RGMV Riksföreningen gode män vårdnadshavare

 

Bättre förutsättningar för gode män    

 

Nyhetsbrev nr. 10 2014

 Vem hjälper en god man
Efter ett förordnandet tar ÖF sin hand från den gode mannen som förväntas klara sig själv. Uteblivit juridiskt stöd,  handledning och de påfrestningar som följer uppdraget kan innebära gode män/vårdnadshavare inte orkar fortsätta utan avsäger sig fler åtaganden, andra kämpar på med ett många gånger omöjligt uppdrag vilket kan leda till utmattnings syndrom. 

 -Två år räckte för min del. Jag tog slut helt enkelt. (AA) 

-Det finns nog en del kommuner där man inte tar vara på gode män man redan har, trots det stora behovet. Jag har fått indikationer på det från flera håll. (KN) 

-Jag har tagit en paus nu, det känns bra att rå sig själv och att olika uppgifter inte väntar eller ska planeras. För fösta gången på, som det känns, evigheter.(JS) 

-Orken för dessa uppdrag börjar ta slut, 8 år är lång tid. (IE) 

-Jag är helt slut efter 3 år. Man ska vara till hands dygnet runt, årets alla dagar, blev utskälld efter att tagit semester 2 veckor utomlands, ringa runt till ställen där de aldrig svarar, 45 min i telefonköer, åka till möten hit och dit på tider andra bestämt, till polisen mitt i natten, kontrollera, påminna, rätta en massa fel.( LS) 

RGMV uppfattning är att ÖM ska se till att gode män vårdnadshavare får det stöd som kan behövas och ha i åtanke att de som åtagit sig uppdraget är medborgare som gör samhället en tjänst på ideell grund.


Så använder Migrationsverket språkanalyser i asylärenden
Språkanalyser är en av flera pusselbitar när man bedömer en persons asylansökan och kan vara av avgörande för beslutet i de fall ett ärende står och väger, men tyngdpunkten ligger alltid på  den asylsökandes egen berättelse vid den muntliga utredningen , säger Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket. 

Vid den information Migrationsverket gav 2014-11-12 angående språkanalyser i asylprövningen framgick även, att det är den asylsökande som har bevisbördan och ett ansvar för att bidra till utredningen genom att styrka sin identitet samt att lämna en sammanhängande trovärdig berättelse som kan bedömas som sannolik. Om den inte anses vara det kan Migrationsverket erbjuda en språkanalys, ett utlåtande om språk och dialekt ofta i kombination den sökandes kunskaper om sin hemort som kan styrka berättelsen.
Vidare framkom, att en majoritet av de asylsökande saknar pass eller andra identitetshandlingar men har genom en språkanalys möjlighet att styrka sin identitet och nationalitet vilket även kan ske till exempel genom vittnen eller sociala media. Migrationsverket tar också kontakt med aktuella länder i syfte att bekräfta den sökandes uppgifter.
Av objektivitetsskäl och då kompetens saknas inom MV anlitas företag som har specialkompetens vad avser språkanalyser.


 Barnkonventionen
Den 20 november fyllde barnkonventionen 25 år och 1990 lovade Sverige att följa barnkonventionen.Idag har alla länder i världen utom USA och Somalia anslutit sig till barnkonventionen. Sverige har lovat att det som står i barnkonventionen ska bli verklighet och regeringen har påbörjat arbetet med att inkorpurera  barnkonventionen i svensk lagstiftning , säger Åsa Regnér, barn-, äldre och jämnställdhetsminister.


RGMV erbjuder kommunerna hjälp med rekrytering och utbildning
Färdiga utbildningar, som tar sin utgångspunkt i SKLs webbaserade utbildning kommer att erbjudas ÖF i landets kommuner.Syftet med RGMVs åtgärd är att underlätta för, inte sällan underbemannande överförmyndare, som från och med årsskiftet har ansvar för att utbildningar för gode män anordnas.


 

Skolinspektionen har granskat utbildningen för nyanlända elever i årskurs 7-9
Granskningens två huvudsakliga frågeställningar är:

-Planeras, genomförs och anpassas undervisningen efter den nyanlända

 elevens förutsättningar och behov?

-Arbetar skolan för att ge eleven tillit till den egna förmågan, motivation

 och inflytande?
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/nyanlanda-2013/nyanlanda-rapport-03.pdf


RGMVs årsmöte
Vid årsmötet i Malmö valdes, enligt valberedningens förslag, Johnny Samuelsson, Lomma  till ordf. och Inger Dahl, Höganäs  till vice ordf. och enligt ett styrelsebeslut P-O Nygren, Karlsborg, till 2:e vice ordf. Eva Wennberg har valts till kassör och Catarina Reeves, Väddö, som  ledamot och Rebecka Jacobbson, Visselmyra, som suppleant. I övrigt är styrelsen intakt. Advokat Linn Öst Nori kvarstår som adjungerad ledamot och Bo Liström som revisor.


