Utökade möjligheter till  grundskole- eller gymnasiekompetens 

Folkhögskolan är en viktig aktör för personer som inte har kunnat slutföra sin utbildning inom det reguljära utbildningssystemet. Med sin unika pedagogik och sina flexibla förutsättningar når folkhögskolan grupper som andra skolformer inte når. Regeringen tillför därför folkhögskolorna medel för allmän och särskild kurs motsvarande 5000 platser. (Regeringskansliet 2017-09-08)

http://www.regeringen.se/artiklar/2017/09/5-000-nya-utbildningsplatser-inom-folkhogskolan/

 

 


 

"Runtskickad som ett brev"

”Man har blivit runtskickad som ett brev” ̶  två ungdomars erfarenheter av att vara placerade. 

(Myndigheten för vård- och omsorgsanalys) 

https://www.youtube.com/watch?v=0F9aDKZe4QM

 

 


 

Flest ensamkommande från Marocko, men det totala antalet ensamkommande under Migrationsverkets prognos 

Under år 2017 fram till och med den 6 september har 891 ensamkommande barn/unga från 54 stater registrerats som asylsökande, 185 av dem flickor. Flertalet är i åldern 13-17 år. 
De allra flesta är 16-17. Antalet ensamkommande från respektive land är: från Marocko 177,  Afghanistan 147, Somalia 114, Syrien 94 och Etiopien 44.

http://www.godmanakuten.se/index.php/aktuellt/351-statistik-t-o-m-6-september-2017

 


 

Det svenska skolsystemet på 14 språk 

Skolverket tillhandahåller kort och överskådlig information om det svenska skolsystemet. Informationen vänder sig främst till elever och föräldrar som är nya i Sverige. Webbplatsen finns på 14 språk och det går även att lyssna på sex av språken. (Skolverket) 

http://www.omsvenskaskolan.se/

 

 


 

 

När rättighetslagar inte följs 

”För att säkerställa att kommunerna levererar den service som medborgarna har rätt till har riksdagen infört en rad sanktionsåtgärder. Trots att det nu har gått mer än tio år sedan dessa sanktionsåtgärder infördes fortsätter antalet ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) att öka.” Riksrevisionen 2017-09-17) 

http://www.riksrevisionen.se/sv/GRANSKNINGAR/Planering-och-uppfoljning/Pagaende-granskningar/Aktuella-forstudier/Statens-atgarder-nar-rattighetslagar-inte-foljs/

 

 


 

Flyktingar i världen

Statistik från UNHCR återfinns i länken nedan.

http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html 

 

 


 

 

1918  ̶  året då Sverige blev Sverige 

Det var året då allt hade kunnat gå galet. Ute i Europa rasade första världskriget, det neutrala Sverige var avspärrat och livsmedelsbristen skriande. (Nättidningen Svensk Historia

http://svenskhistoria.se/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=72&wysijap=subscriptions&user_id=3025

 

 


 

 

Ensamkommande klarar sig generellt bättre 
Ensamkommande ungdomar klarar sig bättre i skolan och på arbetsmarknaden än barn som invandrat med sina föräldrar. Det visar ny forskning från Mälardalens högskola. (Lärarnas tidning 2017-09-07)

http://lararnastidning.se/ensamkommande-mer-framgangsrika-an-andra-flyktingar/?utm_source=Nyhetsbrev+L%C3%A4rarnas+tidning&utm_campaign=b062d3372a-EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_07&utm_medium=email&utm_term=0_d636c7d560-b062d3372a-493409341

 

 


 

 

Italien samarbetar med Libyen 

"Antalet flyktingar och migranter som tar sig från Libyen till Italien har minskat kraftigt de senaste månaderna. I augusti var det knappt 4 000 personer som tog sig över Medelhavet till Italien, en minskning med 87 procent jämfört med samma månad förra året." Det visar siffror från den internationella migrationsorganisationen IOM. (Europaportalen 2017-09-08)

https://www.europaportalen.se/2017/09/italien-forsvarar-kontroversiell-migrationspolitik?utm_source=Europaportalen&utm_campaign=1784078cd1-EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_08&utm_medium=email&utm_term=0_9047dbbc1e-1784078cd1-183054529

 

 


 

 

