RGMV 

Bättre förutsättningar för gode män vårdnadshavare                    

 

Nyhetsbrev nr 2 2015

 

 

 

 

Fortsatt många asylsökande under 2015 – behovet av boendeplatser ökar

Antalet asylsökande i Sverige fortsätter att ligga på höga nivåer under 2015, enligt Migrationsverkets första prognos i år. Huvudscenariot är 90 000 asylsökande, varav 8000 ensamkommande barn/unga, vilket gör att behovet av boendeplatser för asylsökande kommer att öka markant även i år.

Enligt Migrationsverkets analyser i denna prognos, minskar inte behoven och motivationen för människor att ta sig från konfliktdrabbade områden till Sverige. Men det är framför allt framkomligheten på migrantrutterna till Europa, samt enskilda EU-länders ageranden, som påverkar hur många människor som kommer att söka skydd i Sverige de kommande åren.

 


 

Statligt ägda asylboenden utreds

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att bland annat bedöma huruvida det finns ekonomiska förutsättningar för staten, särskilt vad gäller långsiktig kostnadseffektivitet, att förvärva fastigheter och genom ny- eller ombyggnad skapa fler och billigare boenden för asylsökande. Utöver kostnadseffektivitet ska även juridiska och praktiska möjligheter bedömas. I uppdraget ingår även att inventera befintligt statligt fastighetsbestånd som kan användas av Migrationsverket för asylboende. (Justitiedepartementet)

 


 

SiS placeringslösning för ensamkommande

Låsta ungdomshem har blivit en placeringslösning för en del ensam-kommande barn som Socialtjänsten av olika skäl flyttat från boenden. Det handlar ofta om att unga utan någon påtaglig beteendeproblematik, som inte har begått något allvarligt brott, frihetsberövas. Frihetsberövandet är ett av de starkaste ingripanden som staten kan göra mot enskilda.
Denna typ av placeringslösning skapar en växande frustration inom statens institutionsstyrelse (SiS), den myndighet som driver de särskilda ungdomshemmen. När en ungdom placeras på ett av Sveriges 24 särskilda ungdomshem så måste SiS ta hand om ungdomen, hur ogrundad de än tror att placeringen är. Många inom SiS upplever att ensamkommande flyktingbarn frihetsberövas på vagare grunder än andra ungdomar. Uppfattningen att ensamkommande flyktingbarn särbehandlas negativt är spridd inom SiS. SiS-hemmen är inte rätt plats för dem som bara uppvisat attitydproblem på ett HVB-hem. (Katarina Nyberg)

(Enligt SiS placerades 126 ensam-kommande på särskilda ungdomshem under 2014.)

 Långa handläggningstider och bristande tillsyn 

När lagar och förordningar inte efterföljs av myndigheter och förvaltningar på central, regional och lokal nivå eller tolkas på ett sådant sätt som lagstiftaren inte avsett innebär det problem för gode män vårdnadshavare. Ännu allvarligare är det när de myndigheter som har tillsynsansvar för att lagar och förordningar efterföljs inte utvecklat en fungerande tillsyn. Regering och riksdag måste se till att så sker. 
Orimligt långa handläggningstider är utmärkande för många myndigheter och förvaltningars handläggning. Anmälningar som görs för att påtala missförhållanden handläggs under så lång tid, att de omständigheter som föranlett anmälan kvarstår utan åtgärder. Anmälningar om felaktigheter som inte prövas inom rimlig tid är oacceptabelt och särskilt allvarligt är det när det gäller barn och unga i en utsatt situation. 

 Långsam handläggning i tillståndsärenden
Beslutet i korthet: Med anledning av ett flertal klagomål inledde JO en granskning av Migrationsverkets handläggningstider i ärenden om uppehållstillstånd på grund av anknytning och arbete samt om uppehållskort under perioden 2011–2013. Granskningen avsåg även skillnaderna i handläggningstid mellan ansökningar via webb och ansökningar på papper samt mellan ansökningar om arbetstillstånd hos certifierade arbetsgivare och andra. Av granskningen framgår att handläggningstiderna i många fall är orimligt långa och inte sällan kraftigt överskrider författningsreglerade frister. http://www.jo.se/PageFiles/5990/5497-2013.pdf

 MV:s handläggningstider i barnärenden

Sverige är det land i Europa som tar emot flest ensamkommande och under 2015 väntas enligt MV:s prognos omkring 8000 söka asyl här. Det innebär att handläggningstiden, som i januari i år var 158 dagar, sannolikt förlängs ytterligare och att trycket på kommunerna ökar i olika avseenden, inte minst på en redan hårt belastad Barn-och ungdomspsykiatri.

 IVO polisanmäler Mölndals kommun

För att lösa den akuta bostadssituationen som råder för ensamkommande flyktingbarn har flera kommuner medvetet anlitat privata boenden som saknar tillstånd. Nu kräver Inspektionen för vård och omsorg en förklaring av kommunerna, samtidigt som de har polisanmält de privata aktörerna.

Mölndals kommun, som är ankomstkommun för många flyktingar, menar att man inte har haft något val.

– När man inte har någonting att välja på, när det inte finns platser, då får man göra vad nöden kräver. Vi har vänt oss till företag som tidigare har haft uppdrag för oss och vi är trygga med det, säger Birgitta Korpe, som är tillförordnad chef på Enheten för ensamkommande i Mölndal.

– Man får inte bedriva sådan här verksamhet utan tillstånd, just för att här ska det bo barn. Deras säkerhet måste garanteras, säger Maria Björklund, enhetschef på Ivo i område sydväst. ((SVT)

RGMV anser att det är bra att det ställs krav på boendena men IVO:s långa handläggning av tillståndsärenden, 4-6 månader, försvårar för kommunerna att anordna boenden för ensamkommande barn/unga. 

 


Rättsosäkert när asylprocessen påbörjas utan en god man 

En god man enligt lag skall bistå barn/unga med asylansökan och bekräfta den. Men asylprocessen påbörjas rutinmässigt utan att en god man är närvarande vid registreringstillfället på Migrationsverkets ankomstenhet. Det får till följd att asylsökande barn/unga i en utsatt situation inte får det stöd som kan anses behövas och att ingen bevakar deras rättigheter. Migrationsverket ser positivt på en god man-jour men trots att RGMV har uppmärksammat SKL och ÖF på förhållandet har inga åtgärder vidtagits.

 


 

God mans uppgift att samtala om utvisning

Det är  inte alltid som resan till  Sverige blir som anhöriga eller  barn/unga hoppats på. Omkring 25–30 % av ensamkommande barn/unga får beslut om utvisning till hemlandet eller överföring till första asylland. När ett förväntat beslut om uppehållstillstånd i stället blir till ett besked att den unga ska lämna landet sätts barn/unga på hårda prov och i många fall påverkas också den gode mannen. Oavsett om man är nybliven eller erfaren god man är det inte lätt att samtala med barn/unga som man lärt känna att de ska lämna den svenska välfärden, men det är en del av uppdraget.  www.rgmv.seDelgivning av beslut i asylärenden 

En förenklad delgivning är till fördel för ensamkommande barn/unga som därmed får besked lite fortare. Gode mäns restid och resekostnader kan också minskas. Ett möte som tar mindre än en timme, skulle kunna erättas av ett telefonsamtal. Av vad som framgår av Förvaltningsrättslagen 21 § är delgivning på telefon ett möjligt alternativ och torde underlätta även för handläggare på MV och minska de kostnader som nuvarande tillväga-gångssätt innebär. www.rgmv.sePassiv rekrytering av gode män
 

Det är ett växande problem för  kommunerna i hela landet att hitta gode män, framförallt i de mindre kommunerna och problemet bli värre framöver om ingenting görs. En orsak till problemet är att överförmyndarna i många kommuner är underbemannade och inte har den tid som krävs för att kunna rekrytera nya gode män. Dessutom har det förebyggande arbetet att locka fler till uppdraget inte har varit tillräckligt. Utbildning för gode män

Det är oklart i vilken omfattning den utbildning som ÖF från årsskiftet ålagts att anordna kommit igång och vilken kvalitet den håller. RGMV har erbjudit samtliga ÖF i landet att hjälpa till med såväl utbildning som rekrytering men gensvaret har varit svagt eller uteblivit helt. www.rgmv.se Förlorad arbetsinkomst

Är det någon som vet, undrar en god man,  om man kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst från Migrationsverket när man måste gå på asylutredning? Mötet är  9.30 och jag har ingen möjlighet att ta ledigt utan att förlora på det rätt mycket... Gjorde så förra månaden, men nu tänkte jag fråga om man kan få någon ersättning. Annars förlorar man på uppdraget om man har ett sådant möte i månaden. Hur gör ni andra?Migrationsverkets arbetar för att upptäcka hot mot Sveriges säkerhet och krigsbrott

Att hjälpa Säkerhetspolisen (Säpo) att förebygga terrorism och upptäcka personer som misstänks för folkrättsbrott ingår i Migrationsverkets uppgifter. Verket har därför ett nära samarbete med Säpo och Polismyndigheten. Dessutom ska verket anmäla varje misstanke om folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser till polisen.Ansluter sig till terrororganisationer

Flertalet ensamkommande ungdomar tar avstånd från terrororganisationer och låter sig inte rekryteras, utan försöker skapa sig ett bra liv i Sverige. Men hur vanligt är det att de dras till terroristorganisationer som IS, al-Shabaab och Boka Haram?

Uppgifter från Säpo visar att minst hundra ungdomar rekryterats och rest till Syrien, Irak eller länder i Afrika sedan 2012, men det kan röra sig omkring 300 eller fler. Enligt obekräftade uppgifter från polisen i Göteborg ingår ett antal ensamkommande ungdomar i de siffror som redovisats. 

RGMV har en viss samverkan med Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism i syfte att informera gode män/vårdnadshavare om situationen. www.rgmv.seÅtgärder mot våldsbejakande extremism

Utbildningsmaterialet Samtalskompassen kan öka kunskapsnivån om vålds-bejakande extremism, samtidigt som vi förbättrar förutsättningarna för ett brett förebyggande arbete, säger Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.

Utbildningsmaterialet riktar sig till dem som möter personer i riskzonen för radikalisering, framför allt unga. Det innehåller information om olika extremistmiljöer, stöd för dialog med unga samt stöd för samverkansgrupper ute i landet. http://www.samordnarenmotextremism.seUnderlättar kontakt med myndigheter

På fyra orter startar nu servicekontor där myndigheter och kommunen tillsammans ska ge ett samlat stöd till nyanlända. Syftet är en snabbare etablering i samhället.

– Nyanlända ska slippa att slussas mellan olika myndigheter och istället få ett samlat stöd på ett kontor. Det blir också en smidigare kommunikation mellan myndigheterna vilket ger individen ett bättre stöd, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL. De kommuner som deltar är Norrköping, Alingsås, Ljusdal och Borlänge. (SKL)Utbildningspolitik för en bra start i Sverige

I en promemoria 2015-02-22 presenterar regeringen i sju punkter förslag om utbildning för nyanländas etablering i Sverige: 

1.  Fler lärare med utländsk bakgrund

2.  Studiehandledning på modersmål 

3.  Höjning av nyanlända elevers studieresultat

4.  Individanpassad Sfi-utbildning

5.  Kompetensutveckling till rektorer och lärare

6.  Stöd till skolor med tuffa förutsättningar

7.  Fjärrundervisning på modersmål.


RGMV konstaterar att förslagen är bra och i stort överensstämmer med de förslag och synpunkter vi framfört vid möten och i skrivelser till Utbildningsdepartementet. För dem som skall utvisas eller överföras innebär en individanpassad utbildning att de kan återvända till hemlandet med hedern i behåll eller är bättre förberedda i första asylland. Men det skall särskilt beaktas att flertalet nyanlända elever är i åldern 16–18 år och att den utbildning som erbjuds anpassas till denna åldersgrupps förutsättningar.

http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/46/24/7ab7d25b.pdfErsättning för asylsökandes skolgång

Statens ersättning för asylsökandes barns skolgång  motsvarar endast två tredjedelar av vad andra elever kostar, resten måste kommunerna skjuta till, skriver Per-Arne Andersson, avdelningschef Sveriges Kommuner och Landsting, i ett debattinlägg där han vädjar till staten att snabbt se till att ordna ett bättre flyktingmottagande. (SKL)


 

Åsa Regnér mötte BO, Fredrik Malmberg
Fokus för mötet var att diskutera hur barnperspektivet beaktas vid ingripanden mot barn och ungdomar samt formerna för ett kommande uppdrag till Barnombudsmannen.

- Vi har idag tagit nya steg i arbetet med att stärka de mest utsatta barnens situation, säger Åsa Regnér, barnminister.

Åsa Regnér och Fredrik Malmberg diskuterade innehållet i ett kommande uppdrag till Barnombudsmannen. Det handlar om förutsättningar för att skydda de mest utsatta barnen och vikten av att lyssna på dem. De lyfte även det fortsatta arbetet med FN:s barnrättkommittés rekommendationer till Sverige. (Socialdepartementet)BO kallade myndigheter

Barnombudsmannen kallade Polisen, Migrationsverket, Socialstyrelsen och Skolverket till överläggning om hur Sverige bättre kan tillvarata ensamkommande asylsökande barns rätt till skydd.

Ensamkommande asylsökande barn har samma rätt till skydd och omvårdnad som andra barn i Sverige. Det säger FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

– Jag är mycket oroad över att ensamkommande barn försvinner och att alltför lite görs för att skydda barnen. Jag känner också oro över att dessa barn inte alltid får sina rättigheter tillgodosedda, säger barnombudsman Fredrik Malmberg. (BO)Hård FN-kritik mot svensk barnrätt

FN:s barnrättskommitté kritiserar i en rapport Sverige för att inte följa barnkonventionen. På ett antal punkter riktas kritik mot hur barns rätt tas till vara i Sverige. Barns rätt i migrationsfrågor är ett av de områden där Sverige får kritik av FN. Svensk lag föreskriver inte att barn ska höras i asylprocessen. Inte heller ställs krav på att man ska undersöka om barnen har egna asylskäl, som till exempel att de riskerar att bli bortgifta eller att tvingas bli barnsoldater.
”Det är hårdare kritik än vad jag väntade mig. När det gäller asylutredningar där barnen inte får höras, där bryter Sverige mot barnkonventionen”, säger Unicefs programchef Christina Heilborn till SVT. Sverige får också kritik för hur barn behandlas när de frihetsberövas. Det gäller både de barn som misstänks för brott och barn som blir tvångsomhändertagna. (SVT)FN listar 208 krav på Sverige

Sverige måste göra mer för att få bukt med främlingsfientligheten. Det anser FN:s råd för mänskliga rättigheter efter en granskning. Rådet listar 208 åtgärder som Sverige borde vidta. Inför förhöret i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève har ett antal FN-kommittéer gett sin bild av hur Sverige följer FN-konventionerna för mänskliga rättigheter, skriver Svenska Dagbladet. Förhöret ledde till sammanlagt 208 rekommendationer för att förbättra förhållandena. Den svenska regeringen har accepterat 138 av dem, bett att få återkomma med en åsikt om 44 och förkastat 26.
De flesta av rekommendationerna rör främlingsfientlighet, diskriminering och hatbrott. Rekommendationer om att ”bekämpa diskriminering, rasism och främlingsfientlighet mot afrosvenskar, muslimer, utrikesfödda och migranter” återkommer flera gånger. (Publikt)


 

 

 

Somalia har ratificerat Barnkonventionen
Somalia har ratificerat Barnkonventionen. Somalia är det 195:e landet som skriver under. De stater som ännu inte ratificerat barnkonventionen är USA och Sydsudan.

