Tre focusområden

Under hösten och vintern har föreningen, som tidigare presenterats, haft tre huvudsakliga fokusområden godman-jour, boende för ensamkommande barn och unga samt anpassad skolgång. Information om samtliga områden finns på föreningens hemsida. www.rgmv.se
Skolgången för nyanlända ungdomar, som huvudsakligen har en teoretisk inriktning, passar i många fall målgruppen dåligt. Föreningen vill därför se en större flexibilitet i utbildningen, där ensamkommande elever ges möjligheter att både tillänga sig språkkunskaper och praktiska färdigheter som snabbare kan leda till jobb. Ansvariga för utbildningspolitiska frågor inom varje riksdagsparti har uppvaktats och mottagit föreningens skrivelse. Skrivelsen om anpassad utbildning finns att läsa i sin helhet på föreningens hemsida.

Hemsida
Intresset för föreningens hemsida är relativt stort, vilket är glädjande då vi märker att vi är till nytta. Medlemsantalet skulle dock kunna vara högre. Känner du någon som är engagerad i frågor kring ensamkommande barn eller ungdomar, och som kanske själv är gode man eller vårdnadshavare, får du gärna tipsa om att det finns en förening som tillvaratar gruppens intresse. Ett högre medlemsantal gör oss till en starkare förening med större förändringspotential!

Rapport fastslår att gode män är viktiga för ensamkommande
I Live Stretmos och Charlotte Melanders rapport ”Får jag vara med? Erfarenheter från ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen” beskrivs gode män som viktiga personer i ensamkommande barns tillvaro. Det känslomässiga och problemlösande sociala stödet, som gode män kan ge, lyfts fram som särskilt avgörande i barnens vardag. Vidare beskrivs barnens syn på boende, socialtjänst och skola. En obalans i informationstillgången mellan migrationsverket och socialtjänsten angående barnens bakgrund lyfts också fram, något som kan vara bra att ha koll på för oss inom RGMV. 

(http://socav.gu.se/aktuellt/nyheter/fulltext//nypublicerat-av-live-stretmo-och-charlotte-melander.-.cid1176017)

 

Asylsökande ungdomar tar körkort unde asylprocessen
Möjligheten att ta körkort finns också för ungdomar utan uppehållstillstånd. Ungdomarna kan ta körkort genom samlingsnummer, vilket glädjande nog sker då och då.

 

IVO
Den nya tillsynsmyndigheten IVO (inspektionen för råd och omsorg) har en alldeles utmärkt hemsida värd att besöka för att få information om landets HVB-boenden, och resultaten av genomförd tillsyn. Här finns också information om hur man anmäler eventuella missförhållanden etc. (http://www.ivo.se
)

UM 2437-13
Ska gode män betala när Migrationsverket inte gör det? Kammarrätten i Stockholm fastslår i en dom (UM 2437-13) att: ”En asylsökande som påstår sig vara underårig men inte kan göra detta sannolikt med hjälp av handlingar och skriftliga eller muntliga uppgifter kan erbjudas möjligheten att använda en läkarundersökning som ett bevismedel för att uppfylla sin bevisbörda. Det finns emellertid ingen skyldighet för Migrationsverket att erbjuda den enskilde en läkarundersökning, endast en skyldighet att informera om möjligheten att genomgå en sådan.” Domen innebär att barn/unga som får sin ålder ifrågasatt, och inte erbjuds läkarundersökning av Migrationsverket, själva kan få bekosta en undersökning för att bevisa att de är underåriga. Således blir tillgången på pengar en förutsättning för en rättvis asylprocess.

RGMV anordnar informationsmöte i  Karlsborg
Styrelsen kommer att möta våren under en helg i Karlsborg. Den 5 april planeras, som nämndes i föregående medlemsbrev, ett diskussions- och informationsmöte för gode män/sfv, socialtjänst, chefer för boenden och andra som möter ensamkommande unga. Styrelsen hoppas på en inspirerande helg, där vi samtalar kring svårigheter såväl som goda exempel. 

RGMV:s remissyttrande om särskilt ömmande omständigheter
Roligt med beröm är det alltid, därför publicerar vi gärna vad  Autism- och Aspergerförbundet ansåg om vårt remissvar. "Tack, intressant. Ett bra remissyttrande från er sida."
Hanna Jarvad
Förbundsjurist
Autism- och Aspergerförbundet

Regeringens nyhetsbrev
Barnens rättigheter beskriver vad regeringen gör och avser att göra vad gäller barns rättigheter, uppväxtvillkor, barn i människohandel
etc. Mer om regeringens arbete med barns rättigheter finns finns att läsa på
http://www.regeringen.se/sb/d/14856

Migrationsverket arrangerade möte för gode män
I slutet av februari inbjöd Migrationsverket gode män/sfv till informationsmöte i Sundbyberg. RGMV var representerat och tog bland annat upp
frågor som godmanjour,  krav på gode män/sfv, läkarundersökningar och drogtester i samband med hälsoundersökningar.
I övrigt diskuterades det offentliga biträdets roll, dagersättningar, särskilt bidrag etc. Ett trevligt, lärorikt möte och ett bra initiativ av Migrationsverket som kommer att upprepa arrangemanget framöver.

Redaktör
Karin Senter