Ytterligare en sommar där uppgivna men ändå hoppfulla unga människor i en utsatt situation än en gång fick anledning att tvivla på framtidsutsikterna när två domstolar ansåg att den så kallade Gymnasielagen inte kunde tillämpas men möjligen en liten tröst i sammanhanget  att två domstolar ansåg att den kan tillämpas. 

Men den ovisshet, som ungdomarna levt med alldeles för lång tid kvarstår och nu inträder en tid av väntan på vad Migrationsöverdomstolen kommer fram till troligen någon gång i september. Att domstolen beviljar prövningstillstånd  råder det enligt seriösa bedömare inte någon tvekan om. 
För de vuxna, däribland i många fall ungdomarnas för detta gode män som stöttar, förklarar och hjälpar till med överklaganden är det inte heller någon lätt situation. De juridiska turerna är komplicerade till och med för jurister och det finns en osäkerhet hur man bäst  kan hjälpa till. 
Den 30 september är sista dagen för att ansöka om tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier  och det är således ingen brådska utan det kanske kan vara bra att avvakta Migrationsöverdomstolens dom.

 

 

 
Migrationsdomstolarna beviljar i tre fall inte tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier

En nittonåring från Irak sökte uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Enligt Migrationsverket uppfyllde han kraven för att beviljas ett tidsbestämt uppehållstillstånd. Men då asylärendet redan låg hos Migrationsdomstolen skickade Migrationsverket ärendet dit för beslut i sin helhet.

2018-07-06 avslog Migrationsdomstolen i Malmö avd 1, (UM 14195-17 ) hans ursprungliga asylansökan och även hans ansökan om uppehållstillstånd enligt den nya lagen efter en så kallad lagprövning funnit att beredningen av lagförslaget i den del som avser sänkt beviskrav för identitet varit så bristfällig att lagstiftningen i denna del inte får tillämpas.

Migrationsdomstolen i Stockholm, avd 12, anger i huvudsak samma skäl när man 2018-07-13 (UM 8864-18 ) inte beviljar en nittonåring från Afghanistan ett tidsbestämt uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Även Migrationsdomstolen i Göteborg har 2018-07-18 (UM 8864-18) avslagit en överklagan från en nittonåring från Afghanistan gällande uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå men i det fallet på grund av att kraven för att omfattas av den så kallade gymnasielagen inte uppfyllts.

 

 Ansökan om prövningstillstånd
Domarna i Malmö (UM 12649-18) och Stockholm UM 13063-18) har överklagats till Migrationsöverdomstolen som nu bereder ärendet. Enligt uppgift kan målet komma att avgöras målet inom två månader efter det att domstolen beviljat prövningstillstånd vilket man med stor sannolikhet gör, någon gång i augusti 2018.


Prövningstillstånd i Migrationsmål  ( I efterhand tillagd information)
"Migrationsöverdomstolen har 2018-08-01 meddelat prövningstillstånd i två mål om uppehållstillstånd med stöd av den nya lagstiftningen om tillstånd på grund av gymnasiestudier som trädde i kraft den 1 juli 2018.
Migrationsdomstolen i Malmö respektive Stockholm har i de överklagade domarna, efter lagprövning, funnit att lagen i den del som gäller sänkt beviskrav för den sökandes identitet inte får tillämpas. Målen kommer nu att prövas av Migrationsöverdomstolen. och handläggas med förtur och arbetet är påbörjat." (Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen 2018-08-01]
Att prövningstillstånd redan nu meddelats kan innebära att ett avgörande kan komma redan i augusti.

 

 Tidsbestämda uppehållstillstånd beviljade i två fall
Migrationsdomstolarna i Malmö, avd. 3 (UM 643-18) beviljar en nittonåring från Afghanistan ett tidsbestämt uppehållstillstånd i 13 månader för gymnasiestudier och i Luleå (UM 4201-17) beviljar Migrationsdomstolen också en sökande ett tidsbestämt uppehållstillstånd för studier.

