Nyhetsbrev nr 2, 2013

RGMV ingår nu i referensgruppen för projektet "Ensamkommande barn – lokalt och regionalt utvecklingsstöd", som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

- Det är glädjande och av stor betydelse att vi nu har de kontaktytor/nätverk vi behöver för att föra fram vårt program, säger Johnny Samuelsson, styrelseledamot RGMV.
I projektet  finns tre olika referensgrupper som nu ska samlas till ett första möte 21 mars i Stockholm för att få en beskrivning av hela projektet och för att kunna ge synpunkter på det.
De tre referensgrupperna är: Referensgrupp processtöd, referensgrupp god man-utbildning och samverkansgrupp god man-utbildning
Projektet tar bland annat fram en delvis webbaserad utbildning för gode män.
- Inför  mötet 21 mars ska delar av webbutbildningen testas, så att vi under mötet kan få ta del av era synpunkter, säger Maria Boman, processledare. Vi återkommer med instruktioner så fort materialet är färdigt för test.
SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets kommuner, landsting och regioner.


Möte med asylnätverket


RGMV har fått en inbjudan från Regeringskansliet till ett möte med asylnätverket den 12 mars.
På dagordningen:
1. Inledning av migrationsminister Tobias Billström
2. Mottagandet av asylsökande - en lägesbeskrivning
3. Familjeåterförening
4. Information om pågående EU-arbete
5. Övriga frågor


Konferenser om handel med barn

Ingrid Åkerman, särskild utredare på Länsstyrelsen, meddelar att det blir fyra konferenser på olika platser i landet i ämnet Handel med barn.

Nationella heldagskonferenser våren 2013:

Sundsvall, 9 april
Malmö, 7 maj
Varberg, 16 maj
Stockholm, 21 maj

Konferenserna är avgiftsfria.

Totalt 166 barn i Sverige registrerades som misstänkta offer för människohandel under åren 2009–2011. Det visar den nationella kartläggning som Länsstyrelsen i Stockholms län presenterar i en rapport i november.

– Situationen är betydligt allvarligare än vad som tidigare har varit känt, säger utredare Ingrid Åkerman. Det är ingen hemlighet att det finns barn i Sverige som är utsatta för människohandel. Barn som lever i social misär, som utnyttjas i kriminell verksamhet, tiggeri och arbete. Barn som exploateras sexuellt.  
Hittills har det inte funnits några tillförlitliga uppgifter om hur många dessa barn är, eller under vilka omständigheter de utsatts för dessa brott. För att öka kunskapen har det nationella samordningssekretariatet mot prostitution och människohandel vid Länsstyrelsen i Stockholms län gjort den första nationella kartläggningen av barn som utsatts för människohandel. Endast en handfull av de barn som finns med i kartläggningen har fått sina ärenden rättsligt prövade.  
– Det är alarmerande att det finns så många barn i Sverige som inte på något sätt får sina rättigheter tillgodosedda enligt svensk lagstiftning, FNs barnkonvention eller andra internationella överenskommelser, säger Ingrid Åkerman.  Vi behöver bli betydligt bättre på att upptäcka och stötta dessa barn. Såväl kommuner som landsting och staten behöver utöka sina resurser, höja sin kompetens och förbättra sin beredskap, .  
I rapporten föreslås ett antal åtgärder, bland annat:
Utöka det nationella stödet för barn som utsätts för människohandel. Mer forskning, metodutveckling och kunskapsinsamling, liksom statlig finansiering av insatserna riktade till utländska barn som utsatts för människohandel.  
Förtydliga socialtjänstens ansvar för alla barn som misstänks vara offer för prostitution och människohandel.  
Utöka socialtjänstens kompetens när det gäller att upptäcka och identifiera utsatta barn. Förstärk samarbetet mellan socialtjänst, rättsväsende och andra aktörer.      
Skapa kvalificerade och specialiserade boenden med utrednings- och behandlingsresurser, kulturkompetens och tolkar.
Motverka att barn försvinner. Skapa bättre rutiner kring samarbetet mellan socialtjänst, polis, gode män, Migrationsverket med flera.
Stärk barnens rätt i rättsprocessen. Gör en översyn av den polisiära och rättsliga hanteringen av polisanmälda brott där barn misstänks vara utsatta för människohandel.
Se över lagstiftningen med utgångspunkt från att så få polisanmälda ärenden leder till åtal.
Stärk samordningen inom EU.


Utbildning för nyanlända elever

Utbildningsdepartementet har den 21 februari presenterat promemorian Utbildning för nyanlända elever, Ds 2013:6.
I denna promemoria ges förslag på hur mottagandet och undervisningen av nyanlända elever i de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan bör regleras.
Därtill föreslås ett antal författningsändringar vad gäller rätten till utbildning och skolplikt. Frågorna om hur skolförfattningarna bör utformas för att nyanlända elever bäst ska lära sig svenska, hur kompetenskraven för lärare som undervisar nyanlända elever ska se ut samt stöd på modersmålet i ämnesundervisning behandlas i en kommande promemoria.
RGMV har för avskt att kommentera regeringens förslag och du som medlem är välkommen med synpunkter.


