RGMV riksföreningen gode män vårdnadshavare

Nyhetsbrev nr 6 2014
Bättre förutsättningar för gode män

 
 

 

 

Trevlig sommar önskar RGMV alla medlemmar och läsare av nyhetsbrevet. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av augusti 2014.

Årsmöte
Vid styrelsemötet den 27 juni bestämdes att årsmötet skall äga rum i Malmö i mitten av september 2014.


Valberedning

Du som är intresserad av att aktivt delta i RGMVs arbete har möjlighet att till exempel ingå i valberedningen. Kontakta någon i styrelsen för mer information.

Bemötandeombudsman
på Migrationsverket

Marina Bengtsson tar emot och utreder synpunkter eller klagomål från sökande, hon arbetar också med att utbilda verkets personal. Hon besvarar däremot inte frågor om prövning, beslut eller överklagan i enskilda ärenden. Sådana frågor besvaras av Migrationsverkets kundtjänst.

Bemötandeombudsmannen har också kontakt med frivilligorganisationer, offentliga ombud, gode män och andra representanter för de sökande.(EW)

Afghanska identitetshandlingar har lågt bevisvärde

Barn och unga  från Afghanistan som fått avslag på sin asylansökan men har ett anställningserbjudande och vill återvända till Sverige  för att arbeta måste ha sina identitetshandlingar i ordning. Det är långt ifrån  säkert att ett pass utfärdat av afghanska ambassader i Sollentuna eller Oslo gäller som styrkt identitet då de ambassaderna inte har kontakt med Ambassaden i Kabul och det nationella  befolkningsregistret där. Afghanska identitetshandlingar anses av Migrationsverket ha lågt bevisvärde  eftersom det förkommer förfalskningar och kontrollerna inte anses tllräckligt tillförlitliga. (EW)

DNA test godtas inte av Skatteverket som identifiering av anhörig, endast födelsebevis 

Följande samtal utspelade sig mellan mig f.d god man vårdnadshavare och skatteverket med anledning av ett brev där man förklarade att "min" pojke inte räknades som sin mors son.

Jag: Ni har skickat ett brev till N att hon inte är mor till M?
SV: Ja, det saknas födelsebevis.
Jag: Men man har ju tagit DNA-test på M och N.
SV: Ja, men vi godtar inte DNA-test.
Jag: Då måste ni vara de enda i världen som inte godtar DNA-test! Men om vi köper ett födelsebevis i Afghanistan, för det går att köpa ett sådant där?
SV: Ja, det går bra.
Jag: Ett falskt papper går bra, men inte DNA-test?
SV: Ja, vi måste ha ett papper och jag tvivlar på att Migrationsverket vill ge oss något.

Där gav jag upp. Nu har ett papper med DNA-resultat från migrationsverket skickats till Skatteverket. De vill ju ha ett papper och det har de fått nu. Vi väntar med spänning på svaret. (ID)

Hur ser rättssäkerheten ut för ensamkommande barn och unga?

Vi som gode män vårdnadshavare ska bevaka barn och ungas rättigheter. Det kan innebära att beslut ska överklagas eller att gå vidare med anmälningar till framför allt JO eller IVO. 

Sådana anmälningar har en väldigt lång handläggningstid. Jag har själv erfarenhet av ett ärende till socialstyrelsen, numera IVO, som gjordes i juni 2012, alltså för två år sedan. Vi som gjorde anmälan har fortfarande inte fått något svar. Nu blir den unge myndig och alla omständigheter är förändrade. 

Ett annat ärende anmäldes till JO för nästan ett år sedan. Inget svar har kommit än.

Vad man skulle vilja veta är om alla ärenden hos IVO och JO har så lång handläggningstid. Hur ser det ut i statistiken beträffande ensamkommande flyktingbarn? Ur rättssäkerhetssynpunkt behöver handläggningen av ärenden tidsbegränsas. Kanske i två steg, en första bedömning av ärendet inom viss tid och prioritet. Nästa steg beslut inom en viss tid. Om myndigheterna ifråga är underbemannade så måste det rättas till för att demokratin ska fungera för alla. (KN)

IVO inspektion

Det HVB boendet där jag har mina ungdomar hade besök av IVO förra veckan och flera brister påpekades med krav på att de snabbt skulle åtgärdas. 

