Tre områden som RGMV just nu prioriterar att arbeta med är boenden, utbildning för nyanlända och godmanjour.

Så här vid årets slut har skrivelser om dessa frågor skickats till berörda departement, riksdagspartiernas talesmän i migrationsfrågor, SKL, Migrationsverket  och till socialförsäkringsutskottet.

 

 Ojämn kvalitet på boenden för ensamkommande unga. RGMV  har under hösten intensifierat arbetet med att uppmärksamma ansvariga myndigheter och politiker på brister som försvårar uppdraget som god man/vårdnadshavare. 
Den ojämna kvaliteten på boenden är en av de frågor där vi föreslår åtgärder till förbättringar för ensamkommande barn/unga och därmed för gode män/sfv. Information: www.rgmv.se

 

 Utbildning för nyanlända elever. Alltför många nyanlända misslyckas med att läsa in grundskolans kursplan och ta examen på ett nationellt gymnasieprogram. 

RGMV har uppfattningen att utbildningen ska anpassas till nyanlända elevers situation och speciella förutsättningar. För dem som beviljas uppehållstillstånd är det angeläget att de erbjuds en utbildning som möjliggör ett bra yrkesval och integrering i det svenska samhället.

De ska redan vid studiernas början och med hänvisning till vad som i skollagen sägs om individuella behov kunna välja en hantverksinriktad yrkesutbildning. 

För dem som efter Migrationsverkets beslut ska lämna landet är behovet av en utbildning lika angeläget men ska då anpassas till deras livssituation, grunda sig på individuella behov och vara förberedande för ett återvändande till hemlandet eller första asylland. Information: www.rgmv.se

 

 Godmanjour. RGMV anser att överförmyndaren i varje ankomstkommun ska åläggas att genom ett interimistiskt förfarande upprätta en godmanjour. Jouren ska bestå av gode män med flerårig erfarenhet av uppdraget, kunskaper om asylprocessen och  tillämpliga EU-förordningar samt ha god kännedom om förhållanden som gäller för ensamkommande unga.

Det finns anledning att vara optimistisk när det gäller RGMVs krav om att införa godmanjourer. RGMV har haft ett flertal kontakter med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Migrationsverket i frågan, och förslaget har bemötts med intresse. Information: www.rgmv.se

 

Asylnätverket om Syrien 

 

RGMV deltog 2 dec i ett möte med Asylnätverket. Orwar Alnesjö och Linn Öst Nori, adjungerad ledamot i RGMV och jurist på Stockholms Asylbyrå, var på plats. Mötet leddes av migrationsminister Tobias Billström

Frågorna på dagordningen rörde Syrien och den massflykt som sker därifrån. Omkring 60 000 syrier har sökt asyl i Europa, varav cirka 40 000 i Sverige. De närvarande organisationerna lämnade rapporter om sina insatser (Caritas, Svenska kyrkan, Röda Korset/Röda Halvmånen, Röda Korset, Social Missionen, Sveriges Kristna Råd, FARR - Flyktingruppernas Riksråd och Amnesty). 

Till dags dato har cirka 48 000 sökt asyl i Sverige, prognosen för 2013 är 56 000. Migrationsverket har inga egna boenden för asylsökanden och arbetar med upphandling. Man tvingas använda tillfälliga boenden, t ex hotell som är mycket dyra. Röda Korset påtalar vikten av att tidigt identifiera trauman, tortyrskador etc.

Vid möten med Asylnätverket är möjligheterna att ta upp frågor utöver dagordningen begränsade. RGMV är en liten organisation i sammanhanget och det är svårt att få utrymme för våra ”hjärtefrågor” som rör de ensamkommande barnen/ungdomarna. En strategi skulle kunna vara att förankra våra frågor hos någon, eller några, av de stora organisationerna.

Orwar och Linn fick i alla fall ett par ”instick”, bl a kring problematiken med utvisnings-/avvisningsbeslut som inte kan verkställas. För många ungdomar innebär detta att tiden i Sverige blir en väntan på 18-årsdagen som inte alltid används på ett meningsfullt sätt. 

Det andra ”insticket” handlade om mottagandet av ensamkommande generellt, boendefrågor etc. Ministern fick en signal om behovet av en översyn och utvärdering av den nuvarande ordningen. Det pågår ett arbete på Socialstyrelsen i denna fråga för att förbättra mottagandet. Se Socialstyrelsens hemsida: http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2013juni/vagledningskaforbattramottagandetavensamkommandebarn

 

Helpdesk och juristnätverk

 

I november besökte två representanter för ett projekt inom EU, ”Dublin Support for Guardians”, Sverige. SKL, Sveriges kommuner och landsting, hade tillfrågat RGMV om att delta i möten med dessa personer. 

Och så blev det! Orwar Alnesjö och Linn Öst Nori ordnade hämtning på Arlanda och fick därmed extratid med de två representanterna. Projektet syftar till att ge gode män stöd och råd när det gäller ett barns/ungdoms, med Dublinbeslut, återförening med familjemedlemmar i annat EU-land. 

En Helpdesk har upprättats  dit gode män och andra som företräder ensamkommande barn/ungdomar med familjemedlemmar i annat EU-land kan vända sig. 

