Ensamkommande barn och ungas väg in i det svenska samhället

Mer än 60 000 ensamkommande barn har sökt asyl i Sverige det senaste decenniet. I en rapport från Delmi har forskare vid Stockholms universitet undersökt hur det har gått för dem som fick uppehållstillstånd under åren 2003–2014.  (Delmi Rapport 2018:3)
http://www.delmi.se/publikationer-seminarier#!/ny-delmi-rapport-8-maj

 

 


 

 

626 ensamkommande  - flertalet från Marocko
Fram till början av september i år har 626 ensamkommande underåriga registrerats som asylsökande. Liksom under 2017 kommer de flesta från Marocko och är i åldern 16 till 18 år. Från Syrien registrerades 85, Afghanistan 71,  Somalia 68 och Eritrea 70.

Vad gäller tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier har Migrationsverket mottagit ca 8300 ansökningar sedan 1 juli när den nya gymnasielagen träde i kraft. 783 ärenden är avgjorda och 716 har fått avslag, 14 har fått bifall.( Källa Migrationsverket 2018-09-02)

 

 


 

 

 

WDW

We Don't Wait, bedriver konkret verksamhet till stöd för nyanlända ungdomar i utanförskap i Stockholms,  Göteborg och Malmö. Förutom att försöka tillgodose grundläggande behov av mat, kläder och gemenskap kopplar föreningen samman ungdomarna med konstruktiva aktiviteter, som blir ett positivt alternativ till mer riskfyllda levnadssätt på gatorna. Vidare bedriver föreningen verksamhet i projektform i Marocko, där projekt ”Atlasbergen” är den aktuella med insamling av kläder till barnen och familjerna som lever i misär på Atlasbergen. Man försöker även med olika medel påverka marockanska barn och unga inte lämnar Marocko.  
Gode män Vårdnadshavare, RGMV har träffat representanter för WDW för att sondera möjligheterna till en hantverksutbildning för dessa barn och unga. 

https://www.facebook.com/pg/wedontwait/about/?ref=page_internal 

 

 


 

 

135 remissinstanser men varken RGMV, RGMF eller RFS har tillfrågats 

Regeringen vill ha synpunkter på betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) och den kompletterande promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande. Men uppenbarligen inte från organisationer som företräder gode män med praktisk erfarenhet av uppdraget. 
Det är RGMVs uppfattning att den kunskapsbank som väl etablerade och erfarna gode män besitter i mycket större grad borde beaktas av samhället för rådgivning och översyn av nuvarande system samt förslag till konstruktiva förbättringar. 
https://www.rgmv.se/9-rgmv/362-bortse-inte-fran-400000-ars-erfarenhet.html


 

Resultat, kostnader och effektivitet i återvändandeverksamheten

Riksrevisionen förbereder en granskning av resultat, kostnader och effektivitet i verksamheten kring återvändande och utvisningar:

 

 

"En person som saknar rätt att vistas i landet får av- eller utvisas. Migrationsverket bedömer att myndigheten under åren 2018–2021 kommer att avsluta 100 000 ärenden som innebär att personen ska återvända till sitt ursprungsland. Staten bedriver verksamhet både för att stimulera självmant återvändande och för att verkställa av- och utvisningar med tvång. Riksrevisionen förbereder en granskning av resultat, kostnader och effektivitet i den verksamheten." (Riksrevisionen 2018-06-07) 

 


 

Forskningsprojekt om återvändande 

 

Återvändande är en politiskt högt prioriterad och uppmärksammad fråga, som det dock saknas systematisk kunskap om. Delegationen för Migrationsstudier (Delmi) startar nu upp ett nytt forskningsprojekt med namnet: ”Återvändande. En studie om återvändande och de stödstrukturer som finns i mottagarländerna”. RGMV har inbjudits att ingå i projektets referensgrupp och Viveka Kittredge, som är socionom, ekonom, god man och särskilt till-förordnad vårdnadshavare, representerar föreningen. 

 


 

Nytt skolmaterial om demokratins införande och moderniseringen av Sverige

Att placera in dagens samhällsförhållanden i ett större sammanhang är viktigt i all undervisning. Bland annat är det centralt i undervisning för nyanlända elever som inte kan förväntas ha kulturspecifika kunskaper om det svenska samhället. Om det vittnar mycket av den idag aktuella forskningen kring undervisning (exempelvis Sabine Gruber, Ann Runfors, Åsa Wedins forskning). 
Ett annat oerhört viktigt syfte med att ge alla unga – oavsett bakgrund – kunskaper om samhällets framväxt är givetvis också förekomsten av de högerradikala strömningar som gör sig allt tydligare. Historielöshet eller godtyckliga tolkningar av historiska skeenden behöver förstås motarbetas. Ett skolmaterial som kan användas för att sätta dagens förhållanden i ett större sammanhang presenteras av Uppsala stadsarkiv:

   

”Det är så lätt att ta demokratin för given och tro att den alltid har sett ut så som den gör idag. En röstlängd från 1910-talet visar tydligt att det inte är så. Den ger insikt i att kvinnor för 100 år sedan inte hade rösträtt och att rösträtten i kommunala val var graderad efter inkomst”, säger Nicklas Malmsjö, arkivarie vid Uppsala stadsarkiv. 
https://svenskhistoria.se/nytt-skolmaterial-om-demokratins-inforande-i-sverige/

https://svenskhistoria.se/nar-sverige-blev-modernt/

 


   

Modell för samverkan 

På regeringens uppdrag har generaldirektörerna för Socialstyrelsen, Skolverket och Special-pedagogiska skolmyndigheten tagit fram en modell för hur socialtjänst och skola ska samverka för att ge utsatta barn och unga kontinuitet i skolgången och en bättre skolförankring.  (Debattartikel Dagens Samhälles webbplats 2018-06-26)
 
http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/debattartiklar/utsattabarnsskolgangmastetryggas

 


Mottagande och etablering av nyanlända 2018

Länsstyrelserna ska enligt 2018 års regleringsbrev ta fram och sammanställa lägesbilder för kommuner och landsting i respektive län avseende "vilken påverkan som aktuella förändringar i antal asylsökande och nyanlända har för verksamheterna inom socialtjänst, skola/utbildning och hälso- och sjukvård." (Länsstyrelserna 2018)
Mottagande och etablering av nyanlända 2018 - Länsstyrelsen

  


Ytterligare en granskning 

Riksrevisionen genomför nu ytterligare en granskning av statlig vägledning gällande kommunal tillsyn. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i oktober 2018. 

Gissningsvis konstateras i rapporten brister vad avser kommunernas årsredovisning eller överförmyndarverksamhet och rekommendetioner om en skärpning av kontroller vilket man när det gäller  överförmyndarverksamheten gjort i över tjugo år men trots det kvarstår allvarliga brister.  
Gode män Vårdnadshavare RGMV har i en skrivelse till regeringen (2107-09-11) föreslagit att tillsyn och kvalitetskontroller måste förstärkas vilket kan åstadkommas genom att en ny myndighet/organisation, där civilsamhället är representerat ersätter de sju länsstyrelser som idag har det övergripande tillsynsansvaret över överförmyndare/ nämnd. 

https://www.rgmv.se/9-rgmv/337-skrivelse-till-justitieminister-morgan-johansson-och-migrations.html

https://www.riksrevisionen.se/nu-granskas/pagaende-granskningar/statlig-vagledning-av-kommunal-tillsyn.html

https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2017/tillsyn-av-stallforetradare-och-overformyndare---statens-bristande-ansvar-for-samhallets-mest-utsatta.html

 


 

En fristående organisation/myndighet  behövs

Det är inte bara de olika utfallen i Migrationsdomstolarna och väntan på Migrations-överdomstolens avgörande som skapar oro och ovisshet hos barn och unga, gode män, före detta gode män  och andra aktörer. 
Det gör även kommunernas 
myndighetsutövning som karaktäriseras av okoordinerade ställningstaganden och lokala tolkningar av lagar och förordningar vilket innebär att 
bedömningar som rör skolgång, boendehjälp och rättigheter varierar mellan  kommuner.

Det finns skäl för regeringen att överväga alternativ till den nuvarande ordningen och inrätta en fristående myndighet/organisation som åläggas ansvaret för myndighets utövningen vad avser ärenden som rör ensamkommande  barn och unga. 

https://www.rgmv.se/9-rgmv/337-skrivelse-till-justitieminister-morgan-johansson-och-migrations.html

 


 

Afghanistan är sedan 2013 det största mottagarlandet för svenskt bistånd

"I juni 2014 antogs en ny resultatstrategi för Afghanistan som omfattar 4,8 miljarder kronor för perioden 2014-2019. Biståndets fokus är på demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, samt på utbildning och ekonomisk utveckling." (SIDA 2018-08-18) 
https://www.sida.se/Svenska/Har-arbetar-vi/Asien/Afghanistan/Vart-arbete-i-Afghanistan/

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/sveriges-diplomatiska-forbindelser/asien-och-oceanien/afghanistan/'

 


IVO polisanmäler socialnämnd för att systematiskt ha kringgått tillståndsplikten 

Under flera år har nämnden placerat personer, som beviljats boende enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), i en verksamhet som saknar tillstånd. (IVO 2018-08-21)
https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2018/ivo-polisanmaler-socialnamnd-for-att-systematiskt-ha-kringgatt-tillstandsplikten/

 


