Lagliga vägar för att söka asyl i EU
"Utredningen (SOU 2017:103 ) har haft i uppdrag att utifrån ett brett angreppssätt analysera förutsättningarna för att skapa lagliga vägar för att söka asyl i EU, till exempel genom att införa en möjlighet att utfärda viseringar eller någon annan typ av inresetillstånd för personer som har för avsikt att ansöka om asyl i EU."  (Justitiedepartementet 2017-12-19)

http://www.regeringen.se/4afca8/contentassets/7cc5fea9212e488ba2e439ec7fc3c723/lagliga-vagar-for-att-soka-asyl-i-eu-sou-2017-103.pdf

 


 

Kommuner får schablonersättning

"Det nya ersättningssystemet innebär att kommunen får en schablonersättning på 1 350 kronor per dygn för mottagande av ensamkommande barn. För ensamkommande med uppehållstillstånd som fyllt 18 år får kommunen 750 kronor per dygn till och med vårterminen det år den unge fyller 20 år under förutsättning att han eller hon studerar. För asylsökande över 18 år får kommunen i normalfallet inte ersättning eftersom Migrationsverket ansvarar för att ordna boende för vuxna asylsökande. I det tidigare systemet fick kommunen i huvudsak ersättning antingen för överenskomna platser med 1 600 kronor per dygn om platsen inte var belagd." (Justitiedepartementet 2017-12-16)
https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/382-kommuner-far-schablonersattning.html

 


Bristande statligt ansvar i systemet med gode män och förvaltare
"Tillsynen av gode män och förvaltare har stora brister. Regeringen bör därför ta ett större ansvar för att åstadkomma ökad rättssäkerhet i hela landet, skriver Riksrevisionen i granskningsrapporten som nu publicerats. RGMV instämmer och har i en skrivelse till Justitiedepartementet fört synpunkter på den nuvarande ordningen och förslag till en alternativ organisation." (Riksrevisionen 2017-12-14)

http://www.riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/Pressrum1/Nyheter1/2017/Bristande-statligt-ansvar-i-systemet-med-gode-man-och-forvaltare/ 
https://www.rgmv.se/9-rgmv/337-skrivelse-till-justitieminister-morgan-johansson-och-migrations.html 

 


 

Lantbrukare 

För sju år sedan kom Najib Rezai som ensamkommande flykting till Sverige från Afghanistan och idag driver han ett eget framgångsrikt lantbruksföretag utanför Västerås. För ensamkommande underåriga med tillfälliga uppehållstillstånd är det avgörande att de får en utbildning som leder till arbete då det kan innebära att de får permanent uppehållstillstånd. Flertalet av dem har erfarenhet av lantarbete och en utbildning inom området kan passa dem bra.

Filmen:https://drive.google.com/file/d/1lU3TKsYuzdulfm0F7cRUeb8RpBNROalt/view?usp=sharing
Artikel: http://www.naturbruk.se/wp-content/uploads/2017/11/Intervju-Najib-Rezai.pdf 

 

 


Barnäktenskap

Migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon har tagit emot ett betänkande med förslag som innebär att alla barn i Sverige ska ha samma skydd mot barnäktenskap. (Regeringskansliet 2017-12-05)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/starkt-skydd-mot-barnaktenskap/

 


En politisk och humanitär fråga

Vissa av de tusentals asylsökande ungdomar som på grund av långa handläggningstider hunnit bli myndiga ska få tillfälliga uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå, föreslår regeringen i ett beslut i november 2017. Beslutet avser de sökande som registrerats som asylsökande före den 24 november 2015, är underåriga  och väntat minst 15 månader på beslut i asylärendet. 
RGMV anser att förslaget inte är tillräckligt långtgående men är ändå positivt då alla åtgärder som kan bidra till att vända den negativa mycket allvarliga utvecklingen gällande ungas psykiska ohälsa, kriminalitet och drogmissbruk bör prövas.  
Men det är orimligt att ungdomar som levt i ovisshet om sin framtid i över två år nu får vänta i ytterligare ett halvår då lagen om den antas beräknas träda i kraft först i början av sommaren 2018. 
Regering och riksdag måste besluta att lagen ska träda i kraft snarast och förordna att de som kan komma att omfattas av de nya reglerna inte utvisas innan de getts möjlighet att ansöka om ett tillfälligt uppehållstillstånd för studier.

 

 

 


  

 

Inte rättssäkert att sylprocessen påbörjas utan en god man och insyn
Under många år har asylprocessen rutinmässigt påbörjats utan en god man varit närvarande vid registreringstillfället då ensamkommande underåriga sökt asyl.  Sedan 2010 har omkring 60000  underåriga  i en utsatt situation inte fått det stöd som kan ha behövts och att ingen har bevakat deras rättigheter när de sökt asyl. 

Flertalet ensamkommande är i åldern sexton till arton år och är så pass vuxna att registreringen  i normalfallet inte är något problem och något särskilt stöd av en god man av den anledningen, utom i  enskilda fall,  är nödvändig. 
Det huvudsakliga skälen till att en god man ska vara närvarande är att bistå vid ansökan om asyl och bekräfta asylansökan, bevaka den underåriges rätt att välja ombud, ta ställning till om det offentliga biträde Migrationsverket utser är lämpligt, i sådana fall utfärda en fullmakt för denne samt tillse, att  den sökande får möjlighet att redogöra för de omständigheter och förhållanden som är av betydelse i asylärendet.

