadshavare

Bättre förutsättningar för gode män/vårdnadshavare  Nyhetsbrev nr. 9 2014

fotboll 
 

Prövning av särskilt ömmande omständigheter
Den 1 juli 2014 ändrades utlänningslagen så att asylsökande barn ska kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter. Migrationsverket har nu tagit fram en metod i fyra steg för att pröva särskilt ömmande omständigheter i barns ärenden. Steg ett handlar om att handläggaren bör bedöma barnets hälsotillstånd och vårdbehov. Därefter bör handläggaren ta ställning till barnets anpassning i Sverige och anknytning till hemlandet. Steg tre innehåller en bedömning av barnets situation i hemlandet vid en eventuell utvisning. I det fjärde steget ska slutligen en sammantagen bedömning göras då omständigheterna som talar för tillstånd ska vägas mot omständigheter som talar mot. Tillvägagångssättet kan användas både när ett ärende prövas för första gången och när verket prövar om det finns anledning att stoppa en avvisning eller utvisning. Migrationsverkets rättsliga ställningstagande betonar att det handlar om olika bestämmelser i dessa två fall. Därför är det inte samma bedömning som ska göras och resultatet av den sammantagna bedömningen kan bli olika.

Hinder för verkställighet
Svår sjukdom och neuropsykiatriska funktionshinder ska kunna bedömas som verkställighetshinder även om barn/unga är transportbara och utvisningen inte innebär livsfara, Såväl svåra somatiska sjukdomar som psykiska funktionshinder ska betraktas som särskilt ömmande omständigheter, i synnerhet om de till karaktären är sådana att det finns ett personligt skyddsbehov.


Mål och riktlinjer för privata utförare

RGMV välkomnar den lagändring som gäller från och med den 1 januari 2015. Ändringen innebär att fullmäktige i kommunerna  inför varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för de privata utförare som driver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och regioner. Syftet är att kontrollen och insynen ska bli bättre. RGMV har tidigare framhållit,att när lagar och förordningar inte efterföljs av myndigheter och förvaltningar, eller tolkas på ett sådant sätt som lagstiftaren inte avsett, medför det problem. De som berörs i dessa fall är ensamkommande barn/unga och även de som finns runt barnet eller ungdomen, alltså både gode män och vårdnadshavare. 

http://www.skl.se/4.4b2bd6f9148a6b349f4b516a.html

Bör gode män/vårdnadshavare ha rätt till ersättning för uppgifter utom uppdraget?
Om ansvariga myndigheter, förvaltningar eller organisationer inte gör vad som åligger dem, ska då god/vårdnadshavare, som därav utför uppgifter som ligger utanför uppdraget ha rätt till ersättning? Detta kan exempelvis gälla efterforskning, återförening eller transporter. En god man/vårdnadshavare ska inte, på grund av myndigheters och förvaltningars bristande insatser, behöva ta på sig uppgifter som ligger utanför uppdraget. Om uppgifterna däremot utförs på frivillig basis och är lämpliga i sammanhanget, kan ett avtal ingås med berörd myndighet, förvaltning eller organisation avseende omfattningen och ersättningen som ska utgå. 


Påbyggnadsutbildning (FB 19 kap. 18 §)

Från i januari 2015 har överförmyndaren ansvar för att inte bara anordna en grundutbildning för gode män och förvaltare, utan även ansvar för påbyggnadsutbildning för att ställföreträdare ska ges särskild kompetens inom ett område. RGMV har i remissvar framfört nödvändigheten av påbyggnadsutbildning i samarbete med landets högskolor. Utbildningen ska omfatta valda delar inom beteendevetenskap och juridik men kan även handla om efterforskning och återförening, då det är en fråga som engagerar många gode män/vårdnadshavare. Påbyggnadsutbildningen kan organiseras som distansstudier och RGMV har erbjudit sig att vara rådgivande vid utformningen av utbildningarna och examinator.

