Lampedusa

"Detta är en obeskrivlig tragedi, med hundratals människor som drunknade precis utanför Europas kust. Människor som flytt diktatur och förtryck i Eritrea och Somalia. Att stå framför 280 kistor, varav några små barnkistor, var fasansfullt. På barnkistorna låg det nallebjörnar. Det är en obeskrivlig påminnelse om hur svårt det är att ta sig till Europa under reglerade, lagliga och trygga former." 
(Cecilia Malmström)

 

Ojämn kvalitet på boenden för ensamkommande unga.
Under hösten intensifierar RGMV  arbetet med att uppmärksamma ansvariga myndigheter och politiker på förekommande  allvarliga brister på många boenden som gör tillvaron besvärlig för ensamkommande unga och därmed även för gode män/sfv. 
Den ojämna kvliteten på boenden är en av många frågor där RGMV föreslår åtgärder som kan leda till förbättringar för ensamkommande unga.Utbildning för nyanlända elever
I utbildningsfrågor stöder RGMV regeringens ambitioner att ge nyanlända elever samma möjligheter till utbildning som svenska elever. Men alltför många nyanlända misslyckas med att läsa in grundskolans kurspan och ta examen på ett nationellt gymnasieprogram. RGMV kommer under hösten arbeta med frågan och skriva till departement och myndigheter.


God man jour
RGMV anser att i varje ankomstkommun ska ÖFM åläggas, att genom ett interimistiskt förfarande upprätta en godmanjour. Jouren ska bestå av gode män med flerårig erfarenhet av uppdraget, kunskaper om asylprocessen och  tillämpliga EU förordningar samt god kännedom om förhållanden som gäller för ensamkommande unga. Skrivelser i frågan och uppvaktningar görs senare i höst.


 

Referensgruppsmöte 

Den 22 oktober redovisar projektet: "Ensamkommande barn-lokalt och regionalt utvecklingsstöd." den godmanutbildning som kommer att anordnas för redan förordnade och blvande gode män. RGMV som ingår i referensgruppen deltar med tre representanter.

 

Öppet hus

 

Den 19 oktober har RGNV inbjudits av ÖFM i Norrtälje till Öppet Hus för att informera om uppdraget som god man/sfv och RGMV:s verksamhet.

I november anordnas samma aktivitet i Täby och även då kommer RGMV att medverka. Du som är medlem och har erfarenhet av uppdraget får gärna hjälpa till vid dessa tillfällen. Hör av dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ring 0704 820410. 

 

Johnny Samuelsson

Ordförande

 - - -

RGMV, Nyhetsbrev Nr 6

Interimstyrelsen går och en ny  vald styrelse kommer

{subtag:name},

Sedan RGMV bildades våren 2012 har interimstyrelsen arbetat med att utarbeta stadgar, formulera  program och rekommendationer med syftet, att bygga upp en stark effektiv organisation som kan förbättra förhållandena för gode män vårdnadshavare.

Kontakter med myndigheter och organisationer har etablerats, en fungerande organisation har byggts upp och medlemsantalet har sakta men stadigt ökat. 
  

Framgångarna har kommit snabbt och RGMV har inbjudits att ingå i regeringens asylnätverk och referensgruppen för projektet: Ensamkommande barn –lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Som remissinstans har RGMV givits möjlighet att lämna yttrande till Justitiedepartementet om Betänkandet 2013:27, Bättre förutsättningar för gode män förvaltare. 

Den 21 september 2013 övergår ansvaret från interimstyrelsen till den styrelse  årsmötet väljer. Det finns anledning att vara optimistisk inför RGMV:s fortsatta verksamhet och vad föreningen kan uträtta för att skapa bättre förutsättningar för dig som på ideell grund ställer upp i samhällets tjänst.  
Ett stort tack till alla i interimstyrelsen som varit med på hela resan eller delar av den och som trots tidskrävande uppdrag ändå engagerat sig i arbetat för föreningens tillkomst och utveckling samt till alla medlemmar som givit sitt stöd.

