Liten chans för 9000 unga

Regeringen föreslår att omkring 9000 ensamkommande underåriga som kom före den 25 november 2015, och fått vänta i 15 månader eller mer på Migrationsverkets beslut, ska kunna söka uppehållstillstånd igen för att studera och därmed ges en ny chans att stanna i Sverige. 
Men den chansen är liten då åtgärden är sent påkommen och utbildningen passar dem illa. Ett okänt antal av de 9000 är dessutom fast i kriminalitet, människohandel, drogmissbruk och psykisk ohälsa är vanligt förekommande. Det 
innebär sannolikt att flertalet av dem inte når målet att bli anställda vilket är en förutsättning för att inte utvisas.

 

 


 

 


Utbildning för nyanlända elever-ett kapitalt misslyckande
Sent omsider tycks Skolverket och ansvariga ministrar  efter årtal av lagande och lappande av en icke ändamålsenlig utbildning insett att nyanlända elever behöver särbehandlas och att skillnader i uppväxtvillkor, kulturell bakgrund och varierande studieerfarenhet har betydelse. 

Inriktningen på teoretiska studier och uppfattningen att undervisningen för nyanlända elever ska vara likvärdig och inte ska skilja sig från den utbildning  svenska elever erbjuds har visat sig vara ett kapitalt misslyckande. Mindre än hälften av de  nyanlända eleverna når målen och blir behöriga till ett nationellt program som kan leda till en anställning. 

Sedan 2010 har omkring 60000 ensamkommande underåriga registrerats som asylsökande i Sverige, med i de flesta fall målet att få en utbildning som leder till arbete.

Men flertalet blir  bidragsmottagare i stället för skattebetalare eller hamnar i värsta fall på gatan och kriminalitet och drogmissbruk. Det är en tragedi för ungdomarna och en förlust i flera avseenden för samhället som regeringen bär ansvar för.

 

 

 


 

 

 

Kostsam svensk integration ger mer jobb

"Sverige har fler flyktingar att integrera i samhället och lägger också mycket mer pengar på integration än andra EU-länder med många flyktingar. Investeringarna har dock inte gett önskat resultat enligt en studie från Europaparlamentet."  (Europaportalen 2018-04-27)
https://www.europaportalen.se/2018/04/studie-kostsam-svensk-integration-ger-mer-jobb

 

 


 

 

 

Riksdagens civilutskott och Asylforum

Riksdagens civilutskott håller en offentlig utfrågning om tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare torsdagen den 3 maj 2018 och Heléne Fritzon, Migrations­minister och biträdande justitie­minister, inbjuder till asylforum den 23 maj 2018. 

Gode män Vårdnadshavare, RGMV är inbjudna och kommer att närvara vid dessa tillfällen.

https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2017/tillsyn-av-stallforetradare-och-overformyndare---statens-bristande-ansvar-for-samhallets-mest-utsatta.html

 

 

 


 

 

 

 

Brister i skolan kan förklara ökande psykisk ohälsa
Brister i skolans funktion har bidragit till ökningen av psykisk ohälsa bland barn och unga i Sverige. Förändringar på arbetsmarknaden har troligen också påverkat. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. 13- och 15-åringar som rapporterar återkommande symtom på stress och psykisk ohälsa – som sömnsvårigheter, nedstämdhet och magont – fördubblades i Sverige under perioden 1985–2014. (Folkhälsomyndigheten 2018-04-26)
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2018/april/brister-i-skolan-kan-forklara-okande-psykisk-ohalsa/

 

 


 

 

 

Yrkes-SM 2018 arrangerades i Uppsala

WorldSkills Sweden i samarbete med Uppsala kommun arrangerade den 25-27 april 2018 Yrkes-SM. Tanken är att denna satsning ska lyfta de praktiska yrkenas status och öka intresset för de praktiska utbildningarna. 
Antalet elever som söker gymnasiets yrkesprogram har minskat stadigt under de senaste åren, trots att arbetsmarknaden för många praktiska yrken är god 
http://yrkessm.se/2017/04/yrkes-sm-2018-arrangeras-i-uppsala/ 

 

 

 


 

 

 

5 uppdrag kan anses vara ett rimligt riktmärke
Maximalt 5 uppdrag kan anses vara ett rimligt riktvärde vad avser det antal uppdrag som ges till samma god man eller särskilt tillförordnad vårdnadshavare för ensamkommande underåriga. Men exakt hur många uppdrag en ställföreträdare
  kan anses klara av bedöms från fall till fall.
www.rgmv.se