Migrationsverket genomför förbättringar
Att skapa bättre service, och öka värdet av de kontakter som de sökande har med Migrationsverket är några av migrationsverkets uttalande mål. Migrationsverket genomför nu ett förändringsarbete vars resultat börjar märkas vid årsskiftet, enligt dem själva.Socialtjänstens ansvar för efterforskning och återförening

"Efter det att barnet eller den unge har fått uppehållstillstånd blir socialnämnden ansvarig för efterforskningen av familjemedlemmar till barnet, förutsatt att barnet är placerat inom socialtjänsten. För socialtjänsten gäller att när ett barn bereds vård i ett annat hem än det egna är utgångspunkten att barnet ska återförenas med föräldrarna så snart vårdbehovet har upphört. Socialnämnden har ansvar för att vården utformas så att den främjar barnets samhörighet med anhöriga t.ex. föräldrar, syskon och andra närstående samt kontakt med hemmiljön (6 kap. 1 § tredje stycket SoL)." Lagstöd för efterforskningsansvaret är alltså socialtjänstens generella ansvar för den som är placerad av socialtjänsten enligt 6 kap. 1 § SoL. 

Utifrån Barnkonventionen (se artikel 22 och CRC/GC/2005/67, punkt 81) måste Sverige som stat göra vad den kan för att spåra ensamkommande och separerade barns föräldrar. Det finns också ett EU-direktiv [24], som ålägger medlemsstaterna att anstränga sig för att försöka spåra ensamkommande barns familjer om de beviljats internationellt skydd (se artikel 31). Socialtjänsten måste också låta barnets bästa vara avgörande i ärenden och åtgärder som gäller barn (se 1 kap 2 § SoL)

Migrationsverkets ansvar för efterforskning
Migrationsverket skall så snart som möjligt försöka hitta familjemedlemmar till barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare och som omfattas av 1 § första stycket 1 och 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Förordning (2006:217).

 


Sex av tio rektorer ser svårigheter

Det är svårt för skolorna att individanpassa introduktionsprogrammen efter elevernas ofta stora stödbehov. Sex av tio rektorer uppger detta. Dessutom uppger mer än hälften avrektorerna att de sällan får tillräcklig information om elevernas bakgrund och förutsättningar, vilket en ny rapport från Skolverket visar. Avsikten med att i gymnasiereformen från 2011 ersätta det tidigare individuella programmet med fem nya introduktionsprogram är att skapa större tydlighet i alternativa studievägar, vilka överensstämmer med elevernas varierade behov. Rapporten visar att denna tydlighet ännu inte har uppnåtts.

Det introduktionsprogram som växer är språkintroduktion, som syftar till att hjälpa nyanlända ungdomar vidare i gymnasieskolan. En stor andel av eleverna avbryter dock studierna.  Att nyanlända elever har svårt att klara de teoretiskt inriktade studierna är inget nyhet för RGMV och inte heller för SCB, som i sin statistik påvisat detta under flera år. Varför Skolverket och utbildningsdepartementet inte beaktar dessa svårigheter i utformningen av utbildningen är ett oklart.


Skollagen har brister

Enligt den skollag som trädde i kraft den 1 juli 2013, och vad som i övrigt anges i Skolverkets råd och anvisningar, har ensamkommande barn/unga samma rättigheter till utbildning som svenska ungdomar. Lagen förespråkar teoretiska studier, likvärdighet och vikten av att nyanlända elever lär sig svenska. Dessvärre beaktas inte att flertalet av de barn och unga som söker asyl i Sverige är i åldern 15 till 18 år, och att omkring trettio procent av dem skall utvisas eller överföras till första asylland. Uppfattningen att det är nödvändigt för nyanlända elever att först läsa in minst åtta grundskoleämnen och lära sig svenska, tillsammans med andra nyanlända elever, innan de kan påbörja en praktisk yrkesutbildning utgör ett hinder för såväl integration som möjlighet att snabbt komma in på arbetsmarknaden och få en anställning. RGMV vill se en större flexibilitet i utbildningen, där hänsyn tas till individuella behov och att ensamkommande barn/unga får möjligheter att både tillägna sig språkkunskaper och praktiska färdigheter som snabbare kan leda till jobb.


Lagändringar inom skolan
Den förre regeringen efterlämnar lagändringar vilka träder i kraft 1 januari 2015 och som tyvärr inte på något avgörande vis kommer att förbättra den utbildning som erbjuds ungdomar. Lagändringen innebär att en bedömning ska göras av nyanlända elevers kunskaper och inom två månader ska de placeras i en lämplig årskurs och inom samma tid i en undervisningsgrupp.Om en nyanländ elev saknar tillräckliga kunskaper i svenska språket för att kunna följa och tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen ska han/hon delvis undervisas i förberedelseklass. En elevs undervisning i förberedelseklass i ett visst ämne ska avbrytas så snart eleven bedöms ha tillräckliga kunskaper för att kunna delta i den ordinarie undervisningen i ämnet. Undervisning i förberedelseklass ska inte få pågå längre än två år.


