RGMV

Bättre förutsättningar för gode män

 

Nyhetsbrev nr 11

2014

 

 

 

 

 

God Jul och Gott Nytt År

önskar 

 

Inger Dahl  Kia Hamnö  Ilva Edvinsson  Eva Emeneus 
Rebecka Jacobsson, Bo Liström Katarina Nyberg
 
 
P-O Nygren  
Linn Öst Nori
  Katarina Reeves Johnny Samuelsson   Karin Senter  
Eva Wennberg  Margareta Åhlén

 

alla

medlemmar, prenumeranter  och samarbetspartners som bidragit till att 
2014 blev ett bra år för RGMV


Ifall tomten finns önskar vi följande...

 

- att ensamkommande unga redan från skolstarten får en yrkesutbildning och att de omkring 30% som skall utvisas eller överföras får slutföra sin utbildning innan beslutet verkställs

 

- att svaga myndigheter och förvaltningar blir starka och att den tillsyn  och kvalitetskontroll som regleras i lagar och förordningar på central, regional och lokal nivå dels görs och då blir effektiva

 

att medborgare som ställer sig i samhällets tjänst som gode män och vårdnadshavare respekteras för sina insatser och kunskaper

 

- att alla gode män får en bra grund- och påbyggnadsutbildning 

 

...om det visar sig att tomten inte finns blir RGMVs nyårslöfte att jobba  på som vanligt 2015.

 


Ingen föds till  extremis
Var temat för en konferens som hölls i Malmö den 2 december och som handlade om att unga män och kvinnor från Sverige och andra länder reser till Irak, Somalia och Syrien för att delta i krig där.Enligt uppgift från Säpo kan så många som 350 tagit sig dit. För gode män är frågan aktuell då även ensamkommande ungdomar är berörda. Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism inbjöd till mötet och RGMV var där.


Byte av offentligt biträde
Det händer inte ofta men kan hända att barn/unga förordnats ett offentligt biträde som inte håller måttet i den meningen att såväl kompetens som engagemang saknas. Man tycka att det utifrån ett rättssäkerhets  perspektiv vore självklart att ett sådant biträde entledigas men så är det inte. Tvärtom är det så gott som omöjligt att få ett biträde utbytt vilket kan få till följd att barn/unga står utan kompetent juridisk hjälp.
Enligt 21 § 2 st rättshjälps lagen får byte av biträde ske bara efter särskilt tillstånd, och sådant tillstånd får lämnas, om djupgående motsättningar uppstått mellan biträdet och den rättssökande eller om eljest särskilda skäl föreligger. I stadgandets motiv (prop 1978/79:90 s 176) uttalas bl a att av kostnadsskäl dittills gällande restriktiva praxis i fråga om biträdesbyte bör bibehållas och att prövningen, om förutsättningar för byte föreligger, bör ske med noggrannhet. Innebörden härav får anses vara att part och biträde får finna sig i att fortsätta sitt samarbete även när vissa motsättningar uppkommit, bara dessa inte är så allvarliga att de kan betecknas som djupgående. För att byte skall tillåtas kan ej, såsom domstolsverket gjort gällande, krävas att motsättningarna vid en objektiv bedömning kan anses ha orsakats av att biträdet inte handlagt ärendet med omsorg eller eljest handlat felaktigt.


Barnfattigdomen kvar på samma nivå

Årets barnfattigdoms rapport från Rädda Barnen, som grundar sig på siffror från 2012, visar att 230 000 barn lever lever i ekonomisk utsatthet. Rapporten visar också att risken för barn att hamna i utsatthet som tidigare år är störst för barn i storstädernas miljonprogramsområden, för barn till föräldrar med utländsk bakgrund och för barn till ensamstående föräldrar (källa Rädda Barnen).

Hur situationen är för ensamkommande ungdomar med uppehållstillstånd som försöker etablera sig och bor ensamma, redovisar Rädda Barnen inte.

-Jag blir bekymrad över att läsa Rädda Barnens nya rapport om barnfattigdom. Regeringen hade i sitt förslag till budget flera aktiva åtgärder för barn och deras familjer. Det är en prioriterad fråga för oss. Våra förslag blir nu inte verklighet under 2015, säger Åsa Regnér, barn, äldre- och jämställdhetsminister.


God man träffar avtal med socialtjänsten
Om uppgifterna som ligger utom uppdraget utförs på frivillig basis och är lämpliga i sammanhanget, kan ett avtal göras med berörd myndighet, förvaltning eller organisation avseende omfattningen och ersättningen som ska utgå, det gjorde Inger Dahl i Skåne.
-Att migrationsverket och socialen är ansvariga för eftersökande och återförening av anhöriga vet vi, men vi vet också att det inte fungerar så i verkligheten. Det är vi gode män som tar på oss arbetet utan ersättning. Vi gör det för barn/ungas skull. Men försök förhandla fram ersättning för detta från Soc. Det har fungerat i åtminstone i mitt fall i en kommun i södra Sverige. Beräkna hur många timmar ni kommer att lägga ned och förhandla fram en timpeng eller engångssumma för ert arbete. Påpeka att ni förstår att Soc inte hinner lägga ned tid och ansträngning för detta, men att ni är beredda att göra deras arbete mot skälig ersättning. (Inger Dahl, god man)


Migrationsverkets förvar behöver en fristående myndighet som utövar tillsyn. 

Varje år tas 2.800 personer i förvar. Statskontoret föreslår att tillsynen av förvaren ska samordnas med en fristående tillsyn över polisen och Kriminalvården. En sådan är under utredning. En samordnad tillsyn kan få en helhetssyn på den som sitter i förvar, anser Statskontoret.


100 000 fick uppehållstillstånd i Sverige 2013

Sverige hör till de EU-länder som under 2013 beviljade flest uppehållstillstånd. Räknat per capita kom Sverige på fjärde plats, i absoluta tal handlade det om närmare 100.000 personer, visar statistik från Eurostat.

I förhållande till folkmängd beviljade Malta och Cypern flest uppehållstillstånd. Flest beviljade hade Storbritannien med 700.000. Även Polen och Italien hade fler än Sverige. Totalt gavs 2,3 miljoner uppehållstillstånd av EU:s medlemsländer.


Ensamkommande barn/unga

Under 2014 har 2 408 ensamkommande barn beviljats uppehållstillstånd i första instans, vilket är 74 procent av de fattade besluten.
Om man endast inkluderar de barn som fick sitt asylärende prövat i Sverige, dvs.exkluderar barn som bl.a. omfattas av Dublinförordningen eller de vars ärende avskrivs så beviljades 86 procent uppehållstillstånd (Migrationsverket)


Sverige en global kraft för barnets rättigheter
Statsminister Stefan Löfven träffade den 12 december Nobels fredspristagare Kailash Satyarthi i Rosenbad. Kailash Satyarthi har tilldelas priset tillsammans med Malala Yousafzai för sin kamp mot förtryck av barn och ungdomar, mot barnarbete och för alla barns rätt till utbildning.Vi tänker värna barns rättigheter på det lokala, nationella och globala planet, säger Stefan Löfven.Regeringen vill stärka barnets rättigheter och har påbörjat arbetet med att göra barnkonventionen till svensk lag.


Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism

Konferens om våldsbekakande våld äger rum i Umeå den 15 januari. Information och Registrerings/anmälnings funktion och mer information finns på www.seeuthere.com/nationellasamordnarensuppstartskonferenser. Konferensen är kostnadsfri.

 

Nationell konferens
Den 23-24 mars 2015 bjuder Länsstyrelsen i Stockholm in till Nationell konferens om människohandel och sexuell exploatering
Du är välkommen till vår nationella konferens om människohandel och sexuell exploatering. Programmet är nu klart och du kan anmäla dig på vår hemsida.

 

God man utbildning i Uppsala den 23mars och 18 april

Anmälan Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Bristande tillsyner och kvalitetskontroller

Svaga myndigheter och förvaltningar är fortfarande svaga och tillsyner och kvalitets kontroller är fortfarande bristfälliga eller inte förekommande, konstaterar gode män vårdnadshavare.  Jean Tirole, årets ekonomi pristagare till Alfred Nobels minne uttalande om Sveriges svaga myndigheter samt bristande tillsyn och kvalitetskontroller, bekräftar RGMVs kritik.


Föråldrad socialtjänstlag och  socionom utbildning

Regeringen bör skyndsamt besluta om en översyn av socialtjänstlagen som reglerar socialtjänstens möjligheter och skyldigheter, anser SKL. Socialtjänstlagen är 30 år gammal och har ändrats 189 gånger de senaste sju åren. Även  socionom utbildningen  är föråldrad och även där är en översyn nödvändig.  SKL nämner också i sitt  veckobrev  att hela systemet för gode  män borde göras om eftersom systemet vilar på en uråldrig lagstiftning som ständigt lappas och lagas men fortsätter att brista i sömmarna.


Juridisk hjälp, rådgivning och stöd

Gode män/vårdnadshavare efterfrågar juridisk hjälp, rådgivning och stöd för att bättre kunna utföra uppdraget. ÖF  borde  därför på regional eller kommunal nivå inrätta särskilda tjänster för det ändamålet vilket skulle bidra till ett  rättssäkert system och underlätta för gode män vårdnadshavare.Vad faller inom
 respektive utom uppdraget  och hur många uppdrag kan en god man/vårdnadshavare anses klara av. 

Samhället har i förvissning om att uppdraget som god man/vårdnadshavare utförs med intresse, rättrådigt, ansvarsfullt och med ambitionen att agera för människor bästa i en utsatt situation  avstått från nationella uppdragsbeskrivningar. I stället har  ställföreträdare  getts ett ansvar, att tolka hur uppdraget ska utföras inom de lagar och förordningar  som reglerar uppdraget.  
Ett stort förtroende men tiderna förändras och den komplexitet som numera kännetecknar uppdraget motiverar ett tydliggörande av vad som faller inom respektive utom uppdraget och hur många uppdrag en god man vårdnadshavare kan anses klara av. 
Sådana åtgärder kan underlätta för gode män som i många fall upplever uppdraget som gränslöst och begränsa oseriösa personer möjligheter att åta sig orimligt många uppdrag. 
Av en  lagrådsremiss från den 3 april 2014 framgår att den som utför uppdraget ska veta vad som förväntas av honom eller henne och känner till vad som faller inom respektive utom uppdraget och inte behöver utföra uppgifter som till exempel åligger tjänstemän på myndigheter, förvaltningar. Torde även avse personal på boende, familjehem eller EBO. 

Med de förändringar som gjorts i FB som träder i kraft den 1 januari 2015 åläggs  ÖF att avgöra hur många uppdrag en god man klarar av och som kan förordnas  men inte att tydliggöra vilka uppgifter som faller inom respektive utom uppdraget.
RGMV eftersträvar ingen detaljstyrning men anser det rimligt att en god man  ska åläggas att besöka barn/unga minst två gånger per månad under asylprocessen, eller vad som därutöver krävs i det enskilda fallet och att SKLs anvisningar i övrigt ska tillämpas för att tydliggöra uppdraget.


Gratulerar
RGMV gratulerar adjungerade ledamoten, advokat Linn Öst Nori som fått en dotter för en tid sedan och numera är tvåbarns mamma.


