Ny möjlighet till uppehållstillstånd
I ett utkast till lagrådsremiss lämnar regeringen förslag om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga. Det föreslås att en utlänning som har fått, eller annars skulle få, ett beslut om utvisning ska kunna beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om vissa kriterier är uppfyllda. (Regeringskansliet 2018-01-30)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/ny-mojlighet-till-uppehallstillstand/

 

 

 

 


 

 

 

 

Efterlyses: god man-jour för ensamkommande
Det behövs en god man-jour som kan rycka ut när till exempel en ensamkommande ungdom behöver prata med en myndighet. Det anser RGMV och polisens ungdomssektion i Malmö.
– Jag tror det är en väldigt god idé. Jag upplever att ibland är den tillgängligheten inte alls så bra som vi önskar, säger Jonas Bergman, gruppchef för polisens ungdomssektion i Malmö. (SR 2018-01-28)

Även polisen i Göteborg och Uppsala som RGMV kontaktat är av samma uppfattning
http://sverigesradio.se/sida/sok.aspx?q=god%20man%20jour&programid=3632&filter=false 

 

 

 

 


 

 

 

 

Aktuellt från gränspolisen i Syd

Gränspolisen i Syd har fyra huvudverksamheter: Yttre gränskontroll, inre utlänningskontroll, verkställigheter och grova brott. Till detta kommer de av regering och riksdag beslutade tillfälliga inre gränskontrollerna, vars statistik visas i separat artikel. Gränspolisen finns också på Malmö Airport och Småland Airport. (Polisen 2017-01-22)
https://polisen.se/Skane/Aktuellt/Nyheter/Skane/jan-mars/Aktuellt-fran-granspolisen-i-Syd-/

 

 

 

 

 


 

Gode män går back 
För att minska kostnaderna för för mottagandet av ensamkommande barn och unga och förenkla för kommunerna  träddeden 1 juli 2017 ett nytt ersättningssystem i kraft.  Det föranledde olyckligtvis kommuner att sänka eller halvera ersättningar till gode män vilket i många fall innebar att utgifterna för att kunna utföra uppdraget blev större än ersättningarna. Det förhållandet och ett oprofessionellt bemötande av överförmyndaremyndigheter gjorde att erfarna gode män slutade.

Gode män är en viktig länk i asylprocessen och regeringen måste ta ansvar för att villkor och förutsättningar är sådana att uppdraget kan utföras som lagstiftaaren avsett.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Delade boenderum ett hinder för självständighet, enligt IVO
Vid en tillsyn av ett stödboendei Götaland  bedömer Inspektionen för vård och tillsyn, IVO med stöd av vad som sägs i 6 kap. l § HSLF-FS 2016256 att det kommunala stödboendets lokaler inte ändamålsenliga då ungdomarna får dela rum.
Enligt IVO:s bedömning bidrar det inte till att de placerade ungdomarna förbereds för ett självständigt liv som är syftet med ett stödboende. Även utifrån ungdomarnas rätt till integritet anser IVO att ungdomar som är placerade på stödboenden ska ha ett eget boenderum.

Det är bekymmersamt och ett hinder för en utveckling av mottagningen att en tillsynsmyndighet utifrån ett otidsenligt och icke ändamålsenligt regelverk kan bestämma hur huvudmän ska anordna boenden och därtill utan hänsyn till kostnader som kan uppstå för huvudmannen.
RGMV har i olika sammanhang förordat en mottagning som inte utgår ifrån att ungdomar generellt är i behov av vård och behandling och inriktat på ett omhändertagande. Ungdomarnas egna mål, att få en utbildning som leder till arbete borde också vara samhällets. 

 

I övrigt bör beaktas vad sägs  kap.1 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL, där det anges att socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. www.rgmv.se

 

 

  


 

 

 

 

Ett liv i Limbo

En ny rapport från Läkare Utan Gränser visar att asylsökandes ovissa livssituation i Sverige påverkar deras psykiska hälsa negativt. Rapporten belyser ett flertal hinder som gör att asylsökande inte får den vård de har rätt till och behöver. 
(Läkare utan gränser 2018-01-15)

https://www.lakareutangranser.se/nyheter/rapport-ett-liv-i-limbo

 

 

 

 


 

 

Migrationsverkets handläggningstid i ett asylärende 

Under de senaste åren har Migrationsverket haft problem med långa handläggningstider i bl.a. asylärenden. En orsak till detta har varit det stora antalet asylsökande under  2015. Justitieombudsmannen Cecilia Renforshar följt utvecklingen och de åtgärder som Migrationsverket vidtagit för att hantera den uppkomna situationen. (JO 2018-01-22)
http://www.jo.se/PageFiles/11045/7403-2016.pdf

