Migrationsverket vill att mottagningssystemet reformeras
Arbetet med mottagandet av asylsökande behöver reformeras. Staten bör dock ha kvar ansvaret för mottagandet, och kommunerna ansvaret för etableringen. Det skriver Migrationsverket i sitt remissyttrande om mottagandeutredningen.
 – Reformen behöver utgå från nuvarande situation och inte från de förhållanden som rådde 2015 och framåt, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.” (Migrationsverket 2018-11-13)

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-11-13-Remissyttrande-Migrationsverket-vill-att-mottagningssystemet-reformeras.html

 

 


 

 

 

Ett rättsosäkert förfarande - över 800 ensamkommande utan hjälp 
Om Migrationsverket beaktade att underåriga saknar rättslig handlings förmåga, Överförmyndare att inga barn/unga som vistas i Sverige ska vara utan en fungerande, tillgänglig vårdnadshavare och om Socialtjänsten intresserade sig för frågan skulle inga ensamkommande asylsökande barn/unga som är kompetenta i flera avseenden men tämligen resurslösa språkligt och kunskapsmässigt kring asylprocessen, okunniga om sina rättigheter och ovana att föra ett samtal via tolk stå utan att god man  eller ett offentligt biträde som kan vägleda dem i vad som är viktigt att berätta när de söker asyl.

 

 


 

 

 

Migrationsöverdomstolen
”Föräldrar och syskon har ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin åttaårige son/bror, som kommit till Sverige med andra släktingar och beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Den inskränkning av rätten till respekt för familjeliv som det skulle innebära att neka familjemedlemmarna uppehållstillstånd här enligt bestämmelserna i den tillfälliga lagen bedöms inte stå i rimlig proportion till regeringens angivna syfte att under en tid begränsa antalet asylsökande.” Mål nr UM 5497-18 (Migrationsöverdomstolen 2018-11-13)
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Om-kammarratten-/Vagledande-avgoranden/Migrationsoverdomstolen-20171/

 

 

 


 

 

 

 

RGMV - rätten till asyl ska värnas liksom rätten för en familj att återförenas

När Lagen, 2016:752 om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige trädde i kraft den 20 juli 2016 innebar det att huvudregeln i svensk lagstiftning om familjeåterförening och FN:s Barnkonvention om barns rätt helt eller delvis sattes ur spel. Förutom att de uppehållstillstånd som beviljades var tillfälliga och tidsbestämda begränsades även möjligheten till familjeåterförening.

https://www.rgmv.se/9-rgmv/408-ratten-och-mojligheter-till-familjeaterforening-for-ensamkommande-underariga.html

 

 

 

 


 

 

 

 

Vad är barn/ungas bästa

När ska en prövning av barnets bästa göras och hur ska den gå till? Barnombudsmannen har tagit fram ett stödmaterial om prövning av barnets bästa med en metod i sju steg. (BO 2018-10-02)

Bra att BO uppmärksammar frågan. Ett bra sätt att få svar på vad som kan anses vara barn/ungas bästa kan vara att fråga dem själva och i sådana fall blir svaret i de allra flesta fall en utbildning som leder till en anställning samt att bli sedda som de är, kompetenta unga vuxna i stället för värnlösa barn i behov av vård och behandling.
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/fragor-och-svar-provning-av-barnets-basta-17-oktober.pdf
https://www.barnombudsmannen.se/barnratt-i-praktiken/verktyg-for-barnratt-i-praktiken/

 

 

 


 

 

 

Barnkonventionens födelsedag 20 november
Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter och i många länder världen över firas därför 20 november som den stora barndagen. Även i Sverige arrangeras flera olika aktiviteter i anslutning till Barnkonventionens dag. (UNICEF)
https://unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionens-dag

 

 

 


MUCF-Konferenser och utbildningsdagar

28 november:

Forum för det civila samhället 2018. Civilsamhället och tillitenStockholm

29 november:

Rätt att veta! En utbildningsdag om att samtala med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet, Stockholm
29 - 30 november:

Rikskonferensen Ung Fri Tid, Stockholm

14 december:

Klarar vi matchningen? Unga inför arbetslivet och morgondagens arbetsmarknad, Stockholm

 

Arbeta strategiskt med ungdomsfrågor

Nationella nätverket för ungas inflytande, NUNI, startades av MUCF och är idag en förening som samlar tjänstepersoner som arbetar med ungas inflytande i regioner och kommuner. Syftet är att kompetensutveckla och stärka varandra i en ofta ganska ensam roll. Nästa konferens sker i Nacka i februari 2019.

Läs mer om konferensen

 

 

 


 

 

 

Den nya förvaltningslagen
En ny förvaltningslag som gäller alla statliga myndigheter (inklusive Migrationsverket) trädde i kraft den 1 juli 2018. Lagen stärker den enskildes ställning vid kontakt med myndigheter genom enklare och modernare regler, ökad rättssäkerhet och snabbare ärendehantering.

Den nya förvaltningslagen innehåller bland annat krav på myndigheternas agerande vid långsam handläggning. Myndigheterna har nu fått större ansvar att informera om långa handläggningstider.
(Advokat 
Irina Dolin. Advokatfirman Dolin AB)

https://www.godmanakuten.se/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=403

 

 

 


 

 

 

EU - ett ökat återvändande
"Omkring 5 000 personer i EU:s nya gränsstyrka kommer att jobba med att sända tillbaka migranter som inte får stanna i EU och andra insatser. Det uppger Fabrice Leggeri, vd för EU:s gränsbyrå Frontex på tillfälligt Sverigebesök." (Europaportalen 2018-11-09)
https://www.europaportalen.se/2018/11/eu-storsatsar-pa-ett-okat-atervandande

 

 

 


 

 

 

Skolinspektionen satsar på regelbunden kvalitetsgranskning
”Nu satsar man på regelbunden kvalitetsgranskning, där också bra utveckling kommer att uppmärksammas.” (Nyhetsbrev Sveriges Skolledarförbund 2018 va 45)
https://www.skolledarna.se/Skolledaren/Artikelarkiv/2018/nya-inspektionen-siktar-pa-nya-omraden/

 

 

 
Smer och Dua

Statskontoret har analyserat verksamheten vid Statens medicinsk-etiska råd (Smer) som sedan 1985 har i uppdrag att sprida kunskap om, ge råd i och stimulera debatten kring medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. 
Även Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) har granskats som har i uppdrag att främja lokal samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen i syfte att minska arbetslösheten bland unga och nyanlända.
Statskontoret bedömer att Smer på det stora hela fullgör sitt uppdrag genom att utföra de uppgifter som regeringen har angett och att även Dua har genomfört sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt och bidragit till utvecklingen av samverkansprocesser i enlighet med de mål som regeringen har satt för verksamheten.
http://www.statskontoret.se/nyheter/analys-av-statens-medicinsk-etiska-rad/
http://www.statskontoret.se/nyheter/utvardering-av-delegationen-for-unga-och-nyanlanda-till-arbete/

 

 

 


 

 

 

Fortsatt gränskontroll vid Sveriges inre gräns

Regeringen har beslutat om fortsatt gränskontroll vid inre gräns i tre månader till den 11 februari. ”Beslutet baseras på regeringens bedömning att det fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.” (Regeringskansliet 2018-11-08)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/11/fortsatt-granskontroll-vid-sveriges-inre-grans/

 

 

 


 

 

 

Drygt 1000 ungdomar har hittills fått uppehållstillstånd med stöd av gymnasielagen

”En månad har passerat sedan Migrationsöverdomstolen gav grönt ljus för att tillämpa den nya gymnasielagen. Under denna månad har Migrationsverket beviljat 1060 personer uppehållstillstånd.” (Migrationsverket 2018-11-05)