 

 

Kallelse till Riksföreningen gode män vårdnadshavare (RGMV)

första årsmöte 

Plats: Scandic Hilton hotel, lokal Afrodite, Slussen, Stockholm 

Datum: Lördagen den 21 september 2013

Tid: 10.30-12.00

Information
T- bana, uppgång Slussen. Parkering OK garaget på Katarinavägen, omkringliggande gator alternativt Hiltons eget garage.  

http://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=hilton+slussen&ie=UTF-8&oe=UTF-8

 

Anmälan 

För att på bästa sätt kunna förbereda årsmötet är det viktigt, att du som är medlem och avser att delta i mötet meddelar 

Inger Dahl <Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.>senast den 15 september. 

För rösträtt vid föreningens årsmöte krävs personlig närvaro, att fastställd årsavgift är erlagd, att medlemskapet är registrerat och upptaget på röstlängden.

Möteshandlingar sänds till alla medlemmar men finns redan nu tillgängliga på föreningens hemsida. möteshandlingar

 

För ytterligare information och frågor kontakta:

Inger Dahl, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Ilva Edwinsson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Johnny Samuelsson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

VÄLKOMNA

RGMV, Interimstyrelsen

Mälardalens Högskola
Ett samarbete har inletts med Mälardalens Högskola för att planera en påbyggnadsutbildning för gode män. Det första mötet äger rum i Eskilstuna den 11 juni. I vanlig ordning är RGMV:s medlemmar välkomna att lämna synpunkter, förslag och att delta i mötet.

ERPUM
ERPUM är ett EU finansierat projekt där Sverige i samverkan med Norge, Nederländerna och England planerar mottagningscenter i Kabul och Bagdad för de som fått avslag på sin asylansökan och ska utvisas/avvisas eller återvänder frivilligt. RGMV har träffat projektledaren Susanne Bäckstedt för att få information om projektet och lämna synpunkter.

Rikskonferens, Handel med barn och ungdomar
Vid konferensen redogjorde Länsstyrelsen för den rapport Ingrid Åkerman skrivit om den handel med barn och unga  som förekommer i Sverige. Information gavs  också om ett av Länsstyrelsen nystartat projekt som redan nu kan hjälpa till med råd och åtgärder vid  misstankar, att barn och unga är utsatta för människohandel.

 
(bild. Ingrid Åkerman, Länsstyrelsen Christina Heilborn UNICEF samt Johnny Samuelsson RGMV
 
Nationellt samordnad utbildning för gode män
Fyra av fem delar av utbildningen är nu i det närmaste klara och RGMV har giviits tillfälle att fortlöpande lämna synpunkter. Nästa referensgruppsmöte blir i oktober 2013 och den länge emotsedda utbildningen för gode män kan komma igång vid årskiftet.
 
Europeiska flykting-och återvändandefonden
Vid ett seminarium på Arlanda redovisades resultat och erfarenheter från EU finansierade projekt. Information gavs också om vilka möjligheter till exempel RGMV har att söka pengar från dessa fonder. 
 
(bild. Linn Öst Nori, RGMV Margareta Bergman ERF RF, Annika Johansson ERF RF samt Johnny Samuelsson RGMV)

Asylnätverket
Eftersom RGMV ingår i regeringens asylnärverk har vi blivit ombedda att yttra oss  om, SOU 2013:27, vissa frågor om gode män och förvaltare.

Årsmöte

Datum för årsmötet är bestämt till den 21 september 2013.

 
Valberedning
En valberedning har nu tillsatts som består av Helena Stenmark och Björn Jacobsen.
 
 
Revisor
Bo Lidström har tackat ja till att bli RGMV:s revisor.

Adjungerad ledamot 
Jur kand Linn Öst Nori vid Stockholms Asylbyrå
 har tackat ja till uppdraget som adjungerad ledamot.

 
Styrelsen
Styrelsen är nu i det närmaste fulltalig och de nya ledmöterna hälsas varmt välkomna till RGMV.  www.rgmv.se

 

Sommarlov

Den närmaste tiden förväntas styrelsearbetet bli förhållandevis lugnt  i avvaktan på årsmötet i september och för att vi i styrelsen ska hinna med våra uppdrag och kunna njuta av sommaren.