Krav för att bli svensk medborgare

För dem som söker medborgarskap i Sverige ställs en hel del krav och det kan ta mellan två till åtta år innan en ansökan beviljas förutsatt att alla förutsättningar uppfyllts. 

http://godmanakuten.se/index.php/asyl/medborgarskap


Åldersbedömningar
Svårigheter att rätt bedöma en persons ålder och tillämpningen av principen att det skall vara uppenbart att en ung asylsökande inte är över 18 år har sannolikt inneburit att gode män förordnats till asylsökande som varit 18 år eller äldre. En god man vårdnadshavare kan  de facto inte vara god man för en myndig ensamkommande person, såvida inte rättsliga instanser beslutar annorlunda.
Under 2014 har Migrationsverket begärt drygt 570 medicinska åldersbedömningar. I nästan 250 fall skrevs ålder upp till över 18 år.  Migrationsverket uppger, att de först i februari i sin kommande årsredovisning kan redovisa hur många uppskrivningar som gjordes på grund av radiologiska, respektive medicinska uppskrivningar eller en kombination av dessa. Vid förfrågan från RGMV uppger Migrationsverkets pressenhet också att: 
-Anledningen till att samtliga åldersbedömningar inte följer social styrelsens riktlinjer beror på en svårighet att upphandla tjänsten av sjukhus. Här fortgår en löpande kommunikation med vården för att hitta bättre lösningar.
RGMVs uppfattning är att Migrationsverket ska följa Socialstyrelsens rekommendationer fullt ut och inte enbart tillämpa radiologiska tester vilka inte kan anses tillförlitliga och därmed är förfarandet inte rättssäkert.

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-6-54


Ministrar diskuterade ungdomar och sysselsättning
Vikten av att unga får arbete diskuterades diskuterades på rådsmöte i Bryssel den 11 december. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson framhöll utbildning som avgörande när det gällde att tackla ungdomsarbetslösheten.


Allt färre elever på yrkesprogram
Tvärtemot RGMVs uppfattning att fler ungdomar skall få en yrkes utbildning är trenden att allt färre elever väljer yrkesprogram i gymnasieskolan. Sedan 2008 har andelen elever som går årskurs 1 på en yrkesutbildning i gymnasieskolan minskat från nästan 37 procent till drygt 27 procent. Det kan förklaras av att färre ungdomar söker sig till gymnasiet eller inte blir behöriga till studier på ett gymnasialt program. Det är fallet för ensamkommande ungdomar som uttrycker önskemål om en yrkesutbildning men inte är behöriga.


Föråldrad socialtjänstlag och socionom utbildning 
Regeringen bör skyndsamt besluta om en översyn av socialtjänstlagen som reglerar socialtjänstens möjligheter och skyldigheter, anser SKL. Socialtjänstlagen är 30 år gammal och har ändrats 189 gånger de senaste sju åren. Socionom utbildningen är föråldrad och även där är en översyn nödvändig.


Nyanställda chefer och socionomer
En tredjedel av alla socionomer är nyanställda, utan tidigare erfarenhet av exempelvis barn- och ungdomsvård. Många arbetsledare har innehaft sin befattning kortare tid än tre år. Det betyder att de som ska introducera nya socialsekreterare ofta själva är nya och oerfarna i sina roller. Socialtjänsten möter även nya grupper med en problematik vars komplexitet inte omfattas av utbildningen. (SKL)


Möte med utbildningsminister Gustav Fridolin
När RGMV får möjlighet till samtal med utbildnings ministern är oklart och känns i nuläget inte heller särskilt angeläget. Så frågan varför ensamkommande ungdomar erbjuds en utbildning som varken är ändamålsenlig eller kostnadseffektiv och hur utbildningen kan förbättras, får anstå tills det politiska läget klarnat.


Generaldirektör Anders Danielsson, Migrationsverket  bemöter kritik
Det Migrationsverket gjort för att få ner väntetiderna var inte att öka takten i prövningen utan att organisera arbetet på ett nytt sätt och korta ledtiderna i asylprocessen, det vill säga den tid där ärendet bara ligger i väntan på nästa moment. Den tid som läggs på själva utredningen har inte minskat. Planeringen för innevarande år bygger på att varje handläggare i genomsnitt gör 2,1 asylutredningar i veckan under 42 veckor. För prövning av ärenden forts... 
http://godmanakuten.se/index.php/asyl/migrationsverket-2/missvisande-kritik-mot-migrationsverket


AU möte
Vid RGMVs arbetsutskotts möte den 12 december 2014, redovisades att ÖF-M i hela landet nu fått erbjudande om RGMVs god man utbildning som redan rönt intresse från flera kommuner. Antal prenumeranter på nyhetsbrevet liksom besöken på hemsidan har ökat markant, även medlemsantalet har ökat något. Vid mötet diskuterades nyanlända elevers icke ändamålsenliga utbildning och ersättning till god man vårdnadshavare som i överenskommelse med socialtjänsten biträder vid till exempel familjeåterförening.


Facebook 
På RGMVs Facebook sida finns möjligheter att ställa frågor, få svar och framföra synpunkter. Gå med i gruppen. För mer information kontakta Katarina Nyberg som är ansvarig för sidan. 


Medlemsavgift
Nu alla medlemmar i RGMV är det dags att betala medlemsavgiften för 2015. På årsmötet togs beslut om att avgiften skulle höjas till 150:- / år. Vi skickar inte ut inbetalningskort utan du sätter in avgiften på BG: 869-5900. Du skriver namn och din e-mailadress på avsändare. Du som ännu inte är medlem men vill bli det, gå in på www.rgmv.se medlemskap för registrering. OBS, har du bytt mailadress så maila till mig, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vänligen
Kassör, Eva Wennberg

 

RGMV Riksföreningen gode män vårdnadshavare

 

Bättre förutsättningar för gode män    

 

Nyhetsbrev nr. 10 2014

 Vem hjälper en god man
Efter ett förordnandet tar ÖF sin hand från den gode mannen som förväntas klara sig själv. Uteblivit juridiskt stöd,  handledning och de påfrestningar som följer uppdraget kan innebära gode män/vårdnadshavare inte orkar fortsätta utan avsäger sig fler åtaganden, andra kämpar på med ett många gånger omöjligt uppdrag vilket kan leda till utmattnings syndrom. 

 -Två år räckte för min del. Jag tog slut helt enkelt. (AA) 

-Det finns nog en del kommuner där man inte tar vara på gode män man redan har, trots det stora behovet. Jag har fått indikationer på det från flera håll. (KN) 

-Jag har tagit en paus nu, det känns bra att rå sig själv och att olika uppgifter inte väntar eller ska planeras. För fösta gången på, som det känns, evigheter.(JS) 

-Orken för dessa uppdrag börjar ta slut, 8 år är lång tid. (IE) 

-Jag är helt slut efter 3 år. Man ska vara till hands dygnet runt, årets alla dagar, blev utskälld efter att tagit semester 2 veckor utomlands, ringa runt till ställen där de aldrig svarar, 45 min i telefonköer, åka till möten hit och dit på tider andra bestämt, till polisen mitt i natten, kontrollera, påminna, rätta en massa fel.( LS) 

RGMV uppfattning är att ÖM ska se till att gode män vårdnadshavare får det stöd som kan behövas och ha i åtanke att de som åtagit sig uppdraget är medborgare som gör samhället en tjänst på ideell grund.


Så använder Migrationsverket språkanalyser i asylärenden
Språkanalyser är en av flera pusselbitar när man bedömer en persons asylansökan och kan vara av avgörande för beslutet i de fall ett ärende står och väger, men tyngdpunkten ligger alltid på  den asylsökandes egen berättelse vid den muntliga utredningen , säger Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket. 

Vid den information Migrationsverket gav 2014-11-12 angående språkanalyser i asylprövningen framgick även, att det är den asylsökande som har bevisbördan och ett ansvar för att bidra till utredningen genom att styrka sin identitet samt att lämna en sammanhängande trovärdig berättelse som kan bedömas som sannolik. Om den inte anses vara det kan Migrationsverket erbjuda en språkanalys, ett utlåtande om språk och dialekt ofta i kombination den sökandes kunskaper om sin hemort som kan styrka berättelsen.
Vidare framkom, att en majoritet av de asylsökande saknar pass eller andra identitetshandlingar men har genom en språkanalys möjlighet att styrka sin identitet och nationalitet vilket även kan ske till exempel genom vittnen eller sociala media. Migrationsverket tar också kontakt med aktuella länder i syfte att bekräfta den sökandes uppgifter.
Av objektivitetsskäl och då kompetens saknas inom MV anlitas företag som har specialkompetens vad avser språkanalyser.


 Barnkonventionen
Den 20 november fyllde barnkonventionen 25 år och 1990 lovade Sverige att följa barnkonventionen.Idag har alla länder i världen utom USA och Somalia anslutit sig till barnkonventionen. Sverige har lovat att det som står i barnkonventionen ska bli verklighet och regeringen har påbörjat arbetet med att inkorpurera  barnkonventionen i svensk lagstiftning , säger Åsa Regnér, barn-, äldre och jämnställdhetsminister.


RGMV erbjuder kommunerna hjälp med rekrytering och utbildning
Färdiga utbildningar, som tar sin utgångspunkt i SKLs webbaserade utbildning kommer att erbjudas ÖF i landets kommuner.Syftet med RGMVs åtgärd är att underlätta för, inte sällan underbemannande överförmyndare, som från och med årsskiftet har ansvar för att utbildningar för gode män anordnas.


 

Skolinspektionen har granskat utbildningen för nyanlända elever i årskurs 7-9
Granskningens två huvudsakliga frågeställningar är:

-Planeras, genomförs och anpassas undervisningen efter den nyanlända

 elevens förutsättningar och behov?

-Arbetar skolan för att ge eleven tillit till den egna förmågan, motivation

 och inflytande?
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/nyanlanda-2013/nyanlanda-rapport-03.pdf


RGMVs årsmöte
Vid årsmötet i Malmö valdes, enligt valberedningens förslag, Johnny Samuelsson, Lomma  till ordf. och Inger Dahl, Höganäs  till vice ordf. och enligt ett styrelsebeslut P-O Nygren, Karlsborg, till 2:e vice ordf. Eva Wennberg har valts till kassör och Catarina Reeves, Väddö, som  ledamot och Rebecka Jacobbson, Visselmyra, som suppleant. I övrigt är styrelsen intakt. Advokat Linn Öst Nori kvarstår som adjungerad ledamot och Bo Liström som revisor.


MV, Rättslig kommentar angående Europadomstolens dom i målet Tarakhel mot Schweiz, ansökan nr 29217/12
Målet i Europadomstolen har anhängiggjorts av en afghansk man, hanshustru och deras underåriga barn, som tillsammans rest in i Italien ochregistrerats som asylsökande. Efter en kort vistelse i Italien reste familjen vidare till Österrike och Schweiz. Schweiziska myndigheter beslutade att överföra familjen till Italien med stöd av Dublinförordningen och anförde att det saknades anledning att ifrågasätta att Italien inte levde upp till sina förpliktelser enligt internationell och europeisk rätt. Familjen vände sig då till Europadomstolen och åberopade att det förekom systematiska brister i det italienska asylsystemet och att de därför skulle behandlas i strid med artikel 3 i Europakonventionen. Vidare anförde de att familjen skulle splitt ras i strid med artikel 8 i Europakonventionen om de tvingades återvända till Italien. 

http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=33561


 

Se över socialtjänsten
Socialtjänsten kritiseras efter P1-programmet Kalibers granskning som visar att anmälningar om barn som far illa kan bli liggande utan att något händer. Utsatta barn riskerar att bli utan hjälp på grund av personalbrist på socialkontoren.

Fackförbunden Vision och akademikerförbundet SSR anser att hela socialtjänsten lider av ett systemfel. De kräver att regeringen agerar. Facken vill se någon form av nationell kommission som ser över resurserna till socialtjänsten och även hur den fungerar.

Gruppen ensamkommande flyktingbarn utgör en ökande och omfattande arbetsuppgift för socialtjänsten, en uppgift som kräver tid och kunnande. Även här märks stora brister i kommunerna till följd av för få socialsekreterare.

RGMVs erfarenhet är att det brister även i tillsynen. Ärenden som överklagas till IVO och JO hanteras långsamt, det kan gå mer än ett år utan att beslut har meddelats.


