Nyhetsbrev nr 3 2014

RGMV nu på Facebook
www.facebook.com/groups/RGMVgodman/ Välkommen att titta in och gå med i gruppen.

Styrelsemöte och informationsmöte
RGMV håller styrelsemöte i Karlsborg 4-6 april och anordnar samtidigt ett informationsmöte för gode män i samverkan med överförmyndare och socialtjänst.

Rätten att återförenas
Enligt barnkonventionen är det en grundläggande rättighet för separerade barn att återförenas med sina föräldrar och i Europeiska rådets mottagandedirektiv om miniminormer för mottagande av asylsökande står, att EU:s medlemsstater ska försöka spåra familjemedlemmar till barn och unga utan medföljande vuxen så snabbt som möjligt. Svensk rätt förbinder svenska myndigheter att efterforska barnets föräldrar. "Så snart ett ensamkommande barn har sökt asyl ska arbetet med efterforskning av barnets föräldrar starta. Under tiden ett ensamkommande barn är asylsökande har Migrationsverket skyldighet att så snart som möjligt försöka hitta anhöriga till barnet. Efter uppehållstillstånd är det främst socialnämndens ansvar att efterforska anhöriga." (Rapport Migrationsverket,oktober 2010)

Återförening inte  god man vårdnadshavares  ansvar
Avsaknaden av tydliga avgränsningar kan innebära att uppdraget upplevs som gränslöst och att ansvaret för återförening vilar på den gode mannens vårdnadshavarens axlar. 
Så är det inte. Huvudansvaret för återförening har Migrationsverket i förekommande fall, samt socialförvaltningen och ungdomens föräldrar. 
Det är inte acceptabelt att myndigheters och förvaltningars passivitet  försätter gode män vårdnadshavare i en situation som innebär att de
tvingas ge sig in i en komplicerad ofta långvarig påfrestande återföreningsprocess av pliktkänsla, vad som kan anses vara barn ungas bästa och med hänsyn till lagar och konventioner.
Den gode mannens insatser för efterforskning och återförening bör begränsas och inriktas på att uppmana Migrationsverket att göra vad som åligger dem, försäkra sig om socialtjänsten och föräldrararna agerar samt beroende på ålder och mognad göra barn och unga  delaktiga i processen. I övrigt fungera som handledare och rådgivare.

God man särskilt tillförordnad vårdnadshavare-vad är skillnaden
En god man till ensamkommande barn/unga utses vanligtvis av överförmyndaren på begäran av Migrationsverket. En god man är både förmyndare och vårdnadshavare
En särskilt tillförordnad vårdnadshavare ska utses av Tingsrätten på förslag av socialnämnden när ensamkommande barn/unga beviljas uppehållstillstånd i Sverige om  föräldrarna är avlidna eller varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden. Som särskilt tillförordnad vårdnadshavare blir du vårdnadshavare vilket är en juridisk starkare ställning än att vara i stället för en vårdnadshavare vilket du är som god man, vidare är det Socialtjänsten som är uppdragsgivare  i den delen som rör vårdnadshavare men du blir också ställföreträdande förmyndare, det uppdraget granskas av Överförmyndaren.

Gode mäns/vårdnadshavares ansvar och betalningsskyldighet
Vilket ansvar har gode män/vårdnadshavare när ensamkommande barn/unga lånar datorer, surfplattor och ingår avtal om bibliotekskort?
SKL har i ett cirkulär (cirkulär 13:51) klargjort förutsättningarna vad avser barns skulder, ingångna avtal och gode mäns/vårdnadshavares ansvar 
www.skl.se 
sök cirkulär 13:51, se även www.konsumentverket.se, sök barns skulder

Arvode till god man för ensamkommande barn

Överförmyndaren, ÖF, i en kommun beslutade om ett arvode till en god man för ett ensamkommande barn om 9 406 kr. Av beloppet avsåg 8 000 kr 40 timmars arbete á 200 kr, 280 kr ersättning för restid, 988 kr bilersättning och 138 kr ersättning för övriga utgifter. Gode mannen överklagade ÖFs beslut och yrkade ersättning för 78 timmars arbete. ÖF fann inte anledning att ändra sitt beslut.Tingsrätten angav i sina skäl att en god man har rätt till ett skäligt arvode. Vad som är skäligt måste bedömas från fall till fall. Normalt anses upp till 30 timmar per månad vara arvodesgrundande. (Hovrätten för Övre Norrland, mål nr ÖÄ 472-12, meddelad 2013-10-23).

Behöver gode män/vårdnadshavare till ensamkommande en försäkring?

Huruvida gode män/vårdnadshavare till ensamkommande barn/unga är i behov av en försäkring är tveksamt. Det är motiverat vid ett ordinärt godmanskap eller uppdrag som förvaltare men det är stora skillnader mellan ett ordinärt godmanskap, förvaltarskap och uppdraget som god man för ensamkommande barn unga, inte minst vad avser det ekonomiska ansvaret. RGMV har möjlighet att ingå avtal med en försäkringsgivare men kommer först att ta reda på om det finns skäl för det.  Det som kan tala för en försäkring är möjligheten till ersättning för krishantering men det borde i förekommande fall överförmyndaren kunna stå för.


Att bana väg för nyanländas lärande – mottagande och skolgång

Så heter en ny broschyr från Skolverket. Antalet nyanlända elever ökar och allt fler kommuner behöver bygga upp beredskap och kunskap för att ta emot och erbjuda en bra utbildning. 

Många kommuner och skolor är i behov av att vidareutveckla och anpassa sitt arbetssätt för att främja alla elevers språk- och kunskapsutveckling utifrån individuella behov och förutsättningar.

Ensamkommande kommer till tals 

Röster från ensamkommande barn – Ett projekt med samverkansperspektiv är en rapport från projektet ”Ensamkommande barn – lokalt och regionalt utvecklingsstöd”. Projektet sträcker sig över tiden januari 2012 till juni 2014 och är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen, Migrationsverket och länsstyrelserna och medfinansieras av Europeiska flyktingfonden. 

Rapporten finns på http://ensamkommandebarn.skl.se

 

Nu har Afghanistan en ambassad nära Stockholm

Den nyutnämnde ambassadören Hameed Haami överlämnade torsdagen den 20 mars sina kreditivbrev till kungen. Hameed Haami är född 1967 och har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 2007. 
Adress: Kastellgården, Frestavägen 120 19248 Sollentuna. 