 

Medlemsinflytande

Som vanligt gäller att du som medlem är välkommen att aktivt delta i föreningens arbete. Du är också välkommen att skriva insändare och om du inte redan gjort det betala medlemsavgiften.

 

vik redaktör/Johnny Samuelsson

 

Nyhetsbrev från RGMV

Nr 5 2013

 

 

 

Information från valberedningen

Den 21 september har Riksföreningen gode män vårdnadshavare (RGMV) sitt konstituerande möte. Två personer har utsetts av interimstyrelsen att agera valberedning. Vi som tagit oss an uppdraget heter Björn Jacobsen och Helena Stenmark och är kollegor på ett HVB-hem för ensamkommande.

Vi önskar nu nå ut med en inbjudan till alla som berörs att skicka oss nomineringar till föreningens första styrelse. Nomineringen kan vara av sig själv eller av en annan person, men behöver alltid bestå av fullständigt namn och kontaktuppgifter (telefonnummer och mejladress, företrädesvis båda).

En nominering skickas till adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och bör ha kommit in innan den sista juli. Valberedningen tar sedan kontakt med de nominerade under augusti. 

Med vänliga hälsningar,

Björn Jacobsen


Kalender

Interimstyrelsemöte den 31 augusti och konstituerande årsmöte den 21 september 2013, 10.30. (plats meddelas senare)


Ordförande 

Katarina Nyberg , Vikmanshyttan har nu tagit över ordförandeskapet efter Inger Dahl

Synpunkter på SOU 2013:27 "Vissa frågor om gode män och förvaltare" 

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som ger bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Syftet är att säkerställa att det finns tillgång till kvalificerade och lämpliga ställföreträdare. 
RGMV som ingår i regeringens asylnätverk har givits möjlighet att lämna synpunkter. Välkommen med synpunkter senast den 31 augusti.RGMV gratulerar

Vi gratulerar adjungerade ledamoten Linn Öst Nori som numera är advokat.  

 
IVO - ny myndighet för bl a tillsyn av socialtjänsten

1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som tagit över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Alla tillsynsärenden från 2010 finns nu hos IVO. 

IVO utövar tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Den nya myndigheten ansvarar också för tillståndsprövning inom dessa områden. Tillsynsuppddraget omfattar även fortsättningsvis handläggningen av anmälningar, till exempel Lex Sarah, Lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut.

IVO är en statlig myndighet som lyder under regeringen (Socialdepartementet). Verksamheten finansieras genom anslag med en årlig budget på cirka 650 miljoner kronor.

IVO har omkring 550 medarbetare. Verksamheten bedrivs vid sex regionala kontor runt om i landet och tre myndighetsövergripande avdelningar i Stockholm.

www.ivo.se

Antalet verksamheter som omfattas av tillsynen har 2012 ökat jämfört med 2011 och därmed även antalet inspektioner. Det är framför allt antalet HVB för ensamkommande barn som har ökat och de omfattade 2012 cirka 42 procent av samtliga HVB.

Rapporten för tillsynen under 2012 har inte visat några stora skillnader i kvalitet för HVB för ensamkommande barn jämfört med övriga HVB. 

Personalens utbildningsnivå är dock generellt sett något lägre och det är fler HVB för ensamkommande som inte erbjuder ungdomarna en godtagbar boendestandard.

Trevlig och solig sommar önskas alla medlemmar. 

Styrelsen, RGMV
Katarina Nyberg


Nyhetsbrev från RGMV

Nr 3 2013

EU

De 27 länder som ingår i EU har enats om en gemesam asylpolitik som bland annat berör förordningen i Dublin ll. Det kommer sannolikt innebära att ensamkommand barn och unga som kommer till Sverige via ett annat EU land som  tidigare överfördes nu kan få sin ansökan om asyl prövad här och i väntan på beslut får de stanna i Sverige. För gode män/vårdnadshavare kan det möjligen innebära att uppdraget blir lite lättare.

 

Asylnätverket
Möte med regeringens asylnätverk ägde rum den 12 mars i regeringskansliets lokaler. Orwar Alnesjö, Johnny Samuelsson och Christina Malmgren deltog. En nyttig erfarenhet som gav RGMV:s representanter möjlighet att träffa andra organisationer på högre nivå.
En idé för att göra nätverket mer effektivt skulle kunna vara att de inbjudna organisationerna samlade krafterna kring några frågor.
 