Man gör således andra bedömningar i frågan om identitet än  migrationsdomstolarna i Malmö avd 1 och Stockholm som underkänt den så kallade gymnasielagen  och anser att det inte finns något absolut förbud i EU-rätten mot att man i nationella regler får göra undantag från kravet att identiteten ska vara styrkt. "Orsaken till att andra domstolar underkänt lagen är att den stipulerar att sökande kan beviljas uppehållstillstånd utan att styrka sin identitet, vilket domstolarna anser strider mot EU-lagstiftning," enligt Svenska dagbladet.

 https://omni.se/nya-domar-ger-klartecken-for-gymnasielagen/a/zLjO5K

 

 


 

 


Migrationsdomstolen i Göteborg hämtar in ett förhandsavgörande från EU-domstolen om den s.k. gymnasielagens förenlighet med EU-rätten

"Mot bakgrund av att migrationsdomstolarna har gjort olika bedömningar av om den s.k. gymnasielagen är förenlig med EU-rätten har Migrationsdomstolen i Göteborg beslutat att hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen." (Förvaltningsrätten i Göteborg 2018-07-31)
http://www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se/Templates/Pages/DV_Press.aspx?id=59398

 


 
Oförändrad prognos över asylsökande 

”Bedömningen av antalet personer som söker asyl i Sverige är oförändrad för både 2018 och 2019, vilket pekar på en varaktig utveckling. Dessutom bedömer Migrationsverket att balanserna vid årsskiftet på flera områden kommer att vara de minsta på fem år. ”(Migrationsverket 2018-07-29)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-07-29-Oforandrad-prognos-over-asylsokande-och-minsta-balanserna-pa-fem-ar-siktas-i-prognosen.html

  

 

 

Aktuell statistik
Under vecka 30 sökte totalt 401 personer asyl i Sverige, en minskning med 24 personer jämfört med veckan innan. 23 av de asylsökande under vecka 30 var ensamkommande barn, vilket är lika många som veckan innan. De fem största grupperna utgör 38 procent av alla asylsökande.
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html

 

 

 


 

 

 

EU-dom begränsar möjligheterna att avvisa med omedelbar verkställighet

”Enligt en ny dom från EU-domstolen kan personer utan tillräckliga skyddsskäl inte avvisas med omedelbar verkställighet. Det förtydligas i en ny rättslig kommentar av Migrationsverket.” (Migrationsverket 2018-07-26)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-07-26-EU-dom-begransar-mojligheterna-att-avvisa-med-omedelbar-verkstallighet.html

https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=41775

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62017CJ0404&lang1=sv&type=TXT&ancre

 

 


 

Det främsta kännetecknet för en rättsstat är inte att människor är laglydiga
"Begreppet rättsstat tar sin utgångspunkt i förhållandet mellan den enskilde och staten. Man kan uttrycka det som att en demokratisk rättsstat kännetecknas av att den enskilde åtnjuter skydd mot statens i och för sig legitima maktutövning. I en rättsstat råder rättssäkerhet. Rättssäkerheten bygger på vissa principer som oskuldspresumtionen, proportionalitet, förutsebarhet, allas likhet inför lagen m.m. En demokratisk rättsstat ska garantera mänskliga rättigheter som dessa kommer till uttryck i lagar och konventioner. Härför krävs bland annat fria val, oberoende och opartiska domstolar, god lagstiftning och förutsebar rättstillämpning m.m. Det främsta kännetecknet för en rättsstat är inte att människor är laglydiga, som några hävdar." (Anne Ramberg,blogg 2018-07-27)
https://annerambergs.wordpress.com/2018/07/27/om-civil-olydnad/

 

 

 


 

 

 

Förstärkta informationsinsatser rörande hälsa, sexualitet och jämställdhet riktade till unga nyanlända och unga asylsökande

"Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) får i uppdrag att, i samverkan med ungdomsmottagningen på nätet (UMO), utveckla det pågående arbetet med informationsinsatser rörande hälsa, sexualitet och jämställdhet riktat till unga nyanlända och unga asylsökande." (Regeringskansliet 2018-07-20)

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/07/uppdrag-angaende-forstarkta-informationsinsatser-rorande-halsa-sexualitet-och-jamstalldhet-riktade-till-unga-nyanlanda-och-unga-asylsokande/https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/07/starkt-information-om-halsa-sexualitet-och-jamstalldhet-till-unga-nyanlanda/

 

 

 


 

 

Uppkopplade och i säkert förvar
"På anstalten Storboda finns en avdelning med förvarstagna män som ska utvisas ur landet. Efter att de fått tillgång till internet och kan "skypa" med sina anhöriga har ordningsproblemen så gott som försvunnit". (Kriminalvården 2018-07-20)

https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/nyheter/2018/juli/uppkopplade-och-i-sakert-forvar/?utm_campaign=newspost&utm_source=subscriptionletter&utm_medium=email&utm_content=readmore

 

 


 

 

 

Nya regler mot utländska månggiften

"Regeringen har beslutat att ge en utredare i uppdrag att se över hur det kan stoppas att utländska månggiften erkänns i Sverige.

