RGMV

Bättre förutsättningar för gode män

 

Nyhetsbrev nr 11

2014

 

 

 

 

 

God Jul och Gott Nytt År

önskar 

 

Inger Dahl  Kia Hamnö  Ilva Edvinsson  Eva Emeneus 
Rebecka Jacobsson, Bo Liström Katarina Nyberg
 
 
P-O Nygren  
Linn Öst Nori
  Katarina Reeves Johnny Samuelsson   Karin Senter  
Eva Wennberg  Margareta Åhlén

 

alla

medlemmar, prenumeranter  och samarbetspartners som bidragit till att 
2014 blev ett bra år för RGMV


Ifall tomten finns önskar vi följande...

 

- att ensamkommande unga redan från skolstarten får en yrkesutbildning och att de omkring 30% som skall utvisas eller överföras får slutföra sin utbildning innan beslutet verkställs

 

- att svaga myndigheter och förvaltningar blir starka och att den tillsyn  och kvalitetskontroll som regleras i lagar och förordningar på central, regional och lokal nivå dels görs och då blir effektiva

 

att medborgare som ställer sig i samhällets tjänst som gode män och vårdnadshavare respekteras för sina insatser och kunskaper

 

- att alla gode män får en bra grund- och påbyggnadsutbildning 

 

...om det visar sig att tomten inte finns blir RGMVs nyårslöfte att jobba  på som vanligt 2015.

 


Ingen föds till  extremis
Var temat för en konferens som hölls i Malmö den 2 december och som handlade om att unga män och kvinnor från Sverige och andra länder reser till Irak, Somalia och Syrien för att delta i krig där.Enligt uppgift från Säpo kan så många som 350 tagit sig dit. För gode män är frågan aktuell då även ensamkommande ungdomar är berörda. Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism inbjöd till mötet och RGMV var där.


Byte av offentligt biträde
Det händer inte ofta men kan hända att barn/unga förordnats ett offentligt biträde som inte håller måttet i den meningen att såväl kompetens som engagemang saknas. Man tycka att det utifrån ett rättssäkerhets  perspektiv vore självklart att ett sådant biträde entledigas men så är det inte. Tvärtom är det så gott som omöjligt att få ett biträde utbytt vilket kan få till följd att barn/unga står utan kompetent juridisk hjälp.
Enligt 21 § 2 st rättshjälps lagen får byte av biträde ske bara efter särskilt tillstånd, och sådant tillstånd får lämnas, om djupgående motsättningar uppstått mellan biträdet och den rättssökande eller om eljest särskilda skäl föreligger. I stadgandets motiv (prop 1978/79:90 s 176) uttalas bl a att av kostnadsskäl dittills gällande restriktiva praxis i fråga om biträdesbyte bör bibehållas och att prövningen, om förutsättningar för byte föreligger, bör ske med noggrannhet. Innebörden härav får anses vara att part och biträde får finna sig i att fortsätta sitt samarbete även när vissa motsättningar uppkommit, bara dessa inte är så allvarliga att de kan betecknas som djupgående. För att byte skall tillåtas kan ej, såsom domstolsverket gjort gällande, krävas att motsättningarna vid en objektiv bedömning kan anses ha orsakats av att biträdet inte handlagt ärendet med omsorg eller eljest handlat felaktigt.


Barnfattigdomen kvar på samma nivå

Årets barnfattigdoms rapport från Rädda Barnen, som grundar sig på siffror från 2012, visar att 230 000 barn lever lever i ekonomisk utsatthet. Rapporten visar också att risken för barn att hamna i utsatthet som tidigare år är störst för barn i storstädernas miljonprogramsområden, för barn till föräldrar med utländsk bakgrund och för barn till ensamstående föräldrar (källa Rädda Barnen).

Hur situationen är för ensamkommande ungdomar med uppehållstillstånd som försöker etablera sig och bor ensamma, redovisar Rädda Barnen inte.

-Jag blir bekymrad över att läsa Rädda Barnens nya rapport om barnfattigdom. Regeringen hade i sitt förslag till budget flera aktiva åtgärder för barn och deras familjer. Det är en prioriterad fråga för oss. Våra förslag blir nu inte verklighet under 2015, säger Åsa Regnér, barn, äldre- och jämställdhetsminister.