Enkät till landets överförmyndare
Inger Dahl rapporterar om enkäten till landets överförmyndarnämnder. Fram till nu har det kommit in svar från 68 kommuner. Sju av dem har inga EKB (ensamkommande flyktingbarn). 61 kommuner har sammanlagt 936 EKB. Antalet uppdrag för varje god man/vårdnadshavare är ett till sju barn. En del kommuner anser att man inte bör ha mer än ett barn eftersom det är ett krävande uppdrag. Fortsatt rapportering följer.


Nationellt samordnad utbildning för gode män

Orwar Alnesjö och Johnny Samuelsson har deltagit i projektet: Ensamkommande barn – lokalt och regionalt utvecklingsstöd, referensgruppsmöte den 21 mars 2013 för att få information samt lämna synpunkter på det förslag till utbildning för gode män som utarbetats. Utbildningen är dels webbaserad i kombination med ett antal möten på kommunal och regional nivå. Efter många års väntan får gode män nu äntligen en utbildning som förhoppningsvis kommer igång inom ett år. Att en sådan utbildning ingår i RGMV:s program gör inte saken sämre.


Valberedning och revisor

Nu behöver RGMV hjälp med förslag till personer som kan ingå i valberedningen samt en revisor. Som medlem har du möjlighet att föreslå personer som du anser kan vara lämpliga för dessa uppdrag.


Det är inte för sent

Årsavgiften är fortfarande blygsamma 100 kr. Om du av någon anledning missat att betala den är det en bra idé att göra det nu.


Roterande ordförandeskap

Liksom EU, Nordiska rådet, flera kommuner och företag i landet tillämpar RGMV ett roterande ordförandeskap under året, alternativt till kommande årsmöte. För närarande (april - juni) är Inger Dahl från Allerum i Skåne tf ordförande för RGMV.


Nya medlemmar i hela landet

Medlemsantalet ökar sakta men säkert och det är inte enbart gode män som ansluter sig till RGMV. Det gör även lärare som undervisar ensamkommande barn/unga, personal på HVB-hem (boenden) och familjehem samt överförmyndare.


Förfrågan

RGMV har fått en förfrågan från Riksförbundet gode män och förvaltare om medlemsskap och om deltagande i  konferens i Göteborg 13 april. RGMV tackar nej till att bli medlem i Riksförbundet gode män och förvaltare. Men ev kan det finnas möjligheter till visst samarbete.

 

Medverkan vid seminarier, nätverksmöten m m
Orwar Alnesjö och Katarina Nyberg deltar i ett nätverksmöte som anordnas av Svenska Kyrkan och Sveriges Kristna Råd i Uppsala den 11 april. RGMV har ett seminarium (1 tim 15 min) under rubriken  "Att vara god man till ensamkommande barn som söker asyl - vad innebär det?".


Nätverksmöte, Rådgivningsbyrån

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har tillsammans med Amnesty, Röda Korset och UNHCR ett antal nätverksmöten med offentliga biträden varje år. Nästa möte äger rum den 11 april. Ämnet är barn. RGMV har inbjudits för att komma och prata om gode män och om hur samarbetet mellan god man och offentligt biträde borde se ut.
Orwar Alnesjö och Christina Malmberg  och ev även Johnny Samuelsson deltar i det mötet.


Vad gör man?