– Genom att ratificera barnkonventionen investerar Somalias regering i barnens välmående och därmed också i landets framtid, säger UNICEFs högste chef Anthony Lake. Det centrala budskapet i konventionen är att varje barn förtjänar en bra start i livet och vad kan vara viktigare? (UNICEF)Många unga i utanförskap

Risken att hamna i NEET (Not in Employment, Education or Training) är ojämnt fördelat över landet och mellan olika grupper av unga, visar LOs rapport Unga vuxna som varken arbetar eller studerar 27,4 procent av de i NEET-gruppen är utrikesfödda medan det endast är 13,5 procent utrikes födda i hela åldersgruppen. Det finns alltså en kraftigt överrepresentation av utrikes födda. Det är också vanligare att unga med en lägre utbildningsgrad och unga med korttidsutbildade föräldrar har svårare att etablera sig i arbetslivet. Enligt rapporten har andelen unga som står utan arbete eller studier ökat med 1,2 procentenheter sedan 2006. Ökningen har skett i åldersgruppen 20–25 år. Rapporten visar också att av de unga som år 2000 var utan arbete eller studieplats har cirka 100 000 aldrig tagit sig in i aktivitet. (LO)


 
Projektet på väg
Minja Hjort är etnolog på Stockholms stadsmuseum och arbetar med att dokumentera hur människor lever i Stockholm. Just nu undersöker hon ensamkommande ungdomars situation genom projektet På väg. De flesta ensamkommande ungdomar som kommer till Sverige har rest genom stora delar av Europa i lastbil, bil eller båt, utan att veta vart de är på väg.

Att leva i Stockholm och försöka bygga upp ett nytt liv utan föräldrar är minst sagt komplext. Ungdomarnas inkludering i samhället och möjlighet att skapa ett hem är delvis villkorad av andra. Många behöver ta ett stort ansvar själva för att ta kontakt med personer utanför det boende de har placerats på. Den nya situation som ett permanent uppehållstillstånd innebär ställer krav på att ungdomarna snabbt kan sätta sig in i studier, söka jobb och ordna en egen bostad. Många har ett rikt socialt liv men kan ändå känna sig ensamma, när minnen och tankar på familjen tar över känslorna i vardagen.  http://www.sak.se/news/?post_id=11601 


Afghanska barn får hjälp ut i ljuset
Funktionsnedsatta barn i Afghanistan lever ett hårt liv. Ofta göms de undan i hemmen av sina föräldrar. 15-åriga Qurbans liv tog en ny vändning när han fick hjälp till skolgång av Svenska Afghanistankommitén.

http://www.sak.se/news/?post_id=11572Muhammed räddades av Mare Nostrum

Minst 218 000 migranter och flyktingar har tagit sig över Medelhavet under 2014, men ett stort antal har också omkommit, enligt UNHCR.

Muhammed, en ensamkommande femtonåring från Somalia, som nu bor på ett HVB i Sverige är en av många som räddades av Mare Nostrum sedan han hamnat i vattnet utanför Maltas kust. Fler skulle kunna räddas men syftet med EU:s gränsbevakningsoperation Triton, som ersatt Italiens Mare Nostrum, är i första hand att bevaka EU:s gränser och kontrollera illegal invandring – inte att vara en räddningsstyrka som räddar nödställda långt ut till havs. 

Svensk invandringspolitk under 500 år
Invandring till Sverige har förekommit sedan grundandet av det svenska riket på medeltiden. Invandringens omfattning och karaktär har dock förändrats över tid och regelverket kring invandring har varierat mellan olika epoker. Boken ”Svensk invandringspolitik under 500 år: 1512-2012” skriven av Julia Boguslaw ger översikt över svensk invandrings- och invandrarpolitik under de senaste fem århundradena.

 Stockholms universitet

Aycan Celikaksoy, forskare vid SOFI och SULCIS, har publicerat ett nytt working paper som undersöker migranterna från Turkiet i Sverige. I samband med publiceringen kommer Aycan Celikaksoy även att hålla ett seminarium under våren som är samarrangerat av SULCIS och SUITS.

 Information

Riksföreningen RGMV är till för för dig som är god man/vårdnadshavare, eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med ensam-kommande barn/unga. 

Hemsida www.rgmv.se Kontakt 
Katarina Nyberg mobil 073 9912875 P-O Nygren mobil 070 2372910 E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Medlemskap www.rgmv.se Facebook RGMV Twitter RGMVSE


Redaktörer:

Johnny Samuelsson

Karin Senter

 

 

 

{readonline}This email contains graphics, so if you don't see them,view it in your browser{/readonline}
 - - -
 

RGMV Nyhetsbrev nr 1 2015

Bättre förutsättningar för gode män vårdnadshavare

 
 

Trevligt folk säger man i Borlänge om somalier och det somaliska landslaget i bandy 
I veckan åker det somaliska bandylandslaget till Chabarovsk i Ryssland för att spela sitt andra bandy-VM sanktionerade av den somaliska regeringen. 

http://www.borlangebandy.se/klubben/somalia-bandy__1262

 


 

Professionella gode män
Ger en anställning gode män bättre förutsättningar att utföra uppdraget och innebär det en större trygghet för huvudmannen om den gode mannen har en fast lön?

Ja, det anser SKL och andra förespråkarna för anställda gode män som i syfte att höja kvaliteten på hur uppdraget genomförs vill förvandla ett anrikt ideellt medborgaruppdrag till en kommunal anställning. Syftet med en sådan förändring är att huvudmannen skall få den hjälp lagstiftaren avsett och att uppdraget ska kunna utföras på ett rättssäkert sätt.
www.rgmv.se

 

 


 

Flyktingbarn! 
Ensamkommande flyktingbarn är ett begrepp som olyckligtvis används om unga människor från olika länder, kulturer och som kommer hit av olika skäl. Benämningen innebär att de ses som en  homogen grupp och indikerar att de är i behov av omsorg och omhändertagande. Så kan det var i enskilda fall men inte generellt. Bättre vore att se de snart vuxna ungdomarna som resurser som kan bli en del av den arbetskraft som Sverige och svenska företagare efterfrågar. Under 2014  kom 7049 ensamkommande barn/unga flertalet i åldern 15-18 år och under januari 2015 har hitintills över 400 registrerats med förhoppningar om en utbildning som leder till etablering, jobb, och självförsörjning.

 


 

Fortfarande påbörjas asylprocessen utan en god man 
Trots att en god man enligt lag skall bistå barn/unga med asylansökan och bekräfta den påbörjas asylprocessen rutinmässigt utan en god man är närvarande vid registreringstillfället på Migrationsverkets ankomstenhet. Det får till följd att asylsökande barn/unga i en utsatt situation inte får det stöd som kan anses behövas och att ingen bevakar deras rättigheter. Migrationsverket ser positivt på en god man-jour men trots att RGMV  har uppmärksammat  ÖF på problemet har  några  åtgärder inte vidtagits för att asylsökande ensamkommande barn/unga ska få den hjälp som kan behövas och en god man som bevakar deras rättigheter på ankomstenheten.

 


 

Regeringen vill stötta svaga skolor men undviker frågan om nyanlända elever
Staten tar ett fastare grepp om skolan med den nya regeringen. Tre miljarder ska under 2016 gå till höjda ­lärarlöner – och från och med i vår får Skolverket möjligheten att gå in i svaga skolor för att styra upp verksamheten, enligt ­utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). (SvD)

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/regeringen-vill-stotta-svaga-skolor_4283887.svd

 


 

Ensamkommande asylsökande barn/unga
Riksrevisionen har inlett en granskning om mottagandet av ensamkommande asylsökande barn. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport, med planerad publicering i oktober 2015. Granskningen omfattar enbart mottagandet av de ensamkommande barnen under asylprocessen fram till beslut om uppehållstillstånd. Syftet är att utreda i vilken utsträckning staten har gett kommunerna förutsättningar att ta emot de ensamkommande asylsökande barnen, med utgångspunkt i barnets bästa. Med förutsättningar avses de ramar som styr kommunernas mottagande av ensamkommande asylsökande barn i form av regelverk, statliga ersättningar samt stöd och kunskap om ensamkommande som kommunerna kan behöva. Det handlar också om vilken handlingsfrihet ramarna ger i ett läge där allt fler kommuner tar emot allt fler barn. 
http://www.riksrevisionen.se/sv/GRANSKNINGAR/Planering-och-uppfoljning/Pagaende-granskningar/Pagaende-granskningar/Ensamkommande-asylsokande-barn/

 


 

IVO granskar att medborgarna för vård och omsorg som är säker
Den 1 juni 2013 inrättades Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som då tog över tillsynen och viss tillståndsverksamhet från Socialstyrelsen. IVO har drygt 600 medarbetare och den årliga budgeten är cirka 650 miljoner kronor. Verksamheten bedrivs vid tre myndighets övergripande avdelningar i Stockholm och sex regionala kontor i landet. Inspektionens uppgifter består främst av tillsyn och tillståndsprövning avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vidare har inspektionen bland annat ansvar för de register som behövs för att utföra verksamheten. Syftet med tillsynen är att granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enhetlighet med lagar och andra föreskrifter. http://www.ivo.se/Sidor/default.aspx

 


 

Migrationsverket och enhetlighet
Inom Migrationsverket pågår sedan 2012 ett projekt vars främsta syfte är att öka förutsättningarna för en hög rättslig kvalitet i handläggning och beslutsfattande. Inom detta projekt har det tagits fram ett antal metoder för systematisk uppföljning och bedömning av enhetlighet. En av de framtagna metoderna innebär att en uppföljningsgrupp bestående av medarbetare, en asylexpert, en verksjurist och en processförare väljer ut och analyserar 100 ärenden utifrån en checklista. Resultatet återkopplas sedan till enhetens övriga medarbetare. Efter detta upprättar enhetschefen en handlingsplan där förbättringsåtgärder lyfts fram. Handlingsplanen ska utgöra ett stöd för det förbättringsarbete som ska främja utvecklingen av rättslig kvalitet.

 


 

Riksrevisionen har granskat den statliga tillsynen och kvalitets granskningen av grund- och gymnasieskolan.
Utvärderingar visar på sjunkande kunskapsresultat bland svenska elever och att den svenska skolan blivit allt mindre likvärdig. Ett av statens styrmedel för att verka för en likvärdig utbildning av god kvalitet är inspektion av skolhuvudmännen genom tillsyn och kvalitetsgranskning. Skolinspektionen ansvarar för denna verksamhet. En granskning från Riksrevisionen visar att den statliga tillsynen för närvarande inte på ett tillräckligt sätt verkar för att ge goda förutsättningar för att alla elever får en likvärdig utbildning av god kvalitet som ger möjlighet till förbättrade kunskapsresultat.
http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/18551/RiR_2013_16_Anpassa_Statens%20skolinspektion.pdf

 


 

Etableringsreformen i Gnesta
Etableringsreformen trädde i kraft i december 2010. Därmed övertog staten det samlade ansvaret från kommunerna att underlätta nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Statskontoret har på uppdrag av regeringen följt genomförandet av etableringsreformen och analyserat hur väl myndigheterna samverkar och samordnar sina verksamheter för att uppnå en effektiv etableringsprocess. Statskontorets övergripande bedömning är i denna slutrapport att berörda aktörer behöver förstärka samordningen av sina verksamheter. Många nyanlända får inte en etableringsplan inom den tid som regeringen har bestämt. Därtill är inte aktiviteterna tillräckligt anpassade till de nyanländas förutsättningar och behov.
http://www.gnesta.se/stodomsorg/nyisverige/etableringsreformen.4.4461e4f912c96e5ffb680007441.html

 


 

Var uppmärksam!
Den världsomfattande handeln med barn och unga som förekommer kan innebära att de som söker asyl i Sverige är i människohandel och utnyttjas för sexuella syften, arbete, stölder, tiggeri och narkotikahandel. Att vara uppmärksam på sådana omständigheter och ha en beredskap för att möta den problematiken är svårt, men oerhört viktigt. Att vara uppmärksam på att barn och unga kan tvingas till omskärelse eller könsstympning, barn- och tvångsäktenskap eller rekryteras som soldater i utlandet ligger i gode mannens uppgift. Var dessutom uppmärksam på om barnet/ungdomen ligger i riskzon för att rekryteras och ansluta sig till olika extrema grupper, såsom terroristgrupper. Våra barn/ungdomar är ofta i en särskilt utsatt situation, och vår guidande roll kan här bli oerhört viktig och hjälpa den unga att navigera i tillvaron.


 

Terrorresor och terrorträning ska kriminaliseras
Regeringen har beslutat att ge Lars Werkström, rättschef vid Åklagarmyndigheten, uppgiften att som särskild utredare se över om det behövs lagändringar för att Sverige ska leva upp till FN:s krav på straffrättslig reglering för att kriminalisera träning och stöd till terrororganisationer. 

Se: Genomförande av internationella straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism

<http://www.regeringen.se/sb/d/19680/a/251912>

Debattartikel:

Terrorresor och terrorträning ska kriminaliseras <http://www.regeringen.se/sb/d/19469/a/251847>

 


 

 

Nyanlända elevers värdighet
Kränkningar av barns eller elevers värdighet kan förekomma i form av kränkande behandling eller trakasserier. Kränkande behandling är enligt skollagen ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som inte har ett samband med diskrimineringsgrunderna. Det är elevens upplevelse av händelsen som definierar kränkningen. Om kränkningarna har koppling till diskrimineringsgrunderna, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller ålder, definieras det som trakasserier. Samtliga ensamkommande ungdomar omfattas av diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet, flera omfattas av diskrimineringsgrunden för religion och givetvis kan också diskriminering utifrån de andra grunderna drabba eleverna. En relevant fråga är om den Språkintroutbildning som ofta bygger på exkludering riskerar att öka diskrimineringen inom skolan. Att invandrade elever i högre grad än elever med svensk bakgrund visat sig löpa större risk att kränkas och diskrimineras visar på nödvändigheten att vara uppmärksam också på denna typ av förhållanden.

 


 

Överförmyndaren missköter i många fall sina gode män
Uppdraget som god man är givande på många vis men kan även vara påfrestande i vissa fall och därtill finns kravet att alltid finnas till hands 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan och vara beredd att med kort varsel rycka ut när det behövs. Ersättningen för uppdraget varierar mellan kommunerna liksom om det  utgår ett fast arvode eller ersättning enligt räkning för den tid som lagts ned vilken inte sällan ifrågasätts. Det finns ingen anledning att tillvägagångssättet skiljer sig mellan kommunerna inte heller att gode män ska behöva vänta i tre månader på att ersättningen utbetalas. RGMVs uppfattning är att ersättningen skall vara fast och vid speciella omständigheter skall gode män kunna begära ett extra tillägg utan att ifrågasättas och självklart ska ersättningen betalas ut varje månad.