Tel: +46-(0)700-435 150. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

Kommunernas upphandlingar får konsekvenser för gode män vårdnadshavare

Kommunernas upphandlingar av boenden för ensamkommande påverkar inte enbart barn och ungas förhållanden det får även konsekvenser för gode män. RGMV, har tagit del av Sorseles upphandling där tretton aktörer bland dem Olivia AB,  Attendo,  Av Egen kraft, (Frösunda), Polstjärnan (Linköpings stadsmission) lämnat anbud. Olivia AB som lämnat det lägsta anbudet, 1170 kr per dygn och plats  vann upphandlingen. Statsbidraget till landets kommuner som anordnar boenden för ensamkommande barn och unga är 1600 kr per dygn/plats, därutöver kan kommunerna för belagd plats ansöka om ytterligare 300 kr per dygn/plats. Vad gör Sorsele med mellanskillnaden 730 kr dygn/plats?
Det antagna låga anbudet kommer att påverka kvaliteten på boendet på olika sätt och gode män vårdnadshavare i Sorsele får sannolikt räkna med att många barn och unga placeras på boendet, timanställd personal och vikarier, hög personalomsättning, problem med tillsyn, omsorg och transporter. För övrigt kan man undra om Sorsele kommun inför upphandlingen kontrollerat med IVO om det fanns anmärkningar mot anbudsgivarnas andra boenden och om de i sådana fall vägdes in i kvalitetsbedömningen vid upphandlingen.

Regeringen lappar och lagar för 330 miljoner
På en utbildning som i väsentliga delar aldrig uppnått målen satsar regeringen 240 miljoner för att nyanlända elever skall få ytterligare tre lektioner i svenska varje vecka de fyra första åren i Sverige. För att kartlägga deras  kunskaper och placera dem i rätt årskurs satsar regeringen ytterligare 90 miljoner kronor.

Är det obekant för regeringen, att flertalet nyanlända elever är i åldern 15-17 år och i normalfallet placeras tillsammans med andra nyanlända åtskilda från svenska elever i förberedelseklasser eller språkintroduktion. Om åtgärderna avses omfatta även de elever som skall utvisas eller överföras framgår inte. 

 

Redaktörer

Katarina Nyberg/Johnny Samuelsson

Tre focusområden

Under hösten och vintern har föreningen, som tidigare presenterats, haft tre huvudsakliga fokusområden godman-jour, boende för ensamkommande barn och unga samt anpassad skolgång. Information om samtliga områden finns på föreningens hemsida. www.rgmv.se
Skolgången för nyanlända ungdomar, som huvudsakligen har en teoretisk inriktning, passar i många fall målgruppen dåligt. Föreningen vill därför se en större flexibilitet i utbildningen, där ensamkommande elever ges möjligheter att både tillänga sig språkkunskaper och praktiska färdigheter som snabbare kan leda till jobb. Ansvariga för utbildningspolitiska frågor inom varje riksdagsparti har uppvaktats och mottagit föreningens skrivelse. Skrivelsen om anpassad utbildning finns att läsa i sin helhet på föreningens hemsida.

Hemsida
Intresset för föreningens hemsida är relativt stort, vilket är glädjande då vi märker att vi är till nytta. Medlemsantalet skulle dock kunna vara högre. Känner du någon som är engagerad i frågor kring ensamkommande barn eller ungdomar, och som kanske själv är gode man eller vårdnadshavare, får du gärna tipsa om att det finns en förening som tillvaratar gruppens intresse. Ett högre medlemsantal gör oss till en starkare förening med större förändringspotential!

Rapport fastslår att gode män är viktiga för ensamkommande
I Live Stretmos och Charlotte Melanders rapport ”Får jag vara med? Erfarenheter från ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen” beskrivs gode män som viktiga personer i ensamkommande barns tillvaro. Det känslomässiga och problemlösande sociala stödet, som gode män kan ge, lyfts fram som särskilt avgörande i barnens vardag. Vidare beskrivs barnens syn på boende, socialtjänst och skola. En obalans i informationstillgången mellan migrationsverket och socialtjänsten angående barnens bakgrund lyfts också fram, något som kan vara bra att ha koll på för oss inom RGMV. 

(http://socav.gu.se/aktuellt/nyheter/fulltext//nypublicerat-av-live-stretmo-och-charlotte-melander.-.cid1176017)

 

Asylsökande ungdomar tar körkort unde asylprocessen
Möjligheten att ta körkort finns också för ungdomar utan uppehållstillstånd. Ungdomarna kan ta körkort genom samlingsnummer, vilket glädjande nog sker då och då.

 

IVO
Den nya tillsynsmyndigheten IVO (inspektionen för råd och omsorg) har en alldeles utmärkt hemsida värd att besöka för att få information om landets HVB-boenden, och resultaten av genomförd tillsyn. Här finns också information om hur man anmäler eventuella missförhållanden etc. (http://www.ivo.se
)

UM 2437-13
Ska gode män betala när Migrationsverket inte gör det? Kammarrätten i Stockholm fastslår i en dom (UM 2437-13) att: ”En asylsökande som påstår sig vara underårig men inte kan göra detta sannolikt med hjälp av handlingar och skriftliga eller muntliga uppgifter kan erbjudas möjligheten att använda en läkarundersökning som ett bevismedel för att uppfylla sin bevisbörda. Det finns emellertid ingen skyldighet för Migrationsverket att erbjuda den enskilde en läkarundersökning, endast en skyldighet att informera om möjligheten att genomgå en sådan.” Domen innebär att barn/unga som får sin ålder ifrågasatt, och inte erbjuds läkarundersökning av Migrationsverket, själva kan få bekosta en undersökning för att bevisa att de är underåriga. Således blir tillgången på pengar en förutsättning för en rättvis asylprocess.

RGMV anordnar informationsmöte i  Karlsborg
Styrelsen kommer att möta våren under en helg i Karlsborg. Den 5 april planeras, som nämndes i föregående medlemsbrev, ett diskussions- och informationsmöte för gode män/sfv, socialtjänst, chefer för boenden och andra som möter ensamkommande unga. Styrelsen hoppas på en inspirerande helg, där vi samtalar kring svårigheter såväl som goda exempel. 