Ilva Edvinsson, god man från Sollefteå:
Jag fick för någon vecka sedan information från socialhandläggaren att ungdomar under 18 år, en nyss fyllda 16 år, som fått PUT, och som av olika anledningar fått flytta ut från flyktingboendeenheten ska ska skrivas ut från socialtjänstens ansvar och att vi vårdnadshavare ska söka socialt bistånd till dom. Kommunen kommer att fortsätta betala deras lägenhet - men inget annat. Dom har tidigare  fått 3 550 kr för levnadsomkostnad och sen CSN 1 050+850 kr. När CSN inte betalats ut så har flyktingboendeenheten betalat ut även 1 050 kr. De pengar som flickan sparat ska hon använda  först, pengar som hon sparat för att köpa nya möbler m m för när hon fyllt 18 år. Nu känns det som att hon borde använt pengarna i stället!
Ska inte socialtjänsten ta ansvar för ungdomar under 18 år, dom är ju fortfarande minderåriga? Jag har försökt att ta upp det med socialhandläggaren, men hon säger att det är ett beslut som är taget och som inte går att ändra på. Jag tycker att man borde ha tagit kontakt med oss vårdnadshavare innan beslutet blev taget så vi hade haft möjlighet att yttra oss. Det är ju vi som är ansvariga för ungdomarna. (jag har en tjej från Somalia som bor i lägenhet eftersom hon mobbats av en annan tjej).
Beslutet är taget på grund av att man gått ner från 25 barn till 15 barn, varav tre asylsökande. Då behöver man fler platser att ta in asylsökande eftersom man inte klarar ekonomin. Jag tycker socialtjänsten ska ta ansvar för de barn man har först. Hur ska jag agera i den här situationen? Det känns inte rätt och jag känner mig väldigt osäker, första ansökan ska vara inne den 11 april.
Ansökan för ensamstående ger 2 920 kr + 920 kr, för barn mellan 15-18 år blir det 3 220 kr + 920 kr.


Ilva får svar från Orwar Alnesjö:

Det är bra Ilva, det kan ta tid att åstadkomma förändring men det är så erhört viktigt att någon sätter ner foten och får igång en process att tydliggöra olika aktörers ansvar. Du har det avgörande inflytandet över frågan om barnets boende (Prop 2004/05:136 s.30).  Nu ska du stå på dig mot Socialnämnden! Socialnämnden SKA utreda och föreslå ett boende som möter barnets behov (2 kap. 2§ och 11 kap. 1-2 §§ socialtjänstlagen). Om god man och socialnämnd har olika uppfattning är det god man som bestämmer. Det finns ett beslut från Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1925-06, som ger en god man rätt i ett placeringsärende.
Mitt råd att du anmäler till ansvariga tillsynsmyndigheter: I det här fallet socialstyrelsen (tillsyn över socialtjänsten). Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndare.


/Katarina Nyberg

Nyhetsbrev nr 2, 2013

RGMV ingår nu i referensgruppen för projektet "Ensamkommande barn – lokalt och regionalt utvecklingsstöd", som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

- Det är glädjande och av stor betydelse att vi nu har de kontaktytor/nätverk vi behöver för att föra fram vårt program, säger Johnny Samuelsson, styrelseledamot RGMV.
I projektet  finns tre olika referensgrupper som nu ska samlas till ett första möte 21 mars i Stockholm för att få en beskrivning av hela projektet och för att kunna ge synpunkter på det.
De tre referensgrupperna är: Referensgrupp processtöd, referensgrupp god man-utbildning och samverkansgrupp god man-utbildning
Projektet tar bland annat fram en delvis webbaserad utbildning för gode män.
- Inför  mötet 21 mars ska delar av webbutbildningen testas, så att vi under mötet kan få ta del av era synpunkter, säger Maria Boman, processledare. Vi återkommer med instruktioner så fort materialet är färdigt för test.
SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets kommuner, landsting och regioner.


Möte med asylnätverket


RGMV har fått en inbjudan från Regeringskansliet till ett möte med asylnätverket den 12 mars.
På dagordningen:
1. Inledning av migrationsminister Tobias Billström
2. Mottagandet av asylsökande - en lägesbeskrivning
3. Familjeåterförening
4. Information om pågående EU-arbete
5. Övriga frågor


Konferenser om handel med barn

Ingrid Åkerman, särskild utredare på Länsstyrelsen, meddelar att det blir fyra konferenser på olika platser i landet i ämnet Handel med barn.

Nationella heldagskonferenser våren 2013:

Sundsvall, 9 april
Malmö, 7 maj
Varberg, 16 maj
Stockholm, 21 maj

Konferenserna är avgiftsfria.

Totalt 166 barn i Sverige registrerades som misstänkta offer för människohandel under åren 2009–2011. Det visar den nationella kartläggning som Länsstyrelsen i Stockholms län presenterar i en rapport i november.