Verksamhet 2014-2015
Vid styrelsemötet den 18 november bestämdes att RGMVs verksamhet 2014-2015 ska inriktas mot att erbjuda kommunerna hjälp med utbildning och rekrytering av gode män. Vidare är nyanlända elevers utbildning en fråga som vi fortsätter att driva. God man-jourer är fortfarande aktuellt men bollen ligger nu hos ÖF och länsstyrelsen då Migrationsverket uttalat sitt stöd för god man-jourer. 

Vad gäller boende för ensamkommande så står RGMVs krav fast men med med tanke på rådande situation med platsbrist förhåller vi oss avvaktande. Ett brev kommer emellertid sändas till Socialdepartementet i frågan.


Rättsosäkert 
Den förhållandevis långsamma hanteringen av att förordna gode män till ensamkommande barn/unga kan möjligen förklaras av  underbemaning på ÖF, bristen på gode män och kanske även en rutinmässig handläggning. Oavsett orsaken är det inte acceptabelt, att en god man inte finns närvarande  för att ge stöd, bevaka rättigheter och bekräfta asylansökan när barn/unga registreras på ankomstenheten. Länsstyrelsen och ÖF måste ta ansvar för att mottagningen av ensamkommande barn/unga sker på ett rättssäkert sätt och inrätta god man-jourer.Möte med Migrationsverket
Vid ett möte i november samtalade RGMV med Migrationsverket om hur de arbetar med mottagningen i andra länder i samband med verkställighet av utvisningsbeslut. Mötet  hölls i en trevlig och konstruktiv anda. Frågan om en yrkesutbildning för barn/ungdomar som utvisas kom också upp och där hade vi en överensstämmande uppfattning liksom att vi ska ha en fortsatt kontakt.


Rättsosäkra språkanalyser
Företaget Sprakab är i blåsväder igen liksom Migrationsverket. Asylsökande bedöms av språkanalytiker som ljugit om sina meriter och begått brott och Migrationsverket kontroller av de företag de anlitar är bristfälliga.Asylsökandes framtid kan avgöras av vad de säger vid ett enda tillfälle, men inte enbart vad de säger utan också hur de säger det och hur det bedöms av anonyma och kanske inkompetenta analytiker.

FN:s flyktingorgan UNHCR har påtalat att språkanalyser i Sverige tillskrivs ett för stort bevisvärde. RGMV instämmer och förespråkar en utvidgad standardiserad kunskapskontroll. 

Men i de fall det framgår av utredningen, att den asylsökande kan ha varit bosatt på olika platser i hemlandet skall i stället skall barnperspektivet betonas.


Så försöker IS rekrytera svenskar via Facebook
Islamiska staten, IS, använder sociala medier för att komma i kontakt med sympatisörer och rekrytera nya soldater. Helt öppet på Facebook finns inlägg där IS-medlemmar, även svenska på plats i Irak och Syrien, för fram organisationens budskap och hyllar martyrer. För gode män/vårdnadshavare finns det anledning att vara uppmärksam på ungdomarna i övre tonåren och kanske verka för att anordna informationsmöten i samverkan med ÖF, socialtjänsten, boende m.fl för att informera ungdomarna i frågan.


Sista anvisningssteget ska utnyttjas meddelar Migrationsverket
Trots att antalet överenskomna asylplatser för ensamkommande barn/unga ständigt ökar räcker det inte till. Det innebär att samtliga kommuner i landet måste vara beredda att ta emot barn och ungaa, uttalar sig Ronnie Magnusson på Migrationsverket.


Brist på gode män
Kommunernas gode män räcker inte till när antalet ensamkommande barn/unga ökar kraftigt.Det blir längre väntetider och rättssäkerheten kan hotas. Det finns också en risk att gode män tar på sig alldeles för många uppdrag och en fara, att personer som bara vill tjäna pengar lockas till branschen. 

För ÖF, som redan idag i många fall har svårt att tillgodose behovet av gode män ökar kraven ytterligare med en ökad inströmning och på grund av den lagändring som träder i kraft från årsskiftet och innebär en skärpt lämplighetsprövning av dem som vill bli gode män och att ÖF inte får förordna gode män till fler uppdrag än de klarar av.


Medlemsavgift
Årsmötet bestämde att medlemsavgiften 2015 ska vara 150 kr. Allt arbete i RGMV sker på ideell grund och kostnader i samband med till exempel resor till möten betalas av styrelsemedlemmarna själva. Medlemsavgiften är ett viktigt ekonomiskt tillskott som underlättar arbetet med att skapa bättre förutsättningar för gode män/vårdnadshavare.


Skolinspektionens rapport till regeringen
Skolinspektionens rapport ”Från huvudmannen till klassrummet–tät styrkedja viktig för förbättrade kunskapsresultat” som publicerats under hösten är ingen uppmuntrande läsning för landets kommuner och inte heller för föräldrar, gode män och vårdnadshavare till ungdomar i den svenska skolan.

Vissa av Skolinspektionens granskningar gäller skolsituationen för elevgrupper som har särskilt stort behov av skolans stöd. som till exempel nyanlända och asylsökande elever. (om nyanlända elever som skall utvisas eller överföras sägs ingenting)

Vid dessa granskningar konstaterar Skolinspektionen, att eleverna ibland inte får någon utbildning överhuvud- taget, att undervisning inte ges i alla ämnen eller i rätt tidsomfattning. Ett annat område de uppmärksammat bristen på studiehand ledning på modersmål gör att även om eleverna har goda förkunskaper och en stark motivation att lyckas, finns risk för att eleverna inte får använda eller till och med förlorar tidigare kunskaper, konstaterar man. RGMV kan dessutom tillägga att det särskilda stöd elever har rätt till sällan eller aldrig tillämpas.Utbildningen generellt sätt ett misslyckande som innebär att ungdomar inte får en utbildning som leder till en anställning, däremot till ett utanförskap.


Olämpligt att vara erfaren och kunnig?
Som RGMV tidigare uppmärksammat händer det tyvärr att engagerade gode män/vårdnadshavare som har bestämda uppfattningar om saker och ting betraktas som besvärliga och förordnas inte för fler uppdrag i vissa kommuner.De kunskaper gode män/vårdnadshavare besitter ska självklart ses som en tillgång och anställda inom myndigheter, förvaltningar och organisationer får nog acceptera, att gode män/vårdnadshavare många gånger kan mer om frågor som rör asylsökande ungdomar, än de själva. Kunniga och engagerade gode män/vårdnadshavare är varken besvärliga eller olämpliga det är däremot enstaka tjänstemän och de personer som åtar sig uppdrag enbart för att tjäna pengar.


 Lämpliga och olämpliga  biträden i barnärenden
Ett nätverk sammansatt av UNHCR, Amnesty, Rådgivningsbyrån och Röda Korset arbetar med att få till en kompetenssäkring, särskilt i barnärenden, meddelar  advokat Linn Öst Nori, ordförande i nätverkets arbetsgrupp. 

-MV har nu klargjort att de inte kommer att införa något generellt minimikrav på kompetens varken i asylärenden i stort eller i barnärenden. MV avser dock att införa en registrering av särskild kompetens för biträden i specialärenden, såsom barnärenden.

MV ligger nu i dialog med arbetsgruppen (och med advokatsamfundet) som får möjlighet att komma med synpunkter bland annat på vad som ska räknas som särskild kompetens och hur denna ska redovisas.

Vissa av Migrationsverkets enheter har nu gått över från att förordna offentligt biträde i barnärenden "manuellt" till att förordna via systemet. Ännu finns inget gällande krav på särskild kompetens för biträden i barnärenden.(LÖN)

 Möte med Gränspolisen
RGMV besökte Gränspolisen i Malmö den sista oktober för att samtala om hur ensamkommande barn smugglas in i landet, barn i människohandel och hur de arbetar med utvisningar och överföringar. Vi blev väl mottagna av bland annat chefen för gränspolisen vid ett besök som var både lärorikt och intressant.

 

Redaktörer

Katarina Nyberg

Johnny Samuelsson

RGMV Riksföreningen gode män vårdnadshavare

Bättre förutsättningar för gode män/vårdnadshavare  Nyhetsbrev nr. 9 2014

fotboll 
 

Prövning av särskilt ömmande omständigheter
Den 1 juli 2014 ändrades utlänningslagen så att asylsökande barn ska kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter. Migrationsverket har nu tagit fram en metod i fyra steg för att pröva särskilt ömmande omständigheter i barns ärenden. Steg ett handlar om att handläggaren bör bedöma barnets hälsotillstånd och vårdbehov. Därefter bör handläggaren ta ställning till barnets anpassning i Sverige och anknytning till hemlandet. Steg tre innehåller en bedömning av barnets situation i hemlandet vid en eventuell utvisning. I det fjärde steget ska slutligen en sammantagen bedömning göras då omständigheterna som talar för tillstånd ska vägas mot omständigheter som talar mot. Tillvägagångssättet kan användas både när ett ärende prövas för första gången och när verket prövar om det finns anledning att stoppa en avvisning eller utvisning. Migrationsverkets rättsliga ställningstagande betonar att det handlar om olika bestämmelser i dessa två fall. Därför är det inte samma bedömning som ska göras och resultatet av den sammantagna bedömningen kan bli olika.

Hinder för verkställighet
Svår sjukdom och neuropsykiatriska funktionshinder ska kunna bedömas som verkställighetshinder även om barn/unga är transportbara och utvisningen inte innebär livsfara, Såväl svåra somatiska sjukdomar som psykiska funktionshinder ska betraktas som särskilt ömmande omständigheter, i synnerhet om de till karaktären är sådana att det finns ett personligt skyddsbehov.


Mål och riktlinjer för privata utförare

RGMV välkomnar den lagändring som gäller från och med den 1 januari 2015. Ändringen innebär att fullmäktige i kommunerna  inför varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för de privata utförare som driver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och regioner. Syftet är att kontrollen och insynen ska bli bättre. RGMV har tidigare framhållit,att när lagar och förordningar inte efterföljs av myndigheter och förvaltningar, eller tolkas på ett sådant sätt som lagstiftaren inte avsett, medför det problem. De som berörs i dessa fall är ensamkommande barn/unga och även de som finns runt barnet eller ungdomen, alltså både gode män och vårdnadshavare. 

http://www.skl.se/4.4b2bd6f9148a6b349f4b516a.html

Bör gode män/vårdnadshavare ha rätt till ersättning för uppgifter utom uppdraget?
Om ansvariga myndigheter, förvaltningar eller organisationer inte gör vad som åligger dem, ska då god/vårdnadshavare, som därav utför uppgifter som ligger utanför uppdraget ha rätt till ersättning? Detta kan exempelvis gälla efterforskning, återförening eller transporter. En god man/vårdnadshavare ska inte, på grund av myndigheters och förvaltningars bristande insatser, behöva ta på sig uppgifter som ligger utanför uppdraget. Om uppgifterna däremot utförs på frivillig basis och är lämpliga i sammanhanget, kan ett avtal ingås med berörd myndighet, förvaltning eller organisation avseende omfattningen och ersättningen som ska utgå. 


Påbyggnadsutbildning (FB 19 kap. 18 §)

Från i januari 2015 har överförmyndaren ansvar för att inte bara anordna en grundutbildning för gode män och förvaltare, utan även ansvar för påbyggnadsutbildning för att ställföreträdare ska ges särskild kompetens inom ett område. RGMV har i remissvar framfört nödvändigheten av påbyggnadsutbildning i samarbete med landets högskolor. Utbildningen ska omfatta valda delar inom beteendevetenskap och juridik men kan även handla om efterforskning och återförening, då det är en fråga som engagerar många gode män/vårdnadshavare. Påbyggnadsutbildningen kan organiseras som distansstudier och RGMV har erbjudit sig att vara rådgivande vid utformningen av utbildningarna och examinator.

