Rätten och möjligheter till familjeåterförening för ensamkommande underåriga

Asylrätten ska värnas liksom rätten till familjeåterförening och ensamkommande underåriga som beviljats uppehållstillstånd i 13 månader ska undantas från vad som sägs i Lag 2016:752 då det inte kan anses rimligt att jämställa ensamkommande underåriga i en utsatt situation med vuxna och i förekommande fall begränsa deras möjlighet att återförenas med sin familj. 
Sedan 2016-07-20 har över 11000 föräldrar ansökt om uppehållstillstånd i Sverige för att kunna återförena med sin son eller dotter. I 6605 fall har  deras ansökan beviljats men i de fall deras son eller dotter har ett tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader är möjligheterna till en återförening i Sverige mycket begränsade. (se artikel)

 


 

Oklart om Gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare 

Gode män och särskilt förordnade vårdnadshavares identitet är oklar i den meningen att organisationstillhörighet saknas och  statusen är otydlig. En nationell kravprofil och nationella urvalskriterier bör utformas  och någon form av formaliserad behörighet/auktorisation tillskapas. Benämningarna god man och särskild förordnad vårdnadshavare moderniseras.
https://www.rgmv.se/9-rgmv/300-stadgar-och-styrelse-foer-rgmv-2016-2017.html

 


 

 

 

Ibland blir självmord konsekvensen när samhällets insatser brister
Varje år tar drygt 120 barn och unga sitt liv i Sverige.  IVO har kartlagt de kontakter med vården och omsorgen som skett i några av fallen  och har förslag på insatser som kan förbättra samhällets stöd. (IV0 2015-05-17)

https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/debatt-samhallet-sviker-unga-med-sjalvmordstankar/

 

 


 

 

 

Regeringen vill se totalförbud mot barnäktenskap

I Sverige ska alla barn vara skyddade mot barnäktenskap. Därför har regeringen för avsikt att besluta om en lagrådsremiss med förslag om ett generellt förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap. Barnäktenskap ska därmed inte kunna förekomma i Sverige.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/regeringen-vill-se-totalforbud-mot-barnaktenskap/

 

Gode män Vårdnadshare, RGMV remissyttrande, SOU 2017:96 - Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap 
https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/395-2018-02-28-regeringskansliet-justitiedepartementet-10333-stockholm-remissyttrande-avseende-sou-2017-96-utvidgat-hinder-mot-erkaennande-av-utlaendska-barnaektenskap.html

 

 

 


 

 

 

Möjlighet till resning vid nya uppgifter om den tilltalades ålder

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har i dag tagit emot förslag på hur utdömda påföljder kan prövas på nytt om det kommer fram nya uppgifter om en gärningsmans ålder.
https://www.regeringen.se/49c719/contentassets/ca3227b67b724fc98373e25f0eb3680e/resning-vid-nya-uppgifter-om-den-tilltalades-alder-ds-2018-19.pdf

 

 

 


 

 

 

Fler förvarsplatser
Migrationsverket bygger nu, på regeringens uppdrag, ut antalet förvarsplatser. På förvaret i Flen öppnas nya platser i början på maj och i juni påbörjas byggnationen i Märsta. I dag finns 357 platser i hela Sverige men det ska utökas till minst 456 innan årsskiftet. (Migrationsverket 2018-05-04)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-05-04-Utbyggnaden-av-forvarsplatser-pagar---i-Flen-oppnas-nya-platser-i-maj.html

 

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att reglerna om förvar och uppsikt av utlänningar ska moderniseras. (Regeringskansliet 2018-05-31)

https://www.regeringen.se/rattsligadokument/lagradsremiss/2018/05/moderna-och-rattssakra-regler-for-att-halla-utlanningar-i-forvar/

 

 

 


 

 

 

