RGMV

Bättre förutsättningar för gode män vårdnadshavare


Nyhetsbrev nr 8 2014

 
 


Ekonomiskt bistånd enligt sociltjänstlagen för flygbiljetter
Kammarrätten i Göteborg har den 25 juni 2014 beslutat att en somalisk kvinna kan få ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen för flygbiljetter till sig och sina fyra barn som hon skulle hämta i Etiopien. Kostnaden för flygbiljetter till henne och barnen var 21000 kr som inte ansågs oskäligt högt. Domen innebär att det alltid går att pröva, att söka bistånd enligt socialtjänstlagen hos sin socialförvaltning då man ska hämta sina barn. Mål nr. 6691-13, Kammarrätten i Göteborg, avd. 3 som beslutat i målet
.


Bättre förutsättningar för gode män 
Tidigare migrationsministern Tobias Billström har genom olika initiativ förbättrat förutsättningarna för gode män. Den 1 januari 2014 träder en del lagändringar i kraft som i väsentliga delar övensstämmer med det remissvar RGMV lämnat och bland annat innebär:


-
en skärpt kontroll av de som utses till ställföreträdare, vilka ska vara kvalificerade och lämpliga, bland annat genom ökad kontroll av belastningsregistret 


-att en god man eller förvaltare inte ska utses för fler uppdrag än personen klarar av 

-att överförmyndaren ska ansvara för att gode män och förvaltare erbjuds den utbildning som behövs. (utbildningen för gode män blir frivillig men å andra sidan ska överförmyndaren förordna personer som är lämpliga vilket man inte anses vara  inte är utan utbildning, red.anm)


-att den som den enskilde önskar bli företrädd av ska utses till ställföreträdare, om personen är lämplig och vill åta sig uppdraget.


-att gode män och förvaltare ska ges en lagreglerad rätt att kunna lämna sitt uppdrag trots att någon ersättare ännu inte har utsetts, till exempel vid hot eller våld och 


-att överförmyndaren ska bistå tingsrätten med att inhämta underlag i ställföreträdarskapsärenden. 


Dessutom åläggs Länsstyrelsen att  framställa statistik som bland annat ger en bild av hur många personer i Sverige som har god man eller förvaltare och Överförmyndaren ska bistå tingsrätten med att inhämta underlag i ärenden som rör ställförträdarskap.


Men redan från den 1 september 2014 gäller ändringarna i offentlighets-och sekretsslagen vad avser uppgifter om ensamkommande barn och unga dels i 32 kap. 4-5 §§, dels 36 kap. 1 §.

Rädda Barnen anordnade seminarium i Europahuset
Syftet med seminariet var att samla aktörer på olika nivåer som arbetar med frågor som rör ensamkommande barn i Sverige och på europeisk nivå för att diskutera gemensamma utmaningar, goda exempel och förbättringsområden på kommunal, nationell och europeisk nivå. RGMV medverkade genom, att bland annat betona vikten av att endast lämpliga biträden ska förordnas i barnärenden och att  en god man alltid skall närvara när ensamkommande barn/unga registreras vid ankomstenenheten.Migration i projektform
RGMV deltog i ett seminarium om resultat och erfarenheter från EU finansierade utvecklingsprojekt den 18 september i Malmö.


Konferens om etablering av nyanlända på landsbygden
Länstyrelsen i Uppsala anordnade den 30 september en konferens om etablering på landsbygden där olika projekt redovisades dock utan bäring på ensamkommande barn/unga.


Vad händer under hösten
Förutom ett intressant årsmöte besöker RGMV den 1 november Gränspolisen i Malmö för att informera sig om hur de arbetar med bland annat verkställighet av avvisningar och transfereringar av ensamkommande barn/unga. Senare under hösten planeras ett möte med Migrationsverket angående frågor om utvisningar och mottagande i hemländer.

Därutöver fortsätter arbetet med, att möjliggöra för nyanlända elever, att redan vid skolstarten påbörja hantverksutbildningar och att undersöka hur kommunerna disponerar skolpeng och ersättningar från Migrationsverket för nyanlända elever.

Påminnelse
Motioner och förslag till styrelse ska ha kommit RGMV tillhanda senast den den 15 oktober 2014. OBS anmäl i förväg om du avser att närvara. Info www.rgmv.se


En god man/vårdnadshavare kan lämna ut asylutredningen till socialsekreteraren
Det är inte alltid tillräckligt att en god man enbart själv samtycker om en socialsekreterare  vill ta del av asylutredningen. Sekretess till skydd för barn och unga kan i princip endast efterges av dem själva. Under förutsättning att barn och unga är i stånd, att ge uttryck för sin mening i sekretessfrågan, förstår innebörden av att  socialsekreteraren får ta del av asylutredningen kan en god man utlämna valda delar av en asylansökan eller i sin helhet till socialsekreteraren om åtgärden kan anses vara för barn och ungas bästa. 


Bidrag för att hälsa på mamma i Iran
En 17- årig pojke med uppehållstillstånd levde sedan två år i Sverige utan sin familj efter att ha flytt från Afghanistan. Pojken ansökte om ekonomiskt bistånd enligt SoL med 4 045 kr för en umgängesresa till Iran för att träffa sin mor. Socialnämnden avslog ansökan med motivering att man inte kunde garantera den unges säkerhet i samband med vistelsen i Iran och att resan inte var nödvändig för att tillförsäkra individen en skälig levnadsnivå. Dessutom kunde behovet tillgodoses av pojken själv genom egna medel. Pojken överklagade beslutet och anförde bl. a. att efter att ha flytt under mycket svåra förhållanden är det oerhört viktigt att återknyta till sin familj för sin psykiska hälsa och känslomässiga utveckling. Han hade inte resurser till resan och hans mor inga möjligheter att resa till Sverige. Förvaltningsrätten biföll överklagandet och förklarade att pojken hade rätt till 4 045 kr i ekonomiskt bistånd för en umgängesresa till Iran.

Socialnämnden överklagade domen
Kammarrätten avslog överklagandet och anförde bl. a. att barn har behov av umgänge med sina föräldrar och att en nära och god kontakt mellan barn och föräldrar oftast är en viktig förutsättning för att barnet ska kunna utvecklas väl och på sikt kunna återförenas med sina föräldrar. Vidare anförde kammarrätten att pojkens rätt till extra tillägg till studiemedel inte bör beaktas vid bedömningen av behovet av bistånd. Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2012-1885, meddelad 2012-10-10.


Avgående utbildningsminister Jan Björklund (fp) lyckades inte  med att erbjuda ensamkommande barn/unga en ändamålsenlig utbildning kan..


Ibrahim Baylan (s)eller Gustav Fridolin (mp) göra det?


Redaktörer 

Johnny Samuelsson
Katarina Nyberg
 

RGMV

Bättre förutsättningar för gode män vårdnadshavare


Nyhetsbrev nr 8 2014

 
 


Ekonomiskt bistånd enligt sociltjänstlagen för flygbiljetter
Kammarrätten i Göteborg har den 25 juni 2014 beslutat att en somalisk kvinna kan få ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen för flygbiljetter till sig och sina fyra barn som hon skulle hämta i Etiopien. Kostnaden för flygbiljetter till henne och barnen var 21000 kr som inte ansågs oskäligt högt. Domen innebär att det alltid går att pröva, att söka bistånd enligt socialtjänstlagen hos sin socialförvaltning då man ska hämta sina barn. Mål nr. 6691-13, Kammarrätten i Göteborg, avd. 3 som beslutat i målet.


Bättre förutsättningar för gode män

Tidigare migrtionsministern Tobias Billström har genom olika initiativ förbättrat förutsättningarna för gode män. Den 1 januari 2014 träder en del lagändringar i kraft som i väsentliga delar övensstämmer med det remissvar RGMV lämnat och bland annat innebär:


-
en skärpt kontroll av de som utses till ställföreträdare, vilka ska vara kvalificerade och lämpliga, bland annat genom ökad kontroll av belastningsregistret 


-att en god man eller förvaltare inte ska utses för fler uppdrag än personen klarar av 

-att överförmyndaren ska ansvara för att gode män och förvaltare erbjuds den utbildning som behövs. (utbildningen för gode män blir frivillig men å andra sidan ska överförmyndaren förordna personer som är lämpliga vilket man inte anses vara  inte är utan utbildning, red.anm)


-att den som den enskilde önskar bli företrädd av ska utses till ställföreträdare, om personen är lämplig och vill åta sig uppdraget.