Migrationsverket genomför förbättringar
Att skapa bättre service, och öka värdet av de kontakter som de sökande har med Migrationsverket är några av migrationsverkets uttalande mål. Migrationsverket genomför nu ett förändringsarbete vars resultat börjar märkas vid årsskiftet, enligt dem själva.Socialtjänstens ansvar för efterforskning och återförening

"Efter det att barnet eller den unge har fått uppehållstillstånd blir socialnämnden ansvarig för efterforskningen av familjemedlemmar till barnet, förutsatt att barnet är placerat inom socialtjänsten. För socialtjänsten gäller att när ett barn bereds vård i ett annat hem än det egna är utgångspunkten att barnet ska återförenas med föräldrarna så snart vårdbehovet har upphört. Socialnämnden har ansvar för att vården utformas så att den främjar barnets samhörighet med anhöriga t.ex. föräldrar, syskon och andra närstående samt kontakt med hemmiljön (6 kap. 1 § tredje stycket SoL)." Lagstöd för efterforskningsansvaret är alltså socialtjänstens generella ansvar för den som är placerad av socialtjänsten enligt 6 kap. 1 § SoL. 

Utifrån Barnkonventionen (se artikel 22 och CRC/GC/2005/67, punkt 81) måste Sverige som stat göra vad den kan för att spåra ensamkommande och separerade barns föräldrar. Det finns också ett EU-direktiv [24], som ålägger medlemsstaterna att anstränga sig för att försöka spåra ensamkommande barns familjer om de beviljats internationellt skydd (se artikel 31). Socialtjänsten måste också låta barnets bästa vara avgörande i ärenden och åtgärder som gäller barn (se 1 kap 2 § SoL)

Migrationsverkets ansvar för efterforskning
Migrationsverket skall så snart som möjligt försöka hitta familjemedlemmar till barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare och som omfattas av 1 § första stycket 1 och 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Förordning (2006:217).

 


Sex av tio rektorer ser svårigheter

Det är svårt för skolorna att individanpassa introduktionsprogrammen efter elevernas ofta stora stödbehov. Sex av tio rektorer uppger detta. Dessutom uppger mer än hälften avrektorerna att de sällan får tillräcklig information om elevernas bakgrund och förutsättningar, vilket en ny rapport från Skolverket visar. Avsikten med att i gymnasiereformen från 2011 ersätta det tidigare individuella programmet med fem nya introduktionsprogram är att skapa större tydlighet i alternativa studievägar, vilka överensstämmer med elevernas varierade behov. Rapporten visar att denna tydlighet ännu inte har uppnåtts.

Det introduktionsprogram som växer är språkintroduktion, som syftar till att hjälpa nyanlända ungdomar vidare i gymnasieskolan. En stor andel av eleverna avbryter dock studierna.  Att nyanlända elever har svårt att klara de teoretiskt inriktade studierna är inget nyhet för RGMV och inte heller för SCB, som i sin statistik påvisat detta under flera år. Varför Skolverket och utbildningsdepartementet inte beaktar dessa svårigheter i utformningen av utbildningen är ett oklart.


Skollagen har brister

Enligt den skollag som trädde i kraft den 1 juli 2013, och vad som i övrigt anges i Skolverkets råd och anvisningar, har ensamkommande barn/unga samma rättigheter till utbildning som svenska ungdomar. Lagen förespråkar teoretiska studier, likvärdighet och vikten av att nyanlända elever lär sig svenska. Dessvärre beaktas inte att flertalet av de barn och unga som söker asyl i Sverige är i åldern 15 till 18 år, och att omkring trettio procent av dem skall utvisas eller överföras till första asylland. Uppfattningen att det är nödvändigt för nyanlända elever att först läsa in minst åtta grundskoleämnen och lära sig svenska, tillsammans med andra nyanlända elever, innan de kan påbörja en praktisk yrkesutbildning utgör ett hinder för såväl integration som möjlighet att snabbt komma in på arbetsmarknaden och få en anställning. RGMV vill se en större flexibilitet i utbildningen, där hänsyn tas till individuella behov och att ensamkommande barn/unga får möjligheter att både tillägna sig språkkunskaper och praktiska färdigheter som snabbare kan leda till jobb.


Lagändringar inom skolan
Den förre regeringen efterlämnar lagändringar vilka träder i kraft 1 januari 2015 och som tyvärr inte på något avgörande vis kommer att förbättra den utbildning som erbjuds ungdomar. Lagändringen innebär att en bedömning ska göras av nyanlända elevers kunskaper och inom två månader ska de placeras i en lämplig årskurs och inom samma tid i en undervisningsgrupp.Om en nyanländ elev saknar tillräckliga kunskaper i svenska språket för att kunna följa och tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen ska han/hon delvis undervisas i förberedelseklass. En elevs undervisning i förberedelseklass i ett visst ämne ska avbrytas så snart eleven bedöms ha tillräckliga kunskaper för att kunna delta i den ordinarie undervisningen i ämnet. Undervisning i förberedelseklass ska inte få pågå längre än två år.


Moderskapsmål/Faderskapsmål
Anhöriginvandring har ökat markant under senare år och innebär vissa problem för ensamkommande barn/unga, som ansöker om registrering av relation och för myndigheter som ställs inför en ny situation. Anhöriga är oftast mödrar, och rutiner saknas för att handha ”modeskapsmål” på grund av att att Skatteverket inte godtar Migrationsverkets DNA-analys som tillräcklig grund. De kräver i stället ett beslut från tingsrätten för fastställande av relationen. För ensamkommande barn/unga innebär detta att de själva ska ansöka om stämning av sin vårdnadshavare och tingsrätten använder sig då av samma tillvägagångssätt som vid ett  faderskapsmål. Det skulle underlätta för barn/unga och deras vårdnadshavare om Skatteverket accepterade Migrationsverkets DNA-analys. Det skulle även underlätta för tingsrätten som då skulle kunna ägna sig åt andra ärenden.

Utbildning om barn i människohandel 

FN beräknar att cirka 1,2 miljoner barn varje år utsätts för människohandel, så kallad trafficking, som idag är den tredje största brottsliga verksamheten i världen, näst efter narkotika- och vapenhandel. Den världsomfattande handeln med barn och unga kan innebära att de som söker asyl i Sverige är i människohandel och utnyttjas för sexuella syften, arbete, stölder, tiggeri och narkotikahandel. Att vara uppmärksam på sådana omständigheter och ha en beredskap för att möta den problematiken är oerhört viktigt. Likaså bör en god man vara uppmärksam på att barn och unga kan tvingas till, tvångsäktenskap, könsstympning, omskärelse eller rekryteras som soldater i utlandet. RGMV anser att det finns en stor okunskap avseende dessa omständigheter och att behovet av utbildning i dessa frågor är stort.


Lagstiftning

Från och med årsskiftet gäller den tvångslagstiftning som i princip innebär att samtliga kommuner i landet blir skyldiga att ta emot barn/unga. Enligt Dublinförordningen gäller sedan 1 januari 2014 att ensamkommande barn/unga presumeras att få ett offentligt biträde vid handläggningen av deras ärende.


Vad händer under hösten?

I november träffar RGMV Migrationsverket för att samtala om verkställighet av barn/unga och mottagningen i hemlandet, alternativt första asylland. Vi hoppas även få möjlighet att möta utbildningsminister Gustav Fridolin för att presentera RGMV, vad vi gör och vad vi vill samt samtala om utbildning för ensamkommande barn/unga. Kanske kan vi äntligen få svar på varför de som skall utvisas eller tranfereras nödvändigtvis skall lära sig svenska och försöka läsa in grundskolans kursplan, i stället för att erbjudas en användbar yrkesutbildning.


Femtonåring från Eritrea placerades på boende för svagbegåvade

En ensamkommande asylsökande femtonårig flicka från Eritrea placerades av en kommun på ett HVB för flickor i åldern 13-21, med utvecklingsstörning, psykiatrisk och/neuropsykiatrisk problematik.  Detta skedde mot flickans och den gode mannens vilja. Flickan som inte hade någon problematik av det slaget och motsatte sig placeringen. Hon vidtog tillsammans med sin gode man åtgärder för att placeringen skulle upphöra och att hon i stället skulle placeras på ett HVB för ensamkommande barn och unga. Socialtjänsten och boendet vidhöll att placeringen var bra och anmälde den gode mannen för att vara besvärligt och ovillig till samarbete till överförmyndaren. 

Den gode mannen kontaktade RGMV som åtog sig att vara ombud och vid ett möte med flickan, socialtjänsten, huvudmannen för boendet, och den gode mannen kunde då konstatera att boendet lämnat felaktiga uppgifter om sin verksamhet till kommunen och att ingen hänsyn tagits till flickans vilja och gode mannens bestämmanderätt. Kommunen insåg att de handlat fel och redan samma dag kunde flickan flytta till ett HVB för ensamkommande och anmälningarna mot den gode mannen togs tillbaka. IVO kommer nu att granska varför boendet lämnat felaktiga uppgifter till kommunen och varför de tagit emot en ensamkommande asylsökande flicka, vilket de inte har tillstånd att göra. Dessutom ska de också granska varför socialnämnden i kommunen handlat som de gjort. Flickan är numera glad meddelar hennes gode man och personal på det nya boendet.


Flyktingar

Det är fortfarande bara fem länder, av EUs 28, som tar emot 75 % av det totala antalet asylsökande – Tyskland, Sverige, Storbritannien, Frankrike och Italien. Fler länder kunde göra mer och EU kunde ta emot fler som flyr för sina liv från Syrien och Eritrea för att nämna två länder. EU och medlemsstaterna kommer behöva fortsätta hjälpa Turkiet, Libanon och Jordanien dit den största andelen flyktingar från Syrien finns. Det är skamligt att bara hälften av EU:s 28 medlemsländer tar emot kvotflyktingar. Alla borde hjälpa till. Färre behöver riskera sina liv i skakiga båtar om det erbjöds fler lagliga säkra vägar in i Europa för flyktingar. (Cecilia Malmgren)

Asylprocessen påbörjas utan en god man
Trots att en god man enligt lag skall bistå barn/unga med asylansökan och bekräfta den påbörjas asylprocessen rutinmässigt utan en god man är närvarande vid registreringstillfället på Migrationsverkets ankomstenhet. Det får till följd att asylsökande barn/unga i en utsatt situation inte får det stöd som kan anses behövas och att ingen bevakar deras rättigheter. Migrationsverket ser positivt på en god man-jour men ÖF har hittills inte vidtagit några  åtgärder för att asylsökande ensamkommande barn/unga ska få den hjälp som kan behövas och en god man som bevakar deras rättigheter på ankomstenheten.Förändringar i FB försvårar för olämpliga och oseriösa personer att bli gode män vårdnadshavare

Under en följd av år har överförmyndarna i landets kommuner på grund av gällande lagstiftning, avsaknad av ett nationellt register och bristfälliga tillsyner förordnat oseriösa personer som åtagit sig ett orimligt antal uppdrag i olika kommuner. Inte av intresse för barn/unga men för att tjäna pengar. Det har inneburit att den lagstiftning som finns för att samhället ska kunna bistå de som är i en utsatt situation inte efterföljts., nödvändig hjälp har uteblivit och barn och ungas rättigheter har inte blivit tillgodosedda. För flertalet gode män är uppdraget ideellt och man åtar sig kanske ett eller ett par uppdrag för att göra sin plikt som medborgare, för andra har det blivit ett ”arbete” och man åtar sig tio-femton uppdrag i de flesta fall på seriös grund. Nu blir det genom ned nya lagstiftningen ÖF som i första hand får avgöra hur många uppdrag en god man klarar av och som kan förordnas.

