Bristande konsekvensanalyser inför migrationspolitiska propositioner
”Konsekvensanalyserna inför regeringens migrationspolitiska propositioner har haft brister, visar en ny granskning från Riksrevisionen. Bland annat har det saknats ekonomiska analyser, trovärdiga skattningar av antalet asylsökande samt beskrivningar av hur förslagen påverkar människor, myndigheter, kommuner och landsting.” (Riksrevisionen 2017-11-19)
http://www.riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/Pressrum1/Nyheter1/2017/Bristande-konsekvensanalyser-infor-migrationspolitiska-propositioner/


 

Missvisande statistik då kommuner inte lämnar uppgifter

Enligt den statistik som redovisats av länsstyrelsen fanns det  10138 gode män till ensamkommande asylsökande barn/unga 2015 och 12833, 2016

Det innebär inte att fler gode män förordnats 2016 utan beror på  att underlaget för statistiken grundar sig på att 187 överförmyndare/nämnd lämnade in uppgifter 2015 och 205  2016.
Överförmyndare/nämnd är  skyldiga att lämna de uppgifter länsstyrelsen begär men 43 kommuner struntade i det 2015 och 25 kommuner 2016 däribland Stockholm och Göteborg. 
https://overformyndarstatistik.lansstyrelsen.se/Statistik

 


 

 

Återflyttning av vårdnaden

Efter det att vårdnaden återflyttas till föräldern förväntas barn/unga flytta ihop med föräldern vilket inte sällan innebär att de får byta bostadsort, avbryta sina studier samt  lämna kamratkretsen. 

Efter flera är av självständighet får de nu i många fall återgå till gamla vanor och med uppgift att vara förälderns guid till det svenska samhället och tolk.

En svår omställning som kan leda till problem som socialtjänst och ställföreträdare bör uppmärksamma.

http://www.rgmv.se/9-om-gmv/358-aterflyttning-av-vardnaden.html

 


 

 

Sverige bidrar till FN:s migrationsorganisation

Regeringen har i dag beslutat om ett projektstöd till FN:s migrationsorganisation, International Organization for Migration (IOM), med två miljoner kronor. Pengarna ska användas till att stärka staters kapacitet att hantera migration ansvarsfullt.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/11/sverige-bidrar-till-fns-migrationsorganisation/ 

 


Gränskontroller vid inre gräns förlängs

”Regeringen har beslutat om gränskontroll vid den inre gränsen i ytterligare sex månader, fram till och med den 11 maj 2018. Beslutet är fattat med stöd av den EU-gemensamma lagstiftningen och utifrån regeringens bedömning att det fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten”. (Regeringskansliet 2017-11-10)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/11/granskontroller-vid-inre-grans-forlangs/

 


 

Oro och ovisshet om framtiden, tillfälliga uppehållsillstånd, hemlängtan

Landstingen har omfattande problem att komma till rätta med den psykiska ohälsan hos många barn/unga. Köerna till BUP är långa och i vissa fall kan väntetiden handla om  flera månader. Även för placerade barn på de låsta ungdomshemmen är omhändetrtagandet av barn/ungas hälsa eftersatt liksom  inom elevhälsan där allt fler nyanlända i behov av extra stöd. Oro och ovisshet om framtiden, tillfälliga uppehållsillstånd, hemlängtan, att ha det bättre än sina anhöriga, problem att inte klara studierna är ofta orsaken till den psykisa ohälsan. 
http://www.stat-inst.se/press/pressmeddelanden-nyheter/2017/placerade-ungdomars-halsa-kraftigt-eftersatt/

http://lararnastidning.se/tema/elevhalsa/?utm_source=Nyhetsbrev+L%C3%A4rarnas+tidning&utm_campaign=4c4dc074c7-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_09&utm_medium=email&utm_term=0_d636c7d560-4c4dc074c7-493409341

 


Kritik mot Socialnämnd

"När socialtjänsten vidtar åtgärder som rör ett barn ska barnet få relevant information. Bedömningen av vilken information som ska lämnas måste göras från fall till fall, och hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad." (JO 2017-11-09)

http://www.jo.se/PageFiles/10719/2623-2017.pdf 

 


 

 

Boende 

Generella formella hinder för ett fortsatt boende för de som fått sin älder uppskriven finns inte men socialnämnden kan anse att det finns omständigheter som gör det  olämpligt  att den som ansöker beviljas ett fortsatt boende bland annat med hänsyn till yngre barn/unga på boendet.