Organisationer bygger också upp ett europeiskt nätverk av jurister som kan bistå. Linn, som är jurist och adjungerad ledamot av RGMVs styrelse, ingår nu i detta juristnätverk.

 

Dystert om familjeåterförening 

 

I november hölls en välbesökt konferens om familjeåterförening i Kista, med ett hundratal deltagare. Sociala Missionen och Svenska Röda Korset beskrev 2012 i rapporten ”Vägen till familjeåterförening – nulägesrapport från arbetet att återförena splittrade flyktingfamiljer” sina erfarenheter av händelseutvecklingen efter januari 2012 då en bevislättnad infördes kring kravet på identitet för barnfamiljer. 

Konferensen var en uppföljning av denna rapport och en ny rapport presenterades: ”Familjeåterförening – en (o)möjlighet?”. Rapporten visar en dyster bild när det gäller barns möjligheter att återförenas med sina föräldrar. Ett av kraven som rapporten mynnar ut i är att Barnkonventionen måste göras till svensk lag.

Rapporten finns på Röda Korset hemsida, www.redcross.se, och kan laddas ner. 

 

Hantering av läkemedel

Som god man/vårdnadshavare borde man kunna utgå ifrån att hanteringen av läkemedel på HVB-hem för ensamkommande unga sköts professionellt, säkert och enligt gällande regelverk. Men så är det nödvändigtvis inte.
Bristfälliga rutiner och inkompetens kan innebära att läkemedel kommer på avvägar eller att medicineringen inte ges så som läkare föreskrivit. Oavsett om det gäller självmedicinering, eller delegation, kan konsekvenserna bli allvarliga för de ungdomar som behöver medicin och som liksom den gode mannen förlitar sig på att personalen gör rätt.


Nytt system för förordnande av biträden

Migrationsverket har infört ett IT-baserat system för att förordna offentliga biträden, detta med anledning av den kritik Stadskontoret uttalade 2012. Vid ett möte i Malmö med Åsa Ström, verksjurist på Migrationsverket och ansvarig för den nya ordningen, fick RGMV tillfälle till information och att framföra synpunkter bland annat avseende gällande lämplighetsprövningen av biträden som inte blir bättre av det nya systemet.

 

Arbetsmiljöverket

När det inte fungerar på boendet och när de åtgärder som vidtagits för att förbättra situationen inte gett önskat resultat är det inte bara Inspektionen för vård och omsorg, IVO, man kan vända sig till. Även Arbetsmiljöverket gör inspektioner.

Här är ett exempel på inspektion av ett boende som Arbetsmiljöverket genomförde nu i höst efter anmälan från, IVO. Arbetsförhållandena på boendet var dåliga, skyddsombudet hade inte gjort någon anmälan. Arbetsmiljöinspektören riktar omfattande kritik mot kommunen ifråga och i inspektionsmeddelandet krävs åtgärder på många punkter. Bland annat skriver inspektören: ”Stämningen på arbetsplatsen mellan ledning, arbetstagare och boende har i perioder varit mycket spänd och arbetstagarna har känt sig trötta och stressade. Bristerna i ledarskapet har fått negativa konsekvenser i arbetstagarnas förhållande och relationer till ungdomarna.

Ett inspektionsmeddelande är en uppmaning till arbetsgivaren att vidta åtgärder för att undanröja de brister och risker som kom fram vid inspektionen. Kraven är ställda utifrån Arbetsmiljöverkets tillämpning av gällande arbetsmiljöregler. Om inte åtgärder vidtas kan Arbetsmiljöverket besluta om ett föreläggande eller om förbud.

 

Tack vare medlemsavgiften kan vi delta i olika möten

 

Dags att förnya ditt medlemskap i RGMV.

Medlemsavgiften för 2014 är densamma, 100 kronor.

Du som betalt din avgift efter den 1 november kan lugnt luta dig tillbaka och njuta 

av medlemskapet under hela 2014. 

Du som inte betalat för 2013 kan betala in avgiften x 2. Alltså 200 kronor för 2013 och 2014.

Du som inte varit medlem tidigare behöver inte oroa dig. Gå igenom registreringsproceduren 

för medlemskap, betala in din hundralapp och du är med i gänget! Medlemskap: www.rgmv.se

 

Året som gått och det som kommer

 

2013 har varit ett bra år för RGMV. Nya kontakter har etablerats, viktiga frågor för gode män/vårdnadshavare har förts fram till beslutsfattare och makthavare. Medlemsantalet ökar sakta men säkert och medlemmar finns över hela landet.
Arbetet med att förbättra förutsättningarna för gode män/vårdnadshavare fortsätter under 2014 med fler intresserade medlemmar och framgångar i påverkansarbetet. Kontakta någon av oss om du känner att du vill engagera dig i arbetet för bättre förutsättningar för gode män/sfv

 

God Jul och Gott Nytt År!

Ilva, Katarina, Orwar, Karin, Inger, Eva W, Per-Olof, Eva E, Johnny och Linn

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Årsmöte
Årsmöte 2020, flyttat till hösten beroende av Coronapandemin, Tid och plats meddelas framöver.

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com

P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

Eva Wennberg, kassör. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut. 
UpplandTfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva(at)bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland
E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 
Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 Västernorrlands län

Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top