Fortsatt minskning

Under oktober har 119 ansökningar om asyl från ensamkommande barn/unga inkommit till Migrationsverket och under hela året fram till 1 november 1103. Flertalet är pojkar från Marocko i åldern 13 till 18 år.

Handläggningstiden i oktober var 660 dagar och i snitt under året 557 dagar. Öppna ärenden för ensamkommande var den 2017-11-01: 8006 inkluderat både förstagångs och förlängnings ärenden.(Migrationsverket 2017-11-01)

http://www.godmanakuten.se

 

 

 

 


 

 

 

 

Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar  av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

"Den tillfälliga lagen infördes 20 juli förra året. Den medförde bland annat att asylsökande som bedöms ha behov av skydd i regel får tidsbegränsade tillstånd. De som bedöms vara flyktingar får uppehållstillstånd i tre år och de som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får uppehållstillstånd i 13 månader."  (Migrationsverket 2017-10-23)

Den 18 juli 2018 bedömer regeringen om lagen ska gälla det sista året av giltighetstiden. 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2016752-om-tillfalliga-begransningar-av_sfs-2016-752

 

 


 

 


Ekonomiska konsekvenser av att inkorporera barnkonventionen i svensk lag

”Statskontoret har gjort en fördjupad analys av effekterna på de offentliga finanserna och de samhällsekonomiska konsekvenserna av att inkorporera barnkonventionen i svensk lag. ”(Statskontoret 2017-10-31)
http://www.statskontoret.se/nyheter/ekonomiska-konsekvenser-av-att-inkorporera-barnkonventionen-i-svensk-lag/

 

 

 


 


Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder

Regeringen beslutade den 3 november 2016 att ge en särskild utredare, Anna Lundberg, i uppdrag att kartlägga förekomsten av och rättstillämpningen i ärenden om uppehållstillstånd där ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas av praktiska skäl utanför den enskildes kontroll. (Justitiedepartementet 2017-11-01)
http://www.regeringen.se/4aa7ef/contentassets/1f2d4b69dfc34499878805e17036475b/uppehallstillstand-pa-grund-av-praktiska-verkstallighetshinder-och-preskription-sou-201784 

 

 

 


 


Yrkesinriktade svenskutbildningar

Utrikesfödda som har studerat svenska för yrkesutbildade (Sfx) uppvisar högre sysselsättningsgrad jämfört med dem som har läst ordinarie svenska för invandrare (Sfi) i Stockholms län. Två år efter avslutad utbildning är 67 procent av Sfx-studenterna i arbete. Det visar en färsk utvärdering som Länsstyrelsen låtit göra. (Länsstyrelsen 2017-10-06)

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/nyheter/2017/Sidor/sfx-underlattar-for-utrikesfodda-att-fa-arbete.aspx

 

 

 
Om tillfälliga uppehållstillstånd TuT

Det finns  oro och osäkerhet om vad de tillfälliga uppehållstillstånden innebär för den asylsökande.

Lärare vittnar om hur deras arbetssituation försämrats på grund av de tillfälliga uppehållstillstånden. Man menar att ungdomen har svårare att koncentrera sig på skolarbetet. Det blir stök och oro i klassrummet. 

Vad säger ungdomen? De säger att de vill stanna i Sverige och utbilda sig och att de i de flesta fall väntat för länge, ungefär 24 månader. Någon säger; - Du skulle bara veta, uppehållstillstånd är det minsta problemet för mig”. Någon mer förklaring än så ges inte. 
(Birgitta Målar, ledamot i RGMV styrelse och länsombud i Dalarna  2017-10-31)
http://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/350-om-tillfalliga-uppehallstillstand-tut.html

 

 

 Brist på rektorer tvingar kommuner till dyra konsultinköp

Det blir allt svårare att rekrytera rektorer till kommunala skolor och kommuner hyr nu in rektorer från bemanningsföretag. (Sveriges skolledarförbund 2017-10-31)

Hör hela inslaget här

Matz Nilsson kommenterar i Eftermiddag i P4
Elisabeth NIlfors: Det krävs kontinuitet att driva en skola

 

 

 Nästan alla får bifall i förlängningsärenden

Den tillfälliga lagen infördes 20 juli förra året. Den medförde bland annat att asylsökande som bedöms ha behov av skydd i regel får tidsbegränsade tillstånd. De som bedöms vara flyktingar får uppehållstillstånd i tre år och de som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får uppehållstillstånd i 13 månader.(Migrationsverket 2017-10-23)