- Alldeles för många ungdomar på boendet, 35 st (eller om det är fler)

- Flera ungdomar måste dela rum, vilket inte accepteras av IVO
(Boendet nya chefer förklarar att så är det inte på våra andra boenden) Hmmm, tänker jag.

Cheferna förklarar att man söker ett alternativt boende men något sådant är inte klart på långa vägar, idag finns det inget konkret förslag.

Man jobbar inte heller aktivt för att hitta lägenheter till de som ska flytta ut, tiden bara går och de tror tydligen, att allt ska lösa sig av sig självt

Personalstyrkan är ny, outbildad och för få. Deras nya schema är helt förkastligt

Många av ordinarie personal har sjukskrivit sig på grund av arbetsmiljöproblem, så det kommer tyvärr inte att finnas ordinarie personal på boendet. Cheferna raggar också de ungdomar som bott där tidigare som personal, vilket absolut inte är bra, eftersom de saknar utbildningoch många av dom har faktiskt prickar i brottsregistret , men det bryr man sig tydligen inte om längre.

Nu måste jag rusa, börjar jobba om 20 minuter. (IE)

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande som blivit myndiga

Om socialtjänstens ansvar för ensamkommande som blivit myndiga finns att läsa i Meddelandeblad, utgivet av Socialstyrelsen juni 2009.

Information, Socialstyrelsen. Annika Öquist, utredare: 075-2473595 Marit Birk, jurist 075-2473874 (EW)

RGMV kritisk mot långa handläggningstider och ineffektiv tillsyn

När lagar och förordningar inte efterföljs av myndigheter och förvaltningar eller tolkas på ett sådant sätt som lagstiftaren inte avsett innebär det stora problem för gode män vårdnadshavare. Ännu allvarligare är det när de myndigheter som har ett tillsynsansvar trots regeringens instruktioner inte utvecklat fungerande tillsyner och rimliga handläggningstider för att tillse att vad riksdagen och regering bestämt efterföljs.

Orimligt långa handläggningstider är utmärkande för myndigheter och förvaltningars handläggning och inte minst gäller det myndigheter med tillsynsansvar.

Anmälningar som görs för påtala missförhållanden och i syfte att få rättelse handläggs under så lång tid, att omyndiga hinner bli myndiga och de omständigheter som föranlett anmälan kvarstår utan åtgärder. 
Anmälningar om felaktigheter som inte prövas inom rimlig tid är oacceptabelt och särskilt allvarligt är det när det gäller ensamkommande barn och unga i en utsatt situation. 

"Ensamkommande barn - lokalt och regionalt utvecklingsstöd"

Ett omfattande projekt "Ensamkommande barn - lokalt och regionalt utvecklingsstöd" har avslutats efter 2 1/2 år. Projektet   har drivits i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, Migrationsverket, Länsstyrelserna och Socialstyrelsen med stöd av Europeiska flyktingfonden. Två intressanta rapporter har publicerats:

"Röster från ensamkommande barn" och  "Utvecklingsarbete för ensamkommande barn". Dessuom har en utbildning för gode män tagits fram där RGMV glädjande nog getts tillfälle att medveka med föslag och synpunkter.

Bägge rapporterna och utbildningen kan laddas ner från SKLs hemsida: ensamkommandebarn.skl.se. (OA)

Medlemsavgift

Tyvärr är det fortfarande ett antal medlemmar som inte betalat medlemsavgiften för 2014.Medlemsavgiften, 100 kronor,   betalas in på bankgiro 869-5900. Ange ditt namn och 2014 på inbetalningen.

 

Redaktör

Johnny Samuelsson