-att gode män och förvaltare ska ges en lagreglerad rätt att kunna lämna sitt uppdrag trots att någon ersättare ännu inte har utsetts, till exempel vid hot eller våld och 


-att överförmyndaren ska bistå tingsrätten med att inhämta underlag i ställföreträdarskapsärenden. 


Dessutom åläggs Länsstyrelsen att  framställa statistik som bland annat ger en bild av hur många personer i Sverige som har god man eller förvaltare och Överförmyndaren ska bistå tingsrätten med att inhämta underlag i ärenden som rör ställförträdarskap.


Men redan från den 1 september 2014 gäller ändringarna i offentlighets-och sekretsslagen vad avser uppgifter om ensamkommande barn och unga dels i 32 kap. 4-5 §§, dels 36 kap. 1 §.Rädda Barnen anordnade seminarium i Europahuset

Syftet med seminariet var att samla aktörer på olika nivåer som arbetar med frågor som rör ensamkommande barn i Sverige och på europeisk nivå för att diskutera gemensamma utmaningar, goda exempel och förbättringsområden på kommunal, nationell och europeisk nivå. RGMV medverkade genom, att bland annat betona vikten av att endast lämpliga biträden ska förordnas i barnärenden och att  en god man alltid skall närvara när ensamkommande barn/unga registreras vid ankomstenenheten.

Migration i projektform

RGMV deltog i ett seminarium om resultat och erfarenheter från EU finansierade utvecklingsprojekt den 18 september i Malmö.

Konferens om etablering av nyanlända på landsbygden

Länstyrelsen i Uppsala anordnade den 30 september en konferens om etablering på landsbygden där olika projekt redovisades dock utan bäring på ensamkommande barn/unga.

Vad händer under hösten

Förutom ett intressant årsmöte besöker RGMV den 1 november Gränspolisen i Malmö för att informera sig om hur de arbetar med bland annat verkställighet av avvisningar och transfereringar av ensamkommande barn/unga. Senare under hösten planeras ett möte med Migrationsverket angående frågor om utvisningar och mottagande i hemländer.
Därutöver fortsätter arbetet med, att möjliggöra för nyanlända elever, att redan vid skolstarten påbörja hantverksutbildningar och att undersöka hur kommunerna disponerar skolpeng och ersättningar från Migrationsverket för nyanlända elever.

Påminnelse

Motioner och förslag till styrelse ska ha kommit RGMV tillhanda senast den den 15 oktober 2014. OBS anmäl i förväg om du avser att närvara. Info www.rgmv.se

En god man/vårdnadshavare kan lämna ut asylutredningen till socialsekreteraren

Det är inte alltid tillräckligt att en god man enbart själv samtycker om en socialsekreterare  vill ta del av asylutredningen. Sekretess till skydd för barn och unga kan i princip endast efterges av dem själva. Under förutsättning att barn och unga är i stånd, att ge uttryck för sin mening i sekretessfrågan, förstår innebörden av att  socialsekreteraren får ta del av asylutredningen kan en god man utlämna valda delar av en asylansökan eller i sin helhet till socialsekreteraren om åtgärden kan anses vara för barn och ungas bästa. 

Bidrag för att hälsa på mamma i Iran

En 17- årig pojke med uppehållstillstånd levde sedan två år i Sverige utan sin familj efter att ha flytt från Afghanistan. Pojken ansökte om ekonomiskt bistånd enligt SoL med 4 045 kr för en umgängesresa till Iran för att träffa sin mor. Socialnämnden avslog ansökan med motivering att man inte kunde garantera den unges säkerhet i samband med vistelsen i Iran och att resan inte var nödvändig för att tillförsäkra individen en skälig levnadsnivå. Dessutom kunde behovet tillgodoses av pojken själv genom egna medel. Pojken överklagade beslutet och anförde bl. a. att efter att ha flytt under mycket svåra förhållanden är det oerhört viktigt att återknyta till sin familj för sin psykiska hälsa och känslomässiga utveckling. Han hade inte resurser till resan och hans mor inga möjligheter att resa till Sverige. Förvaltningsrätten biföll överklagandet och förklarade att pojken hade rätt till 4 045 kr i ekonomiskt bistånd för en umgängesresa till Iran.
Socialnämnden överklagade domen
Kammarrätten avslog överklagandet och anförde bl. a. att barn har behov av umgänge med sina föräldrar och att en nära och god kontakt mellan barn och föräldrar oftast är en viktig förutsättning för att barnet ska kunna utvecklas väl och på sikt kunna återförenas med sina föräldrar. Vidare anförde kammarrätten att pojkens rätt till extra tillägg till studiemedel inte bör beaktas vid bedömningen av behovet av bistånd. Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2012-1885, meddelad 2012-10-10.

Avgående utbildningsminister Jan Björklund (fp) lyckades inte  med att erbjuda ensamkommande barn/unga en ändamålsenlig utbildning kan..


Ibrahim Baylan (s)eller Gustav Fridolin (mp) göra det?


Redaktörer 

Johnny Samuelsson
Katarina Nyberg 

RGMV Riksföreningen gode män vårdnadshavare

Bättre förutsättningar för gode män   Nyhetsbrev nr 7 2014

 

RGMV håller årsmöte i Malmö den 1 november 2014
Information angående årsmötet skickas till alla medlemmar inom kort men redan nu går det bra: att med E-post lämna motioner som rör RGMVs fortsatta verksamhet till P-O Nygren E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. samt Ilva Edvinsson Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 


 

 

Kraftig ökning av ensamkommande barn och unga
Av Migrationsverkets senaste prognos från i juli framgår, att antalet ensamkommande barn och unga ökar kraftigt från cirka 3800 2013 till 6 500 per år under 2014 och 2015. För berörda myndigheter, landsting, organisationer och förvaltningar innebär det en ökad belastning och för gode män vårdnadshavare  att Migrationsverkets redan långa handläggningstid i ett asylärende, 143 dagar, kan bli betydligt längre liksom rättsliga instansers handläggning av överklaganden.  Samarbetet med socialtjänsten kan komma att försvåras och brådskande åtgärder fördröjs eller riskerar att utebli helt. Överförmyndarna kan få svårt att förordna gode män i den omfattning som krävs och oseriösa gode män, som redan idag har ett orimligt stort antal uppdrag, kan komma att få ännu fler vilket innebär, att barn och unga inte får den hjälp de behöver eller sina rättigheter tillgodosedda.

 

 


 

 

Fler kommunplatser behövs för ensamkommande asylsökande barn och unga
I år och 2015 behövs 3200 platser för ensamkommande barn och unga, uppger Migrationsverket. Det är en fördubbling jämfört med antalet platser i nuvarande överenskommelser. Det är troligt att kommuner, andra anordnare av HVB och familjehem sannolikt utökar verksamheten med flera boenden och/eller  begär att få  placera fler barn och unga i samma rum. För IVO blr en konsekvens att flera tillsyner behöver göras dessutom ta ställning till ett utökat antal barn och unga på befintliga boenden.

 


 

 

Gå med i RGMVs facebook grupp
Nu finns RGMV på facebook. Gå med i gruppen och diskutera god man frågor, följ vad som händer och vad andra tycker. 

 


 

 

Neuropsykiatriska funktionshinder 
Aspergers syndrom, autism och ADHD förknippas vanligtvis inte med ensamkommande barn och unga men är förekommande. För en lekman kan neuropsykiatriska funktionshinder vara svåra att upptäcka vilket kan innebära negativa följder för barn och unga inte minst vad avser asylprocessen. Överförmyndarnämnden i Hedemora/Avesta anordnar den 6/9 2014  en utbildning om olika diagnoser och hur  gode män vårdnadshavare kan upptäcka om barn och unga har neuropsykiatriska svårigheter. 

 

 


 

 

Persona non grata
Det händer tyvärr att engagerade gode män/vårdnadshavare som har en annan uppfattning än personal inom socialtjänst, skola, boende eller överförmyndare om vad som anses kan vara barn och ungas bästa betraktas som besvärliga och inte kan vara säkra på fler uppdrag.  Det är olyckligt och oacceptabelt, att okunnighet om en god mans ansvar och de befogenheter som följer uppdraget kan få sådana konsekvenser.