Svenska lärdomar av flyktingsituationen 2015-2016 
”Vad hände egentligen 2015-2016 när det kom så många asylsökande till Europa? Vilka blev konsekvenserna? De frågorna ska nu de 28 länderna i Europeiska migrationsnätverket, EMN, besvara. Sverige är klar med sin rapport.” 
(Migrationsverket 2018-05-09)

http://www.emnsweden.se/download/18.4cb46070161462db113232a/1524049376523/EMN-study_2017_The-changing-influx-of-asylum-seekers-in-2014-2016_SWEDEN_FINAL.pdf

 

 

 


 

 

 

Bra förslag
Mottagandeutredningen förordar i betänkandet ett huvudförslag där staten, kommunerna och landstingen tar ett gemensamt ansvar för mottagandet. Men  redovisar även ett alternativt upplägg där staten tar ansvar för mottagandet av asylsökande på i huvudsak egen hand.

Gode män Vårdnadshavare, RGMV  ställer sig positiva till utredningens förslag i sin helhet då den i stort överensstämmer  med de uppfattningar  föreningen i olika sammanhamng redovisat, vad avser ensamkommande underåriga.

Men det  finns ingen anledning att göra undantag för ensamkommande underåriga vad avser EBO och  vistelsetiden på ett ankomstcenter bör vara lika lång som tiden för asylutredningen som 2020 kan bedömas vara omkring 60-90 dagar. Viktigt att beakta är, att alla barn inte är barn utan unga vuxna och bör därför i vissa avseenden särbehandlas till exempel vad avser utbildning och frågor som rör sex-och samlevnad. 
http://www.regeringen.se/496383/contentassets/fd9afaf058b144d5b719c56f56cb732f/ett-ordnat-mottagande--gemensamt-ansvar-for-snabb-etablering-eller-atervandande-sou-201822.pdf

 

 

 


 

 

 

 

 

Färre och färre gode män och bara 417 ensamkommande underåriga hitintills

2017 uppgick antalet gode män för ensamkommande underåriga  till 7194,  vilket är närmast en halvering jämfört med 2016.

Om antalet registrerade ensamkommande asylsökande underåriga  fortsätter att minska i nuvarande takt kan det antal  gode män som kan behövas 2020 vara vara mindre än 500.
https://overformyndarstatistik.lansstyrelsen.se/Statistik 

 

 

Delaktighet

”Full delaktighet är ett centralt begrepp inom funktionshindersområdet. Delaktighet handlar om möjligheten för alla, oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga inom samhällets alla områden, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan och offentliga miljöer.”( Myndigheten för delaktighet,MFD)
http://www.mfd.se/delaktighet/delaktighet-i-korthet/

 

 

 
Öppna styrelsemöten
 
Gode Män Vårdnadshavare, RGMV  verksamhet ska organiseras enligt demokratiska principer varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas.  
I syfte att öka ett individuellt inflytande kan medlemmar nu delta i föreningens möten och har då yttrande och förslagsrätt. Nästa styrelsemöte, som är ett telefonmöte,  är den 9 juni, 10.00 2018. Om du som medlem önskar delta meddelar du detta på tfn. 0704 820410. Välkommen.

 

 

 


 

 

 

Vårdavgifter

"Statens institutionsstyrelses föreskrifter om vårdavgifter för ungdomar som vistas vid särskilda ungdomshem med stöd av 3 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) m.m." 
https://www.stat-inst.se/globalassets/avgifter/sis_foreskrift_sisfs-2017-1_lvu-2018.pdf

 

 

 


 

 

Riksrevisionens årliga rapport

Riksrevisionens årliga rapport 2018(2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. ska de viktigaste iakttagelserna från effektivitetsrevisionen och den årliga revisionen samlas i en årlig rapport. Riksrevisorerna lämnar härmed den årliga rapporten 2018 som en redogörelse till riksdagen, med stöd i 9 kap. 18 § riksdagsordningen. (Riksrevisionen 2018-05-21)
https://www.riksrevisionen.se/download/18.19793bd1639e645b831c1f/1527512491826/%C3%85RA_2018_ANPASSAD.PDF

 

 


 

 