 

Språkintroduktion för nyanlända elever
Karin Senter

RGMV (Riksföreningen gode män vårdnadshavare) arbetar för bättre förutsättningar gör gode män/vårdnadshavare för  att skapa en så god tillvaro för ensamkommande barn/ungdomar som det bara går, vilket bland annat innebär att lyfta fram möjligheter och brister i utbildningen för dessa unga personer. Det finns flera saker vi anmärker på. www.rgmv.se


 

Migrationsverket ökar i popularitet som arbetsgivare
Varje år röstar Sveriges universitets- och högskolestudenter fram sina framtida drömarbetsgivare i landets största studentundersökning, Företagsbarometern. När nästan 1100 juriststudenter under 2014 svarade på frågan om vilken arbetsgivare de helst ville arbeta för, kom Migrationsverket på plats 16. Det finns även en KarriärBarometer och under året har nästan 12  000 unga yrkesverksamma akademiker tillfrågats om sitt intresse för att arbeta hos olika arbetsgivare. Undersökningarna visar att Migrationsverket ökar i popularitet bland både ekonomer och jurister. För unga jurister som jobbat några år ligger Migrationsverket på plats 42 mot förra årets placering på 76. Bland unga ekonomer har Migrationsverket ökat från plats 159 till plats 133.

 


 

Mamma i Iran motsatte sig ett ställförträdarskap för sitt barn
Särskild förordnad vårdnadshavare för M.A, en 17-åring med mor i Iran, är ett ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd i Sverige. Fadern är sedan flera år avliden. Socialnämnden har hos tingsrätten hemställt om att en särskild vårdnadshavare förordnas för M.A. Vid kontakter med M.A:s mor i Iran har modern motsatt sig att en särskild vårdnadshavare förordnas för hennes son. Tingsrätten beslutar ändå förordna en särskild vårdnadshavare för M.A. enligt 6 kap. 8a§ FB och anger som skäl att modern måste anses varaktigt förhindrad att praktiskt utöva vårdnaden om M.A. och en särskild vårdnadshavare därför ska utses. Modern överklagar beslutet men hovrätten fastställer tingsrättens domslut. (Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T 679-14, meddelad 2014-11-10.)


 

 

JO kritiserar överförmyndarnämnd

Ansökan om godmanskap ska snarast överlämnas till tingsrätten – även efter den 1 januari 2015. JO har i sin ämbetsberättelse 2014/15 s. 602 f. allvarligt kritiserat en överförmyndarnämnd i fyra ärenden angående anordnande av godmanskap. Det har tagit mellan sex månader och två och ett halvt år från det att ansökningarna kom in till nämnden till dess att nämnden överlämnade dem till beslutande myndighet, nämligen tingsrätten. Anmärkningsvärt är också att samma nämnd 2010 fick allvarlig kritik för sin långsamma och bristfälliga handläggning beträffande ansökningar av godmanskap. ”JO har tidigare uttalat att en överförmyndarnämnd som får in en ansökan om godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB snarast bör överlämna ansökan, eventuellt tillsammans med eget yttrande i saken, till tingsrätten (se bl.a. JO 2005/06, s. 422 f.) 
Bestämmelserna i FB ålägger i den aktuella situationen inte överförmyndarnämnden någon annan skyldighet än att, i enlighet med vad som kommer till uttryck i 4 § förvaltningslagen (1987:223), hjälpa sökanden till rätta. Ovanstående gäller även efter den 1 januari 2015. ÖF ska således snarast överlämna en ansökan av behörig sökande till rätten. Därefter får rätten, efter årsskiftet, möjlighet att förelägga ÖF att inkomma med kompletterande handlingar.

 


 

Ekonomisk oenighet fördröjde särskilda förordnanden av vårdnadshavare

Fem s.k. ensamkommande barn, som vistas i Helsingborgs kommun, har beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Socialnämnden har därmed haft att vidta åtgärder för att få till stånd särskilda förordnanden av vårdnadshavare för barnen, om inte särskilda skäl talar emot det. Socialnämnden har dröjt över ett år med att vidta åtgärder och har hänvisat till att frågan om ersättning till vårdnadshavarna inte reglerats mellan nämnderna inom kommunen. Att det rådde oklarhet om ersättningen borde inte ha påverkat handläggningen. Socialnämnden kritiseras för sitt dröjsmål.

5716-2011.pdf (131kb)

Datum2014-03-12


 

Kvotflyktingar

I slutet av december 2015 anlände årets sista kvotflyktingar på svensk mark. Migrationsverkets uppdrag att vidarebosätta 1 900 människor på flykt har därmed genomförts. En majoritet kommer från Syrien och har i huvudsak vistats i länder som Libanon, Jordanien och Egypten innan de kom till Sverige. Därutöver har också colombianer i Ecuador, eritreaner i Sudan och somalier som vistats i Kenya tagits ut till den svenska kvoten. Även kongoleser i Uganda och afghaner i Iran har kommit hit som kvotflyktingar. Vi behöver bygga ut de lagliga och reglerade vägarna in i Sverige och EU, med exempelvis UNHCR:s kvotflyktingsystem som grund. Fördelarna med detta är flera. säger Henrik Sundström, advokat med erfarenhet av flykting ärenden. Det viktigaste är att vi kan rikta vårt asylmottagande till de flyktingar som har det största skyddsbehovet, snarare än dem med störst resurser. När dessa flyktingar anländer är deras rättsliga status redan klarlagd, vilket gör att vi kan avvara större delen av dagens kostsamma system för asylmottagande. Det ger också en helt annan möjlighet för samhället att i förväg planera och reglera mottagandet, till fördel för både samhället och den enskilde flyktingen.

 


 

Familjeanknytning det vanligaste skälet till uppehållstillstånd
Att förenas med familjemedlemmar fortsätter att vara det vanligaste skälet för uppehållstillstånd. Drygt 42 000 personer har beviljats uppehållstillstånd under 2014 jämfört med 40 000 beviljade tillstånd år 2013, en ökning med fem procent. Anhöriga från Syrien var den största gruppen som beviljades tillstånd, därefter följer människor från Somalia och statslösa. Drygt 30 procent var anhöriga till flyktingar. Resterande var anhöriga till svenska medborgare och andra som är bosatta i landet, arbetstagare, egna företagare, gästforskare, studerande och adoptivbarn.


 

Kungl. Vetenskapsakademiens råd till utbildningsministern

Kungl. Vetenskapsakademiens arbetsgrupp, Framtidens skola, uttalar sig inte bara om betyg för barn i åk 4 utan föreslår även en kommission med uppdrag att se över det svenska skolsystemet. Man uppmanar utbildningsminister Gustav Fridolin att inte  ha för bråttom med förändringar, satsa på högkvalitativ utbildning av lärare, stimulera kollegialt arbete och att inte införa många förändringar på en gång. "Välj någon eller några åtgärder som genomförs med kraft och konsekvens" föreslår man. 
Om utbildningsministern följer Kungl. Vetenskapsakademiens uppmaning kommer de nyanlända elever som redan påbörjat sina studier liksom de 8000 som enligt Migrationsverkets prognos förväntas söka asyl i Sverige 2015 och i flertalet fall inte få en utbildning som leder till jobb, självförsörjning och etablering utan däremot till utanförskap.

 


 

Riksdagens utbildningsutskott, alla barn ska få en bra start i livet

Vice ordförande i ­utbildningsutskottet Christer Nylander (FP) och tre andra ledamoter i utbildningsutskottet vill återupprätta kunskapsskolan och att utbildningen förankras i forskning, beprövad erfarenhet och betydelsen av likvärdighet. Elevers  möjligheter att klara skolan ska inte bero på var de råkar vara födda eller hur deras familjebakgrund ser ut. Alla barn ska få en bra start i livet säger man i en debattartikel i DN i januari 2015 men uppmärksammar inte nyanlända elevers speciella och utsatta situation. Vad Lena Hallengren (S) ny ordförande i Riksdagens utbildningsutskott har för uppfattning i frågan är okänt.

 


 

Regeringens samordnare
Gunnar Hedberg (M) och Lars Stjernkvist (S), regeringens samordnare för förbättrat flyktingmottagande i kommunerna,  som under hösten 2014 överlämnade sin slutrapport till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ger inte heller mycket hopp för nyanlända elever. Der gör däremot det faktum att utbildningsdepartementet beställt statistik från SCB bland annat gällande utbildningen för nyanlända elever som RGMV begärt att få ta del av men i dagsläget har vår begäran inte hörsammats.

http://www.regeringen.se/sb/d/18380/a/249706

 


 

Osorterade tankar 
Recka Jacobsson

 

När det gäller de ensamkommande barnen så lär jag mig nya saker varje dag.

 

- Jag har blivit mentor för en annan god man (GM) - funderar över hur bästa möjliga samarbete kan se ut

 

- Fick väldigt mycket beröm av en tolk häromdagen - jag funderar mycket på hur jag pratar för att tolken och ungdomen skall förstå och för att mötet ska vara bra

 

- Har varit på flera möten på skolor sista tiden. Det verkar se olika ut. Rutiner verkar vara olika och kanske inte alltid fungera. Jag funderar på vad de lär sig, hur de hölls motiverade och vad jag som god man kan kräva/hjälpa.

 

- Funderar också över läxläsning/boendets ansvar/barnets ansvar/skolans ansvar/mitt engagemang (har köpt lite lexikon och böcker som jag fått tips om). - Funderar över mat. Varför äter de inte? Hur fungerar fastan i olika religioner (verkar vara väldigt olika). Bra matsäck att ta med. Har varit med om 12 tim utan mat för ungdomen. Nervositet kanske.

 

- Funderar över vården. Det fungerar inte att vara med jämt men ibland fungerar det inte alls när man inte är med. Oftast är bemötandet bra men inte alltid. Hur många hälsoundersökningar behövs? Hur får man tandvården att fungera bättre. Hur är hälsan egentligen för våra EK. Bara jag som har "sjuka barn"?

 

- Funderar över pengar. Ekonomin ser helt olika ut mellan kommunerna och mellan olika boenden. Spara eller inte (givetvis lite). Jag har barn som vill göra av med alla pengar direkt och andra som inte vet vad de ska göra med dem. Funderar över detta och försöker bromsa och gasa på barnen.

 

- Migrationsverket. De är nästan alltid trevliga men det är svårt med tillgänglighet, handläggningstider och olika besked. Helt enkelt en ganska tungstyrd verksamhet.

 

- Boendepersonal. De allra flesta är trevliga mot GM och bra med barnen. Jag funderar kring när det fungerar jättebra (oftast) och när jag är mindre nöjd (ibland). Egentligen borde de kunna göra ännu mer för barnen?

 

Nu är det dock fredag em och jag skall unna mig att inte fundera så mycket!Nu blir det enklare att bli medlem i RGMV och att betala medlemsavgiften

Det har visat sig att systemet med att registrera sig som medlem i RGMV inte fungerat bra. Från och och med nu är det enklare. Se www.rgmv.se  (medlemskap)
RGMV är en ideell förening som arbetar för bättre förutsättningar för gode män/vårdnadshavare. Vill du stödja arbetet med att förbättra villkoren för gode män/vårdnadshavare och därmed för ensamkommande barn/unga är du välkommen som medlem.Säkerhetspolisen informerade  lärare och rektorer i Umeå

Säkerhetspolisen informerade nyligen lärare och rektorer i Umeå om extremiströrelsen Islamiska staten (IS) och radikalisering bland unga. 

 
RGMV skrev till regeringen

Den teoretiskt inriktade utbildning som erbjuds nyanlända elever passar dem illa och är inte anpassad till individuella behov och förutsättningar. De skulle vara mer betjänta av en praktisk yrkesinriktad utbildning redan från skolstarten som kan ge jobb, leda till självförsörjning och etablering i samhället. Men till en sådan utbildning är de inte behöriga och risken för att de ska hamna i ett utanförskap eller  i förekommande fall går under jorden är påtaglig. www.rgmv.se


 

Redaktörer

Katarina Nyberg

Karin Senter

Johnny Samuelsson

 

RGMV

Bättre förutsättningar för gode män

 

Nyhetsbrev nr 11

2014

 

 

 

 

 

God Jul och Gott Nytt År

önskar 

 

Inger Dahl  Kia Hamnö  Ilva Edvinsson  Eva Emeneus 
Rebecka Jacobsson, Bo Liström Katarina Nyberg
 
 
P-O Nygren  
Linn Öst Nori
  Katarina Reeves Johnny Samuelsson   Karin Senter  
Eva Wennberg  Margareta Åhlén

 

alla

medlemmar, prenumeranter  och samarbetspartners som bidragit till att 
2014 blev ett bra år för RGMV


Ifall tomten finns önskar vi följande...

 

- att ensamkommande unga redan från skolstarten får en yrkesutbildning och att de omkring 30% som skall utvisas eller överföras får slutföra sin utbildning innan beslutet verkställs

 

- att svaga myndigheter och förvaltningar blir starka och att den tillsyn  och kvalitetskontroll som regleras i lagar och förordningar på central, regional och lokal nivå dels görs och då blir effektiva

 

att medborgare som ställer sig i samhällets tjänst som gode män och vårdnadshavare respekteras för sina insatser och kunskaper

 

- att alla gode män får en bra grund- och påbyggnadsutbildning 

 

...om det visar sig att tomten inte finns blir RGMVs nyårslöfte att jobba  på som vanligt 2015.

 


Ingen föds till  extremis
Var temat för en konferens som hölls i Malmö den 2 december och som handlade om att unga män och kvinnor från Sverige och andra länder reser till Irak, Somalia och Syrien för att delta i krig där.Enligt uppgift från Säpo kan så många som 350 tagit sig dit. För gode män är frågan aktuell då även ensamkommande ungdomar är berörda. Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism inbjöd till mötet och RGMV var där.


Byte av offentligt biträde
Det händer inte ofta men kan hända att barn/unga förordnats ett offentligt biträde som inte håller måttet i den meningen att såväl kompetens som engagemang saknas. Man tycka att det utifrån ett rättssäkerhets  perspektiv vore självklart att ett sådant biträde entledigas men så är det inte. Tvärtom är det så gott som omöjligt att få ett biträde utbytt vilket kan få till följd att barn/unga står utan kompetent juridisk hjälp.
Enligt 21 § 2 st rättshjälps lagen får byte av biträde ske bara efter särskilt tillstånd, och sådant tillstånd får lämnas, om djupgående motsättningar uppstått mellan biträdet och den rättssökande eller om eljest särskilda skäl föreligger. I stadgandets motiv (prop 1978/79:90 s 176) uttalas bl a att av kostnadsskäl dittills gällande restriktiva praxis i fråga om biträdesbyte bör bibehållas och att prövningen, om förutsättningar för byte föreligger, bör ske med noggrannhet. Innebörden härav får anses vara att part och biträde får finna sig i att fortsätta sitt samarbete även när vissa motsättningar uppkommit, bara dessa inte är så allvarliga att de kan betecknas som djupgående. För att byte skall tillåtas kan ej, såsom domstolsverket gjort gällande, krävas att motsättningarna vid en objektiv bedömning kan anses ha orsakats av att biträdet inte handlagt ärendet med omsorg eller eljest handlat felaktigt.