– Situationen är betydligt allvarligare än vad som tidigare har varit känt, säger utredare Ingrid Åkerman. Det är ingen hemlighet att det finns barn i Sverige som är utsatta för människohandel. Barn som lever i social misär, som utnyttjas i kriminell verksamhet, tiggeri och arbete. Barn som exploateras sexuellt.  
Hittills har det inte funnits några tillförlitliga uppgifter om hur många dessa barn är, eller under vilka omständigheter de utsatts för dessa brott. För att öka kunskapen har det nationella samordningssekretariatet mot prostitution och människohandel vid Länsstyrelsen i Stockholms län gjort den första nationella kartläggningen av barn som utsatts för människohandel. Endast en handfull av de barn som finns med i kartläggningen har fått sina ärenden rättsligt prövade.  
– Det är alarmerande att det finns så många barn i Sverige som inte på något sätt får sina rättigheter tillgodosedda enligt svensk lagstiftning, FNs barnkonvention eller andra internationella överenskommelser, säger Ingrid Åkerman.  Vi behöver bli betydligt bättre på att upptäcka och stötta dessa barn. Såväl kommuner som landsting och staten behöver utöka sina resurser, höja sin kompetens och förbättra sin beredskap, .  
I rapporten föreslås ett antal åtgärder, bland annat:
Utöka det nationella stödet för barn som utsätts för människohandel. Mer forskning, metodutveckling och kunskapsinsamling, liksom statlig finansiering av insatserna riktade till utländska barn som utsatts för människohandel.  
Förtydliga socialtjänstens ansvar för alla barn som misstänks vara offer för prostitution och människohandel.  
Utöka socialtjänstens kompetens när det gäller att upptäcka och identifiera utsatta barn. Förstärk samarbetet mellan socialtjänst, rättsväsende och andra aktörer.      
Skapa kvalificerade och specialiserade boenden med utrednings- och behandlingsresurser, kulturkompetens och tolkar.
Motverka att barn försvinner. Skapa bättre rutiner kring samarbetet mellan socialtjänst, polis, gode män, Migrationsverket med flera.
Stärk barnens rätt i rättsprocessen. Gör en översyn av den polisiära och rättsliga hanteringen av polisanmälda brott där barn misstänks vara utsatta för människohandel.
Se över lagstiftningen med utgångspunkt från att så få polisanmälda ärenden leder till åtal.
Stärk samordningen inom EU.


Utbildning för nyanlända elever

Utbildningsdepartementet har den 21 februari presenterat promemorian Utbildning för nyanlända elever, Ds 2013:6.
I denna promemoria ges förslag på hur mottagandet och undervisningen av nyanlända elever i de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan bör regleras.
Därtill föreslås ett antal författningsändringar vad gäller rätten till utbildning och skolplikt. Frågorna om hur skolförfattningarna bör utformas för att nyanlända elever bäst ska lära sig svenska, hur kompetenskraven för lärare som undervisar nyanlända elever ska se ut samt stöd på modersmålet i ämnesundervisning behandlas i en kommande promemoria.
RGMV har för avskt att kommentera regeringens förslag och du som medlem är välkommen med synpunkter.


Vad gör man?

En av våra medlemmar berättar om sin aktuella situation.
"Den pojke jag varit god man för, där får jag plötsligt veta att man har förordnat en annan kvinna att bli vårdnadshavare för honom. De har inte kommunicerat det med mig förrän det var ett faktum.
Pojken säger nej och därmed överklagar han och då blir det ju en process. Jag har börjat en dialog med tingsrätten. Men hur som helst så vill dom väl inte ha mej, och då spelar det ju ändå ingen  roll."
När en utredning om vårdnadshavare görs så ska både den minderårige och den tilltänkta vårdnadshavaren vara överens om att dom vill ha varann och även skriva under på det. Det ingår i den utredning socialtjänsten ska göra. Har det skett?
Du som god man ska också vara underrättad om att en utredning pågår, du företräder pojken ända tills han har en vårdnadshavare. Här verkar det ha brustit ordentligt. Det är inte socialtjänsten eller någon annans vilja som ska styra, det är pojkens. Både du och han har blivit överkörda. Stå på er.