RGMV:s remissyttrande om särskilt ömmande omständigheter
Roligt med beröm är det alltid, därför publicerar vi gärna vad  Autism- och Aspergerförbundet ansåg om vårt remissvar. "Tack, intressant. Ett bra remissyttrande från er sida."
Hanna Jarvad
Förbundsjurist
Autism- och Aspergerförbundet

Regeringens nyhetsbrev
Barnens rättigheter beskriver vad regeringen gör och avser att göra vad gäller barns rättigheter, uppväxtvillkor, barn i människohandel
etc. Mer om regeringens arbete med barns rättigheter finns finns att läsa på
http://www.regeringen.se/sb/d/14856

Migrationsverket arrangerade möte för gode män
I slutet av februari inbjöd Migrationsverket gode män/sfv till informationsmöte i Sundbyberg. RGMV var representerat och tog bland annat upp
frågor som godmanjour,  krav på gode män/sfv, läkarundersökningar och drogtester i samband med hälsoundersökningar.
I övrigt diskuterades det offentliga biträdets roll, dagersättningar, särskilt bidrag etc. Ett trevligt, lärorikt möte och ett bra initiativ av Migrationsverket som kommer att upprepa arrangemanget framöver.

Redaktör
Karin Senter

 

RGMV              Nyhetsbrev nr 1 2014  

Bättre förutsättningar för gode män/sfv                            

 

 

God man/sfv i tiden

Roligt, lärorikt och givande men också påfrestande och svårt. Att vara god man/sfv är ingen lätt uppgift och behovet av ny kunskap, information och erfarenhetsutbyte är stort. Den 5 april 2014 planerar RGMV att anordna ett diskussions-och informationsmöte i Karslborg/Hjo för gode män/sfv och andra som arbetar med ensamkommande barn unga. Mer information i kommande nyhetsbrev

 
Hitta rätt

I Göteborg har en projektgrupp bestående av ungdomshandledare och arbetsledare vid ungdomarnas boenden tagit fram en pedagogisk pärm, ”Hitta rätt”. Syftet med pärmen är att kvalitetssäkra arbetet på stadens boenden för ensamkommande ungdomar. ”Hitta rätt” består av cirka hundra arbetsblad med diskussionsfrågor, praktiska uppgifter, förslag på utflykter och aktiviteter bland annat. Pärmen ska följa ungdomarna från det att de kommer till Sverige.

http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/ovrigt,”hitta_ratt”_hjalper_ensamkommande_ungdomar


Tvåårigt projekt i Dalarna avslutas

Från och med i år kommer alla kommuner i Dalarna att ta emot ensamkommande. För att kartlägga hur mottagandet sker och ta initiativ till olika utvecklingsinsatser i länet fick Ludvika kommun stöd för ett tvåårigt projekt 2012-2013, ”Ensamkommande barn i Dalarna”. I januari hölls den avslutande konferensen.
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/publikationer/Manniska-och-samhalle/Pages/ensamkommande-barn.aspx


”Särskilt ömmande omständigheter”

RGMV har som remissinstans ombetts lämna synpunkter på, Remiss av departementspromemorian Särskilt ömmande omständigheter som du hittar på länken här nedan.  För medlemmar kan synpunkter på promemorian lämnas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 senast den 12 februari. 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/23/43/5903db16.pdf

Ett nytt brott införs i svensk lag: äktenskapstvång
Inom kort lämnar regeringen lagförslag till Lagrådet med syfte att stärka skyddet mot tvångs- och barnäktenskap. Förslaget innehåller ett nytt brott: äktenskapstvång.
http://www.regeringen.se/sb/d/18310/a/232205Förtydligande i utlänningslagen för att motverka familjeseparation
Utlänningslagen ska förtydligas för att motverka familjeseparation och säkerställa principen om barnets bästa. Det föreslås i en promemoria som nu har skickats ut på remiss.
http://www.regeringen.se/sb/d/18130/a/230631


Ökad användning av droger bland invandrarungdomar innebär problem för gode män/sfv

Användningen av droger ökar bland unga i Sverige. Nyinvandrade unga på HVB, familjehem och EBO är inte undantagna. Det finns anledning för gode män/sfv att kontakta kommunernas beroendecentrum och socialtjänstens ungdomsteam för information om droganvändningen. 
www.godmanakuten.se

Rättslig styrning 2014-01-09 RCI 01/2014

Rättsligt ställningstagande angående skydd vid ”andra svåra motsättningar i hemlandet”
Rättslig styrning 2014-01-09 RCI 01/2014

Om du inte redan gjort det
Genom att betala medlemsavgiften stöder du och underlättar arbetet för att skapa bättre förutsättningar för gode män/sfv och bidrar därmed till att ensamkommande barn unga får den hjälp de har rätt till och sina rättigheter tillgodosedda. 

Tre områden som RGMV just nu prioriterar att arbeta med är boenden, utbildning för nyanlända och godmanjour.

Så här vid årets slut har skrivelser om dessa frågor skickats till berörda departement, riksdagspartiernas talesmän i migrationsfrågor, SKL, Migrationsverket  och till socialförsäkringsutskottet.

 

 Ojämn kvalitet på boenden för ensamkommande unga. RGMV  har under hösten intensifierat arbetet med att uppmärksamma ansvariga myndigheter och politiker på brister som försvårar uppdraget som god man/vårdnadshavare. 
Den ojämna kvaliteten på boenden är en av de frågor där vi föreslår åtgärder till förbättringar för ensamkommande barn/unga och därmed för gode män/sfv. Information: www.rgmv.se

 

 Utbildning för nyanlända elever. Alltför många nyanlända misslyckas med att läsa in grundskolans kursplan och ta examen på ett nationellt gymnasieprogram. 

RGMV har uppfattningen att utbildningen ska anpassas till nyanlända elevers situation och speciella förutsättningar. För dem som beviljas uppehållstillstånd är det angeläget att de erbjuds en utbildning som möjliggör ett bra yrkesval och integrering i det svenska samhället.

De ska redan vid studiernas början och med hänvisning till vad som i skollagen sägs om individuella behov kunna välja en hantverksinriktad yrkesutbildning. 

För dem som efter Migrationsverkets beslut ska lämna landet är behovet av en utbildning lika angeläget men ska då anpassas till deras livssituation, grunda sig på individuella behov och vara förberedande för ett återvändande till hemlandet eller första asylland. Information: www.rgmv.se

 

 Godmanjour. RGMV anser att överförmyndaren i varje ankomstkommun ska åläggas att genom ett interimistiskt förfarande upprätta en godmanjour. Jouren ska bestå av gode män med flerårig erfarenhet av uppdraget, kunskaper om asylprocessen och  tillämpliga EU-förordningar samt ha god kännedom om förhållanden som gäller för ensamkommande unga.