Moderskapsmål/Faderskapsmål
Anhöriginvandring har ökat markant under senare år och innebär vissa problem för ensamkommande barn/unga, som ansöker om registrering av relation och för myndigheter som ställs inför en ny situation. Anhöriga är oftast mödrar, och rutiner saknas för att handha ”modeskapsmål” på grund av att att Skatteverket inte godtar Migrationsverkets DNA-analys som tillräcklig grund. De kräver i stället ett beslut från tingsrätten för fastställande av relationen. För ensamkommande barn/unga innebär detta att de själva ska ansöka om stämning av sin vårdnadshavare och tingsrätten använder sig då av samma tillvägagångssätt som vid ett  faderskapsmål. Det skulle underlätta för barn/unga och deras vårdnadshavare om Skatteverket accepterade Migrationsverkets DNA-analys. Det skulle även underlätta för tingsrätten som då skulle kunna ägna sig åt andra ärenden.

Utbildning om barn i människohandel 

FN beräknar att cirka 1,2 miljoner barn varje år utsätts för människohandel, så kallad trafficking, som idag är den tredje största brottsliga verksamheten i världen, näst efter narkotika- och vapenhandel. Den världsomfattande handeln med barn och unga kan innebära att de som söker asyl i Sverige är i människohandel och utnyttjas för sexuella syften, arbete, stölder, tiggeri och narkotikahandel. Att vara uppmärksam på sådana omständigheter och ha en beredskap för att möta den problematiken är oerhört viktigt. Likaså bör en god man vara uppmärksam på att barn och unga kan tvingas till, tvångsäktenskap, könsstympning, omskärelse eller rekryteras som soldater i utlandet. RGMV anser att det finns en stor okunskap avseende dessa omständigheter och att behovet av utbildning i dessa frågor är stort.


Lagstiftning

Från och med årsskiftet gäller den tvångslagstiftning som i princip innebär att samtliga kommuner i landet blir skyldiga att ta emot barn/unga. Enligt Dublinförordningen gäller sedan 1 januari 2014 att ensamkommande barn/unga presumeras att få ett offentligt biträde vid handläggningen av deras ärende.


Vad händer under hösten?

I november träffar RGMV Migrationsverket för att samtala om verkställighet av barn/unga och mottagningen i hemlandet, alternativt första asylland. Vi hoppas även få möjlighet att möta utbildningsminister Gustav Fridolin för att presentera RGMV, vad vi gör och vad vi vill samt samtala om utbildning för ensamkommande barn/unga. Kanske kan vi äntligen få svar på varför de som skall utvisas eller tranfereras nödvändigtvis skall lära sig svenska och försöka läsa in grundskolans kursplan, i stället för att erbjudas en användbar yrkesutbildning.


Femtonåring från Eritrea placerades på boende för svagbegåvade

En ensamkommande asylsökande femtonårig flicka från Eritrea placerades av en kommun på ett HVB för flickor i åldern 13-21, med utvecklingsstörning, psykiatrisk och/neuropsykiatrisk problematik.  Detta skedde mot flickans och den gode mannens vilja. Flickan som inte hade någon problematik av det slaget och motsatte sig placeringen. Hon vidtog tillsammans med sin gode man åtgärder för att placeringen skulle upphöra och att hon i stället skulle placeras på ett HVB för ensamkommande barn och unga. Socialtjänsten och boendet vidhöll att placeringen var bra och anmälde den gode mannen för att vara besvärligt och ovillig till samarbete till överförmyndaren. 

Den gode mannen kontaktade RGMV som åtog sig att vara ombud och vid ett möte med flickan, socialtjänsten, huvudmannen för boendet, och den gode mannen kunde då konstatera att boendet lämnat felaktiga uppgifter om sin verksamhet till kommunen och att ingen hänsyn tagits till flickans vilja och gode mannens bestämmanderätt. Kommunen insåg att de handlat fel och redan samma dag kunde flickan flytta till ett HVB för ensamkommande och anmälningarna mot den gode mannen togs tillbaka. IVO kommer nu att granska varför boendet lämnat felaktiga uppgifter till kommunen och varför de tagit emot en ensamkommande asylsökande flicka, vilket de inte har tillstånd att göra. Dessutom ska de också granska varför socialnämnden i kommunen handlat som de gjort. Flickan är numera glad meddelar hennes gode man och personal på det nya boendet.