Barnfattigdomen kvar på samma nivå

Årets barnfattigdoms rapport från Rädda Barnen, som grundar sig på siffror från 2012, visar att 230 000 barn lever lever i ekonomisk utsatthet. Rapporten visar också att risken för barn att hamna i utsatthet som tidigare år är störst för barn i storstädernas miljonprogramsområden, för barn till föräldrar med utländsk bakgrund och för barn till ensamstående föräldrar (källa Rädda Barnen).

Hur situationen är för ensamkommande ungdomar med uppehållstillstånd som försöker etablera sig och bor ensamma, redovisar Rädda Barnen inte.

-Jag blir bekymrad över att läsa Rädda Barnens nya rapport om barnfattigdom. Regeringen hade i sitt förslag till budget flera aktiva åtgärder för barn och deras familjer. Det är en prioriterad fråga för oss. Våra förslag blir nu inte verklighet under 2015, säger Åsa Regnér, barn, äldre- och jämställdhetsminister.


God man träffar avtal med socialtjänsten
Om uppgifterna som ligger utom uppdraget utförs på frivillig basis och är lämpliga i sammanhanget, kan ett avtal göras med berörd myndighet, förvaltning eller organisation avseende omfattningen och ersättningen som ska utgå, det gjorde Inger Dahl i Skåne.
-Att migrationsverket och socialen är ansvariga för eftersökande och återförening av anhöriga vet vi, men vi vet också att det inte fungerar så i verkligheten. Det är vi gode män som tar på oss arbetet utan ersättning. Vi gör det för barn/ungas skull. Men försök förhandla fram ersättning för detta från Soc. Det har fungerat i åtminstone i mitt fall i en kommun i södra Sverige. Beräkna hur många timmar ni kommer att lägga ned och förhandla fram en timpeng eller engångssumma för ert arbete. Påpeka att ni förstår att Soc inte hinner lägga ned tid och ansträngning för detta, men att ni är beredda att göra deras arbete mot skälig ersättning. (Inger Dahl, god man)


Migrationsverkets förvar behöver en fristående myndighet som utövar tillsyn. 

Varje år tas 2.800 personer i förvar. Statskontoret föreslår att tillsynen av förvaren ska samordnas med en fristående tillsyn över polisen och Kriminalvården. En sådan är under utredning. En samordnad tillsyn kan få en helhetssyn på den som sitter i förvar, anser Statskontoret.


100 000 fick uppehållstillstånd i Sverige 2013

Sverige hör till de EU-länder som under 2013 beviljade flest uppehållstillstånd. Räknat per capita kom Sverige på fjärde plats, i absoluta tal handlade det om närmare 100.000 personer, visar statistik från Eurostat.

I förhållande till folkmängd beviljade Malta och Cypern flest uppehållstillstånd. Flest beviljade hade Storbritannien med 700.000. Även Polen och Italien hade fler än Sverige. Totalt gavs 2,3 miljoner uppehållstillstånd av EU:s medlemsländer.


Ensamkommande barn/unga

Under 2014 har 2 408 ensamkommande barn beviljats uppehållstillstånd i första instans, vilket är 74 procent av de fattade besluten.
Om man endast inkluderar de barn som fick sitt asylärende prövat i Sverige, dvs.exkluderar barn som bl.a. omfattas av Dublinförordningen eller de vars ärende avskrivs så beviljades 86 procent uppehållstillstånd (Migrationsverket)


Sverige en global kraft för barnets rättigheter
Statsminister Stefan Löfven träffade den 12 december Nobels fredspristagare Kailash Satyarthi i Rosenbad. Kailash Satyarthi har tilldelas priset tillsammans med Malala Yousafzai för sin kamp mot förtryck av barn och ungdomar, mot barnarbete och för alla barns rätt till utbildning.Vi tänker värna barns rättigheter på det lokala, nationella och globala planet, säger Stefan Löfven.Regeringen vill stärka barnets rättigheter och har påbörjat arbetet med att göra barnkonventionen till svensk lag.


Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism

Konferens om våldsbekakande våld äger rum i Umeå den 15 januari. Information och Registrerings/anmälnings funktion och mer information finns på www.seeuthere.com/nationellasamordnarensuppstartskonferenser. Konferensen är kostnadsfri.

 

Nationell konferens
Den 23-24 mars 2015 bjuder Länsstyrelsen i Stockholm in till Nationell konferens om människohandel och sexuell exploatering
Du är välkommen till vår nationella konferens om människohandel och sexuell exploatering. Programmet är nu klart och du kan anmäla dig på vår hemsida.

 

God man utbildning i Uppsala den 23mars och 18 april

Anmälan Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Bristande tillsyner och kvalitetskontroller

Svaga myndigheter och förvaltningar är fortfarande svaga och tillsyner och kvalitets kontroller är fortfarande bristfälliga eller inte förekommande, konstaterar gode män vårdnadshavare.  Jean Tirole, årets ekonomi pristagare till Alfred Nobels minne uttalande om Sveriges svaga myndigheter samt bristande tillsyn och kvalitetskontroller, bekräftar RGMVs kritik.


Föråldrad socialtjänstlag och  socionom utbildning

Regeringen bör skyndsamt besluta om en översyn av socialtjänstlagen som reglerar socialtjänstens möjligheter och skyldigheter, anser SKL. Socialtjänstlagen är 30 år gammal och har ändrats 189 gånger de senaste sju åren. Även  socionom utbildningen  är föråldrad och även där är en översyn nödvändig.  SKL nämner också i sitt  veckobrev  att hela systemet för gode  män borde göras om eftersom systemet vilar på en uråldrig lagstiftning som ständigt lappas och lagas men fortsätter att brista i sömmarna.


Juridisk hjälp, rådgivning och stöd

Gode män/vårdnadshavare efterfrågar juridisk hjälp, rådgivning och stöd för att bättre kunna utföra uppdraget. ÖF  borde  därför på regional eller kommunal nivå inrätta särskilda tjänster för det ändamålet vilket skulle bidra till ett  rättssäkert system och underlätta för gode män vårdnadshavare.Vad faller inom
 respektive utom uppdraget  och hur många uppdrag kan en god man/vårdnadshavare anses klara av. 

Samhället har i förvissning om att uppdraget som god man/vårdnadshavare utförs med intresse, rättrådigt, ansvarsfullt och med ambitionen att agera för människor bästa i en utsatt situation  avstått från nationella uppdragsbeskrivningar. I stället har  ställföreträdare  getts ett ansvar, att tolka hur uppdraget ska utföras inom de lagar och förordningar  som reglerar uppdraget.  
Ett stort förtroende men tiderna förändras och den komplexitet som numera kännetecknar uppdraget motiverar ett tydliggörande av vad som faller inom respektive utom uppdraget och hur många uppdrag en god man vårdnadshavare kan anses klara av. 
Sådana åtgärder kan underlätta för gode män som i många fall upplever uppdraget som gränslöst och begränsa oseriösa personer möjligheter att åta sig orimligt många uppdrag. 
Av en  lagrådsremiss från den 3 april 2014 framgår att den som utför uppdraget ska veta vad som förväntas av honom eller henne och känner till vad som faller inom respektive utom uppdraget och inte behöver utföra uppgifter som till exempel åligger tjänstemän på myndigheter, förvaltningar. Torde även avse personal på boende, familjehem eller EBO. 

Med de förändringar som gjorts i FB som träder i kraft den 1 januari 2015 åläggs  ÖF att avgöra hur många uppdrag en god man klarar av och som kan förordnas  men inte att tydliggöra vilka uppgifter som faller inom respektive utom uppdraget.
RGMV eftersträvar ingen detaljstyrning men anser det rimligt att en god man  ska åläggas att besöka barn/unga minst två gånger per månad under asylprocessen, eller vad som därutöver krävs i det enskilda fallet och att SKLs anvisningar i övrigt ska tillämpas för att tydliggöra uppdraget.


Gratulerar
RGMV gratulerar adjungerade ledamoten, advokat Linn Öst Nori som fått en dotter för en tid sedan och numera är tvåbarns mamma.


Krav för att bli svensk medborgare

För dem som söker medborgarskap i Sverige ställs en hel del krav och det kan ta mellan två till åtta år innan en ansökan beviljas förutsatt att alla förutsättningar uppfyllts. 

http://godmanakuten.se/index.php/asyl/medborgarskap


Åldersbedömningar
Svårigheter att rätt bedöma en persons ålder och tillämpningen av principen att det skall vara uppenbart att en ung asylsökande inte är över 18 år har sannolikt inneburit att gode män förordnats till asylsökande som varit 18 år eller äldre. En god man vårdnadshavare kan  de facto inte vara god man för en myndig ensamkommande person, såvida inte rättsliga instanser beslutar annorlunda.
Under 2014 har Migrationsverket begärt drygt 570 medicinska åldersbedömningar. I nästan 250 fall skrevs ålder upp till över 18 år.  Migrationsverket uppger, att de först i februari i sin kommande årsredovisning kan redovisa hur många uppskrivningar som gjordes på grund av radiologiska, respektive medicinska uppskrivningar eller en kombination av dessa. Vid förfrågan från RGMV uppger Migrationsverkets pressenhet också att: 
-Anledningen till att samtliga åldersbedömningar inte följer social styrelsens riktlinjer beror på en svårighet att upphandla tjänsten av sjukhus. Här fortgår en löpande kommunikation med vården för att hitta bättre lösningar.
RGMVs uppfattning är att Migrationsverket ska följa Socialstyrelsens rekommendationer fullt ut och inte enbart tillämpa radiologiska tester vilka inte kan anses tillförlitliga och därmed är förfarandet inte rättssäkert.

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-6-54


Ministrar diskuterade ungdomar och sysselsättning
Vikten av att unga får arbete diskuterades diskuterades på rådsmöte i Bryssel den 11 december. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson framhöll utbildning som avgörande när det gällde att tackla ungdomsarbetslösheten.


Allt färre elever på yrkesprogram
Tvärtemot RGMVs uppfattning att fler ungdomar skall få en yrkes utbildning är trenden att allt färre elever väljer yrkesprogram i gymnasieskolan. Sedan 2008 har andelen elever som går årskurs 1 på en yrkesutbildning i gymnasieskolan minskat från nästan 37 procent till drygt 27 procent. Det kan förklaras av att färre ungdomar söker sig till gymnasiet eller inte blir behöriga till studier på ett gymnasialt program. Det är fallet för ensamkommande ungdomar som uttrycker önskemål om en yrkesutbildning men inte är behöriga.


Föråldrad socialtjänstlag och socionom utbildning 
Regeringen bör skyndsamt besluta om en översyn av socialtjänstlagen som reglerar socialtjänstens möjligheter och skyldigheter, anser SKL. Socialtjänstlagen är 30 år gammal och har ändrats 189 gånger de senaste sju åren. Socionom utbildningen är föråldrad och även där är en översyn nödvändig.


Nyanställda chefer och socionomer
En tredjedel av alla socionomer är nyanställda, utan tidigare erfarenhet av exempelvis barn- och ungdomsvård. Många arbetsledare har innehaft sin befattning kortare tid än tre år. Det betyder att de som ska introducera nya socialsekreterare ofta själva är nya och oerfarna i sina roller. Socialtjänsten möter även nya grupper med en problematik vars komplexitet inte omfattas av utbildningen. (SKL)


Möte med utbildningsminister Gustav Fridolin
När RGMV får möjlighet till samtal med utbildnings ministern är oklart och känns i nuläget inte heller särskilt angeläget. Så frågan varför ensamkommande ungdomar erbjuds en utbildning som varken är ändamålsenlig eller kostnadseffektiv och hur utbildningen kan förbättras, får anstå tills det politiska läget klarnat.


Generaldirektör Anders Danielsson, Migrationsverket  bemöter kritik
Det Migrationsverket gjort för att få ner väntetiderna var inte att öka takten i prövningen utan att organisera arbetet på ett nytt sätt och korta ledtiderna i asylprocessen, det vill säga den tid där ärendet bara ligger i väntan på nästa moment. Den tid som läggs på själva utredningen har inte minskat. Planeringen för innevarande år bygger på att varje handläggare i genomsnitt gör 2,1 asylutredningar i veckan under 42 veckor. För prövning av ärenden forts... 
http://godmanakuten.se/index.php/asyl/migrationsverket-2/missvisande-kritik-mot-migrationsverket


AU möte
Vid RGMVs arbetsutskotts möte den 12 december 2014, redovisades att ÖF-M i hela landet nu fått erbjudande om RGMVs god man utbildning som redan rönt intresse från flera kommuner. Antal prenumeranter på nyhetsbrevet liksom besöken på hemsidan har ökat markant, även medlemsantalet har ökat något. Vid mötet diskuterades nyanlända elevers icke ändamålsenliga utbildning och ersättning till god man vårdnadshavare som i överenskommelse med socialtjänsten biträder vid till exempel familjeåterförening.


Facebook 
På RGMVs Facebook sida finns möjligheter att ställa frågor, få svar och framföra synpunkter. Gå med i gruppen. För mer information kontakta Katarina Nyberg som är ansvarig för sidan. 


Medlemsavgift
Nu alla medlemmar i RGMV är det dags att betala medlemsavgiften för 2015. På årsmötet togs beslut om att avgiften skulle höjas till 150:- / år. Vi skickar inte ut inbetalningskort utan du sätter in avgiften på BG: 869-5900. Du skriver namn och din e-mailadress på avsändare. Du som ännu inte är medlem men vill bli det, gå in på www.rgmv.se medlemskap för registrering. OBS, har du bytt mailadress så maila till mig, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vänligen
Kassör, Eva Wennberg

 

RGMV Riksföreningen gode män vårdnadshavare

 

Bättre förutsättningar för gode män    

 

Nyhetsbrev nr. 10 2014

 Vem hjälper en god man
Efter ett förordnandet tar ÖF sin hand från den gode mannen som förväntas klara sig själv. Uteblivit juridiskt stöd,  handledning och de påfrestningar som följer uppdraget kan innebära gode män/vårdnadshavare inte orkar fortsätta utan avsäger sig fler åtaganden, andra kämpar på med ett många gånger omöjligt uppdrag vilket kan leda till utmattnings syndrom. 

 -Två år räckte för min del. Jag tog slut helt enkelt. (AA) 

-Det finns nog en del kommuner där man inte tar vara på gode män man redan har, trots det stora behovet. Jag har fått indikationer på det från flera håll. (KN) 

-Jag har tagit en paus nu, det känns bra att rå sig själv och att olika uppgifter inte väntar eller ska planeras. För fösta gången på, som det känns, evigheter.(JS) 

-Orken för dessa uppdrag börjar ta slut, 8 år är lång tid. (IE) 

-Jag är helt slut efter 3 år. Man ska vara till hands dygnet runt, årets alla dagar, blev utskälld efter att tagit semester 2 veckor utomlands, ringa runt till ställen där de aldrig svarar, 45 min i telefonköer, åka till möten hit och dit på tider andra bestämt, till polisen mitt i natten, kontrollera, påminna, rätta en massa fel.( LS) 

RGMV uppfattning är att ÖM ska se till att gode män vårdnadshavare får det stöd som kan behövas och ha i åtanke att de som åtagit sig uppdraget är medborgare som gör samhället en tjänst på ideell grund.