Det finns anledning att vara optimistisk när det gäller RGMVs krav om att införa godmanjourer. RGMV har haft ett flertal kontakter med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Migrationsverket i frågan, och förslaget har bemötts med intresse. Information: www.rgmv.se

 

Asylnätverket om Syrien 

 

RGMV deltog 2 dec i ett möte med Asylnätverket. Orwar Alnesjö och Linn Öst Nori, adjungerad ledamot i RGMV och jurist på Stockholms Asylbyrå, var på plats. Mötet leddes av migrationsminister Tobias Billström

Frågorna på dagordningen rörde Syrien och den massflykt som sker därifrån. Omkring 60 000 syrier har sökt asyl i Europa, varav cirka 40 000 i Sverige. De närvarande organisationerna lämnade rapporter om sina insatser (Caritas, Svenska kyrkan, Röda Korset/Röda Halvmånen, Röda Korset, Social Missionen, Sveriges Kristna Råd, FARR - Flyktingruppernas Riksråd och Amnesty). 

Till dags dato har cirka 48 000 sökt asyl i Sverige, prognosen för 2013 är 56 000. Migrationsverket har inga egna boenden för asylsökanden och arbetar med upphandling. Man tvingas använda tillfälliga boenden, t ex hotell som är mycket dyra. Röda Korset påtalar vikten av att tidigt identifiera trauman, tortyrskador etc.

Vid möten med Asylnätverket är möjligheterna att ta upp frågor utöver dagordningen begränsade. RGMV är en liten organisation i sammanhanget och det är svårt att få utrymme för våra ”hjärtefrågor” som rör de ensamkommande barnen/ungdomarna. En strategi skulle kunna vara att förankra våra frågor hos någon, eller några, av de stora organisationerna.

Orwar och Linn fick i alla fall ett par ”instick”, bl a kring problematiken med utvisnings-/avvisningsbeslut som inte kan verkställas. För många ungdomar innebär detta att tiden i Sverige blir en väntan på 18-årsdagen som inte alltid används på ett meningsfullt sätt. 

Det andra ”insticket” handlade om mottagandet av ensamkommande generellt, boendefrågor etc. Ministern fick en signal om behovet av en översyn och utvärdering av den nuvarande ordningen. Det pågår ett arbete på Socialstyrelsen i denna fråga för att förbättra mottagandet. Se Socialstyrelsens hemsida: http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2013juni/vagledningskaforbattramottagandetavensamkommandebarn

 

Helpdesk och juristnätverk

 

I november besökte två representanter för ett projekt inom EU, ”Dublin Support for Guardians”, Sverige. SKL, Sveriges kommuner och landsting, hade tillfrågat RGMV om att delta i möten med dessa personer. 

Och så blev det! Orwar Alnesjö och Linn Öst Nori ordnade hämtning på Arlanda och fick därmed extratid med de två representanterna. Projektet syftar till att ge gode män stöd och råd när det gäller ett barns/ungdoms, med Dublinbeslut, återförening med familjemedlemmar i annat EU-land. 

En Helpdesk har upprättats  dit gode män och andra som företräder ensamkommande barn/ungdomar med familjemedlemmar i annat EU-land kan vända sig. 

Organisationer bygger också upp ett europeiskt nätverk av jurister som kan bistå. Linn, som är jurist och adjungerad ledamot av RGMVs styrelse, ingår nu i detta juristnätverk.

 

Dystert om familjeåterförening 

 

I november hölls en välbesökt konferens om familjeåterförening i Kista, med ett hundratal deltagare. Sociala Missionen och Svenska Röda Korset beskrev 2012 i rapporten ”Vägen till familjeåterförening – nulägesrapport från arbetet att återförena splittrade flyktingfamiljer” sina erfarenheter av händelseutvecklingen efter januari 2012 då en bevislättnad infördes kring kravet på identitet för barnfamiljer. 

Konferensen var en uppföljning av denna rapport och en ny rapport presenterades: ”Familjeåterförening – en (o)möjlighet?”. Rapporten visar en dyster bild när det gäller barns möjligheter att återförenas med sina föräldrar. Ett av kraven som rapporten mynnar ut i är att Barnkonventionen måste göras till svensk lag.

Rapporten finns på Röda Korset hemsida, www.redcross.se, och kan laddas ner. 

 

Hantering av läkemedel

Som god man/vårdnadshavare borde man kunna utgå ifrån att hanteringen av läkemedel på HVB-hem för ensamkommande unga sköts professionellt, säkert och enligt gällande regelverk. Men så är det nödvändigtvis inte.
Bristfälliga rutiner och inkompetens kan innebära att läkemedel kommer på avvägar eller att medicineringen inte ges så som läkare föreskrivit. Oavsett om det gäller självmedicinering, eller delegation, kan konsekvenserna bli allvarliga för de ungdomar som behöver medicin och som liksom den gode mannen förlitar sig på att personalen gör rätt.


Nytt system för förordnande av biträden

Migrationsverket har infört ett IT-baserat system för att förordna offentliga biträden, detta med anledning av den kritik Stadskontoret uttalade 2012. Vid ett möte i Malmö med Åsa Ström, verksjurist på Migrationsverket och ansvarig för den nya ordningen, fick RGMV tillfälle till information och att framföra synpunkter bland annat avseende gällande lämplighetsprövningen av biträden som inte blir bättre av det nya systemet.

 

Arbetsmiljöverket

När det inte fungerar på boendet och när de åtgärder som vidtagits för att förbättra situationen inte gett önskat resultat är det inte bara Inspektionen för vård och omsorg, IVO, man kan vända sig till. Även Arbetsmiljöverket gör inspektioner.

Här är ett exempel på inspektion av ett boende som Arbetsmiljöverket genomförde nu i höst efter anmälan från, IVO. Arbetsförhållandena på boendet var dåliga, skyddsombudet hade inte gjort någon anmälan. Arbetsmiljöinspektören riktar omfattande kritik mot kommunen ifråga och i inspektionsmeddelandet krävs åtgärder på många punkter. Bland annat skriver inspektören: ”Stämningen på arbetsplatsen mellan ledning, arbetstagare och boende har i perioder varit mycket spänd och arbetstagarna har känt sig trötta och stressade. Bristerna i ledarskapet har fått negativa konsekvenser i arbetstagarnas förhållande och relationer till ungdomarna.

Ett inspektionsmeddelande är en uppmaning till arbetsgivaren att vidta åtgärder för att undanröja de brister och risker som kom fram vid inspektionen. Kraven är ställda utifrån Arbetsmiljöverkets tillämpning av gällande arbetsmiljöregler. Om inte åtgärder vidtas kan Arbetsmiljöverket besluta om ett föreläggande eller om förbud.

 

Tack vare medlemsavgiften kan vi delta i olika möten

 

Dags att förnya ditt medlemskap i RGMV.

Medlemsavgiften för 2014 är densamma, 100 kronor.