Asylprocessen påbörjas utan en god man 

 

Under många år har asylprocessen rutinmässigt påbörjats utan en god man varit närvarande vid registreringstillfället då ensamkommande underåriga sökt asyl. Det har inneburit att sedan 2010 har omkring 60 000 underåriga i en utsatt situation inte fått det stöd som kan ha behövts. Ingen har bevakat deras rättigheter. 
Flertalet ensamkommande är i åldern sexton till arton år och är så pass vuxna att registreringen i normalfallet inte är något problem och något särskilt stöd av en god man inte är nödvändigt. Det är dock inte möjligt att på förhand avgöra vilka unga som kan komma att behöva det stöd som en god man ger; att chansa på att den unga personen klarar sig själv blir därmed olämpligt. Ett oerhört tungt argument för att gode mannen ska finnas där är förstås också att registreringen är en del av asylprocessen och att det som framkommer vid registreringstillfället ligger till grund för den fortsatta utredningen. Gode mannens uppdrag blir därmed avgörande ur ett rättsperspektiv. 
www.rgmv.se

 


Styrelsemötet 21/8 2018
I föreningens första öppna styrelsemötet deltog även ett par intresserade medlemmar som tillsammans med styrelse och länsombud  diskuterade Mottagandeutredningens förslag om: ankomstboenden, offentliga biträden i stället för gode män, lokalisering av ankomstcentrum samt överklagande till Migrationsöverdomstolen. 

https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/415-styrelsemoete-2018-08-21.html

 

 


Välkommen till nästa öppna styrelsemöte tisdagen den 18 september 
Preliminär dagordning
1. Ett nytt rättssäkert, ändamålsenligt och effektivt mottagande av ensamkommande asylsökande barn och unga kräver förändringar och ett tydliggörande av god man uppdraget.

2.  Återvändande
3. Samverkan med andra organisationer

4. Övriga aktuella frågor 

 

Anmälan om deltagande görs till styrelsen. 

  

Välkommen också som medlem  

Medlemsavgiften, 100 kr  för 2018-2019  löper från och med årsmötet den 26 maj 2018 till kommande årsmöte 2019. Den medlemsavgift du betalade under 2017 behöver således förnyas. Gör det nu då möjligheten att påverka förutsättningar och villkor för gode män och vårdnadshavare blir större ju fler vi är. 


Enkelt att bli medlem

 

1. Betala med bankgiro 869-5900

Betalningen, 100 kr sker på samma sätt som när en vanlig räkning betalas men på raden OCR-nummer/meddelande skriver du ditt  namn och E-postadress. 

...eller SWISH nr: 1232638740

 Som meddelande, skriv ditt namn och E-postadress.Välkommen som medlem!

 

 

 


 

 

Kontakt/information 


Talespersoner 

P-O Nygren 0702 372910 

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Johnny Samuelsson 0704820410  
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Nyhetsbrev 

Johnny Samuelsson  mobil 0704 820410, Karin Senter 

  

Länsombud, rådgivning:www.rgmv.se 

Hemsida: www.rgmv.se  

Facebook: RGMV, Twitter: RGMV   

  

Medlemskap och prenumeration: www.rgmv.se 

Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson 

Redaktör: Karin Senter, Johnny Samuelsson, Åke Engman    

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv@telia.com 

Org.nr.8024665518 


Styrelsemöten och länsombudsmöten 2019
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag.

 

Samordningsgrupp/styrelse

Johnny Samuelsson,f.d. god man/sfv högskoleadjunkt och företagare
Borrby, Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej@telia.com

Karin Senter, doktorand Uppsala universitet
Stockholm, Uppland

Tfn 0730 238493
E-post karin.senter@stockholm.se

P-O Nygren, god man/sfv., f.d. yrkesofficer
Karlsborg-Hjo, Västra Götaland
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren@gmail.com

Eva Wennberg, f.d. god man/sfv., verksamhetschef HVB, terapeut .Tierp, Uppland
Tfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva@bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, förtroendevald revisor i Nyköpings kommun
Tystberga, länsombud Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007@gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv
Tfn.0703166241
E-post annhelendanielsson@gmail.com
Tfn.0703166241


Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info@ostnoriadvokatbyra.com


Valberedning

Christina (Kia) Hamnö 
0176-274092, 070 6668401 
E-post christina.hamno@telia.com
 

Margareta Åhlen
070 5421684

E-post magganahlen@yahoo.seRådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Blekinge län
Bengt Winnow
E-post 
bengan.winnow(at)gmail.com
Tfn. 0708553459


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle

E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Östergötlands län
Reidun  Claesson
E-post reidun.claesso(at)gmail.com
Tfn.0705892155

 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Thore Jansson
E-post 
thore(at)futureconsulting.se
Tfn. 0701 904593


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top