Lagändringen innebär förbättringar men ger inte ÖF möjlighet att samköra uppgifter med andra myndigheter. Den  lagstiftning som träder i kraft 1 januari 2015 innebär att ÖF

 -kan ta i beaktande hur en lämplighetsprövningen görs genom att vara aktiv i efterforskning och genom kontroller i belastningsregister, hos Kronogogden samt ta referenser

 -anhöriga ska genomgå samma noggranna kontroller som för andra tilltänkta ställföreträdare 

 -ta i beaktande hur många uppdrag den tilltänkte ställföreträdaren har, bl.a. genom att begära upplysningar från denne 

 -lägre krav ska inte ställs på anhöriga eller den  som den enskilde själv föreslagit som ställföreträdare 

-om den tilltänkte ställföreträdaren är lämplig i ett aktuell ärende.


Redaktörer
Johnny Samuelsson Karin Senter Ilva Edvinsson

RGMV

Bättre förutsättningar för gode män vårdnadshavare


Nyhetsbrev nr 8 2014

 
 


Ekonomiskt bistånd enligt sociltjänstlagen för flygbiljetter
Kammarrätten i Göteborg har den 25 juni 2014 beslutat att en somalisk kvinna kan få ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen för flygbiljetter till sig och sina fyra barn som hon skulle hämta i Etiopien. Kostnaden för flygbiljetter till henne och barnen var 21000 kr som inte ansågs oskäligt högt. Domen innebär att det alltid går att pröva, att söka bistånd enligt socialtjänstlagen hos sin socialförvaltning då man ska hämta sina barn. Mål nr. 6691-13, Kammarrätten i Göteborg, avd. 3 som beslutat i målet
.


Bättre förutsättningar för gode män 
Tidigare migrationsministern Tobias Billström har genom olika initiativ förbättrat förutsättningarna för gode män. Den 1 januari 2014 träder en del lagändringar i kraft som i väsentliga delar övensstämmer med det remissvar RGMV lämnat och bland annat innebär:


-
en skärpt kontroll av de som utses till ställföreträdare, vilka ska vara kvalificerade och lämpliga, bland annat genom ökad kontroll av belastningsregistret 


-att en god man eller förvaltare inte ska utses för fler uppdrag än personen klarar av 

-att överförmyndaren ska ansvara för att gode män och förvaltare erbjuds den utbildning som behövs. (utbildningen för gode män blir frivillig men å andra sidan ska överförmyndaren förordna personer som är lämpliga vilket man inte anses vara  inte är utan utbildning, red.anm)


-att den som den enskilde önskar bli företrädd av ska utses till ställföreträdare, om personen är lämplig och vill åta sig uppdraget.


-att gode män och förvaltare ska ges en lagreglerad rätt att kunna lämna sitt uppdrag trots att någon ersättare ännu inte har utsetts, till exempel vid hot eller våld och 


-att överförmyndaren ska bistå tingsrätten med att inhämta underlag i ställföreträdarskapsärenden. 


Dessutom åläggs Länsstyrelsen att  framställa statistik som bland annat ger en bild av hur många personer i Sverige som har god man eller förvaltare och Överförmyndaren ska bistå tingsrätten med att inhämta underlag i ärenden som rör ställförträdarskap.


Men redan från den 1 september 2014 gäller ändringarna i offentlighets-och sekretsslagen vad avser uppgifter om ensamkommande barn och unga dels i 32 kap. 4-5 §§, dels 36 kap. 1 §.

Rädda Barnen anordnade seminarium i Europahuset
Syftet med seminariet var att samla aktörer på olika nivåer som arbetar med frågor som rör ensamkommande barn i Sverige och på europeisk nivå för att diskutera gemensamma utmaningar, goda exempel och förbättringsområden på kommunal, nationell och europeisk nivå. RGMV medverkade genom, att bland annat betona vikten av att endast lämpliga biträden ska förordnas i barnärenden och att  en god man alltid skall närvara när ensamkommande barn/unga registreras vid ankomstenenheten.Migration i projektform
RGMV deltog i ett seminarium om resultat och erfarenheter från EU finansierade utvecklingsprojekt den 18 september i Malmö.


Konferens om etablering av nyanlända på landsbygden
Länstyrelsen i Uppsala anordnade den 30 september en konferens om etablering på landsbygden där olika projekt redovisades dock utan bäring på ensamkommande barn/unga.


Vad händer under hösten
Förutom ett intressant årsmöte besöker RGMV den 1 november Gränspolisen i Malmö för att informera sig om hur de arbetar med bland annat verkställighet av avvisningar och transfereringar av ensamkommande barn/unga. Senare under hösten planeras ett möte med Migrationsverket angående frågor om utvisningar och mottagande i hemländer.

Därutöver fortsätter arbetet med, att möjliggöra för nyanlända elever, att redan vid skolstarten påbörja hantverksutbildningar och att undersöka hur kommunerna disponerar skolpeng och ersättningar från Migrationsverket för nyanlända elever.

Påminnelse
Motioner och förslag till styrelse ska ha kommit RGMV tillhanda senast den den 15 oktober 2014. OBS anmäl i förväg om du avser att närvara. Info www.rgmv.se


En god man/vårdnadshavare kan lämna ut asylutredningen till socialsekreteraren
Det är inte alltid tillräckligt att en god man enbart själv samtycker om en socialsekreterare  vill ta del av asylutredningen. Sekretess till skydd för barn och unga kan i princip endast efterges av dem själva. Under förutsättning att barn och unga är i stånd, att ge uttryck för sin mening i sekretessfrågan, förstår innebörden av att  socialsekreteraren får ta del av asylutredningen kan en god man utlämna valda delar av en asylansökan eller i sin helhet till socialsekreteraren om åtgärden kan anses vara för barn och ungas bästa. 


Bidrag för att hälsa på mamma i Iran
En 17- årig pojke med uppehållstillstånd levde sedan två år i Sverige utan sin familj efter att ha flytt från Afghanistan. Pojken ansökte om ekonomiskt bistånd enligt SoL med 4 045 kr för en umgängesresa till Iran för att träffa sin mor. Socialnämnden avslog ansökan med motivering att man inte kunde garantera den unges säkerhet i samband med vistelsen i Iran och att resan inte var nödvändig för att tillförsäkra individen en skälig levnadsnivå. Dessutom kunde behovet tillgodoses av pojken själv genom egna medel. Pojken överklagade beslutet och anförde bl. a. att efter att ha flytt under mycket svåra förhållanden är det oerhört viktigt att återknyta till sin familj för sin psykiska hälsa och känslomässiga utveckling. Han hade inte resurser till resan och hans mor inga möjligheter att resa till Sverige. Förvaltningsrätten biföll överklagandet och förklarade att pojken hade rätt till 4 045 kr i ekonomiskt bistånd för en umgängesresa till Iran.

Socialnämnden överklagade domen
Kammarrätten avslog överklagandet och anförde bl. a. att barn har behov av umgänge med sina föräldrar och att en nära och god kontakt mellan barn och föräldrar oftast är en viktig förutsättning för att barnet ska kunna utvecklas väl och på sikt kunna återförenas med sina föräldrar. Vidare anförde kammarrätten att pojkens rätt till extra tillägg till studiemedel inte bör beaktas vid bedömningen av behovet av bistånd. Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2012-1885, meddelad 2012-10-10.


Avgående utbildningsminister Jan Björklund (fp) lyckades inte  med att erbjuda ensamkommande barn/unga en ändamålsenlig utbildning kan..


Ibrahim Baylan (s)eller Gustav Fridolin (mp) göra det?


Redaktörer 

Johnny Samuelsson
Katarina Nyberg
 

RGMV

Bättre förutsättningar för gode män vårdnadshavare


Nyhetsbrev nr 8 2014

 
 


Ekonomiskt bistånd enligt sociltjänstlagen för flygbiljetter
Kammarrätten i Göteborg har den 25 juni 2014 beslutat att en somalisk kvinna kan få ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen för flygbiljetter till sig och sina fyra barn som hon skulle hämta i Etiopien. Kostnaden för flygbiljetter till henne och barnen var 21000 kr som inte ansågs oskäligt högt. Domen innebär att det alltid går att pröva, att söka bistånd enligt socialtjänstlagen hos sin socialförvaltning då man ska hämta sina barn. Mål nr. 6691-13, Kammarrätten i Göteborg, avd. 3 som beslutat i målet.


Bättre förutsättningar för gode män

Tidigare migrtionsministern Tobias Billström har genom olika initiativ förbättrat förutsättningarna för gode män. Den 1 januari 2014 träder en del lagändringar i kraft som i väsentliga delar övensstämmer med det remissvar RGMV lämnat och bland annat innebär:


-
en skärpt kontroll av de som utses till ställföreträdare, vilka ska vara kvalificerade och lämpliga, bland annat genom ökad kontroll av belastningsregistret 


-att en god man eller förvaltare inte ska utses för fler uppdrag än personen klarar av 

-att överförmyndaren ska ansvara för att gode män och förvaltare erbjuds den utbildning som behövs. (utbildningen för gode män blir frivillig men å andra sidan ska överförmyndaren förordna personer som är lämpliga vilket man inte anses vara  inte är utan utbildning, red.anm)


-att den som den enskilde önskar bli företrädd av ska utses till ställföreträdare, om personen är lämplig och vill åta sig uppdraget.


-att gode män och förvaltare ska ges en lagreglerad rätt att kunna lämna sitt uppdrag trots att någon ersättare ännu inte har utsetts, till exempel vid hot eller våld och 


-att överförmyndaren ska bistå tingsrätten med att inhämta underlag i ställföreträdarskapsärenden. 


Dessutom åläggs Länsstyrelsen att  framställa statistik som bland annat ger en bild av hur många personer i Sverige som har god man eller förvaltare och Överförmyndaren ska bistå tingsrätten med att inhämta underlag i ärenden som rör ställförträdarskap.


Men redan från den 1 september 2014 gäller ändringarna i offentlighets-och sekretsslagen vad avser uppgifter om ensamkommande barn och unga dels i 32 kap. 4-5 §§, dels 36 kap. 1 §.Rädda Barnen anordnade seminarium i Europahuset

Syftet med seminariet var att samla aktörer på olika nivåer som arbetar med frågor som rör ensamkommande barn i Sverige och på europeisk nivå för att diskutera gemensamma utmaningar, goda exempel och förbättringsområden på kommunal, nationell och europeisk nivå. RGMV medverkade genom, att bland annat betona vikten av att endast lämpliga biträden ska förordnas i barnärenden och att  en god man alltid skall närvara när ensamkommande barn/unga registreras vid ankomstenenheten.

Migration i projektform

RGMV deltog i ett seminarium om resultat och erfarenheter från EU finansierade utvecklingsprojekt den 18 september i Malmö.

Konferens om etablering av nyanlända på landsbygden

Länstyrelsen i Uppsala anordnade den 30 september en konferens om etablering på landsbygden där olika projekt redovisades dock utan bäring på ensamkommande barn/unga.

Vad händer under hösten

Förutom ett intressant årsmöte besöker RGMV den 1 november Gränspolisen i Malmö för att informera sig om hur de arbetar med bland annat verkställighet av avvisningar och transfereringar av ensamkommande barn/unga. Senare under hösten planeras ett möte med Migrationsverket angående frågor om utvisningar och mottagande i hemländer.
Därutöver fortsätter arbetet med, att möjliggöra för nyanlända elever, att redan vid skolstarten påbörja hantverksutbildningar och att undersöka hur kommunerna disponerar skolpeng och ersättningar från Migrationsverket för nyanlända elever.