Du som betalt din avgift efter den 1 november kan lugnt luta dig tillbaka och njuta 

av medlemskapet under hela 2014. 

Du som inte betalat för 2013 kan betala in avgiften x 2. Alltså 200 kronor för 2013 och 2014.

Du som inte varit medlem tidigare behöver inte oroa dig. Gå igenom registreringsproceduren 

för medlemskap, betala in din hundralapp och du är med i gänget! Medlemskap: www.rgmv.se

 

Året som gått och det som kommer

 

2013 har varit ett bra år för RGMV. Nya kontakter har etablerats, viktiga frågor för gode män/vårdnadshavare har förts fram till beslutsfattare och makthavare. Medlemsantalet ökar sakta men säkert och medlemmar finns över hela landet.
Arbetet med att förbättra förutsättningarna för gode män/vårdnadshavare fortsätter under 2014 med fler intresserade medlemmar och framgångar i påverkansarbetet. Kontakta någon av oss om du känner att du vill engagera dig i arbetet för bättre förutsättningar för gode män/sfv

 

God Jul och Gott Nytt År!

Ilva, Katarina, Orwar, Karin, Inger, Eva W, Per-Olof, Eva E, Johnny och Linn

Lampedusa

"Detta är en obeskrivlig tragedi, med hundratals människor som drunknade precis utanför Europas kust. Människor som flytt diktatur och förtryck i Eritrea och Somalia. Att stå framför 280 kistor, varav några små barnkistor, var fasansfullt. På barnkistorna låg det nallebjörnar. Det är en obeskrivlig påminnelse om hur svårt det är att ta sig till Europa under reglerade, lagliga och trygga former." 
(Cecilia Malmström)

 

Ojämn kvalitet på boenden för ensamkommande unga.
Under hösten intensifierar RGMV  arbetet med att uppmärksamma ansvariga myndigheter och politiker på förekommande  allvarliga brister på många boenden som gör tillvaron besvärlig för ensamkommande unga och därmed även för gode män/sfv. 
Den ojämna kvliteten på boenden är en av många frågor där RGMV föreslår åtgärder som kan leda till förbättringar för ensamkommande unga.Utbildning för nyanlända elever
I utbildningsfrågor stöder RGMV regeringens ambitioner att ge nyanlända elever samma möjligheter till utbildning som svenska elever. Men alltför många nyanlända misslyckas med att läsa in grundskolans kurspan och ta examen på ett nationellt gymnasieprogram. RGMV kommer under hösten arbeta med frågan och skriva till departement och myndigheter.


God man jour
RGMV anser att i varje ankomstkommun ska ÖFM åläggas, att genom ett interimistiskt förfarande upprätta en godmanjour. Jouren ska bestå av gode män med flerårig erfarenhet av uppdraget, kunskaper om asylprocessen och  tillämpliga EU förordningar samt god kännedom om förhållanden som gäller för ensamkommande unga. Skrivelser i frågan och uppvaktningar görs senare i höst.


 

Referensgruppsmöte 

Den 22 oktober redovisar projektet: "Ensamkommande barn-lokalt och regionalt utvecklingsstöd." den godmanutbildning som kommer att anordnas för redan förordnade och blvande gode män. RGMV som ingår i referensgruppen deltar med tre representanter.

 

Öppet hus

 

Den 19 oktober har RGNV inbjudits av ÖFM i Norrtälje till Öppet Hus för att informera om uppdraget som god man/sfv och RGMV:s verksamhet.

I november anordnas samma aktivitet i Täby och även då kommer RGMV att medverka. Du som är medlem och har erfarenhet av uppdraget får gärna hjälpa till vid dessa tillfällen. Hör av dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ring 0704 820410. 

 

Johnny Samuelsson

Ordförande

 - - -

RGMV, Nyhetsbrev Nr 6

Interimstyrelsen går och en ny  vald styrelse kommer

{subtag:name},

Sedan RGMV bildades våren 2012 har interimstyrelsen arbetat med att utarbeta stadgar, formulera  program och rekommendationer med syftet, att bygga upp en stark effektiv organisation som kan förbättra förhållandena för gode män vårdnadshavare.

Kontakter med myndigheter och organisationer har etablerats, en fungerande organisation har byggts upp och medlemsantalet har sakta men stadigt ökat. 
  

Framgångarna har kommit snabbt och RGMV har inbjudits att ingå i regeringens asylnätverk och referensgruppen för projektet: Ensamkommande barn –lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Som remissinstans har RGMV givits möjlighet att lämna yttrande till Justitiedepartementet om Betänkandet 2013:27, Bättre förutsättningar för gode män förvaltare. 

Den 21 september 2013 övergår ansvaret från interimstyrelsen till den styrelse  årsmötet väljer. Det finns anledning att vara optimistisk inför RGMV:s fortsatta verksamhet och vad föreningen kan uträtta för att skapa bättre förutsättningar för dig som på ideell grund ställer upp i samhällets tjänst.  
Ett stort tack till alla i interimstyrelsen som varit med på hela resan eller delar av den och som trots tidskrävande uppdrag ändå engagerat sig i arbetat för föreningens tillkomst och utveckling samt till alla medlemmar som givit sitt stöd.

 

 

Kallelse till Riksföreningen gode män vårdnadshavare (RGMV)

första årsmöte 

Plats: Scandic Hilton hotel, lokal Afrodite, Slussen, Stockholm 

Datum: Lördagen den 21 september 2013

Tid: 10.30-12.00

Information
T- bana, uppgång Slussen. Parkering OK garaget på Katarinavägen, omkringliggande gator alternativt Hiltons eget garage.  

http://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=hilton+slussen&ie=UTF-8&oe=UTF-8

 

Anmälan 

För att på bästa sätt kunna förbereda årsmötet är det viktigt, att du som är medlem och avser att delta i mötet meddelar 

Inger Dahl <Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.>senast den 15 september. 

För rösträtt vid föreningens årsmöte krävs personlig närvaro, att fastställd årsavgift är erlagd, att medlemskapet är registrerat och upptaget på röstlängden.

Möteshandlingar sänds till alla medlemmar men finns redan nu tillgängliga på föreningens hemsida. möteshandlingar

 

För ytterligare information och frågor kontakta:

Inger Dahl, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Ilva Edwinsson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Johnny Samuelsson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

VÄLKOMNA

RGMV, Interimstyrelsen

Mälardalens Högskola
Ett samarbete har inletts med Mälardalens Högskola för att planera en påbyggnadsutbildning för gode män. Det första mötet äger rum i Eskilstuna den 11 juni. I vanlig ordning är RGMV:s medlemmar välkomna att lämna synpunkter, förslag och att delta i mötet.

