2015 blev behovet av gode män extremt stort då 35000 ensamkommande barn/unga registrerades som asylsökande. Bara under årets sista fyra månader anlände 24000 som alla hade rätt till en god man.

 

För att följa vad som anges i Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn 2 och 3§§, att en god man ska utses snarast, kan överförmyndare/nämnd ha brutit mot vad som sägs i  11 kap. 12 och 13 §§ föräldrabalken  om vem som kan utses, av vad som framgår av betänkandet, Att ta emot människor på flykt Sverige hösten 2015, SOU 2017:12  och  seriösa gode mäns observationer.

Av nämnda lagrum framgår att den som utses som god man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. En bedömning utifrån dessa kriterier har av vad som framgår av betänkandet, inte gjorts.

Exempelvis hann flera kommuner inte genomföra ett personligt samtal med alla sökande och saknade kapacitet att ordna utbildningar och informera om uppdraget i den omfattning som behövdes.

Konsekvenserna kan i sådana fall ha blivit att barn/unga inte fått den hjälp som behövts och inte heller sina rättigheter tillgodosedda.

Enligt uppgifter från länsstyrelsen finns idag omkring 10000 gode män för ensamkommande asylsökande barn/unga. Hur många av dessa som kan ha förordnats utan kontroller och inte kan anses lämpliga är oklart. Det kan vara hundra, tusen eller fler. 

Det är anmärkningsvärt att länsstyrelser, överförmyndare/nämnd inte vidtagit åtgärder för att nu i efterhand rätta till det som kan stå i strid med gällande lagstiftning och som kan ha orsakat negativa konsekvenser för barn/unga. Givetvis ska olämpliga personer skiljas från uppdraget.

 


 

BO

Barnombudsmannen som fått regeringens uppdrag att under perioden 2017–2019 stödja kommuner och landsting i arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter kommer  förhoppningsvis att ägna särskild uppmärksamhet åt att olämpliga personer kan ha förordnats utan kontroller och kan finnas kvar som gode män.

http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2016/12/uppdrag-att-stodja-arbetet-med-att-sakerstalla-tillampningen-av-barnets-rattigheter-i-kommuners-och-landstings-verksamheter/

 

 


 
Fem fokusområden för RGMV under verksamhetsåret 2017–2018

Under kommande verksamhetsår satsar RGMV i huvudsak på fem områden.
http://www.rgmv.se/9-om-gmv/341-arsmotesprotokoll-2017.html

 

 


 

5 december:

På flykt och försvunnen – en nationell konferens om utsatta barn i migration

Sedan januari 2016 har länsstyrelserna arbetat med ett regeringsuppdrag om ensamkommande barn som försvinner. Arbetet har bland annat resulterat i en nationell kartläggning och ett metodstöd för regional samverkan. Under året har även ett antal konkreta åtgärdsförslag lämnats till regeringen.

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/integration/aktuella-aktiviteter/Sidor/default.aspx?keyword=p%C3%A5%20flykt%20och%20f%C3%B6rsvunnen

 

 


 

 

Intensivutbildning för nyanlända elever – ett utvecklingsprojekt

Utvecklingsprojektet Intensivutbildning för nyanlända elever syftar till att skapa en effektivare utbildning för unga nyanlända, så att de så snabbt som möjligt kan nå gymnasiebehörighet. Projektet är treårigt, där det första året bestått av planering. Maria Lim Falk och Tomas Riad har lett arbetet, och flera forskare har knutits till projektet. Också lärare som arbetar med nyanlända elever har varit delaktiga.

För närvarande befinner sig projektet i år två, och den modell för språk- och ämnesinlärning som utformats under det första året implementeras och testas nu på programmet för språkintroduktion på två Stockholmsskolor. Implementeringen kommer att fortgå under år tre och kontinuerliga utvärderingar kommer att göras. Visar sig modellen vara framgångsrik är givetvis målet att den ska komma att användas i fler skolor.

Projektet är initierat av Svenska akademien och ingår i Wallenbergsstiftelsens program Utbildning för ökad integration.

http://intensivsvenska.se


 

Barn och unga informeras inte

Viktig information som kan ha betydelse för ensamkommande barn/ungas mående och framtid stannar hos tjänstemän på myndigheter och i organisationer. 

Varje barn har enligt artikel 17, Barnkonventionen rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv, och staten har ett ansvar för varje barns tillgång till information. Genom en inkorporering planeras Barnkonventionens bestämmelser bli lag år 2020, men bestämmelser som till exempel rätten till information och likabehandling bör givetvis tillämpas redan nu.

http://www.regeringen.se/artiklar/2017/07/fragor-och-svar-om-att-gora-fns-barnkonvention-till-svensk-lag/

 

 


 

Barnkonventionens historia 

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989, och trädde i kraft den 2 september 1990. Bakom de här viktiga bestämmelserna om barns rättigheter ligger många års arbete.

https://unicef.se/barnkonventionen

 

 


 

Problem med ungdomars skolgång  

En rapport från Skolinspektionen visar att höstterminen 2015 hade 20 000 elever i grundskolan ogiltig frånvaro. Dessa siffror inkluderar både elever med mer långvarig och utvecklad förankring i Sverige och nyanlända elever.