Skatteverket uppskattar att knappt 170 personer i Sverige i dag är registrerade i månggifte, varav merparten är män. Dessa knappt 170 personer har sammanlagt cirka 350 makar. Ett knappt 40-tal har minst två makar folkbokförda i Sverige. Cirka 15 av dessa är folkbokförda på samma adress som minst två av sina makar. Övriga är inte folkbokförda med flera makar på samma adress." (Regeringskansliet 2018-07-20)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/07/nya-regler-mot-utlandska-manggiften/

 

 

 


 

 

 

Tilläggsdirektiv till Utredningen Framtidens socialtjänst (S 2017:03)

"Det är över 25 år sedan socialtjänstlagen senast var föremål för en översyn och 36 år sedan den trädde i kraft. Förväntningarna är höga på den översyn av socialtjänstlagen som nu pågår, över-synen förväntas lösa många av de problem socialtjänsten möter." (Regeringskansliet 2018-07-20)
https://www.regeringen.se/4a1189/contentassets/658739a09da54e96a6e94d4b45992fad/tillaggsdirektiv-till-utredningen-framtidens-socialtjanst-s-201703-dir.-201869

 

 

 


 

 

 

Ansenlig befolkningsökning i Sverige
"Under 2017 ökade Sveriges befolkning med 1,24 procent vilket är den tredje största ökningen efter Malta och Luxemburg, enligt siffror från Eurostat som publicerades i veckan. Det gjorde att Sveriges befolkning för första gången är över 10 miljoner i EU:s register." (Europaportalen 2018-07-13)
https://www.europaportalen.se/2018/07/ansenlig-befolkningsokning-i-sverige

 

 


 

 

Flicka dog efter omskärelse - åtal väcks
En tioårig flicka avled efter en traditionell könstympningsritual i Somalia förra veckan. Nu åtalar Somalias riksåklagare föräldrarna till flickan. Det är första gången i landets historia som ett dödsfall till följd av könsstympning leder till åtal. (SvD 2018-07-27)

https://www.svd.se/flicka-dog-efter-omskarelse--nu-vacks-historiskt-atal

 

 

 


 

 

Kontakt/information 

Talespersoner

P-O Nygren 0702 372910

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Johnny Samuelsson 0704820410 

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nyhetsbrev

Johnny Samuelsson  mobil 0704 820410 Karin Senter mobil 0730 238493

Länsombud, rådgivning. www.rgmv.se

Hemsida: www.rgmv.se  Facebook: RGMV  Twitter: RGMV  (under arbete)

Medlemskap och prenumeration: www.rgmv.se

Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson

Redaktör:   Johnny Samuelsson

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv@telia.com 

Org.nr.8024665518 


Styrelsemöten och länsombudsmöten 2019
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag.

 

Samordningsgrupp/styrelse

Johnny Samuelsson,f.d. god man/sfv högskoleadjunkt och företagare
Borrby, Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej@telia.com

Karin Senter, doktorand Uppsala universitet
Stockholm, Uppland

Tfn 0730 238493
E-post karin.senter@stockholm.se

P-O Nygren, god man/sfv., f.d. yrkesofficer
Karlsborg-Hjo, Västra Götaland
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren@gmail.com

Eva Wennberg, f.d. god man/sfv., verksamhetschef HVB, terapeut .Tierp, Uppland
Tfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva@bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, förtroendevald revisor i Nyköpings kommun
Tystberga, länsombud Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007@gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv
Tfn.0703166241
E-post annhelendanielsson@gmail.com
Tfn.0703166241


Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info@ostnoriadvokatbyra.com


Valberedning

Christina (Kia) Hamnö 
0176-274092, 070 6668401 
E-post christina.hamno@telia.com
 

Margareta Åhlen
070 5421684

E-post magganahlen@yahoo.seRådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Blekinge län
Bengt Winnow
E-post 
bengan.winnow(at)gmail.com
Tfn. 0708553459


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle

E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Östergötlands län
Reidun  Claesson
E-post reidun.claesso(at)gmail.com
Tfn.0705892155

 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Thore Jansson
E-post 
thore(at)futureconsulting.se
Tfn. 0701 904593


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top