ERPUM
ERPUM är ett EU finansierat projekt där Sverige i samverkan med Norge, Nederländerna och England planerar mottagningscenter i Kabul och Bagdad för de som fått avslag på sin asylansökan och ska utvisas/avvisas eller återvänder frivilligt. RGMV har träffat projektledaren Susanne Bäckstedt för att få information om projektet och lämna synpunkter.

Rikskonferens, Handel med barn och ungdomar
Vid konferensen redogjorde Länsstyrelsen för den rapport Ingrid Åkerman skrivit om den handel med barn och unga  som förekommer i Sverige. Information gavs  också om ett av Länsstyrelsen nystartat projekt som redan nu kan hjälpa till med råd och åtgärder vid  misstankar, att barn och unga är utsatta för människohandel.

 
(bild. Ingrid Åkerman, Länsstyrelsen Christina Heilborn UNICEF samt Johnny Samuelsson RGMV
 
Nationellt samordnad utbildning för gode män
Fyra av fem delar av utbildningen är nu i det närmaste klara och RGMV har giviits tillfälle att fortlöpande lämna synpunkter. Nästa referensgruppsmöte blir i oktober 2013 och den länge emotsedda utbildningen för gode män kan komma igång vid årskiftet.
 
Europeiska flykting-och återvändandefonden
Vid ett seminarium på Arlanda redovisades resultat och erfarenheter från EU finansierade projekt. Information gavs också om vilka möjligheter till exempel RGMV har att söka pengar från dessa fonder. 
 
(bild. Linn Öst Nori, RGMV Margareta Bergman ERF RF, Annika Johansson ERF RF samt Johnny Samuelsson RGMV)

Asylnätverket
Eftersom RGMV ingår i regeringens asylnärverk har vi blivit ombedda att yttra oss  om, SOU 2013:27, vissa frågor om gode män och förvaltare.

Årsmöte

Datum för årsmötet är bestämt till den 21 september 2013.

 
Valberedning
En valberedning har nu tillsatts som består av Helena Stenmark och Björn Jacobsen.
 
 
Revisor
Bo Lidström har tackat ja till att bli RGMV:s revisor.

Adjungerad ledamot 
Jur kand Linn Öst Nori vid Stockholms Asylbyrå
 har tackat ja till uppdraget som adjungerad ledamot.

 
Styrelsen
Styrelsen är nu i det närmaste fulltalig och de nya ledmöterna hälsas varmt välkomna till RGMV.  www.rgmv.se

 

Sommarlov

Den närmaste tiden förväntas styrelsearbetet bli förhållandevis lugnt  i avvaktan på årsmötet i september och för att vi i styrelsen ska hinna med våra uppdrag och kunna njuta av sommaren.

 

Medlemsinflytande

Som vanligt gäller att du som medlem är välkommen att aktivt delta i föreningens arbete. Du är också välkommen att skriva insändare och om du inte redan gjort det betala medlemsavgiften.

 

vik redaktör/Johnny Samuelsson

 

Nyhetsbrev från RGMV

Nr 5 2013

 

 

 

Information från valberedningen

Den 21 september har Riksföreningen gode män vårdnadshavare (RGMV) sitt konstituerande möte. Två personer har utsetts av interimstyrelsen att agera valberedning. Vi som tagit oss an uppdraget heter Björn Jacobsen och Helena Stenmark och är kollegor på ett HVB-hem för ensamkommande.

Vi önskar nu nå ut med en inbjudan till alla som berörs att skicka oss nomineringar till föreningens första styrelse. Nomineringen kan vara av sig själv eller av en annan person, men behöver alltid bestå av fullständigt namn och kontaktuppgifter (telefonnummer och mejladress, företrädesvis båda).

En nominering skickas till adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och bör ha kommit in innan den sista juli. Valberedningen tar sedan kontakt med de nominerade under augusti. 

Med vänliga hälsningar,

Björn Jacobsen


Kalender

Interimstyrelsemöte den 31 augusti och konstituerande årsmöte den 21 september 2013, 10.30. (plats meddelas senare)


Ordförande 

Katarina Nyberg , Vikmanshyttan har nu tagit över ordförandeskapet efter Inger Dahl

Synpunkter på SOU 2013:27 "Vissa frågor om gode män och förvaltare" 

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som ger bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Syftet är att säkerställa att det finns tillgång till kvalificerade och lämpliga ställföreträdare. 
RGMV som ingår i regeringens asylnätverk har givits möjlighet att lämna synpunkter. Välkommen med synpunkter senast den 31 augusti.RGMV gratulerar

Vi gratulerar adjungerade ledamoten Linn Öst Nori som numera är advokat.  

 
IVO - ny myndighet för bl a tillsyn av socialtjänsten

1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som tagit över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Alla tillsynsärenden från 2010 finns nu hos IVO. 

IVO utövar tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Den nya myndigheten ansvarar också för tillståndsprövning inom dessa områden. Tillsynsuppddraget omfattar även fortsättningsvis handläggningen av anmälningar, till exempel Lex Sarah, Lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut.

IVO är en statlig myndighet som lyder under regeringen (Socialdepartementet). Verksamheten finansieras genom anslag med en årlig budget på cirka 650 miljoner kronor.

IVO har omkring 550 medarbetare. Verksamheten bedrivs vid sex regionala kontor runt om i landet och tre myndighetsövergripande avdelningar i Stockholm.

www.ivo.se

Antalet verksamheter som omfattas av tillsynen har 2012 ökat jämfört med 2011 och därmed även antalet inspektioner. Det är framför allt antalet HVB för ensamkommande barn som har ökat och de omfattade 2012 cirka 42 procent av samtliga HVB.

Rapporten för tillsynen under 2012 har inte visat några stora skillnader i kvalitet för HVB för ensamkommande barn jämfört med övriga HVB. 

Personalens utbildningsnivå är dock generellt sett något lägre och det är fler HVB för ensamkommande som inte erbjuder ungdomarna en godtagbar boendestandard.

Trevlig och solig sommar önskas alla medlemmar. 

Styrelsen, RGMV
Katarina Nyberg


Nyhetsbrev från RGMV

Nr 3 2013

EU

De 27 länder som ingår i EU har enats om en gemesam asylpolitik som bland annat berör förordningen i Dublin ll. Det kommer sannolikt innebära att ensamkommand barn och unga som kommer till Sverige via ett annat EU land som  tidigare överfördes nu kan få sin ansökan om asyl prövad här och i väntan på beslut får de stanna i Sverige. För gode män/vårdnadshavare kan det möjligen innebära att uppdraget blir lite lättare.