Gode män upplever att det i dag är betydligt fler ensamkommande som inte klarar sin skolgång, bland annat på grund den ökade otrygghet som de tillfälliga uppehållstillstånden för med sig. Bland ensamkommande kan således en ökad psykisk ohälsa vara en förklaring till den minskade skolnärvaron som kan få till konsekvens  att de med villkorade uppehållstillstånd utvisas efter 13 månader. 

 


 

 

Begränsat ansvar 

Avsaknaden av tydliga avgränsningar kan innebära att uppdraget som god man upplevs som gränslöst och att till exempel ansvaret för efterforskning och återförening vilar på den gode mannen axlar. Men så ska det inte vara. 
Ansvaret för efterforskning och återförening ligger på Migrationsverket och på socialtjänsten efter beslut om uppehållstillstånd. Ansvaret ligger även på de unga, beroende på deras ålder och mognad men  framför allt i förekommande fall på de närmast anhöriga.

http://www.godmanakuten.se/index.php/aktuellt/296-aterfoerening2-3

 


 

 

Fortsatt många dödsskjutningar bland unga män 

Under 2016 dog 19 män i åldern 15–29 år av skottskador. Det är något färre än året innan – men antalet är fortsatt på en betydligt högre nivå än tidigare under 2000-talet. Det visar ny statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister. (Socialstyrelsen 2017-09-06.) Det bör dock tilläggas att ensamkommande unga inte synes ha någon direkt roll i dessa dödsskjutningar – varken som offer eller, så vitt man vet, som förövare – något som kan vara relevant för gode män att ha vetskap om. Offren och förövarna verkar ha längre förankring i Sverige. Oavsett de inblandades bakgrund är situationen förstås alarmerande och oacceptabel.  

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/fortsattmangadodsskjutningarblandungaman

 


 

992 ensamkommande har registrerats som asylsökande

Antalet öppna ärenden var den den 3 oktober 2017 10402 vilket torde innebära att den  långa vänte- och handläggningstiden fortsätter in på  2018. Handläggningstiden var i september 625 dagar vilket är en ökning jämfört med föregående månad. Antalet avgjorda ärende ökade i september jämfört med de två föregående månaderna till  673. Under hela året har 5298 ärenden för ensamkommande barn/unga avgjorts och handläggningstiden var i snitt 541 dagar.

Fram till och med den 3 oktober har  992 ensamkommande registrerats som asylsökande.

Liksom de två föregående månaderna kommer de flesta från Marocko 190, Afghanistan 155, Somalia 127, Syrien 113 och  Albanien 60. Flertalet i åldern  13-15 år men de allra festa 1 åldern 16-17 år. Antalet flickor var 222 med en likartad åldersspridning. (Källa Migrationsverket 2017-10-03)

 

 


 

 

Högre lön men sämre sammanhållning 

De statliga lärarlönesatsningarna har ökat lärarnas lönenivå. Därmed har även förutsättningarna för yrkets attraktionskraft förbättrats, visar Riksrevisionens granskning. Men reformerna har också skapat splittringar i lärarkåren, då lönehöjningarna varit riktade till individer mer än till kollektivet.
http://www.riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/Pressrum1/Nyheter1/2017/Granskning-av-statliga-lararlonesatsningar-hogre-lon-men-samre-sammanhallning/ 

 


 

 

Granskning av utlandsmyndigheter 

Ett sextiotal utlandsmyndigheter hanterar granskningar om visum och uppehålls- och arbetstillstånd  till Sverige. Riksrevisionen genomför nu en granskning av skyddet mot oegentligheter i hanteringen. (Riksrevisionen 2017-09-21)
http://www.riksrevisionen.se/sv/GRANSKNINGAR/Planering-och-uppfoljning/Pagaende-granskningar/Pagaende-granskningar/Skyddet-mot-oegentligheter-i-hanteringen-av-migrationsarenden-vid-utlandsmyndigheterna/ 

 


 

JO om handläggningstider 

Migrationsverkets handläggningstider för beslut i ärenden om uppehållstillstånd. (JO 2017-09-19)

http://www.jo.se/PageFiles/9799/5600-2016.pdf 

 


 

God mans roll gentemot sjukvården 

Enligt uppgifter från gode män och personal på boenden har användandet av sömntabletter och antidepressiva preparat ökat påtagligt, något som eventuellt kan kopplas till den ökade otrygghet som RGMV flera gånger har påtalat drabbar många ensamkommande unga. RGMV välkomnar en mer formell undersökning av situationen och en djupgående analys av orsaker till gode mäns och personals upplevda ökning av olika psykofarmaka. RGMV ifrågasätter inte på något sätt att medicinering kan vara nödvändig för individer, men det är tendensen på gruppnivå som skapar frågetecken.