Nätdroger skördar många dödsoffer

Droger som säljs via internet har ökat kraftigt och har de senaste tre åren orsakat närmare 400 dödsfall. Under 2017 låg fentanyler och besläktade kemiska varianter, fentanylanaloger, bakom fler dödsfall än heroin. Det ökade användandet av droger bland unga inte minst ensamkommande och  risken med näthandel understryker vikten av att vuxna vidtar de åtgärder som behövs.

https://www.rmv.se/natdroger/natdroger-skordar-manga-dodsoffer/

https://www.rmv.se/natdroger/

 

 

 


Om magnetkamera vid bedömning av ålder
Slutredovisning av Socialstyrelsens uppdrag att fördjupa kunskapen om magnetkameraundersökning som metod för bedömning av 18-årsgränsen. Arbetet har skett i samråd med Rättsmedicinalverket. Rapporten vänder sig i första hand till regeringen, men även till berörda myndigheter. Studien har genomförts av Karolinska Institutet och Blekinge Tekniska Högskola. (Socialstyrelsen 2018-05-31)

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20985/2018-5-21.pdf

 

Rättsmedicinalverket-Metoder för medicinska åldersbedömningar

Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar för att avgöra om en person är under eller över 18 år bygger på bedömningar från två undersökningar: tandmognadsbedömning och skelettmognadsbedömning. På den här sidan kan du läsa mer om våra metoder och se exempel på ett rättsmedicinskt utlåtande om ålder. (Rättsmedicinalverket)

https://www.rmv.se/verksamheter/medicinska-aldersbedomningar/metoder/

 

Migrationsverket om medicinsk åldersbedömning i asylprocessen

Medicinsk åldersbedömning kan vara en del i åldersbedömningen, men Migrationsverket gör en samlad bedömning av det den sökande har berättat och lämnat in i form av intyg. (Migrationsverket)
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Gode-man/Asylprocessen/Aldersbedomning/Fragor-och-svar.html

 

Under 2017 gjordes närmare 10000 åldersuppskrivningar och fram till den 29 maj i år har 1458 uppskrivningar gjorts, enligt uppgifter från Migrationsverket. Den huvudsakliga orsaken till de många uppskrivningar har att göra med att Migrationsverket vid registreringen 2015 och senare inte ifrågasatt den ålder sökande uppgav, efter ett beslut av JO, om det inte var uppenbart att den sökande var myndig.

 


 

 

 

Allt fler unga ensamkommande söker sig till Frankrike

417 ensamkommande underåriga har till och med 29 maj i år registrerats som asylsökande. Flertalet från Marocko, liksom 2017, och i åldern 13 till18 år. Men färre söker sig till Sverige då Frankrike blivit det drömland Sverige tidigare var  och unga  som fått avslag på sin asylansökan i Sverige, lämnar nu landet och hoppas i stället på en framtid i Frankrike. (Nyheter Ekot 2018-05-08)
https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=24015&artikel=6948465

 

 

 


 

 

 

"Yngre traffickingoffer över Medelhavet"

"Många afrikanska kvinnor som kommer till Italien över Medelhavet är utsatta för människohandel, och enligt advokaten Raissa Silvi Marchini blir de allt yngre." (Nyheter Ekot 2018-05-29)
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6964936

 

 

 


 Brå överväger studier om brott och migration och redovisar anmälda brott 2017

"Brås bedömning har under lång tid varit att det finns god kunskap om utrikes respektive inrikes föddas förekomst som misstänkta för brott. Nu överväger myndigheten förutsättningar för fördjupningsstudier, eftersom efterfrågan på underlag är stor. (Brå 2018-05-08)  samt publicerar slutlig statistik över anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld för 2017." (Brå 2018-03-27)
https://www.bra.se/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-05-08-bra-overvager-studier-om-brott-och-migration.html
https://www.bra.se/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-03-27-slutlig-brottsstatistik-2017.html

 

 

 


 

 

 