God man träffar avtal med socialtjänsten
Om uppgifterna som ligger utom uppdraget utförs på frivillig basis och är lämpliga i sammanhanget, kan ett avtal göras med berörd myndighet, förvaltning eller organisation avseende omfattningen och ersättningen som ska utgå, det gjorde Inger Dahl i Skåne.
-Att migrationsverket och socialen är ansvariga för eftersökande och återförening av anhöriga vet vi, men vi vet också att det inte fungerar så i verkligheten. Det är vi gode män som tar på oss arbetet utan ersättning. Vi gör det för barn/ungas skull. Men försök förhandla fram ersättning för detta från Soc. Det har fungerat i åtminstone i mitt fall i en kommun i södra Sverige. Beräkna hur många timmar ni kommer att lägga ned och förhandla fram en timpeng eller engångssumma för ert arbete. Påpeka att ni förstår att Soc inte hinner lägga ned tid och ansträngning för detta, men att ni är beredda att göra deras arbete mot skälig ersättning. (Inger Dahl, god man)


Migrationsverkets förvar behöver en fristående myndighet som utövar tillsyn. 

Varje år tas 2.800 personer i förvar. Statskontoret föreslår att tillsynen av förvaren ska samordnas med en fristående tillsyn över polisen och Kriminalvården. En sådan är under utredning. En samordnad tillsyn kan få en helhetssyn på den som sitter i förvar, anser Statskontoret.


100 000 fick uppehållstillstånd i Sverige 2013

Sverige hör till de EU-länder som under 2013 beviljade flest uppehållstillstånd. Räknat per capita kom Sverige på fjärde plats, i absoluta tal handlade det om närmare 100.000 personer, visar statistik från Eurostat.

I förhållande till folkmängd beviljade Malta och Cypern flest uppehållstillstånd. Flest beviljade hade Storbritannien med 700.000. Även Polen och Italien hade fler än Sverige. Totalt gavs 2,3 miljoner uppehållstillstånd av EU:s medlemsländer.


Ensamkommande barn/unga

Under 2014 har 2 408 ensamkommande barn beviljats uppehållstillstånd i första instans, vilket är 74 procent av de fattade besluten.
Om man endast inkluderar de barn som fick sitt asylärende prövat i Sverige, dvs.exkluderar barn som bl.a. omfattas av Dublinförordningen eller de vars ärende avskrivs så beviljades 86 procent uppehållstillstånd (Migrationsverket)


Sverige en global kraft för barnets rättigheter
Statsminister Stefan Löfven träffade den 12 december Nobels fredspristagare Kailash Satyarthi i Rosenbad. Kailash Satyarthi har tilldelas priset tillsammans med Malala Yousafzai för sin kamp mot förtryck av barn och ungdomar, mot barnarbete och för alla barns rätt till utbildning.Vi tänker värna barns rättigheter på det lokala, nationella och globala planet, säger Stefan Löfven.Regeringen vill stärka barnets rättigheter och har påbörjat arbetet med att göra barnkonventionen till svensk lag.


Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism

Konferens om våldsbekakande våld äger rum i Umeå den 15 januari. Information och Registrerings/anmälnings funktion och mer information finns på www.seeuthere.com/nationellasamordnarensuppstartskonferenser. Konferensen är kostnadsfri.

 

Nationell konferens
Den 23-24 mars 2015 bjuder Länsstyrelsen i Stockholm in till Nationell konferens om människohandel och sexuell exploatering
Du är välkommen till vår nationella konferens om människohandel och sexuell exploatering. Programmet är nu klart och du kan anmäla dig på vår hemsida.

 

God man utbildning i Uppsala den 23mars och 18 april

Anmälan Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Bristande tillsyner och kvalitetskontroller

Svaga myndigheter och förvaltningar är fortfarande svaga och tillsyner och kvalitets kontroller är fortfarande bristfälliga eller inte förekommande, konstaterar gode män vårdnadshavare.  Jean Tirole, årets ekonomi pristagare till Alfred Nobels minne uttalande om Sveriges svaga myndigheter samt bristande tillsyn och kvalitetskontroller, bekräftar RGMVs kritik.


Föråldrad socialtjänstlag och  socionom utbildning

Regeringen bör skyndsamt besluta om en översyn av socialtjänstlagen som reglerar socialtjänstens möjligheter och skyldigheter, anser SKL. Socialtjänstlagen är 30 år gammal och har ändrats 189 gånger de senaste sju åren. Även  socionom utbildningen  är föråldrad och även där är en översyn nödvändig.  SKL nämner också i sitt  veckobrev  att hela systemet för gode  män borde göras om eftersom systemet vilar på en uråldrig lagstiftning som ständigt lappas och lagas men fortsätter att brista i sömmarna.