Generellt ska en god man bevaka att barn/ungas rättigheter och att behov av hjälp tillgodoses. Det gäller inom hälso- och sjukvården oavsett om den ensamkommandes boendeform är HVB, stödboende, familjehem eller EBO. Gode mannen ska försäkra att medicinsk behandling är motiverad – vilket förstås gäller både somatisk och psykiatrisk behandling. I samverkan med socialtjänst och personal på boendet kan överväganden göras för den ungas bästa.

http://www.godmanakuten.se/index.php/aktuellt/216-sjaelvmedicinering 

 


 

 

Flickor på flykt – vad händer sen? 

"Den 27 oktober bjuder Socialstyrelsen in till frukostseminariet Flickor på flykt – vad händer sen? Seminariet utgår från vår analys om läget i socialtjänsten med fokus på hur situationen för ensamkommande flickor ser ut. "(Socialstyrelsens Nyhetsbrev 2017-09-26)

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/konferenser/flickorpaflykt-vadhandersen?utm_campaign=nyhetsbrev0926&utm_medium=email&utm_source=apsis

 


 

Psykisk ohälsa utbredd bland barn som flytt 

Barnombudsmannen och Socialstyrelsen har tidigare rapporterat om den psykiska ohälsan bland ensamkommande barn/unga, en ökning som också gode män kunnat konstatera.

I en ny rapport, Barn som flytt – en riskgrupp för psykisk ohälsa, konstaterar även Bris att den psykiska ohälsan bland barn som flytt till Sverige är utbredd och behovet av såväl professionellt som socialt stöd är stort. (BRIS 2017-09-26)
https://www.bris.se/om-bris/press-och-opinion/pressmeddelande/2017/psykisk-ohalsa-utbredd-bland-barn-som-flytt--sverige-brister-i-atagande/

 

 


Pojkar får oftare socialtjänstinsatser  

Under år 2016 fick 30 500 barn och unga vård enligt socialtjänstlagen (SoL), eller insats enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Det är framför allt barn över 15 år som får en insats, och pojkar får insatser oftare än flickor. (Socialstyrelsens Nyhetsbrev 2017-09-26)
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-9-2?utm_campaign=nyhetsbrev0926&utm_medium=email&utm_source=apsis 

 


 

Satsningar på stärkt rättsväsende och ökad trygghet 

"Sverige ska vara ett land där alla kan vara trygga oavsett var de bor. Regeringen investerar 750 miljoner kronor under år 2018 för att stärka rättsväsendet och öka tryggheten i samhället. Regeringen gör också stora satsningar på att bekämpa hedersvåld och våldsbejakande extremism." (Regeringskansliet 2017-09-12)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/kraftfulla-satsningar-pa-starkt-rattsvasende-och-okad-trygghet/

 


 

Fakta om offentlig sektor 

Den 1 januari 2017 fanns det 343 myndigheter, vilket är fyra färre jämfört med den 1 juli 2016. (Statskontoret 2017-09-11)
http://www.statskontoret.se/var-verksamhet/forvaltningspolitikens-utveckling/offentliga-sektorns-utveckling/arliga-uppfoljningar/ 


 

 

Kontaktinformation 

Talespersoner 

P-O Nygren 0702 372910

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Johnny Samuelsson 0704820410 

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nyhetsbrev 

Johnny Samuelsson  mobil 0704 820410

Karin Senter mobil 0730 238493

Länsombud, rådgivning

www.rgmv.se

Hemsida: www.rgmv.se 

Facebook: RGMV 

Twitter: RGMV  (Under omarbetning.)

Medlemskap och prenumeration: www.rgmv.se

 

Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson

Redaktörer: Johnny Samuelsson, Karin Senter

Talespersoner:

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

RGMV E-post: inforgmv@telia.com Org.nr.8024665518 

Följ RGMV på sociala medier   RGMV på Facebook     på Twitter    RGMV på Youtube (under arb.)

Styrrelsemöten 2018

10 Februari 2018 kl 10.00, 7 April 2018 kl 10:00, 9 Juni 2018 kl 10:00, 11 Augusti kl 10:00, 13 Oktober 2018 kl 10:00, 8 December 2018 kl 10:00Rådgivning helgfria dagar

Länsombud

Blekinge län
Bengt Winnow
E-post 
bengan.winnow(at)gmail.com
Tfn. 0708553459


Dalarnas län
Birgitta Målar
E-post
birgittamalar(at)gmail.com
Tfn. 0709- 18 15 64


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Västernorrlands län
Gunilla Öhman
E-post 
gunilla.ohman(at)gmail.com
Tfn.070-6857684


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Thore Jansson
E-post 
thore(at)futureconsulting.se
Tfn. 0701 904593


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post 
goran.dreveborn(at)telia.com
Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post 
carina(at)bindzau.net

Tfn.0707603517 

Back to Top