EU-domstolen slår fast att omfördelningen av flyktingar inte strider mot EU-rätt

"EU-domstolens beslut innebär att Ungerns och Slovakiens klagan avslås. EU-länderna enades under hösten 2015 om att omfördela 120 000 flyktingar som ankommit Italien och Grekland. Fyra länder röstade mot förslaget och två av dem, Ungern och Slovakien, tog därefter frågan till EU-domstolen med motiveringen att ministerrådet inte hade rättslig grund för beslutet som därför bör ogiltigförklaras. För Ungern innebär beslutet att man framöver ska ta emot 1300 asylsökande."

https://www.europaportalen.se/2017/09/eu-domstolen-ratt-att-omfordela-flyktingar?utm_source=Europaportalen&utm_campaign=a73a328b28-EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_06&utm_medium=email&utm_term=0_9047dbbc1e-a73a328b28-183054865

 

 


Ministern vill inte ha professionella gode män

"Migrationsminister Heléne Fritzon (S) har tagit emot en utredning från länsstyrelserna med förslag för att stärka kontrollerna av gode män. Men förslaget om att utreda om systemet ska professionaliseras får nobben." (SVT 2017-09-05)

https://amp.svt.se/nyheter/inrikes/ministern-vill-inte-ha-professionella-gode-man

 

 


 

 

Inga ungdomshem i Marocko

Regeringens projekt med att bygga ungdomshem med möjlighet till vård i Marocko, för att få fler ensamkommande unga att återvända till hemlandet, har havererat när Tyskland nu dragit sig ur överenskommelsen. "Intresset från Tyskland finns inte längre och då finns det ingen möjlighet att genomföra projektet så det är lagt på is, säger justitieminister Morgan Johansson.”  (Svt Nyheter 2017-09-03)

RGMV anser det angeläget att projektet med ungdomshem blir av oavsett Tysklands hållning. Projektet kan möjliggöra för marockanska ungdomar att återvända  till hemlandet från ett tufft och utsatt liv på gatorna i Europas städer. En förhoppning är också att unga kan bli kvar i Marocko när de kan få den hjälp de behöver. SIDA bör därför verka för att biståndspengar går till mottagnings- och utbildningscenter i Marocko och andra stater.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sveriges-vardhemsprojekt-i-marocko-har-havererat

 

 


 

Gode män 

En god man är en viktig länk mellan ensamkommande barn/unga och det svenska samhället. RGMV ser ett värde i att medborgare på ideell grund ges tillfälle att delta i utvecklingen av demokrati och vara delaktiga i samhällsbyggnaden. Viktigt är även att ensamkommande barn/unga inte endast möter myndighetspersoner, utan också det civila samhället. Men de som förordnas som gode män ska vara professionella i meningen kompetenta, rättrådiga och i övrigt lämpliga.

                                                    

 


 

 

Under 2015 tog sig omkring 40 000 afghaner genom Europa till Sverige

Över hälften av de 40 000 afghaner som kom till Sverige 2015 registrerades som ensamkommande asylsökande barn. JO har bestämt att den ålder den sökande uppgav skulle Migrationsverket registrera.  

Rättsmedicinalverkets statistik visar att ett stort antal nu får sin ålder uppdaterad vilket kan förklaras av mottagningsrutinerna under 2015. För gode män som felaktigt förordnas för vuxna personer, är det som RGMV påpekat tidigare, nödvändigt att bli entledigad från uppdraget. Viktigt är också att vuxna inte placeras på boenden tillsammans med minderåriga. 

 https://www.rmv.se/aktuellt/medicinska-aldersbedomningar-statistik-till-och-med-31-augusti/

 


 

 

Allas rätt till en ändamålsenlig utbildning! 

Flertalet barn/unga från Afghanistan får uppehållstillstånd, men alla anses inte ha rätt till skydd. Fattigdom är nämligen inte ett skäl för asyl, enligt vad Riksdagen har bestämt. 
Nu demonstrerar personer med afghansk bakgrund och sympatisörer på olika platser i landet, bland annat på Medborgarplatsen i Stockholm, mot utvisningsbeskeden.

  

RGMV anser nu liksom tidigare att alla ensamkommande barn/unga, oavsett Migrationsverkets beslut, ska erbjudes möjligheter till en utbildning som kan leda till arbete i Sverige, hemlandet eller första asylland. En sådan typ av utbildning skulle kunna öka de ungas livschanser. 

