Migrationsöverdomstolen medger lättnad för familjeåterförening
"Migrationsöverdomstolen har i en dom bedömt att begränsningarna av familjeåterförening i den tillfälliga lagen strider mot Europakonventionen.

Tre syriska medborgare har rätt att återförenas med den fjärde familjemedlemmen, ett barn som kom till Sverige 2015 och fick tillfälligt uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen. Detta har Migrationsöverdomstolen slagit fast i en ny dom." (Migrationsverket 2018-11-14)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-11-14-Migrationsoverdomstolen-medger-lattnad-for-familjeaterforening.html

 

 

 


 

 

 

Antal avgjorda ärenden gällande gymnasielagen

Sedan den 1 juli 2018 har Migrationsverket avgjort totalt 5849 ärenden. Avslag har skett i 2022 fall, 3767 ansökningar har bifallits och i 60 fall har ansökan tagits tillbaka eller inte fullföljts. (Migrationsverket 2018-12-03)

 

 

 


 

 

 

Ska inte betala bidrag till personer som är i Sverige enligt gymnasielagen
”Den 20-årige mannen har fått avslag på sin asylansökan men ansökt om uppehållstillstånd enligt "gymnasielagen". Migrationsverket sa därför nej till att ge honom bidrag som asylsökande. Mannen ansåg att detta var "rättsvidrigt" och fick medhåll av förvaltningsrätten. Kammarrätten går dock på Migrationsverkets linje." (Dagens Juridik 2018-11-29)

http://www.dagensjuridik.se/2018/11/migrationsverket-vinner-ska-inte-betala-bidrag-till-personer-som-ar-i-sverige-enligt-gymnasi?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

 

 

 


 

 

 

878 nyanlända barn/unga, flertalet från Syrien

Fram till och med den 3 december 2018 har 878 ensamkommande barn/unga registrerats som asylsökande vid Migrationsverkets ankomstenheter. Från Syrien 123, Marocko 121, Somalia 101, Eritrea 97 och Afghanistan 91.
De allra flesta  i åldern 13 till 18 år. 232 av dessa var flickor.
Handläggningstiden fortsätter att sjunka och var i november 174 dagar. 
165 har  utrest självmant varav 91 till Dublin land och 10 med tvång.
Sedan 1 januari 2017 har 9129 uppskrivits i ålder varav 40 under november 2018.

 


 

 

 

 

Kustbevakningen fortsätter att stödja Frontex

"Regeringen har beslutat att ge Kustbevakningen fortsatt mandat att delta i Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex insatser på Medelhavet. Beslutet medför att Kustbevakningen kan ställa sina resurser till Frontex förfogande fram till slutet av 2020." (Regeringskansliet 2018-11-29)

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/11/kustbevakningen-fortsatter-att-stodja-frontex/

 

 

 


 

 

 

En osäker framtid
En alltför liten myndighetsbudget de kommande åren riskerar att slå mot Migrationsverkets fortsatta utveckling. Det slås fast i Migrationsverkets senaste prognos. ”  (Migrationsverket 2018-11-23)

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-11-23-En-osaker-framtid-siktas-i-prognosen.html

 

 

 


 

 

 

Mottagningen av Karim och andra ensamkommande
För Karim, en sextonårig ensamkommande asylsökande grabb från Afghanistan var det självklart att tacka nej till dem som utanför skolan och på andra platser sålde droger och till den frikyrkliga församling som inte bara erbjöd honom ett evigt liv utan även uppehållstillstånd om han konverterade.

Det var således inget fel på hans moraliska kompass men han klarade inte av att byta buss och förstod aldrig varför Migrationsverket inte trodde på honom trots att han själv upplevde att han utförligt redogjort för sina asylskäl.
https://www.godmanakuten.se/index.php/aktuellt/408-mottagningen-av-karim-och-andra

 


 

 

 

 

Ett rättsosäkert förfarande - över 800 ensamkommande utan hjälp 
Om Migrationsverket beaktade att underåriga saknar rättslig handlings förmåga, Överförmyndare att inga barn/unga som vistas i Sverige ska vara utan en fungerande tillgänglig vårdnadshavare och om Socialtjänsten intresserade sig för frågan skulle... 

https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/430-ett-ogiltigt-forfarande.html

 

 

 


 

 


Migrationsverket bakom polisanmälningar om människohandel
Migrationsverket ligger bakom en stor del av de anmälningar om människohandel som kommer in till polisen.
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-11-16-Migrationsverkets-arbete-bakom-manga-polisanmalningar-om-manniskohandel.html

 

 

 
Störst i Europa
Mottagningscentret CARA di Mineo beläget på den sicilianska landsbygden mellan Mineo och Caltagirone var tidigare en amerikansk militär förläggning. Jämfört med flyktingläger i till exempel, Kenya, Syrien och andra platser med hundratals tält och svåra förhållanden för tusentals människor ger Mineo, Europas största mottagnings center för flyktingar och migranter, ett helt annat intryck. 
https://www.godmanakuten.se/index.php/aktuellt/397-mineo-europas-stoersta-flyktingcenter

 

 

 


 

 

 