Så använder Migrationsverket språkanalyser i asylärenden
Språkanalyser är en av flera pusselbitar när man bedömer en persons asylansökan och kan vara av avgörande för beslutet i de fall ett ärende står och väger, men tyngdpunkten ligger alltid på  den asylsökandes egen berättelse vid den muntliga utredningen , säger Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket. 

Vid den information Migrationsverket gav 2014-11-12 angående språkanalyser i asylprövningen framgick även, att det är den asylsökande som har bevisbördan och ett ansvar för att bidra till utredningen genom att styrka sin identitet samt att lämna en sammanhängande trovärdig berättelse som kan bedömas som sannolik. Om den inte anses vara det kan Migrationsverket erbjuda en språkanalys, ett utlåtande om språk och dialekt ofta i kombination den sökandes kunskaper om sin hemort som kan styrka berättelsen.
Vidare framkom, att en majoritet av de asylsökande saknar pass eller andra identitetshandlingar men har genom en språkanalys möjlighet att styrka sin identitet och nationalitet vilket även kan ske till exempel genom vittnen eller sociala media. Migrationsverket tar också kontakt med aktuella länder i syfte att bekräfta den sökandes uppgifter.
Av objektivitetsskäl och då kompetens saknas inom MV anlitas företag som har specialkompetens vad avser språkanalyser.


 Barnkonventionen
Den 20 november fyllde barnkonventionen 25 år och 1990 lovade Sverige att följa barnkonventionen.Idag har alla länder i världen utom USA och Somalia anslutit sig till barnkonventionen. Sverige har lovat att det som står i barnkonventionen ska bli verklighet och regeringen har påbörjat arbetet med att inkorpurera  barnkonventionen i svensk lagstiftning , säger Åsa Regnér, barn-, äldre och jämnställdhetsminister.


RGMV erbjuder kommunerna hjälp med rekrytering och utbildning
Färdiga utbildningar, som tar sin utgångspunkt i SKLs webbaserade utbildning kommer att erbjudas ÖF i landets kommuner.Syftet med RGMVs åtgärd är att underlätta för, inte sällan underbemannande överförmyndare, som från och med årsskiftet har ansvar för att utbildningar för gode män anordnas.


 

Skolinspektionen har granskat utbildningen för nyanlända elever i årskurs 7-9
Granskningens två huvudsakliga frågeställningar är:

-Planeras, genomförs och anpassas undervisningen efter den nyanlända

 elevens förutsättningar och behov?

-Arbetar skolan för att ge eleven tillit till den egna förmågan, motivation

 och inflytande?
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/nyanlanda-2013/nyanlanda-rapport-03.pdf


RGMVs årsmöte
Vid årsmötet i Malmö valdes, enligt valberedningens förslag, Johnny Samuelsson, Lomma  till ordf. och Inger Dahl, Höganäs  till vice ordf. och enligt ett styrelsebeslut P-O Nygren, Karlsborg, till 2:e vice ordf. Eva Wennberg har valts till kassör och Catarina Reeves, Väddö, som  ledamot och Rebecka Jacobbson, Visselmyra, som suppleant. I övrigt är styrelsen intakt. Advokat Linn Öst Nori kvarstår som adjungerad ledamot och Bo Liström som revisor.


MV, Rättslig kommentar angående Europadomstolens dom i målet Tarakhel mot Schweiz, ansökan nr 29217/12
Målet i Europadomstolen har anhängiggjorts av en afghansk man, hanshustru och deras underåriga barn, som tillsammans rest in i Italien ochregistrerats som asylsökande. Efter en kort vistelse i Italien reste familjen vidare till Österrike och Schweiz. Schweiziska myndigheter beslutade att överföra familjen till Italien med stöd av Dublinförordningen och anförde att det saknades anledning att ifrågasätta att Italien inte levde upp till sina förpliktelser enligt internationell och europeisk rätt. Familjen vände sig då till Europadomstolen och åberopade att det förekom systematiska brister i det italienska asylsystemet och att de därför skulle behandlas i strid med artikel 3 i Europakonventionen. Vidare anförde de att familjen skulle splitt ras i strid med artikel 8 i Europakonventionen om de tvingades återvända till Italien. 

http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=33561


 

Se över socialtjänsten
Socialtjänsten kritiseras efter P1-programmet Kalibers granskning som visar att anmälningar om barn som far illa kan bli liggande utan att något händer. Utsatta barn riskerar att bli utan hjälp på grund av personalbrist på socialkontoren.

Fackförbunden Vision och akademikerförbundet SSR anser att hela socialtjänsten lider av ett systemfel. De kräver att regeringen agerar. Facken vill se någon form av nationell kommission som ser över resurserna till socialtjänsten och även hur den fungerar.

Gruppen ensamkommande flyktingbarn utgör en ökande och omfattande arbetsuppgift för socialtjänsten, en uppgift som kräver tid och kunnande. Även här märks stora brister i kommunerna till följd av för få socialsekreterare.

RGMVs erfarenhet är att det brister även i tillsynen. Ärenden som överklagas till IVO och JO hanteras långsamt, det kan gå mer än ett år utan att beslut har meddelats.


Verksamhet 2014-2015
Vid styrelsemötet den 18 november bestämdes att RGMVs verksamhet 2014-2015 ska inriktas mot att erbjuda kommunerna hjälp med utbildning och rekrytering av gode män. Vidare är nyanlända elevers utbildning en fråga som vi fortsätter att driva. God man-jourer är fortfarande aktuellt men bollen ligger nu hos ÖF och länsstyrelsen då Migrationsverket uttalat sitt stöd för god man-jourer. 

Vad gäller boende för ensamkommande så står RGMVs krav fast men med med tanke på rådande situation med platsbrist förhåller vi oss avvaktande. Ett brev kommer emellertid sändas till Socialdepartementet i frågan.


Rättsosäkert 
Den förhållandevis långsamma hanteringen av att förordna gode män till ensamkommande barn/unga kan möjligen förklaras av  underbemaning på ÖF, bristen på gode män och kanske även en rutinmässig handläggning. Oavsett orsaken är det inte acceptabelt, att en god man inte finns närvarande  för att ge stöd, bevaka rättigheter och bekräfta asylansökan när barn/unga registreras på ankomstenheten. Länsstyrelsen och ÖF måste ta ansvar för att mottagningen av ensamkommande barn/unga sker på ett rättssäkert sätt och inrätta god man-jourer.Möte med Migrationsverket
Vid ett möte i november samtalade RGMV med Migrationsverket om hur de arbetar med mottagningen i andra länder i samband med verkställighet av utvisningsbeslut. Mötet  hölls i en trevlig och konstruktiv anda. Frågan om en yrkesutbildning för barn/ungdomar som utvisas kom också upp och där hade vi en överensstämmande uppfattning liksom att vi ska ha en fortsatt kontakt.


Rättsosäkra språkanalyser
Företaget Sprakab är i blåsväder igen liksom Migrationsverket. Asylsökande bedöms av språkanalytiker som ljugit om sina meriter och begått brott och Migrationsverket kontroller av de företag de anlitar är bristfälliga.Asylsökandes framtid kan avgöras av vad de säger vid ett enda tillfälle, men inte enbart vad de säger utan också hur de säger det och hur det bedöms av anonyma och kanske inkompetenta analytiker.

FN:s flyktingorgan UNHCR har påtalat att språkanalyser i Sverige tillskrivs ett för stort bevisvärde. RGMV instämmer och förespråkar en utvidgad standardiserad kunskapskontroll. 

Men i de fall det framgår av utredningen, att den asylsökande kan ha varit bosatt på olika platser i hemlandet skall i stället skall barnperspektivet betonas.


Så försöker IS rekrytera svenskar via Facebook
Islamiska staten, IS, använder sociala medier för att komma i kontakt med sympatisörer och rekrytera nya soldater. Helt öppet på Facebook finns inlägg där IS-medlemmar, även svenska på plats i Irak och Syrien, för fram organisationens budskap och hyllar martyrer. För gode män/vårdnadshavare finns det anledning att vara uppmärksam på ungdomarna i övre tonåren och kanske verka för att anordna informationsmöten i samverkan med ÖF, socialtjänsten, boende m.fl för att informera ungdomarna i frågan.


Sista anvisningssteget ska utnyttjas meddelar Migrationsverket
Trots att antalet överenskomna asylplatser för ensamkommande barn/unga ständigt ökar räcker det inte till. Det innebär att samtliga kommuner i landet måste vara beredda att ta emot barn och ungaa, uttalar sig Ronnie Magnusson på Migrationsverket.


Brist på gode män
Kommunernas gode män räcker inte till när antalet ensamkommande barn/unga ökar kraftigt.Det blir längre väntetider och rättssäkerheten kan hotas. Det finns också en risk att gode män tar på sig alldeles för många uppdrag och en fara, att personer som bara vill tjäna pengar lockas till branschen. 

För ÖF, som redan idag i många fall har svårt att tillgodose behovet av gode män ökar kraven ytterligare med en ökad inströmning och på grund av den lagändring som träder i kraft från årsskiftet och innebär en skärpt lämplighetsprövning av dem som vill bli gode män och att ÖF inte får förordna gode män till fler uppdrag än de klarar av.


Medlemsavgift
Årsmötet bestämde att medlemsavgiften 2015 ska vara 150 kr. Allt arbete i RGMV sker på ideell grund och kostnader i samband med till exempel resor till möten betalas av styrelsemedlemmarna själva. Medlemsavgiften är ett viktigt ekonomiskt tillskott som underlättar arbetet med att skapa bättre förutsättningar för gode män/vårdnadshavare.


Skolinspektionens rapport till regeringen
Skolinspektionens rapport ”Från huvudmannen till klassrummet–tät styrkedja viktig för förbättrade kunskapsresultat” som publicerats under hösten är ingen uppmuntrande läsning för landets kommuner och inte heller för föräldrar, gode män och vårdnadshavare till ungdomar i den svenska skolan.

Vissa av Skolinspektionens granskningar gäller skolsituationen för elevgrupper som har särskilt stort behov av skolans stöd. som till exempel nyanlända och asylsökande elever. (om nyanlända elever som skall utvisas eller överföras sägs ingenting)

Vid dessa granskningar konstaterar Skolinspektionen, att eleverna ibland inte får någon utbildning överhuvud- taget, att undervisning inte ges i alla ämnen eller i rätt tidsomfattning. Ett annat område de uppmärksammat bristen på studiehand ledning på modersmål gör att även om eleverna har goda förkunskaper och en stark motivation att lyckas, finns risk för att eleverna inte får använda eller till och med förlorar tidigare kunskaper, konstaterar man. RGMV kan dessutom tillägga att det särskilda stöd elever har rätt till sällan eller aldrig tillämpas.Utbildningen generellt sätt ett misslyckande som innebär att ungdomar inte får en utbildning som leder till en anställning, däremot till ett utanförskap.


Olämpligt att vara erfaren och kunnig?
Som RGMV tidigare uppmärksammat händer det tyvärr att engagerade gode män/vårdnadshavare som har bestämda uppfattningar om saker och ting betraktas som besvärliga och förordnas inte för fler uppdrag i vissa kommuner.De kunskaper gode män/vårdnadshavare besitter ska självklart ses som en tillgång och anställda inom myndigheter, förvaltningar och organisationer får nog acceptera, att gode män/vårdnadshavare många gånger kan mer om frågor som rör asylsökande ungdomar, än de själva. Kunniga och engagerade gode män/vårdnadshavare är varken besvärliga eller olämpliga det är däremot enstaka tjänstemän och de personer som åtar sig uppdrag enbart för att tjäna pengar.


 Lämpliga och olämpliga  biträden i barnärenden
Ett nätverk sammansatt av UNHCR, Amnesty, Rådgivningsbyrån och Röda Korset arbetar med att få till en kompetenssäkring, särskilt i barnärenden, meddelar  advokat Linn Öst Nori, ordförande i nätverkets arbetsgrupp. 

-MV har nu klargjort att de inte kommer att införa något generellt minimikrav på kompetens varken i asylärenden i stort eller i barnärenden. MV avser dock att införa en registrering av särskild kompetens för biträden i specialärenden, såsom barnärenden.

MV ligger nu i dialog med arbetsgruppen (och med advokatsamfundet) som får möjlighet att komma med synpunkter bland annat på vad som ska räknas som särskild kompetens och hur denna ska redovisas.

Vissa av Migrationsverkets enheter har nu gått över från att förordna offentligt biträde i barnärenden "manuellt" till att förordna via systemet. Ännu finns inget gällande krav på särskild kompetens för biträden i barnärenden.(LÖN)

 Möte med Gränspolisen
RGMV besökte Gränspolisen i Malmö den sista oktober för att samtala om hur ensamkommande barn smugglas in i landet, barn i människohandel och hur de arbetar med utvisningar och överföringar. Vi blev väl mottagna av bland annat chefen för gränspolisen vid ett besök som var både lärorikt och intressant.

 

Redaktörer

Katarina Nyberg

Johnny Samuelsson

RGMV Riksföreningen gode män vårdnadshavare

Bättre förutsättningar för gode män/vårdnadshavare  Nyhetsbrev nr. 9 2014

fotboll 
 

Prövning av särskilt ömmande omständigheter
Den 1 juli 2014 ändrades utlänningslagen så att asylsökande barn ska kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter. Migrationsverket har nu tagit fram en metod i fyra steg för att pröva särskilt ömmande omständigheter i barns ärenden. Steg ett handlar om att handläggaren bör bedöma barnets hälsotillstånd och vårdbehov. Därefter bör handläggaren ta ställning till barnets anpassning i Sverige och anknytning till hemlandet. Steg tre innehåller en bedömning av barnets situation i hemlandet vid en eventuell utvisning. I det fjärde steget ska slutligen en sammantagen bedömning göras då omständigheterna som talar för tillstånd ska vägas mot omständigheter som talar mot. Tillvägagångssättet kan användas både när ett ärende prövas för första gången och när verket prövar om det finns anledning att stoppa en avvisning eller utvisning. Migrationsverkets rättsliga ställningstagande betonar att det handlar om olika bestämmelser i dessa två fall. Därför är det inte samma bedömning som ska göras och resultatet av den sammantagna bedömningen kan bli olika.

Hinder för verkställighet
Svår sjukdom och neuropsykiatriska funktionshinder ska kunna bedömas som verkställighetshinder även om barn/unga är transportbara och utvisningen inte innebär livsfara, Såväl svåra somatiska sjukdomar som psykiska funktionshinder ska betraktas som särskilt ömmande omständigheter, i synnerhet om de till karaktären är sådana att det finns ett personligt skyddsbehov.