MV, Rättslig kommentar angående Europadomstolens dom i målet Tarakhel mot Schweiz, ansökan nr 29217/12
Målet i Europadomstolen har anhängiggjorts av en afghansk man, hanshustru och deras underåriga barn, som tillsammans rest in i Italien ochregistrerats som asylsökande. Efter en kort vistelse i Italien reste familjen vidare till Österrike och Schweiz. Schweiziska myndigheter beslutade att överföra familjen till Italien med stöd av Dublinförordningen och anförde att det saknades anledning att ifrågasätta att Italien inte levde upp till sina förpliktelser enligt internationell och europeisk rätt. Familjen vände sig då till Europadomstolen och åberopade att det förekom systematiska brister i det italienska asylsystemet och att de därför skulle behandlas i strid med artikel 3 i Europakonventionen. Vidare anförde de att familjen skulle splitt ras i strid med artikel 8 i Europakonventionen om de tvingades återvända till Italien. 

http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=33561


 

Se över socialtjänsten
Socialtjänsten kritiseras efter P1-programmet Kalibers granskning som visar att anmälningar om barn som far illa kan bli liggande utan att något händer. Utsatta barn riskerar att bli utan hjälp på grund av personalbrist på socialkontoren.

Fackförbunden Vision och akademikerförbundet SSR anser att hela socialtjänsten lider av ett systemfel. De kräver att regeringen agerar. Facken vill se någon form av nationell kommission som ser över resurserna till socialtjänsten och även hur den fungerar.

Gruppen ensamkommande flyktingbarn utgör en ökande och omfattande arbetsuppgift för socialtjänsten, en uppgift som kräver tid och kunnande. Även här märks stora brister i kommunerna till följd av för få socialsekreterare.

RGMVs erfarenhet är att det brister även i tillsynen. Ärenden som överklagas till IVO och JO hanteras långsamt, det kan gå mer än ett år utan att beslut har meddelats.


Verksamhet 2014-2015
Vid styrelsemötet den 18 november bestämdes att RGMVs verksamhet 2014-2015 ska inriktas mot att erbjuda kommunerna hjälp med utbildning och rekrytering av gode män. Vidare är nyanlända elevers utbildning en fråga som vi fortsätter att driva. God man-jourer är fortfarande aktuellt men bollen ligger nu hos ÖF och länsstyrelsen då Migrationsverket uttalat sitt stöd för god man-jourer. 

Vad gäller boende för ensamkommande så står RGMVs krav fast men med med tanke på rådande situation med platsbrist förhåller vi oss avvaktande. Ett brev kommer emellertid sändas till Socialdepartementet i frågan.


Rättsosäkert 
Den förhållandevis långsamma hanteringen av att förordna gode män till ensamkommande barn/unga kan möjligen förklaras av  underbemaning på ÖF, bristen på gode män och kanske även en rutinmässig handläggning. Oavsett orsaken är det inte acceptabelt, att en god man inte finns närvarande  för att ge stöd, bevaka rättigheter och bekräfta asylansökan när barn/unga registreras på ankomstenheten. Länsstyrelsen och ÖF måste ta ansvar för att mottagningen av ensamkommande barn/unga sker på ett rättssäkert sätt och inrätta god man-jourer.Möte med Migrationsverket
Vid ett möte i november samtalade RGMV med Migrationsverket om hur de arbetar med mottagningen i andra länder i samband med verkställighet av utvisningsbeslut. Mötet  hölls i en trevlig och konstruktiv anda. Frågan om en yrkesutbildning för barn/ungdomar som utvisas kom också upp och där hade vi en överensstämmande uppfattning liksom att vi ska ha en fortsatt kontakt.


Rättsosäkra språkanalyser
Företaget Sprakab är i blåsväder igen liksom Migrationsverket. Asylsökande bedöms av språkanalytiker som ljugit om sina meriter och begått brott och Migrationsverket kontroller av de företag de anlitar är bristfälliga.Asylsökandes framtid kan avgöras av vad de säger vid ett enda tillfälle, men inte enbart vad de säger utan också hur de säger det och hur det bedöms av anonyma och kanske inkompetenta analytiker.

FN:s flyktingorgan UNHCR har påtalat att språkanalyser i Sverige tillskrivs ett för stort bevisvärde. RGMV instämmer och förespråkar en utvidgad standardiserad kunskapskontroll. 

Men i de fall det framgår av utredningen, att den asylsökande kan ha varit bosatt på olika platser i hemlandet skall i stället skall barnperspektivet betonas.


Så försöker IS rekrytera svenskar via Facebook
Islamiska staten, IS, använder sociala medier för att komma i kontakt med sympatisörer och rekrytera nya soldater. Helt öppet på Facebook finns inlägg där IS-medlemmar, även svenska på plats i Irak och Syrien, för fram organisationens budskap och hyllar martyrer. För gode män/vårdnadshavare finns det anledning att vara uppmärksam på ungdomarna i övre tonåren och kanske verka för att anordna informationsmöten i samverkan med ÖF, socialtjänsten, boende m.fl för att informera ungdomarna i frågan.