 


 

 

BBIC (utredning enligt  11 kap. 1 § SoL)
Alla unga i åldern 11-19 år som kommer i kontakt med socialtjänsten skall utredas och oavsett om de bor i Malmö, Skara, Umeå eller kommer från Kabul, Asmara, Mogadishu tillämpas samma utredning BBIC  (Barnets behov i centrum.) Förutsatt att de vård-och genomförandeplaner som upprättas tar hänsyn till barn och ungas  faktiska situation är BBIC  bra och en möjlighet för gode män vårdnadshavare, att påverka  och ställa krav på skola, socialtjänst, HVB och familjehem.

De vård-och genomförandeplaner som upprättas av socialtjänsten är  juridiska handlingar och finns det betänkligheter till innehållet bör gode män inte godkänna utredningen med sin namnteckning.

  


 

 

FARR
Kampanjen Asylrätt 2014 och Flyktinggruppernas riksråd FARR bjuder i samarbete med Sensus in till en seminariedagar 30-31 augusti om flyktingfrågor och migrationspolitik. Kom och lyssna på panelsamtal och diskutera migrationspolitik med andra deltagare! Paneldebatterna börjar kl 11, men det går att komma och mingla från kl 10. Plats: Medborgarhuset i Stockholm.

 


 

 

Lagändringar
Riksdagen antog den 26 juni förslagen i prop. 2013/14:225, Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. RGMV konstaterar att många av de förslag och synpunkter vi som remissinstans lämnat, nu blir lag.

De flesta lagförslagen träder i kraft den 1 januari 2015 och kommer att uppmärksammas i nyhetsbrev och på www.rgmv.se. Men redan från den 1 september 2014 gäller ändringarna i offentlighets- och sekretsslagen vad avser uppgifter om ensamkommande barn dels i 32 kap. 4-5 §§, dels 36 kap. 1 §.

 


 

 

Ensamkommande barn och unga
Frågor om folkbokföring och familjerättsliga förhållanden, d.v.s. i de fall ensamkommande barn och ungas familj kommer till Sverige, besvaras av Skatteverkets huvudkontor, rättsavdelningen (www.skatteverket.se). Där finns rättsliga specialister som sannolikt kan svara på era frågor.

 


 

 

Redaktörer

Johnny Samuelsson/Katarina Nyberg

 


RGMV riksföreningen gode män vårdnadshavare

Nyhetsbrev nr 6 2014
Bättre förutsättningar för gode män

 
 

 

 

Trevlig sommar önskar RGMV alla medlemmar och läsare av nyhetsbrevet. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av augusti 2014.

Årsmöte
Vid styrelsemötet den 27 juni bestämdes att årsmötet skall äga rum i Malmö i mitten av september 2014.


Valberedning

Du som är intresserad av att aktivt delta i RGMVs arbete har möjlighet att till exempel ingå i valberedningen. Kontakta någon i styrelsen för mer information.

Bemötandeombudsman
på Migrationsverket

Marina Bengtsson tar emot och utreder synpunkter eller klagomål från sökande, hon arbetar också med att utbilda verkets personal. Hon besvarar däremot inte frågor om prövning, beslut eller överklagan i enskilda ärenden. Sådana frågor besvaras av Migrationsverkets kundtjänst.

Bemötandeombudsmannen har också kontakt med frivilligorganisationer, offentliga ombud, gode män och andra representanter för de sökande.(EW)

Afghanska identitetshandlingar har lågt bevisvärde

Barn och unga  från Afghanistan som fått avslag på sin asylansökan men har ett anställningserbjudande och vill återvända till Sverige  för att arbeta måste ha sina identitetshandlingar i ordning. Det är långt ifrån  säkert att ett pass utfärdat av afghanska ambassader i Sollentuna eller Oslo gäller som styrkt identitet då de ambassaderna inte har kontakt med Ambassaden i Kabul och det nationella  befolkningsregistret där. Afghanska identitetshandlingar anses av Migrationsverket ha lågt bevisvärde  eftersom det förkommer förfalskningar och kontrollerna inte anses tllräckligt tillförlitliga. (EW)

DNA test godtas inte av Skatteverket som identifiering av anhörig, endast födelsebevis 

Följande samtal utspelade sig mellan mig f.d god man vårdnadshavare och skatteverket med anledning av ett brev där man förklarade att "min" pojke inte räknades som sin mors son.

Jag: Ni har skickat ett brev till N att hon inte är mor till M?
SV: Ja, det saknas födelsebevis.
Jag: Men man har ju tagit DNA-test på M och N.
SV: Ja, men vi godtar inte DNA-test.
Jag: Då måste ni vara de enda i världen som inte godtar DNA-test! Men om vi köper ett födelsebevis i Afghanistan, för det går att köpa ett sådant där?
SV: Ja, det går bra.
Jag: Ett falskt papper går bra, men inte DNA-test?
SV: Ja, vi måste ha ett papper och jag tvivlar på att Migrationsverket vill ge oss något.

Där gav jag upp. Nu har ett papper med DNA-resultat från migrationsverket skickats till Skatteverket. De vill ju ha ett papper och det har de fått nu. Vi väntar med spänning på svaret. (ID)

Hur ser rättssäkerheten ut för ensamkommande barn och unga?

Vi som gode män vårdnadshavare ska bevaka barn och ungas rättigheter. Det kan innebära att beslut ska överklagas eller att gå vidare med anmälningar till framför allt JO eller IVO. 

Sådana anmälningar har en väldigt lång handläggningstid. Jag har själv erfarenhet av ett ärende till socialstyrelsen, numera IVO, som gjordes i juni 2012, alltså för två år sedan. Vi som gjorde anmälan har fortfarande inte fått något svar. Nu blir den unge myndig och alla omständigheter är förändrade. 

Ett annat ärende anmäldes till JO för nästan ett år sedan. Inget svar har kommit än.

Vad man skulle vilja veta är om alla ärenden hos IVO och JO har så lång handläggningstid. Hur ser det ut i statistiken beträffande ensamkommande flyktingbarn? Ur rättssäkerhetssynpunkt behöver handläggningen av ärenden tidsbegränsas. Kanske i två steg, en första bedömning av ärendet inom viss tid och prioritet. Nästa steg beslut inom en viss tid. Om myndigheterna ifråga är underbemannade så måste det rättas till för att demokratin ska fungera för alla. (KN)

IVO inspektion

Det HVB boendet där jag har mina ungdomar hade besök av IVO förra veckan och flera brister påpekades med krav på att de snabbt skulle åtgärdas. 

- Alldeles för många ungdomar på boendet, 35 st (eller om det är fler)

- Flera ungdomar måste dela rum, vilket inte accepteras av IVO
(Boendet nya chefer förklarar att så är det inte på våra andra boenden) Hmmm, tänker jag.

Cheferna förklarar att man söker ett alternativt boende men något sådant är inte klart på långa vägar, idag finns det inget konkret förslag.

Man jobbar inte heller aktivt för att hitta lägenheter till de som ska flytta ut, tiden bara går och de tror tydligen, att allt ska lösa sig av sig självt

Personalstyrkan är ny, outbildad och för få. Deras nya schema är helt förkastligt

Många av ordinarie personal har sjukskrivit sig på grund av arbetsmiljöproblem, så det kommer tyvärr inte att finnas ordinarie personal på boendet. Cheferna raggar också de ungdomar som bott där tidigare som personal, vilket absolut inte är bra, eftersom de saknar utbildningoch många av dom har faktiskt prickar i brottsregistret , men det bryr man sig tydligen inte om längre.

Nu måste jag rusa, börjar jobba om 20 minuter. (IE)

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande som blivit myndiga

Om socialtjänstens ansvar för ensamkommande som blivit myndiga finns att läsa i Meddelandeblad, utgivet av Socialstyrelsen juni 2009.