Juridisk hjälp, rådgivning och stöd

Gode män/vårdnadshavare efterfrågar juridisk hjälp, rådgivning och stöd för att bättre kunna utföra uppdraget. ÖF  borde  därför på regional eller kommunal nivå inrätta särskilda tjänster för det ändamålet vilket skulle bidra till ett  rättssäkert system och underlätta för gode män vårdnadshavare.Vad faller inom
 respektive utom uppdraget  och hur många uppdrag kan en god man/vårdnadshavare anses klara av. 

Samhället har i förvissning om att uppdraget som god man/vårdnadshavare utförs med intresse, rättrådigt, ansvarsfullt och med ambitionen att agera för människor bästa i en utsatt situation  avstått från nationella uppdragsbeskrivningar. I stället har  ställföreträdare  getts ett ansvar, att tolka hur uppdraget ska utföras inom de lagar och förordningar  som reglerar uppdraget.  
Ett stort förtroende men tiderna förändras och den komplexitet som numera kännetecknar uppdraget motiverar ett tydliggörande av vad som faller inom respektive utom uppdraget och hur många uppdrag en god man vårdnadshavare kan anses klara av. 
Sådana åtgärder kan underlätta för gode män som i många fall upplever uppdraget som gränslöst och begränsa oseriösa personer möjligheter att åta sig orimligt många uppdrag. 
Av en  lagrådsremiss från den 3 april 2014 framgår att den som utför uppdraget ska veta vad som förväntas av honom eller henne och känner till vad som faller inom respektive utom uppdraget och inte behöver utföra uppgifter som till exempel åligger tjänstemän på myndigheter, förvaltningar. Torde även avse personal på boende, familjehem eller EBO. 

Med de förändringar som gjorts i FB som träder i kraft den 1 januari 2015 åläggs  ÖF att avgöra hur många uppdrag en god man klarar av och som kan förordnas  men inte att tydliggöra vilka uppgifter som faller inom respektive utom uppdraget.
RGMV eftersträvar ingen detaljstyrning men anser det rimligt att en god man  ska åläggas att besöka barn/unga minst två gånger per månad under asylprocessen, eller vad som därutöver krävs i det enskilda fallet och att SKLs anvisningar i övrigt ska tillämpas för att tydliggöra uppdraget.


Gratulerar
RGMV gratulerar adjungerade ledamoten, advokat Linn Öst Nori som fått en dotter för en tid sedan och numera är tvåbarns mamma.


Krav för att bli svensk medborgare

För dem som söker medborgarskap i Sverige ställs en hel del krav och det kan ta mellan två till åtta år innan en ansökan beviljas förutsatt att alla förutsättningar uppfyllts. 

http://godmanakuten.se/index.php/asyl/medborgarskap


Åldersbedömningar
Svårigheter att rätt bedöma en persons ålder och tillämpningen av principen att det skall vara uppenbart att en ung asylsökande inte är över 18 år har sannolikt inneburit att gode män förordnats till asylsökande som varit 18 år eller äldre. En god man vårdnadshavare kan  de facto inte vara god man för en myndig ensamkommande person, såvida inte rättsliga instanser beslutar annorlunda.
Under 2014 har Migrationsverket begärt drygt 570 medicinska åldersbedömningar. I nästan 250 fall skrevs ålder upp till över 18 år.  Migrationsverket uppger, att de först i februari i sin kommande årsredovisning kan redovisa hur många uppskrivningar som gjordes på grund av radiologiska, respektive medicinska uppskrivningar eller en kombination av dessa. Vid förfrågan från RGMV uppger Migrationsverkets pressenhet också att: 
-Anledningen till att samtliga åldersbedömningar inte följer social styrelsens riktlinjer beror på en svårighet att upphandla tjänsten av sjukhus. Här fortgår en löpande kommunikation med vården för att hitta bättre lösningar.
RGMVs uppfattning är att Migrationsverket ska följa Socialstyrelsens rekommendationer fullt ut och inte enbart tillämpa radiologiska tester vilka inte kan anses tillförlitliga och därmed är förfarandet inte rättssäkert.