Sista anvisningssteget ska utnyttjas meddelar Migrationsverket
Trots att antalet överenskomna asylplatser för ensamkommande barn/unga ständigt ökar räcker det inte till. Det innebär att samtliga kommuner i landet måste vara beredda att ta emot barn och ungaa, uttalar sig Ronnie Magnusson på Migrationsverket.


Brist på gode män
Kommunernas gode män räcker inte till när antalet ensamkommande barn/unga ökar kraftigt.Det blir längre väntetider och rättssäkerheten kan hotas. Det finns också en risk att gode män tar på sig alldeles för många uppdrag och en fara, att personer som bara vill tjäna pengar lockas till branschen. 

För ÖF, som redan idag i många fall har svårt att tillgodose behovet av gode män ökar kraven ytterligare med en ökad inströmning och på grund av den lagändring som träder i kraft från årsskiftet och innebär en skärpt lämplighetsprövning av dem som vill bli gode män och att ÖF inte får förordna gode män till fler uppdrag än de klarar av.


Medlemsavgift
Årsmötet bestämde att medlemsavgiften 2015 ska vara 150 kr. Allt arbete i RGMV sker på ideell grund och kostnader i samband med till exempel resor till möten betalas av styrelsemedlemmarna själva. Medlemsavgiften är ett viktigt ekonomiskt tillskott som underlättar arbetet med att skapa bättre förutsättningar för gode män/vårdnadshavare.


Skolinspektionens rapport till regeringen
Skolinspektionens rapport ”Från huvudmannen till klassrummet–tät styrkedja viktig för förbättrade kunskapsresultat” som publicerats under hösten är ingen uppmuntrande läsning för landets kommuner och inte heller för föräldrar, gode män och vårdnadshavare till ungdomar i den svenska skolan.

Vissa av Skolinspektionens granskningar gäller skolsituationen för elevgrupper som har särskilt stort behov av skolans stöd. som till exempel nyanlända och asylsökande elever. (om nyanlända elever som skall utvisas eller överföras sägs ingenting)

Vid dessa granskningar konstaterar Skolinspektionen, att eleverna ibland inte får någon utbildning överhuvud- taget, att undervisning inte ges i alla ämnen eller i rätt tidsomfattning. Ett annat område de uppmärksammat bristen på studiehand ledning på modersmål gör att även om eleverna har goda förkunskaper och en stark motivation att lyckas, finns risk för att eleverna inte får använda eller till och med förlorar tidigare kunskaper, konstaterar man. RGMV kan dessutom tillägga att det särskilda stöd elever har rätt till sällan eller aldrig tillämpas.Utbildningen generellt sätt ett misslyckande som innebär att ungdomar inte får en utbildning som leder till en anställning, däremot till ett utanförskap.


Olämpligt att vara erfaren och kunnig?
Som RGMV tidigare uppmärksammat händer det tyvärr att engagerade gode män/vårdnadshavare som har bestämda uppfattningar om saker och ting betraktas som besvärliga och förordnas inte för fler uppdrag i vissa kommuner.De kunskaper gode män/vårdnadshavare besitter ska självklart ses som en tillgång och anställda inom myndigheter, förvaltningar och organisationer får nog acceptera, att gode män/vårdnadshavare många gånger kan mer om frågor som rör asylsökande ungdomar, än de själva. Kunniga och engagerade gode män/vårdnadshavare är varken besvärliga eller olämpliga det är däremot enstaka tjänstemän och de personer som åtar sig uppdrag enbart för att tjäna pengar.


 Lämpliga och olämpliga  biträden i barnärenden
Ett nätverk sammansatt av UNHCR, Amnesty, Rådgivningsbyrån och Röda Korset arbetar med att få till en kompetenssäkring, särskilt i barnärenden, meddelar  advokat Linn Öst Nori, ordförande i nätverkets arbetsgrupp. 

-MV har nu klargjort att de inte kommer att införa något generellt minimikrav på kompetens varken i asylärenden i stort eller i barnärenden. MV avser dock att införa en registrering av särskild kompetens för biträden i specialärenden, såsom barnärenden.

MV ligger nu i dialog med arbetsgruppen (och med advokatsamfundet) som får möjlighet att komma med synpunkter bland annat på vad som ska räknas som särskild kompetens och hur denna ska redovisas.

Vissa av Migrationsverkets enheter har nu gått över från att förordna offentligt biträde i barnärenden "manuellt" till att förordna via systemet. Ännu finns inget gällande krav på särskild kompetens för biträden i barnärenden.(LÖN)

 Möte med Gränspolisen
RGMV besökte Gränspolisen i Malmö den sista oktober för att samtala om hur ensamkommande barn smugglas in i landet, barn i människohandel och hur de arbetar med utvisningar och överföringar. Vi blev väl mottagna av bland annat chefen för gränspolisen vid ett besök som var både lärorikt och intressant.

 

Redaktörer

Katarina Nyberg

Johnny Samuelsson

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Årsmöte
Årsmöte 2020, flyttat till hösten beroende av Coronapandemin, Tid och plats meddelas framöver.

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com

P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

Eva Wennberg, kassör. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut. 
UpplandTfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva(at)bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland
E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 
Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 Västernorrlands län

Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top