Påminnelse

Motioner och förslag till styrelse ska ha kommit RGMV tillhanda senast den den 15 oktober 2014. OBS anmäl i förväg om du avser att närvara. Info www.rgmv.se

En god man/vårdnadshavare kan lämna ut asylutredningen till socialsekreteraren

Det är inte alltid tillräckligt att en god man enbart själv samtycker om en socialsekreterare  vill ta del av asylutredningen. Sekretess till skydd för barn och unga kan i princip endast efterges av dem själva. Under förutsättning att barn och unga är i stånd, att ge uttryck för sin mening i sekretessfrågan, förstår innebörden av att  socialsekreteraren får ta del av asylutredningen kan en god man utlämna valda delar av en asylansökan eller i sin helhet till socialsekreteraren om åtgärden kan anses vara för barn och ungas bästa. 

Bidrag för att hälsa på mamma i Iran

En 17- årig pojke med uppehållstillstånd levde sedan två år i Sverige utan sin familj efter att ha flytt från Afghanistan. Pojken ansökte om ekonomiskt bistånd enligt SoL med 4 045 kr för en umgängesresa till Iran för att träffa sin mor. Socialnämnden avslog ansökan med motivering att man inte kunde garantera den unges säkerhet i samband med vistelsen i Iran och att resan inte var nödvändig för att tillförsäkra individen en skälig levnadsnivå. Dessutom kunde behovet tillgodoses av pojken själv genom egna medel. Pojken överklagade beslutet och anförde bl. a. att efter att ha flytt under mycket svåra förhållanden är det oerhört viktigt att återknyta till sin familj för sin psykiska hälsa och känslomässiga utveckling. Han hade inte resurser till resan och hans mor inga möjligheter att resa till Sverige. Förvaltningsrätten biföll överklagandet och förklarade att pojken hade rätt till 4 045 kr i ekonomiskt bistånd för en umgängesresa till Iran.
Socialnämnden överklagade domen
Kammarrätten avslog överklagandet och anförde bl. a. att barn har behov av umgänge med sina föräldrar och att en nära och god kontakt mellan barn och föräldrar oftast är en viktig förutsättning för att barnet ska kunna utvecklas väl och på sikt kunna återförenas med sina föräldrar. Vidare anförde kammarrätten att pojkens rätt till extra tillägg till studiemedel inte bör beaktas vid bedömningen av behovet av bistånd. Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2012-1885, meddelad 2012-10-10.

Avgående utbildningsminister Jan Björklund (fp) lyckades inte  med att erbjuda ensamkommande barn/unga en ändamålsenlig utbildning kan..


Ibrahim Baylan (s)eller Gustav Fridolin (mp) göra det?


Redaktörer 

Johnny Samuelsson
Katarina Nyberg 

RGMV Riksföreningen gode män vårdnadshavare

Bättre förutsättningar för gode män   Nyhetsbrev nr 7 2014

 

RGMV håller årsmöte i Malmö den 1 november 2014
Information angående årsmötet skickas till alla medlemmar inom kort men redan nu går det bra: att med E-post lämna motioner som rör RGMVs fortsatta verksamhet till P-O Nygren E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. samt Ilva Edvinsson Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 


 

 

Kraftig ökning av ensamkommande barn och unga
Av Migrationsverkets senaste prognos från i juli framgår, att antalet ensamkommande barn och unga ökar kraftigt från cirka 3800 2013 till 6 500 per år under 2014 och 2015. För berörda myndigheter, landsting, organisationer och förvaltningar innebär det en ökad belastning och för gode män vårdnadshavare  att Migrationsverkets redan långa handläggningstid i ett asylärende, 143 dagar, kan bli betydligt längre liksom rättsliga instansers handläggning av överklaganden.  Samarbetet med socialtjänsten kan komma att försvåras och brådskande åtgärder fördröjs eller riskerar att utebli helt. Överförmyndarna kan få svårt att förordna gode män i den omfattning som krävs och oseriösa gode män, som redan idag har ett orimligt stort antal uppdrag, kan komma att få ännu fler vilket innebär, att barn och unga inte får den hjälp de behöver eller sina rättigheter tillgodosedda.

 

 


 

 

Fler kommunplatser behövs för ensamkommande asylsökande barn och unga
I år och 2015 behövs 3200 platser för ensamkommande barn och unga, uppger Migrationsverket. Det är en fördubbling jämfört med antalet platser i nuvarande överenskommelser. Det är troligt att kommuner, andra anordnare av HVB och familjehem sannolikt utökar verksamheten med flera boenden och/eller  begär att få  placera fler barn och unga i samma rum. För IVO blr en konsekvens att flera tillsyner behöver göras dessutom ta ställning till ett utökat antal barn och unga på befintliga boenden.

 


 

 

Gå med i RGMVs facebook grupp
Nu finns RGMV på facebook. Gå med i gruppen och diskutera god man frågor, följ vad som händer och vad andra tycker. 

 


 

 

Neuropsykiatriska funktionshinder 
Aspergers syndrom, autism och ADHD förknippas vanligtvis inte med ensamkommande barn och unga men är förekommande. För en lekman kan neuropsykiatriska funktionshinder vara svåra att upptäcka vilket kan innebära negativa följder för barn och unga inte minst vad avser asylprocessen. Överförmyndarnämnden i Hedemora/Avesta anordnar den 6/9 2014  en utbildning om olika diagnoser och hur  gode män vårdnadshavare kan upptäcka om barn och unga har neuropsykiatriska svårigheter. 

 

 


 

 

Persona non grata
Det händer tyvärr att engagerade gode män/vårdnadshavare som har en annan uppfattning än personal inom socialtjänst, skola, boende eller överförmyndare om vad som anses kan vara barn och ungas bästa betraktas som besvärliga och inte kan vara säkra på fler uppdrag.  Det är olyckligt och oacceptabelt, att okunnighet om en god mans ansvar och de befogenheter som följer uppdraget kan få sådana konsekvenser.

 


 

 

BBIC (utredning enligt  11 kap. 1 § SoL)
Alla unga i åldern 11-19 år som kommer i kontakt med socialtjänsten skall utredas och oavsett om de bor i Malmö, Skara, Umeå eller kommer från Kabul, Asmara, Mogadishu tillämpas samma utredning BBIC  (Barnets behov i centrum.) Förutsatt att de vård-och genomförandeplaner som upprättas tar hänsyn till barn och ungas  faktiska situation är BBIC  bra och en möjlighet för gode män vårdnadshavare, att påverka  och ställa krav på skola, socialtjänst, HVB och familjehem.

De vård-och genomförandeplaner som upprättas av socialtjänsten är  juridiska handlingar och finns det betänkligheter till innehållet bör gode män inte godkänna utredningen med sin namnteckning.

  


 

 

FARR
Kampanjen Asylrätt 2014 och Flyktinggruppernas riksråd FARR bjuder i samarbete med Sensus in till en seminariedagar 30-31 augusti om flyktingfrågor och migrationspolitik. Kom och lyssna på panelsamtal och diskutera migrationspolitik med andra deltagare! Paneldebatterna börjar kl 11, men det går att komma och mingla från kl 10. Plats: Medborgarhuset i Stockholm.

 


 

 

Lagändringar
Riksdagen antog den 26 juni förslagen i prop. 2013/14:225, Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. RGMV konstaterar att många av de förslag och synpunkter vi som remissinstans lämnat, nu blir lag.

De flesta lagförslagen träder i kraft den 1 januari 2015 och kommer att uppmärksammas i nyhetsbrev och på www.rgmv.se. Men redan från den 1 september 2014 gäller ändringarna i offentlighets- och sekretsslagen vad avser uppgifter om ensamkommande barn dels i 32 kap. 4-5 §§, dels 36 kap. 1 §.

 


 

 

Ensamkommande barn och unga
Frågor om folkbokföring och familjerättsliga förhållanden, d.v.s. i de fall ensamkommande barn och ungas familj kommer till Sverige, besvaras av Skatteverkets huvudkontor, rättsavdelningen (www.skatteverket.se). Där finns rättsliga specialister som sannolikt kan svara på era frågor.

 


 

 

Redaktörer

Johnny Samuelsson/Katarina Nyberg

 


RGMV riksföreningen gode män vårdnadshavare

Nyhetsbrev nr 6 2014
Bättre förutsättningar för gode män

 
 

 

 

Trevlig sommar önskar RGMV alla medlemmar och läsare av nyhetsbrevet. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av augusti 2014.

Årsmöte
Vid styrelsemötet den 27 juni bestämdes att årsmötet skall äga rum i Malmö i mitten av september 2014.


Valberedning

Du som är intresserad av att aktivt delta i RGMVs arbete har möjlighet att till exempel ingå i valberedningen. Kontakta någon i styrelsen för mer information.

Bemötandeombudsman
på Migrationsverket

Marina Bengtsson tar emot och utreder synpunkter eller klagomål från sökande, hon arbetar också med att utbilda verkets personal. Hon besvarar däremot inte frågor om prövning, beslut eller överklagan i enskilda ärenden. Sådana frågor besvaras av Migrationsverkets kundtjänst.

Bemötandeombudsmannen har också kontakt med frivilligorganisationer, offentliga ombud, gode män och andra representanter för de sökande.(EW)

Afghanska identitetshandlingar har lågt bevisvärde

Barn och unga  från Afghanistan som fått avslag på sin asylansökan men har ett anställningserbjudande och vill återvända till Sverige  för att arbeta måste ha sina identitetshandlingar i ordning. Det är långt ifrån  säkert att ett pass utfärdat av afghanska ambassader i Sollentuna eller Oslo gäller som styrkt identitet då de ambassaderna inte har kontakt med Ambassaden i Kabul och det nationella  befolkningsregistret där. Afghanska identitetshandlingar anses av Migrationsverket ha lågt bevisvärde  eftersom det förkommer förfalskningar och kontrollerna inte anses tllräckligt tillförlitliga. (EW)

DNA test godtas inte av Skatteverket som identifiering av anhörig, endast födelsebevis 

Följande samtal utspelade sig mellan mig f.d god man vårdnadshavare och skatteverket med anledning av ett brev där man förklarade att "min" pojke inte räknades som sin mors son.

Jag: Ni har skickat ett brev till N att hon inte är mor till M?
SV: Ja, det saknas födelsebevis.
Jag: Men man har ju tagit DNA-test på M och N.
SV: Ja, men vi godtar inte DNA-test.
Jag: Då måste ni vara de enda i världen som inte godtar DNA-test! Men om vi köper ett födelsebevis i Afghanistan, för det går att köpa ett sådant där?
SV: Ja, det går bra.
Jag: Ett falskt papper går bra, men inte DNA-test?
SV: Ja, vi måste ha ett papper och jag tvivlar på att Migrationsverket vill ge oss något.

Där gav jag upp. Nu har ett papper med DNA-resultat från migrationsverket skickats till Skatteverket. De vill ju ha ett papper och det har de fått nu. Vi väntar med spänning på svaret. (ID)

Hur ser rättssäkerheten ut för ensamkommande barn och unga?

Vi som gode män vårdnadshavare ska bevaka barn och ungas rättigheter. Det kan innebära att beslut ska överklagas eller att gå vidare med anmälningar till framför allt JO eller IVO. 

Sådana anmälningar har en väldigt lång handläggningstid. Jag har själv erfarenhet av ett ärende till socialstyrelsen, numera IVO, som gjordes i juni 2012, alltså för två år sedan. Vi som gjorde anmälan har fortfarande inte fått något svar. Nu blir den unge myndig och alla omständigheter är förändrade. 

Ett annat ärende anmäldes till JO för nästan ett år sedan. Inget svar har kommit än.

Vad man skulle vilja veta är om alla ärenden hos IVO och JO har så lång handläggningstid. Hur ser det ut i statistiken beträffande ensamkommande flyktingbarn? Ur rättssäkerhetssynpunkt behöver handläggningen av ärenden tidsbegränsas. Kanske i två steg, en första bedömning av ärendet inom viss tid och prioritet. Nästa steg beslut inom en viss tid. Om myndigheterna ifråga är underbemannade så måste det rättas till för att demokratin ska fungera för alla. (KN)

IVO inspektion

Det HVB boendet där jag har mina ungdomar hade besök av IVO förra veckan och flera brister påpekades med krav på att de snabbt skulle åtgärdas. 