 


 

 

JO-kritik mot överförmyndare för bristfällig och långsam handläggning vid entledigande av god man

"En god man, GD, begärde i oktober 2015 att bli entledigad från sitt uppdrag. Först i maj 2017 fattade ÖF beslut i frågan och entledigade GD från sitt uppdrag. JO skriver i sitt beslut att en sådan lång handläggningstid, under vilken GD var tvungen att kvarstå mot sin vilja och det endast gjordes ett par försök att finna en ny god man, är fullständigt oacceptabelt. Inte heller upplystes GD om tingsrättens möjlighet att entlediga en god man innan en ny har utsetts och att GD kunde ha vänt sig dit. ÖF förtjänar kritik för den bristfälliga och långsamma handläggningen. JO, dnr 977-2017, meddelad 2017-06-20." (SKL Nyhetsbrev för överförmyndare, jul-aug 2017) 

 

 


 

 

Verksamhetsbidrag ska stärka arbetet för psykisk hälsa hos barn i migration

Nu har Folkhälsomyndigheten beslutat hur verksamhetsbidraget till ideella organisationer som bedriver främjande och förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention hos barn i migration ska fördelas. (Folkhälsomyndigheten 2017-08-31)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/augusti/verksamhetsbidrag-ska-starka-arbetet-med-psykisk-halsa-hos-barn-i-migration/

 


 

Polisinsatser mot terrorism och annan allvarlig brottslighet

Regeringen ger Kustbevakningen och Polismyndigheten i uppdrag att analysera och föreslå en ändamålsenlig och effektiv ordning för att Kustbevakningen med kort varsel ska kunna stödja Polismyndigheten operativt med sjötransporter, flygtransporter och flygspaning vid polisiära insatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet. (Regeringskansliet 2017-08-29)

http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/08/uppdrag-till-kustbevakningen-och-polismyndigheten-om-kustbevakningens-operativa-stod-till-polismyndigheten-vid-polisinsatser-mot-terrorism-eller-annan-allvarlig-brottslighet/

 


Systematisk uppföljning av den sociala dygnsvården för barn och unga 

Vårdanalys har påbörjat ett projekt som syftar till att förbättra förutsättningarna för lärande och kvalitetsutveckling inom den sociala dygnsvården för barn och unga. Redovisning av projektet sker under sommaren 2018.(Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2017-09-01)

http://www.vardanalys.se/Pagaende-projekt/Systematisk-uppfoljning-av-den-sociala-dygnsvarden-for-barn-och-unga/


 

Bättre förutsättningar för gode män så att uppdraget kan utföras på bästa sätt!


VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!

Klicka på länken här nedan och fyll i uppgifterna om medlemskap oavsett om du betalar med Swish eller bankgiro. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwURBSdrsV5wdtl0Aj-0pzJ17TfC8017N40iObh3z0K0wxLQ/viewform 
http://www.rgmv.se/medlemskap.html

 

Kontaktinformation 

 

Talespersoner

P-O Nygren 0702 372910

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Johnny Samuelsson 0704820410 

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Nyhetsbrev

Johnny Samuelsson  mobil 0704 820410

Karin Senter mobil 0730 238493

 

Länsombud, rådgivning. www.rgmv.se

 

Hemsida: www.rgmv.se 

 

Facebook: RGMV 

 

Twitter: RGMV  (Under omarbetning.)

 

Medlemskap och prenumeration: www.rgmv.se

 

Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson

Redaktörer:  Karin Senter, Johnny Samuelsson

 

 

 

 

Talespersoner:

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

RGMV E-post: inforgmv@telia.com Org.nr.8024665518 

Följ RGMV på sociala medier   RGMV på Facebook     på Twitter    RGMV på Youtube (under arb.)

Styrrelsemöten 2018

10 Februari 2018 kl 10.00, 7 April 2018 kl 10:00, 9 Juni 2018 kl 10:00, 11 Augusti kl 10:00, 13 Oktober 2018 kl 10:00, 8 December 2018 kl 10:00Rådgivning helgfria dagar

Länsombud

Blekinge län
Bengt Winnow
E-post 
bengan.winnow(at)gmail.com
Tfn. 0708553459


Dalarnas län
Birgitta Målar
E-post
birgittamalar(at)gmail.com
Tfn. 0709- 18 15 64


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Västernorrlands län
Gunilla Öhman
E-post 
gunilla.ohman(at)gmail.com
Tfn.070-6857684


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Thore Jansson
E-post 
thore(at)futureconsulting.se
Tfn. 0701 904593


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post 
goran.dreveborn(at)telia.com
Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post 
carina(at)bindzau.net

Tfn.0707603517 

Back to Top