Information, Socialstyrelsen. Annika Öquist, utredare: 075-2473595 Marit Birk, jurist 075-2473874 (EW)

RGMV kritisk mot långa handläggningstider och ineffektiv tillsyn

När lagar och förordningar inte efterföljs av myndigheter och förvaltningar eller tolkas på ett sådant sätt som lagstiftaren inte avsett innebär det stora problem för gode män vårdnadshavare. Ännu allvarligare är det när de myndigheter som har ett tillsynsansvar trots regeringens instruktioner inte utvecklat fungerande tillsyner och rimliga handläggningstider för att tillse att vad riksdagen och regering bestämt efterföljs.

Orimligt långa handläggningstider är utmärkande för myndigheter och förvaltningars handläggning och inte minst gäller det myndigheter med tillsynsansvar.

Anmälningar som görs för påtala missförhållanden och i syfte att få rättelse handläggs under så lång tid, att omyndiga hinner bli myndiga och de omständigheter som föranlett anmälan kvarstår utan åtgärder. 
Anmälningar om felaktigheter som inte prövas inom rimlig tid är oacceptabelt och särskilt allvarligt är det när det gäller ensamkommande barn och unga i en utsatt situation. 

"Ensamkommande barn - lokalt och regionalt utvecklingsstöd"

Ett omfattande projekt "Ensamkommande barn - lokalt och regionalt utvecklingsstöd" har avslutats efter 2 1/2 år. Projektet   har drivits i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, Migrationsverket, Länsstyrelserna och Socialstyrelsen med stöd av Europeiska flyktingfonden. Två intressanta rapporter har publicerats:

"Röster från ensamkommande barn" och  "Utvecklingsarbete för ensamkommande barn". Dessuom har en utbildning för gode män tagits fram där RGMV glädjande nog getts tillfälle att medveka med föslag och synpunkter.

Bägge rapporterna och utbildningen kan laddas ner från SKLs hemsida: ensamkommandebarn.skl.se. (OA)

Medlemsavgift

Tyvärr är det fortfarande ett antal medlemmar som inte betalat medlemsavgiften för 2014.Medlemsavgiften, 100 kronor,   betalas in på bankgiro 869-5900. Ange ditt namn och 2014 på inbetalningen.

 

Redaktör

Johnny Samuelsson

 
 

RGMV  

Nyhetsbrev nr 5 2014

Bättre förutsättninga för gode män  vårdnadshavare

 
 

 

Migrationsverket positivt till god man-jour

Migrationsverket ser positivt på RGMVs förslag att  upprätta god man-jourer i landets kommuner. Nu är det upp till förmyndarna i landets kommuner och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att organisera och upprätta  förteckningar  över de gode män som är intresserade och lämpliga att ingå i en god man-jour.

 

Åtgärder behövs för bättre socialtjänst

Den sociala barn- och ungdomsvården ifrågasätts genom två aktuella fall där barn avlidit. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tagit fram en modell för hur landets kommuner kan göra bättre analyser av de risker som finns i verksamheterna. 

RGMV välkomnar SKLs initiativ då gode män/vårdnadshavare alltför ofta  erfar att de beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande, långt ifrån alltid är det.

 

Österlens folkhögskola i Tomelilla har HVB-hem
Österlens Folkhögskolas HVB-hem riktar sig till ensamkommande pojkar med permanent uppehållstillstånd. Åldersspannet är från 16 till och med 19 år. Att studera på folkhögskola är ett bra alternativ till de traditionella utbildningsvägarna som gymnasieskola och Komvux.

 

Olämpliga biträden i barnärenden
MV förordnar inte alltid biträden som håller måttet vilket äventyrar rättssäkerheten och orsakar problem för barn och unga och därmed för gode män. RGMV har vid två möten med Migrationsverket ifrågasatt det databaserade system som infördes 2013. Systemet har även kritiserats internt och av verksamma jurister, eftersom det innebär att olämpliga biträden förordnas i barnärenden.

 

Rätten till studiehandledning på modersmålet

”En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det”, framgår av både Skolförordningen och Gymnasieförordningen. Men studiehandledning på modersmålet har visat sig vara en allt för stor utmaning för kommuner och skolor i landet.
RGMVs uppfattning är att nyanlända elever har rätt att studera alla ämnen och få studiehandledning på sitt eget språk. De ska inte behöva vänta tills de lärt dig svenska för att fortsätta utveckla sina kunskaper. De ska även ges möjlighet till en hantverksinrktad yrkesutbildning redan då studierna påbörjas.

 

Barnombudsman
Regeringen har beslutat att förlänga Fredrik Malmbergs förordnande som barnombudsman med tre år. Fredrik Malmberg tillträdde i november 2008.

Det känns väldigt kul att få fortsätta eftersom det är mycket stora saker på gång, säger Fredrik Malmberg. Nästa år granskas Sverige av FNs barnrättskommitté. Och just nu tittar en utredning på om barnkonventionen ska bli svensk lag.

 

Långa handläggningstider i asylärenden 

MV:s handläggningstider i barnärenden var i maj 140 dagar vilket är en väsentlig ökning jämfört med 2013 då den var 90 dagar. Det rekordstora antalet ensamkommande asylsökande barn och unga som enligt MVs prognoser väntas under 2014 innerbär att handläggningstiden sannolikt förlängs ytterligare. Långa väntetider ökar trycket på en redan hårt belastad  Barn-och ungdomspsykiatri och gör uppdraget för gode män svårare.

 

Datorspel på HVB

En studie vid Stockholms universitet visar att våldsspel påverkar kroppens fysiska system på ett sätt som spel utan våld inte gör. Att spela mycket våldsamma dataspel kan därför på sikt leda till fysisk och känslomässig ”avtrubbning”, enligt studien. Vilka spel som är tillgängliga på boenden för ensamkommande barn och unga är oklart liksom personalens inställning till våldsamma dataspel.

 

Barn i människohandel

Europarådet riktar kritik mot Sverige för att inte ha gjort tillräckligt för att bekämpa människohandel, där människor tvingas att arbeta eller begå brott mot sin vilja. Sverige kritiseras för att det det inte finns en nationell handlingsplan för att genomgripande bekämpa människohandel och för att så få fall av människohandel har lett till fällande domar och för att man utvisat personer som kan ha utsatts för brottsligheten och som därför borde erbjudits stöd och skydd.

Sveriges nationella samordnare mot människohandel, Patrik Cederlöf, säger att det ofta är svårt att hitta offren och att det största hindret handlar om att de personer som hamnar i den här situationen kommer från så utsatta situationer i sitt ursprungsland att de ser det här som en möjlighet att försörja sig och ser sig inte själva som ett brottsoffer.

 

En annan bild av Afghanistan
Afghanistan beskrivs ofta som sargat av konflikter, fattigt och oförståeligt. Visst är problemen många i ett av världens fattigaste länder men där finns också en stark förändringsvilja, målmedvetenhet och nya idéer. Jag vill balansera bilden genom att berätta om utvecklingen i landet, säger Anna-Karin Johansson.

Anna-Karin Johansson, SAKs generalsekreterare, är en av få personer som regelbundet befinner sig i olika delar av Afghanistan. Nu har hon börjat blogga!

 

Redaktörer

Katarina Nyberg

Johnny Samuelsson

 

RGMV 
nyhetsbrev nr 4 2014

 

Bättre förutsättningar för gode män

 

 

RGMV- 2 år den 28 april 2014

RGMV bildades den 28 april 2012 och  sedan  dess har interimstyrelsen och senare den konstituerade styrelsen på ideell grund, pararellt  med uppdrag och ordinarie arbeten, verkat utifrån vad som anges i de stadgar och program som formulerats. www.rgmv.se

 

Karlsborgsexemplet

April invigdes i Karlsborg, där styrelsen samlades för helgen. Överförmyndare, socialtjänst, boendechef, boendepersonal, gode män och vårdnadshavare fanns representerade på ett nätverksmöte med fokus på ensamkommande barns och ungas mottagande och integrering. Mötet utgjorde ett ypperligt tillfälle för frågor och diskussioner mellan de olika representanterna. Karlsborg visade sig utgöra ett gott exempel när det gäller samverkan, men den välfungerande situationen kan tyvärr inte genaraliseras till samtliga mottagarkommuner. Erfarenheten från Karlsborg visar i alla fall tydligt att ett fruktbart samarbete mellan dem som möter dessa barn och unga är möjligt.