En förutsättning kan även vara att ungdomen är skötsam och inriktad på att sköta sina studier.

http://www.rgmv.se/9-om-gmv/359-ensamkommande-18-aringar-ska-kunna-bo-kvar-i-kommunen.html

 

 


Återförening

Huvudregeln i svensk lagstiftning är att om familjeåterförening inte bedöms kunna ske någon annanstans får familjen uppehållstillstånd i Sverige, förutsatt att vissa kriterier uppfyllsRGMV ser det som mycket angeläget att åtgärder vidtas som möjliggör att ensamkommande, om det kan anses vara för deras bästa, återförenas med sina familjer i Sverige eller hemlandet om den möjligheten finns.


 

 

Utbildning, seminarier konferenser

 

Våga prata pengar
Länsstyrelsen Norrbotten anordnar utbildningsdagen "Våga prata pengar" - en utbildningsdag om förebyggande arbete mot överskuldsättning bland nyanlända vuxna och ensamkommande barn. Utbildningen riktar sig till, Gode män, boendepersonal, So-kommunikatörer, arbetsförmedlare, integrationssamordnare och andra som möter nyanlända och ensamkommande barn i sitt dagliga arbete, genomförs den 30 november kl 08.30 - 16.30 på Länsstyrelsen i Luleå, lokal Stora Björn. Anmälan senast 23 november. För information och anmälan:
http://www.lansstyrelsen.se/Norrbotten/Sv/kalender/2017/Sidor/vaga-prata-pengar.aspx  

 


 

Youmo i praktiken – tre webbseminarier

Webbseminarierna handlar om hur du som vuxen kan samtala med unga nyanlända om frågor om hälsa, sexualitet och jämställdhet.
https://www.mucf.se/youmo-i-praktiken-tre-webbseminarier

 


 

Ett nytt projekt med syfte att förebygga att ensamkommande barn försvinner
Frivilliga som vill vara med  och delta i aktiviteter på mötesplatser här i Stockholm  kan kontakta Marie Åberg.
Rädda Barnen | Projektledare/case manager IOP | Sverigeprogrammet

Besöksadress: Landsvägen 39, Sundbyberg

Postadress: Rädda Barnen, 107 88 Stockholm

Telefon: 08 698 91 98 E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

 


 

 

Seminarium
Välkomna 2017-12-05, 13.00-15-00 till det åttonde tillfället 2017 i Segerstedtinstitutets seminarieserie där Fil dr Anna Carlstedt, regeringens Nationella Samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, presenterar utredningens färska forskarantologi "Våldsbejakande extremism”.
Plats: Pedagogen, hus B, Läroverksgatan 15, lokal BE 015.Anmäl deltagande senast 2017-12-04 till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
http://segerstedtinstitutet.gu.se/aktuellt/detalj/?eventId=70136576674

 


 

 

Medlemskap  

 

1.Bankgiro 869-5900. På raden OCR-nummer/meddelande skriver du 2018, ditt namn och E-postadress. 

2.SWISH Betala till nummer: 1232638740. På meddelande skriver du 2018, ditt namn och E-postadress.

Medlemsavgift 100 kr. 


 

Kontaktinformation 

 

Talespersoner

P-O Nygren 0702 372910

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Johnny Samuelsson 0704820410 

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Nyhetsbrev

Johnny Samuelsson  mobil 0704 820410

Karin Senter mobil 0730 238493


Länsombud, rådgivning
. www.rgmv.se

Hemsida: www.rgmv.se  Facebook: RGMV Twitter: RGMV  

Medlemskap och prenumeration: www.rgmv.se

Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson  Redaktör:   Johnny Samuelsson

 

 

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv@telia.com 

Org.nr.8024665518 


Styrelsemöten och länsombudsmöten 2019
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag.Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Blekinge län
Bengt Winnow
E-post 
bengan.winnow(at)gmail.com
Tfn. 0708553459


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle

E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Thore Jansson
E-post 
thore(at)futureconsulting.se
Tfn. 0701 904593


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post 
goran.dreveborn(at)telia.com
Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post 
carina(at)bindzau.net

Tfn.0707603517 

Back to Top