/Katarina Nyberg

Nyhetsbrev RGMV nr 1/2013

Det kan tyckas som om inget händer. Mer än att vintern drabbar oss med snöfall och kyla.
Men vår nya förening är på gång med uppbyggnad, nätverkande och med att skapa värdefulla kontakter.
Allt arbete är ideellt så ni kan ju tänka er att det tar lite tid. Mot den bakgrunden händer det ändå en hel del.

Årets första styrelsemöte lördagen den 2 februari. Förslag och synpunkter kan lämnas till styrelsen. Mer info om styrelsemötet längre ner i nyhetsbrevet.
Insändare efterlyses! Tyck till och dela med dig av dina erfarenheter. På www.rgmv.se kan du skriva insändare.
Läsvärt från media. Här är länken till ett reportage i Dala-Demokraten. Fyra pojkar på boendet vill hellre plugga än städa och omplaceras plötsligt till olika behandlingshem. http://www.dalademokraten.se/Sater/Hard-kritik-mot-flytt-av-pojkar-fran-Alvan-2/


Detta händer
, januari-april 2013

-Fredagen den 18 januari var RGMV närvarande när Röda Korset öppnade en mötesplats för papperslösa på Söder i Stockholm.

-Tisdagen den 22 januari 13.00 möte med Lotta Reimers på Länsstyrelsen i Stockholm för att samtala om Länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare och hur överförmyndarmyndigheten sköter tillsynen av förordnade gode män för ensamkommande underåriga och begränsning av uppdrag.


-Onsdagen den 6 februari 13.00 möte med rättschef Mikael Ribbenvik och Chatarina Hast Markkula, expert i barnfrågor, för samtal om mottagningsprocessen

 

-Onsdagen den 6 februari 10.00 möte med statssekreterare Bertil Östberg på utbildningsdepartementet, samtal om utbildning för nyanlända elever

 

-Tisdagen den 12 mars 14.00 möte med asylnätverket

-Torsdagen den 11 april medverkar Katarina Nyberg och Orwar Alnesjö vid ett seminarium i Uppsala, arrangerat av Sveriges kristna råd.


I vanlig ordning gäller att medlemmar i RGMV är välkomna att komma med på dessa möten. Kontakta Orwar Alnesjö eller Katarina Nyberg för mer information.
Information om särskilt förordnad vårdnadshavare
(Katarina Nyberg, sekreterare RGMV, Hedemora)När ett ensamkommande barn beviljats uppehållstillstånd ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses till barnet. Socialnämnden i den kommun där barnet vistas ska agera för att få till stånd ett förordnande av särskild vårdnadshavare. Socialnämnden är skyldig att göra en framställning eller ansökan till tingsrätten om vårdnad för en underårig. Om barnet fyller 18 år inom ett halvår kan den gode mannen i undantagsfall kvarstå tills barnet blivit myndigt. Förordnandet upphör när barnet fyller 18 år.

Uppdraget skiljer sig inte nämnvärt från uppdraget som god man för ensamkommande barn och ungdomar. Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor om barnets personliga angelägenheter.
I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska vårdnadshavaren ta allt större hänsyn till barnets egna synpunkter och önskemål.
Vårdnadshavaren ansvarar för att barnet får sina olika behov tillgodosedda, inklusive behovet av omsorg och trygghet.

Vid valet av vårdnadshavare tas bland annat hänsyn till barnets ålder och utveckling samt den personliga anknytningen till den tilltänkta vårdnadshavaren. Det är viktigt att den som föreslås har kunskap om vad det innebär att vara vårdnadshavare samt är lämplig för uppdraget. Det är inte nödvändigt att barnet bor tillsammans med den föreslagna vårdnadshavaren.

 

Många kommuner ger samma arvode till en särskilt förordnad vårdnadshavare som till god man för ensamkommande barn medan andra halverar arvodet. Svårigheter att hitta lämpliga personer som kan utses till särskild förordnad vårdnadshavare och förekommande ointresse eller ineffektivitet från socialtjänsten innebär att gode män i många fall mot sin vilja, för den underåriges skull, inte anser sig ha något annat val än  att kvarstå  som gode män i väntan på att socialtjänsten skall agera och tingsrätten besluta vilket kan ta en orimligt lång tid.