 

AU möte  den 29 april
Vid AU mötet kommer bland annat diskuteras möjligheter att få bidrag för RGMV:s verksamhet samt för de olika projekt som planeras. Verksamheten bedrivs idag helt på ideell grund och tack vare en engagerad styrelse  och betalande medlemmar kan vi arbeta med att försöka förbättra förhållandena gör gode män vårdnadshavare.

 

Gode mannens funktion förskjuts

”Spindeln i nätet” är ett vedertaget uttryck som upprepade gånger användes om gode mannens uppdrag och funktion. Frågan är dock om ansvariga, och kanske gode mannen själv, utvidgar den funktion en god man ska fylla. Gode mannens funktion syftar, som bekant, till att se till vad som kan anses vara ensamkommande barn och ungas bästa. 
En god man som på ideell grund åtar sig uppdraget ska emellertid varken agera nyckelperson, samordnare eller spindeln i nätet för dessa barn och unga. Den uppgiften bör åligga socialsekreteraren. 
SKL har vanligen en realistisk uppfattning om såväl gode mannens uppdrag som funktion, men om gode mannen faktiskt ändå ska åta sig spindels sammanfogande uppgift behövs en särskild funktion i kommunerna för detta alternativt  en god man-jour med utökade befogenheter och uppgifter. Frågan om inrättandet av en god man-jour har drivits och fortsätter drivas av RGMV.

 

Gode mäns uppgifter

Det är bestämt och definierat vilka uppgifter som hör till god man-rollen och vilka uppgifter som åligger boenden och exempelvis socialtjänsten. Inte sällan blir det ändå så att gode män utför uppgifter som ligger utanför själva uppdraget. Givetvis är det med vissa reservationer upp till varje enskild god man huruvida denne vill åta sig fler uppgifter än han eller hon är ålagd. Samtidigt är det viktigt att det finns en medvetenhet och en öppenhet kring uppdraget, för att detta inte ska bli alltför avancerat och betungande för god mannen. Ett exempel är anhöriginvandring, ett område som socialtjänsten har ansvar för efter ett beslut om permanent uppehållstillstånd. Inte desto mindre är detta ett område som gode män delvis involveras i, och här blir det viktigt att ansvarsfördelningen tydligt klargörs. Ansvaret bör inte förskjutas utan att detta synliggörs. Att vi gode män sedan kan föredra att på ett eller annat sätt ha insyn i processen, för att värna om barnets eller ungdomens välmående och intressen, är däremot något som hamnar utanför den formaliserade ansvarsfördelningen och inom det personliga engagemanget.


Lagrådsremiss
"Ett effektivt utnyttjande av ett ställförträdaruppdrag bygger på att den som utför uppdraget vet vad som förväntas av honom eller henne och känner till vad som faller inom respektive utom uppdraget. Det är därför nödvändigt att se till att gode män förvaltare inte behöver utföra uppgifter som ankommer på t.ex. personliga assistenter eller kontaktpersoner. En förutsättning för detta ska fungera är att den som utför uppdraget ges tillräcklig information om vad det innebär att vara god man eller förvaltare." Lagrådsremiss 3 april 2014.

 

Bibi Rönn ny i styrelsen ovh P-O Nygren ordförande
Bibi Rönn, god man vårdnadshavare  från Göteborg invaldes som suppleant i styrelsen som nu är fulltalig.

P-O Nygren övertar ordförandeklubben fram till juli 2014 enligt de system med roterande ordförandeskap som RGMV tillämpar.

 

Bättre förutsättningar för gode män och förvaltar
Regeringen föreslår i en proposition åtgärder för att säkerställa att det finns tillgång till kvalificerade och lämpliga ställföreträdare och att de som utses är lämpliga och kompetenta. Regeringen föreslår därför en skärpt kontroll av de som utses till ställföreträdare, bland annat genom ökad kontroll av belastningsregistret och att en god man eller förvaltare ska inte utses för fler uppdrag än personen klarar av. Vidare föreslås att överförmyndaren ska ansvara för att gode män och förvaltare erbjuds den utbildning som behövs. Regeringen vill även stärka den enskildes inflytande över vem som ska företräda honom eller henne och föreslår därför att den person som den enskilde önskar bli företrädd av ska utses till ställföreträdare, om personen är lämplig och vill åta sig uppdraget.Gode män och förvaltare ska ges en lagreglerad rätt att kunna lämna sitt uppdrag trots att någon ersättare ännu inte har utsetts, till exempel vid hot eller våld och för att effektivisera myndigheternas arbete föreslår regeringen att överförmyndaren ska bistå tingsrätten med att inhämta underlag i ställföreträdarskapsärenden. Länsstyrelsen åläggs att  framställa statistik som bland annat ger en bild av hur många personer i Sverige som har god man eller förvaltare. Dessa lagförslag föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

RGVM konstaterar, att det yttrande vi lämnat på, Betänkandet 2013:27, Bättre förutsättningar för gode män förvaltare i väsentliga  delar överensstämmer med regeringens proposition. 

 Redaktör, Karin Senter

Nyhetsbrev nr 3 2014

RGMV nu på Facebook
www.facebook.com/groups/RGMVgodman/ Välkommen att titta in och gå med i gruppen.

Styrelsemöte och informationsmöte
RGMV håller styrelsemöte i Karlsborg 4-6 april och anordnar samtidigt ett informationsmöte för gode män i samverkan med överförmyndare och socialtjänst.

Rätten att återförenas
Enligt barnkonventionen är det en grundläggande rättighet för separerade barn att återförenas med sina föräldrar och i Europeiska rådets mottagandedirektiv om miniminormer för mottagande av asylsökande står, att EU:s medlemsstater ska försöka spåra familjemedlemmar till barn och unga utan medföljande vuxen så snabbt som möjligt. Svensk rätt förbinder svenska myndigheter att efterforska barnets föräldrar. "Så snart ett ensamkommande barn har sökt asyl ska arbetet med efterforskning av barnets föräldrar starta. Under tiden ett ensamkommande barn är asylsökande har Migrationsverket skyldighet att så snart som möjligt försöka hitta anhöriga till barnet. Efter uppehållstillstånd är det främst socialnämndens ansvar att efterforska anhöriga." (Rapport Migrationsverket,oktober 2010)

Återförening inte  god man vårdnadshavares  ansvar
Avsaknaden av tydliga avgränsningar kan innebära att uppdraget upplevs som gränslöst och att ansvaret för återförening vilar på den gode mannens vårdnadshavarens axlar. 
Så är det inte. Huvudansvaret för återförening har Migrationsverket i förekommande fall, samt socialförvaltningen och ungdomens föräldrar. 
Det är inte acceptabelt att myndigheters och förvaltningars passivitet  försätter gode män vårdnadshavare i en situation som innebär att de
tvingas ge sig in i en komplicerad ofta långvarig påfrestande återföreningsprocess av pliktkänsla, vad som kan anses vara barn ungas bästa och med hänsyn till lagar och konventioner.
Den gode mannens insatser för efterforskning och återförening bör begränsas och inriktas på att uppmana Migrationsverket att göra vad som åligger dem, försäkra sig om socialtjänsten och föräldrararna agerar samt beroende på ålder och mognad göra barn och unga  delaktiga i processen. I övrigt fungera som handledare och rådgivare.

God man särskilt tillförordnad vårdnadshavare-vad är skillnaden
En god man till ensamkommande barn/unga utses vanligtvis av överförmyndaren på begäran av Migrationsverket. En god man är både förmyndare och vårdnadshavare
En särskilt tillförordnad vårdnadshavare ska utses av Tingsrätten på förslag av socialnämnden när ensamkommande barn/unga beviljas uppehållstillstånd i Sverige om  föräldrarna är avlidna eller varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden. Som särskilt tillförordnad vårdnadshavare blir du vårdnadshavare vilket är en juridisk starkare ställning än att vara i stället för en vårdnadshavare vilket du är som god man, vidare är det Socialtjänsten som är uppdragsgivare  i den delen som rör vårdnadshavare men du blir också ställföreträdande förmyndare, det uppdraget granskas av Överförmyndaren.