Flyktingar

Det är fortfarande bara fem länder, av EUs 28, som tar emot 75 % av det totala antalet asylsökande – Tyskland, Sverige, Storbritannien, Frankrike och Italien. Fler länder kunde göra mer och EU kunde ta emot fler som flyr för sina liv från Syrien och Eritrea för att nämna två länder. EU och medlemsstaterna kommer behöva fortsätta hjälpa Turkiet, Libanon och Jordanien dit den största andelen flyktingar från Syrien finns. Det är skamligt att bara hälften av EU:s 28 medlemsländer tar emot kvotflyktingar. Alla borde hjälpa till. Färre behöver riskera sina liv i skakiga båtar om det erbjöds fler lagliga säkra vägar in i Europa för flyktingar. (Cecilia Malmgren)

Asylprocessen påbörjas utan en god man
Trots att en god man enligt lag skall bistå barn/unga med asylansökan och bekräfta den påbörjas asylprocessen rutinmässigt utan en god man är närvarande vid registreringstillfället på Migrationsverkets ankomstenhet. Det får till följd att asylsökande barn/unga i en utsatt situation inte får det stöd som kan anses behövas och att ingen bevakar deras rättigheter. Migrationsverket ser positivt på en god man-jour men ÖF har hittills inte vidtagit några  åtgärder för att asylsökande ensamkommande barn/unga ska få den hjälp som kan behövas och en god man som bevakar deras rättigheter på ankomstenheten.Förändringar i FB försvårar för olämpliga och oseriösa personer att bli gode män vårdnadshavare

Under en följd av år har överförmyndarna i landets kommuner på grund av gällande lagstiftning, avsaknad av ett nationellt register och bristfälliga tillsyner förordnat oseriösa personer som åtagit sig ett orimligt antal uppdrag i olika kommuner. Inte av intresse för barn/unga men för att tjäna pengar. Det har inneburit att den lagstiftning som finns för att samhället ska kunna bistå de som är i en utsatt situation inte efterföljts., nödvändig hjälp har uteblivit och barn och ungas rättigheter har inte blivit tillgodosedda. För flertalet gode män är uppdraget ideellt och man åtar sig kanske ett eller ett par uppdrag för att göra sin plikt som medborgare, för andra har det blivit ett ”arbete” och man åtar sig tio-femton uppdrag i de flesta fall på seriös grund. Nu blir det genom ned nya lagstiftningen ÖF som i första hand får avgöra hur många uppdrag en god man klarar av och som kan förordnas.

Lagändringen innebär förbättringar men ger inte ÖF möjlighet att samköra uppgifter med andra myndigheter. Den  lagstiftning som träder i kraft 1 januari 2015 innebär att ÖF

 -kan ta i beaktande hur en lämplighetsprövningen görs genom att vara aktiv i efterforskning och genom kontroller i belastningsregister, hos Kronogogden samt ta referenser

 -anhöriga ska genomgå samma noggranna kontroller som för andra tilltänkta ställföreträdare 

 -ta i beaktande hur många uppdrag den tilltänkte ställföreträdaren har, bl.a. genom att begära upplysningar från denne 

 -lägre krav ska inte ställs på anhöriga eller den  som den enskilde själv föreslagit som ställföreträdare 

-om den tilltänkte ställföreträdaren är lämplig i ett aktuell ärende.


Redaktörer
Johnny Samuelsson Karin Senter Ilva Edvinsson

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Kommande möten
Årsmöte 2020, mars-april

Stryelsemöten 2020
(information kommer)

 

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com


P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

 

Eva Wennberg. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut.
Uppland
Tfn 0174 40320, 073 8554499

E-post eva(at)bjorksta.se

 

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

 

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland

E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

 

 

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

 


Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

 

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 

Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post
 barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793


Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Blekinge län
Vakant


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle

E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Östergötlands län
Reidun  Claesson
E-post reidun.claesso(at)gmail.com
Tfn.0705892155

 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Vakant


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top