 

Asylnätverket
Möte med regeringens asylnätverk ägde rum den 12 mars i regeringskansliets lokaler. Orwar Alnesjö, Johnny Samuelsson och Christina Malmgren deltog. En nyttig erfarenhet som gav RGMV:s representanter möjlighet att träffa andra organisationer på högre nivå.
En idé för att göra nätverket mer effektivt skulle kunna vara att de inbjudna organisationerna samlade krafterna kring några frågor.
 
Enkät till landets överförmyndare
Inger Dahl rapporterar om enkäten till landets överförmyndarnämnder. Fram till nu har det kommit in svar från 68 kommuner. Sju av dem har inga EKB (ensamkommande flyktingbarn). 61 kommuner har sammanlagt 936 EKB. Antalet uppdrag för varje god man/vårdnadshavare är ett till sju barn. En del kommuner anser att man inte bör ha mer än ett barn eftersom det är ett krävande uppdrag. Fortsatt rapportering följer.


Nationellt samordnad utbildning för gode män

Orwar Alnesjö och Johnny Samuelsson har deltagit i projektet: Ensamkommande barn – lokalt och regionalt utvecklingsstöd, referensgruppsmöte den 21 mars 2013 för att få information samt lämna synpunkter på det förslag till utbildning för gode män som utarbetats. Utbildningen är dels webbaserad i kombination med ett antal möten på kommunal och regional nivå. Efter många års väntan får gode män nu äntligen en utbildning som förhoppningsvis kommer igång inom ett år. Att en sådan utbildning ingår i RGMV:s program gör inte saken sämre.


Valberedning och revisor

Nu behöver RGMV hjälp med förslag till personer som kan ingå i valberedningen samt en revisor. Som medlem har du möjlighet att föreslå personer som du anser kan vara lämpliga för dessa uppdrag.


Det är inte för sent

Årsavgiften är fortfarande blygsamma 100 kr. Om du av någon anledning missat att betala den är det en bra idé att göra det nu.


Roterande ordförandeskap

Liksom EU, Nordiska rådet, flera kommuner och företag i landet tillämpar RGMV ett roterande ordförandeskap under året, alternativt till kommande årsmöte. För närarande (april - juni) är Inger Dahl från Allerum i Skåne tf ordförande för RGMV.


Nya medlemmar i hela landet

Medlemsantalet ökar sakta men säkert och det är inte enbart gode män som ansluter sig till RGMV. Det gör även lärare som undervisar ensamkommande barn/unga, personal på HVB-hem (boenden) och familjehem samt överförmyndare.


Förfrågan

RGMV har fått en förfrågan från Riksförbundet gode män och förvaltare om medlemsskap och om deltagande i  konferens i Göteborg 13 april. RGMV tackar nej till att bli medlem i Riksförbundet gode män och förvaltare. Men ev kan det finnas möjligheter till visst samarbete.

 

Medverkan vid seminarier, nätverksmöten m m
Orwar Alnesjö och Katarina Nyberg deltar i ett nätverksmöte som anordnas av Svenska Kyrkan och Sveriges Kristna Råd i Uppsala den 11 april. RGMV har ett seminarium (1 tim 15 min) under rubriken  "Att vara god man till ensamkommande barn som söker asyl - vad innebär det?".


Nätverksmöte, Rådgivningsbyrån

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har tillsammans med Amnesty, Röda Korset och UNHCR ett antal nätverksmöten med offentliga biträden varje år. Nästa möte äger rum den 11 april. Ämnet är barn. RGMV har inbjudits för att komma och prata om gode män och om hur samarbetet mellan god man och offentligt biträde borde se ut.
Orwar Alnesjö och Christina Malmberg  och ev även Johnny Samuelsson deltar i det mötet.


Vad gör man?

Ilva Edvinsson, god man från Sollefteå:
Jag fick för någon vecka sedan information från socialhandläggaren att ungdomar under 18 år, en nyss fyllda 16 år, som fått PUT, och som av olika anledningar fått flytta ut från flyktingboendeenheten ska ska skrivas ut från socialtjänstens ansvar och att vi vårdnadshavare ska söka socialt bistånd till dom. Kommunen kommer att fortsätta betala deras lägenhet - men inget annat. Dom har tidigare  fått 3 550 kr för levnadsomkostnad och sen CSN 1 050+850 kr. När CSN inte betalats ut så har flyktingboendeenheten betalat ut även 1 050 kr. De pengar som flickan sparat ska hon använda  först, pengar som hon sparat för att köpa nya möbler m m för när hon fyllt 18 år. Nu känns det som att hon borde använt pengarna i stället!
Ska inte socialtjänsten ta ansvar för ungdomar under 18 år, dom är ju fortfarande minderåriga? Jag har försökt att ta upp det med socialhandläggaren, men hon säger att det är ett beslut som är taget och som inte går att ändra på. Jag tycker att man borde ha tagit kontakt med oss vårdnadshavare innan beslutet blev taget så vi hade haft möjlighet att yttra oss. Det är ju vi som är ansvariga för ungdomarna. (jag har en tjej från Somalia som bor i lägenhet eftersom hon mobbats av en annan tjej).
Beslutet är taget på grund av att man gått ner från 25 barn till 15 barn, varav tre asylsökande. Då behöver man fler platser att ta in asylsökande eftersom man inte klarar ekonomin. Jag tycker socialtjänsten ska ta ansvar för de barn man har först. Hur ska jag agera i den här situationen? Det känns inte rätt och jag känner mig väldigt osäker, första ansökan ska vara inne den 11 april.
Ansökan för ensamstående ger 2 920 kr + 920 kr, för barn mellan 15-18 år blir det 3 220 kr + 920 kr.


Ilva får svar från Orwar Alnesjö:

Det är bra Ilva, det kan ta tid att åstadkomma förändring men det är så erhört viktigt att någon sätter ner foten och får igång en process att tydliggöra olika aktörers ansvar. Du har det avgörande inflytandet över frågan om barnets boende (Prop 2004/05:136 s.30).  Nu ska du stå på dig mot Socialnämnden! Socialnämnden SKA utreda och föreslå ett boende som möter barnets behov (2 kap. 2§ och 11 kap. 1-2 §§ socialtjänstlagen). Om god man och socialnämnd har olika uppfattning är det god man som bestämmer. Det finns ett beslut från Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1925-06, som ger en god man rätt i ett placeringsärende.
Mitt råd att du anmäler till ansvariga tillsynsmyndigheter: I det här fallet socialstyrelsen (tillsyn över socialtjänsten). Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndare.