Smittsamma sjukdomar i Sverige 2017 – årsrapporter
"Under 2017 fortsatte den minskande trenden för de flesta anmälningspliktiga sjukdomar, till exempel tuberkulos och hepatit B. Undantag är den snabba ökningen av gonorré och det nu avslutade utbrottet av campylobacter."(Folkhälsomyndigheten 2018-05-09)
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2018/maj/smittsamma-sjukdomar-i-sverige-2017--arsrapporter/

 

 


 

 

 

Riksrevisionen granskar Skolverkets och Skolinspektionens arbete 
"Nationella prov i skolan används av lärarna som stöd och komplement till övriga bedömningsunderlag. Det har vid upprepade tillfällen förekommit att nationella prov läckt ut i förväg och spridits mellan elever. Riksrevisionen avser att granska Skolverkets och Skolinspektionens arbete mot otillåten spridning av nationella prov".
(Riksrevisionen  2018-05-176)
https://www.riksrevisionen.se/nu-granskas/inledda-granskningar/skolverkets-och-skolinspektionens-arbete-mot-otillaten-spridning-av-nationella-prov.html

 

 

 

 


 

 


Regeringen förlänger uppdraget till Delegationen för unga och nyanlända till arbete

"En väl fungerande samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Sveriges kommuner är central för att öka sysselsättningsgraden bland nyanlända och för att ungdomar som går arbetslösa ska erbjudas insatser inom 90 dagar. Regeringen anser att Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) har medverkat till att lägga en grund för mer strukturerad och strategisk samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen och förlänger uppdraget till den 28 februari 2021." (Regeringskansliet 2018-05-17)

https://www.dua.se/stod-for-samverkan/lokala-jobbspar

 

 


 

 


Elisabeth Dahlin ny barnombudsman

Regeringen har utnämnt Elisabeth Dahlin som barnombudsman.
Elisabeth Dahlin är sedan 2008 generalsekreterare för Rädda Barnen. Hon tillträder sin tjänst den 17 september 2018. (Regeringskansliet 2018-05-17)

 

 


 

 

 

Kontakt/information 

Talespersoner

P-O Nygren 0702 372910

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Johnny Samuelsson 0704820410  E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nyhetsbrev

Johnny Samuelsson  mobil 0704 820410 Karin Senter mobil 0730 238493

Länsombud, rådgivning. www.rgmv.se

Hemsida: www.rgmv.se  Facebook: RGMV  Twitter: RGMV  

Medlemskap och prenumeration: www.rgmv.se

Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson

Redaktör:   Johnny Samuelsson

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv@telia.com 

Org.nr.8024665518 


Styrelsemöten och länsombudsmöten 2019
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag.

 

Samordningsgrupp/styrelse

Johnny Samuelsson,f.d. god man/sfv högskoleadjunkt och företagare
Borrby, Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej@telia.com

Karin Senter, doktorand Uppsala universitet
Stockholm, Uppland

Tfn 0730 238493
E-post karin.senter@stockholm.se

P-O Nygren, god man/sfv., f.d. yrkesofficer
Karlsborg-Hjo, Västra Götaland
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren@gmail.com

Eva Wennberg, f.d. god man/sfv., verksamhetschef HVB, terapeut .Tierp, Uppland
Tfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva@bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, förtroendevald revisor i Nyköpings kommun
Tystberga, länsombud Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007@gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv
Tfn.0703166241
E-post annhelendanielsson@gmail.com
Tfn.0703166241


Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info@ostnoriadvokatbyra.com


Valberedning

Christina (Kia) Hamnö 
0176-274092, 070 6668401 
E-post christina.hamno@telia.com
 

Margareta Åhlen
070 5421684

E-post magganahlen@yahoo.seRådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Blekinge län
Bengt Winnow
E-post 
bengan.winnow(at)gmail.com
Tfn. 0708553459


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle

E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Östergötlands län
Reidun  Claesson
E-post reidun.claesso(at)gmail.com
Tfn.0705892155

 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Thore Jansson
E-post 
thore(at)futureconsulting.se
Tfn. 0701 904593


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top