Mål och riktlinjer för privata utförare

RGMV välkomnar den lagändring som gäller från och med den 1 januari 2015. Ändringen innebär att fullmäktige i kommunerna  inför varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för de privata utförare som driver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och regioner. Syftet är att kontrollen och insynen ska bli bättre. RGMV har tidigare framhållit,att när lagar och förordningar inte efterföljs av myndigheter och förvaltningar, eller tolkas på ett sådant sätt som lagstiftaren inte avsett, medför det problem. De som berörs i dessa fall är ensamkommande barn/unga och även de som finns runt barnet eller ungdomen, alltså både gode män och vårdnadshavare. 

http://www.skl.se/4.4b2bd6f9148a6b349f4b516a.html

Bör gode män/vårdnadshavare ha rätt till ersättning för uppgifter utom uppdraget?
Om ansvariga myndigheter, förvaltningar eller organisationer inte gör vad som åligger dem, ska då god/vårdnadshavare, som därav utför uppgifter som ligger utanför uppdraget ha rätt till ersättning? Detta kan exempelvis gälla efterforskning, återförening eller transporter. En god man/vårdnadshavare ska inte, på grund av myndigheters och förvaltningars bristande insatser, behöva ta på sig uppgifter som ligger utanför uppdraget. Om uppgifterna däremot utförs på frivillig basis och är lämpliga i sammanhanget, kan ett avtal ingås med berörd myndighet, förvaltning eller organisation avseende omfattningen och ersättningen som ska utgå. 


Påbyggnadsutbildning (FB 19 kap. 18 §)

Från i januari 2015 har överförmyndaren ansvar för att inte bara anordna en grundutbildning för gode män och förvaltare, utan även ansvar för påbyggnadsutbildning för att ställföreträdare ska ges särskild kompetens inom ett område. RGMV har i remissvar framfört nödvändigheten av påbyggnadsutbildning i samarbete med landets högskolor. Utbildningen ska omfatta valda delar inom beteendevetenskap och juridik men kan även handla om efterforskning och återförening, då det är en fråga som engagerar många gode män/vårdnadshavare. Påbyggnadsutbildningen kan organiseras som distansstudier och RGMV har erbjudit sig att vara rådgivande vid utformningen av utbildningarna och examinator.

Migrationsverket genomför förbättringar
Att skapa bättre service, och öka värdet av de kontakter som de sökande har med Migrationsverket är några av migrationsverkets uttalande mål. Migrationsverket genomför nu ett förändringsarbete vars resultat börjar märkas vid årsskiftet, enligt dem själva.Socialtjänstens ansvar för efterforskning och återförening

"Efter det att barnet eller den unge har fått uppehållstillstånd blir socialnämnden ansvarig för efterforskningen av familjemedlemmar till barnet, förutsatt att barnet är placerat inom socialtjänsten. För socialtjänsten gäller att när ett barn bereds vård i ett annat hem än det egna är utgångspunkten att barnet ska återförenas med föräldrarna så snart vårdbehovet har upphört. Socialnämnden har ansvar för att vården utformas så att den främjar barnets samhörighet med anhöriga t.ex. föräldrar, syskon och andra närstående samt kontakt med hemmiljön (6 kap. 1 § tredje stycket SoL)." Lagstöd för efterforskningsansvaret är alltså socialtjänstens generella ansvar för den som är placerad av socialtjänsten enligt 6 kap. 1 § SoL. 

Utifrån Barnkonventionen (se artikel 22 och CRC/GC/2005/67, punkt 81) måste Sverige som stat göra vad den kan för att spåra ensamkommande och separerade barns föräldrar. Det finns också ett EU-direktiv [24], som ålägger medlemsstaterna att anstränga sig för att försöka spåra ensamkommande barns familjer om de beviljats internationellt skydd (se artikel 31). Socialtjänsten måste också låta barnets bästa vara avgörande i ärenden och åtgärder som gäller barn (se 1 kap 2 § SoL)

Migrationsverkets ansvar för efterforskning
Migrationsverket skall så snart som möjligt försöka hitta familjemedlemmar till barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare och som omfattas av 1 § första stycket 1 och 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Förordning (2006:217).

 


Sex av tio rektorer ser svårigheter

Det är svårt för skolorna att individanpassa introduktionsprogrammen efter elevernas ofta stora stödbehov. Sex av tio rektorer uppger detta. Dessutom uppger mer än hälften avrektorerna att de sällan får tillräcklig information om elevernas bakgrund och förutsättningar, vilket en ny rapport från Skolverket visar. Avsikten med att i gymnasiereformen från 2011 ersätta det tidigare individuella programmet med fem nya introduktionsprogram är att skapa större tydlighet i alternativa studievägar, vilka överensstämmer med elevernas varierade behov. Rapporten visar att denna tydlighet ännu inte har uppnåtts.

Det introduktionsprogram som växer är språkintroduktion, som syftar till att hjälpa nyanlända ungdomar vidare i gymnasieskolan. En stor andel av eleverna avbryter dock studierna.  Att nyanlända elever har svårt att klara de teoretiskt inriktade studierna är inget nyhet för RGMV och inte heller för SCB, som i sin statistik påvisat detta under flera år. Varför Skolverket och utbildningsdepartementet inte beaktar dessa svårigheter i utformningen av utbildningen är ett oklart.


Skollagen har brister

Enligt den skollag som trädde i kraft den 1 juli 2013, och vad som i övrigt anges i Skolverkets råd och anvisningar, har ensamkommande barn/unga samma rättigheter till utbildning som svenska ungdomar. Lagen förespråkar teoretiska studier, likvärdighet och vikten av att nyanlända elever lär sig svenska. Dessvärre beaktas inte att flertalet av de barn och unga som söker asyl i Sverige är i åldern 15 till 18 år, och att omkring trettio procent av dem skall utvisas eller överföras till första asylland. Uppfattningen att det är nödvändigt för nyanlända elever att först läsa in minst åtta grundskoleämnen och lära sig svenska, tillsammans med andra nyanlända elever, innan de kan påbörja en praktisk yrkesutbildning utgör ett hinder för såväl integration som möjlighet att snabbt komma in på arbetsmarknaden och få en anställning. RGMV vill se en större flexibilitet i utbildningen, där hänsyn tas till individuella behov och att ensamkommande barn/unga får möjligheter att både tillägna sig språkkunskaper och praktiska färdigheter som snabbare kan leda till jobb.


Lagändringar inom skolan
Den förre regeringen efterlämnar lagändringar vilka träder i kraft 1 januari 2015 och som tyvärr inte på något avgörande vis kommer att förbättra den utbildning som erbjuds ungdomar. Lagändringen innebär att en bedömning ska göras av nyanlända elevers kunskaper och inom två månader ska de placeras i en lämplig årskurs och inom samma tid i en undervisningsgrupp.Om en nyanländ elev saknar tillräckliga kunskaper i svenska språket för att kunna följa och tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen ska han/hon delvis undervisas i förberedelseklass. En elevs undervisning i förberedelseklass i ett visst ämne ska avbrytas så snart eleven bedöms ha tillräckliga kunskaper för att kunna delta i den ordinarie undervisningen i ämnet. Undervisning i förberedelseklass ska inte få pågå längre än två år.


Moderskapsmål/Faderskapsmål
Anhöriginvandring har ökat markant under senare år och innebär vissa problem för ensamkommande barn/unga, som ansöker om registrering av relation och för myndigheter som ställs inför en ny situation. Anhöriga är oftast mödrar, och rutiner saknas för att handha ”modeskapsmål” på grund av att att Skatteverket inte godtar Migrationsverkets DNA-analys som tillräcklig grund. De kräver i stället ett beslut från tingsrätten för fastställande av relationen. För ensamkommande barn/unga innebär detta att de själva ska ansöka om stämning av sin vårdnadshavare och tingsrätten använder sig då av samma tillvägagångssätt som vid ett  faderskapsmål. Det skulle underlätta för barn/unga och deras vårdnadshavare om Skatteverket accepterade Migrationsverkets DNA-analys. Det skulle även underlätta för tingsrätten som då skulle kunna ägna sig åt andra ärenden.

Utbildning om barn i människohandel 

FN beräknar att cirka 1,2 miljoner barn varje år utsätts för människohandel, så kallad trafficking, som idag är den tredje största brottsliga verksamheten i världen, näst efter narkotika- och vapenhandel. Den världsomfattande handeln med barn och unga kan innebära att de som söker asyl i Sverige är i människohandel och utnyttjas för sexuella syften, arbete, stölder, tiggeri och narkotikahandel. Att vara uppmärksam på sådana omständigheter och ha en beredskap för att möta den problematiken är oerhört viktigt. Likaså bör en god man vara uppmärksam på att barn och unga kan tvingas till, tvångsäktenskap, könsstympning, omskärelse eller rekryteras som soldater i utlandet. RGMV anser att det finns en stor okunskap avseende dessa omständigheter och att behovet av utbildning i dessa frågor är stort.


Lagstiftning

Från och med årsskiftet gäller den tvångslagstiftning som i princip innebär att samtliga kommuner i landet blir skyldiga att ta emot barn/unga. Enligt Dublinförordningen gäller sedan 1 januari 2014 att ensamkommande barn/unga presumeras att få ett offentligt biträde vid handläggningen av deras ärende.


Vad händer under hösten?

I november träffar RGMV Migrationsverket för att samtala om verkställighet av barn/unga och mottagningen i hemlandet, alternativt första asylland. Vi hoppas även få möjlighet att möta utbildningsminister Gustav Fridolin för att presentera RGMV, vad vi gör och vad vi vill samt samtala om utbildning för ensamkommande barn/unga. Kanske kan vi äntligen få svar på varför de som skall utvisas eller tranfereras nödvändigtvis skall lära sig svenska och försöka läsa in grundskolans kursplan, i stället för att erbjudas en användbar yrkesutbildning.


Femtonåring från Eritrea placerades på boende för svagbegåvade

En ensamkommande asylsökande femtonårig flicka från Eritrea placerades av en kommun på ett HVB för flickor i åldern 13-21, med utvecklingsstörning, psykiatrisk och/neuropsykiatrisk problematik.  Detta skedde mot flickans och den gode mannens vilja. Flickan som inte hade någon problematik av det slaget och motsatte sig placeringen. Hon vidtog tillsammans med sin gode man åtgärder för att placeringen skulle upphöra och att hon i stället skulle placeras på ett HVB för ensamkommande barn och unga. Socialtjänsten och boendet vidhöll att placeringen var bra och anmälde den gode mannen för att vara besvärligt och ovillig till samarbete till överförmyndaren. 

Den gode mannen kontaktade RGMV som åtog sig att vara ombud och vid ett möte med flickan, socialtjänsten, huvudmannen för boendet, och den gode mannen kunde då konstatera att boendet lämnat felaktiga uppgifter om sin verksamhet till kommunen och att ingen hänsyn tagits till flickans vilja och gode mannens bestämmanderätt. Kommunen insåg att de handlat fel och redan samma dag kunde flickan flytta till ett HVB för ensamkommande och anmälningarna mot den gode mannen togs tillbaka. IVO kommer nu att granska varför boendet lämnat felaktiga uppgifter till kommunen och varför de tagit emot en ensamkommande asylsökande flicka, vilket de inte har tillstånd att göra. Dessutom ska de också granska varför socialnämnden i kommunen handlat som de gjort. Flickan är numera glad meddelar hennes gode man och personal på det nya boendet.


Flyktingar

Det är fortfarande bara fem länder, av EUs 28, som tar emot 75 % av det totala antalet asylsökande – Tyskland, Sverige, Storbritannien, Frankrike och Italien. Fler länder kunde göra mer och EU kunde ta emot fler som flyr för sina liv från Syrien och Eritrea för att nämna två länder. EU och medlemsstaterna kommer behöva fortsätta hjälpa Turkiet, Libanon och Jordanien dit den största andelen flyktingar från Syrien finns. Det är skamligt att bara hälften av EU:s 28 medlemsländer tar emot kvotflyktingar. Alla borde hjälpa till. Färre behöver riskera sina liv i skakiga båtar om det erbjöds fler lagliga säkra vägar in i Europa för flyktingar. (Cecilia Malmgren)

Asylprocessen påbörjas utan en god man
Trots att en god man enligt lag skall bistå barn/unga med asylansökan och bekräfta den påbörjas asylprocessen rutinmässigt utan en god man är närvarande vid registreringstillfället på Migrationsverkets ankomstenhet. Det får till följd att asylsökande barn/unga i en utsatt situation inte får det stöd som kan anses behövas och att ingen bevakar deras rättigheter. Migrationsverket ser positivt på en god man-jour men ÖF har hittills inte vidtagit några  åtgärder för att asylsökande ensamkommande barn/unga ska få den hjälp som kan behövas och en god man som bevakar deras rättigheter på ankomstenheten.Förändringar i FB försvårar för olämpliga och oseriösa personer att bli gode män vårdnadshavare

Under en följd av år har överförmyndarna i landets kommuner på grund av gällande lagstiftning, avsaknad av ett nationellt register och bristfälliga tillsyner förordnat oseriösa personer som åtagit sig ett orimligt antal uppdrag i olika kommuner. Inte av intresse för barn/unga men för att tjäna pengar. Det har inneburit att den lagstiftning som finns för att samhället ska kunna bistå de som är i en utsatt situation inte efterföljts., nödvändig hjälp har uteblivit och barn och ungas rättigheter har inte blivit tillgodosedda. För flertalet gode män är uppdraget ideellt och man åtar sig kanske ett eller ett par uppdrag för att göra sin plikt som medborgare, för andra har det blivit ett ”arbete” och man åtar sig tio-femton uppdrag i de flesta fall på seriös grund. Nu blir det genom ned nya lagstiftningen ÖF som i första hand får avgöra hur många uppdrag en god man klarar av och som kan förordnas.

Lagändringen innebär förbättringar men ger inte ÖF möjlighet att samköra uppgifter med andra myndigheter. Den  lagstiftning som träder i kraft 1 januari 2015 innebär att ÖF

 -kan ta i beaktande hur en lämplighetsprövningen görs genom att vara aktiv i efterforskning och genom kontroller i belastningsregister, hos Kronogogden samt ta referenser

 -anhöriga ska genomgå samma noggranna kontroller som för andra tilltänkta ställföreträdare 

 -ta i beaktande hur många uppdrag den tilltänkte ställföreträdaren har, bl.a. genom att begära upplysningar från denne 

 -lägre krav ska inte ställs på anhöriga eller den  som den enskilde själv föreslagit som ställföreträdare 

-om den tilltänkte ställföreträdaren är lämplig i ett aktuell ärende.


Redaktörer
Johnny Samuelsson Karin Senter Ilva Edvinsson

RGMV

Bättre förutsättningar för gode män vårdnadshavare


Nyhetsbrev nr 8 2014

 
 


Ekonomiskt bistånd enligt sociltjänstlagen för flygbiljetter
Kammarrätten i Göteborg har den 25 juni 2014 beslutat att en somalisk kvinna kan få ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen för flygbiljetter till sig och sina fyra barn som hon skulle hämta i Etiopien. Kostnaden för flygbiljetter till henne och barnen var 21000 kr som inte ansågs oskäligt högt. Domen innebär att det alltid går att pröva, att söka bistånd enligt socialtjänstlagen hos sin socialförvaltning då man ska hämta sina barn. Mål nr. 6691-13, Kammarrätten i Göteborg, avd. 3 som beslutat i målet
.