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-10-23-Nastan-alla-far-bifall-i-forlangningsarenden.html 

 

 

 WDW

"We Don't Wait bedriver konkret verksamhet till stöd för nyanlända ungdomar i utanförskap i Stockholms län. Förutom att tillgodose grundläggande behov av mat och gemenskap kopplar föreningen samman ungdomarna med konstruktiva aktiviteter, som blir ett positivt alternativ till mer riskfyllda levnadssätt på Stockholms gator. Vidare bedriver föreningen verksamhet i projektform i Marocko, där projekt ”Atlasbergen” är den aktuella med insamling av kläder till barnen och familjerna som lever i misär på Atlasbergen."

https://www.facebook.com/pg/wedontwait/about/?ref=page_internal

 

 

 Stärkt kontroll av resehandlingar

Regeringen har fattat beslut om propositionen, Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar.  

"Det är bra att vi nu ges ökade möjligheter att kontrollera att personer som reser in i och ut ur Sverige inte döljer sin verkliga identitet, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon." (Regeringskansliet 2017-10-24)

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/10/starkt-kontroll-av-resehandlingar/

 

 

 


 

Riksrevisionens rapport om kommunersättningar för migration och integration 

"I skrivelsen redovisas regeringens bedömning och åtgärder med anledning av Riksrevisionens rekommendationer i rapporten Kommunersättningar för migration och integration – ett ogenomtänkt system (RiR 2017:10). "(Regeringskansliet 2017-10-24)

http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2017/10/skr.-20171833/ 

 

 

 Kunskapscentrum 
 
Den stora inströmningen av ensamkommande asylsökande barn/unga  2015 påverkade socialtjänstens arbete över hela landet. 
"Men hur ser situationen ut nu, och på vilka sätt kan vårt Kunskapscentrum för ensamkommande barn vara till hjälp? I senaste På djupet pratar vi om flickor, nätverkshem och psykisk ohälsa i väntans spår." (Nyhetsbrev Socialstyrelsen 2017-10-24)

http://www.socialstyrelsen.se/padjupet-podd/Files/index.html?utm_campaign=171024&utm_medium=email&utm_source=apsis

 

 Regeringen utser överdirektör för Migrationsverket

Regeringen har utsett Inga Thoresson-Hallgren till överdirektör på Migrationsverket för att stärka Migrationsverkets förutsättningar för en effektiv intern styrning. (Regeringskansliet 2017-10-26)

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/10/regeringen-utser-overdirektor-for-migrationsverket/ 

 

 

 


 

 

Medlemskap  

 

1.Bankgiro 869-5900. På raden OCR-nummer/meddelande skriver du 2018, ditt namn och E-postadress. 

2.SWISH Betala till nummer: 1232638740. På meddelande skriver 2018, ditt namn och E-postadress.

Medlemsavgift 100 kr. 


 

Kontaktinformation 

 

Talespersoner

P-O Nygren 0702 372910

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Johnny Samuelsson 0704820410 

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Nyhetsbrev

Johnny Samuelsson  mobil 0704 820410

Karin Senter mobil 0730 238493

 

Länsombud, rådgivning. www.rgmv.se

 

Hemsida: www.rgmv.se 

 

Facebook: RGMV 

 

Twitter: RGMV  

 

Medlemskap och prenumeration: www.rgmv.se

 

Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson

Redaktörer:   Johnny Samuelsson

Talespersoner:

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

RGMV E-post: inforgmv@telia.com Org.nr.8024665518 

Följ RGMV på sociala medier   RGMV på Facebook     på Twitter    RGMV på Youtube (under arb.)

Styrrelsemöten 2018

10 Februari 2018 kl 10.00, 7 April 2018 kl 10:00, 9 Juni 2018 kl 10:00, 11 Augusti kl 10:00, 13 Oktober 2018 kl 10:00, 8 December 2018 kl 10:00Rådgivning helgfria dagar

Länsombud

Blekinge län
Bengt Winnow
E-post 
bengan.winnow(at)gmail.com
Tfn. 0708553459


Dalarnas län
Birgitta Målar
E-post
birgittamalar(at)gmail.com
Tfn. 0709- 18 15 64


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Västernorrlands län
Gunilla Öhman
E-post 
gunilla.ohman(at)gmail.com
Tfn.070-6857684


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Thore Jansson
E-post 
thore(at)futureconsulting.se
Tfn. 0701 904593


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post 
goran.dreveborn(at)telia.com
Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post 
carina(at)bindzau.net

Tfn.0707603517 

Back to Top