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-6-54


Ministrar diskuterade ungdomar och sysselsättning
Vikten av att unga får arbete diskuterades diskuterades på rådsmöte i Bryssel den 11 december. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson framhöll utbildning som avgörande när det gällde att tackla ungdomsarbetslösheten.


Allt färre elever på yrkesprogram
Tvärtemot RGMVs uppfattning att fler ungdomar skall få en yrkes utbildning är trenden att allt färre elever väljer yrkesprogram i gymnasieskolan. Sedan 2008 har andelen elever som går årskurs 1 på en yrkesutbildning i gymnasieskolan minskat från nästan 37 procent till drygt 27 procent. Det kan förklaras av att färre ungdomar söker sig till gymnasiet eller inte blir behöriga till studier på ett gymnasialt program. Det är fallet för ensamkommande ungdomar som uttrycker önskemål om en yrkesutbildning men inte är behöriga.


Föråldrad socialtjänstlag och socionom utbildning 
Regeringen bör skyndsamt besluta om en översyn av socialtjänstlagen som reglerar socialtjänstens möjligheter och skyldigheter, anser SKL. Socialtjänstlagen är 30 år gammal och har ändrats 189 gånger de senaste sju åren. Socionom utbildningen är föråldrad och även där är en översyn nödvändig.


Nyanställda chefer och socionomer
En tredjedel av alla socionomer är nyanställda, utan tidigare erfarenhet av exempelvis barn- och ungdomsvård. Många arbetsledare har innehaft sin befattning kortare tid än tre år. Det betyder att de som ska introducera nya socialsekreterare ofta själva är nya och oerfarna i sina roller. Socialtjänsten möter även nya grupper med en problematik vars komplexitet inte omfattas av utbildningen. (SKL)


Möte med utbildningsminister Gustav Fridolin
När RGMV får möjlighet till samtal med utbildnings ministern är oklart och känns i nuläget inte heller särskilt angeläget. Så frågan varför ensamkommande ungdomar erbjuds en utbildning som varken är ändamålsenlig eller kostnadseffektiv och hur utbildningen kan förbättras, får anstå tills det politiska läget klarnat.


Generaldirektör Anders Danielsson, Migrationsverket  bemöter kritik
Det Migrationsverket gjort för att få ner väntetiderna var inte att öka takten i prövningen utan att organisera arbetet på ett nytt sätt och korta ledtiderna i asylprocessen, det vill säga den tid där ärendet bara ligger i väntan på nästa moment. Den tid som läggs på själva utredningen har inte minskat. Planeringen för innevarande år bygger på att varje handläggare i genomsnitt gör 2,1 asylutredningar i veckan under 42 veckor. För prövning av ärenden forts... 
http://godmanakuten.se/index.php/asyl/migrationsverket-2/missvisande-kritik-mot-migrationsverket


AU möte
Vid RGMVs arbetsutskotts möte den 12 december 2014, redovisades att ÖF-M i hela landet nu fått erbjudande om RGMVs god man utbildning som redan rönt intresse från flera kommuner. Antal prenumeranter på nyhetsbrevet liksom besöken på hemsidan har ökat markant, även medlemsantalet har ökat något. Vid mötet diskuterades nyanlända elevers icke ändamålsenliga utbildning och ersättning till god man vårdnadshavare som i överenskommelse med socialtjänsten biträder vid till exempel familjeåterförening.


Facebook 
På RGMVs Facebook sida finns möjligheter att ställa frågor, få svar och framföra synpunkter. Gå med i gruppen. För mer information kontakta Katarina Nyberg som är ansvarig för sidan. 


Medlemsavgift
Nu alla medlemmar i RGMV är det dags att betala medlemsavgiften för 2015. På årsmötet togs beslut om att avgiften skulle höjas till 150:- / år. Vi skickar inte ut inbetalningskort utan du sätter in avgiften på BG: 869-5900. Du skriver namn och din e-mailadress på avsändare. Du som ännu inte är medlem men vill bli det, gå in på www.rgmv.se medlemskap för registrering. OBS, har du bytt mailadress så maila till mig, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vänligen
Kassör, Eva Wennberg

 

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Årsmöte
Årsmöte 2020, flyttat till hösten beroende av Coronapandemin, Tid och plats meddelas framöver.

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com

P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

Eva Wennberg, kassör. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut. 
UpplandTfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva(at)bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland
E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 
Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 Västernorrlands län

Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top