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-11-05-1-060-personer-har-hittills-fatt-uppehallstillstand-med-stod-av-gymnasielagen.html

 

 

 


 

 

 

Mål för det civila samhället
Med det civila samhället avses en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen. I området ingår allt från nätverk, ideella föreningar till registrerade trossamfund med mera. Politiken omfattar bland annat möjligheter att bilda organisationer, att få statligt stöd och att göra människor delaktiga och bedriva verksamhet.
Regeringens mål för politiken för det civila samhället är att villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin ska förbättras. inriktad religiös verksamhet. (Regeringskansliet 2015-03-24)
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/civila-samhallet/mal-for-civila-samhallet/

 

 

 


 

 

 

Riksrevisionen

Riksrevisionen har riksdagens uppdrag att bedriva internationellt utvecklingssamarbete inom revisionsområdet och har nu inlett ett samarbete med den afghanska och liberiska revisionsmyndigheten, för att stärka dess kompetens och kapacitet. (Riksrevisionen 2018-10-15)
https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen/kommunikation-och-media/nyhetsarkiv/2018-10-15-goda-resultat-av-riksrevisionens-internationella-utvecklingssamarbete.html 
https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen/kommunikation-och-media/nyhetsarkiv/2018-08-29-riksrevisionen-inleder-samarbete-med-afghanistan.html 
https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen/kommunikation-och-media/nyhetsarkiv/2018-09-04-riksrevisionen-inleder-samarbete-med-liberia.html 

 

 


 

 

 

Enkelt att bli medlem

 

1. Betala med bankgiro 869-5900

Betalningen, 100 kr sker på samma sätt som när en vanlig räkning betalas men på raden OCR-nummer/meddelande skriver du ditt  namn och E-postadress. 

...eller SWISH nr: 1232638740

 Som meddelande, skriv ditt namn och E-postadress.Välkommen som medlem!

 


 

Kontakt/information 


Talespersoner 

P-O Nygren 0702 372910 

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Johnny Samuelsson 0704820410  
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Nyhetsbrev 

Johnny Samuelsson  mobil 0704 820410, Karin Senter 

  

Länsombud, rådgivning:www.rgmv.se 

Hemsida: www.rgmv.se  

Facebook: RGMV, Twitter: RGMV   

  

Medlemskap och prenumeration: www.rgmv.se 

Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson 

Redaktör:  Johnny Samuelsson

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv@telia.com 

Org.nr.8024665518 


Styrelsemöten och länsombudsmöten 2019
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag.

 

Samordningsgrupp/styrelse

Johnny Samuelsson,f.d. god man/sfv högskoleadjunkt och företagare
Borrby, Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej@telia.com

Karin Senter, doktorand Uppsala universitet
Stockholm, Uppland

Tfn 0730 238493
E-post karin.senter@stockholm.se

P-O Nygren, god man/sfv., f.d. yrkesofficer
Karlsborg-Hjo, Västra Götaland
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren@gmail.com

Eva Wennberg, f.d. god man/sfv., verksamhetschef HVB, terapeut .Tierp, Uppland
Tfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva@bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, förtroendevald revisor i Nyköpings kommun
Tystberga, länsombud Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007@gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv
Tfn.0703166241
E-post annhelendanielsson@gmail.com
Tfn.0703166241


Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info@ostnoriadvokatbyra.com


Valberedning

Christina (Kia) Hamnö 
0176-274092, 070 6668401 
E-post christina.hamno@telia.com
 

Margareta Åhlen
070 5421684

E-post magganahlen@yahoo.seRådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Blekinge län
Bengt Winnow
E-post 
bengan.winnow(at)gmail.com
Tfn. 0708553459


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle

E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Östergötlands län
Reidun  Claesson
E-post reidun.claesso(at)gmail.com
Tfn.0705892155

 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Thore Jansson
E-post 
thore(at)futureconsulting.se
Tfn. 0701 904593


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top