Gode mäns/vårdnadshavares ansvar och betalningsskyldighet
Vilket ansvar har gode män/vårdnadshavare när ensamkommande barn/unga lånar datorer, surfplattor och ingår avtal om bibliotekskort?
SKL har i ett cirkulär (cirkulär 13:51) klargjort förutsättningarna vad avser barns skulder, ingångna avtal och gode mäns/vårdnadshavares ansvar 
www.skl.se 
sök cirkulär 13:51, se även www.konsumentverket.se, sök barns skulder

Arvode till god man för ensamkommande barn

Överförmyndaren, ÖF, i en kommun beslutade om ett arvode till en god man för ett ensamkommande barn om 9 406 kr. Av beloppet avsåg 8 000 kr 40 timmars arbete á 200 kr, 280 kr ersättning för restid, 988 kr bilersättning och 138 kr ersättning för övriga utgifter. Gode mannen överklagade ÖFs beslut och yrkade ersättning för 78 timmars arbete. ÖF fann inte anledning att ändra sitt beslut.Tingsrätten angav i sina skäl att en god man har rätt till ett skäligt arvode. Vad som är skäligt måste bedömas från fall till fall. Normalt anses upp till 30 timmar per månad vara arvodesgrundande. (Hovrätten för Övre Norrland, mål nr ÖÄ 472-12, meddelad 2013-10-23).

Behöver gode män/vårdnadshavare till ensamkommande en försäkring?

Huruvida gode män/vårdnadshavare till ensamkommande barn/unga är i behov av en försäkring är tveksamt. Det är motiverat vid ett ordinärt godmanskap eller uppdrag som förvaltare men det är stora skillnader mellan ett ordinärt godmanskap, förvaltarskap och uppdraget som god man för ensamkommande barn unga, inte minst vad avser det ekonomiska ansvaret. RGMV har möjlighet att ingå avtal med en försäkringsgivare men kommer först att ta reda på om det finns skäl för det.  Det som kan tala för en försäkring är möjligheten till ersättning för krishantering men det borde i förekommande fall överförmyndaren kunna stå för.


Att bana väg för nyanländas lärande – mottagande och skolgång

Så heter en ny broschyr från Skolverket. Antalet nyanlända elever ökar och allt fler kommuner behöver bygga upp beredskap och kunskap för att ta emot och erbjuda en bra utbildning. 

Många kommuner och skolor är i behov av att vidareutveckla och anpassa sitt arbetssätt för att främja alla elevers språk- och kunskapsutveckling utifrån individuella behov och förutsättningar.

Ensamkommande kommer till tals 

Röster från ensamkommande barn – Ett projekt med samverkansperspektiv är en rapport från projektet ”Ensamkommande barn – lokalt och regionalt utvecklingsstöd”. Projektet sträcker sig över tiden januari 2012 till juni 2014 och är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen, Migrationsverket och länsstyrelserna och medfinansieras av Europeiska flyktingfonden. 

Rapporten finns på http://ensamkommandebarn.skl.se

 

Nu har Afghanistan en ambassad nära Stockholm

Den nyutnämnde ambassadören Hameed Haami överlämnade torsdagen den 20 mars sina kreditivbrev till kungen. Hameed Haami är född 1967 och har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 2007. 
Adress: Kastellgården, Frestavägen 120 19248 Sollentuna. 

Tel: +46-(0)700-435 150. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

Kommunernas upphandlingar får konsekvenser för gode män vårdnadshavare

Kommunernas upphandlingar av boenden för ensamkommande påverkar inte enbart barn och ungas förhållanden det får även konsekvenser för gode män. RGMV, har tagit del av Sorseles upphandling där tretton aktörer bland dem Olivia AB,  Attendo,  Av Egen kraft, (Frösunda), Polstjärnan (Linköpings stadsmission) lämnat anbud. Olivia AB som lämnat det lägsta anbudet, 1170 kr per dygn och plats  vann upphandlingen. Statsbidraget till landets kommuner som anordnar boenden för ensamkommande barn och unga är 1600 kr per dygn/plats, därutöver kan kommunerna för belagd plats ansöka om ytterligare 300 kr per dygn/plats. Vad gör Sorsele med mellanskillnaden 730 kr dygn/plats?
Det antagna låga anbudet kommer att påverka kvaliteten på boendet på olika sätt och gode män vårdnadshavare i Sorsele får sannolikt räkna med att många barn och unga placeras på boendet, timanställd personal och vikarier, hög personalomsättning, problem med tillsyn, omsorg och transporter. För övrigt kan man undra om Sorsele kommun inför upphandlingen kontrollerat med IVO om det fanns anmärkningar mot anbudsgivarnas andra boenden och om de i sådana fall vägdes in i kvalitetsbedömningen vid upphandlingen.

Regeringen lappar och lagar för 330 miljoner
På en utbildning som i väsentliga delar aldrig uppnått målen satsar regeringen 240 miljoner för att nyanlända elever skall få ytterligare tre lektioner i svenska varje vecka de fyra första åren i Sverige. För att kartlägga deras  kunskaper och placera dem i rätt årskurs satsar regeringen ytterligare 90 miljoner kronor.

Är det obekant för regeringen, att flertalet nyanlända elever är i åldern 15-17 år och i normalfallet placeras tillsammans med andra nyanlända åtskilda från svenska elever i förberedelseklasser eller språkintroduktion. Om åtgärderna avses omfatta även de elever som skall utvisas eller överföras framgår inte. 

 

Redaktörer

Katarina Nyberg/Johnny Samuelsson

Tre focusområden

Under hösten och vintern har föreningen, som tidigare presenterats, haft tre huvudsakliga fokusområden godman-jour, boende för ensamkommande barn och unga samt anpassad skolgång. Information om samtliga områden finns på föreningens hemsida. www.rgmv.se
Skolgången för nyanlända ungdomar, som huvudsakligen har en teoretisk inriktning, passar i många fall målgruppen dåligt. Föreningen vill därför se en större flexibilitet i utbildningen, där ensamkommande elever ges möjligheter att både tillänga sig språkkunskaper och praktiska färdigheter som snabbare kan leda till jobb. Ansvariga för utbildningspolitiska frågor inom varje riksdagsparti har uppvaktats och mottagit föreningens skrivelse. Skrivelsen om anpassad utbildning finns att läsa i sin helhet på föreningens hemsida.

Hemsida
Intresset för föreningens hemsida är relativt stort, vilket är glädjande då vi märker att vi är till nytta. Medlemsantalet skulle dock kunna vara högre. Känner du någon som är engagerad i frågor kring ensamkommande barn eller ungdomar, och som kanske själv är gode man eller vårdnadshavare, får du gärna tipsa om att det finns en förening som tillvaratar gruppens intresse. Ett högre medlemsantal gör oss till en starkare förening med större förändringspotential!

Rapport fastslår att gode män är viktiga för ensamkommande
I Live Stretmos och Charlotte Melanders rapport ”Får jag vara med? Erfarenheter från ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen” beskrivs gode män som viktiga personer i ensamkommande barns tillvaro. Det känslomässiga och problemlösande sociala stödet, som gode män kan ge, lyfts fram som särskilt avgörande i barnens vardag. Vidare beskrivs barnens syn på boende, socialtjänst och skola. En obalans i informationstillgången mellan migrationsverket och socialtjänsten angående barnens bakgrund lyfts också fram, något som kan vara bra att ha koll på för oss inom RGMV. 

(http://socav.gu.se/aktuellt/nyheter/fulltext//nypublicerat-av-live-stretmo-och-charlotte-melander.-.cid1176017)

 

Asylsökande ungdomar tar körkort unde asylprocessen
Möjligheten att ta körkort finns också för ungdomar utan uppehållstillstånd. Ungdomarna kan ta körkort genom samlingsnummer, vilket glädjande nog sker då och då.

