RGMV              Nyhetsbrev nr 1 2014  

Bättre förutsättningar för gode män/sfv                            

 

 

God man/sfv i tiden

Roligt, lärorikt och givande men också påfrestande och svårt. Att vara god man/sfv är ingen lätt uppgift och behovet av ny kunskap, information och erfarenhetsutbyte är stort. Den 5 april 2014 planerar RGMV att anordna ett diskussions-och informationsmöte i Karslborg/Hjo för gode män/sfv och andra som arbetar med ensamkommande barn unga. Mer information i kommande nyhetsbrev

 
Hitta rätt

I Göteborg har en projektgrupp bestående av ungdomshandledare och arbetsledare vid ungdomarnas boenden tagit fram en pedagogisk pärm, ”Hitta rätt”. Syftet med pärmen är att kvalitetssäkra arbetet på stadens boenden för ensamkommande ungdomar. ”Hitta rätt” består av cirka hundra arbetsblad med diskussionsfrågor, praktiska uppgifter, förslag på utflykter och aktiviteter bland annat. Pärmen ska följa ungdomarna från det att de kommer till Sverige.

http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/ovrigt,”hitta_ratt”_hjalper_ensamkommande_ungdomar


Tvåårigt projekt i Dalarna avslutas

Från och med i år kommer alla kommuner i Dalarna att ta emot ensamkommande. För att kartlägga hur mottagandet sker och ta initiativ till olika utvecklingsinsatser i länet fick Ludvika kommun stöd för ett tvåårigt projekt 2012-2013, ”Ensamkommande barn i Dalarna”. I januari hölls den avslutande konferensen.
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/publikationer/Manniska-och-samhalle/Pages/ensamkommande-barn.aspx


”Särskilt ömmande omständigheter”

RGMV har som remissinstans ombetts lämna synpunkter på, Remiss av departementspromemorian Särskilt ömmande omständigheter som du hittar på länken här nedan.  För medlemmar kan synpunkter på promemorian lämnas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 senast den 12 februari. 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/23/43/5903db16.pdf

Ett nytt brott införs i svensk lag: äktenskapstvång
Inom kort lämnar regeringen lagförslag till Lagrådet med syfte att stärka skyddet mot tvångs- och barnäktenskap. Förslaget innehåller ett nytt brott: äktenskapstvång.
http://www.regeringen.se/sb/d/18310/a/232205Förtydligande i utlänningslagen för att motverka familjeseparation
Utlänningslagen ska förtydligas för att motverka familjeseparation och säkerställa principen om barnets bästa. Det föreslås i en promemoria som nu har skickats ut på remiss.
http://www.regeringen.se/sb/d/18130/a/230631


Ökad användning av droger bland invandrarungdomar innebär problem för gode män/sfv

Användningen av droger ökar bland unga i Sverige. Nyinvandrade unga på HVB, familjehem och EBO är inte undantagna. Det finns anledning för gode män/sfv att kontakta kommunernas beroendecentrum och socialtjänstens ungdomsteam för information om droganvändningen. 
www.godmanakuten.se

Rättslig styrning 2014-01-09 RCI 01/2014

Rättsligt ställningstagande angående skydd vid ”andra svåra motsättningar i hemlandet”
Rättslig styrning 2014-01-09 RCI 01/2014

Om du inte redan gjort det
Genom att betala medlemsavgiften stöder du och underlättar arbetet för att skapa bättre förutsättningar för gode män/sfv och bidrar därmed till att ensamkommande barn unga får den hjälp de har rätt till och sina rättigheter tillgodosedda.