Vad gör man?

En av våra medlemmar berättar om sin aktuella situation.
"Den pojke jag varit god man för, där får jag plötsligt veta att man har förordnat en annan kvinna att bli vårdnadshavare för honom. De har inte kommunicerat det med mig förrän det var ett faktum.
Pojken säger nej och därmed överklagar han och då blir det ju en process. Jag har börjat en dialog med tingsrätten. Men hur som helst så vill dom väl inte ha mej, och då spelar det ju ändå ingen  roll."
När en utredning om vårdnadshavare görs så ska både den minderårige och den tilltänkta vårdnadshavaren vara överens om att dom vill ha varann och även skriva under på det. Det ingår i den utredning socialtjänsten ska göra. Har det skett?
Du som god man ska också vara underrättad om att en utredning pågår, du företräder pojken ända tills han har en vårdnadshavare. Här verkar det ha brustit ordentligt. Det är inte socialtjänsten eller någon annans vilja som ska styra, det är pojkens. Både du och han har blivit överkörda. Stå på er.

/Katarina Nyberg

Nyhetsbrev RGMV nr 1/2013

Det kan tyckas som om inget händer. Mer än att vintern drabbar oss med snöfall och kyla.
Men vår nya förening är på gång med uppbyggnad, nätverkande och med att skapa värdefulla kontakter.
Allt arbete är ideellt så ni kan ju tänka er att det tar lite tid. Mot den bakgrunden händer det ändå en hel del.

Årets första styrelsemöte lördagen den 2 februari. Förslag och synpunkter kan lämnas till styrelsen. Mer info om styrelsemötet längre ner i nyhetsbrevet.
Insändare efterlyses! Tyck till och dela med dig av dina erfarenheter. På www.rgmv.se kan du skriva insändare.
Läsvärt från media. Här är länken till ett reportage i Dala-Demokraten. Fyra pojkar på boendet vill hellre plugga än städa och omplaceras plötsligt till olika behandlingshem. http://www.dalademokraten.se/Sater/Hard-kritik-mot-flytt-av-pojkar-fran-Alvan-2/


Detta händer
, januari-april 2013

-Fredagen den 18 januari var RGMV närvarande när Röda Korset öppnade en mötesplats för papperslösa på Söder i Stockholm.

-Tisdagen den 22 januari 13.00 möte med Lotta Reimers på Länsstyrelsen i Stockholm för att samtala om Länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare och hur överförmyndarmyndigheten sköter tillsynen av förordnade gode män för ensamkommande underåriga och begränsning av uppdrag.


-Onsdagen den 6 februari 13.00 möte med rättschef Mikael Ribbenvik och Chatarina Hast Markkula, expert i barnfrågor, för samtal om mottagningsprocessen

 

-Onsdagen den 6 februari 10.00 möte med statssekreterare Bertil Östberg på utbildningsdepartementet, samtal om utbildning för nyanlända elever

 

-Tisdagen den 12 mars 14.00 möte med asylnätverket

-Torsdagen den 11 april medverkar Katarina Nyberg och Orwar Alnesjö vid ett seminarium i Uppsala, arrangerat av Sveriges kristna råd.


I vanlig ordning gäller att medlemmar i RGMV är välkomna att komma med på dessa möten. Kontakta Orwar Alnesjö eller Katarina Nyberg för mer information.
Information om särskilt förordnad vårdnadshavare
(Katarina Nyberg, sekreterare RGMV, Hedemora)När ett ensamkommande barn beviljats uppehållstillstånd ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses till barnet. Socialnämnden i den kommun där barnet vistas ska agera för att få till stånd ett förordnande av särskild vårdnadshavare. Socialnämnden är skyldig att göra en framställning eller ansökan till tingsrätten om vårdnad för en underårig. Om barnet fyller 18 år inom ett halvår kan den gode mannen i undantagsfall kvarstå tills barnet blivit myndigt. Förordnandet upphör när barnet fyller 18 år.

Uppdraget skiljer sig inte nämnvärt från uppdraget som god man för ensamkommande barn och ungdomar. Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor om barnets personliga angelägenheter.
I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska vårdnadshavaren ta allt större hänsyn till barnets egna synpunkter och önskemål.
Vårdnadshavaren ansvarar för att barnet får sina olika behov tillgodosedda, inklusive behovet av omsorg och trygghet.