 

IVO
Den nya tillsynsmyndigheten IVO (inspektionen för råd och omsorg) har en alldeles utmärkt hemsida värd att besöka för att få information om landets HVB-boenden, och resultaten av genomförd tillsyn. Här finns också information om hur man anmäler eventuella missförhållanden etc. (http://www.ivo.se
)

UM 2437-13
Ska gode män betala när Migrationsverket inte gör det? Kammarrätten i Stockholm fastslår i en dom (UM 2437-13) att: ”En asylsökande som påstår sig vara underårig men inte kan göra detta sannolikt med hjälp av handlingar och skriftliga eller muntliga uppgifter kan erbjudas möjligheten att använda en läkarundersökning som ett bevismedel för att uppfylla sin bevisbörda. Det finns emellertid ingen skyldighet för Migrationsverket att erbjuda den enskilde en läkarundersökning, endast en skyldighet att informera om möjligheten att genomgå en sådan.” Domen innebär att barn/unga som får sin ålder ifrågasatt, och inte erbjuds läkarundersökning av Migrationsverket, själva kan få bekosta en undersökning för att bevisa att de är underåriga. Således blir tillgången på pengar en förutsättning för en rättvis asylprocess.

RGMV anordnar informationsmöte i  Karlsborg
Styrelsen kommer att möta våren under en helg i Karlsborg. Den 5 april planeras, som nämndes i föregående medlemsbrev, ett diskussions- och informationsmöte för gode män/sfv, socialtjänst, chefer för boenden och andra som möter ensamkommande unga. Styrelsen hoppas på en inspirerande helg, där vi samtalar kring svårigheter såväl som goda exempel. 

RGMV:s remissyttrande om särskilt ömmande omständigheter
Roligt med beröm är det alltid, därför publicerar vi gärna vad  Autism- och Aspergerförbundet ansåg om vårt remissvar. "Tack, intressant. Ett bra remissyttrande från er sida."
Hanna Jarvad
Förbundsjurist
Autism- och Aspergerförbundet

Regeringens nyhetsbrev
Barnens rättigheter beskriver vad regeringen gör och avser att göra vad gäller barns rättigheter, uppväxtvillkor, barn i människohandel
etc. Mer om regeringens arbete med barns rättigheter finns finns att läsa på
http://www.regeringen.se/sb/d/14856

Migrationsverket arrangerade möte för gode män
I slutet av februari inbjöd Migrationsverket gode män/sfv till informationsmöte i Sundbyberg. RGMV var representerat och tog bland annat upp
frågor som godmanjour,  krav på gode män/sfv, läkarundersökningar och drogtester i samband med hälsoundersökningar.
I övrigt diskuterades det offentliga biträdets roll, dagersättningar, särskilt bidrag etc. Ett trevligt, lärorikt möte och ett bra initiativ av Migrationsverket som kommer att upprepa arrangemanget framöver.

Redaktör
Karin Senter

 

RGMV              Nyhetsbrev nr 1 2014  

Bättre förutsättningar för gode män/sfv                            

 

 

God man/sfv i tiden

Roligt, lärorikt och givande men också påfrestande och svårt. Att vara god man/sfv är ingen lätt uppgift och behovet av ny kunskap, information och erfarenhetsutbyte är stort. Den 5 april 2014 planerar RGMV att anordna ett diskussions-och informationsmöte i Karslborg/Hjo för gode män/sfv och andra som arbetar med ensamkommande barn unga. Mer information i kommande nyhetsbrev

 
Hitta rätt

I Göteborg har en projektgrupp bestående av ungdomshandledare och arbetsledare vid ungdomarnas boenden tagit fram en pedagogisk pärm, ”Hitta rätt”. Syftet med pärmen är att kvalitetssäkra arbetet på stadens boenden för ensamkommande ungdomar. ”Hitta rätt” består av cirka hundra arbetsblad med diskussionsfrågor, praktiska uppgifter, förslag på utflykter och aktiviteter bland annat. Pärmen ska följa ungdomarna från det att de kommer till Sverige.

http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/ovrigt,”hitta_ratt”_hjalper_ensamkommande_ungdomar


Tvåårigt projekt i Dalarna avslutas

Från och med i år kommer alla kommuner i Dalarna att ta emot ensamkommande. För att kartlägga hur mottagandet sker och ta initiativ till olika utvecklingsinsatser i länet fick Ludvika kommun stöd för ett tvåårigt projekt 2012-2013, ”Ensamkommande barn i Dalarna”. I januari hölls den avslutande konferensen.
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/publikationer/Manniska-och-samhalle/Pages/ensamkommande-barn.aspx


”Särskilt ömmande omständigheter”

RGMV har som remissinstans ombetts lämna synpunkter på, Remiss av departementspromemorian Särskilt ömmande omständigheter som du hittar på länken här nedan.  För medlemmar kan synpunkter på promemorian lämnas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 senast den 12 februari. 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/23/43/5903db16.pdf

Ett nytt brott införs i svensk lag: äktenskapstvång
Inom kort lämnar regeringen lagförslag till Lagrådet med syfte att stärka skyddet mot tvångs- och barnäktenskap. Förslaget innehåller ett nytt brott: äktenskapstvång.
http://www.regeringen.se/sb/d/18310/a/232205Förtydligande i utlänningslagen för att motverka familjeseparation
Utlänningslagen ska förtydligas för att motverka familjeseparation och säkerställa principen om barnets bästa. Det föreslås i en promemoria som nu har skickats ut på remiss.
http://www.regeringen.se/sb/d/18130/a/230631


Ökad användning av droger bland invandrarungdomar innebär problem för gode män/sfv

Användningen av droger ökar bland unga i Sverige. Nyinvandrade unga på HVB, familjehem och EBO är inte undantagna. Det finns anledning för gode män/sfv att kontakta kommunernas beroendecentrum och socialtjänstens ungdomsteam för information om droganvändningen. 
www.godmanakuten.se

Rättslig styrning 2014-01-09 RCI 01/2014

Rättsligt ställningstagande angående skydd vid ”andra svåra motsättningar i hemlandet”
Rättslig styrning 2014-01-09 RCI 01/2014

Om du inte redan gjort det
Genom att betala medlemsavgiften stöder du och underlättar arbetet för att skapa bättre förutsättningar för gode män/sfv och bidrar därmed till att ensamkommande barn unga får den hjälp de har rätt till och sina rättigheter tillgodosedda. 

Tre områden som RGMV just nu prioriterar att arbeta med är boenden, utbildning för nyanlända och godmanjour.

Så här vid årets slut har skrivelser om dessa frågor skickats till berörda departement, riksdagspartiernas talesmän i migrationsfrågor, SKL, Migrationsverket  och till socialförsäkringsutskottet.

 

 Ojämn kvalitet på boenden för ensamkommande unga. RGMV  har under hösten intensifierat arbetet med att uppmärksamma ansvariga myndigheter och politiker på brister som försvårar uppdraget som god man/vårdnadshavare. 
Den ojämna kvaliteten på boenden är en av de frågor där vi föreslår åtgärder till förbättringar för ensamkommande barn/unga och därmed för gode män/sfv. Information: www.rgmv.se

 

 Utbildning för nyanlända elever. Alltför många nyanlända misslyckas med att läsa in grundskolans kursplan och ta examen på ett nationellt gymnasieprogram. 

RGMV har uppfattningen att utbildningen ska anpassas till nyanlända elevers situation och speciella förutsättningar. För dem som beviljas uppehållstillstånd är det angeläget att de erbjuds en utbildning som möjliggör ett bra yrkesval och integrering i det svenska samhället.

De ska redan vid studiernas början och med hänvisning till vad som i skollagen sägs om individuella behov kunna välja en hantverksinriktad yrkesutbildning. 

För dem som efter Migrationsverkets beslut ska lämna landet är behovet av en utbildning lika angeläget men ska då anpassas till deras livssituation, grunda sig på individuella behov och vara förberedande för ett återvändande till hemlandet eller första asylland. Information: www.rgmv.se

 

 Godmanjour. RGMV anser att överförmyndaren i varje ankomstkommun ska åläggas att genom ett interimistiskt förfarande upprätta en godmanjour. Jouren ska bestå av gode män med flerårig erfarenhet av uppdraget, kunskaper om asylprocessen och  tillämpliga EU-förordningar samt ha god kännedom om förhållanden som gäller för ensamkommande unga.