Bättre förutsättningar för gode män 
Tidigare migrationsministern Tobias Billström har genom olika initiativ förbättrat förutsättningarna för gode män. Den 1 januari 2014 träder en del lagändringar i kraft som i väsentliga delar övensstämmer med det remissvar RGMV lämnat och bland annat innebär:


-
en skärpt kontroll av de som utses till ställföreträdare, vilka ska vara kvalificerade och lämpliga, bland annat genom ökad kontroll av belastningsregistret 


-att en god man eller förvaltare inte ska utses för fler uppdrag än personen klarar av 

-att överförmyndaren ska ansvara för att gode män och förvaltare erbjuds den utbildning som behövs. (utbildningen för gode män blir frivillig men å andra sidan ska överförmyndaren förordna personer som är lämpliga vilket man inte anses vara  inte är utan utbildning, red.anm)


-att den som den enskilde önskar bli företrädd av ska utses till ställföreträdare, om personen är lämplig och vill åta sig uppdraget.


-att gode män och förvaltare ska ges en lagreglerad rätt att kunna lämna sitt uppdrag trots att någon ersättare ännu inte har utsetts, till exempel vid hot eller våld och 


-att överförmyndaren ska bistå tingsrätten med att inhämta underlag i ställföreträdarskapsärenden. 


Dessutom åläggs Länsstyrelsen att  framställa statistik som bland annat ger en bild av hur många personer i Sverige som har god man eller förvaltare och Överförmyndaren ska bistå tingsrätten med att inhämta underlag i ärenden som rör ställförträdarskap.


Men redan från den 1 september 2014 gäller ändringarna i offentlighets-och sekretsslagen vad avser uppgifter om ensamkommande barn och unga dels i 32 kap. 4-5 §§, dels 36 kap. 1 §.

Rädda Barnen anordnade seminarium i Europahuset
Syftet med seminariet var att samla aktörer på olika nivåer som arbetar med frågor som rör ensamkommande barn i Sverige och på europeisk nivå för att diskutera gemensamma utmaningar, goda exempel och förbättringsområden på kommunal, nationell och europeisk nivå. RGMV medverkade genom, att bland annat betona vikten av att endast lämpliga biträden ska förordnas i barnärenden och att  en god man alltid skall närvara när ensamkommande barn/unga registreras vid ankomstenenheten.Migration i projektform
RGMV deltog i ett seminarium om resultat och erfarenheter från EU finansierade utvecklingsprojekt den 18 september i Malmö.


Konferens om etablering av nyanlända på landsbygden
Länstyrelsen i Uppsala anordnade den 30 september en konferens om etablering på landsbygden där olika projekt redovisades dock utan bäring på ensamkommande barn/unga.


Vad händer under hösten
Förutom ett intressant årsmöte besöker RGMV den 1 november Gränspolisen i Malmö för att informera sig om hur de arbetar med bland annat verkställighet av avvisningar och transfereringar av ensamkommande barn/unga. Senare under hösten planeras ett möte med Migrationsverket angående frågor om utvisningar och mottagande i hemländer.

Därutöver fortsätter arbetet med, att möjliggöra för nyanlända elever, att redan vid skolstarten påbörja hantverksutbildningar och att undersöka hur kommunerna disponerar skolpeng och ersättningar från Migrationsverket för nyanlända elever.

Påminnelse
Motioner och förslag till styrelse ska ha kommit RGMV tillhanda senast den den 15 oktober 2014. OBS anmäl i förväg om du avser att närvara. Info www.rgmv.se


En god man/vårdnadshavare kan lämna ut asylutredningen till socialsekreteraren
Det är inte alltid tillräckligt att en god man enbart själv samtycker om en socialsekreterare  vill ta del av asylutredningen. Sekretess till skydd för barn och unga kan i princip endast efterges av dem själva. Under förutsättning att barn och unga är i stånd, att ge uttryck för sin mening i sekretessfrågan, förstår innebörden av att  socialsekreteraren får ta del av asylutredningen kan en god man utlämna valda delar av en asylansökan eller i sin helhet till socialsekreteraren om åtgärden kan anses vara för barn och ungas bästa. 


Bidrag för att hälsa på mamma i Iran
En 17- årig pojke med uppehållstillstånd levde sedan två år i Sverige utan sin familj efter att ha flytt från Afghanistan. Pojken ansökte om ekonomiskt bistånd enligt SoL med 4 045 kr för en umgängesresa till Iran för att träffa sin mor. Socialnämnden avslog ansökan med motivering att man inte kunde garantera den unges säkerhet i samband med vistelsen i Iran och att resan inte var nödvändig för att tillförsäkra individen en skälig levnadsnivå. Dessutom kunde behovet tillgodoses av pojken själv genom egna medel. Pojken överklagade beslutet och anförde bl. a. att efter att ha flytt under mycket svåra förhållanden är det oerhört viktigt att återknyta till sin familj för sin psykiska hälsa och känslomässiga utveckling. Han hade inte resurser till resan och hans mor inga möjligheter att resa till Sverige. Förvaltningsrätten biföll överklagandet och förklarade att pojken hade rätt till 4 045 kr i ekonomiskt bistånd för en umgängesresa till Iran.

Socialnämnden överklagade domen
Kammarrätten avslog överklagandet och anförde bl. a. att barn har behov av umgänge med sina föräldrar och att en nära och god kontakt mellan barn och föräldrar oftast är en viktig förutsättning för att barnet ska kunna utvecklas väl och på sikt kunna återförenas med sina föräldrar. Vidare anförde kammarrätten att pojkens rätt till extra tillägg till studiemedel inte bör beaktas vid bedömningen av behovet av bistånd. Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2012-1885, meddelad 2012-10-10.


Avgående utbildningsminister Jan Björklund (fp) lyckades inte  med att erbjuda ensamkommande barn/unga en ändamålsenlig utbildning kan..


Ibrahim Baylan (s)eller Gustav Fridolin (mp) göra det?


Redaktörer 

Johnny Samuelsson
Katarina Nyberg
 

RGMV

Bättre förutsättningar för gode män vårdnadshavare


Nyhetsbrev nr 8 2014

 
 


Ekonomiskt bistånd enligt sociltjänstlagen för flygbiljetter
Kammarrätten i Göteborg har den 25 juni 2014 beslutat att en somalisk kvinna kan få ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen för flygbiljetter till sig och sina fyra barn som hon skulle hämta i Etiopien. Kostnaden för flygbiljetter till henne och barnen var 21000 kr som inte ansågs oskäligt högt. Domen innebär att det alltid går att pröva, att söka bistånd enligt socialtjänstlagen hos sin socialförvaltning då man ska hämta sina barn. Mål nr. 6691-13, Kammarrätten i Göteborg, avd. 3 som beslutat i målet.


Bättre förutsättningar för gode män

Tidigare migrtionsministern Tobias Billström har genom olika initiativ förbättrat förutsättningarna för gode män. Den 1 januari 2014 träder en del lagändringar i kraft som i väsentliga delar övensstämmer med det remissvar RGMV lämnat och bland annat innebär:


-
en skärpt kontroll av de som utses till ställföreträdare, vilka ska vara kvalificerade och lämpliga, bland annat genom ökad kontroll av belastningsregistret 


-att en god man eller förvaltare inte ska utses för fler uppdrag än personen klarar av 

-att överförmyndaren ska ansvara för att gode män och förvaltare erbjuds den utbildning som behövs. (utbildningen för gode män blir frivillig men å andra sidan ska överförmyndaren förordna personer som är lämpliga vilket man inte anses vara  inte är utan utbildning, red.anm)


-att den som den enskilde önskar bli företrädd av ska utses till ställföreträdare, om personen är lämplig och vill åta sig uppdraget.


-att gode män och förvaltare ska ges en lagreglerad rätt att kunna lämna sitt uppdrag trots att någon ersättare ännu inte har utsetts, till exempel vid hot eller våld och 


-att överförmyndaren ska bistå tingsrätten med att inhämta underlag i ställföreträdarskapsärenden. 


Dessutom åläggs Länsstyrelsen att  framställa statistik som bland annat ger en bild av hur många personer i Sverige som har god man eller förvaltare och Överförmyndaren ska bistå tingsrätten med att inhämta underlag i ärenden som rör ställförträdarskap.


Men redan från den 1 september 2014 gäller ändringarna i offentlighets-och sekretsslagen vad avser uppgifter om ensamkommande barn och unga dels i 32 kap. 4-5 §§, dels 36 kap. 1 §.Rädda Barnen anordnade seminarium i Europahuset

Syftet med seminariet var att samla aktörer på olika nivåer som arbetar med frågor som rör ensamkommande barn i Sverige och på europeisk nivå för att diskutera gemensamma utmaningar, goda exempel och förbättringsområden på kommunal, nationell och europeisk nivå. RGMV medverkade genom, att bland annat betona vikten av att endast lämpliga biträden ska förordnas i barnärenden och att  en god man alltid skall närvara när ensamkommande barn/unga registreras vid ankomstenenheten.

Migration i projektform

RGMV deltog i ett seminarium om resultat och erfarenheter från EU finansierade utvecklingsprojekt den 18 september i Malmö.

Konferens om etablering av nyanlända på landsbygden

Länstyrelsen i Uppsala anordnade den 30 september en konferens om etablering på landsbygden där olika projekt redovisades dock utan bäring på ensamkommande barn/unga.

Vad händer under hösten

Förutom ett intressant årsmöte besöker RGMV den 1 november Gränspolisen i Malmö för att informera sig om hur de arbetar med bland annat verkställighet av avvisningar och transfereringar av ensamkommande barn/unga. Senare under hösten planeras ett möte med Migrationsverket angående frågor om utvisningar och mottagande i hemländer.
Därutöver fortsätter arbetet med, att möjliggöra för nyanlända elever, att redan vid skolstarten påbörja hantverksutbildningar och att undersöka hur kommunerna disponerar skolpeng och ersättningar från Migrationsverket för nyanlända elever.

Påminnelse

Motioner och förslag till styrelse ska ha kommit RGMV tillhanda senast den den 15 oktober 2014. OBS anmäl i förväg om du avser att närvara. Info www.rgmv.se

En god man/vårdnadshavare kan lämna ut asylutredningen till socialsekreteraren

Det är inte alltid tillräckligt att en god man enbart själv samtycker om en socialsekreterare  vill ta del av asylutredningen. Sekretess till skydd för barn och unga kan i princip endast efterges av dem själva. Under förutsättning att barn och unga är i stånd, att ge uttryck för sin mening i sekretessfrågan, förstår innebörden av att  socialsekreteraren får ta del av asylutredningen kan en god man utlämna valda delar av en asylansökan eller i sin helhet till socialsekreteraren om åtgärden kan anses vara för barn och ungas bästa. 

Bidrag för att hälsa på mamma i Iran

En 17- årig pojke med uppehållstillstånd levde sedan två år i Sverige utan sin familj efter att ha flytt från Afghanistan. Pojken ansökte om ekonomiskt bistånd enligt SoL med 4 045 kr för en umgängesresa till Iran för att träffa sin mor. Socialnämnden avslog ansökan med motivering att man inte kunde garantera den unges säkerhet i samband med vistelsen i Iran och att resan inte var nödvändig för att tillförsäkra individen en skälig levnadsnivå. Dessutom kunde behovet tillgodoses av pojken själv genom egna medel. Pojken överklagade beslutet och anförde bl. a. att efter att ha flytt under mycket svåra förhållanden är det oerhört viktigt att återknyta till sin familj för sin psykiska hälsa och känslomässiga utveckling. Han hade inte resurser till resan och hans mor inga möjligheter att resa till Sverige. Förvaltningsrätten biföll överklagandet och förklarade att pojken hade rätt till 4 045 kr i ekonomiskt bistånd för en umgängesresa till Iran.
Socialnämnden överklagade domen
Kammarrätten avslog överklagandet och anförde bl. a. att barn har behov av umgänge med sina föräldrar och att en nära och god kontakt mellan barn och föräldrar oftast är en viktig förutsättning för att barnet ska kunna utvecklas väl och på sikt kunna återförenas med sina föräldrar. Vidare anförde kammarrätten att pojkens rätt till extra tillägg till studiemedel inte bör beaktas vid bedömningen av behovet av bistånd. Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2012-1885, meddelad 2012-10-10.

Avgående utbildningsminister Jan Björklund (fp) lyckades inte  med att erbjuda ensamkommande barn/unga en ändamålsenlig utbildning kan..


Ibrahim Baylan (s)eller Gustav Fridolin (mp) göra det?


Redaktörer 

Johnny Samuelsson
Katarina Nyberg 

RGMV Riksföreningen gode män vårdnadshavare

Bättre förutsättningar för gode män   Nyhetsbrev nr 7 2014

 

RGMV håller årsmöte i Malmö den 1 november 2014
Information angående årsmötet skickas till alla medlemmar inom kort men redan nu går det bra: att med E-post lämna motioner som rör RGMVs fortsatta verksamhet till P-O Nygren E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. samt Ilva Edvinsson Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 


 

 

Kraftig ökning av ensamkommande barn och unga
Av Migrationsverkets senaste prognos från i juli framgår, att antalet ensamkommande barn och unga ökar kraftigt från cirka 3800 2013 till 6 500 per år under 2014 och 2015. För berörda myndigheter, landsting, organisationer och förvaltningar innebär det en ökad belastning och för gode män vårdnadshavare  att Migrationsverkets redan långa handläggningstid i ett asylärende, 143 dagar, kan bli betydligt längre liksom rättsliga instansers handläggning av överklaganden.  Samarbetet med socialtjänsten kan komma att försvåras och brådskande åtgärder fördröjs eller riskerar att utebli helt. Överförmyndarna kan få svårt att förordna gode män i den omfattning som krävs och oseriösa gode män, som redan idag har ett orimligt stort antal uppdrag, kan komma att få ännu fler vilket innebär, att barn och unga inte får den hjälp de behöver eller sina rättigheter tillgodosedda.

 

 


 

 

Fler kommunplatser behövs för ensamkommande asylsökande barn och unga
I år och 2015 behövs 3200 platser för ensamkommande barn och unga, uppger Migrationsverket. Det är en fördubbling jämfört med antalet platser i nuvarande överenskommelser. Det är troligt att kommuner, andra anordnare av HVB och familjehem sannolikt utökar verksamheten med flera boenden och/eller  begär att få  placera fler barn och unga i samma rum. För IVO blr en konsekvens att flera tillsyner behöver göras dessutom ta ställning till ett utökat antal barn och unga på befintliga boenden.

 


 

 

Gå med i RGMVs facebook grupp
Nu finns RGMV på facebook. Gå med i gruppen och diskutera god man frågor, följ vad som händer och vad andra tycker. 

 


 

 

Neuropsykiatriska funktionshinder 
Aspergers syndrom, autism och ADHD förknippas vanligtvis inte med ensamkommande barn och unga men är förekommande. För en lekman kan neuropsykiatriska funktionshinder vara svåra att upptäcka vilket kan innebära negativa följder för barn och unga inte minst vad avser asylprocessen. Överförmyndarnämnden i Hedemora/Avesta anordnar den 6/9 2014  en utbildning om olika diagnoser och hur  gode män vårdnadshavare kan upptäcka om barn och unga har neuropsykiatriska svårigheter. 

 

 


 

 

Persona non grata
Det händer tyvärr att engagerade gode män/vårdnadshavare som har en annan uppfattning än personal inom socialtjänst, skola, boende eller överförmyndare om vad som anses kan vara barn och ungas bästa betraktas som besvärliga och inte kan vara säkra på fler uppdrag.  Det är olyckligt och oacceptabelt, att okunnighet om en god mans ansvar och de befogenheter som följer uppdraget kan få sådana konsekvenser.