 

 

 


 

 


Riksrevisionen granskar regeringens integrationspolitik för utrikes födda kvinnor

Utrikes födda kvinnor är en av de grupper som har allra svårast att etablera sig på arbetsmarknaden. Riksrevisionen granskar nu om regeringens politik på området har varit tillräcklig i relation till riksdagens mål om arbete och försörjning. (Riksrevisionen 2018-04-11)
https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen/kommunikation-och-media/nyhetsarkiv/2018-04-11-riksrevisionen-granskar-regeringens-integrationspolitik-for-utrikes-fodda-kvinnor.html

 

 


 

 

 

Årsmöte

Gode män Vårdnadshavare, RGMV håller årsmöte i Leksand den 26-27 maj. Anmälan om deltagande, förslag till styrelse samt motioner ska ha inkommit  senast den 2 maj 2018.

 

 

 


 

 

 

Anmälan med anledning av visitation av elevskåp

Enligt 2 kap. 6 § regeringsformen är varje medborgare gentemot det allmänna skyddad mot husrannsakan.
http://www.jo.se/PageFiles/11362/7914-2016.pdf

 

 

 


 

 

 

Terrorister ska stoppas med nya EU-regler
Bland annat vill kommissionen att ID-kort ska innehålla uppgifter om fingeravtryck och ansiktsbilder, göra det lättare att komma åt bankkonton som används för att finansiera terrorister och skärpa regelverk för kemikalier som kan användas i bomber och kontrollen av skjutvapen. (Europaportalen 2018-04-18)
https://www.europaportalen.se/2018/04/terrorister-ska-stoppas-med-nya-eu-regler

 

 

 
"Nu moderniserar vi reglerna för gode män"
Över hela landet ställer tiotusentals personer upp året runt som gode män och förvaltare, ofta för en närstående. Det kan handla om att se till att den närståendes räkningar blir betalda eller att han eller hon får den vård eller omsorg han eller hon har rätt till. Att ställa upp som god man är en mycket viktig samhällsinsats. (Debattartikel av biträdande justitieminister Heléne Fritzon i Dagens Samhälle, 19 april 2018.)
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2018/04/nu-moderniserar-vi-reglerna-for-gode-man/

 

 


 

 

 

Delbetänkande om framtidens socialtjänst

Den 24 april tog barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren emot delbetänkandet om framtidens socialtjänst, ”Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst”. (Socialdepartementet 2018-04-24) 

http://www.regeringen.se/4988b5/contentassets/cceb3bf6ef2c4ab482033b6527496bfd/ju-forr-desto-battre--vagar-till-en-forebyggande-socialtjanst-sou_2018_32.pdf

 

 

 Strategi för Sveriges samarbete med Unesco 2018–2021

Strategi ska ligga till grund för Sveriges samarbete med Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) för perioden 2018–2021 och anger hur Sverige ska bidra till att stärka Unescos verksamhet samt bidra till ansvarsfördelningen mellan svenska aktörer.

http://www.unesco.se/wp-content/uploads/2018/04/Strategi-f%C3%B6r-Sveriges-samarbete-med-Unesco-2018-2021.pdf

https://en.unesco.org/

 

 


 

 

Kontakt/information 

Talespersoner

P-O Nygren 0702 372910

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Johnny Samuelsson 0704820410  E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nyhetsbrev

Johnny Samuelsson  mobil 0704 820410 Karin Senter mobil 0730 238493

Länsombud, rådgivning. www.rgmv.se

Hemsida: www.rgmv.se  Facebook: RGMV  Twitter: RGMV  

Medlemskap och prenumeration: www.rgmv.se

Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson

Redaktör:   Johnny Samuelsson

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv@telia.com 

Org.nr.8024665518 


Styrelsemöten och länsombudsmöten 2019
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag.Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Blekinge län
Bengt Winnow
E-post 
bengan.winnow(at)gmail.com
Tfn. 0708553459


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle

E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Thore Jansson
E-post 
thore(at)futureconsulting.se
Tfn. 0701 904593


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post 
goran.dreveborn(at)telia.com
Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post 
carina(at)bindzau.net

Tfn.0707603517 

Back to Top