 

I Lag (2005:429) om god man för ensamkommande står följande:
"När ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare skall göras
10 § Beviljas barnet uppehållstillstånd, skall socialnämnden i den kommun där barnet vistas hos rätten väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken, om inte särskilda skäl talar emot det. Överförmyndaren skall underrätta socialnämnden om att förutsättningar för en sådan talan eller anmälan föreligger.
Normalt så lämnas informationen om beviljat uppehållstillstånd mycket kort tid efter beslut, och definitivt inom den s k "PUT-månaden", varför det är rimligt att processen påbörjas inom en månad. Barnet skrivs ut från Migrationsverket en månad efter beslutsdatum och det fullständiga ansvaret för barnet övergår till kommunen. Det kan göras undantag från att särskilt förordnad vårdnadshavare utses exempelvis om det bara är ett par tre månader kvar tills barnet fyller 18 år."

 

Enligt riktlinjer från Sveriges kommuner och landsting, SKL, bör god man kvarstå under den tid socialnämnden gör utredningen om särskilt förordnad vårdnadshavare. Godmanskapet ska inte kvarstå under en alltför lång tid. När det gäller ärenden angående barn ska socialtjänstens utredningar ske skyndsamt.
Det slarvas mycket, inte bara i Hedemora, med att utse vårdnadshavare i rimlig tid. Det är allvarligt eftersom inget barn får vara utan vårdnadshavare.

http://ensamkommandebarn.skl.se/kommunensansvarensamkommande/sarskilt_forordnad_vardnadshavare


 

Ökning av antalet medlemmar


Medlemsantalet ökar, att föreningen bildats har väckt positiva reaktioner från gode män/vårdnadshavare och många  andra som är engagerade i arbetet med ensamkommande underåriga.

Medlemsavgiften är 100 kr och betalas på bankgiro 869-5900 Swedbank
Något inbetalningskort skickas inte ut, du sätter själv in pengarna och några påminnelser görs inte. Medlemsavgift som betalas nu gäller för 2013.

Välkommen till RGMV alla nya medlemmar och du som redan varit medlem ett tag, lycka till med uppdraget och arbetet 2013!
OBS Om du inte får information och nyhetsbrev med e-post är något fel. Kontakta Orwar Alnesjö eller Johnny Samuelsson så att vi kan rätta till det.


 

Kom gärna med synpunkter!

Interimsstyrelsemötet den 2 februari är ett telefonmöte och på dagordningen står bland annat

- Förslag till ökat medlemsinflytande och bättre underbyggda programförslag och rekommendationer
a Arbetsutskottet (AU) utarbetar förslag gällande programpunkter och rekommendationer som via e-post delges föreningens medlemmar, samt en referensgrupp, som yttrar sig om AU:s förslag.
b AU sammanställer inkomna förslag och synpunkter och skickar det vidare till en rådgivade grupp bestående av representanter för de organisationer som ingår i asylnätverket samt en del andra organisationer som Sociala Missionen
c Den rådgivande gruppens synpunkter sammanställs och det slutliga förslaget lämnas till aktuell mottagare.


- Hur ska vi arbeta mellan styrelsemötena?


- Justeringar, ändringar och tillägg avseende program och rekommendationer, förslag till ändringar:

 

 -medlemsrekrytering

-uppföljning av mötena 2012 med Tobias Billström och Maria Ferm

-ansökningar om bidrag.


 

God fortsättning

 

Interimstyrelsen, Katarina Nyberg

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Kommande möten
Årsmöte 2020, mars-april

Stryelsemöten 2020
(information kommer)

 

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com


P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

 

Eva Wennberg. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut.
Uppland
Tfn 0174 40320, 073 8554499

E-post eva(at)bjorksta.se

 

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

 

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland

E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

 

 

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

 


Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

 

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 

Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post
 barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793


Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Blekinge län
Vakant


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle

E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Östergötlands län
Reidun  Claesson
E-post reidun.claesso(at)gmail.com
Tfn.0705892155

 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Vakant


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top