 

 

 

 

 


 

 

Dagens terrorister är gängmedlemmar, inte tedrickande studenter
Den europeiska terrorismen förändras. Moderna terrorister är inte längre välutbildade teologistudenter. Istället blir kriminella gäng en allt viktigare rekryteringsbas för den jihadistiska miljön.(Försvarshögskolan 2017-11-22)
http://www.fhs.se/sv/nyheter/2017/neumann-the-new-terrorists-are-criminals-not-tea-drinking-students/ 

 

 

 

 


 

Människohandeln ökar

Antalet rapporterade fall av människohandel som Migrationsverket har tagit emot ökade med 30 procent under 2017 jämfört med året innan. Därmed fortsätter trenden av att rapporterna ökar.

Sammantaget inkom 444 rapporter vilket innebär en ökning med 103 anmälningar, berättar Kajsa Törnqvist Netz, central samordnare mot människohandel på Migrationsverkets kvalitetsavdelning.(Migrationsverket 2018-01-16)
Människohandel med barn och unga

 

 

 

 


 

 

460 000 000 kronor
Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att fördela 360 000 000 kronor i statsbidrag till kommuner under 2018 för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården och 100 000 000 för att stärka socialtjänstens insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. (Socialdepartementet 2017-01-22)

http://www.regeringen.se/48faa6/contentassets/ef5bf54203014ae7bab5e571a8717dc7/uppdrag-att-fordela-statsbidrag-for-starkt-bemanning-inom-den-sociala-barn--och-ungdomsvarden.pdf

http://www.regeringen.se/48f74e/contentassets/f29c5ae60c2e46f2a0b52aa5cca13dc2/uppdrag-att-fordela-statsbidrag-for-att-starka-insatserna-for-barn-och-unga-med-psykisk-ohalsa.pdf

 

 

 

 

 


 


Bättre villkor för häktade barn
Kriminalvården har fått i uppdrag från regeringen att utreda hur frihetsberövade barn kan få det bättre. (Kriminalvården 2018-01-26)
https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/nyheter/2018/januari/battre-villkor-for-frihetsberovade-barn/?utm_campaign=newspost&utm_source=subscriptionletter&utm_medium=email&utm_content=title 

 

 


 

 

 

Gränsövergångar vid de västra Medelhavsgränserna

2017 sjönk antalet upptäckter av olagliga gränsövergångar till Europeiska unionen för andra året i följd och färre invandrare/migranter anlände till Italien och Grekland. Enligt preliminära uppgifter förekom omkring 204 300 illegala gränsövergångar år 2017, 60 procent färre än året innan. Samtidigt fördubblades antalet vid de  västra Medelhavs gränserna. (Frontex 2018-01-05)

http://frontex.europa.eu/news/migratory-flows-in-2017-pressure-eased-on-italy-and-greece-spain-saw-record-numbers-8FC2d4 

 

 


 

 

 

Bli medlem 2018

Medlem kan du bli om du är, har varit eller avser att bli god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande asylsökande barn/unga, på annat sätt är engagerad i arbetet med dem eller vill stödja föreningens arbete att förbättra förutsättningar och villkor för gode män och vårdnadshavare. 

1.Bankgiro 869-5900

Betalningen, 100 kr sker på samma sätt som när en vanlig räkning betalas men på raden OCR-nummer/meddelande skriver du 2018, namn och E-postadress. 

2. SWISH
Betala 100 kr  till RGMV med nummer: 1232638740. På meddelande skriver du 2018, namn och E-postadress. 

Kontaktinformation 

Talespersoner

P-O Nygren 0702 372910

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Johnny Samuelsson 0704820410  E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nyhetsbrev

Johnny Samuelsson  mobil 0704 820410 Karin Senter mobil 0730 238493

Länsombud, rådgivning. www.rgmv.se

Hemsida: www.rgmv.se  Facebook: RGMV  Twitter: RGMV  

Medlemskap och prenumeration: www.rgmv.se

Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson

Redaktör:   Johnny Samuelsson

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv@telia.com 

Org.nr.8024665518 


Styrelsemöten och länsombudsmöten 2019
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag.Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Blekinge län
Bengt Winnow
E-post 
bengan.winnow(at)gmail.com
Tfn. 0708553459


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle

E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Thore Jansson
E-post 
thore(at)futureconsulting.se
Tfn. 0701 904593


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post 
goran.dreveborn(at)telia.com
Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post 
carina(at)bindzau.net

Tfn.0707603517 

Back to Top