Vid valet av vårdnadshavare tas bland annat hänsyn till barnets ålder och utveckling samt den personliga anknytningen till den tilltänkta vårdnadshavaren. Det är viktigt att den som föreslås har kunskap om vad det innebär att vara vårdnadshavare samt är lämplig för uppdraget. Det är inte nödvändigt att barnet bor tillsammans med den föreslagna vårdnadshavaren.

 

Många kommuner ger samma arvode till en särskilt förordnad vårdnadshavare som till god man för ensamkommande barn medan andra halverar arvodet. Svårigheter att hitta lämpliga personer som kan utses till särskild förordnad vårdnadshavare och förekommande ointresse eller ineffektivitet från socialtjänsten innebär att gode män i många fall mot sin vilja, för den underåriges skull, inte anser sig ha något annat val än  att kvarstå  som gode män i väntan på att socialtjänsten skall agera och tingsrätten besluta vilket kan ta en orimligt lång tid.

 

I Lag (2005:429) om god man för ensamkommande står följande:
"När ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare skall göras
10 § Beviljas barnet uppehållstillstånd, skall socialnämnden i den kommun där barnet vistas hos rätten väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken, om inte särskilda skäl talar emot det. Överförmyndaren skall underrätta socialnämnden om att förutsättningar för en sådan talan eller anmälan föreligger.
Normalt så lämnas informationen om beviljat uppehållstillstånd mycket kort tid efter beslut, och definitivt inom den s k "PUT-månaden", varför det är rimligt att processen påbörjas inom en månad. Barnet skrivs ut från Migrationsverket en månad efter beslutsdatum och det fullständiga ansvaret för barnet övergår till kommunen. Det kan göras undantag från att särskilt förordnad vårdnadshavare utses exempelvis om det bara är ett par tre månader kvar tills barnet fyller 18 år."

 

Enligt riktlinjer från Sveriges kommuner och landsting, SKL, bör god man kvarstå under den tid socialnämnden gör utredningen om särskilt förordnad vårdnadshavare. Godmanskapet ska inte kvarstå under en alltför lång tid. När det gäller ärenden angående barn ska socialtjänstens utredningar ske skyndsamt.
Det slarvas mycket, inte bara i Hedemora, med att utse vårdnadshavare i rimlig tid. Det är allvarligt eftersom inget barn får vara utan vårdnadshavare.

http://ensamkommandebarn.skl.se/kommunensansvarensamkommande/sarskilt_forordnad_vardnadshavare


 

Ökning av antalet medlemmar


Medlemsantalet ökar, att föreningen bildats har väckt positiva reaktioner från gode män/vårdnadshavare och många  andra som är engagerade i arbetet med ensamkommande underåriga.

Medlemsavgiften är 100 kr och betalas på bankgiro 869-5900 Swedbank
Något inbetalningskort skickas inte ut, du sätter själv in pengarna och några påminnelser görs inte. Medlemsavgift som betalas nu gäller för 2013.

Välkommen till RGMV alla nya medlemmar och du som redan varit medlem ett tag, lycka till med uppdraget och arbetet 2013!
OBS Om du inte får information och nyhetsbrev med e-post är något fel. Kontakta Orwar Alnesjö eller Johnny Samuelsson så att vi kan rätta till det.


 

Kom gärna med synpunkter!

Interimsstyrelsemötet den 2 februari är ett telefonmöte och på dagordningen står bland annat

- Förslag till ökat medlemsinflytande och bättre underbyggda programförslag och rekommendationer
a Arbetsutskottet (AU) utarbetar förslag gällande programpunkter och rekommendationer som via e-post delges föreningens medlemmar, samt en referensgrupp, som yttrar sig om AU:s förslag.
b AU sammanställer inkomna förslag och synpunkter och skickar det vidare till en rådgivade grupp bestående av representanter för de organisationer som ingår i asylnätverket samt en del andra organisationer som Sociala Missionen
c Den rådgivande gruppens synpunkter sammanställs och det slutliga förslaget lämnas till aktuell mottagare.


- Hur ska vi arbeta mellan styrelsemötena?


- Justeringar, ändringar och tillägg avseende program och rekommendationer, förslag till ändringar:

 

 -medlemsrekrytering

-uppföljning av mötena 2012 med Tobias Billström och Maria Ferm

-ansökningar om bidrag.


 

God fortsättning

 

Interimstyrelsen, Katarina Nyberg

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Kommande möten
Årsmöte 2020, mars-april

Stryelsemöten 2020
(information kommer)

 

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com


P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

 

Eva Wennberg. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut.
Uppland
Tfn 0174 40320, 073 8554499

E-post eva(at)bjorksta.se

 

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

 

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland

E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

 

 

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

 


Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

 

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 

Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post
 barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793


Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Blekinge län
Vakant


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle

E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Östergötlands län
Reidun  Claesson
E-post reidun.claesso(at)gmail.com
Tfn.0705892155

 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Vakant


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top