 


 

Jourhavande god man ring 112
Polisen på olika orter i landet rapporterar  hur svårt eller omöjligt det är, att i samband med kritiska indikationer på t ex otillbörlig exploatering, stölder, bråk, skadegörelse mm få kontakt med en väl fungerande god man.

Det finns enligt RGMV ett behov av att införa en samhällsfunktion med en  Jourhavande god man och föra in denna funktion under 112 rutinerna och att  samhället avsätter pengar för detta ändamål  som kan underlätta arbetet för polis och ur ett rättssäkerhets perspektiv kan anses motiverat då en god man alltid ska närvara då en underårig omhändertagits av polismyndigheten.
Ansvaret för att möjliggöra denna verksamhet bör åläggas länsstyrelsen

 


 

En fristående myndighet/organisation

RGMV har tidigare till regeringen framfört synpunkter  att det finns skäl att överväga alternativ till det nuvarande systemet med överförmyndare, som inte fungerat tillfredsställande på tio år, för att säkerställa ett mottagandet som är rättssäkert, ändamålsenligt och effektivt och förordar:  

 

-att en fristående myndighet/organisation direkt underställd Justitiedepartementet åläggs ansvaret för myndighetsutövningen. Denna myndighet/organisation skulle behandla ärenden som rör ensamkommande asylsökande barn/unga, ansvara för förordnanden,  utbildning av gode män, entlediganden, samt boende för barn/unga.


-att tillsyner och kvalitetskontroller förstärks genom en ny myndighet där det civila samhället är representerat, vilken ersätter de sju länsstyrelser som idag har det övergripande tillsynsansvaret över överförmyndare/nämnd.
https://www.rgmv.se/9-rgmv/337-skrivelse-till-justitieminister-morgan-johansson-och-migrations.html

 


 

 

 

Ökad flyktingkvot 2018

”Nästa år ökar den svenska flyktingkvoten från 3 400 till 5 000 platser. – För att klara den utmaningen är vi i gång med förberedelserna inför 2018. Vi har förberett uttagningen av 1 500 personer är klar och de kan som kan resa hit strax efter årsskiftet, säger Oskar Ekblad, sektionschef på Migrationsverket.”(Migrationsverket 2017-12-11)

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-12-11-Forberedelser-i-gang-for-utokad-flyktingkvot-2018.html


 

 

Migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna

”Utlandsmyndigheternas arbete består främst av att besluta om viseringar och genomföra intervjuer i anknytningsärenden. Verksamheten kostade uppskattningsvis knappt 265 miljoner kronor 2016. Drygt 124 miljoner kronor var handläggningskostnader och knappt 140 miljoner kronor var kostnader för overhead.” (Statskontoret 2017-12-15)
http://www.statskontoret.se/nyheter/migrationsverksamheten-vid-utlandsmyndigheterna/

 


 

 

 

16–17-åringar får endast placeras på stödboende om det finns särskilda skäl

”Stödboende är ett eget boende med anpassat stöd för barn och unga i åldern 16–20 år. För barn i åldern 16–17 år ska det finnas särskilda skäl för att de ska kunna placeras i ett stödboende.
IVO har i samband med våra inspektioner av hem för vård eller boenden (HVB) och stödboenden för barn och unga under 2017 fått information om att det finns kommuner som planerar att förändra sina HVB och stödboenden för ensamkommande. I flera fall handlar förändringarna om att kommunerna lägger ner sina HVB och ersätter dem med stödboenden.” (IVO 2017-12-07) 
https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/1617-aringar-far-endast-placeras-pa-stodboende-om-det-finns-sarskilda-skal/

 


 

 

Bli medlem 2018

Medlem kan du bli om du är, har varit eller avser att bli god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande asylsökande barn/unga, på annat sätt är engagerad i arbetet med dem eller vill stödja föreningens arbete att förbättra förutsättningar och villkor för gode män och vårdnadshavare. 

1.Bankgiro 869-5900

Betalningen, 100 kr sker på samma sätt som när en vanlig räkning betalas men på raden OCR-nummer/meddelande skriver du 2018, namn och E-postadress. 

2. SWISH
Betala 100 kr  till RGMV med nummer: 1232638740. På meddelande skriver du 2018, namn och E-postadress. 


 

 

 

Kontaktinformation 

 

Talespersoner

P-O Nygren 0702 372910

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Johnny Samuelsson 0704820410 

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Nyhetsbrev

Johnny Samuelsson  mobil 0704 820410

Karin Senter mobil 0730 238493

 

Länsombud, rådgivning. www.rgmv.se

Hemsida: www.rgmv.se  Facebook: RGMV  Twitter: RGMV  

Medlemskap och prenumeration: www.rgmv.se

Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson

Redaktör:   Johnny Samuelsson

 

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv@telia.com 

Org.nr.8024665518 


Styrelsemöten och länsombudsmöten 2019
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag.Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Blekinge län
Bengt Winnow
E-post 
bengan.winnow(at)gmail.com
Tfn. 0708553459


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle

E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Thore Jansson
E-post 
thore(at)futureconsulting.se
Tfn. 0701 904593


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post 
goran.dreveborn(at)telia.com
Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post 
carina(at)bindzau.net

Tfn.0707603517 

Back to Top