- Alldeles för många ungdomar på boendet, 35 st (eller om det är fler)

- Flera ungdomar måste dela rum, vilket inte accepteras av IVO
(Boendet nya chefer förklarar att så är det inte på våra andra boenden) Hmmm, tänker jag.

Cheferna förklarar att man söker ett alternativt boende men något sådant är inte klart på långa vägar, idag finns det inget konkret förslag.

Man jobbar inte heller aktivt för att hitta lägenheter till de som ska flytta ut, tiden bara går och de tror tydligen, att allt ska lösa sig av sig självt

Personalstyrkan är ny, outbildad och för få. Deras nya schema är helt förkastligt

Många av ordinarie personal har sjukskrivit sig på grund av arbetsmiljöproblem, så det kommer tyvärr inte att finnas ordinarie personal på boendet. Cheferna raggar också de ungdomar som bott där tidigare som personal, vilket absolut inte är bra, eftersom de saknar utbildningoch många av dom har faktiskt prickar i brottsregistret , men det bryr man sig tydligen inte om längre.

Nu måste jag rusa, börjar jobba om 20 minuter. (IE)

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande som blivit myndiga

Om socialtjänstens ansvar för ensamkommande som blivit myndiga finns att läsa i Meddelandeblad, utgivet av Socialstyrelsen juni 2009.

Information, Socialstyrelsen. Annika Öquist, utredare: 075-2473595 Marit Birk, jurist 075-2473874 (EW)

RGMV kritisk mot långa handläggningstider och ineffektiv tillsyn

När lagar och förordningar inte efterföljs av myndigheter och förvaltningar eller tolkas på ett sådant sätt som lagstiftaren inte avsett innebär det stora problem för gode män vårdnadshavare. Ännu allvarligare är det när de myndigheter som har ett tillsynsansvar trots regeringens instruktioner inte utvecklat fungerande tillsyner och rimliga handläggningstider för att tillse att vad riksdagen och regering bestämt efterföljs.

Orimligt långa handläggningstider är utmärkande för myndigheter och förvaltningars handläggning och inte minst gäller det myndigheter med tillsynsansvar.

Anmälningar som görs för påtala missförhållanden och i syfte att få rättelse handläggs under så lång tid, att omyndiga hinner bli myndiga och de omständigheter som föranlett anmälan kvarstår utan åtgärder. 
Anmälningar om felaktigheter som inte prövas inom rimlig tid är oacceptabelt och särskilt allvarligt är det när det gäller ensamkommande barn och unga i en utsatt situation. 

"Ensamkommande barn - lokalt och regionalt utvecklingsstöd"

Ett omfattande projekt "Ensamkommande barn - lokalt och regionalt utvecklingsstöd" har avslutats efter 2 1/2 år. Projektet   har drivits i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, Migrationsverket, Länsstyrelserna och Socialstyrelsen med stöd av Europeiska flyktingfonden. Två intressanta rapporter har publicerats:

"Röster från ensamkommande barn" och  "Utvecklingsarbete för ensamkommande barn". Dessuom har en utbildning för gode män tagits fram där RGMV glädjande nog getts tillfälle att medveka med föslag och synpunkter.

Bägge rapporterna och utbildningen kan laddas ner från SKLs hemsida: ensamkommandebarn.skl.se. (OA)

Medlemsavgift

Tyvärr är det fortfarande ett antal medlemmar som inte betalat medlemsavgiften för 2014.Medlemsavgiften, 100 kronor,   betalas in på bankgiro 869-5900. Ange ditt namn och 2014 på inbetalningen.

 

Redaktör

Johnny Samuelsson

 
 

RGMV  

Nyhetsbrev nr 5 2014

Bättre förutsättninga för gode män  vårdnadshavare

 
 

 

Migrationsverket positivt till god man-jour

Migrationsverket ser positivt på RGMVs förslag att  upprätta god man-jourer i landets kommuner. Nu är det upp till förmyndarna i landets kommuner och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att organisera och upprätta  förteckningar  över de gode män som är intresserade och lämpliga att ingå i en god man-jour.

 

Åtgärder behövs för bättre socialtjänst

Den sociala barn- och ungdomsvården ifrågasätts genom två aktuella fall där barn avlidit. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tagit fram en modell för hur landets kommuner kan göra bättre analyser av de risker som finns i verksamheterna. 

RGMV välkomnar SKLs initiativ då gode män/vårdnadshavare alltför ofta  erfar att de beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande, långt ifrån alltid är det.

 

Österlens folkhögskola i Tomelilla har HVB-hem
Österlens Folkhögskolas HVB-hem riktar sig till ensamkommande pojkar med permanent uppehållstillstånd. Åldersspannet är från 16 till och med 19 år. Att studera på folkhögskola är ett bra alternativ till de traditionella utbildningsvägarna som gymnasieskola och Komvux.

 

Olämpliga biträden i barnärenden
MV förordnar inte alltid biträden som håller måttet vilket äventyrar rättssäkerheten och orsakar problem för barn och unga och därmed för gode män. RGMV har vid två möten med Migrationsverket ifrågasatt det databaserade system som infördes 2013. Systemet har även kritiserats internt och av verksamma jurister, eftersom det innebär att olämpliga biträden förordnas i barnärenden.

 

Rätten till studiehandledning på modersmålet

”En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det”, framgår av både Skolförordningen och Gymnasieförordningen. Men studiehandledning på modersmålet har visat sig vara en allt för stor utmaning för kommuner och skolor i landet.
RGMVs uppfattning är att nyanlända elever har rätt att studera alla ämnen och få studiehandledning på sitt eget språk. De ska inte behöva vänta tills de lärt dig svenska för att fortsätta utveckla sina kunskaper. De ska även ges möjlighet till en hantverksinrktad yrkesutbildning redan då studierna påbörjas.

 

Barnombudsman
Regeringen har beslutat att förlänga Fredrik Malmbergs förordnande som barnombudsman med tre år. Fredrik Malmberg tillträdde i november 2008.

Det känns väldigt kul att få fortsätta eftersom det är mycket stora saker på gång, säger Fredrik Malmberg. Nästa år granskas Sverige av FNs barnrättskommitté. Och just nu tittar en utredning på om barnkonventionen ska bli svensk lag.

 

Långa handläggningstider i asylärenden 

MV:s handläggningstider i barnärenden var i maj 140 dagar vilket är en väsentlig ökning jämfört med 2013 då den var 90 dagar. Det rekordstora antalet ensamkommande asylsökande barn och unga som enligt MVs prognoser väntas under 2014 innerbär att handläggningstiden sannolikt förlängs ytterligare. Långa väntetider ökar trycket på en redan hårt belastad  Barn-och ungdomspsykiatri och gör uppdraget för gode män svårare.

 

Datorspel på HVB

En studie vid Stockholms universitet visar att våldsspel påverkar kroppens fysiska system på ett sätt som spel utan våld inte gör. Att spela mycket våldsamma dataspel kan därför på sikt leda till fysisk och känslomässig ”avtrubbning”, enligt studien. Vilka spel som är tillgängliga på boenden för ensamkommande barn och unga är oklart liksom personalens inställning till våldsamma dataspel.

 

Barn i människohandel

Europarådet riktar kritik mot Sverige för att inte ha gjort tillräckligt för att bekämpa människohandel, där människor tvingas att arbeta eller begå brott mot sin vilja. Sverige kritiseras för att det det inte finns en nationell handlingsplan för att genomgripande bekämpa människohandel och för att så få fall av människohandel har lett till fällande domar och för att man utvisat personer som kan ha utsatts för brottsligheten och som därför borde erbjudits stöd och skydd.

Sveriges nationella samordnare mot människohandel, Patrik Cederlöf, säger att det ofta är svårt att hitta offren och att det största hindret handlar om att de personer som hamnar i den här situationen kommer från så utsatta situationer i sitt ursprungsland att de ser det här som en möjlighet att försörja sig och ser sig inte själva som ett brottsoffer.

 

En annan bild av Afghanistan
Afghanistan beskrivs ofta som sargat av konflikter, fattigt och oförståeligt. Visst är problemen många i ett av världens fattigaste länder men där finns också en stark förändringsvilja, målmedvetenhet och nya idéer. Jag vill balansera bilden genom att berätta om utvecklingen i landet, säger Anna-Karin Johansson.

Anna-Karin Johansson, SAKs generalsekreterare, är en av få personer som regelbundet befinner sig i olika delar av Afghanistan. Nu har hon börjat blogga!

 

Redaktörer

Katarina Nyberg

Johnny Samuelsson

 

RGMV 
nyhetsbrev nr 4 2014

 

Bättre förutsättningar för gode män

 

 

RGMV- 2 år den 28 april 2014

RGMV bildades den 28 april 2012 och  sedan  dess har interimstyrelsen och senare den konstituerade styrelsen på ideell grund, pararellt  med uppdrag och ordinarie arbeten, verkat utifrån vad som anges i de stadgar och program som formulerats. www.rgmv.se

 

Karlsborgsexemplet

April invigdes i Karlsborg, där styrelsen samlades för helgen. Överförmyndare, socialtjänst, boendechef, boendepersonal, gode män och vårdnadshavare fanns representerade på ett nätverksmöte med fokus på ensamkommande barns och ungas mottagande och integrering. Mötet utgjorde ett ypperligt tillfälle för frågor och diskussioner mellan de olika representanterna. Karlsborg visade sig utgöra ett gott exempel när det gäller samverkan, men den välfungerande situationen kan tyvärr inte genaraliseras till samtliga mottagarkommuner. Erfarenheten från Karlsborg visar i alla fall tydligt att ett fruktbart samarbete mellan dem som möter dessa barn och unga är möjligt.

 

AU möte  den 29 april
Vid AU mötet kommer bland annat diskuteras möjligheter att få bidrag för RGMV:s verksamhet samt för de olika projekt som planeras. Verksamheten bedrivs idag helt på ideell grund och tack vare en engagerad styrelse  och betalande medlemmar kan vi arbeta med att försöka förbättra förhållandena gör gode män vårdnadshavare.

 

Gode mannens funktion förskjuts

”Spindeln i nätet” är ett vedertaget uttryck som upprepade gånger användes om gode mannens uppdrag och funktion. Frågan är dock om ansvariga, och kanske gode mannen själv, utvidgar den funktion en god man ska fylla. Gode mannens funktion syftar, som bekant, till att se till vad som kan anses vara ensamkommande barn och ungas bästa. 
En god man som på ideell grund åtar sig uppdraget ska emellertid varken agera nyckelperson, samordnare eller spindeln i nätet för dessa barn och unga. Den uppgiften bör åligga socialsekreteraren. 
SKL har vanligen en realistisk uppfattning om såväl gode mannens uppdrag som funktion, men om gode mannen faktiskt ändå ska åta sig spindels sammanfogande uppgift behövs en särskild funktion i kommunerna för detta alternativt  en god man-jour med utökade befogenheter och uppgifter. Frågan om inrättandet av en god man-jour har drivits och fortsätter drivas av RGMV.

 

Gode mäns uppgifter

Det är bestämt och definierat vilka uppgifter som hör till god man-rollen och vilka uppgifter som åligger boenden och exempelvis socialtjänsten. Inte sällan blir det ändå så att gode män utför uppgifter som ligger utanför själva uppdraget. Givetvis är det med vissa reservationer upp till varje enskild god man huruvida denne vill åta sig fler uppgifter än han eller hon är ålagd. Samtidigt är det viktigt att det finns en medvetenhet och en öppenhet kring uppdraget, för att detta inte ska bli alltför avancerat och betungande för god mannen. Ett exempel är anhöriginvandring, ett område som socialtjänsten har ansvar för efter ett beslut om permanent uppehållstillstånd. Inte desto mindre är detta ett område som gode män delvis involveras i, och här blir det viktigt att ansvarsfördelningen tydligt klargörs. Ansvaret bör inte förskjutas utan att detta synliggörs. Att vi gode män sedan kan föredra att på ett eller annat sätt ha insyn i processen, för att värna om barnets eller ungdomens välmående och intressen, är däremot något som hamnar utanför den formaliserade ansvarsfördelningen och inom det personliga engagemanget.