 


 

 

BBIC (utredning enligt  11 kap. 1 § SoL)
Alla unga i åldern 11-19 år som kommer i kontakt med socialtjänsten skall utredas och oavsett om de bor i Malmö, Skara, Umeå eller kommer från Kabul, Asmara, Mogadishu tillämpas samma utredning BBIC  (Barnets behov i centrum.) Förutsatt att de vård-och genomförandeplaner som upprättas tar hänsyn till barn och ungas  faktiska situation är BBIC  bra och en möjlighet för gode män vårdnadshavare, att påverka  och ställa krav på skola, socialtjänst, HVB och familjehem.

De vård-och genomförandeplaner som upprättas av socialtjänsten är  juridiska handlingar och finns det betänkligheter till innehållet bör gode män inte godkänna utredningen med sin namnteckning.

  


 

 

FARR
Kampanjen Asylrätt 2014 och Flyktinggruppernas riksråd FARR bjuder i samarbete med Sensus in till en seminariedagar 30-31 augusti om flyktingfrågor och migrationspolitik. Kom och lyssna på panelsamtal och diskutera migrationspolitik med andra deltagare! Paneldebatterna börjar kl 11, men det går att komma och mingla från kl 10. Plats: Medborgarhuset i Stockholm.

 


 

 

Lagändringar
Riksdagen antog den 26 juni förslagen i prop. 2013/14:225, Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. RGMV konstaterar att många av de förslag och synpunkter vi som remissinstans lämnat, nu blir lag.

De flesta lagförslagen träder i kraft den 1 januari 2015 och kommer att uppmärksammas i nyhetsbrev och på www.rgmv.se. Men redan från den 1 september 2014 gäller ändringarna i offentlighets- och sekretsslagen vad avser uppgifter om ensamkommande barn dels i 32 kap. 4-5 §§, dels 36 kap. 1 §.

 


 

 

Ensamkommande barn och unga
Frågor om folkbokföring och familjerättsliga förhållanden, d.v.s. i de fall ensamkommande barn och ungas familj kommer till Sverige, besvaras av Skatteverkets huvudkontor, rättsavdelningen (www.skatteverket.se). Där finns rättsliga specialister som sannolikt kan svara på era frågor.

 


 

 

Redaktörer

Johnny Samuelsson/Katarina Nyberg

 


RGMV riksföreningen gode män vårdnadshavare

Nyhetsbrev nr 6 2014
Bättre förutsättningar för gode män

 
 

 

 

Trevlig sommar önskar RGMV alla medlemmar och läsare av nyhetsbrevet. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av augusti 2014.

Årsmöte
Vid styrelsemötet den 27 juni bestämdes att årsmötet skall äga rum i Malmö i mitten av september 2014.


Valberedning

Du som är intresserad av att aktivt delta i RGMVs arbete har möjlighet att till exempel ingå i valberedningen. Kontakta någon i styrelsen för mer information.

Bemötandeombudsman
på Migrationsverket

Marina Bengtsson tar emot och utreder synpunkter eller klagomål från sökande, hon arbetar också med att utbilda verkets personal. Hon besvarar däremot inte frågor om prövning, beslut eller överklagan i enskilda ärenden. Sådana frågor besvaras av Migrationsverkets kundtjänst.

Bemötandeombudsmannen har också kontakt med frivilligorganisationer, offentliga ombud, gode män och andra representanter för de sökande.(EW)

Afghanska identitetshandlingar har lågt bevisvärde

Barn och unga  från Afghanistan som fått avslag på sin asylansökan men har ett anställningserbjudande och vill återvända till Sverige  för att arbeta måste ha sina identitetshandlingar i ordning. Det är långt ifrån  säkert att ett pass utfärdat av afghanska ambassader i Sollentuna eller Oslo gäller som styrkt identitet då de ambassaderna inte har kontakt med Ambassaden i Kabul och det nationella  befolkningsregistret där. Afghanska identitetshandlingar anses av Migrationsverket ha lågt bevisvärde  eftersom det förkommer förfalskningar och kontrollerna inte anses tllräckligt tillförlitliga. (EW)

DNA test godtas inte av Skatteverket som identifiering av anhörig, endast födelsebevis 

Följande samtal utspelade sig mellan mig f.d god man vårdnadshavare och skatteverket med anledning av ett brev där man förklarade att "min" pojke inte räknades som sin mors son.

Jag: Ni har skickat ett brev till N att hon inte är mor till M?
SV: Ja, det saknas födelsebevis.
Jag: Men man har ju tagit DNA-test på M och N.
SV: Ja, men vi godtar inte DNA-test.
Jag: Då måste ni vara de enda i världen som inte godtar DNA-test! Men om vi köper ett födelsebevis i Afghanistan, för det går att köpa ett sådant där?
SV: Ja, det går bra.
Jag: Ett falskt papper går bra, men inte DNA-test?
SV: Ja, vi måste ha ett papper och jag tvivlar på att Migrationsverket vill ge oss något.

Där gav jag upp. Nu har ett papper med DNA-resultat från migrationsverket skickats till Skatteverket. De vill ju ha ett papper och det har de fått nu. Vi väntar med spänning på svaret. (ID)

Hur ser rättssäkerheten ut för ensamkommande barn och unga?

Vi som gode män vårdnadshavare ska bevaka barn och ungas rättigheter. Det kan innebära att beslut ska överklagas eller att gå vidare med anmälningar till framför allt JO eller IVO. 

Sådana anmälningar har en väldigt lång handläggningstid. Jag har själv erfarenhet av ett ärende till socialstyrelsen, numera IVO, som gjordes i juni 2012, alltså för två år sedan. Vi som gjorde anmälan har fortfarande inte fått något svar. Nu blir den unge myndig och alla omständigheter är förändrade. 

Ett annat ärende anmäldes till JO för nästan ett år sedan. Inget svar har kommit än.

Vad man skulle vilja veta är om alla ärenden hos IVO och JO har så lång handläggningstid. Hur ser det ut i statistiken beträffande ensamkommande flyktingbarn? Ur rättssäkerhetssynpunkt behöver handläggningen av ärenden tidsbegränsas. Kanske i två steg, en första bedömning av ärendet inom viss tid och prioritet. Nästa steg beslut inom en viss tid. Om myndigheterna ifråga är underbemannade så måste det rättas till för att demokratin ska fungera för alla. (KN)

IVO inspektion

Det HVB boendet där jag har mina ungdomar hade besök av IVO förra veckan och flera brister påpekades med krav på att de snabbt skulle åtgärdas. 

- Alldeles för många ungdomar på boendet, 35 st (eller om det är fler)

- Flera ungdomar måste dela rum, vilket inte accepteras av IVO
(Boendet nya chefer förklarar att så är det inte på våra andra boenden) Hmmm, tänker jag.

Cheferna förklarar att man söker ett alternativt boende men något sådant är inte klart på långa vägar, idag finns det inget konkret förslag.

Man jobbar inte heller aktivt för att hitta lägenheter till de som ska flytta ut, tiden bara går och de tror tydligen, att allt ska lösa sig av sig självt

Personalstyrkan är ny, outbildad och för få. Deras nya schema är helt förkastligt

Många av ordinarie personal har sjukskrivit sig på grund av arbetsmiljöproblem, så det kommer tyvärr inte att finnas ordinarie personal på boendet. Cheferna raggar också de ungdomar som bott där tidigare som personal, vilket absolut inte är bra, eftersom de saknar utbildningoch många av dom har faktiskt prickar i brottsregistret , men det bryr man sig tydligen inte om längre.

Nu måste jag rusa, börjar jobba om 20 minuter. (IE)

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande som blivit myndiga

Om socialtjänstens ansvar för ensamkommande som blivit myndiga finns att läsa i Meddelandeblad, utgivet av Socialstyrelsen juni 2009.

Information, Socialstyrelsen. Annika Öquist, utredare: 075-2473595 Marit Birk, jurist 075-2473874 (EW)

RGMV kritisk mot långa handläggningstider och ineffektiv tillsyn

När lagar och förordningar inte efterföljs av myndigheter och förvaltningar eller tolkas på ett sådant sätt som lagstiftaren inte avsett innebär det stora problem för gode män vårdnadshavare. Ännu allvarligare är det när de myndigheter som har ett tillsynsansvar trots regeringens instruktioner inte utvecklat fungerande tillsyner och rimliga handläggningstider för att tillse att vad riksdagen och regering bestämt efterföljs.

Orimligt långa handläggningstider är utmärkande för myndigheter och förvaltningars handläggning och inte minst gäller det myndigheter med tillsynsansvar.

Anmälningar som görs för påtala missförhållanden och i syfte att få rättelse handläggs under så lång tid, att omyndiga hinner bli myndiga och de omständigheter som föranlett anmälan kvarstår utan åtgärder. 
Anmälningar om felaktigheter som inte prövas inom rimlig tid är oacceptabelt och särskilt allvarligt är det när det gäller ensamkommande barn och unga i en utsatt situation. 

"Ensamkommande barn - lokalt och regionalt utvecklingsstöd"

Ett omfattande projekt "Ensamkommande barn - lokalt och regionalt utvecklingsstöd" har avslutats efter 2 1/2 år. Projektet   har drivits i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, Migrationsverket, Länsstyrelserna och Socialstyrelsen med stöd av Europeiska flyktingfonden. Två intressanta rapporter har publicerats:

"Röster från ensamkommande barn" och  "Utvecklingsarbete för ensamkommande barn". Dessuom har en utbildning för gode män tagits fram där RGMV glädjande nog getts tillfälle att medveka med föslag och synpunkter.

Bägge rapporterna och utbildningen kan laddas ner från SKLs hemsida: ensamkommandebarn.skl.se. (OA)

Medlemsavgift

Tyvärr är det fortfarande ett antal medlemmar som inte betalat medlemsavgiften för 2014.Medlemsavgiften, 100 kronor,   betalas in på bankgiro 869-5900. Ange ditt namn och 2014 på inbetalningen.

 

Redaktör

Johnny Samuelsson

 
 

RGMV  

Nyhetsbrev nr 5 2014

Bättre förutsättninga för gode män  vårdnadshavare

 
 

 

Migrationsverket positivt till god man-jour

Migrationsverket ser positivt på RGMVs förslag att  upprätta god man-jourer i landets kommuner. Nu är det upp till förmyndarna i landets kommuner och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att organisera och upprätta  förteckningar  över de gode män som är intresserade och lämpliga att ingå i en god man-jour.

 

Åtgärder behövs för bättre socialtjänst

Den sociala barn- och ungdomsvården ifrågasätts genom två aktuella fall där barn avlidit. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tagit fram en modell för hur landets kommuner kan göra bättre analyser av de risker som finns i verksamheterna. 

RGMV välkomnar SKLs initiativ då gode män/vårdnadshavare alltför ofta  erfar att de beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande, långt ifrån alltid är det.

 

Österlens folkhögskola i Tomelilla har HVB-hem
Österlens Folkhögskolas HVB-hem riktar sig till ensamkommande pojkar med permanent uppehållstillstånd. Åldersspannet är från 16 till och med 19 år. Att studera på folkhögskola är ett bra alternativ till de traditionella utbildningsvägarna som gymnasieskola och Komvux.

 

Olämpliga biträden i barnärenden
MV förordnar inte alltid biträden som håller måttet vilket äventyrar rättssäkerheten och orsakar problem för barn och unga och därmed för gode män. RGMV har vid två möten med Migrationsverket ifrågasatt det databaserade system som infördes 2013. Systemet har även kritiserats internt och av verksamma jurister, eftersom det innebär att olämpliga biträden förordnas i barnärenden.

 

Rätten till studiehandledning på modersmålet

”En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det”, framgår av både Skolförordningen och Gymnasieförordningen. Men studiehandledning på modersmålet har visat sig vara en allt för stor utmaning för kommuner och skolor i landet.
RGMVs uppfattning är att nyanlända elever har rätt att studera alla ämnen och få studiehandledning på sitt eget språk. De ska inte behöva vänta tills de lärt dig svenska för att fortsätta utveckla sina kunskaper. De ska även ges möjlighet till en hantverksinrktad yrkesutbildning redan då studierna påbörjas.

 

Barnombudsman
Regeringen har beslutat att förlänga Fredrik Malmbergs förordnande som barnombudsman med tre år. Fredrik Malmberg tillträdde i november 2008.

Det känns väldigt kul att få fortsätta eftersom det är mycket stora saker på gång, säger Fredrik Malmberg. Nästa år granskas Sverige av FNs barnrättskommitté. Och just nu tittar en utredning på om barnkonventionen ska bli svensk lag.

 

Långa handläggningstider i asylärenden 

MV:s handläggningstider i barnärenden var i maj 140 dagar vilket är en väsentlig ökning jämfört med 2013 då den var 90 dagar. Det rekordstora antalet ensamkommande asylsökande barn och unga som enligt MVs prognoser väntas under 2014 innerbär att handläggningstiden sannolikt förlängs ytterligare. Långa väntetider ökar trycket på en redan hårt belastad  Barn-och ungdomspsykiatri och gör uppdraget för gode män svårare.

 

Datorspel på HVB

En studie vid Stockholms universitet visar att våldsspel påverkar kroppens fysiska system på ett sätt som spel utan våld inte gör. Att spela mycket våldsamma dataspel kan därför på sikt leda till fysisk och känslomässig ”avtrubbning”, enligt studien. Vilka spel som är tillgängliga på boenden för ensamkommande barn och unga är oklart liksom personalens inställning till våldsamma dataspel.

 

Barn i människohandel

Europarådet riktar kritik mot Sverige för att inte ha gjort tillräckligt för att bekämpa människohandel, där människor tvingas att arbeta eller begå brott mot sin vilja. Sverige kritiseras för att det det inte finns en nationell handlingsplan för att genomgripande bekämpa människohandel och för att så få fall av människohandel har lett till fällande domar och för att man utvisat personer som kan ha utsatts för brottsligheten och som därför borde erbjudits stöd och skydd.

Sveriges nationella samordnare mot människohandel, Patrik Cederlöf, säger att det ofta är svårt att hitta offren och att det största hindret handlar om att de personer som hamnar i den här situationen kommer från så utsatta situationer i sitt ursprungsland att de ser det här som en möjlighet att försörja sig och ser sig inte själva som ett brottsoffer.

 

En annan bild av Afghanistan
Afghanistan beskrivs ofta som sargat av konflikter, fattigt och oförståeligt. Visst är problemen många i ett av världens fattigaste länder men där finns också en stark förändringsvilja, målmedvetenhet och nya idéer. Jag vill balansera bilden genom att berätta om utvecklingen i landet, säger Anna-Karin Johansson.

Anna-Karin Johansson, SAKs generalsekreterare, är en av få personer som regelbundet befinner sig i olika delar av Afghanistan. Nu har hon börjat blogga!

 

Redaktörer

Katarina Nyberg

Johnny Samuelsson

 

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Årsmöte
Årsmöte 2020, flyttat till hösten beroende av Coronapandemin, Tid och plats meddelas framöver.

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com

P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

Eva Wennberg, kassör. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut. 
UpplandTfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva(at)bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland
E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 
Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 Västernorrlands län

Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top