Betalar resan över Medelhavet med organ
"Under 2017 identifierade Migrationsverket 444 personer som misstänkta offer för människohandel. En tredjedel av dem uppger att de har blivit utsatta under resan till Sverige. Det kan bland annat handla om organhandel, prostitution och tvångsarbete.” (Migrationsverket 2018-11-13)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-11-15-Manga-blir-offer-for-manniskohandel-pa-vagen-till-Sverige.html

 

 

 


 

 

 

Italien skärper sina invandringslagar
"Italiens andra kammare röstade på onsdagen med stor majoritet, 396 ja mot 99 nej, igenom ett nytt lagpaket som stramar åt migrationen i landet, rapporterar tyska Frankfurter Allgemeine Zeitung.Det har tidigare godkänts av senaten, Italiens första kammare. Lagpaketet gör det svårare för migranter att få humanitära uppehållstillstånd och de ska i framtiden främst inhysas i stora mottagningscenter." (Europaportalen 2018-11-29)
https://www.europaportalen.se/content/italien-skarper-sina-invandringslagar

 

 

 


 

 

  

Utländska barnäktenskap ska inte erkännas i Sverige
"Riksdagen säger ja till regeringens förslag om att skärpa reglerna kring utländska barnäktenskap.  Idag kan utländska barnäktenskap erkännas i Sverige om ingen av parterna hade anknytning hit när äktenskapet ingicks. De nya reglerna innebär ett förbud mot att erkänna utländska barnäktenskap, oavsett vilken anknytning till Sverige som personerna hade när äktenskapet ingicks eller hur gamla de är när frågan prövas av en myndighet. Om minst en av personerna fortfarande är ett barn vid prövningen ska det aldrig gå att göra undantag från förbudet. Lagändringarna börjar gälla den1 januari 2019." (Riksdagen 2018-11-21)
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/forbud-mot-erkannande-av-utlandska-barnaktenskap_H601CU4

 
Kooperativet Industrihuset i Roslagen
"Kooperativet Industrihuset är en daglig verksamhet och en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Verksamheten vänder sig till dig med utvecklingsstörning, autism eller autism liknande tillstånd." Kooperativet arbetar med medbestämmande och inflytande frågor och stor vikt läggs på att utveckla och anpassa metoder för kommunikation. 
http://www.industrihuset.nu/

 

 

 


 

 


Vårdanalys
"Uppföljningen av den sociala dygnsvården för barn och unga har stora brister och saknar barnens perspektiv. Vi har i en studie frågat barn som är eller har varit placerade hur de tycker att den sociala dygnsvården borde fungera och föreslår en nationell struktur för att förbättra uppföljningen."(Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2018-11-22)
https://www.vardanalys.se/rapporter/fatta-laget/

 

 

 


 

 

 

Den egna berättelsen –  om psykisk ohälsa och migration
”Med den egna berättelsen som metod vill vi öka öppenheten och kunskapen om psykisk ohälsa såväl som förståelsen för hur migrationens olika faser kan påverka den psykiska hälsan. I centrum för detta arvsfondsprojekt står våra ambassadörers egna berättelser och erfarenheter av psykisk ohälsa och migration.” (H)Järnkoll 2018-11-30)

https://www.nsph.se/hjarnkoll/denegnaberattelsen/

 

 


 

 

 

Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige
Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet utgör hot mot det demokratiska samhället som fått stort inflytande på den svenska kriminalpolitiken under de senaste decennierna. Både myndigheter och forskarsamhället har lyft behovet av mer forskning på dessa områden. Forskningsrapport 2018:4, 100 s.(Institutet för framtidsstudier 2018
)https://www.iffs.se/media/22498/brott_2018_4.pdf

 

 


 

 


Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
 
Artikel 7 ”Barn med funktionsnedsättning 

1. Konventionsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder som behövs för att säkerställa att barn med funktionsnedsättning fullt åtnjuter alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på lika villkor som andra barn.

2. I alla åtgärder som rör barn med funktionsnedsättning ska barnets bästa komma i främsta rummet.

3. Konventionsstaterna ska säkerställa att barn med funktionsnedsättning har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem, varvid deras åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till deras ålder och mognad på lika villkor som för andra barn, och att de för att utöva denna rättighet erbjuds stöd anpassat till funktionsnedsättning och ålder.” (Regeringskansliet)

 

 


 

Välkommen som medlem  

Medlemsavgiften, 100 kr  för 2018-2019.  Gör det nu då möjligheten att påverka förutsättningar och villkor för gode män och vårdnadshavare blir större ju fler vi är. 


Bli medlem

 

1. Betala med bankgiro 869-5900

Betalningen, 100 kr sker på samma sätt som när en vanlig räkning betalas men på raden OCR-nummer/meddelande skriver du ditt  namn och E-postadress. 

...eller SWISH nr: 1232638740

Som meddelande, skriv ditt namn och E-postadress.Välkommen som medlem!

 

 

 


 

 

Kontakt/information 


Talespersoner 

P-O Nygren 0702 372910 

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Johnny Samuelsson 0704820410  
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Nyhetsbrev 

Johnny Samuelsson  mobil 0704 820410, Karin Senter 

  

Länsombud, rådgivning:www.rgmv.se 

Hemsida: www.rgmv.se  

Facebook: RGMV, Twitter: RGMV   

  

Medlemskap och prenumeration: www.rgmv.se 

Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson 

Redaktör:  Johnny Samuelsson