Lagrådsremiss
"Ett effektivt utnyttjande av ett ställförträdaruppdrag bygger på att den som utför uppdraget vet vad som förväntas av honom eller henne och känner till vad som faller inom respektive utom uppdraget. Det är därför nödvändigt att se till att gode män förvaltare inte behöver utföra uppgifter som ankommer på t.ex. personliga assistenter eller kontaktpersoner. En förutsättning för detta ska fungera är att den som utför uppdraget ges tillräcklig information om vad det innebär att vara god man eller förvaltare." Lagrådsremiss 3 april 2014.

 

Bibi Rönn ny i styrelsen ovh P-O Nygren ordförande
Bibi Rönn, god man vårdnadshavare  från Göteborg invaldes som suppleant i styrelsen som nu är fulltalig.

P-O Nygren övertar ordförandeklubben fram till juli 2014 enligt de system med roterande ordförandeskap som RGMV tillämpar.

 

Bättre förutsättningar för gode män och förvaltar
Regeringen föreslår i en proposition åtgärder för att säkerställa att det finns tillgång till kvalificerade och lämpliga ställföreträdare och att de som utses är lämpliga och kompetenta. Regeringen föreslår därför en skärpt kontroll av de som utses till ställföreträdare, bland annat genom ökad kontroll av belastningsregistret och att en god man eller förvaltare ska inte utses för fler uppdrag än personen klarar av. Vidare föreslås att överförmyndaren ska ansvara för att gode män och förvaltare erbjuds den utbildning som behövs. Regeringen vill även stärka den enskildes inflytande över vem som ska företräda honom eller henne och föreslår därför att den person som den enskilde önskar bli företrädd av ska utses till ställföreträdare, om personen är lämplig och vill åta sig uppdraget.Gode män och förvaltare ska ges en lagreglerad rätt att kunna lämna sitt uppdrag trots att någon ersättare ännu inte har utsetts, till exempel vid hot eller våld och för att effektivisera myndigheternas arbete föreslår regeringen att överförmyndaren ska bistå tingsrätten med att inhämta underlag i ställföreträdarskapsärenden. Länsstyrelsen åläggs att  framställa statistik som bland annat ger en bild av hur många personer i Sverige som har god man eller förvaltare. Dessa lagförslag föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

RGVM konstaterar, att det yttrande vi lämnat på, Betänkandet 2013:27, Bättre förutsättningar för gode män förvaltare i väsentliga  delar överensstämmer med regeringens proposition. 

 Redaktör, Karin Senter

Nyhetsbrev nr 3 2014

RGMV nu på Facebook
www.facebook.com/groups/RGMVgodman/ Välkommen att titta in och gå med i gruppen.

Styrelsemöte och informationsmöte
RGMV håller styrelsemöte i Karlsborg 4-6 april och anordnar samtidigt ett informationsmöte för gode män i samverkan med överförmyndare och socialtjänst.

Rätten att återförenas
Enligt barnkonventionen är det en grundläggande rättighet för separerade barn att återförenas med sina föräldrar och i Europeiska rådets mottagandedirektiv om miniminormer för mottagande av asylsökande står, att EU:s medlemsstater ska försöka spåra familjemedlemmar till barn och unga utan medföljande vuxen så snabbt som möjligt. Svensk rätt förbinder svenska myndigheter att efterforska barnets föräldrar. "Så snart ett ensamkommande barn har sökt asyl ska arbetet med efterforskning av barnets föräldrar starta. Under tiden ett ensamkommande barn är asylsökande har Migrationsverket skyldighet att så snart som möjligt försöka hitta anhöriga till barnet. Efter uppehållstillstånd är det främst socialnämndens ansvar att efterforska anhöriga." (Rapport Migrationsverket,oktober 2010)

Återförening inte  god man vårdnadshavares  ansvar
Avsaknaden av tydliga avgränsningar kan innebära att uppdraget upplevs som gränslöst och att ansvaret för återförening vilar på den gode mannens vårdnadshavarens axlar. 
Så är det inte. Huvudansvaret för återförening har Migrationsverket i förekommande fall, samt socialförvaltningen och ungdomens föräldrar. 
Det är inte acceptabelt att myndigheters och förvaltningars passivitet  försätter gode män vårdnadshavare i en situation som innebär att de
tvingas ge sig in i en komplicerad ofta långvarig påfrestande återföreningsprocess av pliktkänsla, vad som kan anses vara barn ungas bästa och med hänsyn till lagar och konventioner.
Den gode mannens insatser för efterforskning och återförening bör begränsas och inriktas på att uppmana Migrationsverket att göra vad som åligger dem, försäkra sig om socialtjänsten och föräldrararna agerar samt beroende på ålder och mognad göra barn och unga  delaktiga i processen. I övrigt fungera som handledare och rådgivare.

God man särskilt tillförordnad vårdnadshavare-vad är skillnaden
En god man till ensamkommande barn/unga utses vanligtvis av överförmyndaren på begäran av Migrationsverket. En god man är både förmyndare och vårdnadshavare
En särskilt tillförordnad vårdnadshavare ska utses av Tingsrätten på förslag av socialnämnden när ensamkommande barn/unga beviljas uppehållstillstånd i Sverige om  föräldrarna är avlidna eller varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden. Som särskilt tillförordnad vårdnadshavare blir du vårdnadshavare vilket är en juridisk starkare ställning än att vara i stället för en vårdnadshavare vilket du är som god man, vidare är det Socialtjänsten som är uppdragsgivare  i den delen som rör vårdnadshavare men du blir också ställföreträdande förmyndare, det uppdraget granskas av Överförmyndaren.

Gode mäns/vårdnadshavares ansvar och betalningsskyldighet
Vilket ansvar har gode män/vårdnadshavare när ensamkommande barn/unga lånar datorer, surfplattor och ingår avtal om bibliotekskort?
SKL har i ett cirkulär (cirkulär 13:51) klargjort förutsättningarna vad avser barns skulder, ingångna avtal och gode mäns/vårdnadshavares ansvar 
www.skl.se 
sök cirkulär 13:51, se även www.konsumentverket.se, sök barns skulder

Arvode till god man för ensamkommande barn

Överförmyndaren, ÖF, i en kommun beslutade om ett arvode till en god man för ett ensamkommande barn om 9 406 kr. Av beloppet avsåg 8 000 kr 40 timmars arbete á 200 kr, 280 kr ersättning för restid, 988 kr bilersättning och 138 kr ersättning för övriga utgifter. Gode mannen överklagade ÖFs beslut och yrkade ersättning för 78 timmars arbete. ÖF fann inte anledning att ändra sitt beslut.Tingsrätten angav i sina skäl att en god man har rätt till ett skäligt arvode. Vad som är skäligt måste bedömas från fall till fall. Normalt anses upp till 30 timmar per månad vara arvodesgrundande. (Hovrätten för Övre Norrland, mål nr ÖÄ 472-12, meddelad 2013-10-23).

Behöver gode män/vårdnadshavare till ensamkommande en försäkring?

Huruvida gode män/vårdnadshavare till ensamkommande barn/unga är i behov av en försäkring är tveksamt. Det är motiverat vid ett ordinärt godmanskap eller uppdrag som förvaltare men det är stora skillnader mellan ett ordinärt godmanskap, förvaltarskap och uppdraget som god man för ensamkommande barn unga, inte minst vad avser det ekonomiska ansvaret. RGMV har möjlighet att ingå avtal med en försäkringsgivare men kommer först att ta reda på om det finns skäl för det.  Det som kan tala för en försäkring är möjligheten till ersättning för krishantering men det borde i förekommande fall överförmyndaren kunna stå för.


Att bana väg för nyanländas lärande – mottagande och skolgång

Så heter en ny broschyr från Skolverket. Antalet nyanlända elever ökar och allt fler kommuner behöver bygga upp beredskap och kunskap för att ta emot och erbjuda en bra utbildning. 

Många kommuner och skolor är i behov av att vidareutveckla och anpassa sitt arbetssätt för att främja alla elevers språk- och kunskapsutveckling utifrån individuella behov och förutsättningar.

Ensamkommande kommer till tals 

Röster från ensamkommande barn – Ett projekt med samverkansperspektiv är en rapport från projektet ”Ensamkommande barn – lokalt och regionalt utvecklingsstöd”. Projektet sträcker sig över tiden januari 2012 till juni 2014 och är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen, Migrationsverket och länsstyrelserna och medfinansieras av Europeiska flyktingfonden. 

Rapporten finns på http://ensamkommandebarn.skl.se

 

Nu har Afghanistan en ambassad nära Stockholm

Den nyutnämnde ambassadören Hameed Haami överlämnade torsdagen den 20 mars sina kreditivbrev till kungen. Hameed Haami är född 1967 och har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 2007. 
Adress: Kastellgården, Frestavägen 120 19248 Sollentuna. 

Tel: +46-(0)700-435 150. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

Kommunernas upphandlingar får konsekvenser för gode män vårdnadshavare

Kommunernas upphandlingar av boenden för ensamkommande påverkar inte enbart barn och ungas förhållanden det får även konsekvenser för gode män. RGMV, har tagit del av Sorseles upphandling där tretton aktörer bland dem Olivia AB,  Attendo,  Av Egen kraft, (Frösunda), Polstjärnan (Linköpings stadsmission) lämnat anbud. Olivia AB som lämnat det lägsta anbudet, 1170 kr per dygn och plats  vann upphandlingen. Statsbidraget till landets kommuner som anordnar boenden för ensamkommande barn och unga är 1600 kr per dygn/plats, därutöver kan kommunerna för belagd plats ansöka om ytterligare 300 kr per dygn/plats. Vad gör Sorsele med mellanskillnaden 730 kr dygn/plats?
Det antagna låga anbudet kommer att påverka kvaliteten på boendet på olika sätt och gode män vårdnadshavare i Sorsele får sannolikt räkna med att många barn och unga placeras på boendet, timanställd personal och vikarier, hög personalomsättning, problem med tillsyn, omsorg och transporter. För övrigt kan man undra om Sorsele kommun inför upphandlingen kontrollerat med IVO om det fanns anmärkningar mot anbudsgivarnas andra boenden och om de i sådana fall vägdes in i kvalitetsbedömningen vid upphandlingen.

Regeringen lappar och lagar för 330 miljoner
På en utbildning som i väsentliga delar aldrig uppnått målen satsar regeringen 240 miljoner för att nyanlända elever skall få ytterligare tre lektioner i svenska varje vecka de fyra första åren i Sverige. För att kartlägga deras  kunskaper och placera dem i rätt årskurs satsar regeringen ytterligare 90 miljoner kronor.

Är det obekant för regeringen, att flertalet nyanlända elever är i åldern 15-17 år och i normalfallet placeras tillsammans med andra nyanlända åtskilda från svenska elever i förberedelseklasser eller språkintroduktion. Om åtgärderna avses omfatta även de elever som skall utvisas eller överföras framgår inte. 

 

Redaktörer

Katarina Nyberg/Johnny Samuelsson

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Årsmöte
Årsmöte 2020, flyttat till hösten beroende av Coronapandemin, Tid och plats meddelas framöver.

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com

P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

Eva Wennberg, kassör. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut. 
UpplandTfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva(at)bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland
E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 
Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 Västernorrlands län

Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top