Det finns anledning att vara optimistisk när det gäller RGMVs krav om att införa godmanjourer. RGMV har haft ett flertal kontakter med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Migrationsverket i frågan, och förslaget har bemötts med intresse. Information: www.rgmv.se

 

Asylnätverket om Syrien 

 

RGMV deltog 2 dec i ett möte med Asylnätverket. Orwar Alnesjö och Linn Öst Nori, adjungerad ledamot i RGMV och jurist på Stockholms Asylbyrå, var på plats. Mötet leddes av migrationsminister Tobias Billström

Frågorna på dagordningen rörde Syrien och den massflykt som sker därifrån. Omkring 60 000 syrier har sökt asyl i Europa, varav cirka 40 000 i Sverige. De närvarande organisationerna lämnade rapporter om sina insatser (Caritas, Svenska kyrkan, Röda Korset/Röda Halvmånen, Röda Korset, Social Missionen, Sveriges Kristna Råd, FARR - Flyktingruppernas Riksråd och Amnesty). 

Till dags dato har cirka 48 000 sökt asyl i Sverige, prognosen för 2013 är 56 000. Migrationsverket har inga egna boenden för asylsökanden och arbetar med upphandling. Man tvingas använda tillfälliga boenden, t ex hotell som är mycket dyra. Röda Korset påtalar vikten av att tidigt identifiera trauman, tortyrskador etc.

Vid möten med Asylnätverket är möjligheterna att ta upp frågor utöver dagordningen begränsade. RGMV är en liten organisation i sammanhanget och det är svårt att få utrymme för våra ”hjärtefrågor” som rör de ensamkommande barnen/ungdomarna. En strategi skulle kunna vara att förankra våra frågor hos någon, eller några, av de stora organisationerna.

Orwar och Linn fick i alla fall ett par ”instick”, bl a kring problematiken med utvisnings-/avvisningsbeslut som inte kan verkställas. För många ungdomar innebär detta att tiden i Sverige blir en väntan på 18-årsdagen som inte alltid används på ett meningsfullt sätt. 

Det andra ”insticket” handlade om mottagandet av ensamkommande generellt, boendefrågor etc. Ministern fick en signal om behovet av en översyn och utvärdering av den nuvarande ordningen. Det pågår ett arbete på Socialstyrelsen i denna fråga för att förbättra mottagandet. Se Socialstyrelsens hemsida: http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2013juni/vagledningskaforbattramottagandetavensamkommandebarn

 

Helpdesk och juristnätverk

 

I november besökte två representanter för ett projekt inom EU, ”Dublin Support for Guardians”, Sverige. SKL, Sveriges kommuner och landsting, hade tillfrågat RGMV om att delta i möten med dessa personer. 

Och så blev det! Orwar Alnesjö och Linn Öst Nori ordnade hämtning på Arlanda och fick därmed extratid med de två representanterna. Projektet syftar till att ge gode män stöd och råd när det gäller ett barns/ungdoms, med Dublinbeslut, återförening med familjemedlemmar i annat EU-land. 

En Helpdesk har upprättats  dit gode män och andra som företräder ensamkommande barn/ungdomar med familjemedlemmar i annat EU-land kan vända sig. 

Organisationer bygger också upp ett europeiskt nätverk av jurister som kan bistå. Linn, som är jurist och adjungerad ledamot av RGMVs styrelse, ingår nu i detta juristnätverk.

 

Dystert om familjeåterförening 

 

I november hölls en välbesökt konferens om familjeåterförening i Kista, med ett hundratal deltagare. Sociala Missionen och Svenska Röda Korset beskrev 2012 i rapporten ”Vägen till familjeåterförening – nulägesrapport från arbetet att återförena splittrade flyktingfamiljer” sina erfarenheter av händelseutvecklingen efter januari 2012 då en bevislättnad infördes kring kravet på identitet för barnfamiljer. 

Konferensen var en uppföljning av denna rapport och en ny rapport presenterades: ”Familjeåterförening – en (o)möjlighet?”. Rapporten visar en dyster bild när det gäller barns möjligheter att återförenas med sina föräldrar. Ett av kraven som rapporten mynnar ut i är att Barnkonventionen måste göras till svensk lag.

Rapporten finns på Röda Korset hemsida, www.redcross.se, och kan laddas ner. 

 

Hantering av läkemedel

Som god man/vårdnadshavare borde man kunna utgå ifrån att hanteringen av läkemedel på HVB-hem för ensamkommande unga sköts professionellt, säkert och enligt gällande regelverk. Men så är det nödvändigtvis inte.
Bristfälliga rutiner och inkompetens kan innebära att läkemedel kommer på avvägar eller att medicineringen inte ges så som läkare föreskrivit. Oavsett om det gäller självmedicinering, eller delegation, kan konsekvenserna bli allvarliga för de ungdomar som behöver medicin och som liksom den gode mannen förlitar sig på att personalen gör rätt.


Nytt system för förordnande av biträden

Migrationsverket har infört ett IT-baserat system för att förordna offentliga biträden, detta med anledning av den kritik Stadskontoret uttalade 2012. Vid ett möte i Malmö med Åsa Ström, verksjurist på Migrationsverket och ansvarig för den nya ordningen, fick RGMV tillfälle till information och att framföra synpunkter bland annat avseende gällande lämplighetsprövningen av biträden som inte blir bättre av det nya systemet.

 

Arbetsmiljöverket

När det inte fungerar på boendet och när de åtgärder som vidtagits för att förbättra situationen inte gett önskat resultat är det inte bara Inspektionen för vård och omsorg, IVO, man kan vända sig till. Även Arbetsmiljöverket gör inspektioner.

Här är ett exempel på inspektion av ett boende som Arbetsmiljöverket genomförde nu i höst efter anmälan från, IVO. Arbetsförhållandena på boendet var dåliga, skyddsombudet hade inte gjort någon anmälan. Arbetsmiljöinspektören riktar omfattande kritik mot kommunen ifråga och i inspektionsmeddelandet krävs åtgärder på många punkter. Bland annat skriver inspektören: ”Stämningen på arbetsplatsen mellan ledning, arbetstagare och boende har i perioder varit mycket spänd och arbetstagarna har känt sig trötta och stressade. Bristerna i ledarskapet har fått negativa konsekvenser i arbetstagarnas förhållande och relationer till ungdomarna.

Ett inspektionsmeddelande är en uppmaning till arbetsgivaren att vidta åtgärder för att undanröja de brister och risker som kom fram vid inspektionen. Kraven är ställda utifrån Arbetsmiljöverkets tillämpning av gällande arbetsmiljöregler. Om inte åtgärder vidtas kan Arbetsmiljöverket besluta om ett föreläggande eller om förbud.

 

Tack vare medlemsavgiften kan vi delta i olika möten

 

Dags att förnya ditt medlemskap i RGMV.

Medlemsavgiften för 2014 är densamma, 100 kronor.

Du som betalt din avgift efter den 1 november kan lugnt luta dig tillbaka och njuta 

av medlemskapet under hela 2014. 

Du som inte betalat för 2013 kan betala in avgiften x 2. Alltså 200 kronor för 2013 och 2014.

Du som inte varit medlem tidigare behöver inte oroa dig. Gå igenom registreringsproceduren 

för medlemskap, betala in din hundralapp och du är med i gänget! Medlemskap: www.rgmv.se

 

Året som gått och det som kommer

 

2013 har varit ett bra år för RGMV. Nya kontakter har etablerats, viktiga frågor för gode män/vårdnadshavare har förts fram till beslutsfattare och makthavare. Medlemsantalet ökar sakta men säkert och medlemmar finns över hela landet.
Arbetet med att förbättra förutsättningarna för gode män/vårdnadshavare fortsätter under 2014 med fler intresserade medlemmar och framgångar i påverkansarbetet. Kontakta någon av oss om du känner att du vill engagera dig i arbetet för bättre förutsättningar för gode män/sfv

 

God Jul och Gott Nytt År!

Ilva, Katarina, Orwar, Karin, Inger, Eva W, Per-Olof, Eva E, Johnny och Linn

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Kommande möten
Årsmöte 2020, mars-april

Stryelsemöten 2020
(information kommer)

 

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com


P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

 

Eva Wennberg. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut.
Uppland
Tfn 0174 40320, 073 8554499

E-post eva(at)bjorksta.se

 

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

 

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland

E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

 

 

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

 


Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

 

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 

Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post
 barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793


Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Blekinge län
Vakant


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle

E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Östergötlands län
Reidun  Claesson
E-post reidun.claesso(at)gmail.com
Tfn.0705892155

 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Vakant


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top