/Katarina Nyberg

Nyhetsbrev nr 2, 2013

RGMV ingår nu i referensgruppen för projektet "Ensamkommande barn – lokalt och regionalt utvecklingsstöd", som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

- Det är glädjande och av stor betydelse att vi nu har de kontaktytor/nätverk vi behöver för att föra fram vårt program, säger Johnny Samuelsson, styrelseledamot RGMV.
I projektet  finns tre olika referensgrupper som nu ska samlas till ett första möte 21 mars i Stockholm för att få en beskrivning av hela projektet och för att kunna ge synpunkter på det.
De tre referensgrupperna är: Referensgrupp processtöd, referensgrupp god man-utbildning och samverkansgrupp god man-utbildning
Projektet tar bland annat fram en delvis webbaserad utbildning för gode män.
- Inför  mötet 21 mars ska delar av webbutbildningen testas, så att vi under mötet kan få ta del av era synpunkter, säger Maria Boman, processledare. Vi återkommer med instruktioner så fort materialet är färdigt för test.
SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets kommuner, landsting och regioner.


Möte med asylnätverket


RGMV har fått en inbjudan från Regeringskansliet till ett möte med asylnätverket den 12 mars.
På dagordningen:
1. Inledning av migrationsminister Tobias Billström
2. Mottagandet av asylsökande - en lägesbeskrivning
3. Familjeåterförening
4. Information om pågående EU-arbete
5. Övriga frågor


Konferenser om handel med barn

Ingrid Åkerman, särskild utredare på Länsstyrelsen, meddelar att det blir fyra konferenser på olika platser i landet i ämnet Handel med barn.

Nationella heldagskonferenser våren 2013:

Sundsvall, 9 april
Malmö, 7 maj
Varberg, 16 maj
Stockholm, 21 maj

Konferenserna är avgiftsfria.

Totalt 166 barn i Sverige registrerades som misstänkta offer för människohandel under åren 2009–2011. Det visar den nationella kartläggning som Länsstyrelsen i Stockholms län presenterar i en rapport i november.

– Situationen är betydligt allvarligare än vad som tidigare har varit känt, säger utredare Ingrid Åkerman. Det är ingen hemlighet att det finns barn i Sverige som är utsatta för människohandel. Barn som lever i social misär, som utnyttjas i kriminell verksamhet, tiggeri och arbete. Barn som exploateras sexuellt.  
Hittills har det inte funnits några tillförlitliga uppgifter om hur många dessa barn är, eller under vilka omständigheter de utsatts för dessa brott. För att öka kunskapen har det nationella samordningssekretariatet mot prostitution och människohandel vid Länsstyrelsen i Stockholms län gjort den första nationella kartläggningen av barn som utsatts för människohandel. Endast en handfull av de barn som finns med i kartläggningen har fått sina ärenden rättsligt prövade.  
– Det är alarmerande att det finns så många barn i Sverige som inte på något sätt får sina rättigheter tillgodosedda enligt svensk lagstiftning, FNs barnkonvention eller andra internationella överenskommelser, säger Ingrid Åkerman.  Vi behöver bli betydligt bättre på att upptäcka och stötta dessa barn. Såväl kommuner som landsting och staten behöver utöka sina resurser, höja sin kompetens och förbättra sin beredskap, .  
I rapporten föreslås ett antal åtgärder, bland annat:
Utöka det nationella stödet för barn som utsätts för människohandel. Mer forskning, metodutveckling och kunskapsinsamling, liksom statlig finansiering av insatserna riktade till utländska barn som utsatts för människohandel.  
Förtydliga socialtjänstens ansvar för alla barn som misstänks vara offer för prostitution och människohandel.  
Utöka socialtjänstens kompetens när det gäller att upptäcka och identifiera utsatta barn. Förstärk samarbetet mellan socialtjänst, rättsväsende och andra aktörer.      
Skapa kvalificerade och specialiserade boenden med utrednings- och behandlingsresurser, kulturkompetens och tolkar.
Motverka att barn försvinner. Skapa bättre rutiner kring samarbetet mellan socialtjänst, polis, gode män, Migrationsverket med flera.
Stärk barnens rätt i rättsprocessen. Gör en översyn av den polisiära och rättsliga hanteringen av polisanmälda brott där barn misstänks vara utsatta för människohandel.
Se över lagstiftningen med utgångspunkt från att så få polisanmälda ärenden leder till åtal.
Stärk samordningen inom EU.


Utbildning för nyanlända elever

Utbildningsdepartementet har den 21 februari presenterat promemorian Utbildning för nyanlända elever, Ds 2013:6.
I denna promemoria ges förslag på hur mottagandet och undervisningen av nyanlända elever i de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan bör regleras.
Därtill föreslås ett antal författningsändringar vad gäller rätten till utbildning och skolplikt. Frågorna om hur skolförfattningarna bör utformas för att nyanlända elever bäst ska lära sig svenska, hur kompetenskraven för lärare som undervisar nyanlända elever ska se ut samt stöd på modersmålet i ämnesundervisning behandlas i en kommande promemoria.
RGMV har för avskt att kommentera regeringens förslag och du som medlem är välkommen med synpunkter.


Vad gör man?

En av våra medlemmar berättar om sin aktuella situation.
"Den pojke jag varit god man för, där får jag plötsligt veta att man har förordnat en annan kvinna att bli vårdnadshavare för honom. De har inte kommunicerat det med mig förrän det var ett faktum.
Pojken säger nej och därmed överklagar han och då blir det ju en process. Jag har börjat en dialog med tingsrätten. Men hur som helst så vill dom väl inte ha mej, och då spelar det ju ändå ingen  roll."
När en utredning om vårdnadshavare görs så ska både den minderårige och den tilltänkta vårdnadshavaren vara överens om att dom vill ha varann och även skriva under på det. Det ingår i den utredning socialtjänsten ska göra. Har det skett?
Du som god man ska också vara underrättad om att en utredning pågår, du företräder pojken ända tills han har en vårdnadshavare. Här verkar det ha brustit ordentligt. Det är inte socialtjänsten eller någon annans vilja som ska styra, det är pojkens. Både du och han har blivit överkörda. Stå på er.

/Katarina Nyberg

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Årsmöte
Årsmöte 2020, flyttat till hösten beroende av Coronapandemin, Tid och plats meddelas framöver.

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com

P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

Eva Wennberg, kassör. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut. 
UpplandTfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva(at)bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland
E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 
Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 Västernorrlands län

Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top