RGMV  

Nyhetsbrev nr 5 2014

Bättre förutsättninga för gode män  vårdnadshavare

 
 

 

Migrationsverket positivt till god man-jour

Migrationsverket ser positivt på RGMVs förslag att  upprätta god man-jourer i landets kommuner. Nu är det upp till förmyndarna i landets kommuner och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att organisera och upprätta  förteckningar  över de gode män som är intresserade och lämpliga att ingå i en god man-jour.

 

Åtgärder behövs för bättre socialtjänst

Den sociala barn- och ungdomsvården ifrågasätts genom två aktuella fall där barn avlidit. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tagit fram en modell för hur landets kommuner kan göra bättre analyser av de risker som finns i verksamheterna. 

RGMV välkomnar SKLs initiativ då gode män/vårdnadshavare alltför ofta  erfar att de beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande, långt ifrån alltid är det.

 

Österlens folkhögskola i Tomelilla har HVB-hem
Österlens Folkhögskolas HVB-hem riktar sig till ensamkommande pojkar med permanent uppehållstillstånd. Åldersspannet är från 16 till och med 19 år. Att studera på folkhögskola är ett bra alternativ till de traditionella utbildningsvägarna som gymnasieskola och Komvux.

 

Olämpliga biträden i barnärenden
MV förordnar inte alltid biträden som håller måttet vilket äventyrar rättssäkerheten och orsakar problem för barn och unga och därmed för gode män. RGMV har vid två möten med Migrationsverket ifrågasatt det databaserade system som infördes 2013. Systemet har även kritiserats internt och av verksamma jurister, eftersom det innebär att olämpliga biträden förordnas i barnärenden.

 

Rätten till studiehandledning på modersmålet

”En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det”, framgår av både Skolförordningen och Gymnasieförordningen. Men studiehandledning på modersmålet har visat sig vara en allt för stor utmaning för kommuner och skolor i landet.
RGMVs uppfattning är att nyanlända elever har rätt att studera alla ämnen och få studiehandledning på sitt eget språk. De ska inte behöva vänta tills de lärt dig svenska för att fortsätta utveckla sina kunskaper. De ska även ges möjlighet till en hantverksinrktad yrkesutbildning redan då studierna påbörjas.

 

Barnombudsman
Regeringen har beslutat att förlänga Fredrik Malmbergs förordnande som barnombudsman med tre år. Fredrik Malmberg tillträdde i november 2008.

Det känns väldigt kul att få fortsätta eftersom det är mycket stora saker på gång, säger Fredrik Malmberg. Nästa år granskas Sverige av FNs barnrättskommitté. Och just nu tittar en utredning på om barnkonventionen ska bli svensk lag.

 

Långa handläggningstider i asylärenden 

MV:s handläggningstider i barnärenden var i maj 140 dagar vilket är en väsentlig ökning jämfört med 2013 då den var 90 dagar. Det rekordstora antalet ensamkommande asylsökande barn och unga som enligt MVs prognoser väntas under 2014 innerbär att handläggningstiden sannolikt förlängs ytterligare. Långa väntetider ökar trycket på en redan hårt belastad  Barn-och ungdomspsykiatri och gör uppdraget för gode män svårare.

 

Datorspel på HVB

En studie vid Stockholms universitet visar att våldsspel påverkar kroppens fysiska system på ett sätt som spel utan våld inte gör. Att spela mycket våldsamma dataspel kan därför på sikt leda till fysisk och känslomässig ”avtrubbning”, enligt studien. Vilka spel som är tillgängliga på boenden för ensamkommande barn och unga är oklart liksom personalens inställning till våldsamma dataspel.

 

Barn i människohandel

Europarådet riktar kritik mot Sverige för att inte ha gjort tillräckligt för att bekämpa människohandel, där människor tvingas att arbeta eller begå brott mot sin vilja. Sverige kritiseras för att det det inte finns en nationell handlingsplan för att genomgripande bekämpa människohandel och för att så få fall av människohandel har lett till fällande domar och för att man utvisat personer som kan ha utsatts för brottsligheten och som därför borde erbjudits stöd och skydd.

Sveriges nationella samordnare mot människohandel, Patrik Cederlöf, säger att det ofta är svårt att hitta offren och att det största hindret handlar om att de personer som hamnar i den här situationen kommer från så utsatta situationer i sitt ursprungsland att de ser det här som en möjlighet att försörja sig och ser sig inte själva som ett brottsoffer.

 

En annan bild av Afghanistan
Afghanistan beskrivs ofta som sargat av konflikter, fattigt och oförståeligt. Visst är problemen många i ett av världens fattigaste länder men där finns också en stark förändringsvilja, målmedvetenhet och nya idéer. Jag vill balansera bilden genom att berätta om utvecklingen i landet, säger Anna-Karin Johansson.

Anna-Karin Johansson, SAKs generalsekreterare, är en av få personer som regelbundet befinner sig i olika delar av Afghanistan. Nu har hon börjat blogga!

 

Redaktörer

Katarina Nyberg

Johnny Samuelsson